När bönesvaret är på väg

När bönesvaret är på väg

Parousia Mission 9/9-2018
Predikan: Elvor Ohlin

Rökelse var förebilden för bön i GT. Bibelord är viktigt, så att vi inte tror att vi ska gå omkring och svänga rökelsekar idag.

Ps 141:2 (David) Låt min bön gälla inför dig som ett rökoffer, mina lyfta händer som ett aftonoffer.

Upp 5:8  Och när det tog bokrullen, föll de fyra väsendena och de tjugofyra äldste ner inför Lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld, fulla av rökelse, som är de heligas böner. [Här ryms inte våra själviska och köttsliga böner men de som den Helige Ande har inspirerat till, som alltid är enligt Guds vilja]
8:3  Då kom en annan ängel, som hade ett rökelsekar av guld, och ställde sig vid altaret. Åt honom gavs mycket rökelse, som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. 4  Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud. [kanske “mycket rökelse som lades till” är Jesu förböner]

skold1

Vi ska gå till GT och läsa om rökelsealtaret i tabernaklet och  som senare också gjordes till templet. Herren sa till Mose:

2 Mos 30:6  Du skall ställa altaret framför förlåten som hänger framför vittnesbördets ark. Det skall stå framför nådastolen som är ovanpå vittnesbördet, där jag skall uppenbara mig för dig.

Aron skall tända väldoftande rökelse på altaret. Varje morgon när han gör i ordning lamporna skall han tända rökelse. 8  Aron skall också tända rökelse när han sätter upp lamporna i skymningen. Detta skall vara det dagliga rökelseoffret inför HERRENS ansikte från släkte till släkte. 9  Ni skall inte låta någon främmande rökelse komma på det och inte heller brännoffer eller matoffer och ni skall inte utgjuta något drickoffer på det. [Bönen är inget medel för egen rättfärdiggörelse. Den Helige Andes verk får inte förfalskas genom att blandas med hednisk tillbedjan som är falsk eld]

Rökelsen /bönen måste ha sin grund i brännoffret, dvs. i Jesu offer och blod. Jesus är den ende Medlaren som gör att vi får komma inför Guds tron.
Brännoffersaltaret stod allra först i förgården när kom in genom porten. Det var överdraget med koppar som bildligt står för dom och rättfärdighet. Här dömde Gud synden när Sonen Jesus tog all vår synd på sig på Golgata.

1Petr 2:24  Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten…

Elden på rökelsealtaret togs från brännoffersaltaret [korset]. Andens eld /Guds eld faller bara där Jesu blod och försoning har fått rena hjärtat. Då blir bönen i Ande och sanning, som Jesus sa.

Rökelsealtaret hade en central plats. Likaså ska bönen ha en central plats i våra liv. Rökelsealtaret hörde till det Allra heligaste men stod i det Heliga, framför förhänget till det Allra heligaste. Det kan vi läsa om i Hebr 9. Det var det förhänget som brast uppifrån o ner när Jesus dog. Draperiet som var 18 x 9 m och som ”4 hästar i varje kant kunde inte få den att rämna”, skrev historieskrivaren Josefus.

Vilken chockvåg det måste ha varit! Vägen var nu öppen in till det Allra heligaste! Öppet till nådastolen /Guds tron!

Rökelsen var väldoftande och noga sammansatt enligt Guds föreskrifter till Mose.

2 Mos 30:34  HERREN sade till Mose: Tag väldoftande kryddor, stakte, sjönagel och galban, och dessutom rent rökelseharts, lika mycket av varje slag, 35  och gör rökelse av dem, en konstmässigt beredd blandning, saltad, ren och helig. 36  En del av den skall du stöta till pulver och lägga framför vittnesbördet i uppenbarelsetältet, där jag skall uppenbara mig för dig. Höghelig skall den vara för er. 37  Den rökelse ni gör med denna sammansättning får ni inte göra åt er själva. Den skall vara helig för dig inför HERREN. 38  Den som gör en sådan för att njuta av doften skall utrotas ur sitt folk.
[Vad är det vi söker? Andliga upplevelser? Spekulativa andliga manifestationer? Andliga gåvor för själviska syften? Eller ber vi om den Helige Ande för att vi verkligen vill leva helt för Jesus i efterföljelse och helgelse?]

rokelse-kryddor

Det skulle vara ren rökelse med 4 ingredienser av väldoftande kryddor.
Bönen är ju först och främst gemenskap med Gud, med Jesus och att närma sig honom.

 1. Stakte
  Stakte
  var självrunnen kåda från träd – om man högg med en yxa i stammen och ”sårade” trädet, strömmade kåda till för att läka såret.
  Det är en bild på förkrosselse, bekännelse och åkallan. Anden överbevisar om synd och gör samvetet känsligt.

Ps 34:19  HERREN är nära dem som hava ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande.

Jes 48:18  O, att du hade lyssnat på mina bud! Då skulle frid flyta till dig som en ström och din rätt som havets vågor.

Stakte var den finaste myrra. ”Myrraberget” läser vi om i Höga Visan. Det är en bild på Getsemane och Golgata där synden blev sonad.

HV 4:6  När dagen blir sval och skuggorna flyr, vill jag gå bort till myrraberget, till den rökelsedoftande höjden. 7  Du är alltigenom skön, min vän, på dig finns ingen fläck.
(1917 års översättn.) Till dess morgonvinden blåser och skuggorna fly, vill jag gå bort till myrraberget, till den rökelsedoftande höjden. [Detta är också en profetia om kvinnorna som gick till graven tidigt på morgonen och upptäckte att den var tom för Jesus hade uppstått!]

 1. Sjönagel
  Sjönagel
  var skalet av en viss mussla från havets botten som fanns i Röda havet.
  Det är därför en bild på begäran (begärbön) och önskan från djupet av hjärtat som ofta kommer genom nöd.
  Det är också en bild på förbön, i samarbete med den Heliga Ande.

Asaf profeterade:
Ps 50:15  Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig.”
[(1917 års översättn.) Åkalla mig i nöden så skall jag hjälpa dig och du skall prisa mig]

David skriver:
Ps 18:7  I min nöd åkallade jag HERREN, till min Gud ropade jag. Från sitt tempel hörde han min röst, mitt rop till honom nådde hans öron. [det är något väldigt speciellt när vår bön är ett nödrop – det rör Guds hjärta. I Synen jag fick (1990) om en äkta väckelse var bönen ett nödrop].

 Jag tror att vi som Guds folk i Sverige får be på samma sätt som profeten Daniel gjorde:
Dan 9:18  Böj, min Gud, ditt öra till oss och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss, och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. Ty det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. 19  O Herre, hör, Herre, förlåt! Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja – för din egen skull, min Gud, ty din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn.” [Vi har inget gjort för att förtjäna Guds nåd eller förtjäna en besökelsetid men vi får vädja till Guds barmhärtighet].

 ”du skall prisa mig” – då kommer vi till nästa ingredienser i rökelsen/bönen.

 1. Galban
  Galban beskrivs som en olja (mjölkliknande vätska) från en flockblommig planta. Den har använts för medicinskt bruk (bl a mot kolera).
  Galban är en bild på tacksamhet, tacksägelse. Jag kom in i ”klagande” en period när jag bad om ett speciellt löfte jag hade fått eftersom jag tyckte att ingenting hände. En dag upplevde jag ett tilltal från Herren: ”Du kan tacka redan nu!”. Å vilken förändring det blev! Jag fylldes av tacksamhet och trosvisshet.

Kol 4:2 Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse.

1Tess 5:18  och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. [Det händer något när vi börjar att tacka. Det är som vårt öppnas upp inför Herren].

David skrev i Ps 30:12: Då förvandlade du min klagan i fröjdesprång…
Vi behöver inte vänta att tacka tills vi ser med våra ögon. Vi kan tacka redan nu för det som Gud har sagt och lovat. Vi behöver påminnas om det. Jag tror att Sven Reichmann sa: ”Inget dunstar så snabbt som vår tacksamhet” och det är nog tyvärr sant många gånger.

 1. Rent rökelseharts
  Rent rökelseharts
  var en mycket väldoftande kåda från vissa barrträd, från granar. Det är en bild på tillbedjan och lovprisning.

2Kor 2:14  Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. 15  Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade, 16  för de senare en doft av död till död, för de förra en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta?

Svar på den frågan finner vi i 3:5:
…inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud.

Så har vi de fyra ingredienserna i bönen:
Bekännelse – Begärbön & förbön – Tacksägelse – Tillbedjan & lovprisning
Ingredienserna syns i böner som bads av Hanna, Nehemja, Daniel, David och många andra i Bibeln som bad inspirerade av Guds Ande.

1Tim 2:1  Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, 2  för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. 3  Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, 4  som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 5  Ty Gud är en [= enhet (Fader, Son, Helig Ande)], och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, 6  som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne…

Nu, i Lukas kapitel 1, var tiden inne…

Vi läste innan att rökelsen skulle tändas varje morgon och kväll (så att den inte slocknade). ”Detta skall vara det dagliga rökelseoffret inför HERRENS ansikte från släkte till släkte.”

När judarna återvände från de 70 fångenskaps-åren i Babylon byggde de upp templet i Jerusalem (Esra och Nehemja, Sakarja och Haggai bok). De återinförde prästtjänsten med prästavdelningarna (1 Krön 24). 20.000 präster tjänstgjorde i templet vid den här tiden. Att tända rökelse morgon eller kväll tillföll bara en gång i livet och det avgjordes genom lottning.

Den här veckan tjänstgjorde Abias prästavdelning
Abia betyder Herren är min Fader

Luk 1:5  På den tiden då Herodes var kung i Judeen fanns det i Abias prästavdelning en präst som hette Sakarias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. 6  De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. 7  Men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruktsam, och båda var till åren. 8  En gång när turen kom till Sakarias avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud, 9  fick han vid den sedvanliga lottningen uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. 10  Allt folket stod utanför och bad medan rökelseoffret bars fram. 11  Då visade sig för honom en Herrens ängel, som stod till höger om rökelsealtaret. 12  Sakarias blev förskräckt vid denna syn, och fruktan kom över honom. 13  Men ängeln sade till honom: “Frukta inte, Sakarias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes. 14  Du skall få fröjda dig och jubla, och många kommer att glädja sig över hans födelse. 15  Ty han skall bli stor inför Herren. Vin och starka drycker skall han inte dricka, och redan i moderlivet skall han bli uppfylld av den helige Ande. [beskriver en nasir i GT, en man eller kvinna som var helt avskild för Guds syfte och vilja över sitt liv] 16  Och många av Israels barn skall han omvända till Herren, deras Gud. 17  Han skall gå framför honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som är berett.” 18  Då sade Sakarias till ängeln: “Hur skall jag kunna vara säker på detta? Jag är själv gammal och min hustru är till åren.” 19  Ängeln svarade honom: “Jag är Gabriel som står inför Gud, och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glada budskap. [det är samme mäktige ängel som sändes till profeten Daniel med väldigt starka budskap …man nästan hör hur ängeln Gabriel drar efter andan… “jag är sänd direkt ifrån den himmelska tronen, från Gud själv…”] 20  Och se, du skall bli stum och inte kunna tala förrän den dag detta sker, därför att du inte trodde mina ord, som skall gå i uppfyllelse när tiden är inne.” [det var en tillrättavisning och en konsekvens av Sakarias tvivel på Guds ord/löfte] 21 Folket stod och väntade på Sakarias, och de förundrade sig över att han dröjde så länge inne i templet. 22  När han sedan kom ut, kunde han inte tala till dem, och de förstod att han hade sett en syn i templet. Han gjorde tecken åt dem och förblev stum.

Sakarias betyder Herren kommer ihåg.
Elisabeth betyder Guds edfästa löfte, Guds fullhet.

Herren kommer ihåg sitt edfästa löfte – profetorden skulle uppfyllas för Tiden var inne.

Bible

Detta profeterades ca 400 år innan:
Mal 3:1  Se, jag skall sända min budbärare och han skall bereda vägen för mig.
Detta profeterades ca 700 år innan:
Jes 40:3  En röst ropar i öknen: “Bered väg för HERREN, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud.  [Med andra ord: öppna era hjärtan! ”Den rösten” var Johannes döparen]

Johannes betyder den benådade, den som finner nåd hos Herren (JHWH).
Gud hade bestämt tiden för Messias ankomst /Jesu första ankomst. Han har bestämt tiden och stunden för Jesu andra ankomst också. Vi kan inte ”påskynda” den dagen men vi kan ”ivrigt åstunda /längta till”. Jag tror inte på den första översättningen av 2Petr 3:12. Det finns gott om andra bibelord som talar om att dag och sund är bestämd av Fadern. m du känner ett ansvar eller tvång att be så mycket som möjligt för att påskynda – släpp den tanken!

Gud kan hålla tillbaka något för att göra något större. Vi har exempel som  Lasarus som hann dö, för att Jesus kom ”för sent”. Jesus hade hunnit fram om han ville men han skyndade inte, som vi tycker att han borde. Nej, Jesus skulle inte bara bota Lasarus. Han skulle uppväcka honom från de döda.
Hur skulle det gå för Abraham och Sara som ett helt folk skulle komma från? De blev bara äldre och kunde inte längre få några barn. Det svåra blev värre och till sist omöjligt. Men för Gud är inget omöjligt.

Vad säger det oss? Håll ut i bön även om det mänskligt sett ser omöjligt ut! Det är lätt att ge upp när allt ser ut att gå åt ett annat håll..

godstime

…men bönesvaret var på väg!

Varför hade Sakarias svårt att ta emot? Varför var han uppfylld av tvivel och otro?
Det finns en hemlighet i grundtexten: Orden som ängeln Gabriel säger: ”Din bön är hörd…” kan översättas: ”Den bön som du inte längre frambär, var hörd”.
Sakarias hade gett upp. Han bad säkert för sitt folk och för Messias ankomst – men det där med ett barn, det kunde ju inte ske nu.

I Bönen förbereds vi för att ta emot löftet.

Gud verkar tro i oss när vi ber likaväl som han verkar i det han lägger på våra hjärtan att be om.
Sakarias:

 • kunde inte välsigna folket, som var hans prästerliga uppgift.
 • kunde inte berätta att Messias snart kommer att födas.
 • tvivel och uppgivenhet gjorde att ”vittnesbördet tystnade”.

Trots Sakarias tvivel höll Gud sitt löfte – för det var bestämt.

Sackarias

Och när pojken skulle omskäras och namnges på åttonde dagen ville släktingar och grannar att han skulle heta Sakarias, som sin far och de ställde frågan till Sakarias:

Luk 1:63  Då bad han om en tavla och skrev: “Johannes är hans namn”, och alla förundrade sig. 64  Genast öppnades hans mun och hans tunga löstes, och han började tala och prisa Gud. [det måste nästan ha varit som en vulkan som exploderade, när han äntligen kunde uttrycka sin tacksamhet till Gud – sen står det att han uppfylldes av den helige Ande och profeterade]

bön

Låt oss aldrig ge upp i bönen!
Jag måste ofta be: Jesus, tänd bönens ande, tänd din eld starkare i mitt hjärta!
Rökelsen måste ju vara tänd för att doften ska kännas och gå uppåt. Om bönen tystnar falnar tron och vittnesbördet tystnar. Bönen måste vara tänd med den Helige Andes eld.

Jesus sa:
Matt 7:7  Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta (knacka) och dörren skall öppnas för er.
Orden står som så ofta i NT i pågående form: var bedjande, var sökande, var bultande (knackande)… Det talar om hängivenhet och uthållighet och löftet om bönesvar hör ihop med det som är Guds vilja.

Sakarias bönesvar (Johannes) skulle bana väg för Messias och ”skaffa åt Herren ett folk som är berett.” Ordet är  grek. kataskeuazo [Strong 2680], som betyder förberett, sätta (satt) i beredskap och bygga upp. Det var  Johannes döparens tjänst.

Bönen är också en förberedelse för svårigheter som vi möter – så att vi håller oss till Jesus. Johannes var ett vittne som fick förbereda människor för att ta emot Messias Jesus. Han pekade på Jesus och sa: ”Se Guds Lamm, som tar bort världens synd”.

Så vill Gud förbereda och utrusta ett folk idag inför Jesu återkomst, hans andra ankomst. Och vi får leva och verka i den store himmelske Översteprästens förbön – Jesus /Yeshua – och bana väg för honom.

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on När bönesvaret är på väg

Missa inte Guds Märke!

Predikan av Janne Ohlin i Parousia Mission/ Göteborg (Mp3)

Budskapet som jag upplevde Herren lade på mitt hjärta handlar om 1:a Versen i Romarbrevet och 1:a versen i Uppenbarelseboken. Det här budskapet bekräftades sedan av en dröm jag hade nu på natten mellan 8-9 Augusti. Jag drömde exakt likadant för något år sedan.

Båda drömmarna handlade om hus !
Det kom en flod mot båda husen!
Det ena huset skadades av floden men inte det andra!

I den första drömmen skulle jag cykla med min Elcykel för att besöka två vänner. När jag kom dit var huset redan översvämmat av en hastigt stigande flod. Jag vände min cykel och flydde undan floden. Jag blev oerhört bedrövad av händelsen så jag utbrast! Det är inte klokt det här de borde förstått bättre! Deras fönster var ju vänt emot floden som så hastigt steg!

landscape-1431033830-flooded-house

Nästan exakt så här fast ett rött hus med svarta knutar i första drömmen!

I onsdags natt hade jag en exakt likadan dröm men den här gången körde jag bil och skulle besöka två vänner. Jag körde även denna gång bredvid en flod. Plötsligt började floden stiga så fort att jag vågade inte vågade köra vidare. Jag lämnade bilen och sprang upp på ett berg för att komma i säkerhet undan vattnet. Plötsligt befinner jag mig på ett möte med Parousia Mission. Vännerna jag skulle besöka var där och sa: Vattnet nådde aldrig upp till oss! Du kan åka med oss och hämta bilen nu.

