Ära Gud och upphöj inte ert horn så högt

Ära Gud och upphöj inte ert horn så högt

Predikan: Elvor Ohlin
(Skara 16/2-2019)
Parousia Mission 24/2-2019

Hela skapelsen ärar Gud!

Ps 148:1  Halleluja! Prisa [halal] HERREN från himlen, prisa honom i höjden. 2  Prisa honom, alla hans änglar, prisa honom, hela hans här. 3  Prisa honom, sol och måne, prisa honom, alla lysande stjärnor. 4  Prisa honom, ni himlars himmel och ni vatten ovan himlen. 5  Ja, de skall prisa HERRENS namn, ty han befallde och de blev skapade. 6  Han gav dem deras plats för alltid och för evigt. Han gav dem en lag som ingen överträder. 7 Prisa HERREN från jorden, ni havsdjur och alla djup, 8  eld och hagel, snö och töcken, du stormande vind som uträttar hans befallning, 9  ni berg och alla höjder, ni fruktträd och alla cedrar, 10  ni vilda djur och all boskap, ni kräldjur och bevingade fåglar,

Hela skapelsen vittnar om Guds eviga makt och gudomliga natur (Rom 1).
(När vi hade katt brukade jag säga till Millie: ”Du ärar Gud genom att bara vara katt”.)

Halal är ordet för prisa, ära, berömma [vi berömmer oss av Gud!], lova/lovorda, skryta (om), att lysa, att utstråla /ha klart ljus. Halal är roten till Halleluja, som betyder Prisa Herren, Ära Herren, [Prisad vare Herren].

 

Uppmaning till alla människor:

11  ni jordens kungar och alla folk, ni furstar och alla domare på jorden, 12  ni ynglingar och unga kvinnor, ni gamla med de unga. 13  Prisa HERRENS namn, ty endast hans namn är högt, [Namnet [Ha Shem] är Jesus (Yeshua) som betyder frälsning] hans majestät når över jord och himmel. 14  Han har upphöjt ett horn [qeren] för sitt folk till en lovsång för alla sina fromma, för Israels barn, det folk som står honom nära. Halleluja!

Qeren betyder horn, kulle och står för ära, styrka, kraft, härskande.
Vi läser om ”horn”:

Ps 75:3  “På den tid jag har bestämt skall jag fälla en rättvis dom. 4 Jorden och alla som bor där kan vackla, men jag har gjort dess pelare stadiga.” Sela. 5 Jag säger till de övermodiga: “Var inte övermodiga!” och till de ogudaktiga: “Upphöj inte hornet!” 6 Höj inte ert horn så högt, tala inte så trotsigt och fräckt. 11 Alla de ogudaktigas horn skall jag hugga av, men den rättfärdiges horn skall bli upphöjt.

Att höja sitt horn är alltså självupphöjelse, att uppträda arrogant och trotsigt mot Gud.
Jesus sa:

Luk 14:11  Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, [tapeino = nedkastad] men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.” Fil 2:5  Var så till sinnes som Kristus Jesus var…9 Därför har Gud upphöjt..

Fil 2:5  Var så till sinnes som Kristus Jesus var …han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden… 9 Därför har Gud upphöjt honom…

Att följa Jesus: den rättfärdige ödmjukar sig och upphöjer bara Jesus och hans namn – inte sitt eget namn eller kollektivet /församlingen eller människor.

”Församlingen är världens svar”, löd Bill Hybels slogan i början av 2000-talet på GLS (Global Leadership Summit). Jag reagerade omedelbart. Hur man än vänder och vrider så kan man aldrig påstå det. Läs Upp-boken kapitel 2-3. Församlingen kan vara katastrof, avfallen, ytlig, kall, andligt död…

GLS 2019 – Danielle Strickland uppmanar Pingströrelsen (huvudtalare i Norges GLS 2019 och hon ska till Sverige också) att närma sig Katolska Kyrkan men också andra religioner – och hon praktiserar yoga.

Andra talare presenteras på Svensk GLS 2019: ”en motivationstalare – en av de mest inflytelserika på Wall Street – en”expert på prestationsutveckling och rådgivare till företag och o idrottare runt om i världen – en ledarskapsexpert i USA med bästsäljande böcker – en världskänd konsult… som har i uppdrag att hitta företags potential – en annan lär ut globalt ledarskap och kulturell intelligens” .
Församlingar som har GLS är Smyrna Gbg, LO Uppsala, Kungsporten Huskvarna, Ryttargårdskyrkan Linköping och flera andra.

Här uppmanas att upphöja sig, “upphöja sitt horn” (bildligt talat) och göra sig ett namn (”du kan vinna” – människors ära?!). HUR började det? Man ville inte ödmjuka sig och vänta på Gud utan något måste göras NU. Det var Bill Hybels uppmaning och slog man  in på en annan väg, utan kors, utan ödmjukhet inför Gud.

”Du måste överlåta dig till församlingen”, är nästa uppmaning. (Det kanske snarare ska sägas: “Du måste överlåta dig till vårat program”).

JESUS är världens enda svar! Bara hans namn är högt! Honom ska du överlåta dig till, och det är förutsättningen för att det ens kan kallas en Guds församling och inte ett företag. All framgång måste gå genom korset. På GLS upphöjs människan och alla uppmanas att höja sitt horn högt.

Profetiskt står horn för kungar eller ledare med riken (Bibelord kommer).
Guds horn är JESUS, kungars Kung.

Nimrod
Nimrod var den förste världshärskaren – globalisten – som ”upphöjde sitt horn”.

1 Mos 10:9 …den förste som fick stor makt på jorden. 9 Han var en väldig [gibbor] jägare inför HERREN [1917 års översättn: den förste som upprättade ett välde]…

Gibbor betyder väldig, mäktig, tyrann, krigare.
Nimrod betyder rebell och upprorisk. Han var upprorisk inför Gud.

…10 Hans rike hade sin början i Babel,..

Det var detta som ledde fram till Babels torn i kapitel 11.
Gud förbistrade språket och spred ut dem.

1Mos 11:6 HERREN sade: “Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för [zamam].

Zamam betyder också “att utarbeta en plan eller agenda”, föreställning, ett syfte (Eng. imagination).

Babel betyder förbistring, förvirring. Roten är balal som har betydelsen att svämma över, smörja (olja), att blanda /mingla (foder), förväxla.

Jag gjorde en egen beskrivning för en gång utifrån betydelserna:
Blandreligion [mingel av andligt foder /mat] och en falsk smörjelse [olja = en oren ande] leder till förväxling [av sanningen] och därför svämmar [laglösheten] över.

Gud tillåter ett sista uppror – ett sista Babel /Babylon. Det är därför samma namn i Upp-boken. Globalismen betyder att mänskligheten ska rädda sig själv [politiskt, religiöst och ekonomiskt – 666] utan Gud [Guds frälsning i JESUS] men i en s k ”hållbar utveckling”. Det är  humanism, människan i centrum.

Som jag skrev (och sa) för ett par år sedan:
Det finns bara en ”hållbar utveckling”. Det är Guds rike som får sin fullbordan när Jesus – Kungen – kommer tillbaka!

Hur löd ropen i Babel? ”Låt oss göra oss ett torn som har sin spets [sitt huvud] i himlen – låt oss göra oss ett namn…
Man ropade efter en diktatorisk konstruktion som upphöjer sig till gud(ar). Det brukar beskriva det egna hjärtats strävan efter makt.

Skökan Babylon [är motsats till bruden] står för blandreligion /mingel – synkretism. Den falske profeten är ledaren (Upp 13). Vem ska man använda för att samla religioner? Påven, så klart. Han promotar den Nya världsordningen (NWO), Agenda 2030, den globala agendan.

Februari 2019
Påven i Marocko – logga: korset omslutet av månskäran (Chrislam). Det är hädelse.

Påven och den mest betydelsefulle imamen inom sunni-islam skrev på ett historiskt interreligiöst dokument till en Världsreligion i Abu Dhabi (4/2-2019). Enligt brittiska nyhetskällor, var detta avtal gjort med representanter från alla religioner. Påven uppmanade alla att skaka hand, omfamna varandra, kyssa varandra och be “med varandra… ” enligt Påven tror alla på samma Gud (i hans tal). ”Pluralism och mångfald av religioner är Guds vilja”, var ett gemensamt uttalande av påve Franciskus och en storimamen.

Påven talade några dagar senare till globala politiska ledare världstoppmötet i Dubai (”världsregeringsmöte”), där han betonade behovet av mer global enhet och global religiös enhet”religiöst uppförande måste renas från att döma andra eller se dem som motståndare”, ”vi kan inte tala om hållbar utveckling utan mer tolerans”.

Artikeln Svenska kyrkan har gått i fällan av Sameh Egyptson forskare i interreligiösa relationer: ”…I religionsdialogens namn har islamiska fundamentalister utnyttjat de svenska teologernas välvilja till dialogsamförstånd för att skapa en egen politisk och ekonomisk makt i Sverige (genom infiltration, mission och dialog).…chefsteologen för Muslimska brödraskapet, skrev strategin för den islamistiska rörelsen och talade då om eskatologisk tamkin. Detta innebär att alla religioner och livsåskådningar i en gudsplan ska underkasta sig islam och dess sharialagar.”

Vill man tro på lögnen? Gud svarar med att sända villfarelsen och dess andemakt är stark.

2Tess 2:9  Den laglöses ankomst är ett verk av Satan [en sista antikristen global agenda med världsregering och världsledare: antikrist och den falske profeten] och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10  och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11  Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12  och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten [adikia].

Inte så att Gud vill att någon ska gå förlorad (Hes 18:23, 1Tim 2:4). Nej, han ställer människan i situationer som avslöjar hennes hjärta. Gud utlämnar. Det betyder att han låter människan följa sina begär, det man redan har valt och vill tro på.

Ordet adikia betyder orättfärdighet, lagöverträdelse, synd, att få något på ett oärligt sätt.
Definitionen är:  Att inte formas av Guds karaktär och principer – att inte vara rätt enligt samvetet och Guds ord. Det är motsats till rättfärdighet.

Avslutningen på kapitlet i 2 Tess:

2:15  Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. [Håll er till Bibeln, Guds ord!] 16  Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, 17  uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. [= rättfärdighet, vilket är att formas efter Guds vilja, hans karaktär och principer. Därför ska vi leva i överlåtelse och helgelse så att djävulen inte har några hållhakar på oss som binder och hindrar att lyda Gud. Fria från begär efter makt, position, rikedom, människors beundran och ära etc.].

Det sista globala världsherraväldet med 10 horn

Dan 7:7  Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn.

Man har börjat tala om diktatoriskt tvång för att driva igenom FN:s Agenda 2030. Profeten Daniel såg sedan ett litet horn stiga upp (Dan 7:8) och ta makt genom list och slughet – han utger sig för att stå för fred men han hädar Gud – Antikrist. (Dan 8:23,25)

Upp 17:3  I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur [“Skökan Babylon” samlar alla falska religioner. Therion  betyder vilddjur och kommer från thera = jägare, jakt (Jämför Nimrod)], som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn…

Tolkning: Vi har i många år fört fram Irving Baxters tolkning att det röda står för en marxist-kommunistisk (socialistisk) agenda och är då den röda hästen (Upp 6:4). Hästarna står för  andemakter/andekrafter. Satan vill skapa ett fridsrike /ett ”tusenårsrike” /en Ny världsordning (NWO)/ en guldålder, där människan upphöjer sig till gud. Det är bokstavligen uttalat, med början i EU och vidare globalt i FN. Vi har inte sett de 10 hornen än. Kommer de i det återuppståndna Romarriket? Eller kan det ha att göra med de 10 delar som FN redan delat upp världen i, där varje del får en ledare…? Det vet vi inte än men de ska föregå ett framträdande av en världsledare.

…Upp 17:14  De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.” [med andra ord: Guds horn JESUS, träder fram]

När det gäller 7 huvuden ser jag två tolkningar. I undervisningen Ändens tid tar vi upp djursymbolerna men jag tror inte att det behöver ersätta tolkningen med de olika världsrikena och dess kungar:
1. Egypten
2. Assyrien
3. Babylonien
4. Medien-Persien (Kung Kores, ett redskap till befrielse för Guds folk)
5. Grekiska riket (Alexander den Store)
6. Romarriket
7. The Holy Roman Empire (Grunden till det som Upp 13 beskriver – en politisk ledare [Karl den store] och en religiös ledare [påven] samarbetade för att få världsherravälde)
8. (men hör till de 7, Upp 17:11) Återuppstått “Heligt Romarrike” som blir globalt – samma principer och sinne.

Daniel bad ängeln om förklaring på synen.

Dan 7:21  Det hornet hade jag också sett föra krig mot de heliga och besegra dem, [samma som står i Upp 13:7] 22  till dess att den Gamle kom och domen föll till förmån för den Högstes heliga och tiden var inne då de heliga fick ta riket i besittning. 23  Då svarade han: “Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. [ett globalt rike] 24  De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket (här får vi det svaret på vad hornen står för), och efter dem skall en annan uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre kungar. 25  Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. [antikrist] Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. [3,5 år om det är bokstavligt] 26  Men dom skall hållas, och hans välde skall tas ifrån honom och han skall fördärvas och förgöras i grund. [”den som upphöjde sig…”]

Det kostar på att gå emot strömmen.
2Mos 23:2  Du skall inte följa mängden och rätta dig efter den i det onda, så att du vränger rätten när du vittnar i något mål.

Guds gränser eller gränslöst?
Världshärskare /globalister vill lägga länder under sig och utplåna alla gränser. Detsamma hör vi om idag. Vi ska läsa om ett exempel:

Jes 10:12  Men när Herren har fullbordat allt sitt verk på Sions berg och i Jerusalem, skall jag ställa Assurs kung (Assyriens kung) till svars för frukten av hans hjärtas övermod och hans stolta ögons högmod. 13  Ty han säger: “Med min hands kraft har jag utfört detta och genom min vishet, eftersom jag är så klok. Jag tog bort folkens gränser, jag plundrade deras skatter, som den mäktige störtade jag härskarna. 14  Min hand har funnit folkens skatter. Liksom i ett fågelbo, där alla övergivna ägg är samlade, har jag samlat hela jorden. Det fanns ingen som rörde en vinge eller öppnade näbben och pep. [Var fanns föräldrarna som skulle skydda äggen? Var finns de ledare som ska skydda sitt folk och land?]

Assyrien och Assyriens kung var ett domsredskap i Guds hand men upphöjde sig själv som en ”gud”. Jag har haft en hel del diskussioner den senaste tiden om gränser med människor som är påverkade av tidsandan och Agendan. Bibeln visar att Gud har utstakat nationsgränser.

Apg 17:26  Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, 27  för att de skall söka Gud,

Ords 30:4 Vem har fastställt jordens alla gränser? Vad heter han, och vad heter hans son – du vet det ju?

”Det gäller inte landsgränser”, kan man få som svar. Vi läser vidare (och det finns fler exempel, inte minst i 4Mos 34):

4Mos 33:53 Ni skall erövra landet och bosätta er där, ty jag har givit landet åt er till besittning. 54 Ni skall utskifta landet åt er som arvedel genom lottkastning efter era släkter.

5Mos 32:8  När den Högste gav arvslotter åt folken, när han spred ut människors barn, då utstakade han gränserna för folken efter antalet av Israels barn.

5 Mos 2:5  Ni skall inte inlåta er i strid med dem, ty av deras land skall jag inte ge er ens så mycket som en fotsbredd, eftersom jag redan har givit Seirs bergsbygd till besittning åt Esau. [Gällde detta landsgränser, eller?!]

9  Och HERREN sade till mig: “Du skall inte angripa Moab eller inlåta dig i strid med dem, ty av deras land skall jag inte ge dig något till besittning, eftersom jag redan har givit Ar till Lots barn.”

Gränser är inte statiska. De har ändrats när Gud har dömt folk och nationer.

Jer 51:37  och Babel skall bli en stenhög, ett tillhåll för schakaler, till häpnad och förakt. Ingen skall bo där.

Världsriken har uppstått som har fått utföra Guds domar – likaväl som befrielse för Guds folk: Persien (Medien-Persien) och kung Kores.

5Mos 2:21  (om rafaeerna) De var ett folk som var stort, talrikt och resligt som anakiterna. Men HERREN förgjorde dem för ammoniterna, som fördrev dem och bosatte sig i deras land.

Det allra största försvaret för att GUD har bestämt och givit nationsgränser: HUR skulle Guds löften till Israel kunna uppfyllas om alla gränser tas bort?!

Hes 11:17 …Så säger Herren, HERREN: Jag skall samla er från folken och föra er tillbaka från de länder dit ni har blivit kringspridda, och jag skall ge er Israels land.

Israel är ett tecken och vittnesbörd för hela världen om Guds makt och att Guds ord är sant.

Nationsgränser är ett skydd och de visar i vilka länder det råder störst frihet, rättvisa, jämställdhet…! Muslimska? Buddhistiska? Hinduistiska? Kommunistiska?
Nej, det är Judisk-Kristna länder, dvs. länder med Guds budord i grundlagen och judisk-kristna värderingar.  Vem vill blanda allt? Vem vill blanda sanning och lögn? Och av vilket motiv? Svaret är givet: Det är Satan, djävulen. Han vill hindra Guds verk och förgöra människorna.

Upp 7:9  Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. [Observera att inte ”länder” nämns om vilddjurets rike i Upp 13]

Hela skapelsen längtar efter Jesus, sin Kung och hans återkomst.

Rom 8:19  Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. 20  Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen [mataiotes = tomhet, meningslöshet, värdelöst, dårskap], inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om 21  att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. 22  Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. [födslovåndorna som Jesus beskriver om den sista tiden] 23  Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt, [ett förskott på arvet] också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. [den första uppståndelsen och förvandlingen när Jesus kommer tillbaka] 

Jesus är Arvingen – vi är medarvingar “i Kristus”, i tron på honom.

Hebr 1:1  Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2  har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.

Det är livsviktigt att inte vi ”upphöjer oss” och tror att vi ska få herravälde här och nu (Kingdom now, De 7 bergen-läran och Herraväldesteologi).

Rom 8:16  Anden själv vittnar med [tillsammans med] vår ande att vi är Guds barn. 17  Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom [= nutid], för att också bli [= framtid] förhärligade med honom. 18  Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att [= framtid] uppenbaras och bli vår.

Guds vågskål
Detta beskriver Guds vågskål med både nöd och nåd.

Antikrists ande samlar allt som saknar Jesu försoning och korsets innebörd. Då kan det låta i den avfallna kristenheten: ”Allt här och nu”, ”Jesus led för att vi ska slippa lida”, “vi ska ta herravälde nu”. Det är köttets sinnelag. Det är ”att bevara sitt liv.” Den som upphöjer sig kommer att följa antikrists ande. Köttet vill stiga upp och ta makt – ”upphöja sitt horn”. Ibland tillåter nog Gud även att vi kraschar, för att göra oss mottagliga för hans nåd.

Det är alltid ”det starka” som tar över om det inte stoppas. Därför måste köttet/det köttsliga sinnelaget stoppas och korsfästas. I annat fall tar det över. Detsamma gäller falska läror.

Gal 5:24  De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25  Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.

Den “som ödmjukar sig” följer JESUS och blir upphöjd av och i honom. Och Anden kommer vår svaghet till hjälp. “Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka ger han nåd” (Jak 4:6, 1Petr 5:5). Låt oss se en stund på Jobs liv.

Job
Job tyckte att nöden vägde alltför tungt i Guds vågskål.

Job 6:1  Då tog Job till orda och sade: 2  O, att min sorg kunde vägas och min olycka läggas i samma vågskål! 3  Den är nu tyngre än havets sand, därför kan jag inte styra mina ord.
16:15  Jag bär säcktyg hopfäst över min hud och har sänkt mitt horn i stoftet.

Vi läser om när Job såg tillbaka på den tid då alla visade honom respekt. Alla lyssnade på hans råd och såg upp till honom och han hjälpte alla (Job 29). Nu var han tvärtom föraktad och övergiven.

3:25 Ty det som förskräckte mig drabbar mig, vad jag fasade för kommer över mig. 26  Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila, ångest kommer över mig.

Hur var det ställt med Job nu? Fylld av ångest? Hade han frid med Gud som vi läser om..?

Rom 5:1  Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 2  Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. [det är att ära Gud]

Vad är ”frid med Gud”?
Svar: Frid med Gud är ett tillstånd! Det är att stå i rätt relation med Gud. Känslan kan komma efter och den kan variera.

Ärade Job Gud? Ja, det gjorde han för han vägrade att vända Gud ryggen. Hur var det med Guds vågskål? Vilket väger tyngst i slutänden? Nöd eller nåd?

Job 42:12 Och HERREN välsignade slutet av Jobs liv mer än början. [“den som ödmjukar sig skall bli upphöjd”]

Det är inte självklart att den vågskålen fylls på det sättet här i det jordiska livet men den mörka tunneln hade ett slut. Ljuset bröt fram igen.

Vad var Satan ute efter i Jobs liv? Han ville att han skulle sluta att ära Gud.
“Förbanna Gud och dö”, sa Jobs hustru vid ett tillfälle och det var precis det som Satan ville. Men Job svarade: “du talar som en dåraktig kvinna…”

Vad var det GUD var ute efter i Jobs liv? Han ville göra ett djupare verk, befria och välsigna! Det var också en djupare överlåtelse i Jobs liv där han fick lära känna Herren. Även Jobs framgång måste gå genom korset.

Abraham
Hur ärade Abraham Gud?

