Bönedag – För Gud är inget omöjligt

För Gud är inget omöjligt

Bönedag i Emanuelskyrkan Kungsbacka
27/10-2018 med
Arrangör: Jesus for Life
Undervisning: Elvor Ohlin

Vi ska läsa om när profeten Sakarja får en uppenbarelse och en syn från Gud om återuppbyggandet av templet i Jerusalem. Året är 519 f Kr. Det är ett budskap med uppmuntran och en påminnelse om Guds vilja.

Sak 4:1  Ängeln som talade med mig kom tillbaka, och han väckte mig som när någon väcks ur sömnen. 2  Han sade till mig: “Vad ser du?” Jag svarade: “Jag ser en ljusstake, helt av guld, med sin oljeskål upptill och med sina sju lampor. Sju rör går till de särskilda lamporna däruppe. 3  Två olivträd sträcker sig över den, ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra.” 4  Och jag frågade ängeln som talade med mig: “Vad betyder dessa, min herre?” 5  Ängeln som talade med mig svarade: “Förstår du inte vad de betyder?” “Nej, min herre”, sade jag. 6  Då sade han till mig: “Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. 7  Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel skall du förvandlas till jämn mark. Ty han skall föra fram slutstenen medan man ropar: Nåd, nåd över den!” 8  Och HERRENS ord kom till mig. Han sade: 9  “Serubbabels händer har lagt grunden till detta hus. Hans händer skall också göra det färdigt och du skall förstå att HERREN Sebaot har sänt mig till er. [ = härskarornas Gud] 10  Ty vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? De gläds över att se murlodet i Serubbabels hand, dessa HERRENS sju ögon som far omkring över hela jorden?”

 • Talet 7 är fullkomlighetens tal. Guds “sju ögon” är symboliskt för Guds allseende och allvetande. Gud ser allt.

Ords 15:3  HERRENS ögon är överallt, de vakar över både onda och goda.

 • Guldljusstaken är en bild på Guds folk som är bärare av vittnesbördet (ljuset), om Jesus  och Guds ord, ljuset (Upp 1).
 • Guldet står för Guds verk och Guds helighet, det som är gudomligt: pånyttfödelse och helgelse i Kristus. Jesus är guld.
 • Oljan är bränslet eller drivmedlet – den Helige Ande
 • Olivträdet står för Guds förbund (Rom 11) och Guds nåd (Ps 52)

Skeendet på profeterna Haggai och Sakarjas tid berättar om hur Gud talar – påverkar – berör – förbereder – inspirerar till bön och ger kraft att lyda. Allt förs in i den riktning som Gud hade bestämt. Vi kommer tillbaka till Sakarjas syn men först ska vi göra en lång resa för att förstå omständigheterna på den här tiden.

Bakgrunden:

 • Jeremia hade profeterat om sydriket Juda fall och 70 års fångenskap i Babylon
 • Jesaja hade profeterat att kung Kores sedan skulle sända judarna tillbaka till sitt land
 • Daniel – var en av de bortförda judiska fångarna i Babylon

Dan 9:1  I Ahasveros son Darejaves första regeringsår – han som var av medisk släkt men som hade blivit upphöjd till kung över kaldeernas rike – 2  i hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som enligt HERRENS ord till profeten Jeremia skulle fullbordas angående Jerusalems ödeläggelse, nämligen sjuttio år.Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska.

Guds ord grep tag i Daniels hjärta och han började be enligt det.

Det fanns många falska profeter på Jeremias tid. De fick fel i det mesta (för att inte säga allt):

 •  De profeterade enbart framgång och goda tider och förkastade alla varningar från Gud som profeten Jeremia fick frambära
 •  Ingen invasion eller fångenskap till Babylon skulle ske, enligt dem.
 •  Deras budskap var: ”fred och trygghet, styrka och kraft”.

Babylonien intog Juda år 586 f Kr. Salomos tempel och Jerusalems murar raserades och brändes. ”Framgångsprofeterna” sa då att fångenskapen i Babylon skulle ta slut om 2 år (istället för 70 år).

Gud hade sagt att hans hus inte längre var ett bönehus, utan en rövarkula. Det är en plats för att göra vinst och få makt, att röva. Det allvarligaste var att man berövade människor på deras uppriktiga tro på Herren.

Att profetera eller be emot det som Gud har förutsagt är alltid en återvändsgränd.
HUR ska vi be?

Vi är inte kallade att vara överandliga..

 1. genom att måla upp en enbart positiv bild av framtiden eller lova en världsvid jätteväckelse. Gud har förutsagt ett stort avfall och svåra tider. Men Jesus sa också att evangeliet skall ut i hela världen – det ska vi be och arbeta för.
 2. Gud har sagt att judarna i förskingringen skulle få tillbaka sitt land. Bibelläsare såg profetiorna och bad i enlighet med det och profetian uppfylldes år 1948.
 3. Gud har sagt att alla folk kommer att vända sig emot Israel och Jerusalem. Det är ingen idé att be emot det. Men Gud har också sagt att Israel skall bli frälst – det ska vi be och verka för.

Vi är inte kallade att vara oandliga..

 1. genom att be om ”fred och en bättre värld” utan att tala om synd, omvändelse och Guds förlåtelse och frälsning.
 2. Gud har sagt att den här världen kommer att sluta i katastrof p g a synden och att skapelsen kommer att slitas ut. (Jes 51) Men han har också sagt att Jesus skall upprätta sitt fridsrike och Gud ska förvandla och förnya himmel och jord – det kan vi be om och tacka för redan nu!

Guds ord och Guds Ande [Ordet & Anden] leder oss i bönen.

Men VARFÖR ska vi be?
Det enklaste svaret är:

 • Därför att Gud har sagt det.

”Ni har inget därför att ni inte ber” (Jak 4). Vi kanske får börja med bönen: ”Herre, grip mitt hjärta och tänd bönens ande i mig!”

 • Gud har gett löften och vi uppmanas att söka och be enligt dem.
 • I bönen får vi del av det som är på Guds hjärta.
 • I bönen blir vi delaktiga i Guds plan.
 • I bönen förbereds vi för svåra tider.

Ett exempel är Daniel, som inte greps av panik när den babyloniske kungen Darejaves satte upp en skrivelse om dödsstraff för all annan tillbedjan än till honom själv. Visserligen blev han lurad till det. Men vad hjälpte det? En lag som utfärdats av kungen gick inte att ändra på enligt rikets lag. Det är farligt när en människa utger sig för att vara “ofelbar”. Vi har påven som ett skrämmande exempel i nutid.

Dan 6:10  Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen, bad och tackade sin Gud, så som han tidigare hade brukat göra. 11 Då kom dessa män instormande och fann Daniel i färd med att bedja och åkalla sin Gud.

Daniel blev kastad i lejongropen men vi vet hur det gick. Gud räddade honom mirakulöst. Han hade mer uppgifter för Daniel, därborta i Babylonien.

Babylonien intogs av Medien-Persien (Medo-Persiska riket) och kung Kores, precis som Jesaja hade profeterat. Ett nytt världsrike breder ut sig (ofta säger man Persien). Nu börjar stora löften från Gud gå i uppfyllelse. Det här går inte att läsa om i historieböckerna men Bibeln för oss till händelsernas centrum.
Det hade snart gått 70 år av fångenskapen. Vi går till Esra bok och läser hans egna ord:

Esra 1:1  …För att HERRENS ord genom Jeremia skulle uppfyllas, påverkade HERREN den persiske kungen Koresh sinne [ur]

Hebreiska ur betyder att Gud påverkade sinnet, uppväckte hans ande och öppnade hans ögon. Ordet har också innebörden att uppväcka och resa upp någon till att handla. Kung Kores befallde därmed alla av Guds folk att återvända till Jerusalem och Juda och bygga upp templet och staden.

Esra 1:5  …alla de vilkas sinne Gud hade påverkat, [Hebr ur – vilkas ande Gud uppväckte – uppväcka och resa upp någon till att handla] gjorde sig beredda att ge sig i väg för att bygga upp HERRENS hus i Jerusalem.

Så är det när Guds kärlek griper hjärtat och driver till handling – man bara måste lyda och man vill lyda. (Fil 2:13)

Guds löften och kallelse stod kvar
Löftena om återvändandet stod kvar. Löften om återuppbyggnad och upprättelse stod kvar. Bönerna formades enligt Guds ord och Guds vilja. Israels folk hade svikit men Gud sviker aldrig. Förbundets Gud sviker aldrig i sitt förbund.

När vi återvänder till Gud står löftena kvar. Kan Guds plan för mitt liv stå kvar..? Även om jag har gått min egen väg i många år? Jag fick själv erfarenhet av det när jag kom tillbaka. Är inte det omöjligt? Jo, men för Gud är inget omöjligt!

Esra bok och Nehemja bok (GT) berättar om judarnas återvändande från Babylonien och återuppbyggelsen av templet och Jerusalem. Esra var en skriftlärd, av Arons släkt. Han älskade Guds ord och lag och han var en bedjare. Nu var han ledare för en av grupperna som återvände till landet.

Esra 7:27  “Välsignad vare HERREN, våra fäders Gud, som ingav kungen i hjärtat att han skulle smycka HERRENS hus i Jerusalem, 28  och som lät mig finna nåd inför kungen och hans rådgivare och inför alla kungens mäktiga furstar. Eftersom HERRENS, min Guds, hand var över mig fattade jag mod och samlade en del av huvudmännen i Israel för att de skulle resa med mig.”

Innan de reste utlyste Esra bön och fasta för att ”de skulle ödmjuka sig för Gud” och be om beskydd för fiender, bakhåll och andra faror.

Esra 8:22  Ty jag skämdes för att be kungen om soldater och ryttare till vårt beskydd mot fiender på vägen. Vi hade ju sagt till kungen: “Vår Guds hand är över alla dem som söker honom, så att det går dem väl, men hans makt och hans vrede är emot alla som överger honom.” 23  Därför fastade vi och sökte hjälp av vår Gud, och han bönhörde oss.

Esra hade frimodigt vittnat om Israels Gud men nu insåg han att hans egna ord sattes på prov. Det var en stark bekännelse men han hade en ödmjuk inställning i bönen inför Gud. Ingen självsäkerhet. Inget uppblåst krävande och proklamerande – och Gud bönhörde.

Kung (furste) och Överstepräst
Ståthållaren (fursten) Serubbabel ledde arbetet med att bygga upp templet i Jerusalem tillsammans med översteprästen Josua. I sina befattningar var de förebilder på Jesus som både Kung och Överstepräst.

Mostånd
Återuppbyggandet började i Jerusalem… grundstenen till templet var lagd och grunden påbörjad. Men det fanns motståndare och hårt motstånd reste sig i landet.

Esra 4:4  Men folket i landet gjorde judarna modfällda [(hebr) de gjorde deras händer kraftlösa] så att de avskräcktes från att bygga vidare. 5  De lejde män som motarbetade dem och gjorde deras planer om intet…

Motståndet var “berget” i Sakarjas syn. Tempelbygget upphörde i nästan 16 år.

Hebr 12:12 Styrk nu kraftlösa händer… [= uppmuntra till bön och förtröstan på Gud].

Vi får räkna med motstånd för det pågår en andlig strid. När Gud öppnar en dörr reser sig alltid ett motstånd. Det räcker inte med att “ta sig i kragen” eller med motivationspsykologi. Nej, Guds Andes inspiration och kraft är det enda som håller och består. Det är nu profeterna Haggai och Sakarja har en särskild uppgift.

Esra 5:1  Och profeten Haggai och Sakarja, Iddos son, profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn, som de var uppkallade efter. 2  Serubbabel, Sealtiels son, och Jesua, Josadaks son, började då bygga på Guds hus i Jerusalem. Guds profeter var med dem och hjälpte dem.

Haggai betyder fest, högtidlighet
Sakarja
brukar  presenteras i Sakarja bok som “Sakarja, son till Berekja, son till Iddo, profeten”. Det finns ett profetiskt budskap i namnen.

Sakarja betyder Gud kommer ihåg.
Berekja
betyder Gud välsignar.
Iddo betyder vid den bestämda tiden.
Gud kommer ihåg, Gud välsignar vid den bestämda tiden.

Nehemja befann sig i det som nu var Persien och han reste tillbaka till Juda senare. Han fick höra att Jerusalems mur fortfarande var nedriven och folket led nöd. Nehemjas reaktion var att han grät, fastade och bad till Gud för situationen enligt Guds löften. I bönen fick han del av Guds hjärta, han blev delaktig i Guds plan och fick kallelsen att bygga upp Jerusalems murar.