Psa 32:1 En läropsalm av David. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt.2 Salig är den människa som HERREN ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. 3 Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. 4 Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela.5 Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: “Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN.” Då förlät du mig min syndaskuld. Sela. 6 Därför skall alla fromma be till dig medan du är att finna. Om än stora vattenfloder kommer skall de inte nå dem. 7 Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig. Sela. 8 Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.

depositphotos_81892780-stock-photo-hands-of-a-potter-creating

Jag tror att David här beskriver en tid då han töms på sin egen kraft för att kunna få Guds kraft. Guds fadershand tuktar oss för att kunna ge oss mer av det som är från honom.

När Gud välsignar oss i Kristus Jesus handlar det om det inre livet före det yttre. Bibeln säger att Herren vill vända oss bort från det onda. Vi vet inte själva vad som är ont och gott vi tror vi vet det. Men det är Guds välsignelse i våra liv genom Kristus i oss som gör det (Apg 3:36) Gud låter oss alltså gå igenom perioder som kan vara tuffa men de är välsignade. Paulus säger att han visste genom att i honom bodde inget gott (Rom 7:18)

När jag i fortsättningen talar om “Märket” är det Guds “Märke” jag skall försöka förklara innebörden av.

the-key-to-heaven

Sanningens Väg och Vandra i Ljuset är exakt samma sak! Synd betyder att ”Missa Märket”. Vi talar ofta om en Syndaskuld! Alla har vi Syndat alla har vi ”Missat Märket”. (Rom 3.23) Andens arbete är bland annat att överbevisa oss om Synd (Missat Märket) Så att få tag i det här märket verkar ju vara lösningen på problemet! Men vad är märket då?

Jesus säger att han är Dörren! (Joh 10:9)
Jesus säger att vi skall gå in genom en trång Port! (Mt 7:13)
Jesus säger även att vi skall ta vårt kors och följa hans exempel (LK 14:27)

Så Guds märke som vi inte får missa är här måste ju handla om att komma in genom porten. För den porten leder in till Herrens Hus. Så det här är alltså målet med vår vandring! Att finna den trånga porten och den smala vägen! Och att frivilligt gå in genom den!

JesusOnCross

En annan Psalm som undervisar om Porten till Guds hus!
Psa 118:17 Jag skall inte dö utan leva och förkunna HERRENS gärningar. 18 Hårt har HERREN tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. (FLODEN) 19 Öppna för mig rättfärdighetens portar, jag vill gå in genom dem och tacka HERREN. 20 Detta är HERRENS port, de rättfärdiga går in genom den. 21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. (YESHUWA) 22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. 23 HERREN har gjort den till detta, underbart (MIRAKEL) är det i våra ögon.

Hårt har Herren tuktat mig. Men han lämnade mig inte åt döden (FLODEN). Man skulle kunna säga att korset har verkat fram det här. Nu ville han komma till dörren! Nu ville han gå in i Herrens Hus. Nu ville han tacka Yeshuwa. (JESUS) Nu hade han fått öppnade ögon genom hård tuktan. Han har blivit så liten att han förstår Herrens väg! Detta är ett fullkomligt mirakel! Vaddå?

Vad står byggnadsarbetarna för? Jo de står för de visa och kloka i sina egna ögon. Att tuktas och bli små genom Kristi Kors och få sina öron och ögon öppnade är inget för dem. Nej de går in genom en annan dörr istället en bred. Det leder fram till ett annat hus och en annan Herre. 

Så vägen in till Herrens Hus och Märket går alltså genom att Herren hjälper oss in. Han är själva målet för vår vandring. Så den som inte går in genom Dörren till Herrens Hus. Han kommer automatiskt att gå in i det här andra huset och är bokstavligen en slav under den andra Herren. (Dödsrikets Port)

Jesus säger att vi kan inte vara slavar (DOUELEO) under två Herrar (LK 16:13) Varför kan vi inte det? Jo jag skall förklara det! Ordet DOUELEO kommer från ordet DOULOS. För att bli en DOULOS i Guds Hus krävs följande!

korset

DOULOS (SLAV)

Det är mycket enkelt att komma in genom den här breda porten än det är att komma in genom den trånga porten. Att vara syndens slav är naturligt för oss! Men för att komma in igenom den trånga porten behöver vi hjälp! Jesus var en bild på en DOULOS  och han uppfyller alla bilder i GT. Han gör det för att kunna hjälpa oss att kunna “Pricka märket”. SYND (Hamartia) är att missa märket!

Fil 2:5 Var så till sinnes som Kristus Jesus var. 6 Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7 utan utgav sig själv genom att anta en tjänares (DOULOS) gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8 ödmjukade sig och blev lydig ända till döden döden på korset. (DÖRREN ÖPPNADES TILL GUDS HUS)

Många kommentarer pekar på 2 Mos 21:1-6 Slaven som av frivillig kärlek till sin Herre älskar honom så mycket att han vill tillhöra honom för alltid.

DOULOS är en slav som har förlorat alla sina rättigheter. Han har frivilligt valt att ge sig själv åt sin Herre på livstid. 2 Mos 21:1-6 vi läser från vers 5 Men om slaven säger: “Jag älskar min herre, min hustru och mina barn så mycket att jag inte vill bli fri 6 då skall hans herre föra fram honom inför Gud, ställa honom vid dörren eller dörrposten och genomborra hans öra med en syl. Sedan skall han för alltid vara sin herres slav.

Innebörden: Om en människa inte kunde betala en skuld så blev han slav till den som han var skyldig för att han skulle få arbeta av skulden tills nästa sabbats år. Under tiden som han gjorde sitt slavarbete att betala av skulden började han förstå att Herren är ju god och barmhärtig. Han kunde när han själv ville komma till sin Herre och begära få bli hans DOULOS. Så genom att slava under lagen kunde man aldrig bli verkligt fria. Jesus sa ju till Judarna att de var Syndens slavar (DOULOS) (Joh 8:34)

Nu skulle Herren kallade till sig vittnen som hörde denna bekännelse. Inför vittnen skulle nu slaven föras till dörren på sin Herrens Hus. Han skulle sätta sitt huvud mot dörren och hans öra skulle genomborras mot trät. Slaven fick nu en Guldring i sitt öra om ägaren var en rik man.

ring_70613456

Förstår vi budskapet? Öra och Doulus? Vad symboliserar nu Trädörren? I samma stund som örat genomborrades förlorade slaven all rätt till sitt eget liv. Förebilden är ju så tydlig Korset är en bild på Dörren eller Porten. Paulus säger att var och en av oss är skyldiga inför Gud. Vi har alltså ett skuldbrev som vi omöjligt kan betala! Men Jesus tog ditt och mitt skuldbrev och spikade fast det på Korset eller skall vi säga Dörren (Kol 2:14)

När Jesus dog så öppnades bokstavligen dörren till Guds hus. När vi blir Doulusar spikas vårt skuldbrev inför Gud och vittnen på samma sätt fast vid Korset eller Dörren. Det finns alltså ingen annan väg in i Guds hus än att gå in genom Dörren eller Korset.

Kol 2:13 Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande (RÄTTFÄRDIGHET) med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser 14 och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. (DÖRREN) 15 Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset (DÖRREN) triumferade över dem. (DOULOS)

EGYPTEN OCH DÖRREN

Folket var Slavar i Egypten under Farao. Men Gud ville att de skulle vara hans Slavar! Som sagt var vi kan inte vara Slavar under två Herrar. Vad tror ni symboliken ligger i med blodet på dörren? Dödsängeln (FLODEN) fick inte tillåtelse att komma vid det folk som lyder hans ord och gått in genom de blodsbestänkta dörrarna. Vad tror ni gjorde att de valde att lyda och gå in? Jo det kom en svår tuktan över Egypten men de som lydde Herren klarade sig.

PAULUS ANVÄNDER ANDRA ORD FÖR SAMMA SAK

När Paulus kommer till Korint berättar han inte det han berättar till Filipperna om Jesus som en Doulos direkt. Jo han gör det indirekt istället för Dörren så är det Korset! (1 Kor 1) Istället för ett totalt uppgivande av all rätt så är det Agape (1 Kor 13) Paulus använder ordet Doulus på sig själv! (Rom 1:1)

JOHANNES DOULUSBUDSKAP

Upp 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare (DOULOS) vad som snart (SNABBT) måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare (DOULOS) Johannes.

Brevet sänds ut till samtliga Kristna! Till samtliga församlingar! Lyssna nu vilka kommer att förstå att det kommer en Flod? Vilka kommer att förstå att det som skedde i Egypten kommer över hela världen.? Jo den som har Öra att höra står det i budskapet som går ut till alla! Oj vilket sammanträffande?

ÖRA
DOULOS
DÖRR – KORS – BLOD
HERRENS MÄRKE

Olive

EDEN SOM HERRENS HUS

Det fanns en gång i begynnelsen något vi kan kalla för Herrens Hus! (EDEN) Där sattes Människan vars mål var att frivilligt bli en DOULOS. Vi skapades för att lyda HERREN 100 % i livets alla förhållanden. Det är lagens mål – (AGAPE) (KRISTUS)

De missade märket! (SYND) – De kom inte frivilligt till dörren för den var gömd! Adam är en förebild på Kristus den andra Adam som kom bokstavligen till Dörren (KORSET) Han öppnade den dörren så att vi skall kunna DÖ från vår SYND (VÄLDE) Han leder oss in i Guds hus på den rätta vägen så att vi inte skall missa märket (DOULOS – ÄGANDESKAP) Vägen till Livets Träd måste därför symbolisera Korset och Dörren in till Guds Hus! Här ser vi alltså den bortgömda porten den som så få finner (MT 7) Sanna profeter visar alltså vägen till Guds Port eller Korset där vi blir DOULUSAR och får Öra att Höra. Paulus och Johannes tex….

Akta er för Falska Profeterna de symboliserar ormen i lustgården. Han kommer att göra allt han kan för att hindra dig att nå målet och märket. Vad gör han? Det här är det som nu skett när ormar kryper in i Församlingarna idag. Han erbjuder en Bred Port och en Bred Väg! Det leder ut ur Guds hus medan den trånga porten och den smala vägen leder in. Det ormen nu gjorde med människan i Eden är exakt samma sak som de falska profeterna gör med medlemmar i församlingar idag.

Han gör en bred port och bereder en bred väg för våra ögon! Det här handlar om ett tankesätt. Det tankesätt vi väljer att lyda är det tankesätt vi bokstavligen blir slavar under. Synd betydde ju att ”missa märket” och det var ju att ge upp all rätt till sitt eget liv vid dörren och gå in i Guds Hus.

Vad händer nu med alla som inte är Guds Doulusar? Ja vad hände egentligen med Människan i Eden? De valde frivilligt att lyssna på Ormen! Vars budskap de Falska Profeterna också har. Det är budskapet om den breda dörren! Deras budskap leder ut ur Kristus! (EX)

1/ Skulle då Gud sagt? (Är verkligen Evangeliet så smalspårigt?
2/ Ingalunda skall ni dö (Ge upp allt vid Korset eller Dörren)
3/ Ni skall bli som Gud (Kristus = Kopia)

I Mt 7 ser du:
1/ Du kan välja en bred dörr och en bred väg
2/ Därför att det finns Ormar (Falska Profeter)
3/ De trodde att de gått in i Guds Rike

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket (PORTEN) utan den som gör min himmelske Faders vilja. (JESU VILJA)(TRÅNG PORT)

Man har alltså gått in i ett hus! Man har trott att man ”Träffat Märket” Men man hade ”Missat Märket”. De andliga manifestationerna som villfarelsens ande kommer med har gjort dem 100 % säkra på att: Då måste det vara från Gud!

För att föra det här tillbaka igen till Doulusbilden vi hittade i Egypten. De hade alltså inte gått in genom porten på den blodsbestänkta dörren. De var nu utanför! Vem var Herre över dem? SYNDEN!

De var alltså inte Guds Doulusar. De hade alltså inte öra att höra med! Nu kom det en flod och svepte bort dem och förstörde deras hus. Det här är exakt vad som håller på att ske nu och det är vår bön att människor skall räddas undan vattenmassorna.

Är det inte lite märkligt att vi finner Lammets budskap. Tillsammans med det här omtalade märket i samma kapitel? Upp 13 Vad sa Johannes nu? Budskapet var till hans Doulusar! De som kommer att förstå det är de som har Öra att Höra! Det är de som går in genom den blodsbestänkta dörren och äter lamm. Det är inspireras av och i det ligger det både glädje och tacksamhet.

Vi kommer alltså in genom dörren genom Tuktan och Ljus! Där lever vi i tacksamhet och glädje över Jesus. Det är exakt vad de här Psalmerna profeterade om.

Psa 118:17 Jag skall inte dö utan leva och förkunna HERRENS gärningar. 18 Hårt har HERREN tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. (FLODEN) 19 Öppna för mig rättfärdighetens portar, jag vill gå in genom dem och tacka HERREN. 20 Detta är HERRENS port, de rättfärdiga går in genom den. 21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. (YESHUWA) 22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. 23 HERREN har gjort den till detta, underbart (MIRAKEL) är det i våra ögon.

boken_synen-179x300

PROFETISKT (Om jag hinner i mötet?

Jag tror att alla de här bränderna och den övernaturliga hettan vi har upplevt tillsammans med tecknen i himlen visar att Herrens Dag är nära.

Joels bok beskriver en väldig torka med problem för bönderna. Det skall vara Eld och Rök (Massor av Bränder) och en måne i blod! Strax före Herrens dag! Klimativrarna går nu igång på högtryck något måste göras nu! Man använder det här för att få till en ny världsordning! Denna världsordning drivs på av framför allt Europa nu. Mitt i allt det här kan den med ett profetiskt öga se hur väst tvingar ihop en annan stor makt. Man har satt Ryssland Kina och Iran och Turkiet under ekonomiska sanktioner. Det har tvingat dem in i samarbete tillsammans med Indien. Vad jag kan se i bibeln den konstellation som startar kriget på Herrens Dag. (Hes 38) Med Turkiet och Norra Afrika sedan kommer Kungarna från Öster med 250 Milj man.

Jag tror att bakom allt står givetvis en allsmäktig Gud som styr kungars hjärtan som vattenbäckar exakt dit han vill. En som skriver historia i förväg och som talar om för sina tjänare vad som kommer hända snabbt.

Märkligt vad exakt det är David Wilkerson skriver i boken Synen! Boken kom ut 1972 många Pastorer varnade honom för att ge ut boken. Men så många saker har slagit in med en kuslig profetisk precision.

Sidan 31: Regionerna i söder får uppleva rekordartad kyla medan nordliga områden drabbas av enastående värmeböljor. Perioder av lättnad kommer då människor säger ja allt är ju som det alltid varit sedan världens skapelse. Det är inget ovanligt som sker så ta det bara lugnt. Men de visa kommer att ha en inneboende kunskap om att det är Gud som står bakom dessa underliga händelser. Han utgjuter naturens vrede för att få människan att tänka på de eviga värdena. Dessa våldsamma reaktioner är klart styrda av Gud. Just för att varna mänskligheten för kommande domar. Det är som han ropar: Lyssna till hans kallelse du Jord! Han håller Jordens grundvalar i sin hand. Han är Kung över Jorden och Havet och Himlen. När hans röst hörs så skakar Jorden!

parousia6

Parousia Mission 12/8-2018 Janne Ohlin

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Missa inte Guds Märke!

Gud är en förtärande eld

Detta är en mer full bild av den predikan Janne Ohlin höll i Parousia Mission/ Göteborg
17/6-2018

Truth2

1 Pet 1:1 Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien.

Petrus skriver här ett brev till ett folk som är I KRISTUS de är alltså alla medlemmar i KRISTI KROPP de är andligt ETT I KRISTUS men lever på olika platser. Han talar alltså till dem som är underordnade en Kung och hans lära. (AGAPE) De är alltså ETT i ANDEN!

1 Kor 12:12 Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar – och de är många utgör en kropp, så är det också med Kristus. 13 I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.

Varje troende har gemenskap med Kristus. Och genom Jesus Kristus och Anden blir vi då förenade till ETT och Lemmar för varandra. Dopet han talar om här är Andens som för oss IN I KRISTUS.

1 Kor 6:17 Men den som är förenad med Herren är en ande med honom.

Anden och Bruden har samma budskap! De är ETT med Honom!
Upp 22:17 Och Anden och bruden säger: “Kom!” Och den som hör det må säga: “Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet.

Det här är väldigt intressant! Budskapet till alla Församlingarna i början av boken var ju.
Upp 3:6 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.

Höra är det Hebreiska: Schema vilket betyder Lyssna – Förstå – Göra. Vi har nu plötsligt fått en nyckel att öppna skriften med!

Kvinnan som förstår (HÖR) (Ord 9)
Kvinnan som inte förstår (EJ HÖR) (Ord 9)

Bibeln är solklar vi kan lyssna till budskapet men ändå inte förstå det. I Liknelsen om såningsmannen Mt 13 ser vi att det är det hjärtat som förstår som också bär frukt. (Äkta kärlek Agape) Det är alltså bruden och hon har ett budskap: Upp 22:17 (LÄS OVAN)

beg

Även när vi blir frälsta finns det två naturer i oss vi kan drivas av. Vi är så djupt skadade att vi inte själva kan förstå det här. Vi kan producera en slags kärlek också som till ytan kan vara väldigt lik den äkta kärleken från Gud (AGAPE). Vi kan bli lurade av känslomänniskor som har nära till tårar. Eller så kan vi möta Pastorer som drivs av väldiga Visioner och de kan lura oss och tro att detta måste ju vara Kärlek (AGAPE)

Men bibeln säger att det kan vara fel drivkraft och kärlek bakom (PHILEO) Den Kärlek Gud bygger upp i oss är (AGAPE) Vi kan lyckas lura människor men vi kan aldrig lura Gud. När Petrus mötte Jesus på stranden med elden upptänd så såg Herren rakt igenom Petrus! På exakt samma sätt så ser Jesu Eldsögon rakt igenom varje församling i uppenbarelseboken. Vilken befrielse det ligger i Petrus bekännelse!

Joh 21:17 För (DEN) tredje gången frågade han: “Simon, Johannes son, har du mig kär?” (PHILEO) Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade: “Har du mig kär? (PHILEO) och han svarade: “Herre, du vet (EIDO) allt. Du vet (GINOSKO) att jag har dig kär. (PHILEO) Jesus sade: “För mina får på bete.