Rom 4:20  Han tvivlade [diakrino] inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran. [1917 – ty han ärade Gud] 21  Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. 22  Därför “räknades det honom till rättfärdighet.”

Diakrino beskriver här att tvivla (i otro), ett delat sinne, en delad vilja. Det beskriver alltså brist på överlåtelse.

Att ära Gud är inte bara att sjunga lovsång och tillbe eller be på bönemöte eller i ensamhet. Att ära Gud är att vara uppriktig mot Gud, att vänta på honom, att tacka, tillbe och förtrösta. Det är att lita på att Guds tid är bäst, Guds sätt är rätt.  Det är att lita på att Guds Ord är sant, att ödmjuka sig under Guds vilja och överlåta sig helt till honom – och att inte ge upp utan hålla ut. Håll ut!

I Upp 5:6 såg Johannes ”ett [litet] Lamm som såg ut att ha varit slaktat” och det hade  7 horn.
7 är fullhetens tal. Det är samma innebörd som Jesus själv sa: ”Mig är given all makt i himlen och på jorden…”

Vi upphöjer inte vårt eget horn – vi upphöjer Guds horn, Kungen: JESUS

“…För det namnet hatet viker, för det namnet ondskan flyr.
I det namnet skall Guds rike bryta fram när dagen gryr.
Namnet JESUS himlens hälsning, det mitt hjärtas kärlek vann.
I det namnet fann jag frälsning, ingen annan frälsa kan.”

Läs mer om det sista Babylon och himlens drottning >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Ära Gud och upphöj inte ert horn så högt

Kvarlevan som känner sin Gud Del 4

Det här som står skrivet i det här studiet förklarar vad som händer i politiken både i Sverige men också globalt. Det kommer tillslut handla om vilken bild vi tillber! Vilddjurets bild är New Age och den Österländska. Guds Bild är Jesus Kristus och redan nu ser vi hur en skiljelinje går mellan dessa tankesätt!

Dan 11:31 Och härar, utsända av honom, ska komma och oskära helgedomens fäste och avskaffa det dagliga offret (GUDS AVBILD) och ställa upp (UPPHÖJA) förödelsens styggelse. (DEN ÖSTERLÄNDSKA GUDS BILDEN) 32 Och dem som hava kränkt förbundet skall han med hala ord locka till helt avfall; men de av folket, som känna sin Gud, skola stå fasta och hålla ut.

I nästa studie skall jag visa att Förödelsens Styggelse = “Laglösheten” då vet vi vad “de laglösas villfarelse är” (2 Petrus 3)

Mat 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. 15 När ni då ser ‘förödelsens styggelse’ (DEN ÖSTERLÄNDSKA GUDSBILDEN) som profeten Daniel talar om, stå på (UPPHÖJAS)  helig plats  (TA KRISTI PLATS) den som läser detta bör noga lägga märke till det.

De falska profeterna är alltså Satans redskap: Deras mål är att attackera vårt tankesätt för deras tankesätt. De laglösa står alltså för det Österländska tankesättet: Gud är allt i alla! (LÖGNEN)

 

Sef 3:8 Vänta därför på mig, säger HERREN, på den dag då jag står upp för att ta byte. Ty detta är mitt domslut: Jag skall förena folk och samla kungariken för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredes hetta. Ty av min nitälskans eld skall hela jorden förtäras.

Gud samlar alltså ihop Kungariken och Folk. Den som dras med hit kommer att drabbas av hans vrede på Herrens Dag. Vi ser här ett politiskt vilddjur som samlas ihop genom något slags avtal som berör alla länder. Sefanja fortsätter att ge oss pusselbitar! Det är inte bara politiskt det kommer även att vara religiöst i sin natur.

Jag påmindes om hur David Wilkerson i en predikan nämner hur Herren talade till honom om gräshopporna i Joel 1. D Wilkerson säger att det är andemakter! Hur väl stämmer det inte på New Age rörelsen och deras falska rike. Detta har nu kommit in i församlingarna i form av ett falskt Gudsrike. Den här armén kommer att splittra ödelägga och fånga många
församlingar.

Joel 2:3 Framför dem går en förtärande eld och bakom dem kommer en förbrännande låga. Likt Edens lustgård var landet framför dem, men bakom dem är det en öde öken; ja, undan dem finnes ingen räddning.

Redan talar man om en revolution som skall ödelägga!
“In all revolutions there are noisy and dangerous times as THE OLD ORDER Is replaced by the now … after the dust settles. WE CAN PROCEED TO BUILD the beautiful kingdom that the Lord has purposed from the foundations of the World” – Vinson Synan, one of the leaders of A.D. 2000 (FULNESS, Jan – Feb. 1990. Vinson Synan. p. 24.)

Men det här är Antikrists ande alltså Gud är allt i alla! Det kommer rapporter om ödelagda församlingar överallt där det här kommer in.

Sef 3:11 På den dagen skall du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då skall jag avskilja (TA BORT) från dig (OUT IN THE MIDST OF YOU) dem som jublar så segervisst hos dig, och du skall inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. 12 Men jag skall lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt, och de skall förtrösta på HERRENS namn. 13 Kvarlevan av Israel skall inte längre göra orätt, inte tala lögn, och i deras mun skall inte finnas en falsk tunga. De skall finna föda och lägga sig ner utan att någon förskräcker dem.

Av sammanhanget förstår vi att när Herrens Dag kommer med sin eld har redan detta avskiljande skett. Exakt samma mönster som Apostlarnas undervisning
2 Tess 2: De som förhäver sig skall tas bort :Gk Out in the midst of)
1 Joh 2:19 De skall komma ut för de tillhörde aldrig oss
Mt 13 Ogräset samlas i knippor före Herrens dag för att brännas

Vad är det som drar ihop dem då? En mycket stark villfarelse! Så att de tror på en Lögn (2 Tess 2) Vad är det som gör att kvarlevan förblir kvar? Jo en som är mycket starkare än den andemakt som är i världen (1 Joh 4:1-4) De som tas bort har ju också en slags tro för de skall ju tro på en lögn. (PSEUDO)

1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. 4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. 5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

Man skulle kunna säga att detta beskriver New Age och till den gruppen måste räknas en stor del av den osunda Kristendomen idag. Herren visade mig att de som nu kommer ur Kristus åker upp på en bro som hålls uppe av en sprucken gammal Romersk pelare.

Warren B Smith beskriver att New Age ser sig själva som en bro som skall leda mänskligheten in i en ny Guldålder. Så villfarelsens ande har under lång tid verkat så att teologin har förändrats så att “De Avfallna” har samma tankesätt som New Age har. Det verkar som en av de största farorna är Rick Warren
Rick Warren and His Purpose Driven Movement (Studie)

New Age skall genom att utbreda sin andlighet bygga ett rike på jorden. Den avfallna kristenheten skall genom att utbreda sin andlighet göra samma sak. Dessa två kommer att förenas nu under FN:s Agenda 2030. Är du förvånad att det kommer rapporter från avfallna karismatiska kyrkor gällande saker som mer liknar New Age än Kristendom? Det är inte jag utan de är på väg ut från Kristus och värre kommer det att bli!

Jordens ledare har alltså samlats för att skriva på FN:s Agenda 2030. Detta skedde under den sista Tetraden och Påven var där och talade sig varm för det här. 25-28 September 2015. Denne Påve var nyss och skrev på ett avtal som skall samla alla religioner! Det gäller mer än Katolicism det gäller New Age. FN är grundat på New Age så den enda religion som kommer att accepteras är: Gud är i allt och alla! Därför är skapelsen Gudomlig! Vilka förstör denna jorden? Judarna och de Kristna som tror att Gud är en person!

Bakom FN står alltså mäktiga Frimurare och New Agare. Frimurarguden är i stort sett lik New Age guden och en opersonlig kraft. När detta tankesätt har nått pyramidens topp så kommer svåra tider för Judar och Kristna. Frimurarna tror att de kan förena alla religioner och hjälpa jorden att bli en bättre plats! Det talar G W Bush om i sitt tal här NWO och FN skall bli den plats därifrån en ny lag skall komma (Agenda 2030)

De anser att den guden kan förena alla religioner.
“As the unifier of all religions, Freemasonry holds that “the Christian, the Hebrew, the Moslem, the Brahmin, the followers of Confucius and Zoroaster, can assemble as brethren and unite in prayer to the one god who is above all the Baalim.” (Pike, Morals and Dogma)

Om det nu är ett New Age världsrike som planeras genom Agenda 2030. Är det två saker vi skall titta efter för då gäller helt vad de själva säger.
1/ En Grön världsregering (FN – New Age – Ledare)
2/ Den enda Religion som accepteras (New Age)

Frimurare och Globalister och New Agare har kommit samman idag och driver på en Agenda. Förstår vi inte det här kommer vi aldrig att förstå händelser i politiken! Men det som de kallar “Den Goda Viljan” är “Fiende till Gud”. Ser du att det är en strid mellan Vilddjurets bild och Guds bild ? Den Judisk Kristna Gudsbilden måste elimineras till varje pris om Jorden skall kunna räddas. Man menar att den Österländska Gudsbilden är den enda som kan leva i harmoni med naturen! Så den är den enda “Hållbara utvecklingen” i det antikristliga Agenda 2030.Vi ska inte förvånas om världen hatar oss? (1 Joh 3:13)

Ps 2 Är profetiskt för den tid vi lever just nu! Den beskriver det stora upproret mot Gud och hans härlighets återsken och avbild  (Jesus Kristus).
Vers 2 Samling i FN
Vers 3 Utplåna den Judisk och Kristna (Gudsbilden)
Vers 1 Beskriver hur man kommer in i New Age och får ett förändrat medvetande: Man river ner beskyddet runt dina tankar och tömmer ditt sinne.

Vers 1 Hur exakt är inte bibeln? Meditera + Tomma Tankar! Det är exakt vad Jesus varnade oss för. Roger Oakland säger att Mt 24:26 kan översättas om de säger att han är i “Öknen” (TOMHETEN)  Romarbrevet 1:21 Talar om ett folk som kände Gud men “Tömde sina tankar”

Att tömma sina tankar är farligt för det öppnar upp för andra krafter. Detta är precis vad som är inkörsporten till de österländska religionerna. Satan vet att vi måste frivilligt bryta ner det skyddet. Den som bryter ner en mur honom stinger ormen (Predikaren 10:8) Den som får ormbettet kommer att byta Guds bild! Hon överger den gamla Gudsbilden för att hänge sig åt den Österländska. Det här är exakt samma sak som sker i Kristen Mystik! Emerging Church – Saddleback Churh – Willow Creek!

När man blir ormbiten kommer man i fiendeskap mot Gud. Man börjar kallar de som tror att Jesus är enda vägen till Gud för? Fundamentalister och Trångsynta!
> Fundamentalist har med en Grund att göra! (Klippan) Mt 7
> Trångsynthet har med ditt Tankesätt att göra! (Trånga porten) Mt 7
> New Age har ingen grund! (Klippa) Mt 7
> New Age vill expand the mind (Bred Port) Mt 7

Den här mannen talar sig Rick Warren sig varm för vilket bevisar att han är en falsk vägvisare. En Katolsk Mystiker vid namn Henri Nouwen

Idag tror jag personligen att samma dörr som Jesus öppnade till Guds hus kan hela mänskligheten gå in genom. Det spelar ingen roll om du hört talas om Jesus eller inte. Idag ser jag min kallelse att hjälpa varje människa att bekräfta hennes egen väg till Gud. (From Sabbatical Journey, Nouwen’s last book, page 51, 1998 Hardcover Edition)

Jesus säger i Mt 7 att du kan inte förena de här två tankesätten för det är två helt skilda tankesätt och de leder fram till 2 helt olika hus. När Katastrofen kommer så består bara huset byggt på Klippan. (SE GUDSBILDEN MT 16) Katastrofen är Guds vrede på Herrens Dag (Joel 1:15)

Grundtextens ord är slående i Ps 2:2 Jordens Kungar samlas för att lägga grunden till ett hus eller en stad. (BABYLON) Detta är ett hus fullt av fiender till Gud men de tror att de gör det goda.

1/ Globalister och Höga Frimurare har lagt Grunden (DE VISA)
2/ New Age är religionen här
3/ De skall bygga ett fredsrike på Jorden (1 Tess 5)
4/ De skall återställa Jorden i ursprungligt skick.

Jordens Kungar har kommit samman för att lägga en ny grund och bygga ett Hus! Till grund ligger ett dokument som heter Agenda 2030. Men i det här huset finns inte plats för “Trångsynta” “Fundamentalister” eller Judar för de är ju fiender till “det tankesätt” som skall förvandla jorden enligt New Age.

Råkade se programmen “Skavlan” en gång där var vår utrikesminister Margot Wallström där hon sa att hon “Mediterar” (Vilket kan förklara hur hon agerar mot Israel) Det är en antikristlig ande som är emot Herren och hans Smorde (Ps 2) (Judisk – Kristna Tankesättet)

Jag vi berätta om en händelse på mitt jobb där en kille som sysslade med New Age står i korridoren och jag i köket. Plötsligt ser jag hur hans ansikte förmörkades och han kom fram till mig och sa: Janne jag vet inte vad detta är men något inom mig hatar dig! Jag svarade: Han som bor i mig är mycket starkare än den som bor i dig! Min arbetskamrat hörde detta! Kära vänner nu vet ni vad det är det är antikrists ande. Alla som har den anden kommer att samlas tillsammans och bli ETT.

Vad är det för Tidstecken vi skall titta efter:
1/ Israel och Judarnas återsamlande och fler Frälsta
2/ Österländska Religioner
3/ Miljörörelsen – Grön andlighet!
4/ Ökad Motstånd mot Kristna och Judar
3/ Ett hus eller Världsregering där Psalm 2:  2-4 Råder

Nu till en dröm jag hade för bara någon månad sedan som jag tror är profetisk och från Herren. Den är skrämmande samtidigt som den är ett löfte till dig som håller fast vid Jesus Kristus.

Jag kommer på min cykel och befinner mig plötsligt i min hemstad Finspång. Det kommer människor som säger att vi måste samlas allihop för att ta en spruta. (Märket?) Man samlar ihop människor för att göra detta i olika lokaler. Jag upplevde då bokstavligen en dödsdom inom mig (Svårt att förklara) Jag sa Gud skall mitt liv verkligen sluta så här? Jag snurrade runt i cirklar med cykeln och var väldigt sorgsen och ledsen! Då får jag se en ny väg som jag aldrig hade sett förut det var en jämn och ny asfalterad väg. När jag såg vägen visste jag att den vägen kommer att rädda mig bort från dödshotet. Precis då jag tänkte cykla in på den stoppades jag av en röst från ovan! Nej Janne denna väg är ännu inte invigd och öppnad.

Jes 35:8 En banad väg, (JÄMNAD) en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas “den heliga vägen”. Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar. 9 Lejon skall inte finnas där, rovdjur skall inte komma dit. De skall inte finnas där, men de återlösta skall färdas på den. 10 HERRENS friköpta skall vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje skall kröna deras huvuden. Fröjd och glädje skall de få, sorg och suckan skall fly bort.

Upp 15:2 Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna 3 och sjunger Moses, Guds tjänares, sång och sången till Lammet: “Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung.

Vunnit seger över Vilddjurets Bild: Den Österländska gudsbilden: Gud är i allt och alla!

Kvarlevan som känner sin Gud del 1
Kvarlevan som känner sin Gud del 2
Kvarlevan som känner sin Gud del 3
Kvarlevan som känner sin Gud del 4
Kvarlevan som känner sin Gud del 5

Janne Ohlin Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Kvarlevan som känner sin Gud Del 4

Om mitt folk ändå ville höra mig

Om mitt folk ändå ville höra mig!

Predikan av Elvor Ohlin
Parousia Mission 27-01-2019

1917 års översättning: O att mitt folk ville höra mig!
Vi läser:

Ps 81:1 För sångmästaren, till Gittít, av Asaf. [Gittit – tror man står för ett musikaliskt glädjefullt framförande] 2) Höj glädjerop till Gud, vår starkhet, höj jubel till Jakobs Gud! 3) Stäm upp lovsång och låt pukor ljuda, ljuvliga harpor tillsammans med psaltare. 4) Blås i hornet [eller: blås i basunen] vid nymåne och vid fullmåne på vår högtidsdag. 5) Ty detta är en stadga för Israel, en befallning från Jakobs Gud. [det är framför allt en beskrivning på den judiska Påsken och Lövhyddohögtiden men vi uppmanas i Ef 5:19 …att tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjunga och spela för Herren i våra hjärtan. (Vers 20) Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.
Kol 3:16 Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.]
6) Det bestämde han till ett vittnesbörd i Josef, när han drog ut mot Egyptens land. Jag hörde en röst som jag inte kände: 7) “Jag lyfte bördan från hans skuldra, hans händer blev fria från lastkorgen. 8) I nöden ropade du, och jag räddade dig, jag svarade dig, höljd i åska (tordön), jag prövade dig vid Meribas vatten. Sela. [Herren tog inte bara bort bördor och slavok – han förde dem ut från Egypten och in i Löfteslandet. Jesus tog inte bara bort syndens börda och slavok: ”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike” (Kol 1:13)]
9) Hör, mitt folk, och låt mig varna dig, Israel, om du ändå ville höra mig! 10) Hos dig får inte finnas någon annan gud, du skall inte tillbe någon främmande gud. 11) Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig upp ur Egyptens land. Öppna din mun helt så att jag får fylla den. [ett uttryck för att öppna ditt hjärta helt] 12) Men mitt folk hörde inte min röst, Israel lydde mig inte. 13) Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet, de fick vandra efter sina egna planer. [Gud prisger /utlämnar, som det står om i Rom 1 – människan står emot Gud mot bättre vetande] 14) Om mitt folk ändå ville höra mig och om Israel ville vandra på mina vägar! 15) Då skulle jag snart kuva deras fiender, vända min hand mot deras ovänner. [= fullt beskydd] 16) De som hatar HERREN skulle krypa för honom, och deras tid skulle vara för evigt. [de skulle aldrig resa sig upp igen så länge de står emot Gud] 17) Han skulle ge folket bästa vete att äta, ja, med honung ur klippan skulle jag mätta dig.”

”Om du ändå ville höra [shama] mig…”

Hebreiska ordet shama betyder att lyssna och lyda, höra och göra, lyssna med odelat intresse, lyssna uppmärksamt. Det är som det står i Fil 2:13:”Gud verkar i oss, både i vilja och gärning” – om vi vill.

Vem var Asaf? Han insattes i tjänst under kung Davids tid.

1 Krön 16:4 Och han (David) förordnade vissa leviter till att göra tjänst inför HERRENS ark, för att de skulle prisa, tacka och lova HERREN, Israels Gud: 5 Asaf såsom anförare…
v 37 Och han gav där, inför HERRENS förbundsark, åt Asaf och hans bröder uppdraget att beständigt göra tjänst inför arken, var dag med de för den dagen bestämda sysslorna.

Asaf var en levit som gjorde tjänst inför Herrens ark och han ledde tillbedjan och lovsång.
Nehemja och Esra skrev ca 600 år senare:

Neh 12:46  Ty redan för länge sedan, på Davids och Asafs tid, fanns ledare för sångarna, och man sjöng lovsånger och tacksägelsesånger till Gud.
Esra 2:41  av sångarna: Asafs barn: 128,
3:10  När byggnadsarbetarna lade grunden till HERRENS tempel, intog prästerna sina platser i ämbetsskrud och med trumpeter. Tillsammans med leviterna, Asafs söner, prisade de HERREN med cymbaler efter den anvisning Israels kung David hade givit.

Asafs liv måste ha satt spår i många generationer efter honom.

Namnet Asaf betyder den som församlar, den som kallar samman (upptecknar).

Asaf församlade till Herren – han var en profetröst som kallade folket tillbaka till Gud och han skrev sånger. Han har skrivit Psalm 50 och 73-83 och där kan vi följa en del av det han såg omkring sig och upplevde inom sig. Första delen av Ps 50 är som en bakgrund till 2Tess 1:6-8 när den sista basunen ljuder och änglarna får befallning:

2Tess 1:6  Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er 7  och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, 8  i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium.

Ps 50:5 “Församla till mig mina fromma, som sluter förbund med mig vid offer.” [förbundet är slutet med Jesu offer på Golgata]
16  Men till den ogudaktige säger Gud: “Hur kan du tala om mina stadgar och ta mitt förbund på din tunga, 17  du som hatar tillrättavisning och kastar mina ord bakom dig? [ett ord till framgångsprofeter och trosförkunnare, våra dagars “Laodiceaner”?]
23  Den som offrar lovets offer ärar mig. Den som ger akt på vägen, skall jag låta se Guds frälsning [Guds Yeshua].”

När vägen är smal och livet är svårt kan lovet och tillbedjan upplevas som ett ”offer” men den som känner Gud vet att allt samverkar till det bästa för den som älskar honom (Rom 8:28) och håller fast ändå.