Nehemja betyder (JHWH:s) Herrens tröst, Herrens andedräkt – ”Guds Andes tröst”.
Han var son till Hakalja som betyder den som väntar på Herren.

Ett levande tempel
Men detta handlar om något mycket större än enbart den tidens tempelbygge i Jerusalem. Det handlar om ett levande tempel byggt av levande stenar med JESUS som den levande stenen som ger liv till andligt döda stenar (1Petr 2). Det är ett tempel där JESUS är hörnstenen, grunden, byggmästaren och slutstenen. Det beskriver Jesu första och andra ankomst och ändens tid. Grunden är lagd och bygget pågår.

1Kor 3:11  Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.

I Guds rike är Kungen JESUS i centrum.

Kol 1:16  …Allt är skapat genom honom och till honom.

Berget som Sakarja såg i synen är en bild av ett stort och starkt motstånd. Vi ser det idag i en ny global världsordning där människan styr utan Gud (Upp 13). Här samlas allt motstånd emot Guds vilja och Guds väg. Det är en överstatlighet och superkontroll , ett antikristligt världsherravälde. Här samlas allt som upphöjer sig och sätter människan i centrum – också ”med hjälp av Jesu namn”, dvs. falska apostlar och profeter. Jesus sa:

Matt 7:22  Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23  Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Alla dessa har gjort sig rika och kända och blivit beundrade och ärade ”med hjälp av Jesu namn” men deras liv och deras frukt vittnar emot dem. De känner inte Jesus och de är många. “Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar”, sa Jesus (Matt 7:15)

Hur stort berget än är och blir, kommer det att ”jämnas med marken inför JESUS” – för Gud har sagt det. Haggai profeterade om det sista stora berget som jämnas när Gud skakar:

Hag 2:22 Jag skall komma himlen och jorden att skaka. 23 Jag skall omstörta kungatroner och göra hednarikenas makt om intet… (Jmf Hebr 12)

Murlodet [sänklodet] var i Serubbabels hand. (Sakarjas syn)

Jes 28:16  därför säger Herren, HERREN så: Se, jag har lagt i Sion en grundsten, en beprövad sten [Jesus prövades i allt, Hebr 4:15], en dyrbar hörnsten, fast grundad; den som tror på den behöver inte fly. [chosh – stressa, vara otålig] Och jag ska låta rätten vara mätsnöret och rättfärdigheten sänklodet…

Det beskriver en (rak) rättfärdighetens byggnad, Guds tempel i Kristus. Det är korsets budskap om Jesu seger.

Ängeln sa till Sakarja: …”inte genom (mänsklig) styrka [chayil], inte genom kraft [kuach]…” (Sak 4:6)

Ordet chayil ger betydelsen: Inte genom styrka eller armé. Inte genom förmåga och prestation. Inte genom effektivitet och duglighet, rikedom eller välstånd. Inte genom tapperhet och mod, dristighet och viljekraft.
Ordet kuach ger betydelsen: Inte genom kraft och kapacitet eller hjälpmedel (sådant är värdelöst inför Gud).

Vi har lätt för att lita på mänskliga förmågor och yttre hjälpmedel. Människor jagar metoder, tekniker, trender, andliga övningar och en mängd annat.
Genom min Ande ska det ske, säger Herren Sebaot [härskarornas Gud].

”Mitt hus ska vara ett bönehus”, sa Gud. Gud kan ställa oss i omöjliga situationer för att vi ska dö ned från att lita på något annat än på honom och för att lära oss att be.

Den ringa begynnelsen
Vem vågar förakta ”den ringa begynnelsen”? Elva lärjungar – en hade förrått Jesus. Och i hela världen hade Gud en skara på 120 män och kvinnor. Det var verkligen “en ringa början”! Guds verk är sällan det som syns och uppmärksammas i den här världen. När Gud börjar uppfylla sina löften brukar det vara ”en ringa begynnelse”.

Ordet ringa är qatan. Det betyder mycket liten,  ringa i mängd, storlek och antal, ålder och betydelse (obetydlig). Men Gud ville ha det så – och det var bara början!

Slutstenen [huvudstenen] ska läggas. Jesus ska komma tillbaka! Han som är A & O, trons upphovsman [begynnaren] och fullkomnare.

(Sak 4:7) ..man ropar [1917 års övers. – under jubelrop]: NÅD! NÅD över den!

Vår hjälplöshet öppnar för Guds nåd. NÅD är en oförtjänt gåva /oförtjänt frälsning /oförtjänt förlåtelse /oförtjänt helgelse / oförtjänt kallelse /oförtjänta uppfyllda löften / en oförtjänt himmel… evigt liv hos Gud.
Nåd är också Guds kraft som inspirerar att göra Guds vilja (idag). Vi får be om Guds hjälp och ledning. Vi får be om en äkta väckelse. Att många fler ska finna Jesus, Guds kärlek och den inre frid och harmoni som vi äger, få frid med Gud och evigt liv. Det får vi be om på den här bönedagen frimodigt, därför att Gud har sagt det. Gud vill det för Sverige och vi behöver det mer än någonsin.

För Gud är inget omöjligt och han gör allt han vill.

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Bönedag – För Gud är inget omöjligt

Fristaden-tillflyktsorten

Fristaden – tillflyktsorten

Predikan: Elvor Ohlin
Kungsbacka Equmeinakyrkan
10 oktober 2018
Lyssna på Mp3

Israels folk är här tillbaka i sitt land med ledning av Josua.

Jos 20:1  HERREN sade till Josua: 2  “Säg till Israels barn: Utse åt er de fristäder som jag talade till er om genom Mose, 3  de städer som en dråpare skall kunna fly till, när han av misstag och utan avsikt har dödat någon. Ni skall ha dem som tillflyktsorter undan blodshämnaren. 4  Och när någon flyr till en av dessa städer, skall han stanna vid ingången till stadsporten och förklara sin sak för de äldste i staden. Därefter skall de låta honom komma in i deras stad och ge honom en plats, där han kan bo bland dem. 5  Om blodshämnaren förföljer honom, skall de inte överlämna dråparen i hans hand, eftersom han utan avsikt har dödat sin nästa och utan att förut ha burit hat till honom. 6  Han skall stanna kvar där i staden, till dess han har stått till rätta inför menigheten och till dess översteprästen som då är i tjänst har dött. Sedan kan dråparen vända tillbaka och komma åter till sin stad och sitt hus i den stad som han har flytt ifrån.” 7  De avskilde Kedesh i Galieen, i Naftali bergsbygd, Sikem i Efraims bergsbygd och Kirjat-Arba, det vill säga Hebron, i Juda bergsbygd. 8  På andra sidan Jordan mitt emot Jeriko, på östra sidan, utsåg de inom Rubens stam Beser i öknen på slätten, inom Gads stam Ramot i Gilead och inom Manasse stam Golan i Basan. 9  Dessa var de städer som utsågs till tillflyktsorter för var och en av Israels barn – och för de främlingar som bodde bland dem – som av misstag hade dödat någon, för att han inte skulle dö för blodshämnarens hand, innan han hade stått inför menigheten.

Det måste finnas fristäder om man råkade döda någon oavsiktligt eller av okunnighet. Att döda med berått mod och medvetet, gav dödsstraff.

Blodshämnaren var en nära släkting som hade rätt att hämnas – skipa rättvisa – på den som hade dödats och straffa honom. Ordet är (hebr) gaal och samma som bördeman och förlossare.

1Mos 9:6  Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor, ty Gud har gjort människan till sin avbild. [synd måste straffas]

2 Mos 20:13  Du skall inte mörda. (sjätte budet i Bibeln om vi läser som det står och inte tar bort bildförbudet, det andra budet)

Senare uppmanades israelerna – Guds utvalda folk – att döda och utrota 7 hednafolk som hade ”fyllt sina synders mått”. Det var dödsstraff.

Vad är skillnaden? Svar: motivet.
Lagens tid visade syndens allvar och konsekvenser. Det var ju också en skugga av den andliga verkligheten som vi ser i det Nya förbundet och i ljuset av NT.

Jesus tar upp budordet ”Du skall inte mörda”.

Matt 5: 20  Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket. 21  Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du skall inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. 22  Jag säger er: Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger till sin broder: Ditt dumhuvud [rhaka], är skyldig inför Stora rådet, och den som säger: Din dåre [moros], är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. 23  Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, 24  så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder, och kom sedan och bär fram din gåva. [Den andre har något emot dig därför att han/hon känner sig illa behandlad. Det är inte särskilt bibliskt att bekänna något som man inte har gjort. En del ber om förlåtelse oavsett – det är väl ok om det blir försoning – men det är inte det som vi uppmanas till.]

Rhaka (hebr) är ett starkare ord än vi uppfattar i svenskan här. Det betyder att räkna någon som värdelös, tom, att nedvärdera en annan människa – alltså utifrån förakt och nedvärdering (mobbning). Likadant med moros (hebr) som betyder moraliskt värdelös.

(v 20) Den avgörande frågan här är: Vems rättfärdighet litar vi på? De skriftlärda och fariséerna litade på sin egen rättfärdighet. Utåt sett gjorde de “goda gärningar” och njöt av människornas beröm. Det är likadant idag: den globala agendan talar om ”goda gärningar”. “Men eran Jesus och någon frälsning behöver vi inte…människan är sin egen gud”, säger humanisten.

Skriftlärda och fariséer föraktade Jesus för han sa sanningen om deras inre. Där fanns redan syndens rot som skulle leda fram till att de utlämnade Jesus till att dödas och därmed gjorde sig skyldiga till mord, som budordet förbjuder. Det är onda uppsåt från synden i hjärtat.

Vi brukar säga att Jesus skärper buden. Ja, det gjorde han för den själv-rättfärdiga människan. Men den som bekänner sin synd får förlåtelse och tar emot Jesu rättfärdighet! Då är vår rättfärdighet “långt utöver de skriftlärdas och fariséernas” – vi litar på JESU RÄTTFÄRDIGHET.

Gud befallde om fristäderna redan till Mose. De är en påminnelse (förebild) om Guds frälsning. Fristaden var en plats att fly till för att rädda sitt liv. En plats av hopp för framtiden.

Stadsporten nämns många gånger i GT. Här satt de äldste, ledarna, i staden och tog viktiga beslut och här hade man rättegångar. Den som sökte skydd i fristaden måste stanna vid ingången till stadsporten och bekänna sin synd, sin skuld.

Stadsporten är en förebild på  korset. [Exempelvis “Jakobs stege” som är en bild på korset och Jakob utbrast: “…här är himlens port”.]
Bildligt kan människan beskrivas som en stad med murar (Ordspråksboken) och då står stadsporten för viljan. Vi väljer vad vi släpper in och vad vi inte släpper in. Muren kan vara ett skydd eller ”tankebyggnader som reser sig upp mot kunskapen om Gud…” (2Kor 10:5).
I fristaden var stadsporten bildligt Guds vilja.

”Dråparen” är en förebild på att alla är syndare. Alla är skyldiga inför Gud och får fly till fristaden! JESUS är vår fristad!

Den skyldige måste vänta tills översteprästen dog. När översteprästen dog fick han sin frihet. Han blev dömd till frihet.

Hebr 6:18  Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilka Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt [= fristad (samma ord i grekiska)] i att hålla fast vid det hopp vi äger.19  I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten, 20  dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek.

Det står om översteprästen Melkisedek att han var utan början och utan slut. Han var en förebild på Jesus. En del tror att det var Jesus som uppenbarade sig för Abraham men det vet vi inte.
Jesu offer – hans död på korset – var det som satte oss fria.

Rom 4:25  han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.

Vår fristad och vårt beskydd är evigt – inte tillfälligt.

Hebr 7:24  …eftersom Jesus lever för evigt, har han ett prästämbete som varar för evigt. 25  Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.

Stanna i fristaden! Stanna hos Jesus!

”Förbli i mig, så förblir jag i er”, sa Jesus, och till de nyomvända sa han: Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.” (Joh 8:31-32)

Den Helige Ande visar och verkar. Ljuset kommer att öka, det kommer att klarna mer och mer..

Alla hade rätt att komma till fristaden som befann sig i dråparens situationen. Men till fristaden Jesus får alla komma – både för medveten och ouppsåtlig synd. All synd.

Joh 6:37  Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut.

Ps 46:2  Gud är vår tillflykt [fristad, trygg plats, hopp] och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. 3  Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, 4  om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror.

I orden finns betydelsen en ”mycket närvarande, överflödande hjälp” (matsa meod) …genom nöd /genom vedermöda /genom smala passage (tsara)
Jesus har gått före!