Vilken skillnad!
PHILEO innebär att jag bara kan ha samma intressen som någon! Det innebär också att jag själv kan räkna med att få något igen. Detta är den kärlek som bor i alla människor och den är mörker hur gott det än ser ut att vara.
AGAPE innebär att jag underordnar mig en Kungs ord även om det skulle innebära att jag förlorar min prestige eller mitt eget liv. Det är ljus! Det är hans älskade Sons Rike!

Vad drevs Saul av? Agape eller Phileo? Det är exakt vad berättelsen om Saul och David handlar om. 

1/ Han höll på att förlora sin prestige vid Gilgal! Folket började lämna honom!
Han offrade (PHILEO) istället för lydnad! (AGAPE) Det står att han förlorade Riket där.
(1 Sam 13)

2/ Sedan skulle Saul utrota Amalek (SYND) Men han behöll det bästa av Synden han ville använda det för Gud (PHILEO ÄR DET BÄSTA VI KAN PRESTERA)

1 Sam 15:22 Då sade Samuel: “Har HERREN samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör HERRENS röst? Se, lydnad (AGAPE) är bättre än offer (PHILEO) och hörsamhet bättre än det feta av baggar. 23 Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi. (MÖRKER) Eftersom du har förkastat HERRENS ord, (LJUSET) har han också förkastat dig, så att du inte längre får vara kung.” 24 Saul sade till Samuel: “Jag har syndat genom att inte lyda HERRENS befallning och dina ord. Jag fruktade för folket och lyssnade till dem. (HAN VILLE INTE FÖRLORA SIN PRESTIGE)

Inte undra på att Jesus varnade oss! Nu såg det ut som om Saul fortfarande höll masken uppe och regerade i Ljus men Mörkret hade övervunnit honom. Vi har inte en chans att kunna stå emot Mörkret om vi inte blir rustade av Anden. Vi kan i oss själva inte skilja på Ljus och Mörker.

heaven-light-christian-cross-19837067

Joh 12:35 Jesus sade till dem: “Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går.

Mat 6:22 Ögat (SINNET) är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus. 23 Men är ditt öga (SINNE) sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret!

För att kunna förstå skillnaden mellan Ljus och Mörker måste Gud öppna vårt Sinne. Annars kommer vi att vandra i Mörkret och vi kommer att tro att det är Ljus! Vi kommer att tro att PHILEO är AGAPE. Bibeln säger att massor av Under och Tecken aldrig kan föra oss till Målet att TRO på HONOM = LYDNAD! (AGAPE)

Efter versen vi tog upp om Ljuset i Joh 12:35 säger Jesus!
Joh 12:36 Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn.” När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem. 37 Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom.

Det som vi ser hända idag i våra församlingar är tyvärr precis som med Saul. När församlingarna minskar väntar ledarna inte på Guds tid och hjälp. Man tar det bästa av Amalekiterna för att offra till Gud och så kallar man det sedan för Guds Rike. Men det är inte ljus utan mörker! Man förstår inte det! Vad är domen ? Vad är avskiljning? Jo att vi inte kommer till honom för att få omskurna hjärtan! Det var vid Gilgal man omskar Israels barn! (Jos 5:9) Vi måste komma på samma sätt till den sanne JOSUA och får EGYPTENS MÖRKER bort från våra liv (DOM)

Rom 2:29 Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor (PHILEO) utan av Gud. (AGAPE)

Här ser vi det igen att vi är totalt hjälplösa att skilja på ljus och mörker!
PHILEO = Söker människors beröm (MÖRKER)
AGAPE = Söker berömmelse av GUD (LJUS)

Vi måste alltså komma till Herren och han måste döma våra hjärtan. Han måste skilja mörker och ljus. Han måste bevisa för oss om våra gärningar är Agape eller om de är Phileo. Han gör det genom att låta ljuset från hans ord tränga allt djupare ned i våra hjärtan. Vi skall se att Paulus här tar bilden av Josua och Jesus och omskärelsen som nu sker i Anden.

Heb 4:8 Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. 9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Vilken befrielse det ligger i det här! Det är ju underbart att få komma till honom och få ljus och förstånd! Kommer du ihåg Petrus ord när han blev genomlyst av Herrens Eldsögon? Herre du vet allt! (EIDO) Jag behöver inte vara som Saul! Jag behöver inte söka min berömmelse av människor ! Det är bara inför ditt ansiktes ljus Herre jag kan uppleva mig värdefull utan att mäta prestationer. Det är Herren som för oss in i den Vilan!

Om så alla människor lämnar oss förändras inte mitt värde i hans Ljus! Det här är den sanna Kärleken (AGAPEN) Därför säger Jesus om domen som är underbar och positiv för den som får förstånd och öppnade ögon.

Joh 3:19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.”

Ljus och Eld är samma sak i Bibeln.
Mose kom till en Eld
Petrus kom till en Eld på standen
Församlingarna kommer genomträngas av Jesu Eldsögon (UPP 1)
Varje verk vi byggt i hans namn skall elden Pröva

VÅR GUD ÄR EN FÖRTÄRANDE ELD

Truth2

Jag vaknade upp i fredags morse med att ett bibelord hela tiden kom till mig: Vår Gud är en förtärande eld! Han är samtidigt Ljus! Hans eld eller hans ljus måste få brinna i våra hjärtan. Det här är underbart för den som söker sin berömmelse hos Gud (AGAPE) Men den är fruktansvärd för den som söker sin berömmelse av människor.

Jag har en känsla av att Gud nu kommer att döma sitt hus! Elden eller Ljuset symboliserar Dom!
Mal 3:3 Likt en guldsmed skall han sätta sig ner och rena silvret. Han skall rena Levi söner, luttra dem som guld och silver, så att de kan bära fram åt HERREN en offergåva i rättfärdighet. (AGAPE)

Detta kommer att ske innan Jesus Kristus kommer tillbaka igen i sin Härlighet! Han skall alltså tända upp en luttringseld eller sända ett starkt ljus i Sion. (SITT HUS) Vem kan bestå då?

Jag berättade en gång om en dröm där Gud sände ner ett enormt ljus från himlen. Detta ljus är samma sak som den förtärande Elden. Detta ljus eller eld drev bort alla huggormarna i vingården.

Jes 33:14 Syndarna i Sion blir förskräckta, bävan griper de gudlösa. “Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Vem av oss kan bo vid en evig glöd?” 15 Den som vandrar i rättfärdighet och talar vad rätt är, den som föraktar det som vinns genom förtryck och som avhåller sina händer från att ta mutor, den som stoppar till sina öron för att inte höra om blodsgärningar och sluter sina ögon för att inte se det onda, 16 han skall bo på höjderna, klippfästen skall vara hans värn. Sitt bröd skall han få, vatten skall aldrig fattas honom. 17 En kung i sin skönhet skall dina ögon se, de skall blicka ut över ett vidsträckt land.

Guds Kärlek gav oss Jesus!
Jesus Frälser oss från Elden!

5 Mos 4:23 Tag er till vara (VAKTA) så att ni inte glömmer det förbund som HERREN, er Gud, har slutit med er, så att ni inte gör er en avgud, en bild tvärtemot vad HERREN, din Gud, har befallt dig. 24 Ty HERREN, din Gud, är en förtärande eld, han är en nitälskande Gud.

Den perfekta avbilden av Gud är Jesus Kristus (Kol 1:15) Den skall vi tillbedja och ingen annan bild. Du skall inga andra Gudar ha jämte mig (2 Mos 2:23) Man bar “smycken” i öknen. Vad tror ni de symboliserade? Det var bilder av avgudar på Amulletter och Örhängen och Ringar.

Apg 7:42 Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här, så som det står skrivet i profeternas bok: Bar ni väl fram åt mig slaktoffer och andra offer under de fyrtio åren i öknen, ni av Israels hus? 43 Nej, ni bar med er Moloks tält och guden Romfas stjärna, de bilder som ni hade gjort för att tillbe. Men jag skall föra er bortom Babylon.

Vart kommer tankarna ifrån tror ni som formade dessa bilder? Himlens här är Ondskans andemakter i Himlarymderna som råder här i Mörkret (Ef 6:12)

Rom 1:23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

Det vi skådar framför våra ögon just nu är samhällets totala sönderfall.
Den odödlige Gudens härlighet = Jesus Kristus!
Det är Guds sanning! = Avtäckt Realitet!

Bilder av Människor eller bilder som människor gjort – Mystik! (IKONER)
Lögnen! = Det står i bestämd form här precis som 2 Tess 2

UPPENBARELSE
New Age: Vi kan genom mystika upplevelser bli medvetna om alltings gudomlighet och vi kan i genom övningar uppleva förening med livskraften. Vi kan vi bli vägledda genom andliga guider i andevärlden eller olika gurus.

Kristen tro: Gud har uppenbarat sin existens genom skapelsen, våra samveten och frälsningshistorien. Vi lär känna Gud som vår Frälsare genom den uppenbarelse Han gett oss i Kristus Jesus, budskapet om honom kommer till oss genom Guds Ord, Bibeln.

Vad är det för upplevelse många gör när man kommer in i Mystik eller New Age? Jo man gör en mystisk upplevelse” att man är ett med Världsalltet och Skapelsen. Då blir Jorden Gud! Och allting som Växer där också! För att förstå vad som ligger bakom FN:s Agenda 2030 och Klimatlögnerna så är New Age tankarna som ligger bakom.

HELIG OCH OHELIG ELDS

Både inom New Age och Mystiken kan den här upplevelsen som förändrar tankesättet vara som en eld. Det märkliga är att likadana upplevelser är de ledare med om som nu formar de här galna lärorna vi ser och hör. Laglöshet är att ta Guds ord och forma det till någonting annat så att det får en annan mening. Upplevelsen av den här Elden gör alltså att deras tankar förändras om Gud och hans ord.

Bibeln beskriver att Ljus och Eld är samma sak! Så det finns alltså en helig eld så finns det ohelig eld! Det finns ett falskt ljus och ett sant ljus! Så det finns alltså upplevelser som försöker kopiera elden eller ljuset. Massor av människor springer nu omkring och söker upplevelser. Många falska profeter erbjuder handpåläggning och skriker FIRE! FIRE! Men vad är det för Eld eller Ljus? Jesus varnade sina lärjungar för falskt ljus eller eld!

Luk 11:34 Ditt öga (SINNE) är kroppens lykta. När ditt öga är friskt (LYDNAD) får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. 35 Se därför till att ljuset i dig inte är mörker.

Vi skall alltså vakta noga på hur vi tänker! För hur vi tänker kommer att bestämma hur vi vandrar. Om nu Satan är ute efter att förblinda våra ögon hur gör han då?
1/ Han måste kopiera Kärleken (AGAPE_PHILEO)
2/ Han måste kopiera Andens manifestationer

Gud är inte imponerad av 1000 tals sk omvändelser i stora känslofyllda konferenser med någon kändis som talare. Gud är intresserad av vilken Eld eller vilken Ljus är det som brinner? Är det Mörker eller Ljus som påverkar människors hjärtan? Är det en Eld eller ett Ljus som formar om hans ord till något det aldrig var menat som? Vi har fått en hel generation som springer runt och söker manifestationer och under och tecken. Vi har även fått en hel hord av falska profeter och lärare som möter upp behoven i den här marknaden.

Profet är en vägvisare och en falsk profet manifesterar ett ljus eller en eld som är mörker. En sann profet manifesterar ett ljus eller en eld som är sant ljus! Paulus beskriver sig själv som en sann profet mitt i mörkret lyser han upp vägen för andra. (2 Kor 4)

Det sanna ljuset som brann i Paulus Hjärta var Agape. Han tog inte Guds ord och formade det till bilder eller “smycken” som vi människor gillar.

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.

Vad då för tjänst?
2 Kor 3:18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Här kom jag att tänka på att Paulus såg Stefanus ansikte när de stenade honom och jag tror detta berörde honom djupt.

Stefanus berättade sanningen utan täckelse! (Apg 7:)
Stefanus ansikte lyste som en ängels tyckte de (Apg 6:1)
Stefanus fick se rakt in i himlen medan han vittnade (Apg 7)
Saulus var en som samtyckt att han skulle dödas (Apg 8:1)
Stefanus sken med det sanna ljuset! Han formade inte om Guds ord !
Detta är Agape och inte Phileo!

Vilken Ljus eller Eld driver då den Ekumeniska agendan?  Lägg märke till att Skökan i Uppenbarelseboken är “Smyckad” och vad det betydde profetiskt?

Upp 17:3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn. 4 Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. 5 På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden.

Hon är en stor hemlighet ! Hit kommer alla att dras som går omkring med “Smycken” det är alltså 5 Mos 23-24 och Rom 1:23-24 Det är alltså lögn och New Age ! Det är därför det är så oerhört farligt att låta upplevelserna forma vår teologi. Elvor beskrev förra gången hur Bill Johnson mer och gått in i ren New Age.

2 Mos 33:5 Och HERREN sade till Mose: “Säg till Israels folk: Ni är ett hårdnackat folk. Om jag bara för ett ögonblick gick med dig skulle jag förgöra dig. Men lägg nu av dig dina smycken så skall jag besluta vad jag skall göra med dig.” 6 Folket tog då av sig smyckena och var utan dem alltifrån vistelsen vid berget Horeb.  7 Mose tog tältet och slog upp det utanför lägret, långt ifrån lägret. Han kallade det uppenbarelsetältet. Var och en som ville rådfråga HERREN måste gå ut till uppenbarelsetältet utanför lägret.

Alltså vi kan inte ha “smycken” med oss om vi skall förvänta oss att Gud skall tala till oss och leda oss. När Jakob hade mött Herren och var på väg till Betel drabbades han av en stor Guds fruktan. Han visste en sak! Det är ingen ide att tillbe Gud om man gick omkring med “Smycken” eller bilder människor bar med sig i hemlighet. Vi måste göra oss av med olika tankesätt som står tvärtemot den bild Gud har befallt oss (5 Mos 4:23-24)

valckenborch_babel_1568

Dessa smycken symboliserar “Tankebyggnader” som står emot Kunskapen om Gud.

2 Kor 10:4 De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader 5 och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus.

Vi vill att Gud skall komma nära vi kallar det för “Väckelse” kolla nu vad som händer när Israels barn “Omvänder sig” och “De lägger ner sina smycken”

1 Mos  35:1 Gud sade till Jakob: “Gå upp till Betel och stanna där och res ett altare åt den Gud som uppenbarade sig för dig, när du flydde för din bror Esau.” 2 Då sade Jakob till sitt husfolk och till alla som var med honom: “Gör er av med de främmande gudar som ni har hos er, rena er och byt kläder, 3 och låt oss dra upp till Betel. Där skall jag resa ett altare åt den Gud som svarade mig när jag var i nöd och som var med mig på den väg jag gick.” 4  Och de gav Jakob alla de främmande gudar som de hade hos sig och alla sina örringar, och Jakob grävde ner allt detta under terebinten vid Sikem. 5 Sedan bröt de upp, och en förskräckelse från Gud kom över städerna runt omkring, så att man inte förföljde Jakobs söner.

Att han är en förtärande eld eftertrycks också i NT där 5 Mos 4:23 är i ett förnyat förbund.

Heb 12:24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. 25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. 26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. 29 Ty vår Gud är en förtärande eld.

Hur talar Gud idag från Himlen? Jo han talar till oss genom evangeliet om sin son. Det är den bild som Gud har gett till oss att tillbe! Jesus Kristus skall formas och växa till i dig och mig!

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. 3 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes (OLYDIGAS) sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild.

1/ De olydigas Tankesätt eller Ögon
2/ De varken ser eller förstår vem Gud är

Nästa vers är intressant för den visar att de otrogna här är de Gnostiker som tagit över församlingen i Korint med ”En annan Jesus” ”Ett annat Evangelium” ”En annan ande”

2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

desert

MOSE KOM INTE IN I LÖFTESLANDET

Det Paulus säger här har sin grund i förra Kapitlet där Mose sätter ett täckelse för sitt ansikte. Han ville att Israels barn skulle tro att han ägde härligheten från Gud i sig själv. Alltså att Guds egenskaper skulle vara något som kom ifrån exempelvis vår egen ande.

Det här mina älskade syskon är faktiskt vad Gnostikerna i Trosrörelsen och Bill Johnson lär idag också. Det är exakt samma sak som Mose gjorde som inte kom in i landet!

2 Kor 3:12 Då vi har ett sådant hopp, går vi helt öppet till väga 13 och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte, för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann.

Mose började vi med! Vad var det som gjorde att han inte kom in i landet? Vad har det med ett täckelse att göra? Vad symboliserar nu detta täckelset? Jo täckelset symboliserar det Satan hela tiden försöker göra i våra liv med sina attacker. Förblinda våra sinnen precis som med Mose!

5 Mos 4:22 Ty jag kommer att dö i detta land och inte gå över Jordan, men ni skall gå över den och ta det goda landet i besittning. 23 Tag er till vara så att ni inte glömmer det förbund som HERREN, er Gud, har slutit med er, så att ni inte gör er en avgud, en bild tvärtemot vad HERREN, din Gud, har befallt dig. 24 Ty HERREN, din Gud, är en förtärande eld, han är en nitälskande Gud.

Det här är väl orättvist kan man tycka? Det står på så många ställen att Mose tog staven och gjorde som Herren befallt! Han tog Staven en gång som Herren befallt och slog på Klippan vid Horeb! Men den andra gången så slog han på Klippan istället för att tala till den.

4 Mos 20:6 Men Mose och Aron gick bort från församlingen till uppenbarelsetältets ingång och föll ner på sina ansikten. Då visade sig HERRENS härlighet för dem. 7 Och HERREN talade till Mose. Han sade: 8 Tag staven, och kalla samman menigheten, du och din bror Aron, och tala till klippan (SELAH) inför deras ögon, och den skall ge vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan (SELAH) och ger menigheten och dess boskap att dricka. 9 Då tog Mose staven som låg inför HERRENS ansikte, så som han hade befallt honom. 10 Och Mose och Aron kallade samman församlingen framför klippan (SELAH) och han sade till dem: Lyssna, ni upproriska! Kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er? 11 Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan (SELAH) och mycket vatten kom ut, så att menighet och boskap fick dricka. 12 Men HERREN sade till Mose och Aron: “Eftersom ni inte litade på mig (BYGGA PÅ) och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, därför skall ni inte få föra denna församling in i det land som jag har givit dem.