I Psalm 73 kämpar Asaf med det som verkar så orättvist. De ogudaktiga och högmodiga har framgång, medan den som vill leva rent och lyda Gud är prövad och tuktad och föraktad. Vers 8-10 låter som en beskrivning av ändetidens (vår tids) många falska profeter och apostlar:

Ps 73:8 De hånar och talar om förtryck i sin ondska, överlägset talar de. [Vad säger de till Guds folk idag? ”Alla måste underordna sig de nya apostlarna? Glöm allt du har lärt dig tidigare för nu kommer det nya vinet (New wine), Gud för oss ut på nya områden, utanför Bibeln”] 9  Med sin mun stiger de upp i himlen och deras tunga far fram på jorden. [ja, de talar stora ord (om herravälde)] 10  Därför vänder sig folket till dem. Vatten i mängd suger de i sig. [Många ska bli bedragna och följa dem, sa Jesus (Matt 24)] 11  De säger: “Hur skulle Gud kunna veta det? Skulle den Högste ha sådan kunskap?” 12  Så är det med de ogudaktiga, det går alltid väl för dem och deras rikedom [makt] växer. [högmod förblindar så att man t o m påstår att ”våra ord har samma makt som Guds”, ”Guds händer är bundna om inte vi agerar” – och det handlar alltid om pengar!]
13  Men förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvådde i oskuld mina händer. 14  Jag blev plågad hela dagen, var morgon blev jag tuktad. [i det korta perspektivet kan det se ganska lönlöst ut att gå den smala vägen] 15  Om jag hade sagt: “Så vill jag tala”, då hade jag svikit dina barns släkte. [det är alltid lättare att tala sådant som ”kliar i öronen” – men det är ett svek både mot Gud och människor]

Asaf blev till och med förbittrad över orättvisor men ytterst är förbittringen riktad mot Gud, för att han inte tar itu med situationen på en gång.

21  När mitt hjärta förbittrades [chemets] och jag kände styng i mitt inre, 22  då var jag oförnuftig och förstod ingenting, som ett djur var jag inför dig.

Chemets betyder förbittrat, surt, upphetsat, förblindat, jäst, syrat [av surdeg]
Surdeg måste bekännas och rensas ut… (1Kor 5:7)

Med sitt mänskliga förstånd förstod han inte men i Guds närhet fick Asaf klarsyn och insikt att se på längre sikt – i ett evighetsperspektiv och han fick se in i Guds rådslut, Guds plan.

16  När jag försökte förstå detta, då tycktes det mig alltför svårt, 17  till dess att jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går dem till slut.
..19  Hur plötsligt går de inte under! De förgås och får en ände med förskräckelse.
23 Men jag är alltid hos dig, du håller mig i min högra hand. [”jag håller mig till dig vad som än händer”, sa Asaf] 24  Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. 25  Vem har jag i himlen utom dig! När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. [vi lever inte bara för detta livet. Vi lever för det som väntar, det som är där ovan och en evighet med Jesus] 26  Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. [som Paulus skriver: även om vår yttre människa (kroppen) bryts ned, förnyas vår inre människa dag för dag (2Kor 4:16)]
Asaf avslutar psalmen:
28  Att vara i Guds närhet är lycka för mig. [(KJ) att närma mig Gud är gott för mig] Jag tar min tillflykt till Herren, HERREN, för att kunna tala om alla dina gärningar.

Det är i JESUS vi finner vår rätta identitet och sann lycka /glädje.

I Psalm 74 är Asaf förtvivlad när templet ohelgas. Templet profaneras eller förvärldsligas av det som tas in där. Psalmen är en bön och förbön från den som är förtryckt eller bortstött.

Detta måste vara en profetisk psalm eftersom det som Asaf beskriver hände bokstavligt ung 300 år efter att han levde. Det började under Asafs livstid men han fick se in i framtiden vad det skulle leda till. I 2 Kon 24:2 kan vi läsa att det som hände i Juda var ”i enlighet med det ord som HERREN hade talat genom sina tjänare profeterna.” Kompromisserna gick allt längre i avfall och gjorde att man inte hade kraft att stå emot fienderna, som blev en dom från Gud. Man kan nog säga att det beskriver vad som händer i varje generation eller tid, när världens ande tas in i Guds församling genom kompromisser.

Ps 74:3  Vänd dina steg till den plats där evig förödelse råder. Allt i helgedomen har fienden förstört. 4  Dina fiender har skränat på den plats där du möter oss, de har satt upp sina egna tecken som rätta tecken. [det köttsliga och mänskliga tar över. Vilka tecken sätter de upp idag? 7 berg? Pyramidstrukturer? Dollartecken? (pengar). De leder människor in i världens tänkesätt och bort från Guds ord – tvärtemot Rom 12:2]
7  De har satt eld på [shalach] din helgedom, ända till grunden har de orenat ditt namns boning.

Shalach betyder att sända ut, sprida, att släppa fram (eld).

8  De har sagt i sina hjärtan: “Vi skall kuva dem fullständigt!” Alla Guds heliga platser har de bränt ner [saraph] i landet.

Saraph betyder att brinna. I roten till ordet finns betydelsen: brinnande, giftig orm.

Vad är det för eld som sprids på kristna konferenser idag när man blandar sanning och lögn och vill ena alla till påven? Han som påstår att muslimer ber till samma Gud som vi? Inom NAR (Nyapostoliska Reformationen) kan man få höra: ”det skrivna ordet hörde till den gamla tidsåldern och vi måste gå vidare in i en andlig tidsålder (det övernaturliga), Gud är större än sitt eget ord…han kan gå emot sitt eget skrivna ord”?

Det är inte Guds Ande. Det är en främmande eld, dvs. en främmande oren ande har sänts ut istället för Guds Andes eld.
Vad är det för krafter när kristna säger att de blir ”berusade av anden”, så att de raglar eller väser som ormar i släptåg på Rodney Howard Brown och Kenneth Hagin? Ormkraft (kundalini)?! Det är samma eld som beskriver Joels armé, vilket de med rätta kallar sig själva(!): ”Framför dem går en förtärande eld, bakom dem en förbrännande låga. Som Edens lustgård låg landet framför dem, bakom dem är öde öken. (Joel 2:3)

Det kan gå så långt så att själva grunden förstörs, att människor förlorar sin tro.

9 Våra tecken ser vi inte, [korset är borttaget! Skymt bakom svarta draperier?] ingen profet finns kvar och ingen av oss vet hur länge det varar. [sann profetia har tystats och ersatts med allsköns falska lyckoprofeter. Gud bekänner sig inte till detta och därför blir sann profetia varningar och emot detta, vilket man inte höra.]

Gud hade sagt: ”Du skall inte tillbe någon främmande gud”

När världens ande tas in i kyrkan blir frukten densamma som i världen. Politiker kör över folket – detsamma sker i kyrkan. Globalismen (NWO) leder till kontroll, övervakning, förslavande, maktkoncentration… pengar och girighet styr allt. Den guden heter Mammon.

Jag vill läsa ett citat om den organiserade ekumeniken från nätet:
Kyrkorna är inte längre oberoende och självstyrande. Allt det kommer att upphöra under det nya systemet. Pastorer uppmanas att underställa sig sin lokala apostel, och varje stad eller område kommer att krävas för att komma ihop med alla andra kyrkor i staden och att underteckna förbund som lovar (man förbinder sig) att inte diskriminera, inte stjäla andras medlemmar eller kritisera andras läror.

Det här innebär att alla samkörs genom digitala register och nätverk till en världskyrka under regionala, nationella och internationella ”apostlar” (som gör sig rika, förstås). Man säger sig vilja ”utbreda Guds rike här och nu över hela jorden” (Kingdom now och Herraväldesteologi).

Köttet strider mot Anden. Om inte det köttsliga stoppas tar det över och vad händer? Guds folk blir Guds fiender.

Rom 8:6  Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. 7  Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. 8  De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.

Ps 74:10  Hur länge, Gud, skall fienden smäda och ständigt förakta ditt namn? 11  Varför håller du tillbaka din hand, din högra hand? Drag fram den ur din barm och förgör dem! 12  Gud, sedan urminnes tid är du min konung, du som utför frälsningsverk på jorden.

Enda räddningen är att Gud griper in!

…att det finns ett folk – om så bara en kvarleva – som ödmjukar sig inför Herren och ber om nåd.
…ett folk som VILL HÖRA Guds röst och hålla sig till hans ord [inte falska apostlar och profeters dårskap och självupphöjelse och falska löften]
…ett folk som lever under Jesu Kristi herravälde – inte under (giriga) maktmänniskor.
…ett folk som är tända med Guds eld.

15  Det var du som lät källa och bäck bryta fram, det var du som lät starka strömmar torka ut. [Guds Ande bryter fram i varje pånyttfött hjärta och när fienden bryter fram som en flod /ström, skall Herrens Ande driva honom på flykten (Jes 59:19)]
17  Det är du som har fastställt jordens alla gränser. Sommar och vinter har du skapat. 18  HERRE, tänk på hur fienden smädar, hur ett dåraktigt folk föraktar ditt namn. 19  Lämna ej åt vilddjuren din turturduvas själ, glöm inte för alltid dina betrycktas liv! [Vad är det för krafter [andekraft] idag som vill ta bort alla gränser?! Nationella, politiska, ekonomiska, moraliska, andliga, religiösa?] 20 Tänk på förbundet, ty i landets mörka vrår finns fullt av våldsnästen. 21  Låt inte den förtryckte vika tillbaka med skam, låt den fattige och behövande prisa ditt namn. [= ”Låt den som har lagt sitt liv i din hand få se dina gärningar”] 22  Stå upp, Gud, och för din talan! Tänk på hur du hela tiden hånas av dåren. 23  Glöm inte bort dina ovänners rop, larmet som ständigt hörs från dina motståndare.

Den som förföljer en Jesu lärjunge, förföljer Jesus själv.

Vi har fått det starkaste försvaret och de mäktigaste vapnen: bön och förbön.

2Kor 10:4  De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför [borde översättas: genom] Gud [annan översättning:är inte svaga utan har Guds makt] att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader 5  och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud…

Stora delar av Asafs psalmer innehåller bön och förbön för folket och landet. I Psalm 77 är han förtvivlad och nästan deprimerad av sömnbrist, oro och grubbleri.

Ps 77:2  Jag vill höja min röst till Gud och ropa, jag vill höja min röst till Gud, och han lyssnar till mig. 3 På nödens dag söker jag Herren, om natten är min hand uträckt och blir ej trött. Min själ vill inte låta sig tröstas. 4 Jag tänker på Gud och klagar, jag grubblar ty min ande tynar bort. Sela. 5 Mina ögonlock håller du öppna, jag är full av oro och kan inte tala. 6 Jag tänker på tider som varit, på år som för länge sedan flytt. 7 Om natten minns jag min sång. Jag grubblar i mitt hjärta, min ande tänker efter. 8 Skall då Herren förkasta för evigt och aldrig mer visa nåd? [Hade Gud så helt övergett dem?]

Här ser vi vägen ut ur tvivel: Asaf påminner sig om Guds gärningar förr i tiden. Han påminner om alla gånger han kunnat tacka Gud ”mitt i natten”, mitt i svårigheter.

12 Jag vill minnas HERRENS gärningar, jag vill minnas dina forna under. 13 Jag vill begrunda alla dina gärningar och tänka på det du har gjort. 14 Gud, i helighet går din väg. Vilken gud är så stor som Gud? 15 Du är den Gud som gör under, du har uppenbarat din makt bland folken.

Sången i natten
Vi kan dra parallellen till sången mitt i natten, fastkedjade i den innersta fängelsehålan.

Apg 16:25  Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem. 26  Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv, så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar, och allas bojor lossnade och föll av.
30  Sedan förde han (fångvaktaren) ut dem och frågade: “Ni herrar, vad skall jag göra för att bli frälst?” 31  De svarade: “Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj.” 32  Och de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. 33  Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren dem med sig och tvättade deras sår. Och han och de som hörde till hans familj döptes genast. 34  Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud.

Paulus skriver:
2Kor 1:4  han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.

Desto större prövning desto större tröst så att vi kan trösta andra, därför att Gud för oss igenom allt.

I Psalm 75 uttrycker Asaf tacksamhet och glädje över att Gud ska döma, att Gud är Domaren och att han dömer rättvist.

En farlig väg
En fråga till oss: Gläds vi över Guds domar? Eller är vi så påverkade av tidsandan så att vi förminskar och ursäktar och bortförklarar synden och syndens konsekvenser? Det är en farlig väg. Den vägen leder till att man ”kallar det onda gott och det goda ont”. Gud som är god kallas ond när han dömer och den Onde kallas ”god”. Det är Antikrists ande och djävulen ”förklädd till en ljusets ängel” och då är han som farligast. (2Kor 11:14)

Om vi inte väljer och vill höra och lyda Guds ord och Guds Ande… då kommer vi att påverkas av Antikrists ande i den här tiden.

Vi läste innan att Gud lät dem gå ”i sina hjärtans hårdhet, de fick vandra efter sina egna planer” (Ps 81:13). Hårdhet, är hebreiska ordet sheriyruth. Det betyder också inbillning, fantasi, man följer sina egna rådslag (10 årsplaner? 15 årsplaner?). Man väljer sin egen väg för att nå framgång, hämtad i världen. Men våra vägar är alltid i uppror mot Gud, för där är vi själva i centrum och ”på tronen”.

Synden bryter ned – Jesu nåd och rättfärdighet bygger upp.

Trots allt mörker var Asaf hoppfull. Det fanns hopp. Det finns hopp.
Gud har dukat ett bord för alla som vill höra, ödmjuka sig och ta emot!

Bästa vete – det är Guds ord till förvandling som mättar vår inre människa.
Det är uppenbarelsen om Jesus och att lära känna Honom.

Jesus är den ende som kan mätta vårt inre och ge liv.

Honung ur klippan – ordet är [tsur] – samma ord som när Mose uppmanades att slå på klippan [Kristus] i öknen – symbol för Golgata. Honung är näringen, sötma och tröst i Guds ord, i Jesus Kristus. Den får vi genom prövningar [korset] och Guds fostran i kärlek. I Psalm 19 står det att gudsfruktan och Herrens domslut är ”sötare än renaste honung”.

Ps 19:8  HERRENS undervisning är fullkomlig, den ger själen nytt liv. HERRENS vittnesbörd är sant, det gör enkla människor visa. 9 HERRENS befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart, det upplyser ögonen. 10 HERRENS fruktan är ren, den består i evighet. HERRENS domslut är sanna, de är alla rättfärdiga. 11 De är dyrbarare än guld, än mängder av fint guld. De är sötare än honung, än renaste honung. 12 Genom dem blir din tjänare varnad, den som följer dem får stor lön. 13 Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister.

Gud frågade inte efter gärningar och verksamheter.
Det enda Gud begärde – och begär – var att hans folk skulle höra och lyda hans goda vilja.

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Om mitt folk ändå ville höra mig

KVARLEVAN SOM KÄNNER SIN GUD DEL 3

Detta innehåller en mer detaljerad bild av den predikan Janne Ohlin höll i mötet med Parousia Mission 27/1-19 – detta är nu den 3:e predikan i serien: Kvarlevan som känner sin Gud! I min förra predikan del 2 nämde jag en del saker som jag vill att vi skall lägga märke till.

1/ Det moderna samhället är väldigt känslocentrerat: På Facebook finns det till och med saker du kan trycka på för att visa hur du känner just för tillfället.

2/ Jag sa även att jag tycker mig se ett “skifte” i Kristenheten. Många skall överge vägen som leder till ”Kunskapen om Gud” för att istället jaga efter ”Upplevelser och Manifestationer”. I stort sett såg vi början på detta år 1994 med den så kallade Toronto – Välsignelsen.

Jag vill vara ganska personlig här idag och berätta vad man kan få vara med om. Jag höll på att förbereda den här predikan.  Jag har känt mig väldigt sliten det sista men Herren har mött mig och gett mig nya krafter. Detta hände inom 24 timmar en man ringer och ber om förbön för situationen där en man sköt sina egna barn och sig själv. Elvor meddelar mig om en kvinna i djup nöd hon är så attackerad och hon vet ingen annan hon kan vända sig till. Under tiden kommer en ny vän på Facebook. Jag känner till lite så där vem han är så jag godkänner hans vänskap. Efter det så börjar meddelanden komma från den här mannen som nu utger sig för att vara en profet. Profeten säger att Gud nu visat honom Uppenbarelsebokens rätta ordning och tolkning.

Han sa att Antikrists Rike kommer inte förränn Jesus hämtat hem sitt folk. Jag svarade: Det finns inte ett enda bibelord som styrker detta. Han envisades med: Köp min bok när den kommer ut så får du se! Jag svarade åter: Fortsätt du att pilla på din bok för någon Pretrib lära köper inte jag.

Nu “exploderade” profeten i ilska han skrev nu att han kände många i Parousia Mission och de blir inte glada när de får reda på hur du behandlat mig. Han skrev att jag var både hård och högmodig tydligen för att jag inte “köpte” hans uppenbarelse. Jag avslutade konversationen med: Jag tänker berätta den här händelsen för mina vänner i Parousia Mission för där har vi inga hemligheter för varandra.

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.

Vår vision i Parousia Mission det är att öppet presentera sanningens väg! Om detta sker för Jesu skull (V 5) finns det oerhörda kraftresurser att få. Men om det sker för min egen skull vilket Paulus beskriver i V 2 “Hemligt och Skamligt” kommer man alltså att tappa modet och ge upp.

“Hemligt och Skamligt” kallas av Petrus för “Smygvägar” och det ger oss en bild av vad som driver de “Falska Profeterna”. Därför kan en falsk Profet säga väldigt bra saker men hans drivkraft kommer förr eller senare att avslöjas för den som verkligen vill se. Förr eller senare dras han till dem som “Vill göra sig ett namn”

2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

För att förtydliga det hela så betyder en väg i bibeln: Tankesätt och handling! Sven Reichman sa: För att börja gå på en väg måste du först ha inspirerats av något. Att äta i bibeln har även den innebörden av att inspireras av. Så här på Parousia Mission vill vi alltså presentera mat till Guds Folk i rätt tid. Det är alltså en andlig bild på att inspireras att gå en väg! Läs Matt 24:45-51 Vad kan “äta med de druckna” då betyda? Jo den väg vi varnar för! Vi vill istället ge mat i rätt tid! Alltså innan det är försent!

Det var alltså när Toronto Välsignelsen startade som Herren uppenbarade för oss att det kommer 2 vägar och lade den kallelsen på oss att varna Guds Folk. Han berättade även att människor som ni minst anar kommer att väna er ryggen. Vi ber till Gud att om detta är din vilja får du kalla någon att göra en hemsida till oss. En dag ringer en kille från Småland som upplever ett tilltal från Gud att göra en hemsida till oss. Den hade vi i många år men den blev med åren ganska omodern för de nya Webbläsarna och den hakade upp sig. Precis då dyker en annan kille upp som återigen kände sig manad att göra en modern hemsida åt oss ett riktigt proffs. Ja sådär har det varit hela tiden så när Gud kallar dig ser han även till att du får de resurser du behöver.

Om vi sammanfattar vad Herren sa vid den här tiden och tittar på utvecklingen 25 år efteråt har det uppfyllts framför våra ögon. Han sa att det kommer en rörelse baserad på känslomässiga kickar. Den rörelsen kommer i huvudsak bestå av ungdomar som inte lärt sig att vänta på Gud. Det sista steget i den här rörelsen kommer att vara ekumenisk och dras mot Rom.

Jes 40:30 Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. 31 Men de som hoppas (Heb: Väntar) på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Dessa verser pekar på andlig mognad! Unga i Herren som ej nått mognad:
EF 4:14 Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse.

Barnen tror nämligen att allt som rör sig är Gud. Men det gör inte de som vuxit upp till andlig mognad de har lärt sig att hoppas eller vänta på Gud. De får ny kraft vilket på grekiska betyder att de får både nya möjligheter och resurser att kunna fortsätta.

EF 4:15 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.

“Hålla fast vid sanningen” hör ihop med “Kärleken” (A) som är målet och Andens Frukt. Det är också den enda väg som leder till sann enhet! Därför handlar Agapekärleken även om: Vad vi gör för Jesu skull!

EF 4:16 Från honom (I OSS) får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek (A) och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.

Agapekärlek!
Byggas upp!
Resurser och Kraft!

Många drömmer om en kallelse men förstår inte att man hela tiden står i en kallelse! Du växer alltså i din kallelse för den är baserad på Agape! Där Jesus växer upp i oss där växer Agape och där är motivet rent. Det handlar inte om att göra Andlig karriär! Det handlar om att bära ett kors varje dag! Om vi böjer oss kommer vi in och får uppleva både Ny Kraft och Nya Resurser. Det är Herrens Nåd och Välsignelse!

Många idag rusar runt och jagar sin identitet för många vet inte vem de är. De längtar efter att hitta den men den finns inte i en andlig titel. Du kan bara finna din identitet i Jesu Kristi Kärlek. (Mt 16)

Gud uppenbarar för Petrus vem Jesus Är!
Jesus uppenbarar för Petrus vem han Är!

Petrus jagade mot målet (Andlig Titel) det slutade i Krasch!
Vid stranden uppenbarar sig Jesus: För min skull! Föd mina Får!

Jakob blev välsignad av Gud och han förstod Guds hjärta! Sedan säger Jakob något vi ska lägga märke till! Han hade mött Agapekärleken. Petrus möte med Jesus liknar Jakobs möte med Gud. Han slutade upp att driva folket och sin hjord framåt i 300 Km/ Tim.

1 Mos 33:13 Men Jakob svarade honom: Min herre ser själv att barnen är små och att jag har får och kor med mig som ger di. Om man driver dem för hårt en enda dag så dör hela hjorden. 14 Därför ber jag min herre att gå före sin tjänare, så kommer jag efter i den takt som boskapen framför mig klarar av och som barnen orkar med, tills jag kommer till min herre i Seir.

En natt var det något viktigt Herren ville säga oss: Han sa det samtidigt mitt i natten i vår ande och vi talade ut det exakt samtidigt.

Jes 40:11 Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram.