Ordet meod betyder också högtid eller avtalade mötestider: Jesus har bestämt möte. Han har bestämt möte med dig ikväll (idag). Och ibland får vi de där speciella Guds-mötena när vi säger efteråt att “Gud mötte mig så starkt. Han talade till mitt hjärta.” De kommer sällan när man själv tycker att man behöver det, enligt min mening. Gud vet vad vi behöver och ibland händer det när vi minst anar eller förväntar det.

Lagen är en blodshämnaren
Guds lag överbevisar om synd och dömer syndaren: Skyldig!
Den  kan inte friköpa eller ta itu med hjärtat. Vi kan känna oss dömda därför att lagen avslöjar – men den driver oss till korset. Lagens uppgift är att avslöja synd och driva oss till korset och Frälsaren.
Den första fristaden hette:

 1. Kedesh som har betydelsen renhet
  – där man blir ren (inte delvis eller halvt, utan “ren” helt och hållet)
  – förlåten och renad i Jesu blod.

Samvetet “samvetar” – vet tillsammans med lagen – och ger en medvetenhet om synd och skuld. När vi flyr till Guds fristad – JESUS – då får vi ett rent och känsligt samvete igen. Vi kan ju både döva samvetet och våldföra oss på det så att vi gör tvärtemot det vi vet är rätt. Men Jesus ger ett rent och känsligt samvete OCH vi blir renade från döda gärningar.

Hebr 9:13  Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, 14  hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.

Sakta men säkert byts drivkraften ut.

Vi drivs inte längre av dåligt samvete för att duga ..så att vi gör döda gärningar. Vi drivs av den helige Ande som leder oss in i gärningar som Gud har förberett – och så får Gud äran!
Och om – eller snarare när, för det händer ibland på grund av den fallna naturen vi bär på – vi faller tillbaka i det gamla tänkesättet, det gamla tankemönstret, då kommer Anden till vår hjälp.

Matt 5:3  “Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. 4  Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade.

Jag tänker på den förlorade sonen som ”kom till sig själv”. Han kom till slutet av sig själv.  Fattig i anden. Ofta sker det genom misslyckanden då vi inser vårt totala beroende av Guds nåd.

Jag vill än en gång sticka in en parentes: Den nya världsordningens (NWO) Agenda 2030 gör allt för att lägga dåligt samvete på människor och skuldbelägger för att driva alla in i sin plan. Här är det viktigt att vi är uppmärksamma, för vi drivs inte längre av dåligt samvete. Vi drivas av den Helige Ande. Vi är fria i Kristus och tjänar honom.

Den andra fristaden hette:

 1. Sikem som betyder skuldra, börda.
  – här är platsen där bördan läggs ned. Oket brister sönder.
  Den tyngsta bördan är synden. Men vi kan också bära på andra bördor som vi inte ska bära: Bördor av oro för framtiden, oro för familj. Ja, vi människor kan göra oss oro och bekymmer för allt möjligt. Här får vi lägga ned våra bördor – och om vi har svårt att släppa taget får vi be Herren om hjälp att så att vi slutar oroa oss. Vi får också bära ”bönebördor” som vi får bära i bön inför Gud, inför Nådens tron.

Den tredje fristaden hette:

 1. Kirjat Arba eller Hebron.
  Kirjat Arba betyder uppbyggnad eller uppsamling i 4 väderstreck och Hebron betyder gemenskap. Det talar om Andens enhet när Jesus samlar sitt folk från alla håll och kanter – och Jesus är i centrum.
  Vi söker inte efter vad vi kan vinna ”med hjälp av hans namn” eller vad vi kan bli. Jag behöver inte bli något alls i den här världen eller bland Guds folk – bara jag får vara din, Jesus! Men när han kallar, då vill vi följa och tjäna och lyda honom.

Den fjärde fristaden hette:

 1. Beser som betyder stark, ointaglig plats.
  Vi läser Davids ord:
  Ps 139:5  Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.
  Att vara i Guds hand är den tryggaste platsen som finns. Ingen kan rycka oss ur hans hand (Joh 10:29).

Fristäderna låg centralt och synligt så att ingen hade för långt dit. Vi läser i Apg:
…Gud är inte långt borta från någon enda av oss (Apg 17).

Den femte fristaden hette:

 1. Ramot och betyder höjder, högt belägen plats. David skrev om Guds ingripande i sitt liv när han lyftes upp ur dy och ställdes på den fasta klippan (Jesus).

Ps 40:2 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta.

Vägen till fristaden måste rustas upp och göras jämn (5Mos 19:3).

Ps 34:5 Jag sökte HERREN och han svarade mig, ur all min förskräckelse (all fruktan) räddade han mig. 6 De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver ej rodna av blygsel…

Det får mig att minnas den där natten för många år sedan när jag gick mina egna vägar (inte Guds väg) och väcktes mitt i natten en gång, av att någon stötte till mig – men det var ingen där. Den enda tanken som fanns inom mig var: kan min tro rinna ut i sanden? Kan min tro dö ut?! Jag skämdes för att be till Gud. Det kändes som att “rodna av blygsel” för jag visste att jag levde i synd. Jag bad: “Snälla, låt aldrig min tro rinna ut i sanden eller dö ut”. Det var naturligtvis den Helige Ande som gav mig vett att be så. Gud hörde den bönen – och han hörde andra som bad för mig.

…7 Här är en betryckt som ropade och HERREN hörde honom, han räddade honom ur all hans nöd. 8 HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. 9 Smaka och se att HERREN är god. Salig [esher] är den människa som flyr [chasah = fly för beskydd, förtrösta] till honom. 10 Frukta HERREN, ni hans heliga, de som fruktar honom lider ingen brist.

“Smaka och se att Herren är god”
Den versen får mig att tänka på hummus, en kikärtsröra från Mellanöstern. Jag bodde i Israel ett antal år i min ungdom och där åt jag mycket hummus. När Janne och jag som nygifta, var i israel ville jag inviga Janne i den här goda rätten men Janne vägrade. Aldrig! Det ser jätteäckligt ut! Jag vill inte ha! Ungefär så var hans reaktion. Men du kan väl smaka?! sa jag, du kan inte veta förrän du smakar! Men Janne vägrade.
Det är så många resonerar om Gud. Nej, jag vill inte ha med Gud att göra och jag tror inte på någon gud..
Men en dag bestämde sig Janne för att smaka. Va?! Det är ju jättegott!! Sedan fick jag inte ha min hummus ifred för Janne ville ha hummus både morgon, middag och kväll.
Likadant med tron för den som en dag tar emot Guds gåva, frälsningen i Jesus Kristus. Varför gjorde jag inte det här förut! Gud är ju god! brukar det låta då.

Esher (hebr) kan översättas välsignad eller ledd på en jämn väg. Jesus har jämnat vägen för oss.

Vi läste också ”lider ingen brist?” Då måste det väl vara fel på min tro om jag lider brist, eller?
Paulus skrev:
Fil 4:12  Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. 13  Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.

Han var alltså väl förtrogen med både med hunger och fattigdom och andra brister.
I fristaden fanns mat och förnödenheter – det man behövde – det får vi också be om och i Kristus finns det hjälp att få under alla förhållanden. Fortsättningen i vers 19:

19  Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver.

Det som Paulus skrev om här var ju framför allt yttre brister som mat och kläder osv. Men Jakob tar upp inre brister:

Jak 1:2  Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. 3  Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. 4  Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende. 5  Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den.

Vilket underbart löfte! Gud säger inte: “Å vad du är trög som inget fattar”. Nej, han ger vishet när vi brister. Yttre prövningar kan producera en djupare förtröstan på Jesus och att vi formas enligt hans vilja till fasthet och urskiljning så att vi inte vajar hit och dit… eller blir bedragna, som Jesus varnade för. Gud ger oss vishet att förstå att även prövningar kan föra med sig en god frukt – för vishet är ju också att förstå vart vägen leder.

Invånarna i fristaden hade som uppgift att ta hand om dem som kom dit utifrån. Detsamma gäller oss.

Fristaden skulle vara tydligt skyltad (enligt judisk tradition). Det gällde liv eller död om man nådde dit! Guds evangelium ska spridas tydligt och klart! Alla måste få höra.

Jag läste en artikel i tidningen Dagen idag: En ledare i söndagsskolan frågade: “Hur kommer Jesus in i våra liv?” Ett av barnen svarade snabbt: “Han kryper in genom örat”.

Det var ett roligt och härligt svar, för det står ju att Tron kommer av predikan [att höra] och predikan i kraft av Kristi ord. (Rom 10)

Den sjätte fristaden:

 1. Golan – (rot: galah) befria, frälsa och (rot: gai) glädje över frälsningen

Mina tankar går till Nehemja bok. Israels folk var tillbaka i landet. De hade börjat bygga upp templet och bygga upp ruinerna. Esra som var skriftlärd la ut texten om lagen och Guds bud. När folket hörde detta föll de i gråt. De grät och grät och grät. De grät över sina synder, över misslyckanden, besvikelser och motgångar. De var helt förkrossade. Men då sa Nehemja:

Neh 8:10 …Var inte bedrövade, ty glädje i HERREN är er starkhet.

Det finns en ”grundglädje” i frälsningen oavsett hur livet är just nu, därför att Guds kärlek är oförändrad. Vi sjunger i en gammal sång:
Hans kärlek är gränslös,
hans nåd är oändlig
…han giver och giver och giver igen.

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Fristaden-tillflyktsorten

GUDS ANSIKTES LJUS

anotherJwebhagin

Jag sa senast i Kungsbacka att om vi inte förstår att Ormen försöker framställa Mörker som Ljus riskerar vi bedras. Mycket av det som vi idag kallar för Andlig Krigföring är rökridåer från vår listige fiende. Mörkret arbetar frenetiskt med olika knep och läror just för att vi skall ha högre tankar om oss själva än vi skall ha. Det finns ju många varningar om det! 2 Tess 2 Tex.. antikrists ande skall upphöja sig i Guds Hus!

ljus

Inte ens när vi blir troende försvinner den här skadan från Eden. Vi är förblindade i våra hjärtan och behöver hjälp. Kanske det största beviset på det finner vi i Mt 7 där huset byggt på jorden är Mörker. Mörker i bibeln beskriver Syndens konsekvens! Det finns alltså Mörker och om vi inte underordnar oss Ljuset kommer alltså Mörkret att ta över. Just därför talar bibeln om tuktan och om kors.

Heb 3:12 Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud. 13 Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. (MÖRKRET som LJUS)

Levande Gud kommer in i hjärtat genom Levande Ord! (Heb 4:12)

Det är en kuslig tanke men Ormen sa att vi skulle bli som Gud med Kunskap om Gott och Ont. Mörkret har en tendens att bedra oss så vi tror att vi kan urskilja vad som är rätt och vad som är fel. Det här är viktigt att vi förstår!

glimmar

När jag tar emot Jesus Kristus i mitt hjärta börjar en kamp. Jag måste var tag ta på mig korset och följa honom. Varför det? Jo just därför att annars tar Mörkret över! Lägg märke till orden Min Herre och Min Gud! Det innebär att han är både min Kung och min Domare! (Avskiljare av Mörkret i mig)

Huset på Jorden är byggt av en visdom som ser ut som ljus men är mörker. Jag tycker det helt ser ut att handla om den lära som Trosrörelsen och Bill Johnson lär ut. De här nya Apostlarna och Profeterna som man menar att den nya segerrika församlingen skall bygga upp riket på jorden innan Jesus kommer tillbaka. Den visdomen gör även skillnad på människor (Jak 2:1 + 2:9) Vi kan läsa om den i Jak 3:14-16. (Den är Själisk och Jordisk och Demonisk)

Därför måste vi få Himmelrikets nycklar från Gud! Det är den visdomen som kommer ner från ovan (Jak 3:17-18) Det är förmågan som kommer från Gud och som kan åtskilja Ljus och Mörker. Men den visdomen har alltså med Korset att göra! Du får den alltså genom att vandra Korsets väg. Gud måste alltså få en öppen dörr in i våra hjärtan för att det skall kunna ske.

Heb 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare (ÅTSKILJARE) över hjärtats uppsåt och tankar. (MÖRKER OCH LJUS) 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. (DOMAREN)

Det här har verkligen med Andligt ledarskap att göra! För om inte detta sker i våra hjärtan kommer vi att bli blinda ledare som leder blinda. Det mesta av den andliga ledarskapsträning vi får höra idag är mörker för det saknas ett Kors. Det är totalt omöjligt att du kan träda fram som en andlig ledare utan att ha upplevt korset i ditt liv. Men har du upplevt korset så kommer din mun att tala om denna underbara Kraft. (1 Kor 1)

Låt mig nu ta ett exempel! Att samla in pengar och hjälpa någon fattig! Det kan vi alla göra utan att Herren är Gud i våra liv! Att samlas på stora arenor för att där manifestera för världen att Kristna kan samlas det kan vi också göra. Det här bedömer nu de flesta vara Ljus! Om vi fastnar i detta tankesätt så måste ju Guds Rike vara något som vi kan sätta upp själva!