Bilden som Paulus beskriver att Gnostikerna gjorde i Korint stämmer exakt in på vad Mose gjorde i öknen. Då förstår vi att Mose nu stod framför Israels barn med Täckelset framför sitt ansikte! Hans ansikte sken därför att Guds härlighet hade lyst upp det. Nu skulle han alltså ställa sig inför Klippan och tala om eller i enlighet med honom.

V 6 Herrens Härlighet uppenbarade sig för dem. (LJUS)
V 8 Samla folket genom att tala i enlighet med Klippan inför deras ögon (SINNEN) Klippan här är SELA vilket pekar på den ”Uppståndne Kristus” Klippan han slog på första gången är TSUR vilket pekar på den ”Korsfäste Kristus”.

4 Mos 20:12 And the LORD spake unto Moses and Aaron, Because ye believed me not, (AMAN) to sanctify me in the eyes of the children of Israel, therefore ye shall not bring this congregation into the land which I have given them.

Ni trodde inte på mig ordet är AMAN och det dyker upp även hos Abraham. Först uppenbarar sig Herren för honom!

1 Mos 15:6 Och Abram trodde på (AMAN) HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet.

Efter detta lovar Herren Abraham att han skall ärva Landet. Abraham frågar: Hur skall jag veta det? Jo genom mer ljus!

1 Mos 15:17 När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ugn med en brinnande fackla, som for fram mellan köttstyckena.

När natten kommer skall inte ditt ljus eller din låga slockna ut!

parousia6

Janne Ohlin Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Gud är en förtärande eld

Hur Gud ser på saken

Ett Facebook inlägg om Gott – Ont 13/6-18
hämtning
Jaha det krävs urskiljning att se som Gud ser det. Alltså när Gud ser på en församling med sina Eldsögon ser han inte på människors vis. De bedömer en del församlingar i uppenbarelseboken som sunda medan Gud säger tvärtom. (Sardes och Laodicea) Tex….Bibeln säger att såsom ormen bedrog Eva skulle Korintierna riskeras att bedras (2 Kor 11:3) Många “ormungar” skulle alltså komma (Falska Profeter)
 
Människan vandrade på rätt väg så länge man vandrade så att de inte åt av trädet = Agape-Lydnad) Kunskapens träd symboliserar alltså en blandning av Gott-Ont. Att äta är i bibeln att inspireras av något.Laglöshet i GT kommer av en rot som betyder att “förvrida”. Ormens lögn börjar med: Skulle då Gud han sagt! (Evangeliet)
 
Laglösheten och Agape står alltså som varandras motpoler i Mt 24:11-13 Vi tror att ont bara är grovt våld bankrån mm. Men Guds ord säger att det är att förändra meningen med vad Gud ursprungligen har sagt….Lägg märke till hur han i Mt 7 säger åt en församling (Med Karismatiska nådegåvor) som trodde de gjorde gott. (LÄGG MÄRKE TILL AGAPE-LAGLÖSHET IGEN)
 
Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. (AGAPE)
Mat 7:22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?
Mat 7:23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (NI HAR FÖRÄNDRAT MENINGEN MED MITT ORD)
 
Du lade väl märke till ordet Himmelriket? Det är exakt samma sak som Guds Riket. De laglösa har alltså förändrat den ursprungliga meningen med vad Guds Rike är för något. När vi väl förstår detta kan vi se hur liknelsen med ogräset och vetet stämmer exakt. I alla dessa falska sammanhang och konferenser brukar ämnet vara Guds Rike osv osv… Men de har förändrat betydelsen av det så nu handlar det om att inta samhällets kultur eller 7 berg. Har Gud verkligen sagt det? Svar NEEEEJJJ!
 
Du skall nu titta på en kommande samling av de laglösa i stora konferenser och ämnet kommer att vara INTA för GUDS RIKE eller liknande…. Det kommer att se så Gott ut men det är alltså Ont. Alltså det falska hopsamlandet vi ser nu!
Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Hur Gud ser på saken

NÄR KRUKMAKAREN FORMAR

Detta är från den predikan Janne Ohlin höll i Parousia Mission/ Kungsbacka 6/6 2018

Jer 18:1 Detta är det ord som kom till Jeremia från HERREN. Han sade: 2 Stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där skall jag låta dig höra mina ord. 3 Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. 4 Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. 5 Och HERRENS ord kom till mig. Han sade: 6 Skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör? säger HERREN. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni, Israels hus, i min hand.

elia

Jeremia blev kallad av Gud till Profettjänst Ca år 626 enligt uppgifter. Det var under en period av oerhörd välgång och fred i Israel. Hans uppdrag var att få ledarna och folket att lyssna och underordna sig Guds ord. Gud som är totalt rättfärdig hade sagt att om Israel glömde Gud fick det konsekvenser. Precis som det håller på att få för Sverige! Innan en dom faller talar han om detta för sina tjänare.

Amos 3:7 Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna.

Vi kan se samma sak i Uppenbarelseboken.

Upp 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart (SNABBT) måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes, 2 som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. 3 Salig är den som läser upp och saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den. Ty tiden är nära.

cross-lamb

Johannes var på Pathmos i sitt lidande och Jeremia var så djupt ner ibland att han ångade att han var född. Ledarna förföljde honom och även hans närmaste vänner förtalade honom. Men samme helige Ande som då styrkte Jeremia styrker även oss idag. Det viktigaste är inte att hålla sig väl med människor utan med Gud.

Jer 15:10 Ve mig, min mor, att du har fött mig, en man som ställer till osämja och träta för hela landet! Jag har inte lånat dem något och de har inte givit lån till mig. Ändå förbannar alla mig. 11 Men HERREN svarade: Sannerligen, jag skall styrka dig så att det går dig väl. Sannerligen, jag skall göra så att dina fiender kommer och bönfaller inför dig i olyckans och nödens tid.

Jesus sa: (Ingen som inte gått Korsets väg kommer att förstå detta)
Mat 5:10 Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. 11 Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull.

När Anden griper ens hjärtat innebär det både glädje och sorg. En stor bedrövelse att se det världsliga inta Guds hus. Men den stora glädjen är att få bli Guds vän och få se in i hans rådslut. Jeremia försökte i många år att vända Israel tillbaka till Gud igen. Det var inte för sin egen skull han gjorde tjänst då hade han snart gett upp. Men den Gud kallar rustar han också!

Jeremia föraktades hans varningar förringades!

Jer 17:14 Hela mig, HERRE, så blir jag helad. Fräls mig, så blir jag frälst. Ty du är min lovsång. 15 Se, de säger till mig: Vad blir det av HERRENS ord? Låt det inträffa!

Det är exakt vad Petrus beskriver att en del skall säga idag också.

2 Pet 3:3 Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er 4 och frågar: Hur går det med löftet om hans återkomst?

KRUKMAKARENS HUS

depositphotos_81892780-stock-photo-hands-of-a-potter-creating

Nu är vi framme vid berättelsen vi började med om Krukmakaren. Efter Kapitel 17 där Jeremia är så nedslagen kommer då Kap 18 som börjar med: ”Stå upp” (HAN VAR JU NEDSLAGEN) Gå ner till Krukmakarens Hus! Där skall jag låta dig förstå mina ord. (PLAN)

Vi kan se exakt samma sak hos profeten Samuel. Han var nedslagen över den världslige ledaren Saul! Gud lät folket få en värdslig ledare när de inte ville lyssna på Gud! Samma sak gäller oss! Men Gud måste låta oss förstå hur han arbetar! Han börjar alltid om! (1 Sam 16) Han söker alltid en David!

Jeremia skulle nu resa sig upp och gå ner för Jerusalem ligger högt upp på ca 800 m,ö,h så han skall gå ner till den dal där Krukmakarna hade sitt hus. Varför gav Gud honom inte bara en profetisk dröm eller nått? Nej det här var så viktigt så Jeremia måste få uppleva det i det riktiga livet. Det vi möter på vår vandring samverkar till det bästa för dem som älskar honom (Rom 8:28)

Jeremia skulle noga lägga märke till vad Krukmakaren gör!

1/ Han ser Krukmakaren arbeta vid drejskivan och det är ett mycket svårt hantverk att hantera. I den hebreiska texten står det att Krukmakaren misslyckades, och det var inget ovanligt alls.

2/ Jeremia får lära sig är att Krukmakaren inte slänger lerklumpen han misslyckats med. Nej han kör på med mer vatten och börjar om flera gånger ända tills han lyckas forma fram det kärl han ville ha gjort. Det är endast Krukmakaren som vet hur kärlet skall se ut när det är färdigt.

> Vattnets bad i kraft av ordet (Ef 5:26)
> Händerna som formar = De Omständigheter Gud ställer oss i.

3/ Jeremia får lära sig något om själva materialet. Han får höra från Gud så här:
Skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör? säger HERREN. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni, Israels hus, i min hand. (JER 18:5-6)

hand

Israels Hus är i Herrens Hand och det är hans makt och auktoritet! Jeremia börjar nu förstå att det finns ett hopp bakom den dom och den katastrof som han själv sett. Jag tror Jeremia började förstå hur Gud alltid handlat och tänkte på en annan fångenskap nämligen den i Egypten. Där formades leran till ett folk berett för Gud (2 MOS 3:7) Där bodde de i Gosen vilket betyder: Att dra sig närmare! Där var det ljus när hela Egypten var i mörker när Guds vrede drabbade.

Vi människor är väl bra korkade? Trots allt Gud gjort släppte inte tankarna på Egypten! Många längtade tillbaka dit igen! När man skulle gå in knotade man! Vad gör Gud? Jo han börjar om! Ny ökenvandring och ny formningsprocess!

Varför förde Gud dem genom öknen? Jo för att förnya deras tankesätt! Han ville ha ett folk som trodde på honom (TROFASTHET) Vi måste ställa oss frågan för vem och för vad är vi skapade? Vi kan se hur Krukmakaren redan från begynnelsen formade människan av Lera sedan blåste han livsande i dem.

Leran i sig själv har inga livsutvecklande möjligheter. Så det innebär att bara det som finns i oss som Gud blåst in har det. När är då formningen klar? Hur vill egentligen Gud att våra tankar skall vara? Har vi förstått att det handlar om hur vi tänker? Paulus i 2 Kor 4 Väldigt många saker som handlar om Krukmakaren o Leran. Den som är formad av Herren kommer att säga som Paulus!

cross

2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Då är det väl klart varför Gud handlar med oss som en Krukmakare? Han vill att vi skall få förstånd och lära känna honom! Och när vi väl får göra det i sanning kommer en stor Kärlek och en stor Gudsfruktan att infinna sig. Krukmakaren ville att Paulus skulle bli ett svagt lerkärl men genom honom skulle livet och kraften manifesteras. Han skulle med andra ord bli ett kärl för gott bruk.

Du och jag kan inte välja själva vad Gud har tänkt att vi skall formas till. När jag blev frälst sa Herren vad han hade tänkt forma mig till: När jag idag vänder mig om och tittar ser jag Guds hand! Både det vi möter som vi tycker ser ont ut och det som vi tycker ser gott ut använder han för sin formning

EF 2:10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Elvor sa en gång att det kan översättas: Till de gärningarna har Gud förberett (Format) oss…. Men sedan vem skall göra dem? Lerkärlet eller är det innehållet? Vilken vila vi kommer att få uppleva när vi verkligen kan släppa taget och överlåta oss till honom. Han som är barmhärtig och nådig han som har makten att kunna börja om igen där leret misslyckades.

Fil 1:6 Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag. 7 Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, ty jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni allesammans nåden med mig.

WOW! Alla lerkärl som har ett Gudomligt innehåll som är födda på nytt vi hör ihop. Vi har en framtid som sträcker sig bortom det här jordiska. Det beror inte på oss utan på innehållet i oss. Jesus Kristus är det eviga livet!

Tron är det enda som lyser i mörkret när allting annat vekar vara rent kaos. Jag hade mina planer det jag trodde var Gud jag hadde bett så mycket men plötsligt raseras allt. Jag är totalt villrådig! Den Kristne kommer in i sådana tvivel förr eller senare. Gud måste få våra ögon att släppa lerkärlets egenvärde så att innehållet blir mer värdefullt för oss. Paulus vet vi fick gå igenom mycket strapatser just för att få uppleva detta som han predikar om.

Kol 1:27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet Kristus i er, härlighetens hopp. 28 Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. 29 För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig.

Vi befinner oss i en formningsprocess.
– Vi är Jordiska
– Men i oss bor det himmelska Jesus Kristus

Ibland befinner vi oss alla i en process där vårt innersta är i kaos. Vi kommer aldrig att öppna dessa tankar för någon annan än Gud. Herre vad är det som sker nu i mitt liv? Varför känner jag sån bedrövelse och tomhet? Men vi måste lära oss att även sånt kan faktiskt Gud stå bakom.

D Wilkerson sa en gång: Det hör Guds vishet till att han ibland drar undan den kännbara nåden för oss. Så det behöver inte alls vara fel att känna och uppleva det så här?

Det står i Hebreerbrevet så här att Gud tränar oss så vi kan ta emot mer.

Heb 12:10 Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd, men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi skall få del av hans helighet 11 För stunden tycks ingen tuktan (FORMNING) vara till glädje utan till sorg men för dem som fostrats (FORMATS) genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt.

Det är alltså för att vi skall kunna ta emot mer helighet eller härlighet från Gud. Så vi ser att Gud berett något efter tunneln för oss. En allt större härlighet väntar ett allt starkare flöde i nåden. Lerkärlet kan nu flöda ut kraft utan att ta äran själv.

Gud vill alltså föra oss in i en formningsprocess! Men han för oss också ur den formningsprocessen när han tycker tiden är inne och när lerkärlet är format. Om vi inte formas kommer vi att sätta vår förtröstan på människor.

Jag vill avsluta med en Psalm av en som formats av Herren nämligen David.
Psa 118:6 HERREN är med mig, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? 7 HERREN är med mig, han är min hjälpare, jag kan utan fruktan se på dem som hatar mig. 8 Det är bättre att ta sin tillflykt till HERREN än att lita på människor. 9 Det är bättre att ta sin tillflykt till HERREN än att lita på furstar.

Han hade av erfarenhet formats och lärt sig känna Gud. Det är bättre att förtrösta på Herren än att lita på människor. David hade av erfarenhet förstått att de människor som han förlitat sig på var både svaga och trolösa. Men han hade samtidigt upplevt att Gud är en klippa som aldrig någonsin sviker!

1/ Människor viker ner sig när pressen kommer – Men Gud är Allsmäktig!
2/ Människor är själviska – Men Gud är Barmhärtig och full av Kärlek!
3/ Människor han mött var Trolösa – Gud är alltid Trofast!
4/ Människor har begränsningar – Gud kan hjälpa oss även genom döden.
Att känna Gud är en nödvändighet för han kommer att skaka allt skapat (Heb 12)

Psa 46:1 För sångmästaren. En sång av Koras söner till alamót. 2 Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. 3 Därför skall vi inte frukta, om än (HEB: NÄR) jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet 4 om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror. Sela. 5 En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga boning. 6 Gud bor där inne, den vacklar inte, Gud hjälper den när morgonen gryr.

parousia6

Janne Ohlin – Parousia Mission

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on NÄR KRUKMAKAREN FORMAR

Fader, Son och Helige Ande

Fader, Son och Helige Ande

Emauelskyrkan Kungsbacka 27 maj 2018
Predikan: Elvor Ohlin

Vi läser en av dagens texter:

5Mos 6:4  Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en. 5  Och du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. 6  Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat. 7  Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. 8  Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på din panna. 9  Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.

Dagens tema är Fader, Son och Helige Ande, det vi kallar treenigheten. Den benämningen har ibland kritiserats och man har sagt att ordet står inte i Bibeln, och därför vill man inte riktigt acceptera det. Men jag tror inte man kan hitta ett bättre uttryck för att beskriva Gud och det som är vår bekännelse.

Vi läste här att ”Herren är en”. Det är ett ord som många har snubblat på och menar att vi tror på ”tre gudar”. Nej, säger vi, det gör vi inte… men hur ska vi förklara?

Ordet för en eller ett är echad på hebreiska. Roten till echad är achad som betyder att förena eller en enhet.
-det behöver alltså inte betyda en i singular
-vi tror inte på ”tre gudar”

Vi tror och bekänner att Gud/ i gudomen är tre personer som är ett i sitt väsen och som är i en fullkomlig harmoni och enhet. Därför läser vi redan om skapelsen:

1Mos 1:26  Gud [Elohim – plural] sade: “Låt oss göra [verbet i singular] människor till (i) vår avbild, till att vara lika oss…

Elohim (Gud) beskriver Gud (i Bibeln) som Skaparen, Kungen, Domaren, Frälsaren och Herren och Guds karaktär som är medkännande och barmhärtig, nådig och trofast i sitt förbund.

Jag minns en kvinna som kom till Gileadkyrkan på 90-talet. Efter ett möte sa hon: ”Jag förstår inte. Karlsson säger att Jesus är här och Johansson säger att den Helige Ande är här. Hon säger att Jesus bor i henne men han är väl i himlen hos Fadern… vem är var egentligen?”

Jo, det råder en sådan total enhet så att Jesus sa:

Joh 10:30 Jag och Fadern är ett.”

Joh 14:10 Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. 11 Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull.

Den helige Ande kallas också Guds Ande och vid något tillfälle Jesu Ande. Därför kan vi säga att ”Guds närvaro är här” – eller att ”Jesus är här” – trots att han sitter på Faderns högra sida i himlen – och att Guds Ande är utgjuten här ibland oss.

Enhet förutsätter att man är på samma nivå och har samma värde.
Hur är det då med Fadern, Sonen och Anden? Vi får gå till grundtexten igen.

Joh 14:16 Och jag skall be [grek. erotao] Fadern, och han skall ge er en annan [grek. allos] Hjälpare, som alltid skall vara hos er, 17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. 18 Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. 19 Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig, ty jag lever, och ni kommer att leva. 20 Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er.