Är nu Toronto – Välsignelsen samma sak som Guds Välsignelse? (Nej Apg 3:25-26) Denna ande nådde sedan Pensacola i Florida. Den flyttade sig sedan till Lakeland i Florida. Där stod det en kille som påstod att han brann av helig eld nämligen Todd Bentley. Nu drogs 10,000 tals till Lakeland bland annat massa ledare från Sverige. Det som skedde nu tror jag var en varning för alla Kristna hur illa det verkligen står till med urskiljningen. Det Todd undervisade var ibland ren New Age.

När Todd Bentley skakade som mest och manifestationerna var som starkast levde denne man i dryckenskap och sexuell synd och otrohet. Ändå stod han där och förkunnade om Guds Rike som skulle ut och förvandla nationerna genom denna falska eld som han påstod Gud hade tänt. Todds teologi handlade ju precis som hans lärofäder Hagin mfl om att du redan fått ut arvet. Men vad säger bibeln om att ärva Guds Rike?

1 Kor 6:9 Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.

Det var under denna tid vi fick kontakt med Sven Reichman och jag glömmer aldrig då vi besökte ett möte i Mölndal. Tänkte att då är det nog fullt i Kyrkan men jag tror att det faktiskt var ungefär som här. Det vi mötte i Mölndal var en man så tärd av smärta att han var tvungen att sitta ner och undervisa. Det var inget häftigt lovsångsband som skulle skapa någon atmosfär i mötet. Det var istället Sven som tog en gitarr och sjöng en enkel bibelkör. Sedan satte han sig ner och började undervisa och man bara visste: Han känner sin Gud!

Vilken kontrast jämfört med de mötena i Lakeland! Där sprang man omkring som trimmade Ekorrar och gapade att det var Guds vilja att alla skulle vara helade. Publiken stod upp och jublade när Todd skrek ut uppenbar villfarelse. Todd blev avslöjad som en Fejk ! Men han kom igen i samma ande som förut Bill Johnson var hans mentor under denna tid! Men som det står skrivet: Mat 15:14 Låt dem vara. De är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind, faller båda i gropen.”

Todd skrev senare en bok som nästan är identisk med Bill Johnsons bok: When Heaven invades Earth. Låt oss titta på ett stycke från Todd Bentleys bok: Kingdom Invasion! Där kan vi tydligt spåra Bill Johnsons – Kenosis Teologi! (Bill var hans mentor.) (Antikrists ande 1 Joh) Jesus är här bara “en mönster son” Det är de manifesterade sönerna som skall upprätta riket på Jorden. Det är samma lära som han hade i Lakeland också!

Jag översätter vi börjar med förordet: Denna bok skall öppna dina ögon så att du kan se Guds Rikets härlighet stråla omkring dig. Detta kommer att utmana dig att lämna din egen trygga zon för att inta den plats som Gud har planerat för dig. Detta leder till att du kommer in i den position som du har i den oerhört mäktiga Guds Rikes armé som kommer att vandra helt i harmoni med himlens ordning.

Gud skapar nu en armé av krigare för Guds Rike dessa förbereds nu att bryta ner alla motståndsfästen och att upprätta och bygga upp Guds Rike på jorden. Vill du bli med i denna härlighets armé? Ja då kommer denna bok Kingdom Invasion att ge er instruktion hur du kan göra din del att bygga upp och avancera Guds Rike på Jorden. Gud mobiliserar nu ändetidens skördearbetare som skall se till att Guds ordningar och Syften blir förverkligade i vår tid. Denna bok visar den strategi som är nödvändigt för att manifestera Guds plan och vilja som är att införa Guds Rike på jorden i denna tid NU. Du måste få dina ögon och öron öppnade så att du kan deltaga i historiens största väckelse.

Den här boken har ett budskap den kallar någon att bli delaktig i någonting. Det finns bara två vägar och dessa vägar leder fram till två olika hus. (Mt 7) Vilket hus tror ni budskapet kallar till? Budskapet kommer helt klart att dra dem som inte kan vänta på Gud. Detta är nu del 3 i serien: Kvarlevan som känner sin Gud! 

Känner du igen Herdens röst? Det saknas en viktig sak! Det finns inget kors med i budskapet! Sedan överlåts ansvaret för rikets uppbyggande på människor. Det här är så långt bort från Herrens vila man kan komma följer du denna röst hamnar du i slaveriet.

Om du tillhör kvarlevan som Gud kallar så har alla en sak gemensamt: Hans Får känner igen Herdens röst! När en främmande röst ljuder flyr Fåren! Det finns en kraftig varning till oss i Uppenbarelseboken. Det Todd Bentley och likasinnade författare gör är exakt vad Uppenbarelseboken varnar oss för!

Upp 22:17 Och Anden och bruden säger: “Kom!” Och den som hör det må säga: “Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet. 18 För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. 19 Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. 20 Han som betygar detta säger: “Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus! 21 Herren Jesu nåd vare med alla.

Bruden har förstått Andens budskap för den här sista tiden! Det är ett helt annat budskap än de här lejda herdarna har. Den sanna Herdens röst leder oss alltid till Vattenkällan (Jer 2:13) Livets Träd och den heliga staden det handlar ju om Guds Rike vi skall ärva när Jesus kommer tillbaka.

Kan det vara så att det är samma frestelse som Adam utsattes för? Hur förlorade Adam Livets träd och Staden? För det står ju att Guds Rike har stått klart och berett åt de välsignade redan från begynnelsen (Mt 25:34) Adam åt av förbjuden mat! Bibeln säger att vi kan göra likadant (2 Kor 11:3) Laglöshet = Anomos = Förbjuden Mat! Vad kallas de ovisa husbyggarna? De laglösa” – Var ligger då ormens lockelse? Jo om de åt skulle de ju bli lika Gud det är Guds Son (Kristus) Ni behöver inte vänta nej nej ni har fattat fel: Äter ni så kommer riket till er NU.

Vilken skillnad det är på vägen till det Guds Rike Todd Bentley predikar och vägen till det Guds Rike vi skall ärva om vi väntar på honom.
Apg 14:21 De predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra och Ikonium och Antiokia, 22 och styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sade att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike.

Men detta är Herdens Röst!

Jes 49:8 Så säger HERREN: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet och utskifta de förödda arvslotterna 9 och säga till de fångna: “Drag ut”, och till dem som sitter i mörkret: “Kom fram.” De skall finna bete utmed vägarna, betesplatser på alla kala höjder. 10 De skall varken hungra eller törsta, ökenhettan och solen skall inte skada dem, ty deras förbarmare skall leda dem och föra dem till vattenkällor. (JER 2:13)  11 Jag skall göra alla mina berg till jämna vägar, och mina banade vägar skall byggas höga.

De fångna!
De som sitter i mörkret!

De skall inte ledas in i någon människobyggd struktur. Istället talar Herdens röst om Vattenkällor! Mina berg skall bli jämnade vägar! Det är ingen pyramidstruktur det är en plats där vi alla som hör och förstår Guds röst kan mötas på samma grund: Klippan!

BÖNEBARNENS TID

Jag har tro för att vi skall få se Gud börja verka mitt bland våra familjer och släktingar. Gud vill ha sitt hus fyllt för där finns många rum (Joh 14:2) Kan liknelsen Jesus beskriver i Luk 14 vara profetisk om den sista tiden?

Det står att Herren vill ha sitt hus fyllt! Lägg märke till att hus betyder även familj på hebreiska. Så Gud vill ha en massa söner och döttrar från alla folk och tungomål. Jag tror på evangelisation ledd av Anden där vi kommer att få uppleva märkliga möten med människor. Jesus säger i LK 14:21

Gå ut på gator och gränder i staden!
Efter det står det vägar och stigar! (GK: Bakom staket eller fängelse)

Bönebarnen befinner sig kanske just bakom staket eller fängelse alltså platser där befrielse ser omöjligt ut. Men ingenting är så långt borta från Gud att inte hans frälsande makt kan nå dit. Det är dessa fångna eller som sitter i mörkret! (Jes 49:9) Vilken röst tror du kommer att kunna locka fram dem? Har du tänkt på att Jesus både kunde mullra och nästan viska!

Gud kallade mig att komma ut ur synden genom en kärleksfull viskning! Det fanns inget som helst hot om bestraffning bakom hans röst! Bruden måste lära sig tala som han talar!
Vi kallar till möte på Sions berg där finns en kvarleva som åberopar Herrens Namn. (JOEL 2:32)

Det står i bibeln att Satan är den som för oss människor in bakom de här staketen eller fängelserna. Men när Gud kommer till vår hjälp finns det inget fängelse i världen som kan hålla oss borta från honom. Satan beskrivs som en fågelfångare i bibeln han vill binda vår själ och hålla oss borta från Gud!

En natt för många år sedan i början av vår tid på Wartagården visade Herren att det kommer en tid när Gud kommer att sända människor i vår väg. De här människorna som kommer är just dessa bönebarn som Herren skall befria ur fågelfångarens snara. Han visade att många av dem är själiskt skadade men att vi skulle ta emot dem och hjälpa dem. Jag glömmer aldrig den nöden Herren gav mig i hjärtat den natten. Då predikade jag

Vi skulle ta emot människor som precis kommit undan fågelfängarens fälla! Det kanske innebär att de är väldigt skadade själiskt och kanske de har blivit så brända att de har svårt att lita på någon.

Psa 91:1 Den som sitter (VILAR) under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, 2 han säger: I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. 3 Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten.

Jag har aldrig läst den här Psalmen på detta sätt att V 3 här är mitt budskap till min nästa! Det hela börjar med att Gud vill ha in dig i sin vila och göra dig trygg. (Vers 1) Sedan när du kommit in i hans vila får du vila från dina gärningar (Heb 4) Då kommer vi att se och  förstå att Gud beskyddar oss och Herrens närvaro är med för att hjälpa. Det är först när den här stocken har försvunnit från våra egna ögon (SINNEN) vi kan förstå att hjälpa andra.

2 Kor 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, 4 han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. 5 Ty såsom Kristuslidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får.

Du kan bara hjälpa den ödmjuke du kan inte hjälpa någon som anser sig ingen hjälp behöva. Det innebär ju att de Kristuslidanden Paulus talar om här fostrar till sant ledarskap. Här har vi en hemlighet du aldrig får höra på de moderna ledarskapskonferenserna.

Många vill ju kalla sig för både Profeter och Apostlar idag. Men lägg märke till att de tillhör en rörelse som förkastat Kristi Kors! Kristuslidanden är inget annat än just att bära hans kors!

2 Kor 12:9 men han svarade mig: Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. 10 Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.

Varför skall vi bära hans kors? Varför skall vi ha kraft? Vem söker vi upp när vårt andliga liv kraschar? Du kommer till den som du bedömer som genuin du går inte till någon “kavajnisse” som aldrig visar någon som helst svaghet.

Kvarlevan som känner sin Gud del 1
Kvarlevan som känner sin Gud del 2
Kvarlevan som känner sin Gud del 3
Kvarlevan som känner sin Gud del 4
Kvarlevan som känner sin Gud del 5

Janne Ohlin/  Parousia Mission – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on KVARLEVAN SOM KÄNNER SIN GUD DEL 3

God fortsättning på det nya året!

Guds Rika Välsignelser,

Den hedniska påve-kalendern har åter igen bjudit oss att gå in i ett nytt år…
Så låt oss nu göra det bästa vi kan av 2019 – så gott som bara går!

Trots att vi har ett land utan Riksdag med politiker som inte vill prata med sin nästa
och som faktiskt tycks bara vilja ha makten och totalt struntar i landets allra bästa

Trots dagliga rapporteringar om krig och våld – som förr endast skedde i andra länder
men – till vår stora sorg – nu är det i vårt eget land som dessa hemskheter händer

Så må vi fortsätta ha mod och vishet att våga ta ställning och göra det lilla vi kan
Våga stå för Guds Ord, bevara en Kristen hållning och göra egen självrannsakan

Ja, för det är många av oss Bibeltroende som faktiskt inte alls begriper
Hur Svenska Kyrkan och kristna ledare kunnat gå ifrån Guds heliga principer

Och visst kan vi inte annat än att längta efter stor förändring och en ny vår!
Och av Herren be och hoppas att vi ytterligare NÅD och Kärlek av Honom får

Att härda ut och stå pall för ondskans makter och angrepp – en dag i sänder
och våga möta det okända varje morgondag – det går när vi oss till Herren vänder

Vi har fått löftet om att få NYA krafter, inspiration och ledning av Guds Helige Ande
och sedan vi själva tröstats och blivit läkta kan vi osjälviskt hjälpa andra som är lidande

Må Gud, vår Herre och Frälsare, få äran genom oss och våra liv
När vi nu redan in i det nya året har tagit ett stort kliv!

Hälsningar
Karin Jansson

 

Posted in Different Stuff | Comments Off on God fortsättning på det nya året!

Nyheter augusti-december 2018

Man knivhuggen av flertalet gärningsmän i Bjurhovda
Våldet flyttar ut från storstäderna: “Aldrig haft så många mord”
Fler ihjälskjutna i år än någonsin
Explosion vid villa i centrala Lund
Sköt in i lägenhet i Tensta
Fler ihjälskjutna än tidigare år
Maskerade ungdomar sköt raketer mot polis
IS tar på sig dåd i Tripoli
En allvarligt skadad – misstänkt grov mordbrand i Göteborg
Man skjuten i Malmö
Vulkanutbrott i Italien stängde flygplats
Dödssiffran stiger efter gisslandådet i Kabul – 43 döda
Fullt utvecklad brand i villagarage i Salbohed
Väpnat rån i Örebro
Ny forskning: “Trädens klister” kan bli bensin och diesel
Trump litar på att Erdogan tar sig an IS
Här är de som åtalats för terrorplaner
Säpo-chefen: Två terrordåd avvärjda
Dödstalet stiger efter tsunamin – 168 döda
Tre bilar satta i brand
Knivskuren i ansiktet på Andra Långgatan
Polisförbundet: Våldet mot poliser har förändrats och blivit grövre
Stockholm: Bil har exploderat – bombskyddet på plats
Två explosioner i Mogadishu – flera döda
Två gripna efter drönarkaoset
Här protesterar de i Barcelona – 13 gripna
Mord på skandinaver utreds som terror
Knivskadad kvinna död – misstänkt anhållen
Knivbråk mitt i centrala Stockholm
Kvinna rånades i centrum
Brand i parkeringshus – kraftig rökutveckling
Bands fast och rånades i hemmet
Man hittad knivskuren i Göteborg
Tre anhållna för mord i Hedemora
Tyska flugplaster höjer säkerheten
Brand i Kåge – tolv lägenheter evakuerade
Hagelskador i Sydney för en halv miljard
Flygkaoset fortsätter: drönare över Gatwick kan skjutas ned
Gård avspärrad efter skolbomb
Nytt brutalt rån – personal tejpades fast
Flest döda i trafiken sedan 2009
Allvarligt skadad man hittad i Bollnäs- misstänkt mordförsök
Två gripna misstänkta för mordförsök i Haparanda
Facket larmar: Våld och hot ökar på vårdcentraler
Pojke knivskuren i Bålsta – minderårig gripen för mordförsök
Kvarter avspärrat i centrala Göteborg – misstänkt bomb i påse
Ungdomar krossade fönster och sköt raketer mot väktare
Dödsskjutningarna i Malmö fler än någonsin tidigare i år
Kommuner har dålig kontroll på IS-återvändare
Sverige: Nästan 300 skjutningar – 44 med dödlig utgång
Garage övertänt i Björna
Två explosioner i trapphus på kort tid i Malmö
Stora skador efter explosion i Rosengård
Så förbereder sig sjukhusen för gängkrigen: “Lockdown”
Extremväder i paradiset – gäster evakuerades
Finland – en förebild i arbetet med hemlösa
Misstänkt mord i Göteborg – två personer gripna
Man huggen på behandlingshem – allvarligt skadad
Man knivstucken i Stockholm – överfallen mitt i julruschen
Polisen rustar för nya Gula västarna-protester i Frankrike
Nu får Göteborgs gågator terrorskydd
Kraftig brand i bostad – flera villor evakuerade
Stor insats i Göteborg i natt – uppges vara terrorinsats
Säpo inkopplade vid stort terrortillslag i natt
Man skuren i halsen – misstänkt mordförsök
Taxibilar i brand i Malmö i natt: ”Tittare på kopplingar”
Flera döda och många skadade i dramatisk tågkrasch i Turkiet
Många döda i vietnamesiska översvämningar
100 våldtäkter begås i Sverige – varje dygn
Man ihjälskjuten i Malmö
Två män stickskadade – polisen jagar misstänkt gärningsman
Flera döda vid skottlossning i Frankrike
Familjevilla i Skultuna förstörd i brand
Försvunnen man hittad död – tre häktade för mord
Invandrares jobbsiffror kraftigt skönmålade
Misstänkt farligt föremål hittat i Västra Frölunda
Fem döda i skjutning vid brasiliansk katedral
Misstänkt handgranat undersöks av polis i Brämaregården
Polisen: Samband mellan Malmöexplosioner
Antalet granatattacker ökar kraftigt – experten: ”Extremt”
Maktkampen i undre världen – fyra döda i våg av skjutningar
Två män gripna för misstänkt våldtäkt i Åre
Malmö: Pojke svårt skadad i explosion
Misstänkt mordbrand – minibuss började brinna
Man knivskars och rånades på sina kläder
Brand på populärt nöjesställe
Merkels favorit tar över CDU
Skott mot radhus – misstänkt mordförsök
Bombhot mot CNN – livesändning fick avbrytas
Man svårt skadad efter lägenhetsbrand i Ludvika
Död kvinna funnen vid Delsjön Gbg – misstanke om mord
Anlagd brand på pizzeria – två personer fanns i lokalen
“Min systerson tog sitt liv efter vaccinsprutan”
Sparka alla mansgrisar
Ung man beskjuten i bilen – förd till sjukhus
Nordkoreas nya robotbas avslöjad – från rymden
Kvinna mördad i Åhus – sambon åtalas för mord
Polisen: Droghandel sker allt mer öppet
Skottlossning i Malmö – tonåring förd till sjukhus
Kraftig explosion i Malmö
Man skjuten från bil i södra Stockholm
Försvaret sköt varningsskott vid intrång på militärbas
Misstänkt mord i Lidköping – flera förhörda i natt
Mörka moln över G20-mötets öppnande
”Mycket tyder på att det är samma gärningsman”
Ladugård helt övertänd intill E4
Stora skador efter kraftigt jordskalv i Alaska
En person hittad död efter branden i Marks kommun
Jättelik narkotikarazzia i Nederländerna efter från Sverige
Ladugård fattade eld – kvigor evakuerade
Kraftiga skyfall skakar Kalifornien
Äldre man avled efter villabrand
En allvarligt skadad vid villabrand – hus i Saxhyttan får brinna ner
Stora översvämningar i Sydney efter regnoväder
Här stör ryska attackplan övningen utanför Skåne
Larmen inifrån – om krisen på Sahlgrenska
Man död efter knivdåd i Kävlinge
Taiwaneser sa nej till samkönade äktenskap
Polisen tvingas nedprioritera arbete mot narkotika
Kriminella använde stödboende för att sälja knark och begå brott
Självmord bland unga ökar
Stor brand i bussgarage
Lägenhetsbrand i Karlstad i natt
Brand i Lugnvik
Slutar köpa märkeskläder på grund av knivrån
Stödboende i Malmö blev tillhåll för gängkriminella – för miljonbelopp
Attack mot religiöst center i Somalia
Här är kommunen som tar tryggheten i egna händer
145 strandade valar döda på Nya Zeeland
Man anhållen misstänkt för våldtäkt i Sälen
Lada brann ned till grunden utanför Bergkvara
Kraftig brand vid Sävstaholms gård
Tårgas mot demonstranter i Paris
Stor brand i sågverk: “Lågor slog ut”
Giftig rök bildades vid brand i centrala Härnösand
Grov misshandel i Tenhult
Misstänkt våldtäkt i centrala Helsingborg
Brexiavtalet kan stoppas: “Stödjer det inte i nuvarande form”
Pastorn Thomas, 53, mördade kvinnan som vägrade ha sex med honom
Illegal avverkning ökar i Amazonas
Dödlig attack mot kinesiskt konsulat i Pakistan
Person död i Boden – polisen misstänker mord
Religionsfriheten hotad i vart femte land
Flera bilar förstörda efter bränder i Uddevalla
Ladugård i lågor utanför Höganäs
Misstänkt mordbrand vid MC-relaterad lokal i Sandviken
Fullt utvecklad lägenhetsbrand i Hovsjö
Kraftig explosion i Malmö
Tre bilar brand – står nära en byggnad
Ikea varslar 650 tjänster i Sverige – totalt försvinner 7 500 jobb
Misstänkt mordvapen kan tillhöra ungdomsboende
Skottlossning i Västra Frölunda – hylsor hittade
Fyra döda efter skjutning på sjukhus i Chicago
Sextonåring åtalas för mord på hemlös man
Terror plan avslöjad i Australien
Flera bilar i brand i Malmö i natt
Detonation i trapphus – bombskydd på väg
Ny tv-skatt kan drabba döda
Man sköts och knivskars i Nacka
Malmö: Var femte i nian lever under hedersförtryck
Sverige dras in i “Europas största svindel”
Rysk spion utbildades i Kalmar av svenska biståndsmedel
Efter bränderna: Nu hotas Kalifornien av giftig luft
Skottlossning i Rosengård i Malmö
Minst 33 döda i indisk cyklon
Explosion vid butik i Landskrona
Sverige kan ha förlorat miljarder i kontroversiella skatteupplägg
En död efter protester mot höjda bensinpriser i Frankrike
Fem misstänks ha misshandlat och rånat man i hem
Storbråk i Göteborg – två knivskurna
Man knivskuren i Malmö – misstänkt mordförsök
Ungdomar i storbråk i Örebro
Över 1000 saknas i bränderna i Kalifornien
Misstänkt våldtäkt i närheten av skola i Vällingby
Familj väcktes av rånare – tvingade till sig bilen
Flera bilar brann i Haninge söder om Stockholm
Nordkorea skryter om nytt strategiskt vapen
Fackförbundet Transport lyxresa kostade 600 000
Hundratals saknade efter bränderna i Kalifornien
Misstänkt mordbrand i Oskarshamn
Knivman hotade polis i Alvesta
Flicka gripen misstänkt för mordförsök
Man hittad svårt knivskuren i Örebro
Rånvåg i Helsingborg – fyra personer hotade med kniv
En död efter skottlossning i Biskopsgården
”Elden tros inte vara under kontroll förrän i december”
Polisen jagar våldtäktsman i Skellefteå
Bombskyddet inkallat efter explosion på Orust
Staffanstorp: Nej till halal och könsuppdelade bad
Skellefteå saknar härbärge – situationen akut för hemlösa
Bil beskjuten i norra Stockholm två skadade
Brand på skola – utreds som mordbrand
29 döda i Kaliforniens dödligaste brand
Explosion utanför lägenhet i Helsingborg
Bilbrand och misstänkt explosion i Malmö
Kvinna knivhuggen i ryggen på Hisingen
Kalifornien: Minst 25 döda i bränderna
Sverige i botten av statistiken på våldtäkter
Fyra skjutningar på 24 timmar i Malmö: ”Direkt hänsynslöst”
Tre män gripna efter gruppvåldtäkt vid Medborgarplatsen
Man knivrånad vid Resecentrum
Misshandel och personrån i Eskilstuna
12-åringen ännu inte identifierad fullt ut
Man jagas för mord i Malmö
Ung man skjuten i Göteborg på öppen gata
Person skjuten i axeln – fördes till sjukhus
Rekordstarkt jordskalv vid norsk vulkanö
Fem stora växthus nedbrunna i Östra Stackmora
Restaurang i full brand på Orust
Skottlossning efter bråk på krog – fem till sjukhus
Flera personer har skadats i stort bråk
Tre gripna för grovt vapenbrott i Hallstahammar
Dyster utveckling av antibiotikaresistens i EU