Men bibeln säger att det vi kan göra själva är aldrig Nåd! Sven Reichmann sa en gång!
> Ljus = Nåd
> Mörker = Egen Kraft – (Men det uppträder som Ljus)

Ljuset först! Agape –  Herren vår Gud! (Mt 12:30)
Sedan gärningarna! Agape – Din nästa som dig själv! (Mt 12:31)

Du kan även se detta i Joh 3 + (2 Sam 2:28-29)
Joh 3:19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.

Herren vår Gud kom med Ljuset! Hans Rike är ljus !
1/ Söka Guds Rike först!
2/ Sedan det andra!

Här ser vi vad som är vår första prioritering! Herren vår Gud måste först lysa upp våra hjärtan! Om inte detta sker är alla gärningar för att jag skall berömma mig! Det finns i oss alla och utan korsets kraft i våra liv är detta omöjligt (1 Kor 1) (Jer 9:23-24) Till och med andliga manifestationer kan man berömma sig av (Mt 7:21-23)

Kom ihåg vad skadan från Eden egentligen innebär! Vi vill bli som Gud med Kunskap om Gott och Ont! Om vi fortfarande drivs av detta hur kan vi då Agape Herren vår Gud av hela vårt hjärta ? Gud är en Domare som skiljer Ljus från Mörker!

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: Ljus skall lysa fram ur mörkret han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. (Hans sken till vår nästa inte vårt sken – Gal 1:16)

Apg 26:18 för att du skall öppna deras ögon (SINNEN) så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt (EXOUSIA) till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.

Orion

Det är här vi missar och som gör Satan så framgångsrik idag att infiltrera. Vi ser på det mörker som förnedrar Alkoholism Narkotika Våld och brott mm. Men när Satan kommer som en Ljusets Ängel med sitt Mörkret som ser ut som Ljus! Då förstår vi inte att det kommer från exakt samma rot Synd. När det Ljuset uppträder i Jesu namn är det ytterst få som överlistar det. Det är precis vad jag tror Paulus varnar för i Rom 11 (Höga Tankar)

Vi behöver alltså det ljus som strålar från Kristi Ansikte!

3 Mos 26:9 Jag skall vända mig till er (Heb: MITT ANSIKTE) och göra er fruktsamma och föröka er (VÄXA UPP OCH BÄRA MYCKET FRUKT) och jag skall upprätthålla (FULLBORDA) mitt förbund med er. 10 Gammal gröda, som legat inne länge, skall ni ha att äta. Ni skall tvingas skaffa undan den gamla för den nya. (MT 13:52) 11 Och jag skall resa upp min boning mitt ibland er, och jag skall inte avvisa er. (KASTA UT) 12 Jag skall vandra mitt ibland er och vara er Gud, och ni skall vara mitt folk. 13 Jag är HERREN, er Gud, som förde er ut ur Egyptens land, för att ni inte skulle vara slavar där. Jag har brutit sönder ert ok och låtit er gå med upprätt huvud.

GUDS NÅD HANDLAR 1 (3 Mos 26:9) Jag skall vända mitt ansikte till er!
2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

RESULTAT 1:
2 Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar (eller Reflekterar) Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Gud avtäcker sitt ansikte för oss! När vi avtäcker vårt ansikte sker en mäktig förvandling! Det är alltså vår inre människa det här är frågan om. Att se Herrens ansikte är att bli välsignad! Den som får se ljuset från Herrens ansikte växer till och bär frukt.

När ÖP varit inne och gjort sin tjänst på den stora försoningsdagen och stänkt djurblod på nådastolen skulle han komma ut och välsigna folket. Alla var glada och jublande när man fick se hans ansikte igen. Detta var beviset för att Gud tagit emot offret!

Först såg man honom sedan såg man honom inte mer sedan jublade de när de fick se hans ansikte. Jesus Kristus vår överstepräst sa likadant. De skulle bli överlyckliga när de såg hans ansikte igen och då skulle glädjen vara evig. (ANDLIG) Då skulle de få bevis på att Gud tagit emot offret! Guds eget ansikte Jesus Kristus skulle gå in i det Himmelska Tabernaklet och betala med sitt eget blod för våra synder. Han skulle sitta där på faderns högra sida! Både som Kung och som Präst och sända oss Anden.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.16 En kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig.

Sanningens Ande = Avtäckande Realitet! Han skall föra oss in i fullt Avtäckande! Vilken välsignelse! Han skall ta bort vårt täckelse så att vi kan skåda ljuset från Herrens ansikte.

Sak 6:12 Och du skall säga till honom: Så säger HERREN Sebaot: Se, där är en man som skall kallas Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga upp HERRENS tempel. 13 Ja, han skall bygga upp HERRENS tempel och förvärva majestät och sitta på sin tron och regera; och en präst skall han vara på sin tron; och fridens rådslag ska vara mellan båda.

Herrens Ansikte Jesus Kristus är både Kung och Präst!
Han både välsignar och regerar på samma gång! Här beskrivs hans verk som både ett Åkerfält som växer upp. Men också som en byggnad eller ett tempel som byggs upp. (1 Kor 3:19) Paulus säger att de är både Trädgårdsarbetare och Hjälper Gud att bygga (Gud ger Växten)

Hur bygger då Gud upp sitt tempel! Hur får Gud växten att producera frukt? Det finns bara ett enda sätt! Det här är Andligt ledarskap! Ni måste väl hålla med om att en ledare måste vandra i Ande? Uppbyggnaden av församlingen och Guds Rike sker när vi följer Anden in i hela sanningen (Joh 16:13-16)

GUDS NÅD HANDLAR 2 (3 Mos 26:9) (Jag skall fullborda mitt förbund med er!

RESULTAT 2: Guds Finger skrev på stentavlor 10 Guds bud! Guds Andes ljus förmedlar Sanningen på ett överbevisande sätt rakt in i våra hjärtan! När lagen gavs på Sinai dog 3000 män när Andens överbevisande ljus kom på Sions berg blev 3000 frälsta.

Mose förde Instruktion och Bokstav till folket = Död! (HUR VÅRA HJÄRTAN ÄR)
Jesus för Nåden och Sanningen in i hjärtat = Liv (RÄTTFÄRDIGHET genom TRON)

Hur behandlar vi nu Ljuset som kommer till oss? Tar vi emot det nära?
Om vi gör det så blir vi Guds Barn (Joh 1:12)
Paulus kallar oss Ljusets barn (1 Tess 5)

REPETITION RESULTAT 1 När vi får se det skenet från hans ansikte! Vi blir som träd som växer upp och bär God frukt! Eller som Paulus beskriver ett Husbygge som byggs upp! Paulus säger att vår uppgift är att reflektera exakt samma sken! Detta ljus är Andens ljus och därför ingenting som finns i oss själva! Detta ljus är alltså tillväxt och byggnadsmaterial. Det är absolut ingenting som kommer från oss själva.

Bilden stämmer exakt med den Jesus tar i Mt 7
Av frukten skall du lära känna Trädet!
Falska Profeter = Gå före och lysa upp en Väg!

GUDS NÅD HANDLAR 3 (3 Mos 26:10) Det kommer en tillväxt så snabbt att ni kommer att äta både säd från det gamla förrådet samtidigt som skörden kommer in till det nya förrådet.

RESULTAT 3
Mat 13:52 Då sade han till dem: Därför är varje skriftlärd, som har blivit en himmelrikets lärjunge, lik en man som ur sitt förråd hämtar fram både nytt (KAINOS) och gammalt.

Det är exakt vad jag nu gör för er. Jag undervisar ur GT och så kommer Andens Ljus och det blir som nytt i Jesus Kristus.

GUDS NÅD HANDLAR 4 (3 Mos 26.11)
Jag skall mitt bland er resa upp mitt tabernakel!
Jag skall inte kasta ut er!

Heb: Mishkan – Vilket har följande betydelse Tabernakel vilket kallades ”Mötesplatsen” – Här möts alltså Människa och Gud! (1 Krön 6:31-32)

Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde (TABERNAKLADE) bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Här ser vi att Tabernaklet är en bild på mötesplatsen mellan Människan och Gud. Det är en bild på Människosonen som iklädde sig mänsklig gestalt. Det är härifrån Paulus i första hand hämtar sin favoritfras ”I Kristus”

RESULTAT 4
Tack vare den här boningen i Kristus Jesus så kan Gud ta emot oss! När Jesus fullbordade sin tjänst som det fullkomliga tabernaklet rämnade förlåten. Nu har Jesus Kristus upprättat en ny mötesplats i sig själv och det är genom Anden.

Heb 9:11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen 12 gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

Han erbjuder oss att frimodigt komma in till denna relation med honom. Han lovar att inte kasta ut oss! Joh 6:37 Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut.

Heb 4:14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse.15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

GUDS NÅD HANDLAR 5 (3 Mos 26:12)
Jag skall vandra i mitten av er och jag skall vara er Gud och ni skall vara mitt folk.

RESULTAT 5
Jesus Kristus vandrade som en levande Mötesplats mellan Människa och Gud! Du får gå in i denna mötesplats i Kristus Jesus! Det finns ett syfte med detta? När du går in får du se något som totalt förvandlar ditt liv! Ljuset kommer in i ditt hjärta! Vi får se honom som han verkligen är! Nu tar Guds Nåd över och vi får kasta sandalerna och stå på Helig mark.

Mose ställde frågan: Vem jag att jag skulle gå till Egypten?
Gud svarar: Jag är!

Det är nämligen så att om vi är Guds Folk skall vi sprida hans sken till andra! Den Kunskapen om Gud som du får se stråla i Kristi Ansikte. Den skall vi föra vidare till andra i Världen som är i slaveri så att de också kan bli Guds Folk.

GUDS NÅD HANDLAR 6 (3 Mos 26:13)
Jag är Herren er Gud som förde er ut ur Egyptens slaveri!
Jag har brutit sönder ert ok!
Jag har låtit er upprättas!

RESULTAT 6
Kommer ni ihåg min predikan om Doulus? 2 Mos 21:1-6

Man var slavar i Egypten precis på samma sätt som vi är slavar i Världen. Man byggde år Farao istället för att tjäna Herren! Farao symboliserar denna tidsålders gud! Vi har absolut inget val i livet! Antingen tjänar vi Farao eller så tjänar vi Herren! En Doulus är en som förstått detta under ökenvandringen! Kommer ni ihåg att många ur folket inte förstod detta utan gjorde sig avgudar och ville vända tillbaka till Egypten? Församlingen som förkastar Nåden gör precis likadant.
Alla som lever i villfarelse är Slavar (2 Petr 2:2) Men de tror de är Fria!
De som kommer in i Kristus och förblir där är Fria!

tabernaklet

HERRENS TABERNAKEL MÖTESPLATSEN

Den som ville bli en Doulus han fick sitt öra genomborrat vid dörren! Han blev då sin Herres tjänare för hela livet! Det här är faktiskt en bild på helighet för det är att vara avskild enbart för sin Herre! Vad var det nu du och jag var avskiljda till? Jo att reflektera vår Herres ljus! Eller att ge himmelskt bröd åt människor.

Gud slog alltså upp sitt Tabernakel bland oss människor.Tabernaklet i öknen täcktes av skinn! Men innanför skinnet fanns ett ljus! Bara prästerna fick gå in i det heliga till det ljus som lyste där. Ljuset som brann här tändes från altarglöden som tändes av Gud själv. Det skulle kasta sitt sken på skådebrödsbordet eller hans närvaros bröd eller hans ansiktes bröd. Bara prästerna hade rätt att äta av dessa bröd! Detta rum kallades ”Det Heliga” eller för ”Sanningen” Bröden var 12 genomborrade Kakor!

Gud tänder Altarelden från himlen! Samma eld lyser upp ljusstaken i Tabernaklet! Detta ljus lyser sedan på 12 genomborrade brödkakor! Vi kan nästan höra ekot från 1 Mosebok här: Varde Ljus! Alltså låt Planen och Guds vilja ske på jorden som den sker i Himlen (I GUD) Planen får sin början på ett Altare. Senare får Planen sin bokstavliga uppfyllelse på Golgata där Guds Son frivilligt gav sitt eget liv.