Jag roade mig med att skriva ner många grundtextord i min Bibel på 90-talet. Jag höll på med att skriva ned ordet för ”be” överallt i NT. Men så upptäckte jag ett annat ord för be i grekiskan. Det finns nämligen fyra olika ord på grekiska som översätts be eller bön på svenska. Det mest intressanta var jag såg var att det finns ett ord som bara används om Jesus, ingen annan. Det var ordet som vi läste här. ”Jag skall be Fadern…”

Ordet är erotao och det betyder att be till en jämlik, en på samma nivå. Det står alltså om Jesus när han ber till Fadern.
Det vanligaste ordet när lärjungarna eller någon annan ber är aiteo. Det beskrivs som ”en utfattig tiggare som kommer till en rik Herre och ber om hjälp”. Sådan är vår ställning inför Gud och det finns en vers som beskriver exakt det.

Ps 123:1  Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himlen. 2  Som en tjänares ögon ser på sin herres hand, som en tjänarinnas ögon på sin frus hand, så ser våra ögon upp till HERREN, vår Gud, till dess att han ger oss sin nåd.

Vi står alltså inte som rättfärdiga jämsides med Jesus när vi ber. Vi är förklarade rättfärdiga i och genom honom, i tron på honom.

Jesus avstod att använda sina gudomliga rättigheter och gjorde i allt Faderns vilja när han blev människa. Därför sa Jesus om sig själv vid ett tillfälle:

Joh 14:28  Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig, skulle ni glädjas över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag.

Det hade att göra med det tillstånd som Jesus befann sig i som människa, inte med hans natur gentemot Fadern, för Jesus har aldrig upphört att vara Gud. Han bad till Fadern:

Joh 17:4  Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. 5  Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till.

Och Johannes skrev:

Joh 1:14  Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.
…18  Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.

Vi läste innan att Jesus skulle sända ”en annan Hjälpare” när han återvänt till Fadern. Det här ordet är viktigt. Det grekiska ordet för ”annan” är allos och det betyder en likvärdig eller jämlik Hjälpare, av samma kvalité. Vi läser Petrus ord på pingstdagen när löftet uppfylldes:

Apg 2:29  Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven, hans grav finns ibland oss än i dag. 30  Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. 31  I förväg såg han Kristi uppståndelse och sade: Han skall inte lämnas kvar i graven, och hans kropp skall inte se förgängelsen. 32  Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 33  Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör.

Om det hade varit en Hjälpare med en annan kvalité hade det grekiska ordet heteros använts, som kan betyda annorlunda eller annan (sämre) kvalité. Sämre, eftersom det ju inte finns något bättre än det som kommer från Gud. ”Allos innebär att den Helige Ande är jämlik Fadern och Sonen i Gudomen.

Paulus använde ordet heteros när han skrev till församlingarna i Galatien, som var en provins, ett område.

Gal 1:6  Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat [heteros = av sämre kvalité] evangelium, 7  fast det inte finns något annat [allos = det finns bara ett sant och äkta evangelium].

Det är Hjälparen – den Helige Ande – som gör att vi kan tro, även om vi inte helt kan förstå med vårt begränsade förstånd och Jesus utropade vid ett tillfälle:

Matt 11:25  …”Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. 26  Ja, Fader, detta var din goda vilja. 27  Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.

Lärjungarna skulle inte vara ledsna. Jesus var begränsad till rum och tid och han kunde bara vara på en plats men den Helige Ande skulle utgjutas och fylla dem som tror.
Som vi också läser i en av dagens texter:

Apg 2:32  Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 33  Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. 34  Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger: Herren [Kurios] sade till min Herre [Kurios]: Sätt dig på min högra sida,  35  tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. 

För att förtydliga:
Herren [Kurios = Gud Fadern] sade till min Herre [Kurios = Gud Sonen]

Paulus skrev till församlingen i Korint:

1Kor 3:16 Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er?

Vi läste tidigare i 5 Mos 6 att Israels folk uppmanades:
…att binda Guds bud som ett tecken på sin hand, och som ett band till påminnelse på sin panna och skriva dem på dörrposterna i sitt hus och på sina portar…

Tefillin
Troende eller religiösa judar bär något som kallas tefillin. Det är små läderaskar och inuti finns det pergamentrullar med bibelord. De fästs med läderremmar på panna och ena handen och armen när de ber (morgonbön). Det här gör man på grund av den befallning som gavs genom Mose. Man sätter också märke på sina dörrposter (mezuza).

Men genom den Helige Ande behöver vi inte detta som påminnelse för Jesus sa:

Joh 14:26  Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Nu verkar den Helige Ande /Guds Ande i oss som tror. Han förvandlar våra sinnen och förnyar våra tankar (pannan) (Rom 12:2)
..och han verkar i både vilja (porten) och gärningar (handen) så att Guds goda vilja får ske. (Fil 2:13)
..och han ger oss en ny vilja och nya önskningar (portar och dörrposter) så att vi kan älska Gud av hela hjärtat och av hela vår själ och av all vår kraft – och älska varandra och andra som oss själva, som det står.

Det ska vi sträva efter och ha som vår inriktning och vår bön!
Då kan vi också stämma in i Ps 113:

Ps 113:1  Halleluja! Prisa, ni HERRENS tjänare, prisa HERRENS namn! 2  Välsignat vare HERRENS namn från nu och till evig tid! 3  Från solens uppgång ända till dess nedgång skall HERRENS namn bli prisat. 4  HERREN är upphöjd över alla folk, till himlen når hans ära. 5  Vem är som HERREN, vår Gud, han som tronar så högt, 6  han som ser ner så djupt, vem i himlen och på jorden?

Vilken underbar Gud och Skapare!
”Han som ser ner så djupt..” Ingen människa kan vara så djupt ned så att inte Gud förmår att lyfta upp, frälsa och upprätta.

Någon har sagt: ”Tryggheten i Gud är inte att vi vet (jag tillägger: förstår) allt om Gud men att han vet allt om oss”. Ja, för vi vet att han och älskar oss.

Och vi kan tillägga med Paulus:

1Kor 13:12 Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då [När? Jo när Jesus kommer tillbaka!] skall jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd.

Amen

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , | Comments Off on Fader, Son och Helige Ande

Jakobs stege

Jacobs-Ladder
Jakobs stege

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission Kungsbacka
22/5-2018
Lyssna HÄR (Mp3)

Bakgrund:
Jakob hade köpt förstfödslorätten från sin bror Esau och lurat till sig Välsignelsen av pappa Isak. Förstfödslorätten handlade om att föra Messiaslinjen vidare och att underordna sig Guds vilja. Den värdesatte inte Esau alls – till skillnad mot Jakob – men Välsignelsen hade Esau gärna velat ha. Gud hade talat till mamma Rebecka om att han hade utvalt Jakob men det manipulativa tillvägagångssättet som det gjordes på var inte Guds sätt. NU är Jakob på flykt bort från Esau som var så arg så han ville döda honom.

1 Mos 28:10  Jakob lämnade Beer-Sheba och begav sig mot Haran. 11  Han kom till en plats där han måste stanna över natten, ty solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och lade sig att sova. 12  Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. 13  Och se, HERREN stod ovanför den och sade: “Jag är HERREN, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger skall jag ge åt dig och dina efterkommande. 14  Din avkomma skall bli som stoftet på jorden och du skall utbreda dig åt väster och öster, norr och söder, och genom dig och din avkomma skall alla folkslag på jorden bli välsignade. 15  Och se, jag är med dig och skall bevara dig vart du än går, och jag skall föra dig tillbaka till detta land. Jag skall inte överge dig intill dess att jag har gjort vad jag har lovat dig.” 16  När Jakob vaknade upp ur sömnen, sade han: ” HERREN är verkligen på denna plats och jag visste det inte.” 17  Han greps av fruktan och sade: “Hur helig är inte denna plats! Det måste vara Guds boning, ja, här är himlens port.” 18  Tidigt på morgonen steg Jakob upp, och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod och göt olja över den. 19  Och han kallade platsen Betel. Tidigare hette denna stad Lus. (Betel betyder Guds hus och Lus betyder skilsmässa eller separation) 20  Jakob gav ett löfte och sade: “Om Gud är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig, 21  och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid, då skall HERREN vara min Gud. 22  Och stenen som jag har rest till en stod skall bli ett Guds hus, och av allt som du ger mig skall jag ge dig tionde.”

Det blev natt och Jakob måste stanna upp. När det är mörkt ser man inte. Ibland är det svårt att se vägen. Vi vet inte riktigt vad som är Guds vilja. Då är det bäst att stanna upp, vänta och be.

Jakob hade ingen lösning på sin situation men Gud visade att han hade allt i sin hand.

Jakobs dröm
Jakob fick en profetisk dröm och han utbrister: ”Gud är här! Jag visste det inte!”
Ordet ”han kom till…”(paga) har också i sig betydelsen att (två) möts. Gud hade bestämt möte med Jakob redan innan men det visste han inte. Gud kan möta oss när vi minst anar.

Helig plats
Platsen var helig därför att Gud mötte honom där. Människan vill gärna göra stenar eller berg eller öknar heliga men det finns inget heligt i materian. En plats är helig där Gud möter, därför att Gud är där, Guds närvaro, och han kan möta var som helst.

När Gud talar och ger uppenbarelser är det alltid enligt Guds ord och det upphöjer och förhärligar Jesus! Om ett tilltal, en profetia eller annan uppenbarelse leder bort från Guds ord eller förringar Guds ord/Bibeln – då är det inte från Gud och vi kan förkasta det.

Lägg märke till att det centrala i drömmen var inte Jakob – det var STEGEN. Jakob skulle vara ett redskap åt Gud och en bärare av Guds löften. Men det centrala är stegen.

Stegen
Stegen stod som Medlare mellan himmel och jord, mellan Gud och människa. Den är en bild på JESUS. Vi kan inte nå Gud men Gud har tagit initiativet och böjt sig till oss, kommit ned till oss. Synden är hinder emellan himmel och jord. Stegen talar om vad Jesus gjorde på korset. Här återfår vi gemenskapen med Gud för Jesus har sonat våra synder. Jesus citerar Jakobs dröm vid ett tillfälle och det visar att Jesus uppfyller drömmen, utifrån det han själv säger.

Joh 1:45  Filippus fann Natanael och sade till honom: “Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret.” (Natanael var inte särskilt imponerad) 46  Natanael sade till honom: “Kan något gott komma från Nasaret?” Filippus svarade: “Kom och se!” 47  När Jesus såg Natanael komma sade han om honom: “Se, han är en verklig israelit. I honom finns inget svek.” 48  Natanael frågade honom: “Hur kan du känna mig?” Jesus svarade: “Innan Filippus kallade på dig, såg jag dig där du var under fikonträdet.” 49  Natanael svarade: “Rabbi, du är Guds Son, du är Israels konung.” 50  Jesus svarade honom: “Därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet, tror du. Det som är större än detta skall du få se.” 51  Sedan sade han till honom: “Amen, amen säger jag er: Ni kommer att få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.” Namnet Jakob betyder ”bedragare”. Den som är ”utan svek” har ångrat och bekänt sin synd. Den är ärlig och en ”verklig israelit”. Jakob fick ju namnet Israel av Gud. Israel betyder Guds kämpe och Guds prins.

Änglarna var väldigt involverade i Jesu död och uppståndelse.
– Jesus blev styrkt av en ängel i Getsemane
– 2 änglar satt inne i graven där Jesu kropp hade legat. En satt vid huvudändan och en vid fotändan. Det var uppfyllelsen av GT:s skugga (förebild), med keruberna på arken, en i var ände.
– änglar förkunnade att Jesus hade uppstått

Det är en ständig aktivitet i den himmelska världen. Änglarna var i full aktivitet – och är det idag – även om vi inte ser det. ”Änglavakt” har blivit ett uttryck även hos dem som inte ens tror att änglar finns. Vi vet att de finns. Ibland kan vi ana det och blir påminda om det och vi säger: det där måste ha varit en ängel som hjälpte.

Jag läste en gång om missionärer och det finns många liknande berättelser, inte minst från missionsfälten. Fientliga infödingar /urinvånare omringade en natt missionsstationen för att döda missionärerna och bränna upp platsen. Missionärerna hade upplevt att de skulle be på natten och inget farligt hände den natten. Ett år senare blev en av dessa urinvånare frälst. Han berättade om planerna som funnits mot missionsstationen. Så frågade han vad det var för mäktiga män som omringat hela missionsstationen den där natten för ett år sedan. De hade skinande kläder och stora svärd! Därför vågade de inget göra mot missionärerna!

”När du var under fikonträdet”, sa Jesus. Vad är det som är speciellt med det? Jo, det fanns en sed bland judarna att sitta under ett fikonträd och be och läsa Skrifterna. Det uttryckte gudslängtan. Jesus citerade Mika 4 om det kommande fridsriket efter Jesu återkomst när Guds rike blir synligt.

Mika 4:2 Ja, många folk skall gå i väg och säga: “Kom, låt oss gå upp till HERRENS berg, till Jakobs Guds hus. Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar.” 4 Och var och en skall sitta under sitt vinträd och sitt fikonträd och ingen skall förskräcka honom, ty så har Herren Sebaots mun talat (Herren Sebaot = Härskarornas Gud, har talat).

För judarna betydde ”att sitta under sitt vinträd och sitt fikonträd” harmoni, trygghet, glädje och frid. Och vi läser om Guds rike:

Rom 14:17  Ty Guds rike består inte i mat och dryck (detta yttre) utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

Fikonträdet pekade också tillbaka till Eden/Edens lustgård, begynnelse, för man menade att livets träd var ett fikonträd.

Vi vet inte vad som rörde sig inom Natanael. Kanske hade han suttit där under fikonträdet och längtat och sökt att få komma nära Gud, att få lära känna honom. Han kanske hade gråtit över sina misslyckanden, i den situation som rådde i landet med tunga ok och lag-ok. De religiösa, andliga ledarna som la bördor, som vi läser om. Fariséer och skriftlärde där de flesta helt hade gått ifrån Guds väg. Utan barmhärtighet, la krav och bördor på människorna. Kanske Natanael suttit där med sin längtan …och Jesus talar, förstår vi att talar rakt in i Natanaels liv, rakt in i hans hjärta. Det Jesus säger kan man – utifrån den uppfattningen som judarna hade om detta med fikonträd – kan man säga att Jesu ord sa till Natanael:

“Jag såg dig och utvalde dig redan vid tidernas början, tidernas begynnelse, och jag är den som kan möta din djupaste längtan!” ..Jag är den som kan möta och mätta ditt inre”, säger Jesu.

”Låt oss gå upp till Jakobs Guds hus”, läste vi. Eller ”låt oss gå till Jakobs Betel, som det blir.

Så är det också när Jesus får komma in i våra liv. Vi blir det ett Betel, ett Guds hus, ett tempel åt den Helige Ande, säger Guds ord. Vi var separerade, skilda, som det hette innan. Lus hette ju platsen innan. Vi var skilda från Gud. vi var i mörker och i synd men nu har vi fått gemenskap med Gud igen, tack vare Jesus.

Israel

Löften
Det var löften här som Jakob fick i drömmen från Gud. De gällde folket, landet och alla folkslag.
Folket är Jakobs efterkommande. Abrahams, Isaks och Jakobs efterkommande skulle vara Guds egendomsfolk och det är de vi kallar judarna idag.
Landet som Gud gav Jakobs efterkommande och avkomma är Israel.
Alla folkslag skulle bli välsignade genom Jakobs efterkommande och hans avkomma. Här vi evangeliet om Jesus och genom honom är vi delaktiga i det Nya förbundet och i Guds löften, ett evigt förbund. Många judarna som tror på Skrifterna (GT) och som tror på Israels Gud har grunnat på hur den profetian skulle uppfyllas om det inte handlar om oss kristna /hednakristna..? Det måste väl vara så? Javisst är det så.

Motstånd och kamp
Tänk vilken kamp och vilket motstånd som plötsligt reser sig när Gud ska uppfylla sitt ord, sina löften. Vi läser om i Bibeln och vi vet historien om Guds löften till Israel. Folket vände Gud ryggen och Gud varnade, manade och kallade men de inte ville höra och till slut måste Gud låta dem gå den väg de ville. Det står att Gud ”prisgav”. Det betyder att människan får gå den väg som hon själv vill och har valt.  Då förlorade man också Guds beskydd, vilket ledde till att landet blev invaderat av fiender. Folket is stort spreds ut även om det alltid fanns en kvarleva kvar. En lång tid låg landet öde som står om i Hes 36:34. Landet var öde och 1800-talet var detta som mest uppfyllt. Resande beskrev hur de kunde resa mil utan att se en enda människa. Ingen brydde sig om landet. Men när judarna återvände och fick landet tillbaka DÅ reste sig motstånd. Då var det andra folk som vill ha landet och det blev plötsligt väldigt intressant. Människor som aldrig har bott där, kallar det sitt och säger att det är stulet. Sådant hör vi idag. Vad är det som händer? Jo, det är onda krafter som inte ens vill erkänna judarnas rätt till sitt eget land. Jerusalem som kung David gjorde till judarnas huvudstad för 3000 år sedan – därför att Gud hade sagt det. Därför att Gud hade talat.

Men det här kan vi också se i våra liv. Eller hur?
Det var väl ganska lugnt så länge du inte brydde dig om Gud eller levde för honom. Men från den dagen som du sa ditt ”JA” till Jesus DÅ började det hända saker. Så är det för att den Onde vill hålla kvar oss. Han gör allt för att vi ska lämna Gud och inte följa Jesus.

1Petr 5:8  Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

Hur vinner vi seger i den kampen?

Jak 4:7  Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. 8 Närma er Gud, så skall han närma sig er…

Här har vi svaret. Ödmjukhet inför Gud. Att vi som det också står: ödmjukar oss under Guds mäktiga hand. Vi överlåter vår sak till Gud, även i prövningar, i kamp, i strid. För segern är redan vunnen av Jesus och när vi ödmjukar oss ger oss Gud nåd, står det. Han står emot den högmodige men den ödmjuke ger han nåd – och då får vi del av Jesu seger. Och så får vi vinna seger i prövning och frestelse.