Höghus har rasat i centrala Marseille
Bilbrand i Kalix i natt
Man knivskuren – kvinna anhållen misstänkt för mordförsök

Man knivskuren – två personer har anhållits
Man misshandlad av fem personer
Man utsatt för mordförsök – hittades svårt skadad på marken
Hög explosion i Malmö – bombskyddet larmat
Minst sju kopter döda i bussattack i Egypten
Hur ska vi förhålla oss till islam och muslimer?
Polisen fick äggkastare att städa efter sig
Skottlossning i Hagsätra – två skadade

Mölnlycke: Sju skadade efter skottlossning vid festlokal – stor polisinsats i natt

Taxichaufför skjuten i sin bil – stor polisinsats i Malmö
Skott mot bostad i södra Malmö
Två anmälda våldtäkter i Jönköpingsområdet
Stora väderkontraster i oktober – från värmerekord till iskyla
En person död efter skottlossning i Uppsala
Kraftig explosion i Malmö
Högsbo: Man hotade med kniv – sköts av polis
Masskjutning i Florida – flera döda
Fortsatta oväder i Italien – minst 20 döda
Jobbar de för jämlikhet och kvinnoförtyck på samma gång?

Det är inte exkluderande att bli behandlad som alla andra
Man rånad och misshandlad

70-årig kvinna rånad av två män i park
Nej, sex av tio ryggradsdjur har inte alls utrotats
Mystiskt dödsfall på vandrarhem i Göteborg
Beväpnad man gripen i Malmö – flera misshandlade
Knivmord på 16-åring skakar norsk by
Grovt brott i Borlänge: Kvinna förd till sjukhus
Misstänkt mordbrand i Laholm
Stort gatuslagsmål i centrala Stockholm
Gör något nu – innan vi får medborgargarde
Man hittat skjuten med flera skott i Göteborg

Fler dödsoffer i det italienska ovädret
Benrester hittade i Vatikanens ambassad i Rom

Stor risk för att blodiga gängkriget trappas upp
SMHI varnar för kraftigt snöfall – kan snöa flera decimeter

Fullt utvecklad brand i bostad utanför Ystad
Man knivskadad i Norrköping

Kvinna överfallen i motionsområde
Passagerarplan har kraschat – 189 saknas
Agera – äldreomsorgen är på väg att haverera
Fem häktade för vapenbrott i Göteborg

Stockholm: 15-åringar sköts i ungdomskonflikt – sökte skydd i skolan
Svårbekämpad brand i radhus – tiotal personer utrymda
Ökad säkerhet runt synagogor
164 döda av ebola i Kongo-Kinshasa
Explosion i flerfamiljshus – bombtekniker på väg

Polisen söker vittnen till grovt brott i Malmö
Kraftig jordbävning nära grekisk semesterö
Man skjuten med flera skott i Göteborg

Här är dödsorsakerna i Sverige
Man knivhuggen i Borås
Skyhögt antal unga män skjutna till döds

Självmorden ökar i Värmland
Två bilbränder i Skellefteå

Larm om mässlingsutbrott i Skåne
Flera bilbränder i natt – tidningsbudsbil helt utbränd

En död efter beskjutning i Huddinge
Trump vill begränsa rätten att ändra juridiskt kön
Större jordskalv i Gävle

Afghanistan: Minst 130 döda på valdagen
Flera bilbränder i Trollhättan

Adaktusson: Vi måste stoppa islamismen

Mordmisstänkt pojke ska ha erkänt misshandeln av Gica

Brand i bilar på tre olika ställen
Skott mot villa på Hisingen
Misstänkt våldtäktsförsök – nu går polisen ut med bilder
Man knivhuggen – kvinna gripen
Skott genom fönster i radhus i Osby

Förvirrade körsbärsträd blommar i oktober
Tonåringar knivrånades i Örebro

Misstänkt överfall – park i Sollefteå har spärrats av
Misstänkt mordförsök utanför Östersund
Storbanker bakom skatteplundring
Stort polispådrag efter larm om skottlossning i centrala Göteborg

Israel: Raket avfyrad från Gaza

Censurerad sökapp på gång i Kina
Mordförsök i Filipstad – fyra anhållna

Skottfri helg i New York

Spänningen stiger kring brexit
Australien övervägar att flytta sin ambassad till Jerusalem
Transsexuell kvinna döms för övergrepp inne på kvinnofängelse
Värmerekord på flera håll – 21 grader i Mora
Makedonien röstar om namnbyte
Två våldtäkter i natt – flicka och kvinna utsatta
Brand i radhus i Frölunda
Stora värden förstörda i ladubrand vid E6
Politiskt jordskred hot mot Merkel
Skottlossning vid bensinmack: ”Hörde tre knallar”

Dödssiffran stiger efter översvämningen på Mallorca
Minst en död efter orkanen Michael
Minst tio döda efter oväder på Mallorca
Sänkt straff efter dödligt gängbråk
Bil brann i gångtunnel
Köpte vägsalt för 15 milj -borde kostat 100 000
Malmö: Man knivskuren till döds
Par utsattes för rånförsök i sin bostad

Tomhylsor hittade efter skottlossning
Radhuslänga evakuerad i Lund efter anlagd brand
Skola övertänd – två flickor misstänkta för mordbrand

Göteborg: Polisen söker vittnen efter mordförsök
Brand i flerfamiljshus i Lund
Bilbrand på Hisingen
Skott mot lägenhet i Göteborg
Kraftiga översvämningar i Costa Rica

Polis i USA skjuten till döds

“Det mullrar på sydkinesiska havet”
Villa i lågor i natt – en gripen för mordbrand

Här flyr restaurangens gäster från skjutningen
Larmet: Mer problem med råttor i svenska städer
Flera skadade i tyfonen Tramis framfart

Jordbävningen i Indonesien befaras ha orsakat tusentals dödsoffer
Jättebråk mellan grupper lamslog Halmstad i timmar

Man svårt skadad efter knivskärning
Sveriges kommuner behöver miljarder – då bygger egna organisationen dyrt
Stökig natt i Västra Götaland och Halland
Stormen Zorba drar in över Grekland och Turkiet

Nära 50 döda efter tsunami i Indonesien
Anmälningar om våld på skolor mer fördubblats på fem år
Knivbeväpnad tog sig in på skola

Man knivskuren vid busshållplats – gärningsman gick från platsen

Lägenhet i Malmö beskjuten

Misstänkt mordförsök i Norrköping
Kvinna gripen för dödsskjutning i Uppsala
Två gripna i stor polisinsats – koppling till mordförsök

Busschaufförens larm – hot och attacker ökar
Omröstning om statsministerposten i dag
Flera skakade efter storbråk på torg

Bilbrand spred sig till villa
Sömnproblemen bland unga har ökat kraftigt
Man i 20-årsåldern brutalt misshandlad med sparkar i natt

Flera döda i Iran under militärparad
Kraftig brand i radhuslänga i Södertälje

Ung man död efter skottlossning i Stockholm
Polisjakt efter dubbla knivskärningar i bostadsområde
Kvinna våldtagen i Stockholmsområdet i natt
Djävulssopp hittad i Sverige: ”Går inte att vara säker längre”
Attentat mot polisstation – kastade tårgasgranat
Sverige: Fem skjutna under sex timmar på onsdagskvällen
Misstänkt anlagd bilbrand spred sig till fler fordon
Stormen Knud drar in – SMHI varnar för vindarna
Vietnams president är död
Minst tre skadade i skottlossning i södra Stockholm

Skjuten kvinna hittad i Järfälla
Nytt filippinskt jordskred – tre döda
Man knivhuggen i Köping
Flera bilar utsatta för skadegörelse
Människor blåste omkull i Norge – ny storm på väg mot Sverige
Pengar skickades från Göteborg till IS-finansiär

Skottlossning i Trelleborg – en gripen
Våldsam 16-åring fick stanna kvar på skolan – begick sedan mord

Flera bilbränder runtom i Sydsverige
Två rånare slog ner offer
Misstänkt skottlossning i Malmö

Över 100 tros ha dött i gruvkollaps efter tyfonen Mangkhut

Sa sig ha dödat släkting med en sten – får stanna i Sverige

Uppgifter: Svenska gränskontroller bland Europas sämsta
Stigande vatten största faran i Carolina

Minst 25 döda – nu tar orkanen sikte på Kina
Unga man skjuten i Huddinge

Svensk polis i internationell razzia mot nätbedragare med koppling till Syrien
Mangkhut är kraftigaste ovädret på hela planeten
Efter jordskalvet: Malariautbrott på turistön
“Trump behöver inte ha deltagit i Manaforts skumraskaffärer”

Fattigpensionären Ing-Marie 65 fast i väntekaoset
Tig
gande kvinna utnyttjad av sina landsmän
Förråden sinar – krisen för bönderna inte över
Skott mot lägenhet i Skåne – misstänkt mordförsök
Försvunnen man söks i Borlänge
Orkanen Florence drar in över USA
Man till sjukhus med stickskador i huvudet
Sköt ihjäl fem andra och tog sitt eget liv

Elva till sjukhus efter brand i Jönköping
NMR utreds – misstänks för hotbrev: ”Vi vet var du bor”
Efter misstänkt valfusk – kan bli omval i Degerfors

Två gripna för mordet i Årbyskogen

Prognos: 103.000 migranter till Sveriges kommuner på 3 år

Trumps regering stänger PLO-kontor (Bra beslut)
Misstänkt mordbrand i Södertälje

Man rånad och nedslagen – gärningsmän hotade med kniv
Tre bilar brändes under valnatten

9 scenarion – det händer nu
Sju skadade i knivattack i Paris
Misstänkt explosion i centrala Stockholm
Misstänkt skottlossning mot hus i Rinkeby

Tre bilar i brand i centrala Halmstad under natten

Brand i skolbyggnad med öppna lågor
Park avspärrad efter skottlossning

Man erkänner i rätten – dödade sin familj

Man skjuten till döds i Malmö

Nya flygfoton över brandhärjade skogar

Man anhållen misstänkt för skottlossning mot barn i Tingsryd

Bilbränder i Västerås i natt

Man i 30-årsåldern skottskadad i Katrineholm
Hela Gotland strömlöst – gång på gång
Man skjuten i benet – polisen vädjar om hjälp

Man misshandlad av flera okända gärningsmän i Malmö
Man skjuten – förd med ambulans till sjukhus
Liggande man sparkades av flera
Tre män åtalas för kidnappning i Borås
Man knivskuren i Malmö – misstänkt mordförsök
Man till sjukhus efter mordförsök
Nya bilbränder i Trollhättan
Man gripen under natten – försökte sticka en polis
Många bilar i brand i Göteborg

Bilbränder i Lövgärdet i natt

Misstänkt bomb utanför Norrköpings polishus
Minst elva döda i självmordsdåd i Irak

Två misstänkta mordbränder i Tensta

Floridaskytten tidigare inlagd för psykisk sjukdom
FN diskuterar mördarrobotar
SVT avslöjar: Funktionshindrade barn tvingas flytta till barnboenden

Man skjuten i Göteborg – förd till sjukhus
Bilar brann i Borlänge

Ögonvittnen om skytten: Han blev arg för att han förlorade
Dömda våldtäktsmän ofta födda utomlands

Knivattack utanför Paris – två döda en skadad

Flera bränder hus och bilar i Kristianstad

Hyperinflation i Venezuela

Flera bilbränder i Uppsala
Man knivskuren i Borås
Uppsala: 100 bilar skadade i mordbrand
Sjuttonårig pojke knivhuggen till döds
Vänsterpartiet i diktaturens tjänst
Sex nya bilbränder i Västsverige

Nytt jordskalv i turistparadis
Flera bränder under natten i Vivalla
Skottlossning i Malmö

Bilbränder i Östergötland – misstänks vara anlagda
Rusning inför pengabyte i Venezuela
Man skjuten i Helsingborg

Ungdomsgäng vandaliserade bilar på Brynäs

Tonåring skjuten i Uppsala
Sex personer misstänkta för bränder i Göteborg
Misstänkt skottlossning i Trelleborg

Larm om skogsbrand i Vindeln
Fyra nya bilbränder i natt

Anlagda bränder under natten
Experter om italienska broraset

Adaktusson: Tänker inte vara passiv inför islam

Stenkastning och ett 80-tal bilar brandskadade i Göteborg och Trollhättan
Prishöjningar i Turkiet: “Vi är chockade”
Ungdomar misstänks ha vandaliserat polisbuss
Många döda i sjukhusbrand i Taiwan

Räddningstjänsten efter åskan: Vi hinner inte åka på alla larm

Getter dök upp på badplats i Lidingö
Kliniken ändrar sig – Isabella får tillbaka sina ögondroppar
Larm om skottlossning i Gamlegården

Saudiarabien flyttar patienter från Kanada
Minst 91 döda i skalv i Indonesien

Extremvärmen: Fler äldre som dött i juli än tidigare år
44 personer skjutna under 14 timmar – fem döda
Tre bilar skadades i brand
Nya extremhettan slår mot Sverige – kan bli nytt rekord
Värmen slog rekord i Lissabon
Afropastorer tackade Trump i Vita huset
Dödlig bussolycka i Pakistan
Okänd grupp påstår sig ligga bakom ”drönarattacken” mot Maduro

Posted in Different Stuff | Comments Off on Nyheter augusti-december 2018

Böneberget i Refidim

Böneberget i Refidim

Predikan: Elvor Ohlin
2018-12-05 Kungsbacka Emanuelskyrkan
Lyssna >> (Mp3)

2 Mos 17: 1  På HERRENS befallning bröt hela Israels menighet upp från öknen Sin och drog från lägerplats till lägerplats, och de slog läger i Refidim. Där hade folket inget vatten att dricka. 2  Då klagade folket på Mose och sade: “Ge oss vatten att dricka.” Mose svarade dem: “Varför klagar ni på mig? Varför sätter ni HERREN på prov?” 3  Men folket törstade efter vatten, och de knotade mot Mose. De sade: “Varför har du fört oss ut ur Egypten, så att vi och våra barn och vår boskap måste dö av törst?” 4  Då ropade Mose till HERREN och sade: “Vad skall jag göra med det här folket? Snart stenar de mig.” 5  HERREN svarade Mose: “Tag med dig några av de äldste i Israel och gå framför folket. Och tag i din hand staven med vilken du slog på Nilfloden och gå. 6  Se, jag skall stå där framför dig på Horebs klippa, och du skall slå på klippan. Då skall vatten komma ut ur den, så att folket får att dricka.” Mose gjorde så inför de äldste i Israel. 7  Och han gav platsen namnet Massa och Meriba, eftersom Israels barn hade klagat och satt HERREN på prov och sagt: “Är HERREN ibland oss eller inte?”

Hebreiska ordet för klippa här, är tsur som betyder lågt liggande hälleberg/klippa, tillflykt – en bild på Golgata. Vi kan förställa oss att det var märkligt för Mose att Herren sa “jag ska stå framför dig.. och du ska slå på klippan. Men det var på Guds uppmaning som fick göra det.  Slaget på klippan står för Guds dom över synden som drabbade Jesus istället för oss. Vi läser i 1Kor 10:4 ..De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Härifrån vet vi säkert att klippan är en bild på Kristus.

Senare kan vi läsa om att Mose slog på klippan när han skulle tala till den. Där är ett annat hebreiskt ord som är är sela. Det betyder högt liggande, fritt liggande klippa och är en förebild på den uppståndne Frälsaren, den uppståndne Jesus.

  • det kom vatten nu också – det “funkade” – men det fick konsekvenser för Mose och Aron
  • det var olydnad mot Guds befallning
  • det var missbruk av Guds ord – som att godtyckligt använda Guds ord som man vill och tro att det är ok för Gud eller att försöka tvinga Gud att göra under på våra villkor

…att ”slå på den uppståndne” gav en helt felaktig bild av Gud. Gud sa: ”Ni höll inte mig helig inför Israels barns ögon”. Gud är helig och det han gör eller säger är alltid i enlighet med den han är.

Refidim är plural av rephida som betyder sits eller ryggstöd på en bärstol, en sådan som kung Salomo hade t ex. Det kan också betyda vederkvickelse (raphad). Men det var ingen vederkvickelse för Israels folk, det förstår vi. Det här platsen beskrivs som en mycket ödslig och torr plats.

Det var en svår situation för israeliterna men de var på rätt plats – det var Gud hade fört dem dit – en rastplats. Gud leder oss ibland till platser – eller in i situationer – som vi kan uppleva som en öken eller en ökenvandring. Det ingår i våra liv.

Cracks in the desert

Öknen…

…är platsen där vi prövas och lär oss beroende av Herren och att vänta på honom.

Hur reagerar vi? Börjar vi klaga som Israels folk gjorde? Varför hjälper inte Gud?! Varför ska vi vänta? Ska vi behöva dö här!

…en plats där vi fostras – där vi mognar och blir befästa i tron.

Särskilt när inget händer och vi bara får vänta och hålla ut. Israels folks ökenvandring är en enda stor undervisning för oss. Här avslöjas om vi litar på Guds omsorg – hur lätt blir vi otåliga? Otåligheten är ofta orsak till att vi inte riktigt klarar av att vänta på Gud och vi drar iväg. Det måste hända något. Det är en väldig svaghet hos oss människor, troligen mer eller mindre för oss alla.

…en plats för uppenbarelse.

Det var i öknen som Gud talade till Mose ur den brinnande busken och senare fick han se Guds härlighet i öknen. Guds ledning var många gånger mirakulös under ökenvandringen.

…en plats där Gud uppenbarar sina hemliga förråd (som här):

Vem kunde ana att det skulle komma vatten ur en klippa? Någon sa vid ett tillfälle: ”en klippa är väl sista platsen man tror att vatten ska flöda”. På samma sätt passade Jesus inte heller in i människornas föreställning om Messias. Men klippa är en benämning på Gud i GT som står för fasthet, orubblighet, trygghet, beskydd, trofasthet – som Gud är.

Vi minns kanske Hagar som hade flytt ut i öknen och fick också del av Guds hemliga förråd:

1Mos 21:19  Och Gud öppnade hennes ögon, så att hon fick syn på en brunn med vatten. (hon var utan vatten och färdig att ge upp, sonen Ismael låg där och tänkte: jag orkar inte se honom dö). Hon gick dit och fyllde sin lädersäck med vatten och gav pojken att dricka.
= Guds hemliga förråd.

…en plats där vi lär oss vikten av bön och att Herren strider för oss.

Forts. (2Mos 17)

8  Sedan kom Amalek och stred mot Israel i Refidim. [(stred) kan också betyda att uppsluka och råda över, ta makt över] 9  Då sade Mose till Josua: “Välj ut manskap åt oss och drag ut i strid mot Amalek. I morgon skall jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen.” 10  Josua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek. Men Mose, Aron och Hur steg upp överst på höjden. 11  Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget [gabar = starka, hade styrka o kraft], men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. 12  När Moses händer blev tunga tog de därför en sten [eben] och lade under honom, och han satte sig på den. Sedan stödde Aron och Hur hans händer, en på var sida. Så hölls hans händer stadiga till dess solen gick ner. 13  Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd. 14  HERREN sade till Mose: “Skriv upp detta i boken, så att ni inte glömmer det, och inpränta det hos Josua, ty jag skall utplåna minnet av Amalek så grundligt att det inte finns mer under himlen.” 15  Och Mose byggde ett altare och gav det namnet HERREN mitt baner. [Jahve-nissi] 16  Han sade: “En hand har lyfts mot HERRENS tron. HERREN skall strida mot Amalek från släkte till släkte.”