Luk 12:49 Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd.

ljus

Gud tänder sedan lampor på Pingstdagen! Från Guds Himmelska Tabernakel kommer nu Eld som tänder Ljusstaken i det Heliga. Det församlingen nu gör är att kasta skenet på de 12 genomborrade brödkakorna som ligger där. Hur skall jag veta idag om det här är Guds Ljus eller ej? Det tänds ju eldar överallt idag! Men om inte ljuset uppenbarar Jesus Kristus och hans plan är det Mörker. Det är Denna Tidsålders gud som samlar till sitt hus (SE NÅDERESULTAT 1)

Vår uppgift är att kasta skenet på hans ansiktes bröd eller hans närvaros bröd! Det finns ingen smörjelse eller olja vars uppgift inte är Helig just för denna uppgift. Om någon kommer till er och ger sig för att sprida ”Fire” men är oförmögen att uppenbara Guds Plan är han i mörker och inte ljus.

Uppdatering: Eller som Rick Warren säger: “It is my deep conviction that anybody can be won to Christ if you discover the key to his or her heart. . . . It may take some time to identify it. But the most likely place to start is with the person’s felt needs.”1 (Rick Warren)

Men om vi skall följa Rick Warren så kommer vi få problem med Gud för bibeln säger.
1 Joh 4:5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

Rick Warren menar att vi måste göra om budskapet så det passar personen. Just detta är Laglöshet på Hebreiska. Att göra om den ursprungliga meningen så att det betyder något annat. Det är exakt vad vi kommer att se i den avfallna kyrkan byggd på blotta Jorden.

2 Pet 3:13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. 14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv – något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Sanningen är den att vi måste förkunna evangeliet oförvridet med exakt samma mening som Jesus menade. Detta kommer att komma i konflikt med Världens åskådning och de här två synsätten kan aldrig någonsin förenas. Det ena är Mörker och ser ut som Ljus!

Joh 15:18 Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. 19 Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. 20 Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, skall de också bevara ert ord.

Följer vi Rick Warren innebär det att människan kommer i centrum! Den här rörelsen påstår att vi skall studera människan först. När vi gjort det skall vi genom att använda den kunskapen få vår församling att växa till. Någonting är allvarligt fel här och Paulus själv sätter fingret på detta i Korint. Han säger att de som tänker som Rick Warren är fångade i just detta Mörker som vill framträda som Ljus.

2 Kor  4:2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. (OERHÖRDA RIKEDOMAR). Han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Herren har visat mig att han kommer att uppväcka fiendeskap mellan de här två tankesätten. Mellan Ormens säd och Kvinnans säd

parousia6

Predikan från Parousia Mission Göteborg 7/10-2018
Janne Ohlin

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on GUDS ANSIKTES LJUS

Ljuset som är Mörker

Inledning: Den här predikan kommer som en uppfyllelse av en dröm jag hade för några år sedan. Det hela började med att jag befinner mig i en liten by utanför Finspång. Vi står intill dörren till en källare i min Mormors hus. (Gud visade detta som ett tecken) Bara någon vecka efteråt ringer min bror och berättade om att en släkting precis just dött vid denna Källardörr. (Det här kunde bara Gud vetat om!) Så för mig blev detta ett tecken på att denna dröm är viktig. Det blev ännu mer tydligt när Gud lät en person som bott 100 meter från händelsen i Källardörren i denna lilla by sitta med i mötet 26/6 i Kungsbacka då jag predikar detta budskap för första gången. Man blir ju stum av förvåning över Gud ibland men han vet ju allt.

Drömmen: Vi stod alltså med ryggen mot denna källardörr det var kolsvart Natt då Herrens röst kallade oss framåt. Plötsligt kom det skinande små huggormar emot oss som såg ofarliga ut. Men vi kunde liksom tränga igenom ljuset med våra ögon så att vi såg att de var mörka invändigt. Då plötsligt förvandlades de och blev oerhört aggressiva och försökte attackera våra ögon! Vi kämpade och stod emot dem och de flydde de in i en Vingård för att gömma sig.

Det kommer ner ett intensivt vitt sken från himlen som lyste på oss! Sedan säger Herren! Jag skall visa er varifrån de här skinande ormarna kommer ifrån. Då får jag se två händer komma ner från himlen i samma strålande vita sken. Händerna viker undan en massa torrt gräs så att ljuset nu kunde lysa upp en öppning in i Vingården. Där fick vi se en jättestor Huggorm föda levande ungar. Den sista ungen som föddes förvandlades blixtsnabbt till en orm som liknade en drake med två huvuden. Den såg verkligen hemsk ond ut!

Efter detta var vi tillbaka igen i lampans sken och då säger Herren igen: Titta nu!  Nu ser vi hur lampan vänder sig rakt över denna vingård med ett oerhört intensivt kritvitt sken. Nu blir det fart på ormarna som inte tålde ljuset! Alla dessa ormar samlades nu i stora ormgropar!  Efter detta var vi tillbaka igen under lampans sken! Nu rakt framför oss lyste lampan upp den vägen som vi skulle vandra på. Den var smal men den var helt jämnad!

Drömmen avslutades med att Herren talade från himlen till oss: Jag skall uppväcka fiendeskap mellan Ormens säd och Kvinnans säd! 

Det är alltså om det här min undervisning beskriver här! Jag upplever det här som ett profetiskt budskap över vad som nu sker i Kristenheten! Ormen hade här två huvuden det innebär att det har två uppgångar och fall genom historien (Irwin Baxter) Om nu Nimrod vars namn betyder: Låt oss göra uppror! Var det första Babylon! Så säger 2 Tess 2 att det kommer ett liknande uppror igen i ett nytt och sista Babylon! Alltså Ormens sken som är Mörker skall upphöja sig över Guds ljus!

Inte heller att jag hade en annan dröm när en affärsman står där med samma ljus som ormarna i drömmen och upphäver sig med förakt över Sven Reichman. (Hans död ett tecken?) Då säger Affärsmannen: Jag skall ta över era konferenser! Vi ser det nu hur Trosrörelsen och NAR  har infiltrerat kristenheten man har använt Sverigebönen. Nu har man en stor konferens i Citykyrkan i Stockholm. Kära vänner det stora avfallet är här! Kan vi skilja på Mörker och Ljus?

 

Drömmen nämner jag inte under predikan i Kungsbacka (Mp3) >>

sotc1

1 Kor 1:27  Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. 30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning 31 för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren.

Guds vilja är alltså att göra oss svaga i oss själva!
Göra till intet det som tror det är något!
Föra över uppmärksamheten från oss till Herren

Profeten Samuel såg till det yttre när han var hos Isai för att smörja en av hans söner till Kung. (1 Sam 16:7) Men Gud utväljer inte efter det yttre utan han ser till hjärtat! Jag tror att det är precis därför Mt 22:14 säger: Ty många är kallade, men få är utvalda.

Att Paulus nu skrivet till en Kristen församling visar att vi har Problem! Vårt hjärta är så infekterat från mötet med Ormen att skenet fortfarande finns kvar i våra sinnen. Om vi inte blir av med denna drivkraft i hjärtat kommer vi att berömma oss. Vi kommer att tala mer om oss än om Herren.

Kristna TV kanaler!
Kristna Tidningar!
Kristna Konferenser!

På senare år har ett nytt fenomen dykt upp på scenen Kristna kändisar! Om någon känd i världen blivit frälst har vi lyft den personen till skyarna. Texten vi läste handlar om att göra skillnad på människor. Jakobs brev säger att göra skillnad på människor är Synd! (Jak 2:9) Tänk nu om det skulle bli en känd sångare frälst! Han måste vi bara lyfta upp hans berömmelse får vi del av! Det här har med hjärtats problem att göra!

Mt 7 beskriver 2 Hus byggda med två olika sorters visdom! Den ena är byggd av visdom från ovan på Klippan (LJUS) Den andra är byggd av visdom från Jorden! (MÖRKER) Mörker i bibeln är antingen Synden själv eller dess Konsekvens! Bedragna blir vi om vi förblindas så vi inte ser och förstår att Mörkret uppträder som Ljus!

Jakob har en intressant sak att berätta för oss i Kapitel 3:15-16. Det finns en visdom som kommer ovanifrån som är Rent ljus utan Mörker! (BYGGNADSMATERIAL) Sedan en Visdom som är Jordisk och själisk från de Fallna Änglarna (BYGGNADSMATERIAL)

Jesus Kristus samlar alltså under sig själv och bygger upp sitt hus genom heligt ljus från ovan. Det är ett ljus som överbevisar oss till lydnad under en Kung (Apg 5:29) Petrus fick Ljus ovanifrån och på detta skall Guds Son bygga (Mt 16:16-18) Det är exakt det Paulus beskriver är Guds Rådslut och Vilja i EF 1:9-10 Att samla allt som är i Himlen och på Jorden och göra det till ETT under 1 Kung. Vi kan bara bli detta om vi är i Ljuset från Himlen! Då är vi hans Hus! Då är vi hans Plantering!

satan

Men den fallna änglavärden då! Han snurrar inte omkring som ett gasmoln och gör saker av en slump. Han vill också samla ihop människor och bygga hus! Han har ju redan en rot i oss i våra hjärtan. Han kommer att göra allt han kan för att ge den roten näring. Han vill få oss att berömma oss och skina och lysa i hans ljus fast det är Mörker. I Mt 7 ser vi:
1/ En bred Port (Babylons berömda Ichtar – Port)
2/ Falska profeter (Demoners Läror)
3/ Ett hus byggt på roten eller grunden (Demoners Visdom)

Jag tror att det här är grunden till de begrepp bibeln talar om när den nämner det stora avfallet! Eller det stora upproret! Det är ett Mörker men det ser ut som Ljus!
Är Satan  “Den Laglöse” som samlar “De Laglösa” ?
Är Satan “Antikrist” som samlar “Antikrister” ?

Paulus citerar Jer 9:23-24 i Texten vi startade med! 1 Kor 1:27-31
Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. 24 Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN.

Berömma sig här betyder ”Att Skina eller Lysa av ” och i verserna efteråt framkommer det att det här ljuset kommer från ett oomskuret hjärta. (SYNDEN) I Gamla förbundet omskars man på köttet för att bli ett förbundsfolk. Nu i NT så omskärs man i hjärtan av Anden.

Rom 2:29  Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm (LJUS och Värde) inte av människor utan av Gud.

Detta verk av Anden går djupare och djupare ner i våra hjärtans hemliga vrår. Det är himmelskt ljus från ovan som visar oss vad som finns i våra hjärtan. Om Jesus Kristus finns där kommer han att strida mot mörkret och upprätta sitt rike där. Guds Rike är alltså Kristi Herravälde som tar över Mitt Herravälde!

Heb 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. (LJUSET) Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. (MÖRKER)

När det har gjort sitt verk kan vi säga som Paulus!
2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Här ser vi igen Ljus och Mörker! Om inte Gud gör någonting åt våra oomskurna hjärtan genom Korsets Kraft! Kommer vi att berömma oss ! “To Shine” Det ljuset kommer från Ormen i Lustgården som ville bjuda på mat från en förbjuden visdom. Namnet på ormen är Nachash – “Den som skiner eller lyser” De åt och inspirerades alltså av Jordisk visdom eller Demonisk visdom. Vi lärde oss en viktig sak förut!

Jakob har en intressant sak att berätta för oss i Kapitel 3:15-16. Det finns en visdom som kommer ovanifrån som är Rent ljus utan Mörker! (BYGGNADSMATERIAL) Sedan en Visdom som är Jordisk och själisk från de Fallna Änglarna (BYGGNADSMATERIAL)

Just det här vi har så oerhört svårt att förstå! Att vi kan utstråla ett ljus ifrån våra hjärtan som i själva verket är mörker. Det kan uppträda som ljus men det är mörker ändå! Jesus varnade sina lärjungar för det här Mörkret som uppträder som Ljus!

Joh 12:35 Jesus sade till dem: Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. 36 Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn. När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem.

Ljuset kommer alltså ner till oss ovanifrån genom Anden! Vi måste låta det lysa upp våra hjärtan och lysa på och attackera Mörkret. De som låter det ske är vi Ljusets Barn.

Om det här är Andlig krigföring så har nog många missat dess mening. Mörkret vill alltså bedra oss och förblinda våra ögon genom att uppträda som Ljus!

Låt oss titta lite närmare på Mörkret som ser ut som Ljus! Människan skapades för Kristi skull inte för sin egen skull! Att vandra i Helighet är att vandra endast för Herrens skull! Den människa som vandrar i helighet vandrar alltså i Herrens Ljus! Hon får sitt ljus från Herren! Så länge de vandrade i Ljuset hade de allt de behövde det saknades dem inget.