Gud förnyar sitt förbund och sina löften och vi får förnya förbundet när överlåtelse på nytt till Herren, för det får vi göra många gånger i livet.

Utvald  
Jakob var utvald av Gud men det fanns en hel del som han måste lära sig att. Bland annat att Guds vilja ska ske på Guds sätt och i Guds tid. Inte att man försöker manipulera fram.. självuppfyllda profetior brukar leda till problem. Han måste också lära sig att lita på Gud. Det går inte på ett ögonblick. Vi kanske tror det och säger : ”Jag förtröstar på Gud!”.

Men så kanske det är som när lärjungarna var med Jesus i båten på Gennesarets sjö och det kanske blåste upp till storm. En ordentlig storm som det kan blåsa upp till där. Vågorna slog över båten och Jesus låg och sov. En del av lärjungarna var garvade fiskare men de blev livrädda. ”Herre hjälp, vi går under!”. de skakade säkert Jesus så att han vaknade. Jesus reser sig upp och talar till vind och vågor – och allt blir stilla. Och han säger: ”Varför är ni rädda? Så liten tro ni har”. De hade inte lärt sig än vem Jesus är. Att han har makt över naturen. Han är Skaparen. Varför hände det här? Vad var syftet med stormen? Att lärjungarna skulle få se att Jesus har makt över naturen? Ja säkert. Men kanske också för att de skulle inse att de hade en hel del fruktan i sina hjärtan. De blev än en gång påminda om att lita på Jesus. Han var ju där! Han var med i båten och när vi är med honom, så är vi ju trygga.

olivolja

Stenen
Jakob lutade sig mot stenen, står det längre fram i texten. Att ha en sten som huvudkudde låter inte jätteskönt.. Men det har naturligtvis en djupare mening. Stenen på hebreiska [eben] som också kan betyda ”byggnadsstenen”. Vi läser om när Petrus och Johannes var i förhör inför Stora rådet i Jerusalem för förföljelsen var igång och Petrus säger:

Apg 4:11  Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. 12  Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

Jakob reste upp stenen till en stod och göt olja över den. Det var en profetisk handling, för Jesus är stenen/byggnadsstenen som ÄR Den Smorde: Messias /Kristus. Guds hus måste byggas på den grunden [Kristus], med den hörnstenen. Den grunden som redan är lagd.

Ef 2:20  Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.

Hörnstenen är den som hela Bibeln sammanfattas i och apostlarna och profeternas grund menas Gamla testamentets skrifter och Nya testamentet. Det som är nedskrivit. Färdigt. Den grund som redan är lagd. Det finns många falska, självutnämnda apostlar idag som påstår att de ska lägga ”en ny grund” med ”nya uppenbarelser” men det är lögn. Det är inte från Gud.

Jakob kom tillbaka till den här platsen många år senare, som Gud hade lovat. Jakob uttrycker sin tacksamhet till Gud.

1 Mos 32:10  Jag är inte värdig all den nåd och trofasthet som du har visat din tjänare. När jag gick över denna Jordan hade jag inte mer än min stav, och nu har jag blivit två skaror.

stav

Staven 
Vad har en herde sin stav till? Den används för att leda fåren, beskydda, korrigera, samla, rädda o jaga bort vilddjur. Staven i Bibeln är ibland en förebild på korset men det är också en förebild på Guds ord.

2Tim 3:16  Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning (tillrättavisning/överbevisning), till upprättelse (/att stärka det som är svagt) och till fostran i rättfärdighet,

Ps 23:4 …Din käpp och stav, de tröstar mig. (= Ditt ord är min tröst. Ditt ord tröstar mig.)

”Det enda jag hade med mig var min stav”, sa Jakob. Man kan säga likaväl: ”Det enda jag hade med mig var ditt ord. Ett ord ifrån dig!” för det är det enda vi behöver för framtiden – Guds ord och Guds löften. Det är vårt hopp. Sedan är det Guds välsignelse som verkar och ger växten, som han gjorde för Jakob de där åren.

Gud visste vad Jakob skulle gå igenom och vad han måste gå igenom för sin fostran. Därför fick han drömmen, tilltalet, löftet. Men vad är det som bär genom allt? Han hade ingen lätt väg framför sig. Guds ord och Guds löften!

Jag vill avsluta med orden som Herren sa till Jakob, för de är lika levande och sanna idag och de gäller oss idag:

”Och se, jag är med dig och skall bevara dig vart du än går, säger Herren …Jag skall föra dig tillbaka till detta land [Land? Löfteslandet, dvs in i löftena, in i Kristus. Jesus säger: ”Jag ska föra dig in i de löften jag har för dig och ditt liv, och de som finns runt dig”] Jag skall inte överge dig intill dess att jag har gjort vad jag har lovat dig”.

Amen

 

 

 

 

 

Posted in Different Stuff | Comments Off on Jakobs stege

Kärleken har sin glädje i sanningen

heart

Kärleken har sin glädje i sanningen

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission 20/5 -2018

Vi läser några verser från det som kallas Kärlekens lov:

1Kor 13:4  Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, 5  den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. 6  Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen.

Kärlek på grekiska är agape, som är gudomlig kärlek, osjälvisk, uppoffrande, utgivande, ren kärlek och välvilja. Det innebär att Gud ger det som är bäst till oss människor. Det kanske inte är det vi vill ha eller tycker vi ska ha men Gud vet vad vi behöver bäst.

Vi ska också ha med vers 2, Kärlekens lov, som talar om att om vi har all kunskap och all tro men inte har kärlek, då är vi ingenting.

Jesus stod i förhör inför Pontius Pilatus:

Joh 18:37  Pilatus sade: ”Du är alltså en konung?” Jesus svarade: ”Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.” 38  Pilatus sade till honom: ”Vad är sanning?”

Vilka lyssnar till Guds röst? Jo, Jesus hade sagt tidigare:

Joh 8:47  Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud.” [dvs. tror på Gud]

Det grekiska ordet för sanning är aletheia, som betyder en avtäckt eller uppenbarad verklighet och sakens äkta och sanna natur eller väsen.

Allt som Jesus sa och gjorde var sanning!
Sanningen är grunden och en förutsättning för kärleken – och för att ta emot (Guds) kärlek.

 • Äkta kärlek bygger på sanning.
 • Sanningen är kunskap om Gud och Guds rådslut, Guds vilja.
 • Sanningen – läran – för oss till Guds kärlek.
 • Sanningen avslöjar oss som syndare men erbjuder också förlåtelse och befrielse av nåd.
 • Kärlek (agape) är att vandra i sanningen, i lydnad till Guds vilja.
 • Utan sanning finns ingen Guds kärlek och ingen kraft att leva för Gud. Inte heller någon enhet, för
  kärlek och sanning går inte att skilja åt.

Det finns de som säger: ”Om vi bara visar kärlek kommer människor till Gud”. Jag tänker, ja det kan dra en del människor. Men Jesus är Guds kärlek personifierad och vad hände? ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son…” Gud gav det absolut bästa. Han bevisade sin kärlek och erbjuder människan förlåtelse men alla tog ändå inte emot Jesus när han var på jorden. Istället visade sig syndens yttersta konsekvens – att döda Jesus, Guds Son, den helige och syndfrie.

Korsets budskap är anstötligt för det tar itu med synden – men sanningen gör oss fria. Kärlek måste alltså gå hand i hand med sanningen.

Joh 3:20  Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21  Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.” [du älskar sanningen och läser Bibeln och tar emot Guds ord och ber om mer av Jesus… du vill leva i ljuset och leva heligt liv]

Det är inte kärlek att påstå att Gud är nöjd med dig som du är, för Gud vill helgelse. Det är inte kärlek att säga till den som kämpar med en synd, att du är ok som är. Det är som att säga att det inte finns någon hjälp och det är inte kärlek.

Jag vill ta upp ett bibelord som har missförståtts ibland. Jesus var hembjuden till farisén Simon, då en ”synderska” kom in gråtande och föll ner vid Jesu fötter. Det står att hon tvättade hans fötter med sina tårar och smorde dem med olja. Simon blev missnöjd och Jesus tillrättavisade honom genom en liknelse. Simon hade inte visat Jesus någon som helst kärlekshälsning när han kom till hans hem.

Luk 7:47  Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.”

Jaha, så f d kriminella och grova brottslingar är dom som älskar mest, eller..? Nej, det inte alls självklart. Ordet handlar om den Helige Andes överbevisning om synd – att förstå och inse hur illa det är ställt med mig som människa p g a synden och vad den leder till och gör med mig. Du behöver alltså inte ha levt i de värsta synder för att kunna älska mycket.

Vi var inte med och korsfäste Jesus men vi är alla delaktiga p g a synden. Ibland behöver vi påminnas om nåden som vi har upplevt, för att vi ska vara barmhärtiga mot andra.

Johannes skrev till en av de äldste i en församling:

2 Joh 1:4  Jag blev mycket glad när jag fann sådana bland dina barn som lever i sanningen efter det bud som vi har tagit emot av Fadern. 5  Och nu har jag en bön till dig, min fru – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra. 6  Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni skall leva i kärleken. 7  Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist. [”bedragarna” har gått ut i världen – ordet kan betyda att ”gå ut” i allmänhet men också att de inte förblev i Kristi lära utan gick utanför, bort från den och ut i världen. Här gällde det gnostiska läror, gnosticism] 8  Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. 9  Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. 10  Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. 11  Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.

Läran är Guds undervisning. Därför lever vi inte hur som helst. Vi gör inte heller upp stora och mångåriga planer, utan vi ber om Guds vilja och Andens ledning.

Det finns många röster idag som säger att ”Vi ska inte hålla på med läran, det handlar inte om lära, bara om kärlek …det som känns bra”. Paulus skrev:

1Tim 6:3  Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 4  så är han högmodig och begriper ingenting.

Kännetecken på falska lärare brukar vara högmod, girighet och uppror mot Guds vilja. Ibland är det väl kamouflerat men de avslöjas förr eller senare av sina ord och sitt levnadssätt.

Vi måste lära oss att förkasta allt som inte stämmer med Guds ord.

himlens-fysik2

Vi läste förut att det finns ”många bedragare”. Jag vill ge ett exempel. Jag läste några kapitel i en bok som ligger ute på nätet av ett gäng sådana ”bedragare”. Det är en bästsäljande bok där Bill Johnson är pastor, i Bethel Church, Redding Kalifornien. Boken heter ”The Physics of Heaven” (”Himlens fysik”).

De skriver själva om boken: Några av de mest inflytelserika och profetiska rösterna i den andeuppfyllda rörelsen (= NAR) har kommit samman för att hjälpa dig att börja höra himmelens ljud och upptäcka hur naturliga element – ljud, ljus, energi, vibrationer och till och med kvantfysik – övernaturligt tar himlen till jorden. Med bidrag från Bill och Beni Johnson, Larry Randolph, Jonathan Welton, Bob Jones, Cal Pierce… (m fl)

Bill Johnson påstår att Gud har sagt att han ”vill föra oss utanför gränserna, ut på nya områden”. Här är några citat ur boken:

 • ”Vi inbjuder er att komma med oss på vår upptäcktsfärd till områden som inte är kartlagda”
 • ”Nu har vi börjat höra mer och mer uppenbarelse som är i linje med det som new age-are har sagt hela tiden och vi hör mer och mer undervisning om kristna som ”tar tillbaka sanningar” från New age, som verkligen tillhör medborgarna i Guds rike”
 • Ett kapitel i boken heter: Dolfin- och Healing energi
 • ”Bill Johnson skriver att vi kan inte bara campa omkring gamla sanningar utan söka nya avslöjade sanningar för vår generation och ge dem vidare till nästa generation. Och sen, eftersom vi utforskar områden som en del folk fruktar är fulla förfalskningar, förklarar Jonathan Welton att kristna inte behöver vara rädda för att luras av villfarelse men borde inse att när helst vi ser en förfalskning, ska vi försöka upptäcka den verkliga saken bakom den.”

Bakom?? Bibeln säger att ”bakom förfalskningar och villfarelse” finns onda andar:

1Kor 10:20  Nej, vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni skall ha någon gemenskap med de onda andarna.

1Tim 4:1  Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

Paulus gjorde klart att Bibelns undervisning [”gamla sanningar”] gäller i alla tider!

Rom 15:4  Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp.

newage

Ytterligare ett citat ur boken Himlens fysik (The Physics of Heaven):

 • ”New Age stal alla sina mystiska tekniker från kristendomen och vi avser att stjäla dessa tillbaka”.

Här ställer man dörren vidöppen för ockult och demonisk andlighet (new age)!

En annan hemsida berättar att en av Bethels egna ”profeter” utbildade på deras ”övernaturliga skola” (School of Supernatural Ministry) profeterade, omedveten om att det var en verklig häxa och sa till henne ”Gud är nöjd med dig! Fortsätt göra vad du gör!”

Mina tankar gick direkt till Ords-boken, där visheten och dårskapen beskrivs poetiskt som två kvinnor.

Ords 9:13  Dårskapen är en rastlös kvinna, okunnig och utan förstånd. [kan inte vänta på Gud och vill inte höra från honom] 14  Hon sitter vid ingången till sitt hus, på en stol högt uppe i staden. [upphöjer sig själv] 15  Hon ropar till dem som färdas på vägen, till dem som går sin väg rakt fram: 16  ”Alla okunniga kan vända sig hit.” Till den utan förstånd säger hon: 17  ”Stulet vatten är sött, bröd man äter i hemlighet [kan översättas: från hemliga platser] smakar ljuvligt.” 18  Han vet inte att de döda är där, att hennes gäster är i dödsrikets djup. [dit leder vägen för den som går utanför och bort från Kristi lära, utanför Guds ords gränser och in i detta mörker]

Är det ockulta gott? Är det ”stulet vatten som är sött” och ska stjälas tillbaka?!
Nej! Nej! Nej! Det ockulta har aldrig någonsin tillhört Gud. Det kommer från djävulen och leder till honom.

5 Mos 18:10  Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, 11  ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. 12  Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig.

Mitt råd:
Ta helt avstånd. FLY från församlingar och sammanhang som har minsta samröre med Bethel Church, Bill Johnson, New Wine – för det är New wine som har fört hit dem till Sverige, New wine (ett nätverk) som har öppnat för denna mörkrets andlighet i vårt land. De påverkar många församlingar och blandar och mixtrar med demoniska läror, onda andars läror, som man blandar med Guds ord. Nyapostoliska reformationen NAR – ta avstånd! Den värste av dem alla, Kenneth Copeland. Han som påstår att protestantismen är en demon. Jag vågar säga och jag är övertygad om att om någon har en demon (minst en) så är det Kenneth Copelnad själv. Han är demonisk. Han är en antikrist, ingen stor men ändå. De leder människor in i andligt mörker, in i det ockulta, demonisk andlighet! In i New age. De är bedragna och bedrar andra.

Även om vi har varnat i många år blev jag chockad när jag läste den här boken. När man ser hur de så öppet säger detta själva. Ändå är det så många kristna som inte vill se. Som inte vill ta varning. Inte vill lyssna. Detta är fruktansvärt allvarligt. Ta avstånd från dessa bedragare så att du inte ”gör dig medskyldig till deras onda gärningar”, skrev Johannes.

Detta har räddat Janne och mig i alla år, för Gud gav oss drömmar och syner som vi visste var från Gud, som han talade i enlighet med sitt ord. Det höll vi fast vid och det räddade oss från allt det som svepte in och även svepte in i vår församling på 90-talet. Det var Guds Andes kraft för vi höll bara fast vid det som Gud hade visat och talat till oss. Och vi bestämde oss för – och så har vi gjort i alla år – och det räcker om man får ett mail eller en fråga ”Är det en sann apostel? Är det en sann profet? Är det en sann lärare?” Vi säger: Sök på nätet vad de har för samröre, nätverk. har de minsta samröre med NAR, Bethel Church, trosrörelsen… ta avstånd! Som Jesus sa: Gå inte dit! Riskera inte att bli påverkad. Håll dig ren. Håll dig till Jesu Kristi sunda, rena lära.

kompass

Kristi lära

Didasko är det grekiska ordet för lära och betyder också levande instruktion. Först och främst handlar läran om hur vi bekänner Jesus.

(v 7) ”…att Jesus är Kristus som har kommit i köttet…” [inte en av flera ”kristusar” – Jesus är den Smorde [Kristus/Messias] av evighet som blev människa]

Joh 1:1  I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2  Han var i begynnelsen hos Gud.

…14  Och Ordet blev kött och bodde [tabernaklade – ”Guds tabernakel” bland människorna] bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

…18  Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. [Jesus har aldrig upphört att vara Gud]

1Joh 2:23  Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner [homologeo = i enlighet med Guds ord] Sonen har också Fadern.

Varje lära som inte bekänner Jesus så – den som säger att Jesus någon gång har upphört att vara Gud eller den som förnekar att Jesus blev människa – är en falsk lära. Antikristlig.

Kärleken bygger på en lära som har gränser – som vi inte ska gå utanför, läste vi.
Guds ords gränser är det beskydd som vi är kallade att leva inom.
Guds Ande är Hjälparen som leder oss rätt och ger oss kraft att leva för Gud.
Guds instruktion /Kristi lära leder till andlig mognad och gör oss rotade i Kristi kärlek.
(Ef 3:16-17)

Falska läror går emot det som är frälsningsavgörande och bibliska grundsanningar.
Falska läror gör att kärleken kallnar. Här ser vi vad människocentrerade läror leder till. Inte undra på att de gör en bibelöversättning som är new age-inspirerad (The Message).

bible

Vad innebär Kristi lära mer? Vi ska läsa om de första grunderna.

Hebr 6:1  Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud, 2  med undervisning om reningar och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och en evig dom.

 • Omvändelse från döda gärningar

Det är omvändelse från all slags gärningslära, all slags tanke på rättighet, vinst och prestationstro. Frälsningen är av nåd.

(Ps 127) …Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves…

De största människoverk – även om det byggs i Guds namn – kommer att rasa men när Gud bygger huset, då vakar han själv över att det består och blir färdigbyggt. Ordet för omvändelse är metanoia. Det betyder också att göra bättring, tänka efter, ompröva. Det innehåller betydelsen att höra vad Gud säger, att hålla med Gud och att vända sig till honom.