Amalek
Amalek var sonson till Esau. Esau beskrivs som ”profan och ohelig” i NT (otuktig och oandlig, Hebr 12) därför att han inte värdesatte Guds nåd och välsignelse. Han tog lätt på Guds ord.

Amalek var den första fienden som anföll israeliterna på vandringen till landet.

Amalekiter
“Amaleks folk” eller amalekiter, vill jag påstå är en bild på köttet – den gamla människan, den fallna människan eller syndanaturen. Det är den som alltid vill hindra oss att komma in i landet, in i Kristus, att vara i honom och helt överlåta oss till Herren.

Desto mer vi dör ned från oss själva som vi uppmanas till, desto mer får vi del av Landet: Det som är torrt (öken) och fruktlöst i oss, får liv och blir fruktbärande när Jesus tar över. Men vi får ofta kämpa i bön för olika områden. Paulus skrev:

Gal 5:16  Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. 17  Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill.

Den kampen känner vi alla till för vi har alla den kampen att kämpa. Det där är så svårt att lära ibland – vi vill ju så mycket, vi vill göra rätt för oss, vi borde så mycket, leva upp till så mycket, prestera för att duga! …istället för att överlåta oss helt till Herren och  låta den Helige Ande vara drivkraften.

Amalekiter [köttets sinnelag] brukar gå djävulens ärende. Där kanske vi alla får erkänna att ibland är vi lite amalekiter.

Det också så att varje ”svag punkt” utnyttjades av Amalek – som här är en förebild på djävulen själv. Mose påminde folket:

5 Mos 25:17  Kom ihåg vad Amalek gjorde mot dig på vägen, när ni drog ut ur Egypten. 18  Utan att frukta Gud gick han emot dig på vägen och slog din eftertrupp, alla de svaga som hade blivit efter, medan du var trött och utmattad.

Detta är typiskt den Onde, eller hur? Han känner till våra svagheter och svaga punkter och där slår han till. Men det gäller också en uppmaning till oss alla utifrån..

Hebr 4:1  Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. [= att komma in i landet och ännu mer: den slutliga vilan /det himmelska landet]

Kung Saul blev befalld att förgöra Amaleks folk i (1 Sam 15). Men han ”skonade det bästa som hade något värde” och därför förlorade tronen.
Det köttsliga kan se bra ut på ytan men det hade inget värde inför Gud.
Det innehöll högmod och uppror och förakt emot Gud.
Det är ingen idé att bevara eller behålla det som Gud har förkastat. Gud hatar det som skiljer oss från honom – allt som fördärvar och bryter ned det fina som han har skapat och skapat oss till.

”Mose, Aron och Hur steg upp överst på höjden”

Mose betyder uppdragen, räddad (ur Nilfloden)
Aron betyder ljus, upphöjd, berg av styrka, lärare
Hur betyder vithet /vitt linne, frihet
Jag satte ihop det där till en mening och då kan få fram: Uppdragen och frälst – fått ljus och Guds kraft – iklädd Jesu rättfärdighet (vitt linne) …och nu står de på berget.

Bönekondition
Mose klättrade högst upp på berget. Det får mig att tänka på bönen. När bönen känns som en uppförsbacke. Har ni känt det? När det är tungt. Det är trögt och motigt och det är svårt att be. Det kan vi uppleva både nu och då.

Mose hade bra kondition – ”bönekondition – beslutsamhet. Det är att ha bönekondition, för Mose var att gå till Gud, van att be. Han är en underbar förebild för oss. Vi behöver inte gå upp på berg (bokstavligt) för att be. Vi kan be i dalar eller var vi vill. Det är inte som med araméerna i 1Kon. De trodde att Israels Gud var en bergsgud eftersom de förlorade striden på berget. Då anföll de på slätten men Gud stred för Israels folk som vann seger där med – för Gud är ju Gud överallt!

Mose blev trött och fick sätta sig på en sten.
Det är samma ord [eben] som byggnadssten i Guds tempel, som beskriver JESUS som byggnadsstenen, den dyrbara stenen. Jesus är den rätta grunden som vi alltid måste stå eller vila på.

Han höll Guds stav i händerna. Det intressanta med staven är att den tidigare var Mose stav. När han gav den till Gud och gjorde som Gud befallde, så blev den sen Guds stav.  Allt som Mose gjorde med staven var på Guds befallning! Det var inga spektakulära shower eller spektakel (för att imponera och tjäna pengar) utan på Guds befallning. Det ledde till Guds förhärligande och kännetecknades av Guds helighet och rättfärdighet.

Guds stav – är en bild på Guds ord och Guds löfte som vi håller högt när vi ber.

Arons stav
Arons stav var en gren av ett mandelträd (4 Mos 17). Mose fick lägga en stav av varje stam i det Allra Heligaste, där Arons stav representerade Levi stam. Det hade varit ett uppror mot Aron. Under natten hade den döda grenen /staven fått liv i Guds närhet (vid nådens tron). Den bar både knoppar, blommor och mandlar. Den bar frukt. Och så är det med oss också – kan tilläggas – det är i Guds närhet som vi bär frukt och blommar ut i det som Gud har skapat oss till. Guds ord ger kraft och bygger upp. Mandelträdet är en bild på Guds ord och Guds löften. Det ser vi också i Jeremia bok.

Jeremia
Jer 1:11  HERRENS ord kom till mig. Han sade: “Vad ser du, Jeremia?” Jag svarade: “Jag ser en gren av ett mandelträd.” (en syn från Gud) 12  HERREN sade till mig: “Du har sett rätt. Jag skall vaka över mitt ord för att fullgöra det.”

Gud är Väktaren som vakar över sitt ord så att det går i uppfyllelse. Mandelträdet kallas “det vakande trädet”, det som blommar först på våren.

Jakob
1Mos 32:10 Jag är inte värdig all den nåd och trofasthet som du har visat din tjänare. När jag gick över denna Jordan hade jag inte mer än min stav, och nu har jag blivit två skaror.

Gud hade välsignat honom. Jakob är alldeles förkrossad och tacksam inför Gud. Det är detsamma som att säga ”jag hade bara Guds löfte, ett ord från Gud, när jag drog iväg men nu har jag allt detta”, för Gud hade uppfyllt sitt löfte. Gud är trofast!

David skrev i Ps 23:4 “Din käpp och stav de tröstar mig”. Det var när han beskriver dödsskuggans dal och Guds ord som tröstar och hjälper och styrker.

Guds stav är också en bild på korset och Jesu seger.

När seger var vunnen byggde Mose ett altare och gav det namnet ”Herren mitt banér”. Ordet banér på hebreiska är nes eller nissi. Det betyder något som sätts upp som ett tecken, en signal. Det kan vara ett banér, en flagga, ett segel (på fartyg), stång. Och här har vi ordet som står om när Mose gjorde kopparormen i öknen och hängde den på en stång. Det syftar på korset och att Jesus blev en förbannelse för vår skull. Han tog vår synd och alla som såg upp på kopparormen blev botade. Alla som ser upp till Jesus och bekänner hans död och uppståndelse får ta emot hans frälsning.

Korset är segertecknet – ”baneret”    

Ps 60:6  Men åt dem som fruktar dig gav du ett baner [nes] att hålla upp för sanningens skull.
Jer 4:6  Res upp ett baner [nes] i riktning mot Sion, Sök skydd, stanna inte!

Jesus blev upphöjd på korset och han är Segraren!

2Kor 1:20  Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.

Vi ska alltid, alltid hålla korset högt, Jesu försoning.

Aron och Hur höll Mose händer stadiga

Ordet för stadiga [emunah – fasta trygga] kommer från ordet tro och trofasthet [aman]. “Styrk maktlösa händer!”  uppmanas vi i Hebr 13, citat från Jesaja. Dvs. ”Uppmuntra varandra i tron! Bed med och för varandra!” Aron och Hur som håller upp Mose händer och armar, är en underbar bild förbön.
Det gjorde tills solen gick ned: Med andra ord Bevara fältet! Ge inte upp!

Kol 4:2  Var uthålliga [= att hålla sig nära och troget till ngn] i bönen, vaka och be under tacksägelse.

…så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget… Lyfta händer inför Gud var tecken på beroendeställning inför Herren /Gud.

”Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd”. Vi vet säkert alla att Josua är samma namn som [Joshua, Yeshua] Jesus. Han  besegrade både Satan och köttet med Andens svärd. ”Herren skall strida för er”. Herren strider emot Amalek från släkte till släkte, från generation efter generation. Det är en livslång kamp för oss, för varje troende/kristen men Jesus är med och strider för oss så att vi har målet, vilan som väntar.

När vi håller ut i bön och håller korset högt och Guds ord och löften högt – då får vi seger! Då vet vi att Herren är med och han ger seger. Då kan inte köttet /det köttsliga ta över och få övertaget och få makt över oss. Herren vinner seger. Jesus vinner seger.

David skrev:

Ps 20:6  Då skall vi jubla över din frälsning och i vår Guds namn resa upp baneret. HERREN må besvara alla dina böner. 7) Nu vet jag att HERREN frälsar sin smorde. Han svarar honom från sin heliga himmel, genom väldiga gärningar ger hans högra hand frälsning. [David hade mycket erfarenhet av Guds hjälp] 8) Andra förlitar sig på vagnar och hästar, [ja, man förlitar sig på mänskliga planer och agendor, mänsklig kraft, pengar och makt] men vi berömmer oss av HERRENS, Guds, namn. 9) De sjunker ner och faller, men vi reser oss upp och blir stående. 10 HERRE, fräls oss! Konungen skall svara oss när vi ropar.

Amen.

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Böneberget i Refidim

Försoningsdagen – den stora dagen

Försoningsdagen – den stora dagen

Undervisning Elvor Ohlin
Parousia Mission 2018-12-02
Lyssna HÄR
(Mp3)
Mer undervisning >>

Idag är det 1 advent. Vi är inte så traditionsbundna här men vi läser om ”skuggan/skuggbilderna” i GT men ljuset och verkligheten kom, nämligen Jesus Guds Son.

3Mos 16:3  Detta skall Aron ha med sig när han går in i helgedomen: en ungtjur till syndoffer och en bagge till brännoffer. 4  Han skall ta på sig en helig livklädnad av linne och ha benkläder av linne på sin kropp, och han skall spänna på sig ett bälte av linne och vira en turban av linne om huvudet. Detta är de heliga kläderna, och innan han tar dem på sig skall han bada sin kropp i vatten. 5  Av israeliternas menighet skall han ta emot två bockar till syndoffer och en bagge till brännoffer.

7  Sedan skall han ta de två bockarna och ställa dem inför HERRENS ansikte, vid ingången till uppenbarelsetältet. [en benämning på Försoningsdagen är ”Ansikte mot ansikte”] 8  Aron skall dra lott om de båda bockarna: en lott för HERREN och en lott för att skaffa bort synden. 9  Den bock som lotten bestämmer åt HERREN skall Aron föra fram och offra till syndoffer. 10  Men den bock som lotten bestämmer för att skaffa bort synden skall ställas levande inför HERRENS ansikte, för att försoning skall bringas genom honom. Och sedan skall han sändas i väg ut i öknen för att skaffa bort synden. 11  Aron skall föra fram sin syndofferstjur och bringa försoning för sig själv och sitt hus. Han skall slakta sin syndofferstjur. 12  Sedan skall han ta ett fyrfat, fullt med glöd från altaret som står inför HERRENS ansikte, och han skall fylla sina händer med krossad, väldoftande rökelse, och han skall bära in detta innanför förlåten. 17  Ingen människa får vara i uppenbarelsetältet från den stund då han går in för att bringa försoning i helgedomen, till dess han går ut…[det här gjorde ju ö-prästen en gång om året] 19  och han skall stänka av blodet på altaret med sitt finger sju gånger och rena och helga det från Israels barns orenheter. 20  När Aron har fullbordat försoningen för helgedomen, uppenbarelsetältet och altaret, skall han föra fram den levande bocken. 21  Och Aron skall lägga båda händerna på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och överträdelser, ja, alla deras synder. Han skall lägga dem på bockens huvud och sedan sända i väg honom ut i öknen genom en man som hålls redo för detta.

Försoningsdagen hör till hösthögtiderna och det kan synas lite märkligt eftersom Påsken hör till vårhögtiderna. Framför allt så är det försoningen eller Försoningsdagen som vi får förklarat för oss i Hebreerbrevet. Där får man förklarat alla gammaltestamentliga offer men vi kanske är vana att tänka just på påsken. Det hör naturligtvis samman med men det är framför allt försoningsdagen som förklaras där.

Hösthögtiderna börjar med Basunklangens högtid, det som idag är det judiska nyåret.  Profetiskt ser vi det i basunerna i Uppenbarelseboken i Ändens tid. Sen kom det 10 dagar av omvändelse fram till Försoningsdagen.

1 Kor 15:52  i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud [7:e basunen]. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.

Det här handlar om Jesu återkomst och enligt den judiska traditionen i det gamla förbundet, i gamla testamentet, blåste man i basun alla de 10 dagarna fram till Försoningsdagen.

Matt 24:29  Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30  skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31  Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Jag (och kanske många av oss) tror inte på en hemlig och delad återkomst utan på en synlig återkomst och det ser vi ganska klart här. Jesus ska komma tillbaka på samma sätt som han for upp bland molnen från Oljeberget, sa ängeln. Han ska komma tillbaka till Oljeberget. Och här står det att han kommer med himlens moln synligt för alla, för hela världen. Det då som alla utvalda, alla frälsta, ska hämtas av änglarna och som kallas “uppryckandet”.

Hebr 9:28  så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram (synligt), inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Försoningsdagen är en dag för rannsakan och omvändelse och försoning. Det också en tid att förbereda sig att möta Messias, att ha allt klart med Gud. Yom Kippur (hebreiska) i Israel är en väldigt speciell dag när allt står stilla, allt är stängt, inga kommunikationsmedel( bilar, tåg, bussar), inga flyg. Man tänker tillbaka på året som gått, ber varandra om förlåtelse och kanske lovar Gud att bli bättre eller ger löften. Många fastar, beroende på om man är troende/religiös eller inte.

Profetian beskriver ”En nationell försoningsdag”. När alla vänder sig emot Israel och Jerusalem ska väckelsen fullbordas i Israel och bland judarna.

Dan 12:1 …Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. [samma som Jesus säger i Matt 24:21] Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.

“Ditt folk” (Daniel) är det judiska folket – och naturligtvis bland alla andra folk där Evangeliet går ut och människor tar emot Jesus.

Hos 5:15  Jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning, till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden skall de vända sig till mig.

Vi ser hela tiden kopplingen till Försoningsdagen och innebörden av den dagen:

  • den pekar tillbaka på Golgata där allt är fullbordat av Jesus Messias /Kristus
  • den pekar framåt på Israels frälsning och Messias (andra) ankomst
  • det pekar också på den reningseld som förvandlar och upprättar hela skapelsen, för hela skapelsen är med i Jesu frälsningsverk på Golgata, både djur och natur. (Rom 8:19-23)

2Petr 3:6  I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7  Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade [thesaurizo tereo = bevarad som en skatt för framtida bruk] åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.
[här blir bibelordet i Jes 43:2 aktuellt både personligt och i det stora perspektivet: ”Om du än måste gå genom vatten är jag med dig… eller genom eld, skall du inte bli svedd… gäller den som är i Jesus Kristus]

Planeten kommer inte att gå under på det sätt som globalisterna hotar med.

Gud tar hand om sin skapelse. Han tar hand om den här planeten. Efter Försoningsdagen kommer Lövhyddohögtiden – en glädjehögtid då skörden är bärgad.

Den uppfylldes delvis på pingsten – och som en försmak – när vi blev pånyttfödda och fick den Helige Ande. Den talar om en ny start, något nytt har börjat. Den uppfylls helt när JESUS upprättar Guds rike (Tusenårsriket eller evigheten, vilket det nu kommer att bli. Vi har lite olika tolkningar och det är inte helt enkelt men vi ser till en del genom tydliga bibelverser).

Översteprästen
Det var bara översteprästen Aron som fick utföra offret på försoningsdagen, läste vi. Ingen annan. Det är en förebild på Jesus som kallas den himmelske översteprästen. Han skulle ha vita linnekläder. Det står för renhet, helighet, rättfärdighet –Linnetyget är de heligas rättfärdighet (Upp19). Det är inte en egen utan Jesu rättfärdighet som vi får ikläda oss. Linnet beskrivs som ett material som inte framkallar svett (jag har tagit upp det i en annan predikan). “Svett” står för människans strävan och människans självrättfärdighet.

Linnet står också för enkelhet här. Annars var prästdräkten väldigt utsmyckad och säkert vacker. Vi kan läsa hur man i detalj fick göra översteprästens dräkt men det här är alltså en enkel dräkt. Det talar om att Jesus blev som en av oss.

Gud blev människa – Medlaren – men det är ändå skillnad på den första människan Adam och på Jesus. Jesus sa själv:

Joh 8:23  Han sade till dem: “Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. 24  Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.”
[= om ni inte tror att jag är Herren, Jahve, Jag är = Gud]

Kenosisläran är en falsk lära som säger att Jesus tömde sig på sin gudomlighet och bara var människa som vi.

Fil 2:7  utan utgav sig själv [keno (fr kenos) = tömma sig, utblotta sig – därav “kenosis”] genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människaödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. 9  Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn,
[Jesus använde inte sina gudomliga rättigheter utan gick frivilligt in under våra villkor och begränsningar]

Varför har Fadern upphöjt Jesus? Därför att han ödmjukade sig i lydnad… och vi är kallade att följa. Ödmjukhet och lydnad är “nyckelord”.

-om Jesus hade utfört allt enbart som människa… ”då är vi jämlika honom”, resonerar man – ”då kan vi också gå ut och bota alla”
Ändens tid beskriver ett omåttligt begär och fokus på under och tecken. Det kanske sker under och tecken. Det kanske inte alltid är påhittat och lögn som det ofta har varit. Men det är falskt och fel när det leder fel och det bygger på villoläror. Ytterst handlar det om att Satan vill styra Gud. Vi kan läsa i Mos 13, där en profet gör tecken eller under.

5Mos 13:2 och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: “Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”,

Eller han/hon kanske säger: “Gud för oss utanför Bibelns gränser för allt finns inte med i Bibeln. Gud för oss ut på nya områden..”

3 då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.

Aron måste först gå in med rökelse (bön). Nu gällde offrandet för hela folket. ”Han skall fylla sina händer med krossad, väldoftande rökelse, och han skall bära in detta innanför förlåten” . Av Jesu ord förstår vi att det är bön “i Ande och sanning”.

Aron var helt ensam där inne. Jesus var också ensam och övergiven av människor. Han utförde allt ensam…
-ensam i bön i Getsemane
-ensam i rättegången /ensam mot falska vittnen
-ensam under misshandel och gisselslag och vägen till Golgata
Men ha sa själv:

Joh 16:32  Se, den tid kommer, ja, den har redan kommit, då ni skall skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, ty Fadern är med mig. 33  Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.” [lidande ingår, enligt Jesus]

Försoningsoffret bestod av två bockar som tillsammans är förebild för ett offer. Den ene för att offras och slaktas – ett ställföreträdande offer. Ingen förlåtelse eller rening kan ges utan att blod utgjuts (och döden besegras). Den andra bocken skulle släppas levande ut i öknen när synden lagts på den. I min gamla 1917 års Bibelöversättning står det Asasel. Det har blivit en del konstiga tolkningar ibland. I ordförklaringen där står det att man trodde att det var ett ”trollväsen” eller Satan. Sådana tolkningar kan vi lämna helt. Det här handlar om Jesu offer! Asasel är ingen egennamn men det betyder att skaffa bort, skilja från, den utstötte, den förkastade.

Man drog lott:

Enligt judisk sed stod det ”Lashashem” [för Namnet -dvs Guds namn, Namnet över alla namn] på den ena och Lasasel [till att skaffa bort] på den andra. Synden förklarades försonad genom den offrade bocken. Härifrån har vi troligen ordet ”syndabock”.

1Petr 2:24  Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten… [Jesus bröt djävulens makt över oss och är den som helgar /avskiljer – det betyder att han skiljer oss från våra synder till befrielse och frälsning]

Hebr 9:11  Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, [= det himmelska] 12  gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, [Försoningsdagen] och vann en evig återlösning.

Och utan det blodet kan ingen människa komma in i Guds rike. Ingen kan komma in i himlen eller det himmelska utan Jesu blod.

..men det står också  ”i kraft av Jesu blod kan vi frimodigt gå in i det allra heligaste” och det gör vi när vi ber (Hebr 10)

Den levande bocken skulle bära bort folkets synder – den fördes fram inför Herrens ansikte – sen la Aron sina händer på bockens huvud som visade att ”nu är alla folkets synder lagd på den”. Sedan släpptes den levande ut i öknen [mörkrets område]. Det här brukar ses som en förebild på att Jesus uppstod. Men jag tror att det också är en bild på att Jesus inte ”dog andligen”, som den falska JDS-läran (Jesus died spiritualy) säger: den innebär att han upphörde att vara Gud när han dog (att han fick Satans natur och plågades av honom i 3 dygn) och att han måste ”födas på nytt” precis som vi [samma som kenosisläran]. Detta är antikrists ande.