HÖRA RÖSTER

Edward-40-Hands-win-vomit-2142

Nu till en annan del av Mörkret nämligen förnedringen! Mörkret uppträder nämligen i 2 delar den ena delen är att vi upphöjer oss över andra. Den andra delen mörkret uppträder är när den förnedrar människor. Den första delen är livsfarlig för oss Kristna för många förstår det inte. Förnedringsmörkret däremot är lätt att se.

Sista natten jag arbetade var det en man som var så förvirrad att han började prata med diskmaskinen flera timmar. Jag tog in honom på kontoret och började predika evangelium för honom! Jag var väldigt tydlig med hur jag vittnade för honom!

Jag berättade att Jesus seger var en seger över Mörkrets makter en gång för alla. Du kan få uppleva precis som jag att Jesu Kristi blod renar dig från all synd. Du behöver inte leva i förnedring och slaveri du kan välja Jesus som Kung och bli Frälst och Befriad. Varenda gång som jag nämner Jesu seger på Golgata över Mörkret hände något med mannen. Det var som en svart dimma kom över hans ögon och han utbrast flera gånger! Men Satan Då? Men Satan då? Strunta i den nollan sa Jag! Han är besegrad!

Den här svarta dimman som kom över hans ögon var något som speglade hans sinne! Det var helt klar en andemakt som förblindade honom. Det var den gamle Ormen !
2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild.

Jag talades vid med en vän på telefon om just det här med att så många hör röster. Vi var överens om att detta har ökat väldigt snabbt. Det märkliga med de här rösterna är att de aldrig säger något positivt. Vore det nu som vetenskapen påstår är ju allt av en slump! Hur förklarar man då det här? Man kan ju tycka att de borde väl i rimlighetens namn säga något positivt någon gång? Men jag har inte talat med någon ännu som hört positiva saker!

En kille jag var kontaktman åt på båten hörde röster!

Jag hade långa samtal med den här killen! Ondskan i rösterna grep mig!
1/ De förnedrade hans utseende
2/ De sa att han skulle ta livet av sig
3/ Det kommer aldrig bli någon förändring så det är ingen ide

Den här killen försökte fly till Alkoholen. Men han berättade att rösternas styrka ökade om han använde droger! När jag ser en människa som mår väldigt dåligt tänker jag: Det där kunde likagärna varit jag! Men samtidigt kommer tacksamheten till Gud! Precis som vi läste!

1 Kor 1:30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 31 för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren.

Tack Gud för att jag befinner mig i Kristus! Och att han befinner sig i mig! Han har blivit min nya inspirationskälla! Genom Anden kommer hans Liv ut i mitt innersta och skapar nya fräscha tankar! Han talar aldrig någonting som kan skada mig! Det livet erbjuds genom evangeliet! Det är precis det här vi får erbjuda människor i denna mörka nedsjunkna värld idag.

parousia6

Janne Ohlin/Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Ljuset som är Mörker

Det är Guds nåd som gör det

DET ÄR GUDS NÅD SOM GÖR DET

Detta är en mer full bild av den predikan Janne höll i Parousia Mission Göteborg 9/9 – 2018

bibeln

Det hänt att Gud talat till mig med hörbar stämma. Det är inte hans vanliga sätt att tala jag har bara upplevt det några få gånger. Vi skulle ha två möten nere i Småland ett vanligt Söndagsmöte och sedan ett kvällsmöte.

Det var när jag läste igenom texten till första mötet som det händer Herren kommenterade samma text som jag läste. Ju mer jag tänker på detta ju större blir det Jesus som själv är Guds levande ord kommenterar sitt nedskrivna ord. Alltså snacka om en levande bibelkommentar! Jag läser från Jes 53 följande:

Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad? 2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande.

planta

Plötsligt kommer Herrens stämma: Precis så kommer jag i era liv också! Det här stämmer ganska bra med liknelsen om såningsmannen. Vi bestämmer alltså själva om han skall få växa upp i oss eller ej. När han får växa upp i oss så kommer vi också att tänka som han och tala i enlighet med Guds ord. Vi kommer att bli som de i Filadelfia som inte förnekat hans namn (Gk: Onoma = Hur någon är! )

Det finns två bilder på församling: Ett Träd ! Och en Byggnad! (1 Kor 3:9)
1 Kor 3:9 Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker (Plantering)  en Guds byggnad.

> Trädens tillväxt kommer från Roten!
> Byggnadens från Hörnstenen!

Herren uppenbarade sig för Abraham – Han Trodde = Byggde !
1 Mos 15:6 Och Abram trodde (Heb: Tot: “Aman” – Bygga på) på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet.

Han uppenbarade sig för Petrus = På denna Klippa = Bygga !
Mat 16:16 Simon Petrus svarade: Du är Messias, den levande Gudens Son.” 17 Jesus sade till honom: “Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. 18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.

För en som kan hebreiska är detta oerhört intressant. För ordet Fader betyder: “Grundläggare av ett hus eller ett familjenamn”. Och ordet Son betyder: “Grund och uppbyggare av ett hus eller ett familjenamn”

Detta kommer tydligt fram i Jakobs dröm i Betel som betyder Guds hus.
1 Mos 28:12 Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. 13 Och se, HERREN stod ovanför den och sade: “Jag är HERREN, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger skall jag ge åt dig och dina efterkommande. 14 Din avkomma skall bli som stoftet på jorden och du skall utbreda dig åt väster och öster, norr och söder, och genom dig och din avkomma (Kristus Gal 3:16) skall alla folkslag på jorden bli välsignade. (Heb: Inympade eller att Böja Knä)

1 Mos 28:16 När Jakob vaknade upp ur sömnen, sade han: ” HERREN är verkligen på denna plats och jag visste det inte.” 17 Han greps av fruktan och sade: “Hur helig är inte denna plats! Det måste vara Guds boning, ja, här är himlens port.” 18 Tidigt på morgonen steg Jakob upp, och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod och göt olja över den. 19 Och han kallade platsen Betel. (Guds Hus) Tidigare hette denna stad Lus. 20 Jakob gav ett löfte och sade: “Om Gud är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig, 21 och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid, då skall HERREN vara min Gud. 22 Och stenen som jag har rest till en stod skall bli ett Guds hus, och av allt som du ger mig skall jag ge dig tionde.”

Hörnstenen blir alltså ett Andligt hus som byggs av Guds Son som är Klippan (1 Kor 10) Eller Jesus blir som en levande rot som växer upp till ett träd. (Joh 15) Om vi förkastar hörnstenen förkastar vi roten! Det vi producerar kommer att bli ormungar! För vi har redan en giftig bitter rot i oss som producerar ond frukt (Synden – Rom 7) Den kom in i Eden när ormen gav dålig frukt till människosläktet att äta (Inspireras av). Den roten producerar i vårt kött 3 saker som tar över vårt tankesätt! (Ormens 3 Lögner)

1/ Skulle då Gud ha sagt! (Skriften)
2/ Ingalunda skall ni dö (Missa märket)
3/ Ni skall bli lika Gud ändå (Utvändigt)

Herren sa i en dröm att han kommer att uppväcka fiendeskap mellan de här två tankesätten. Ormens säd kommer att komma i konflikt med Kvinnans säd. Jag tror det redan har börjat och det är mitt ibland oss och det kommer även att gå rakt igenom församlingar och familjer.

När du nu läser Ps 118 så gör det med Jakobs upplevelse i Betel i åtanke. (1 Mos 28: 12-22) Jakob fick liksom gå runt och tuktas av Gud ett tag sedan kom han tillbaka igen till samma plats. Gud tar hand om Jakobs liv på sitt eget precis som han gör individuellt med våra liv. Ordet för omvändelse på Hebreiska kan vi se i Jakobs liv när han gör denna resa och kommer sedan tillbaka till Betel igen.

Ordet Shuwa som betyder omvändelse är en rörelse runt och tillbaka igen till utgångspunkten

Psa 118:18 Hårt har HERREN tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. 19 Öppna för mig rättfärdighetens portar, jag vill gå in genom dem och tacka HERREN. 20 Detta är HERRENS port, de rättfärdiga går in genom den. (Korsets handlande i våra liv) 21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. 22 Den sten (Jesu Verk) som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. (HUS) 23 HERREN har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon.

Vi ser en port in till ett andligt hus! Det husets grund är en sten en hörnsten! Men vi måste ödmjuka oss och Herren måste tukta oss för att vi skall se det här. Vi skulle lika gärna ta bilden av en rot som växer upp till ett träd som bär god frukt det är exakt samma sak.

Mat 13:20 Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, 21 men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall.

Förkastar vi hörnstenen så förkastar vi roten det är exakt samma sak! Föraktar vi eller förkastar Roten Jesus Kristus så inte han får växa upp i oss. Då kommer en annan rot att växa upp och bli till ett träd eller en växt. Så vi kan alltså bära God frukt eller dålig frukt! Det hjärtat är fullt av det talar munnen!

Mat 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd (Växt) som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden.

Om vi nu både är en åker och en byggnad så måste vi ju tolka liknelsen om ogräset och vetet utifrån detta tankesätt. Ormen kommer alltså in i åkern och sår och det har han ju redan gjort i Eden (Förebild) Han sår nu samma sak! Kom ihåg att ordet Antikrist betyder
1/ Motståndare (Till Kristus)
2/ Istället För (Han Kopierar)

Så någon ny växt sår han egentligen inte utan ett nytt evangelium. Det är ett evangelium och en ande som ger näring till den rot som redan finns där redan. (Synden) Ormen vill gärna krypa in och ge näring åt den roten.

Heb 12:9 Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas Fader så att vi får leva? 10 Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd, men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi skall få del av hans helighet. 11 För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. (Från Kristus roten i oss) 12 Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. 13 Gör stigarna raka för era fötter, så att den fot som haltar inte går ur led utan i stället blir botad. 14 Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. 15 Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas. 

Guds Nåd verkar alltså så att den håller ormens rot i schack så att den inte växer upp och bär frukt. Istället verkar Guds nåd så att Roten Kristus i oss får mer och mer plats att växa och bära Frukt. (Guds Rike Rom 14:17) Om ormen får tillfälle kommer han alltså att snabbt skapa grupperingar och sprida detta i Kristi Kropp som Cancer. Det är exakt vad Paulus beskriver om Gnosticismen (Trosrörelsen)

2 Tim 2:15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare (Trädgårdsarbetare) som inte behöver skämmas (Misslyckas) utan rätt delar (Beskära och Rensa) sanningens ord. 16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus, 18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum.

För att få fram andemening som Paulus vill ha fram till oss vill jag här parafrasera det lite.

Timoteus jag ser en fara komma så hänge dig åt att studera Guds ord. Det är ju din kallelse och då hjälper Guds Nåd dig att utföra din tjänst. Timoteus jag vet att Gud har satt dig som en Trädgårdsarbetare i Guds Trädgård. (Rike) Du är satt där för att vakta så att ormen inte kommer och ger näring åt ogräset eller den bittra roten. För om den ges näring kommer den att växa och skapa grupperingar och sprida sig mitt bland er i Guds trädgård  (Heb 12:15) Din utrustning är Anden och Ordet! Det är som en skalpell eller som en beskärningskniv de rensar bort saker om kan vålla skada (Jesus tar samma bild om hans ord Joh 15 Rensning och Beskärning)

Guds ord är som en skalpell och så skarp genom Anden att den blottlägger vad det är för rot som påverkar och driver oss. Andlig krigföring handlar om att hålla ormen borta från Lustgården för han vill ge näring åt den här bittra Roten! Men ljuset håller honom i schack!

Heb 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Det här tog jag upp förra gången om Doulus! Den som frivilligt kommer till dörren på huset och blir genomborrad där. Han tillhör nu Herrens hus evinnerligen. Han får sin skuld fastspikad vid dörren (Korset) Herren har nu ansvaret för hans försörjning och beskydd. Jesus var en Doulus och vi skall vara det (Fil 2) Tömma oss själva är exakt samma sak som talet om Korset. Det är även samma sak som att bli beskärd med skalpellen eller kniven av Trädgårdsmästaren. (Joh 15)

1 Kor 1:17  Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. 18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

Kristi Kors i våra liv drar oss mer och mer in genom en smal port till ett Hus. Förkastar vi det dras vi mer och mer mot en bred port till Babylon.

Gud vill plantera något underbart in i våra liv. Han sätter ett rotskott där som senare börjar växa upp till ett olivträd. Det finns en enorm kraft i ett växande olivträd för det kan till och med flytta på klippblock. Det flyttar på det omöjliga i våra liv när det får växa upp. Det är min uppgift på båten känner jag att samtala med människor i sin nöd och försöka så in något av Jesus i hjärtat på dem. Jag har nyss fått ett tillfälle att få så in Jesus i ett hjärta så be gärna för honom.