 • Tro på Gud

Tro är överlåtelse och förtröstan på Gud, på Guds ledning och hjälp i allt.

1Joh 5:3  Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. 4  Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 5  Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?

Vår tro vilar på ett fullbordat faktum, på sanningen, på Guds ord.
Tro är också att äta – inspireras och fyllas – av Gudsordet genom bön och bibelläsning.

 • Reningar

Ordet är baptismos, som betyder dop och står i plural. Vi brukar tala om ett dop med två sidor: dop i vatten och dop i Anden.

Rom 6:4  Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.

(Pingst) Andedopet eller uppfyllelsen av Anden. Den Helige Ande är sanningens Ande som utgår från Fadern. Anden är Hjälparen som ”skall leda er in i hela sanningen”, sa Jesus till lärjungarna. Enligt David Hedegårds översättning av NT kan det läsas ”inom hela sanningen”. Anden leder oss aldrig utanför Guds ord och Guds gränser som de falska lärarna påstår. Han leder oss in i och inom Guds ord, sanningen. Vi har hela sanningen nedskriven här (Bibeln).

Jesus sa också:  …”ni ska förstå sanningen och sanningen skall göra er fria”. Då får Guds kärlek utrymme i våra hjärtan. Men villkoret var: ”Om ni förblir i mitt ord..”

 • Handpåläggning

Handpåläggning nämns vid flera olika handlingar.

– vid förbön (Apg 28), bön för sjuka
– bön om den Helige Andes uppfyllelse (Apg 8)
– när man avskiljs till tjänst (Apg 6), Paulus varnar för att inte vara för snabb eller oaktsam (1Tim 5:22)

Handpåläggning praktiserar vi ofta och det är helt bibliskt. Det är en symbolisk handling för det är Gud som döper i Helig Ande, botar sjuka eller insätter i tjänst. Vi är bara Guds redskap.

 • De dödas uppståndelse

Det talar om Jesu återkomst som ska vid Guds basun, då Herren själv (Jesus) stiger ner till Oljeberget (Sak 14, Apg 1:11).

1Tess 4:16  Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17  Därefter skall vi som lever och är kvar [Gr.t. överlevt katastrofen] ryckas upp bland moln tillsammans med [sun] dem för att möta [eis apanthesis = gå till mötes] Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos [sun = tillsammans med] Herren. 18  Trösta därför varandra med dessa ord.

1Kor 15:51  Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52  i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud [= den 7:e basunen]. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. 53  Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.

Sjunde basunen beskriver också att Jesus träder fram som konung.

Upp 11:15  Den sjunde ängeln blåste i sin basun. …17  …”Vi tackar dig, Herre Gud, du Allsmäktige, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och trätt fram som konung.

Jesus talar om ”uppståndelsen från de döda sker på den yttersta (sista) dagen” 5 ggr Joh 6.
(Upp 10)  …”Tiden är ute [chronos = löpande tid – ”ingen mer dag, timme eller minut…”]  då den sjunde ängeln.. stöter i sin basun…”

 • En evig dom

Bibeln säger att det kommer en dom som har eviga konsekvenser. Det står om att alla människor skall uppstå och stå inför Guds domstol.

Apg 17:31  Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.”

Upp 20:12  Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna.

Det här hör alltså till grunderna i tron.

Kristi /Jesu lära är som sagt en levande instruktion. Bibeln beskriver hur Gud har handlat med människor, så att vi förstår vem Gud är.

Rom 6:6  Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt [katargeo], så att vi inte längre är slavar under synden.

Katargeo kan översättas ”arbetslös”. Syndens makt är bruten, den är arbetslös och nu har den Helige Ande tagit över. Jag upptäckte den där översättningen för många år sedan när jag förberedde predikan. Efter ett möte kom en man fram och sa: ”Jag vet vad det är att vara arbetslös. Oj, det där var häftigt, att syndakroppen är arbetslös!”

Rom 6:17  (1917 års översättn.) Men Gud vare tack för att den tid är förbi, då I voren syndens tjänare, och för att I haven blivit av hjärtat lydiga, så att I följen den lära som har givits eder till mönsterbild, 18  och för att I, när I nu haven gjorts fria ifrån synden, haven blivit tjänare under rättfärdigheten –

Vem är det som står kvar om alla andra skulle överge dig eller svika dig? Jesus!
Vad är det som består när allt annat förgår? Guds ord /Jesu ord.

”Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.” (Matt 24:35)
”Förbli i mig, så förblir jag i er…” (Joh 15:4)

HA

Vi förvrider inte Guds ord (laglöshet) och vi håller oss innanför Guds gränser. Den som ber om Guds kärlek och verkligen älskar sanningen, lyssnar till Jesu ord och blir inte bedragen för Gud bevarar honom/henne. Kärlek till sanningen kan bara Gud ge – synden gör att vi föredrar lögnen.

När den helige Ande började verka och påverka oss för att förända det som är hinder och står emot Gud i våra liv – då svarar vi: ”Jag vill!” På det sättet ger vi kärleken till sanningen rum i våra hjärtan.

Pingst (det är Pingstdagen idag)

Den kallas också Veckohögtiden eller Skördehögtiden. Enligt rabbinerna firas att lagen gavs på Sinai berg. I Nya förbundet utgöts den Helige Ande och Anden undervisar och lär oss Guds vilja och rådslut… för ”kärleken har sin glädje i sanningen” och den böjer sig under Guds vilja.
Amen.

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Kärleken har sin glädje i sanningen

Bunden i Fruktan

Detta är utkastet till den predikan Janne Ohlin höll 20/5-2018 i Parousia Mission /Göteborg

Med avstängt inspelning berättar jag om en profetisk dröm som Herren har bekräftat. För flera år sedan visade Herren en förkunnare sitta i vita kläder och tala med sin mamma i himlen. Det verkade bra mellan himlen och honom. När han nyligen avled förstod jag att det var ett tidstecken från Gud. Då skulle nämligen antikrists ande ta över konferenserna i det här landet. Det var nyligen en stor konferens som handlar om Kingdom Now och Dominionism. (Kingofkingsconference)

Herre tack att du välsignar den andliga maten vi bär fram här idag. Låt det bära frukt och leda till frälsning och befrielse. Låt bojor brista Herre! Låt bojor brista! Låt den öppna ögonen på människor så de förstår dina vägar hur du handlar med oss.

frihet

När vi får Ljus så uppenbaras Herren det skall leda till en Gudsfruktan som befriar oss från en annan fruktan nämligen Människofruktan.

Ord 29:25 Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på HERREN blir beskyddad.

Vi läser här som att det bara betyder att vara rädd för människor. Kj – ”The Fear of man” Men i ordet ligger det även att oroa sig för saker och ting. Den här osunda fruktan leder alltså inte till frihet utan till slaveri i olika former. Det kan till och med gå så lång att det blir en Fobi!

Vad är då Fobi? Gjorde en sökning på ordet Fobi! Från BUP
Fobi hänger ihop med ångest, det vill säga stark oro och rädsla. Oro och rädsla är egentligen en naturlig del av livet. Det signalerar för oss att något är farligt så att vi kan undvika det eller förbereda oss på att klara av det. Men ibland kan man känna sig överdrivet rädd eller rädd fast det inte finns någon fara.

Ulf_Ekman

En del har blivit så svikna att man är livrädd för relationer. Man har kanske varit med i en församling där man utsatts för manipulation och maktmissbruk. Många är därför fångade i ensamhet och behöver hjälp att komma ut. Vägen in i slaveriet börjar ofta när vi upphöjer våra tankar över Guds tankar. Falska Profetior har därför fört många in i mångårigt slaveri! Jag vet att Elvor har med Herrens hjälp fått loss en vän till henne!

Psa 107:8 Må de tacka HERREN för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn, 9 ty han stillade själens törst och mättade själens hunger med sitt goda. 10 De satt i mörker och dödsskugga, fångna i elände och järnbojor 11 ty de hade varit upproriska mot Guds ord och föraktat den Högstes råd. 12 Han ödmjukade deras hjärtan genom lidande, de kom på fall och hade ingen hjälpare.

stav

Den som har fostrats av Herren han kan faktiskt tacka Gud både för Nöden som för Nåden. Vi har något i oss som kallas för synd. Ibland kommer perioder i våra liv då vi får förstå vad som finns i oss för att förstå att i oss bor inget Gott. (Rom 7:8)

V 9 Vi kan få uppleva tider av Hungrande och Törstande
V 10 Tider av Fruktan och Ångest!
V 11 Vi gör det om vi står emot Andens maning igenom Ordet
V 12 Då kommer vi att inse vi har ingen Hjälpare

Halleluja! Men det som kan se ut som fullständigt nederlag kan plötsligt vända till fullkomlig seger! Gud gör inga misstag han vet vad som finns i våra hjärtan! Vägen in till Guds Rike är smal!

VALTERS VITTNESBÖRD

1 Sam 2:7 HERREN gör fattig och han gör rik, han ödmjukar och han upphöjer. 8 Han reser den ringe upp ur stoftet, ur dyn (THE DUNGHILL) lyfter han upp den fattige för att sätta honom bland furstar. Ja, han låter honom ärva härlighetens tron. Ty jordens grundpelare är HERRENS, och på dem har han byggt världen.

Kände en kille från Säffle vars vittnesbörd är exakt så! Han kom till ett Rehab uppe i Bohuslän som heter Fjällgården. Han kämpade emot Gud och skulle aldrig böja sig hans pappa var pastor och bad för grabben! Men han stod emot Gud men mådde bara sämre och sämre så en dag när han körde ut dynga från ladugården då böjde han sina knän på dynghögen och tog emot Jesus. Han berättade för oss att han inte längre orkade stå emot han började ropa till Gud om Förlåtelse och Frälsning. Ibland måste Gud föra oss den här vägen!

Vi går tillbaka till Ps 107 och fortsätter där vi slutade!

Psalm 107:13 Men de ropade till HERREN i sin nöd och han frälste dem ur deras trångmål. 14 Han förde dem ut ur mörker och dödsskugga, han slet sönder deras bojor.15 Må de tacka HERREN för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn 16 ty han krossade kopparportar och bröt sönder järnbommar.

När vi kommer ut ur Nöden blir alltid Nåden så värdefull! Då hamnar fokus alltid på Herren istället för på oss! Först då kunde David bekänna och förstå att det var du Gud som gjorde något i mitt inre! Det var alltså en mening i allt lidande som han fick gå igenom.

I Psalm 34 Bekänner David att Guds handlande i våra liv är rätta och sanna oavsett vad vi tyckt om dem då de inträffade! Det leder alltid till mer frihet om vi accepterar hans vägar! Men försök inte ens räkna ut dem för det står att de är outgrundliga.

Psa 34:2 Min själ skall berömma sig av HERREN, de ödmjuka skall höra det och glädja sig. 3 Lova med mig HERREN, låt oss tillsammans upphöja hans namn! 4 Jag sökte HERREN och han svarade mig, ur all min förskräckelse (RÄDSLOR) räddade han mig. 5 De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver ej rodna av blygsel. 6 Här är en betryckt som ropade och HERREN hörde honom, han räddade honom ur all hans nöd. 7 HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. 8 Smaka och se att HERREN är god. Salig är den människa som flyr till honom. 9 Frukta HERREN, ni hans heliga, de som fruktar honom lider ingen brist.

Vers 4 He delivered me out of all my Fears
Vers 6 Den som är fattig kommer ut ur den trånga Passagen.

Det är alltså när vi inser att vi behöver ständig hjälp och ser upp till honom som Nöden förvandlas till Nåd.  Den nöd som Tuktan för med sig Herren leder till Fridsfrukt! (Heb 12:7) Men den nöd vi drabbas av om vi medvetet väljer synden leder till Slaveri.

Slaveri handlar alltså om tvång och gör så att vi inte längre frivilligt kan välja utan vi är slavar under vårt tankeliv. Att få ett förmörkat sinne är alltså samma sak som att få ett förblindat öga (Andligt sett) – Satan hade alltså bedragit Kain det ser vi (2 Kor 4:4)

1 Mos 4:6 Och HERREN sade till Kain: Varför är du vred och varför är din blick så mörk? 7 Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den.

Kains öga var förblindat! Han var slav under syndens makt! Vem är Herre över syndens makt? Djävulen eller Denna Tidsålders gud som han även kallas! Den andemakt som råder över de olydiga (Ef 2:1-3) Han råder med Tvång!

Jag känner flera stycken som är jättesnälla när de är nyktra och kan bli riktigt otäcka när de är fulla. Bibeln tar bilden av den som inte är under Andens Herravälde han är under en ande som gör honom berusad och för honom in i slaveri.

Paulus säger:
2 Tim 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

1/ Undervisning om Sanningen
2/ Gud ger omvändelse (METANOIA) i Tankelivet
3/ Det ger befrielse från Tvång (Bojor)

Kommer ni ihåg att Judas brev beskriver avfallna Kristna som att de trätt in på Kains väg (Jud 11) så att vi förstår det här är av högsta betydelse så att vi inte följer dem. En väg börjar alltid i vårt tankeliv eller ditt sinne (ÖGA) alltså hur vi börjar att se på saken.

Den församling som vi tillhörde kom det en gammal missionär med ett budskap. Det var ur JUDAS brev! En varning att man höll på att lämna vägen och träda in på Kains väg! Senare drömde jag att människor åkte fångtransport under lovsång och karismatiska uttryck! (SLAVERI)

Efter frestelsen av ormen så började Eva se på trädet på ett fel sätt.
1 Mos 3:6 Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat.

Vi läser om Kain igen!

1 Mos 4:6 Och HERREN sade till Kain: “Varför är du vred och varför är din blick så mörk? 7 Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den.

Grundtexten beskriver här ett vilddjur som ligger utanför dörren och är färdig att sätta klorna i oss.

Göra det som är gott? Det låter ju precis som om man kan bli rättfärdig genom gärningar? Men sanningen är ju den att Kain genom sina föräldrar redan har hört sanningen. Ett oskyldigt lamm fick sätta livet till för våra synder! (1 Mos 3:22) (Upp 13:8)

Cain-Able

Salomo skriver att det finns inget nytt under solen…
Predikaren 1:9 Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända igen. Det finns inget nytt under solen.

Det finns en del om ändens tid som stämmer rätt bra i historien om Kain. Man skulle kunna sätta ordet Kain på jordens innebyggare. Man skulle även kunna sätta Abel på de som är skrivna i livets bok.

Det står att det var när tiden gick mot sitt slut som de bar fram sina offer! (1 Mos 4:3)
Jag har sagt det förr men Kains namn och ordet ”Alla jordens innebyggare” har samma andliga betydelse. ”Att bygga fasta boningar på blotta Jorden”.  Kains namn kommer av en rot som betyder – Grundlägga – Bygga upp – Egen ära!

NWO

1 Mos 13:8 Alla jordens invånare (KAIN) kommer att tillbe det (VILDDJURET) alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. (ABEL)

Är det inte intressant att det står ett Lamm och knackar på dörren till Laodicea? Den du öppnar dörren för kommer att få din tillbedjan!
Vad handlar hela uppenbarelseboken om? Jo lydnad och tillbedjan!
Antingen öppnar vi vår dörr för Lammet! (Upp 3:20)
Eller så öppnar vi dörren för Vilddjuret!

Det var exakt därför Gud såg till Abels och hans offer! Abels namn betyder ”Vindfläkt”. Han gjorde det goda och Anden inspirerade honom att komma med förstlingen av sin hjord. Han bar fram det enda Gud accepterar! Jesus Kristus (Lammet) och inget annat vid sidan av!

Både Abel och Kain hade hört genom sina föräldrar evangeliet predikat i förtid. Lammet eller djuret som slaktades för deras skull. Abel gjorde alltså det som var Gott! Han kunde därför se frimodigt uppåt och stråla av fröjd (Psalm 34:6)

Abel fick ljus av Gud och han höll fast vid det han har hört! Kain fick också höra evangeliet men troligen något annat också. Han fick höra en falsk profetia genom Eva om den kommande frälsaren av världen! Att denna frälsare skulle vara han! Att löftena nu skulle uppfyllas Messias är nu här!

boss

Inte undra på då att det står att han blev en slav till det Jordiska. Jag tror att Kain var Kingdom Now eller Dominionisten. Han tjänade alltså det Jordiska! Här kommer alltså Synden fram: Ni skall bli som Gud (Kristus)

Så redan i det första Guds Hus eller familj på Jorden kommer ormens säd in och försöker att ödelägga Guds Plan. Gud har alltid haft en familj och Satan har alltid velat förstöra den. Idag har Gud också ett hus och en familj! Den kallas för Guds hus eller församlingen eller Kristi Kropp.

Så när skriften varnar oss för antikrists ande så ser vi att den har redan verkat i den första familjen i det första Guds hus. Bibeln säger att det kommer att ske igen vid tidens slut!
De kommer att träda in på Kains Väg! (Judas brev V 11) Vilka då? “De Laglösa”

I det första Guds Hus kom Kain istället för Messias! Hur gick det till? Jo genom att Eva felaktigt profeterade över Kain! Glöm inte bort vad hans namn betyder! De gav honom det namnet genom vad de trodde om honom!

1/ Grundlägga (Plantera)
2/ Bygga upp (Växa)
3/ För egen ära…

Då måste man ju undra varför detta är ett sådant vanligt ämne i Paulus brev till Korintierna? Jo för stämmer förebilderna in så var Kain den förste Gnostikern. Det som nu började komma in i Guds Familj (HUS) kommer att utveckla sig och sprida sig till ett stort uppror i Guds Hus. Laglöshetens hemlighet är redan verksam det startade i det första huset och kommer att blomma upp fullt ut i det sista huset.

Gnostikerna fick en egen Sk “väckelse”  1994 I massor av profetior kom då att en global kropp nu skulle födas fram – Corporate Christ – Manifested Sons of God mm mm. Det här är alltså en förenad kropp som kommer samman vi kan kalla den för Kain. För de har nu exakt samma teologi som han hade fått genom en falsk profetia. Det är vi som nu skall återupprätta Jorden! Det är genom oss det Nya Riket skall komma! Det är vi som är Kingdom Builders!