1Joh 2:22  Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? [att inte känna eller känna igen, bekänner inte enligt Guds ord] Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen.

Vår bekännelse är alltså väldigt viktig, att vi vet vad Guds ord säger. För de falska profeterna banar väg med sina falska läror och förbereder för Antikrist, som Bibeln talar om. Alltihop syftar på att människor blir små gudar. Men Guds ord är väldigt tydligt med  att Jesus är Kristus /den Smorde /Messias av evighet som blev människa.

Joh 1:5  Och ljuset (Jesus) lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. [Enl Gr t: ljuset lyste och lyser och har lyst oavbrutet och mörkret övervann det inte] Vi läser att Jesus blev en förbannelse när han korsfästes (Gal 3). Här här bilden i kopparormen som Mose hängde upp på en stång (korset). Gud sände giftiga ormar bland folket p g a deras upproriskhet och förakt emot Gud. På samma sätt sänder Gud villfarelsens makt… (2Tess 2). Den ormbitne som såg upp på kopparormen – med innebörden att bekänna och ångra sin synd – blev botad. På samma sätt utplånar Jesus synderna och befriar från ormgift = lögnläror, för var och en som vänder om och gör upp inför honom.

2Kor 5:21  Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd [syndoffer], för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. [inte bredvid honom som om vi är likvärdiga som ”kristusar/små gudar” nej: i honom!]

Hebr 4:16  Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron [Jesus öppnade vägen in i det Allra Heligaste] för att få barmhärtighet och finna nåd [få förlåtelse när vi behöver det och få kraft att göra Guds vilja (nåd)] till hjälp i rätt tid.
[boetheia – 2 ggr i NT – hjälp innan det är för sent – att ta fram nödutrustningen (på ett skepp Apg 27:17)]

Det finns hjälp hos Jesus i varje situation i våra liv. Det finns inget som är utanför det Jesus har gjort. Allt som vi går igenom är inneslutet där.

I GT gavs tillfällig förlåtelse. Djuroffrens betydelse:  ”jag bekänner att jag förtjänar döden men eftersom Gud är god och barmhärtig får jag offra det här oskyldiga djuret och Gud tar emot det istället”. Det står att det var en påminnelse om synden men den kunde inte utplånas. Men det var också då precis som för oss det fanns ingenting som människan kunde lita på av sitt egetbara på offret som Gud hade befallt – och de löften som hörde dit.

I NT i Kristus Jesus ges fullständig förlåtelse – inga mer offer får läggas till varken blodiga eller oblodiga. Allt är klart!

Ef 1:7  I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse [aphesis] för våra synder på grund av den rika nåd 8  som han har låtit [super]flöda över oss, med all vishet och insikt. (ordet betyder “superflöda”)

Aphesis betyder fullständig förlåtelse, frälsning, frihet (från synd). Roten är aphiemi = att bära bort (synden), att skicka bort, lämna. (Jmf bocken)

Förebilderna i GT är inte bara symboler – de beskriver sanningar som skulle uppenbaras. Och det är samme Ande /Guds Ande och samma smörjelse i båda förbunden!

Det finns gott om lögnprofeter idag som påstår att smörjelsen i GT är föråldrad och gammal. Den gäller inte nu och nu är det en ny ande och en ny smörjelse [new wine]. Det är inte sant! De läser Bibeln väldigt dåligt.

1Petr 1:10  Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. [i GT] 11  De undersökte vem eller vilken tid Kristi Ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. 12  Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

2Tim 3:14  Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, 15  och du känner från barndomen de heliga Skrifterna [GT] som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus.

Roten till kippur [försoning] är Kaphar (verb)/kopher (subst) som betyder bringa försoning /försona, förlåta, förena, sona överträdelser, att täcka över [inte bara dölja utan också förändra].

Arken täcktes över med försoning [kopher] för att den inte skulle läcka in vatten.

1Mos 6:12  Gud såg på jorden, och se, den var fördärvad [shachath = förstörd, förfallen, fullständigt avfallen, korrupt, perverterad], eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. 13  Då sade Gud till Noa: “Jag har beslutat att förgöra alla levande varelser, ty för deras skull är jorden full av våld. Se, jag skall fördärva dem tillsammans med jorden. 14  Gör dig en ark av goferträ, inred den med kamrar och bestryk den [kaphar = försona] med jordbeck [kopher = försoning (becka den)] både på insidan och utsidan.

“Försona arken med försoning både på insidan och utsidan”. Då är man riktigt försonad i Frälsningsbåten!

Ändens tid beskriver en lika fördärvad generation som i Noas dagar. Några kännetecken: Människor styrs av begär, ett stort avfall från klassisk biblisk lära, kärleken [agape] kallnar, jorden fördärvas p g a girighet och synd, våldet ökar – samtidigt fortsätter allt ”som vanligt” – vi vänjer oss så snabbt

Matt 24:37  Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 38  Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39  och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara. [eller kommande – en tidsperiod – katastroferna i ändens tid liknas vid en ”störtflod”= det går fort (Dan 9:26)]

Lägg märke till hur människor lever – och hur Gud beskrev den här tiden. Människor lever som vanligt medan Gud beskriver vad som verkligen sker.

40  Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar [aphiemi = lämna ifred – rot till aphesis = vara helt förlåten]. 41  Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar [aphiemi] 42  Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag [hora = timme] er Herre kommer.

Här brukar man ha uppfattningen att det gäller uppryckandet av kristna – men det är troligare att det är tvärtom! Ordet “lämnas kvar” är samma ord som vi läste innan, fullständigt förlåten, lämnad ifred. Det är den som står kvar. Det kan alltså syfta på att dras med i världens strömmar så att han/hon inte är redo när Jesus kommer och katastrofen kommer väldigt snabbt. Den ene dras med, den andre lämnas ifred.

Noa stod emot den tidens strömningar – när floden kom var hans familj inne i arken. Det är att vara i Kristus, försonad med Gud.

Noa visste ungefär när floden skulle komma – som vi kan se tidstecken att dagen närmar sig. Den stora dagen, den stora försoningsdagens totala uppfyllelse.

1Tess 5:3  När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Man tror på en  världsfred, man tror på en ”guldålder, en evolution” men  det sanna Ljuset – Jesus – är utestängd. Då är det mörker. Det är mörkt.

4  Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen [hemera = tiden] kan överraska er som en tjuv. 5  Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6  Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. [det är vad den Helige Ande gör med oss! Han gör oss vaksamma och nyktra.]

Vi fick en profetia för många år sedan om att vara med och dra upp människor som håller på att drunkna. “Men ni får inte dra förrän jag säger dra”, sa Herren. Det tror jag att vi kommer att få vara med om allihop, att dra upp människor som håller på att drunkna.

För den som inte har gått in i Jesu frälsningsark – är det dags att gå in nu!
Det innebär: relation med Jesusatt bli upprättad som människaoch att få tjäna Gud.

För oss alla är det tid att förbereda oss för att möta Messias Jesus! Det handlar om Försoningsdagens innebörd, för snart är dagen här, den stora dagen, den underbara dagen när vi får se honom ansikte mot ansikte när Jesus kommer tillbaka. (Matt 24:29-31)

Det är fler profetior som måste uppfyllas innan Jesus kommer men det kan gå väldigt fort och det är mycket som händer i vår tid. Men vi har ett underbart hopp!

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Försoningsdagen – den stora dagen

Kvarlevan som känner sin Gud del 2

KVARLEVAN SOM KÄNNER SIN GUD DEL 2 – Till del 1 >>

Detta är en mer full bild av den predikan Janne Ohlin höll i Parousia Mission Göteborg 2/12-2018.

Hela det postmoderna samhället är väldigt känslocentrerat. Man får ofta höra: Jag känner inte för det eller det! Men frälsningen är mycket mer än känslor för de skiftar hit och dit. Andens regn över hjärtat har som 1:a prioritering KUNSKAP om GUD och LYDNAD inte KÄNSLOR även om det hänger med ibland.

Jesus blev ledd till en stad i Samarien som hette Sykar! Jesus har där ett samtal med en kvinna. Om man sammanfattar det samtalet handlar det om människans innersta törst och längtan. Jesus säger att Han kan möta upp denna längtan! Människans problem handlar ju om att vi saknar Kunskap både om Gud och om oss själva. Samarierna var förkastade av Judarna och Kvinnan här var förkastad av Samarierna. Hon hade haft en hel del män och den hon nu bodde med var inte ens hennes man.

Men det var något i Herrens röst som gjorde att hon upplevde en beröring i sitt innersta. Ingen annan än Messias (GUD) kan fylla våra grundbehov!
1/ Att bli sedd och få ett värde
2/ Att bli älskade och känna oss säkra

Hon längtade efter Messias! När Han kommer skall han förklara allt sa hon! Jesus: Jag är Han som talar med dig! Det var inte bara att Jesus förklarade teologin det var att han berörde dessa två områden genom Anden. Han gjorde exakt samma sak när jag levde i knarkmissbruk – Han sa: Gå nu sanningens väg dig skall inte fattas! (Med hörbar stämma)

Denna föraktade Kvinna drog sedan iväg och samlade hela staden till Jesus. Då började han tala till hela staden och många kom till tro på honom (Joh 4.41) I Judarnas ögon var det omöjligt att Messias ens skulle sätta sin fot här. Jesus har nu ett intressant samtal med sina lärjungar angående sådd och skörd.

Joh 4:35 Säger ni inte att det ännu är fyra månader kvar till skörden? Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd.

Jesus har nu sått! De har även skördat!
När bonden sådde tog det 4 månader till skörd! Vet du vad som måste komma först jo Latter Rain som skulle förbereda åkern för grödan.
Jesus har alltså sått (Såningsmannen) men han säger att skörden redan är mogen! Jamen molnen skall ju hopa sig på himlen först och Latter Rain skall falla. Vet du att Jesus här pekar på de Messianska profetiorna om honom. Latter Rain har alltså Kommit?

Han skall komma som regn som vattnar Jorden!
Han skall komma som läraren som låter det regna på oss!

Den falska läran om Latter Rain pekar fram mot ett kommande klimax! Det enda klimax bibeln talar om är “När Villfarelsens Ande utgjuts” och efter det när “Jesus själv kommer”. Ed Tarkowski ser hur märkligt New Age och Latter Rain läror flyter samman i ändens tid. Det verkar som att Satan behöver Latter Rain allegorin för att den avfallna kyrkan skall tro en lögn. (2 Tess 2)

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen (KUNSKAPEN OM GUD) och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse (MANIFESTATION) över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Hos 6:3 Låt oss lära känna HERREN, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. (KUNSKAP OM GUD) Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden. (UNDERVISNING)

Joel 2:23 Fröjda er, ni Sions barn, var glada i HERREN, er Gud, ty han har givit er Läraren som ger rättfärdighet. Han skall låta rikligt med regn komma ner över er, både höstregn och vårregn som tidigare. (UNDERVISNING) 24 Så skall logarna fyllas med säd (SKÖRD) och pressarna flöda över av vin och olja.

Församlingen i en stad kan liknas vid en Åker (1 Kor 3:8-10) Jesus kom alltså som läraren och regnade vatten på åkern i Sykar som genast gav en skörd. Men då han kom till Nasaret gav det ingen skörd alls.
Innevånarna i Sykar vill ha honom kvar nära hos sig (Joh 4:40)
Men i Nasaret så de drev bort honom (LK 4:20-30)

Gud vill han en kvarleva som känner sin Gud. En där Jesus får fylla våra behov!

Amos 4:6 Jag lät er gå med tomma magar i alla era städer, jag lät er sakna bröd på alla era orter. Och ändå har ni inte vänt om till mig, säger HERREN. 7 Jag höll tillbaka regnet för er, när det ännu var tre månader kvar till skördetiden. Jag lät det regna över en stad men inte över en annan. En åker fick regn, och den åker som inte fick regn torkade bort.

På Elia tid var det svår torka! Men Gud tog hand om Elia! Baal symboliserar vad vi idag skulle kalla New Age och där finns en kraft man kallar för Kundalini. Gud sa att han sparat en kvarleva genom torkan på 7000 personer som inte böjt knä för Baal (Rom 11:4) Alltså bildligt talat 7000 åkrar som han låter det regna över. Herren söker en kvarleva i Sverige också som inte böjer sig för Baal. Alltså ett folk som har sina hjärtans åkrar öppna för kunskapen om Gud som inte dras till Latter Rain och dess New Age influenser och manifestationer.

Heb 6:7 Ty en åker som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god gröda åt dem som den brukas för, den åkern får välsignelse från Gud. (Apg 3:26)

Vi har ju lärt oss vad Regnet är = Kunskap om Gud!
Regnet kommer ju från Molnet = Förklaringsberget!

Molnet sänkte sig ner och Jesus förklarades för dem! Gud sa: Denne är min älskade Son Lyssna (SHEMA) till honom! The ”Glory Cloud” kom över dem inga manifestationer bara ett starkt sken som pekade på Guds Son = Det är honom ni skall lyda det här är Kungen! Vad underbart! Från molnet regnade det alltså kunskap från Gud!

Efter att Elia byggt upp Guds altare och segrat på Karmel! (Guds Trädgård)
1 King 18:41 Elia sade till Ahab: Bege dig upp, ät och drick, för jag hör bruset av regn.

HEB: Jag kan höra rösten eller ljudet av ett oerhört rikt regn. Det här regnet skulle inte sända manifestationer utan återställa kunskapen om Gud igen.

Jag fick en natt höra hur man grät i förtvivlan över att alla andliga skatter var borta i Guds hus. Hur har det nu kunnat ske? Jo bland annat att man börjat vandra i Latter Rains agenda. Där är det manifestationer som gäller före Kunskapen om Gud.

Tricia Tillin säger: Det kommer säkert en politisk antikrist som råder över hela världen. Men begreppet Antikrist och Antikrists ande syftar till Satan och hans Falska Kyrka!
Hans falska kyrka kommer att jaga upplevelser och mer och mer gå över gränsen till New Age.

UPPLEVELSEKYRKAN

Vi skall alltså titta efter ett globalt ”skifte” i Kristenheten då många skall överge ”Kunskapen om Gud” och hänge sig åt ”Upplevelser och Manifestationer”. Jag tror att början på detta skedde 1994 med den så kallade Torontovälsignelsen. Det var nämligen vid den här tiden Herren började att varna oss starkt för att villfarelse var på gång.

Låt oss titta på huvudfiguren i den här rörelsen Rodney Howard Brown (RHB) han var nyss på Arken i Stockholm. Han är en av Kenneth Hagins (KENYON) lärjungar! Alltså Kristus är för honom mer en personlig kraft än en person. Lyssna nu för detta är viktigt.

Kol 1:18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.

Hagin förvrider denna vers  så att Jesu uppståndelse från de döda innebär att ”Jesus hade Satans natur” men nu fick han ”Guds natur” men Jesus Kristus har aldrig upphört att vara Guds Son. Jesus upphör enligt Hagin att vara 100% människa och 100 % Gud. Hagin lär nu att vi har fått samma auktoritet som han har i Himlen. Vips så har vi blivit som Gud (KRISTUSAR)

Tänk efter vad man lär i Betel Church – As Above So Below… detta är New Age! Kommer du ihåg vad Satan ville? (Genom falsk Teologi)
Jes 14:13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.

Egentligen ska vi inte vara ett dugg förvånade när vi ser en falsk andeutgjutelse som grundar sig på New Age läror och som har samma manifestationer. Guds Ande utgjuts inte över dem som lever i uppror.

RHB beskriver själv i sin bok (The Touch of God) att han gjorde en upplevelse 1979 han bad: Antingen kommer du ner hit och berör mig eller så kommer jag upp och berör dig. Plötsligt kom Guds eld över mig det började med huvudet gick genom hela kroppen till fötterna. Denna eld fortsatte brinna I min Kropp I 3 dagar. På den 4:e dagen bad jag Herre sänd din härlighet då upplevde jag som att jag blev inkopplad i himlens kraftfält. Nu brann det i hela min kropp det flödade ut ur min mage och jag började att skratta helt okontrollerbart. Nu var jag så drucken av Andens nya vin så jag var helt borta från mina sinnen. Jag fick nu en sån längtan att börja koppla in andra i himlens kraftfält.

Det är exakt vad han sedan gjorde i Toronto men kraftfältet är inte från medlaren Jesus Kristus. Det här sprids genom Kundalini krafter!

Den som kan lite om Kundalini upplevelser vet att det här är ingenting ovanligt i de kretsarna! Det fanns de som var lösta från New Age som gick ut från mötena i Toronto. De såg att det de blivit frälsta från invaderade ny Kyrkan. Det är skakande att studera detta och inse att manifestationerna kom starkast över dem som följde Hagins läror. Inte undra på för de lärorna liknar ju mer New Age än Kristendom. En annan sak att lägga märke till är att precis som Kundalinianden kan detta föras vidare av den som fått kraften (ELDEN)
Detta kallas i New Age kretsar för Shaktipat. (Överföring av andlig energi)

Video 1 >> 
Video 2 >>
Video 3 >>

PARADIGM SKIFTE

RHB kommer alltså till Toronto 1994 och började nu koppla in människor i det ”himmelska kraftfältet” och det sker alltså utan Medlaren. Vad var det för skifte som skedde vid Toronto? Jo om man följer spåren av denna falska utgjutelse: Man gick nu från Andens prioritering: Kunskap om Gud! Man börjar nu prioritera upplevelser och manifestationer istället! Man valde hellre att beröras av Energierna istället.

Ni som vart med ett tag har sett att inget är sig likt sen dess. Det är nu kyrkorna förändras just för att skapa den här atmosfären så att “Energierna lättare kan överföras”. Musiken är ett redskap så alla gamla Psalmer som berättar om Guds Ord försvinner.

RHB besökte då Kenneth Copelands församling i Texas och hade ett berömt “Fyllemöte”. Du kan se det på Youtube! RHB börjar nu profetera om att Latter Rain utgjutelsen precis har börjat i Toronto.  Detta är dagen nu är tiden inne säger Herren! Nu börjar jag röra mig runt Jorden! Det är denna dag som jag har fått er att gå över och in i det övernaturliga kraftfältet. Nu börjar regnet falla ner till Guds ära!

Vi har ju precis lärt oss att Latter Rain handlar om Jesus Kristus och om hans undervisning. Men vad är då detta för ande som talar? Helt klart Antikrists ande! Denna ande profeterar alltså om att överge läran och komma in i samma kraftfält som New Age. Lägg märke till att man börjar från den här tiden kalla manifestationerna för “smörjelse”.

Guds synbara härlighet kommer inte att bli manifesterad här på Jorden innan Jesus sätter sina fötter här igen vid sin tillkommelse. Men för de avfallna skall ett slags falskt klimax komma strax innan.

Om vi tar och jämför Joels profetia med Pingstdagen blir det ju ganska uppenbart att det är efter att Messias (Molnet) varit här och undervisat som Andeutgjutelsen kommer. Du kan aldrig i bibeln se att Joels andeutgjutelse skulle vara något som skall ske igen.

Apg 2:16 Nej, det är detta som är sagt genom profeten 17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. 29 Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven, hans grav finns ibland oss än i dag. 30 Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. 31 I förväg såg han Kristi uppståndelse och sade: Han skall inte lämnas kvar i graven, och hans kropp skall inte se förgängelsen. 32 Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 33 Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. 

Här spricker Hagins teologi och även Bill Johnsons. Vi har inte blivit stora genom Jesu uppståndelse och fått samma auktoritet som honom. Nej vi har blivit små men vi har fått kraft att vittna om Hans storhet.

ANDLIG FYLLA

Som jag sa förut så blev jag skakad när jag insåg att den här ”Fylleväckelsen” verkar som starkast bland dem som proklamerar gnostiska läror. Denne RHB kallades även för Guds bartender. Han bjöd på ”det nya vinet” i Toronto som skämtsamt kallades för Joels Bar.

Alla människor går omkring med en längtan och en törst inom oss. Det är menat att Jesus Kristus skall fylla de behoven i oss. Andlig berusning är i bibeln inget positivt utan pekar mer på en annan ande. En Österländsk sådan! Vi läser från 5 Mos 29:18-21 något märkligt i KJ det är lite dolt i Folkbibeln.

5 Mos 29:18 Men bland er får det inte finnas någon man eller kvinna, någon släkt eller stam som i sitt hjärta i dag vänder sig bort ifrån HERREN, vår Gud, för att gå bort och tjäna dessa hednafolks gudar. Bland er får det inte finnas någon rot som frambringar gift och malört, 19 så att någon som hör detta edsförbunds ord välsignar sig i sitt hjärta och tänker att det skall gå honom väl, där han vandrar i sitt hjärtas hårdhet. Ty då skall hela landet, både vått och torrt, förgås. (KJ = To add drunkenness to thirst)

1/ Vända sitt ansikte bort från Herren = Österut!
2/ Österländska religioner! Kundalini exempelvis!
3/ Så det mitt ibland er sås något som växer upp och är giftigt
4/ En som inte ger akt på detta ord utan skaffar en falsk Shalom
5/ Han lägger till ”berusning” till sin ”andliga törst”

Den andliga törsten skall ju Herren fylla! Meningen här är att man vänder sig bort från honom för att få sitt andliga behov fyllt hos avgudarna. Om vi gör det kommer vi in under dessa “Energifält” och blir “Druckna”. Gå in på Youtube skall du få se hur Kundalini upplevelserna exakt liknar den anden som utgjutits av RHB. Vänner det ser ut som detta är en dom från Gud!