PIX-TFMYG2

Psa 52:9 “Se, där är en man som ej gjorde Gud till sitt värn! Han litade på sin stora rikedom, han sökte styrka genom att roffa åt sig.” 10 Men jag är som ett grönskande olivträd i Guds hus. Jag förtröstar på Guds nåd, alltid och för evigt. 11 Jag skall alltid tacka dig för vad du har gjort. Inför dina fromma skall jag hoppas på ditt namn, ty det är gott.

i David finns ett grönskande Olivträd och han är i ett grönskande Olivträd! Detta är att komma in i Kristus och Kristus kommer in i dig. Nu har Plantan vuxit upp till ett träd som bär frukt (LJUS) Gud har gjort något underbart i hans liv! Han vill alltid tacka Gud för det. När han ser mannen som hela tiden jagar fram såg han sig själv innan Gud handlat med honom (52:9) Nu när han är i Kristus Jesus kan han tacka Gud för hans nåd!

tabernacle

Förra gången tog jag upp vad ordet synd betyder: Att missa märket! (DÖRREN) Det handlar om en kraft som kallas synd. Den är lik mannen i  Ps 52:9 slaveriet under begäret att jaga efter ett värde blir bunden till slut. Men sen finns det en annan kraft som Gud lägger ner i oss som drar oss till Gud som kallas för Nåd. Utan att Gud handlar med oss så är vi ohjälpligt förlorade!

Den har till grund i vad Jesus gjorde på Korset och den sanna tron drar oss alltid mot honom. Det är genom Guds nåd han ger oss Tron som gör oss Rättfärdiga och som leder till Frälsning. Inte undra på att bibeln skriver så mycket om Guds nåd. Vad är vår respons till Guds nåd?

1/ Tacksamhet!
2/ Lydnad!

Rom 6:17 Men Gud vare tack! Ni var syndens slavar (DOULOS) men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. 18 Nu är ni slavar (DOULUS) under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden.

Det är exakt vad nåden gör! Den skapar tacksamhet genom att du kommer att förstå att det är Guds handlande i ditt liv som för dig till lydnad. (AGAPE) Jag tog just upp tuktan förra gången att det är Gud som fostrar oss genom de omständigheterna vi möter. Resultatet vi ser och förstår Guds Nåd och kommer till porten till Guds hus.

Jag berättade att jag drömde innan förra predikan att jag besökte två vänner med bil. Jag såg en väldig flod komma jag sprang upp på ett högt berg. När jag kom upp på berget så var jag plötsligt i Anden mitt i ett Parousia Möte. Jag vet att det finns de här i mötet som haft liknade drömmar!

Berget är naturligtvis inte ett berg du kan ta på eller se med dina vanliga ögon. Gud måste öppna våra ögon genom sin Nåd. (TUKTAN) Anden talar genom David som förklarar vad detta berg är! Han Här förklaras även vad den här floden är jag drömde om är.

Psa 36:6 HERRE, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet (EMMUNAH) ända till skyarna. 7 Din rättfärdighet är som väldiga berg, dina domar som det stora havsdjupet. Både människor och djur räddar (YASHA) du, HERRE. 8 Hur dyrbar är inte din nåd, Gud! Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga. 9 De mättas av de rika gåvorna i ditt hus, av din ljuvlighets ström ger du dem att dricka. 10 Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. 11 Låt din nåd förbli över dem som känner dig och din rättfärdighet över de rättsinniga.

Låt oss nu titta på några intressanta saker här!

Hans Nåd!
Hans Tro! (Gal 2:16 Rättfärdiga genom Hans Tro)
Hans Rättfärdighet! Hans Berg!
Under Hans Vingars skugga! (Jesu Verk Rom 3:23 + Heb 9:5)
I Hans Hus!

Sedan står det om Hans fällande Dom – Den är som en oerhört snabbt stigande Flod av väldiga vattenmassor! Det är exakt samma ord som används om Noas flod! Det är troligen därför det står att han öppnar (YASHA) för människor och djur.

1 Mos 7:11 Det år då Noa var sexhundra år, på sjuttonde dagen i andra månaden, bröt alla det stora djupets källor fram, himlens fönster öppnades.

Plötsligt steg en flod från underjorden upp och skapade väldiga vattenmassor. Den drog med sig alla som inte gått in i Arken. Att gå in i arken genom rättfärdighetens port den smala porten det var Noas budskap. Den som har Öra han hör (LYDER) vad Anden säger till församlingarna.

Arken symboliserade alltså även Sions berg och det Nya Jerusalem! (Heb 12) Tron på Jesus når ända upp i himlen det når ända upp i skyarna står det.  Vi har alltså ett namn givet! Det första Noa gör när han går ur Arken är att bygga ett altare. Det var alltså exakt samma altare bildligt talat som fört honom min i Arken. Altare på hebreiska kan betyda: Platsen där djuret slaktades (GOLGATA) Lammet är slaktat från begynnelsen (UPP 13:8)

BABYLON

Noa fortsatte som rättfärdighetens förkunnare även när floden dragit bort. Han var fortfarande en förkunnare på Sions berg. Hans Altarbygge var alltså evangeliet! Vad är egentligen frälsning? Noa förflyttades från en gammal värld rakt in i en ny. På samma sätt skall vi komma från denna tidsålder rakt in i nästa.

Apg 4:11 Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. 12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. (YASHA)

För att komma in i nästa tidsålder och bli frälsta måste vi alltså komma in genom dörren till Guds hus. Den som kommer in i Guds hus har accepterat hans namn! Det är hur någon verkligen är! Den som är vänd mot ingången till Herrens Hus han har ansiktet mot Altaret. Den som har ansiktet vänt mot Altaret och inte förnekar hans namn han är samtidigt på Sions berg och i Det Nya Jerusalem.

Massor av människor far runt som skottspolar och letar efter sammanhang där man tror att Jesus är och där Jesus verkar. Hur skall jag veta om det är det sanna namnet eller inte? Det finns nämligen ett annat evangelium en annan Jesus och en annan ande (2 Kor 11:4)

Berg i bibeln symboliserar riken! Sions Berg är Guds Rike! Herrens Doulus Johannes hörde där ljudet av en Basun! Budskapet förstås av hans Doulusar! Sedan hörde han ljudet av väldiga vatten (Exakt som Noas Flod)

Så om du kommer till Sions berg så kommer du att få höra ljudet av en Basun! Basunljud har ju med väktare att göra alltså de som inte sover utan vaktar. Noa hörde detta eller hur?

1/ Varning!
2/ Floden kommer!

Noa fortsatte alltså att vara Rättfärdighetens förkunnare! Han fortsatte vända människors ansikten mot det altare han byggt. Men Satan kommer alltid som ett ljusets ängel och bedrog dem ANTIKRIST betyder både MOT och ISTÄLLET FÖR.

Bakom principen Babylon står alltså Satan! Lägg märke till att det är MOTSTÅNDAREN som mitt bland de Kristna sår någonting som är EN KOPIA (MT 13)

De vände altaret ryggen
De kommer till Sinerars land (Folket sover)
Där förändras namnet (Laglöshet)
Där försöker de nå Himlen (Ps 36:6) Tron!
Där bygger de ett hus

Är det inte lite märkligt att Jesus sa att Antikrist ande kommer in där folket sover?

Mat 13:25 Men då folket sov, kom hans ovän (MOTSTÅNDARE) och sådde ogräs (KOPIA) mitt ibland vetet och gick sedan sin väg.

Kvinnans säd (Jesus Kristus i oss)
Ormens säd (Antikrists ande)

Så när man rört sig tillräckligt långt Österut bort ifrån Altaret kommer man till platsen där väktarna sover! Det är exakt vad namnet Sinear betyder enligt en kommentar jag har. Där startar alltså Babylon som var och som kommer. Antikrist är en andlig princip och Antikrists ande är floden som drar människor dit.

Det verkar som om Jesus hänvisade till allt detta när han undervisade om Babylon för sina lärjungar. Judarnas fiender var ju ofta Babylon! Lärjungarna kände ju väl till deras historia! Så när Jesus talade om en sådd av ormen där folket sov (SINEARS LAND) Det samma gällde när han talade om Portar! Det var en port i Babylon som var världsberömd det var Ishtar Gate.

Det var en oerhört stor och med dyrbart material prydd port in i staden Babel. Denna väldiga port räknades som en av världens sju underverk. Ishtar var Himmelens Drottning vars andra namn var Semiramis och Astarte. Gick man in genom den porten ärade man alltså Himmelens Drottning som även var Magins Gud! Men samtidigt även en annan avgud som hette Adad som var beskyddade mot naturkatastrofer som Stormar och Slagregn.

Det var ju exakt vad som var bakom porten till det Hus Jesus talade om i Mt 7. Jag slutar aldrig förvånas över det oerhörda djup som finns i bibeln. Här står det talas om falska under och tecken profetia och stora kraftgärningar som Satan lätt kan kopiera. Astarte eller Ichtar var även magins stora avgud!

Det står även talas om Naturkatastrofer som Stormar och Slagregn som den där avguden Adad skulle beskydda emot. Bakom Babylons avgudaport fanns alltså en Magi! Vet du att många som kommer ur New Age tror att de tjänar Gud. Ja en del är så blinda att de faktiskt tror att de tjänar Jesus! Johanna Mickaelsen skapade ett tomrum i sitt innersta där en person som kallade sig Jesus uppenbarade sig.

Det här är precis vad den sanne Jesus varnade oss för i Mt 24

Mat 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. 27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.

V 26 Öknen kan likagärna översättas: Tomheten! Det här var ju exakt vad Johanna Mickalesen råkade ut för. En annan Jesus uppenbarade sig för henne i det tomrum hon skapade när hon mediterade och tämde sig själv på sina tankar.

V 27 Inre rummen kan betyda behållare eller litet tabernakel. Det är exakt vad som sker i en mässa i Katolska Kyrkan. Våfflan blir upphöjd av människohänder och genom magi förvandlad till Jesus. Den läggs sedan in i en Monstrance som är en behållare formad som en sol. Sedan läggs Våfflan in i ett litet Tabernakel och när det görs tänds en lampa som visar Jesus är Här.

Bob Dylan skrev en sång en gång som handlar om att vi människor kan sätta på oss olika titlar en del höga och en del ännu högre. Men vi måste tjäna någon!

Du måste tjäna någon ja så är det du måste vara någons tjänare. Ja det kan vara Djävulen eller det kan vara Herren men du måste tjäna någon.

1/ Om vi tjänar Herren dras vi till porten på hans hus!
2/ Om vi tjänare Djävulen dras vi till porten på hans hus!

Vid porten till hans hus finns ISHTAR och bibeln beskriver henne som sensuellt attraherande. Hon kallas även som sagt var för Himmelens Drottning! Hon vill gärna att du tar och dricker lite vin tillsammans med henne. Går du in till henne gör du dig ett med Henne! Detta kallas i bibeln för andlig otukt!

Det som fångade Johanna Mikaelsen var en andlig upplevelse!
Det som fångade Warren B Smith var en andlig upplevelse!
Det som fångar människor i Latter Rain är andliga upplevelser!
Det som fångade mig i Knarket var också upplevelse!
Den som tjänar Djävulen är kvar i Babylon! Han eller hon är Drucken!

2 Tim 2:15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. 16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus, 18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum.

2 Tim 2:25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

Här talar han mot Gnosticismen föregångare till den Latter Rain och Trosrörelse vi ser idag.  Uppståndelsen har redan skett och arvet är redan vårt men vi har inte fattat detta. Du måste först åka till Tulsa sedan till Uppsala. Sedan gör du helt enkelt andra upplevelser och förändrar din teologi till Katolska Kyrkans. Det är exakt samma andemakt bakom! Men vad är det som gör att de kommer att ha sådan stor framgång? Vad är det som gör att deras evangelium kommer att ha sådan framgång? Jo då som nu: Upplevelser!

Jesus sa: Om de Falska Profeterna säger han är här eller där gå inte dit!
Varför åkte så många till Toronto?
Varför åkte så många till Pensacola?
Varför åkte så många till Lakeland?
Varför åker så många till Bethel Church?