Gör vi som Kain så kommer vilddjuret att komma in genom vår port vår dörr. Vad symboliserar nu en Port eller en Dörr i bibeln ofta? Jo din vilja! Men även urskiljning! Förr var det så att alla rådslag skedde i porten! Där satt de äldste i staden!

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk. 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten. 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar, de stapplar när de skipar rätt.

toronto
Vad var det vi sa om fylla förut? 2 Tim 2:24-26
Den som är berusad är fast i Djävulens snara så att han tvingas göra hans vilja! Det är något annat som sker också man förlorar förmågan att se klart. Man förlorar sin visdom och blir dårar!

 

Howard-Brownes

RODNEY HOWARD BROWN – En falsk profet som kallas “Holy Bartender”

Andlig Kunskap kommer till oss i styckverk. Medan Andlig Visdom är förmågan att kunna sätta ihop det till en hel bild. Ordet Sofia kommer av det hebreiska ordet för Väktare (SOPHIM) Innebörden är att Väktaren gick runt staden som ofta byggdes på en höjd! Av de olika bilderna han fick sattes det ihop till en hel bild! Om den bilden var hotande skulle han blåsa i basun och varna folket!

Är det därför det hörs så få varningar idag? Man ser helt enkelt inte vilken tid vi lever i. Man har förlorar förmågan att kunna sätta olika bibelord samman till en hel bild! Har man ingen bild så ser man inte det profetiska pusslet! Det är bara en massa pusselbitar med kryptiska bilder på. När Herren kallade oss att varna för Ändens Tid gav han mig en drömsyn när Pappa skulle lära mig lägga pussel när jag var liten.

Jes 28:13 Och HERRENS ord blev för dem “bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där.” Så skall de, bäst de går, falla baklänges och krossas, bli snärjda och fångade.

Jag ser ett annat profetiskt budskap i Abel och Kain nämligen att i hebreiskan står det att Kain var en slav till det Jordiska. Så även om Abel dog så får han åter bo i Herrens hus evinnerligen efter uppståndelsen precis som David uttrycker i Psa 23:6 Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i HERRENS hus evinnerligen.

Men bibeln säger oss att en slav inte får bo där…..

Joh 8:34 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav. 35 Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. 36 Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.

Friheten kommer alltså genom det fullkomliga offret som ha sin förebild redan i det slaktade djuret i Eden. Ordet altare på hebreiska betyder ”Platsen där djuret slaktades” så vi ser redan från början fram till Golgata Evangelium fördolt. Sedan kom Jesus själv som det slaktade lammet och gav oss äkta kläder att ta på oss. Nämligen hans rättfärdighets klädnad!

Vi ser nu den 1:a familjen på Jorden få barn! Sedan den familjen kan vi spåra Messiaslinjen genom historien. Den 1:e Adam har alltså ett hus och det står att han är en förebild på Kristus som skulle komma den 2:e Adam (Rom 5:14) I den förste Adams familj så fanns det två sorters söner

Abel och Kain i slutet av tiden står det så skall det visa sig vad vi är bundna vid. Vi ser då att Abel var bunden till Herren genom Sanningen. Kain var slav till det Jordiska genom Lögnen.

Han som skulle komma Kristus har också ett hus som kallas Guds Hus! I slutet av tiden så skall det också visa sig vad vi är bundna till. Vi som Tror och har Den Helige Anden är bundna till Jesus genom hans Offer! (Ef 1:7-14)

Låt oss se lite på Kain!
Han var fångad i en Lögn! Han trodde på en Felaktig Profetia!
Kain varnades för Synden som ett Vilddjur vid dörren!
Kain upphöjde sig själv i Guds Hus första hus över Abel och slog honom
Kain i Guds första hus var en slav som drevs ut och fick ett märke
Kain i Guds första hus tyckte inte att han behövde “Vakta” (Shamar)

Då går vi till Guds Hus och familj idag!
Kain i den sista familjen tycker inte han behöver “Vakta”
Kain i den sista familjen är bedragen av en Lögn
Kain i den sista familjen upphöjer sig själv i Guds hus och dödar (Jak 4:2 + 2 Tess 2)
Kain i den sista familjen kommer också att ta emot ett märke
Kain i den sista familjen kommer också att lämna huset (Slav)

Vi kan läsa i Judasbrev att Kain i den sista familjen
Tar en auktoritet han inte äger!

Kommer ni ihåg vad Sigvard Svärd sa förra gången? Han blev utsatt för ett prov!
Om du tillber mig skall jag ge dig allt! Jesu Prov!

Luk 4:5 Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen 6 och sade: “Dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. 7 Därför skall allt vara ditt, om du tillber mig. 8 Jesus svarade: “Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.”

För ett tag sedan skrev jag i ett forum ungefär i den här stilen: En de av dessa Nya Apostlar och Profeter tror jag kör med rena lögner. Men många av dem har mött änglar som de tror är ljusets men de har bara förskapat sig. De lovar dem något verkligt högt och betydelsefullt en kvinna drog in i en New Age sekt. Hon berättade att ett medium sett att hon var Drottningen av Saba i sitt förra liv! Ser du att folk som inte har någon identitet är vidöppna för villfarelse!

Jesu prövningar handlade om identitet så vi förstår att det här är viktigt!

Djävulen kommer att testa om vi vet vilka vi är! I Guds Rike är det så att vi inte kan få någon annan identitet än den Herren ger oss! I det ögonblick du försöker bli någon annan förkastar vi den identiteten. Den som bygger på klippan vet sin identitet den som bygger på sanden han är ständigt flyttbar och utbytbar och råkar ut för den ena besvikelsen efter den andra.

parousia6

Janne Ohlin /Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Bunden i Fruktan

Kristus vårt liv

Detta är en mer full bild av den predikan Janne Ohlin höll 25/4-2018 i Parousia Mission/Kungsbacka.

Man kan fråga sig, vad är egentligen evigt liv? Det vanligaste svaret kanske är att ha blivit förlåten och att komma till himlen. Ja det är ju sant men det innebär mer! Det är inte bara ”en sak” som Gud givit oss. Det är innebär också att det Gud ger till oss är sitt eget liv! Endast Gud själv äger evigt liv och det livet är hans härlighet. Så vi får alltså delaktighet av Guds Härlighet! Det är exakt samma sak egentligen som hans namn.

Både Härlighet och Namn beskriver hur någon verkligen är. Härlighet innebär också ett värde på hebreiska. (KABOD) Tydligen så är det något vi saknar och jagar fram efter i livet. Detta jagandet och denna drivkraft kommer inte att kunna nå målet för det kallar bibeln för SYND.

Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud
– Men!…….
Rom 3:24 och de står som rättfärdiga (FRIKÄNDA) utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. (APOLUTROSIS)

diamant2

APOLUTROSIS betyder ”inväxlade till ett rätt värde”
Förr fanns det något som hette Checkhäfte! Det var ett papper som var förtryckt med ditt bankkonto! Det var värdelöst om inte ägaren som satte sitt namn på det hade täckning för summan. Och så beskrev ägaren ett värde till ditt namn. Nu handlar inte detta om pengar utan om andliga rikedomar i en himmelsk bank.

Vi är alltså av ett oerhört värde inför Gud därför att värdet av Jesu Kristi oerhört dyrbara blod har nu hamnat på ditt konto. Du är nu inväxlad till ett rätt värde inför Gud! Men människor i världen förstår inte detta värde kanske du redan har märkt.

1 Pet 1:18 Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder 19 utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte.

När Gud skall avsluta sitt verk på den här jorden så skall han samla ihop sina Juveler. Vi är Guds ögonstenar så oerhört mycket är Jesu Kristi blod värt. (Mal 3:17 King James)

Mal 3:16 Then they that feared the LORD spake often one to another: and the LORD hearkened, and heard it, and a book of remembrance was written before him for them that feared the LORD, and that thought upon his name. 17 And they shall be mine, saith the LORD of hosts, in that day when I make up my jewels; and I will spare them, as a man spareth his own son that serveth him. 18 Then shall ye return, and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God and him that serveth him not.

NWO-666

Människor har jagat härligheten och ett värde ända ifrån syndafallet. De började att täcka över sin nakenhet med fikonlöv. Senare samlades man i Babylon för att göra sig ett namn.

1 Mos 11:4 Och de sade: Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.

Bygger! Vi gör oss ett Namn! Det är exakt samma sak som att samla ihop ett värde! Detta kallar nu bibeln för Orättfärdighet! Låt oss gå till Babylon i Uppenbarelseboken! Kvinnan där skryter med att hon skaffat sig härlighet! Hon har alltså gjort sig ett namn!

Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

Upp 18:7  Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg.

Upp 18:7 How much she hath glorified herself (DOXAZO)

Vi måste fråga oss: Kan det verkligen vara en slump att vi nu ser en avfallen kristenhet försöka inta världens 7 samhällssfärer eller 7 berg? Samtidigt som denna falska enhet påstår sig vara Kristus på jorden?

Upp 17:4 Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. 5 På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden. 6 Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad.

Upp 17:9 Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar.

JesusOnCross

 

Lägg märke till när Gud kallar Abraham ut ur Babylon! Här har vi bilden av sann rättfärdighet! Det är en person och han bara han är vårt värde. Inget vi gör eller något vi presterar! Antingen bygger vi på det värdet eller så måste vi jaga fram efter vårt eget värde. (SYND)

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.

Gen 15:1 After these things the word of the LORD came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram: I am thy shield, and thy exceeding great reward.

Ordet uppenbarades för Abraham!
1/ Jag är ditt beskydd och din försvarare!
2/ Jag är ditt oerhört stora Värde – Lön eller Kompensation

Hur responderade Abraham på denna uppenbarelse?
1 Mos 15:6 Och Abram trodde på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet. (Ordet ”Trodde på” kommer av en Rot som betyder ”Att bygga på”)

Gud är Gud och han har bestämt att uppenbara sig själv för oss människor genom Evangelium om Jesus Kristus! Gud blev en människa och dog för oss på ett kors! Den som får sina ögon öppnade och ser och förstår detta får sina synder förlåtna och får evigt liv. Han finner vila från att jaga efter ett värde han har nått målet Jesu Kristi rättfärdighet.

Heb 4:10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina.

ETT FALSKT BABYLONISKT EVANGELIUM

Då måste ett evangelium som lovar att vi kan äga härligheten i oss själva vara ett väldigt tilldragande för den visa människan. Mänsklig visdom drivs ju av synden och den har vi ju lärt oss vill skaffa ett värde i sig själv. Kom ihåg nu när jag läser det här vad ”Trodde På” betydde i 1 Mos 15:6 när det gällde Abraham. Han hade redan förklarat detta i sitt evangelium till Korintierna.

När vi läser 1 Kapitlet ser vi de här tankarna tydligt. Predikan om Korset är en dårskap för de Visa! Men det frälser oss som Tror (BYGGA PÅ) Bland dem som (BYGGER PÅ) är det inte många Visa till det Yttre inte många av Förnäm släkt inte många Mäktiga. Varför är det inte det då? Jo just därför att dessa har lyckats skaffa sig ett värde redan. Skulle man nu förlora sitt värde och liksom ”Nollas”? Vilken otrolig dårskap?

Jag måste få slänga fram en tanke här! Ofta när vi ser kändisar bli frälsta varför väljer de ofta de kyrkor som förespråkar mer mänsklig visdom än Kristi Kors? Är det för att man inte vill förlora sin egen härlighet? Man kan fortsätta sedan att glänsa i sitt eget namn medan man till det yttre talar om Jesus med munnen.

jews.torah

EVANGELIET UPPENBARAT I FÖRTID

Släkttavlor är inte så roliga att läsa men den här pekar fram mot vad Jesus skulle göra med oss fattiga nedsjunkna människor. Vi går till 1 Mos 5 så läser vi Sets släkttavla där och 10 Namn som beskriver hela evangeliet.

Adam – Set – Enos – Kenan – Mahalalel – Jered – Hanok – Metusela – Lemek – Noa. Gud som redan innan tidens begynnelse har berett frälsningen har här alltså gömt evangeliets hemlighet. Jag gör nu en möjlig litterär översättning av grundspråket.

Adam = Människan
Set = Beskärd
Enosh = Dödlig människa
Kenan = Ägande sorg och bedrövelse
Mahalalel = Den välsignande Guden
Jared = Skall stiga ner
Hanok = Den invigde läraren
Metusalela = Hans död skall frambringa
Lemek = Den fattiga och nedsjunkna
Noa = Tröst och Vila

Alltså om vi läser ihop det här blir det: Människan är beskärd att bli en dödligt sjuk människa som äger sorg och bedrövelse. Men den välsignande Guden skall själv stiga ner, den invigde läraren. Hans död skall frambringa och ge den fattige och nedsjunkna både tröst och vila. 

Apg 4:12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. (VÄRDET MÅSTE KOMMA FRÅN HIMLEN)

Han bar våra Synder och Han tillräknar oss ingen Synd

hämtning

Gud som är högsta domstolen! Dömde alltså hela människosläktet att ”Döden Dö” erbjuder oss nu en ny rättegång! Vi kan komma ut ur Adam och in i Kristus! Den nya ställningen vi står i kallas i bibeln för rättfärdighet! Den kommer också av en Gåva nämligen Tro!

Gal 2:16 Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig.

Så går vi till V 20

Gal 2:20 och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.

Jesu Kristi Tro! V 16
Guds Sons Tro V 20

Det här innebär att om jag hör evangeliet förkunnas för mig och jag får en äkta Tro. Då beror det på att jag samtidigt tar emot Guds Son och hans Liv och hans Härlighet in i mitt liv. Jag är nu rättfärdig för han som är mitt liv och min rättfärdighet bor i mig.

lying-blog

Och eftersom nu bibeln så klart beskriver att vi inte har något av detta i oss själva. Det måste komma in i oss genom att vi tror evangeliet. Det är tvärtemot vad New Age och Mysticism lär.

De här två vägarna tror jag är det som 2 Tess beskriver i det stora avfallet. Antingen Tror vi på Sanningen! Alltså att vi är I oss själva totalt I avsaknad av Guds Härlighet och får den av Nåd genom Jesus Kristus. Eller så kommer vi att tro Lögnen! (New Age) Tror vi Lögnen behöver vi i princip inte heller Kristus! Lägg märke till att MT 7 lär att det är en smal väg som leder till Livet…(Mer och Mer)

Inom New Age lär man att det finns många vägar till Gud. Men bibeln säger att det finns bara en väg och det är en person Jesus Kristus. Du måste komma in i honom och han i dig!

Vi skall gå till ett bibelställe där det låter som om en ond andemakt predikar evangeliet och bekräftar vad Paulus säger. Paulus blev irriterad i sin Ande och drev ut den här andemakten. (Bra sida för jämförelse New Age – Kristendom på Svenska)
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:21783/FULLTEXT01.pdf

Apg 16:16 En gång när vi var på väg till bönestället, mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. 17 Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: “De här männen är den högste gudens tjänare, och de förkunnar för er en väg till frälsning.” 18 Så gjorde hon i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sade till anden: “Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne.” Och i samma ögonblick for den ut.

goldencalf

Den andemakten som drev henne är samma som verkar inom New Age idag. Det är exakt samma andemakt som verkar i ”Mysteriet Babylon”. De säger att Jesus var bara en profet (Vägvisare) av många andra som kan leda dig till Gud. Den här andemakten är så stark att bara en som är väl grundad på klippan kan stå emot när floden kommer.

2 Tess 2:11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. 13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. (LIV) 15 Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. (AGAPE)

Vad har nu Gud kallat oss till genom Evangeliet? Jo till att bli frälsta! Hur?
Detta jag läser står alltså i pågående form!
Genom att Anden fortsätter att helga oss! (Avskilja oss)(Dra Ut)
Genom att vi fortsätter att tro på Sanningen!

Sedan står det att Vi som blir Frälsta måste:
Stå Fasta och Hålla oss till Läran!

Det innebär av sammanhanget att de som blir dömda har förändrat meningen med Evangeliet så att det betyder något annat än det Jesus menar. De kallas de ”Laglösa” och på hebreiska betyder det att ”Förvrida” Evangeliet.

Vi kan argumentera hur mycket vi vill men bibeln är solklar Jesus Kristus är lösningen för människan kan inte bli frälst utanför honom. Han är Gud som blev människa och bara i honom finns det eviga Livet. Om vi är i honom så är han samtidigt i oss!

Nu kommer vi till en verklig stötesten och det är frågan: Hur tar vi emot detta livet? Jo genom att vi dör bort från vårt eget. Vi måste alltså dö ner från vårt eget och bli ett med honom och hans liv. Den som har tagit emot hans liv får alltså en helt ny drivkraft i sitt liv! Hur visar sig nu den? Genom olika Nådegåvor? Nej genom Andens Frukt (AGAPE)

2 Tess 2:11 Beskriver indirekt Agape! Agape som kommer ur det här livet från Jesus Kristus i oss handlar om lydnad. Den som Älskar Gud älskar också det han har sagt! Det är det första ormen sa till människan i Eden: Skulle då Gud ha sagt!

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. 3 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

Jes 57:14 Man skall säga: “Bana väg, bana och bered väg! Tag bort stötestenarna från mitt folks väg!” 15 Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter “den Helige”: Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.

Jesus Kristus är den som dött och har uppstått han bor i det höga och heliga! Men han har även ett tempel i hjärtat hos den som är ”Förkrossad” och har en ”Ödmjuk ande”. Där i deras hjärtan vill han ge och uppenbara sig själv! Dessa får en helt ny drivkraft! Då måste man ju fråga sig: Vem är Förkrossad? Vem har en Ödmjuk Ande? Det är den som låter Jesus Kristus bygga! Det är den som låter sig formas av Herrens hand och som sedan låter sig sättas in just på den plats i Herrens tempel där Gud vill.

Den som Älskar Herren och lyder honom öppnar han vägar för han tar bort stötestenar! Dessa vandrar på jämnade vägar rakt in i förutberedda gärningar. (EF 2:10) Men om vi inte vill lyda honom om vi inte vill formas av honom om vi inte vill bli placerade av honom där han vill? Läs sammanhanget Jer 5:30-31 med fortsättning in i Kap 6

parousia6

Janne Ohlin – Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Different Stuff | Tagged , , , , , | Comments Off on Kristus vårt liv