Lägg märke till att Apostel Paulus använder de två begrepp som är direkt hämtat från dessa verser i 5 Mos 29:18-21. Detta gäller alltså Guds Folk innan Herrens Dag.

1/ En falsk shalom = Fred och Säkerhet
2/ Andligt fylleri (Kundalini – krafter)

1 Tess 5:2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet” (SHALOM) då drabbas de av undergång (OVÄNTAD KATASTROF) lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Kundalini utlovar en slags falsk frid. Men det är inte den som Jesus ger!

1 Tess 5:4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten.

De 5 Ovisa Jungfrurna – Jagar en Smörjelse! Tydligen vänder de sig inte till Herren för att få den. De vänder sig till de falska profeterna istället! I avfallstider i Israels historia vände sig folket bort från Herrens ansikte mot de Österländska “Energifälten”. Profeten Mika beskriver att en natt kommer då med stora svårigheter då de skall märka att Gud inte är med dem och den smörjelse de sökt inte var Guds.

Mic 3:5 Så säger HERREN om de profeter som för mitt folk vilse, om dem som ropar: Allt står väl till! (SHALOM) så länge de har något att tugga med sina tänder. Mot den som inte ger dem något i munnen blåser de upp till helig strid. 6 Därför skall en natt utan syner komma över er, och mörker utan spådomar. Solen skall gå ner över profeterna och dagen bli mörk över dem. 7 Siarna skall stå med skam och spåmännen blygas. De skall alla täcka över sitt skägg, ty inget svar kommer från Gud. 8 Men jag, jag är full av kraft, av HERRENS Ande, av rätt och styrka, så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse, för Israel hans synd.

V 5 Spiro Zhodiates beskriver ordet som att det är de falska profeterna som för folket vilse genom sina skarpa tänder. De möter alltså deras andliga behov med gift som orsakar berusning. Berusningen får folk att känna en falsk SHALOM.

Återigen ser vi dessa två saker som Paulus beskriver i 1 Tess 5:2-4
1/ En falsk Fred (SHALOM)
2/ En andlig Berusning (Kosmiska Kraftfältet)

Då kan vi titta på nästa vers om andlig fylla nu när vi vet vad det är.

Jes 28:7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar, de stapplar när de skipar rätt.

Lägg märke till att det är just den andliga fyllan som gjort att de missar vägen. Ledarskapet i den här rörelsen älskar att kalla sig själva för Profeter numera har man upphöjt sig till Apostlar. Det kommer alltså en dom över dem som vänder sig från Herren mot Österns avgudar! De slås av blindhet! Kolla in nästa kapitel. Vi har ibland sagt hur kan man undgå att se villfarelsen i det här?

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: Läs detta så svarar han: Jag kan det inte, den är ju förseglad. 12 Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: Läs detta så svarar han: Jag kan inte läsa. 13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. 14 Se därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå de förståndigas förstånd skall förmörkas.

Det är V 13 Här Paulus tar upp när han beskriver hur en stor del av Kristenheten skall se ut innan Jesus kommer. 2 Tim 3:1-5

Paulus uppmanar oss alla! Håll dig borta från dem! Det här är de som vänder sina ansikten från “Kunskapen om Gud” för att gå in i “Det Kosmiska Kraftfältet”. Men istället är det så att den äkta kraften från Gud kommer in i ditt liv genom Kunskapen om Gud.

Fil 3:8 Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus 9 och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. 10 Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, 11 i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda.

I den Gnostiska rörelsen behövs ju inget kors! Man lär ju att du redan nu nått fullheten och skall förlösa den i världen. Hagin lär att vi redan nu har fått samma auktoritet som Jesus har i Himlen.

Inte undra på att ur denna falska Latter Rain kommer sådana företeelser som Kingdom Now och Dominionism. De kommer från den felaktiga grunden dvs den har ingen grund!

Här till sist en sida på Engelska som förklarar mycket av det vi nu ser i våra Kyrkor som hade sin start i den falska Toronto utgjutelsen >>

Det är alltså inga påhittade saker vi skriver om utan Herren har varnat oss skarpt för att inte ha någonting med något som har sin ursprung i Latter Rain och Toronto. Både Bethel Church,  och även New Wine rörelsen har sina rötter härifrån. Vi måste ompröva allt även upprättandet av de 5 faldiga tjänsterna kommer från denna orena källa.

Jag vet alla kommer inte att gilla det jag skriver här. Men Jag kommer att stå helt fast vid min uppfattning! Vi sätter inte min fot i en kyrka som börjar drivas av den här rörelsen! Istället är vårt uppdrag att befria så många som möjligt ur denna falska flod!

Här är länkarna till budskapen i Serien:

Kvarlevan som känner sin Gud del 1
Kvarlevan som känner sin Gud del 2
Kvarlevan som känner sin Gud del 3
Kvarlevan som känner sin Gud del 4
Kvarlevan som känner sin Gud del 5

 

Janne Ohlin Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Kvarlevan som känner sin Gud del 2

Kvarlevan som känner sin Gud del 1

5 Mos 1:6 HERREN, vår Gud, talade till oss vid Horeb och sade: Länge nog har ni uppehållit er vid detta berg.
Nästa vers: Bryt upp och dra iväg…… (Dra upp tältpinnarna)
Nästa vers: Landet ligger framför er…. (Löftena)

Man hade varit här med lägret i ett år nu och man kom in i en viss vana och rutin. Helt plötsligt säger Gud att de skall bryta upp och dra iväg mot Löfteslandet. Med andra ord: Guds perfekta tid och tajming var inne. Det är viktigt att vi vandrar i takt med Anden så vi inte bli efter på vägen. När jag arbetade på Posten hade vi en där som vi kallade för: Fjärran han dröjer! Han var ibland så sen med brevbäringen så folk ringde och frågade vart posten tagit vägen.

Att bryta upp kan vara smärtsamt för oss för vi vill ju gärna ha kontroll över omständigheterna i våra liv. Nu skulle man lämna det man var så van vid och dra vidare. Men välsignelsen kommer längre fram när vi lyder och vandrar i hans takt. Det är längre fram vi kommer upptäcka att vi vuxit i Herren sedan förra gången vi slog läger.

NYFRÄLST OCH KÄNSLOLIV

I början drivs vi ofta av våra känslor och upplevelser. Kommer att tänka på 2 nyfrälsta på båten där jag arbetar. De kom ofta och berättade om sina olika känsloupplevelser. När vi växer upp i Herren kommer vi vandra även om känslorna inte är med oss. Vi börjar i Fileokärlek men Agapekärlek skall börja växa i oss.

Gud beskriver lite av hur vår egen kärlek är jämfört med hans.
Hos 6:3 Låt oss lära känna HERREN ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden. 4 Vad skall jag ta mig till med dig, Efraim? Vad skall jag ta mig till med dig, Juda? Er kärlek är som morgondis, lik daggen som tidigt försvinner. 

Vår egen kärlek dunstar när solen stiger upp och värmen kommer.
Mat 13:5  En del föll på stenig mark, där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp, eftersom det inte hade djup jord. 6 Men när solen steg, förbrändes det och vissnade bort, därför att det inte hade någon rot.

Det som växer upp skall alltså bära frukt åt Gud! Det beror på jordmånen och roten om det skall växa upp något som bär frukt som består. Alltså på vårt hjärtas förmåga att ta emot regnet som faller (UNDERVISNINGEN)

Heb 6:7  Ty en åker som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god gröda åt dem som den brukas för, den åkern får välsignelse från Gud.

Därför är Agape kärleken mycket djupare än Fileokärleken! Gud vill byta ut vår kärlek mot hans kärlek! Guds kärlek ger aldrig upp! Du skall älska (A) Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela ditt förstånd.

I bibeln står Hjärtat för centrum av vår personlighet:
1/Känsla
2/Vilja
3/Intellekt

Hela det postmoderna samhället är väldigt känslocentrerat. Man får ofta höra: Jag känner inte för det eller det! Men frälsningen är mycket mer än känslor för de skiftar hit och dit. Vi har sett att Andens regn över hjärtat inte har som 1:a prioritering KÄNSLOR utan KUNSKAP om GUD och LYDNAD. Vi ser det återigen här….

Heb 8:10 Detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar (INSTRUKTION – LÄRA) i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 11 Ingen skall längre behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga: Lär känna Herren. Ty alla skall känna mig, från den minste bland dem till den störste.

Andligt talat är detta samma sak som att han skall låta det regna ner över ditt hjärtas åker. Om vi tar emot regnet som faller i hjärtat kommer vi att bära frukt och känna Herren. För att förtydliga att det är så här läser vi en text från 1917 för den är tydligast.

Kol 1:9  Allt ifrån den dag då vi fingo höra härom, hava vi därför, å vår sida, icke upphört att bedja för eder och bönfalla om att I mån bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja, i allt slags andlig vishet och andligt förstånd 10. Så skolen I kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag, och genom kunskapen om Gud bära frukt (A) och växa till i allt gott verk.

Vad händer om vi inte växer till? Vad händer om vi inte drar vidare när Gud kallar? Vi växer inte upp. Då är vi vidöppna för alla andar som blåser runt hit och dit!

Ef 4:14  Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. 15 Vi skall i stället i kärlek (A) hålla fast vid sanningen (KUNSKAP OM GUD) och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.

Vad är då Satan ute efter? Jo att du inte skall växa upp!
1/ Kunskap om Gud (REGN I HJÄRTAT)
2/ Tillväxt (BÄRA FRUKT ÅT GUD)

Vad var det vi sa om de som inte växer upp utan är barn? Jo man drivs av känslor hit och dit och fortsätter man med det växer man alltså inte upp och bär frukt. Paulus beskriver församlingen både som ett åkerfält och som ett hus.

1 Kor 3:8  Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete. 9 Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. 10 Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger.

Plantera och att Vattna = Ge Kunskap om Gud
Att Bygga = Ge Kunskap om Gud

Vad kan vi lära oss av detta nu då? I Mt 7 ser vi ett husbygge utan grund: De känner inte Herren! Alltså någonting har byggts upp som bara på ytan ser ut som Jesus Kristus. Då förstår vi att liknelsen om ogräset i åkern har exakt samma innebörd.

Liknelsen om ogräset i åkern = Guds Rike!
Liknelsen om husbygget = Himmelriket!

Vi ser att det handlar om exakt samma sak! Det var fullt av manifestationer och upplevelser i det falska husbygget. Då är det också det som skall känneteckna ogräset i åkern. Vi skall alltså när tidens slut närmar sig få se ett skifte från Kunskap om Gud till Upplevelser, Det som kännetecknar denna rörelse kommer vara mycket tal om Guds Rike eller Himmelriket.

När vi tittar närmare på de Ovisas hus (Mt 7) ser vi att: Det är fullt av manifestationer och upplevelser! Men vad är det för ande bakom? Är det Guds Ande eller Villfarelsens? Vem kan skilja dem åt? Bara den som växer upp och mognar! (VETET)

UPPLEVELSEKYRKAN

Då vet vi att bygget på Klippan och Vetet i åkern är samma personer och de känner sin Gud. Vi har ju sett att Huset utan grund och Ogräset också är samma personer: De känner inte Herren! Då vet vi att den som bygger upp huset utan grund är exakt samma som sår ogräset bland vetet. Är det Jesus Kristus eller någon som vill kopiera honom?

Jes 14:14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste. (KRISTUS)

Nu skall vi lära oss något intressant! Vem var det som sådde ogräset? Vad sa Jesus?
1/ Motståndaren!
2/ Han sådde alltså något som såg ut som Vete!

Vet ni vad ordet Antikrist betyder på Grekiska?
1/ Motståndare till Kristus
2/ Istället för Kristus

Vad skall vi nu göra då vi ser ogräset i åkern? Vi skall inte dra upp det! Nej låt det växa upp sa Herren! Det är samma sak som att han säger: Nej låt dem nu fortsätta samlas och bygga upp deras hus! Det ingår alltså i Guds Plan och rådslut! Låt dem alltså hålla på men delta inte i bygget! De kommer att bli dömda av Floden på Herrens dag.

Skördetiden är Tidens slut! (Mt 13:39)
Ändens tid skall komma som en flod! (Dan 9:26)

Bibeln är solklar på flera ställen: Det kommer strax före Jesu tillkommelse att byggas upp en ”Upplevelsekyrka”. Dit kommer massor att dras som sätter ”Upplevelser” före “Kunskapen om Gud”

Även Aposteln Petrus får profetiskt skåda in i ändens tid och även han varnar oss!
2 Pet 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv – något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta (PRO_GINOSKO) var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

V 17 Här står det Pro-Ginosko vilket innebär att Petrus beskriver något i förväg Profetiskt som kommer mot församlingen strax innan Herrens Dag.
V 18 Detta står i kontrast till att Växa i nåd och Kunskap om Herren.

Vad säger Paulus om denna tid då? Vad skall hända strax innan Herrens Dag? Eftersom Apostlarna knappast säger emot varandra måste vi tolka det Paulus skriver ihop med de andra.  Han beskriver i 2 Tess 2 hur de som bygger på ”Upplevelser och Manifestationer” före Kunskapen om Gud (SANNINGEN) får en Villfarelsens ande utgjuten över sig så de tror en Lögn (KOPIA) Villfarelsens ande och Antikrists ande måste ju vara samma sak.

2 Tess 2:11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse (KRAFTIGA UPPLEVELSER) över dem så att de tror på lögnen (PSEUDO) 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen (KUNSKAPEN OM GUD) utan njutit av orättfärdigheten. 13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. (KUNSKAPEN OM GUD) 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. 15 Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev.

Då tar vi den 3:e Aposteln Johannes och ser vad han skriver om samma sak.

1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. 4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. 5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

BILL JOHNSON

För den som inte vet det så är det så att om det finns en lära som säger att Jesu Kristus någon gång sedan sin inkarnation upphört att vara 100% människa och 100 % Gud. Fakta som du själv kan kolla upp. Trosrörelsens fader Kenneth Hagin passar in här. (JDS) Det gör även den så populäre Bill Johnson (KENOSIS)

RODNEY HOWARD BROWN

HAR VI SETT ETT SKIFTE ÄNNU ?

Bibeln säger alltså att vi skall se ett skifte då många troende skall söka upplevelser istället för Kunskap om Gud. 1994 bröt det ut en hel väckelserörelse som startade i Toronto som byggde på olika manifestationer och känslor. Man brukar kalla Rodney Howard Brown grundare till detta fenomen. Han börjar nu lägga händerna på människor och de upplever nu Hysteriska Skratt olika Ryckningar och Skakningar. Han viftade med handen och människor kom i trance och föll baklänges. I de Kyrkor där denna rörelse drar fram försvinner undervisningen mer och mer och öppnar upp för upplevelser och manifestationer istället.

Bibeln varnade  ju för att folk ville hellre ha “upplevelser och manifestationer” än Kunskap om Gud. Den här så kallade “andeutgjutelsen” var helt klart inte enligt Andens prioritering som ju är:

1/ Kunskapen om Gud
2/ Lydnad till Gud

Det märkliga var att det här som kallades för “smörjelse och eld” kunde överföras vidare till andra. Det här är däremot vanligt inom New Age rörelsen! Massor av människor åkte hit och till Pensacola och Lakeland för att hämta den här “smörjelsen”. Just nu verkar detta i Bill Johnsons kyrka i Redding USA. Han har kraftigt påverkat en annan rörelse vi ser sprida sig i Sverige nämligen New Wine.

Den här rörelsen som växer fram påstår att tron och smörjelse är kraft! Men som vi redan har tagit upp är Andens prioritering Kunskap om Gud.  Det är i vårt hjärta Anden uppenbarar Guds ord och ger oss en levande kunskap om vem Jesus Kristus verkligen är. Det är den sanningen som skall komma ut ur din mun och den leder till frälsning. (Rom 10)

Det finns inga som talar så mycket om “smörjelse” som “upplevelsegänget” Apostel Johannes varnar oss i sitt brev att det kommer några som försöker leda oss vilse (Samma som Petrus och Paulus varnade för) Tydligen kommer de tala om “smörjelse” som något helt annat än vad NT menar.

När vi tar och sammanfattar tidens slut så ser vi att de 5 ovisa jungfrurna (Mt 25) och de ovisa byggarna (Mt 7) är samma sak. Bibeln säger att den sanna smörjelsen eller oljan från Anden ska ge Kunskap om Gud (LJUS) och det skall leda till Lydnad (AGAPE)

1 Joh 2:20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen. (KUNSKAP OM GUD)

1 Joh 2:26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse (OLJA) som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse (OLJA) lär er om allting är sanning och inte lögn. (PSEUDO) Förbli i honom, så som den har lärt er.

Oljan eller Smörjelsen i min Lampa leder mig på en väg så jag når målet. Vi kan läsa om 10 jungfrur som gör sina lampor redo för brudgummen kommer. (Mt 25)
5 Har smörjelse och lampan brinnande (VISA)
5 Trodde de hade smörjelse och lampan slocknade (OVISA)

5 Kom fram till dörren på en väg i rätt tid och gick in. (VISA)
5 Kom fram till dörren försent och dörren var stängd. (OVISA)

Öppna för oss ropade de! Herren kände dem inte! De motsvarar alltså exakt dem som byggt huset på blotta jorden. De hade tagit emot en ande som de trodde var Anden men det var en annan ande. Det var alltså denna “upplevelsesmörjelse” apostlarna varnade för som kommer mot församlingen i ändens tid. (Pröva andarna 1 Joh 4:1)

GUDS VILA

Det var när ”Den Smorde” förklarade skrifterna för dem på vägen som hjärtat började brinna hos Emmausvandrarna. Det är när ”Smörjelsen” förklarar skrifterna som hjärtat börjar brinna hos oss på vägen. (Lk 24:32) De Ovisa Jungfrurna kom efter på vägen!

Vet du att det står att vi kan bli efter på vägen! Att komma in i Guds vila (FRIHET) är omöjligt utan ett hjärta som fått en levande kunskap om Gud. Därför är det givetvis så att villfarelsens ande som ger dessa upplevelser binder oss.

Heb 4:1 Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. 2 Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. 3 Det är vi  som tror som går in i vilan. Herren säger: Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila, och det fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. 4 Ty på stället om den sjunde dagen säger han: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. 5 På det här stället säger han: De skall aldrig komma in i min vila. 6 Det står alltså fast att somliga går in i vilan och att de som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnads skull.

Tron står alltid i bibeln tillsammans med kunskap om Gud. När vi får kunskap om Gud får vi samtidigt Gudsfruktan.

1 Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan,

2 Pet 1:3 Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära.

Exakt samma tankar för Paulus fram här:
Fil 2:9  Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn 10 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden 11 och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren. 12 Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. 13 Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. 14 Gör allt utan att klaga och tveka, 15 så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen, 16 när ni håller fast vid livets ord. Då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Jag har alltså inte sprungit förgäves eller arbetat förgäves.

Det är Gudsfruktan som gör att man inte vågar stå här och säga saker som inte stämmer med bibeln. När man får Gudsfruktan vet man att man står inför Herrens ansikte.

Upplevelsegänget beskrivs här igen 2 Tim 3:1-9 Lägg märke till att det handlar om ändens tid! Då måste det handla om de 5 ovisa Jungfrurna och de ovisa Byggnadsmännen.

2 Tim 3:4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

Ordet på Grekiska: Söka njutning!
Ordet på Latin för älska njutning: Sensuella upplevelser!
Ordet på Franska: Söka bekräftelse!

Det här skapar ju en väldig marknad så att säga! Om det nu är upplevelser som kommer att vara grunden för en stor del av kristenheten i ändens tid. Då behöver man ju också lärare som kan fylla behoven! Det är också exakt vad Paulus säger skall ske. ”Upplevelsegänget” kommer att samla massor av falska predikanter som skall fylla deras behov.

Det kommer alltså en tid då marknaden stängs igen för ”Kunskapen om Guds” predikanter. Men öppnar upp för ”Upplevelsegänget” att få höra det de vill och få uppleva det de vill. Det är exakt denna skiljelinje som är dom över Guds Hus.

1/Ogräset samlas tillsammans
2/Vetet samlas tillsammans

2 Tim 4:1 Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: 2 predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. 3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

När Pastorer och andra började flyga till Lakeland för att få del av “Smörjan” då började man undra hur det stod till med urskiljningen. Det visade sig att denne Todd Bentley under tiden denna så kallade andeutgjutelse varade levde i fylleri och äktenskapsbrott. Det var alltså när det var som mest köttsligt som denna ande som gav en massa upplevelser verkade det tål faktiskt att tänka till lite på.

Varför manifesteras “Upplevelsen” och den falska andeutgjutelsen som starkast just där New Age lärorna Hagins – (JDS) Bill Johnson (KENOSIS) är inne?  Vet du vad jag tror? Det är exakt samma upplevelser och manifestationer där som i New Age. Andrew Stroem var själv med i den här rörelsen men hoppade av när han förstod detta. Det är Kundalinikrafter som kommer in och tar över samlingarna!

Elvor Ohlin har gjort en översikt av boken Kundalinivarning med kommentarer.
Kundalinivarning Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5

Det kan faktiskt vara så att det vi nu ser är en dom som faller över Guds Hus!

Här är länkarna till budskapen i Serien:

Kvarlevan som känner sin Gud del 1
Kvarlevan som känner sin Gud del 2
Kvarlevan som känner sin Gud del 3
Kvarlevan som känner sin Gud del 4
Kvarlevan som känner sin Gud del 5

Janne Ohlin Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Kvarlevan som känner sin Gud del 1