Därför att på dessa ställen kan du få gå in genom Ichtars port (Den breda porten) Magins Drottning vill gärna ge dig lite vin och smutta på så du kan få göra en egen lite upplevelse. Vad är det nu för skillnad på de här ställena och på de som gått in genom den smala porten? En av upplevelserna är lite märklig – Gud är bara kärlek han skulle aldrig döma någon nej det är inte min Jesus! (VIDEO)

Men de som går in genom den smala porten kommer Herren också att ge upplevelser! Men det är tydligen drömmar och syner och andligt förstånd om vilken tid vi lever i. Till skillnad från bygget i Sinears land sover inte Sions väktare.

parousia6

Janne Ohlin / Parousia Mission – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Det är Guds nåd som gör det

När bönesvaret är på väg

När bönesvaret är på väg

Parousia Mission 9/9-2018
Predikan: Elvor Ohlin

Rökelse var förebilden för bön i GT. Bibelord är viktigt, så att vi inte tror att vi ska gå omkring och svänga rökelsekar idag.

Ps 141:2 (David) Låt min bön gälla inför dig som ett rökoffer, mina lyfta händer som ett aftonoffer.

Upp 5:8  Och när det tog bokrullen, föll de fyra väsendena och de tjugofyra äldste ner inför Lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld, fulla av rökelse, som är de heligas böner. [Här ryms inte våra själviska och köttsliga böner men de som den Helige Ande har inspirerat till, som alltid är enligt Guds vilja]
8:3  Då kom en annan ängel, som hade ett rökelsekar av guld, och ställde sig vid altaret. Åt honom gavs mycket rökelse, som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. 4  Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud. [kanske “mycket rökelse som lades till” är Jesu förböner]

skold1

Vi ska gå till GT och läsa om rökelsealtaret i tabernaklet och  som senare också gjordes till templet. Herren sa till Mose:

2 Mos 30:6  Du skall ställa altaret framför förlåten som hänger framför vittnesbördets ark. Det skall stå framför nådastolen som är ovanpå vittnesbördet, där jag skall uppenbara mig för dig.

Aron skall tända väldoftande rökelse på altaret. Varje morgon när han gör i ordning lamporna skall han tända rökelse. 8  Aron skall också tända rökelse när han sätter upp lamporna i skymningen. Detta skall vara det dagliga rökelseoffret inför HERRENS ansikte från släkte till släkte. 9  Ni skall inte låta någon främmande rökelse komma på det och inte heller brännoffer eller matoffer och ni skall inte utgjuta något drickoffer på det. [Bönen är inget medel för egen rättfärdiggörelse. Den Helige Andes verk får inte förfalskas genom att blandas med hednisk tillbedjan som är falsk eld]

Rökelsen /bönen måste ha sin grund i brännoffret, dvs. i Jesu offer och blod. Jesus är den ende Medlaren som gör att vi får komma inför Guds tron.
Brännoffersaltaret stod allra först i förgården när kom in genom porten. Det var överdraget med koppar som bildligt står för dom och rättfärdighet. Här dömde Gud synden när Sonen Jesus tog all vår synd på sig på Golgata.

1Petr 2:24  Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten…

Elden på rökelsealtaret togs från brännoffersaltaret [korset]. Andens eld /Guds eld faller bara där Jesu blod och försoning har fått rena hjärtat. Då blir bönen i Ande och sanning, som Jesus sa.

Rökelsealtaret hade en central plats. Likaså ska bönen ha en central plats i våra liv. Rökelsealtaret hörde till det Allra heligaste men stod i det Heliga, framför förhänget till det Allra heligaste. Det kan vi läsa om i Hebr 9. Det var det förhänget som brast uppifrån o ner när Jesus dog. Draperiet som var 18 x 9 m och som ”4 hästar i varje kant kunde inte få den att rämna”, skrev historieskrivaren Josefus.

Vilken chockvåg det måste ha varit! Vägen var nu öppen in till det Allra heligaste! Öppet till nådastolen /Guds tron!

Rökelsen var väldoftande och noga sammansatt enligt Guds föreskrifter till Mose.

2 Mos 30:34  HERREN sade till Mose: Tag väldoftande kryddor, stakte, sjönagel och galban, och dessutom rent rökelseharts, lika mycket av varje slag, 35  och gör rökelse av dem, en konstmässigt beredd blandning, saltad, ren och helig. 36  En del av den skall du stöta till pulver och lägga framför vittnesbördet i uppenbarelsetältet, där jag skall uppenbara mig för dig. Höghelig skall den vara för er. 37  Den rökelse ni gör med denna sammansättning får ni inte göra åt er själva. Den skall vara helig för dig inför HERREN. 38  Den som gör en sådan för att njuta av doften skall utrotas ur sitt folk.
[Vad är det vi söker? Andliga upplevelser? Spekulativa andliga manifestationer? Andliga gåvor för själviska syften? Eller ber vi om den Helige Ande för att vi verkligen vill leva helt för Jesus i efterföljelse och helgelse?]

rokelse-kryddor

Det skulle vara ren rökelse med 4 ingredienser av väldoftande kryddor.
Bönen är ju först och främst gemenskap med Gud, med Jesus och att närma sig honom.

 1. Stakte
  Stakte
  var självrunnen kåda från träd – om man högg med en yxa i stammen och ”sårade” trädet, strömmade kåda till för att läka såret.
  Det är en bild på förkrosselse, bekännelse och åkallan. Anden överbevisar om synd och gör samvetet känsligt.

Ps 34:19  HERREN är nära dem som hava ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande.

Jes 48:18  O, att du hade lyssnat på mina bud! Då skulle frid flyta till dig som en ström och din rätt som havets vågor.

Stakte var den finaste myrra. ”Myrraberget” läser vi om i Höga Visan. Det är en bild på Getsemane och Golgata där synden blev sonad.

HV 4:6  När dagen blir sval och skuggorna flyr, vill jag gå bort till myrraberget, till den rökelsedoftande höjden. 7  Du är alltigenom skön, min vän, på dig finns ingen fläck.
(1917 års översättn.) Till dess morgonvinden blåser och skuggorna fly, vill jag gå bort till myrraberget, till den rökelsedoftande höjden. [Detta är också en profetia om kvinnorna som gick till graven tidigt på morgonen och upptäckte att den var tom för Jesus hade uppstått!]

 1. Sjönagel
  Sjönagel
  var skalet av en viss mussla från havets botten som fanns i Röda havet.
  Det är därför en bild på begäran (begärbön) och önskan från djupet av hjärtat som ofta kommer genom nöd.
  Det är också en bild på förbön, i samarbete med den Heliga Ande.

Asaf profeterade:
Ps 50:15  Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig.”
[(1917 års översättn.) Åkalla mig i nöden så skall jag hjälpa dig och du skall prisa mig]

David skriver:
Ps 18:7  I min nöd åkallade jag HERREN, till min Gud ropade jag. Från sitt tempel hörde han min röst, mitt rop till honom nådde hans öron. [det är något väldigt speciellt när vår bön är ett nödrop – det rör Guds hjärta. I Synen jag fick (1990) om en äkta väckelse var bönen ett nödrop].

 Jag tror att vi som Guds folk i Sverige får be på samma sätt som profeten Daniel gjorde:
Dan 9:18  Böj, min Gud, ditt öra till oss och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss, och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. Ty det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. 19  O Herre, hör, Herre, förlåt! Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja – för din egen skull, min Gud, ty din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn.” [Vi har inget gjort för att förtjäna Guds nåd eller förtjäna en besökelsetid men vi får vädja till Guds barmhärtighet].

 ”du skall prisa mig” – då kommer vi till nästa ingredienser i rökelsen/bönen.

 1. Galban
  Galban beskrivs som en olja (mjölkliknande vätska) från en flockblommig planta. Den har använts för medicinskt bruk (bl a mot kolera).
  Galban är en bild på tacksamhet, tacksägelse. Jag kom in i ”klagande” en period när jag bad om ett speciellt löfte jag hade fått eftersom jag tyckte att ingenting hände. En dag upplevde jag ett tilltal från Herren: ”Du kan tacka redan nu!”. Å vilken förändring det blev! Jag fylldes av tacksamhet och trosvisshet.

Kol 4:2 Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse.

1Tess 5:18  och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. [Det händer något när vi börjar att tacka. Det är som vårt öppnas upp inför Herren].

David skrev i Ps 30:12: Då förvandlade du min klagan i fröjdesprång…
Vi behöver inte vänta att tacka tills vi ser med våra ögon. Vi kan tacka redan nu för det som Gud har sagt och lovat. Vi behöver påminnas om det. Jag tror att Sven Reichmann sa: ”Inget dunstar så snabbt som vår tacksamhet” och det är nog tyvärr sant många gånger.

 1. Rent rökelseharts
  Rent rökelseharts
  var en mycket väldoftande kåda från vissa barrträd, från granar. Det är en bild på tillbedjan och lovprisning.

2Kor 2:14  Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. 15  Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade, 16  för de senare en doft av död till död, för de förra en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta?

Svar på den frågan finner vi i 3:5:
…inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud.

Så har vi de fyra ingredienserna i bönen:
Bekännelse – Begärbön & förbön – Tacksägelse – Tillbedjan & lovprisning
Ingredienserna syns i böner som bads av Hanna, Nehemja, Daniel, David och många andra i Bibeln som bad inspirerade av Guds Ande.

1Tim 2:1  Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, 2  för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. 3  Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, 4  som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 5  Ty Gud är en [= enhet (Fader, Son, Helig Ande)], och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, 6  som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne…

Nu, i Lukas kapitel 1, var tiden inne…

Vi läste innan att rökelsen skulle tändas varje morgon och kväll (så att den inte slocknade). ”Detta skall vara det dagliga rökelseoffret inför HERRENS ansikte från släkte till släkte.”

När judarna återvände från de 70 fångenskaps-åren i Babylon byggde de upp templet i Jerusalem (Esra och Nehemja, Sakarja och Haggai bok). De återinförde prästtjänsten med prästavdelningarna (1 Krön 24). 20.000 präster tjänstgjorde i templet vid den här tiden. Att tända rökelse morgon eller kväll tillföll bara en gång i livet och det avgjordes genom lottning.

Den här veckan tjänstgjorde Abias prästavdelning
Abia betyder Herren är min Fader

Luk 1:5  På den tiden då Herodes var kung i Judeen fanns det i Abias prästavdelning en präst som hette Sakarias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. 6  De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. 7  Men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruktsam, och båda var till åren. 8  En gång när turen kom till Sakarias avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud, 9  fick han vid den sedvanliga lottningen uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. 10  Allt folket stod utanför och bad medan rökelseoffret bars fram. 11  Då visade sig för honom en Herrens ängel, som stod till höger om rökelsealtaret. 12  Sakarias blev förskräckt vid denna syn, och fruktan kom över honom. 13  Men ängeln sade till honom: “Frukta inte, Sakarias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes. 14  Du skall få fröjda dig och jubla, och många kommer att glädja sig över hans födelse. 15  Ty han skall bli stor inför Herren. Vin och starka drycker skall han inte dricka, och redan i moderlivet skall han bli uppfylld av den helige Ande. [beskriver en nasir i GT, en man eller kvinna som var helt avskild för Guds syfte och vilja över sitt liv] 16  Och många av Israels barn skall han omvända till Herren, deras Gud. 17  Han skall gå framför honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som är berett.” 18  Då sade Sakarias till ängeln: “Hur skall jag kunna vara säker på detta? Jag är själv gammal och min hustru är till åren.” 19  Ängeln svarade honom: “Jag är Gabriel som står inför Gud, och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glada budskap. [det är samme mäktige ängel som sändes till profeten Daniel med väldigt starka budskap …man nästan hör hur ängeln Gabriel drar efter andan… “jag är sänd direkt ifrån den himmelska tronen, från Gud själv…”] 20  Och se, du skall bli stum och inte kunna tala förrän den dag detta sker, därför att du inte trodde mina ord, som skall gå i uppfyllelse när tiden är inne.” [det var en tillrättavisning och en konsekvens av Sakarias tvivel på Guds ord/löfte] 21 Folket stod och väntade på Sakarias, och de förundrade sig över att han dröjde så länge inne i templet. 22  När han sedan kom ut, kunde han inte tala till dem, och de förstod att han hade sett en syn i templet. Han gjorde tecken åt dem och förblev stum.

Sakarias betyder Herren kommer ihåg.
Elisabeth betyder Guds edfästa löfte, Guds fullhet.

Herren kommer ihåg sitt edfästa löfte – profetorden skulle uppfyllas för Tiden var inne.

Bible

Detta profeterades ca 400 år innan:
Mal 3:1  Se, jag skall sända min budbärare och han skall bereda vägen för mig.
Detta profeterades ca 700 år innan:
Jes 40:3  En röst ropar i öknen: “Bered väg för HERREN, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud.  [Med andra ord: öppna era hjärtan! ”Den rösten” var Johannes döparen]

Johannes betyder den benådade, den som finner nåd hos Herren (JHWH).
Gud hade bestämt tiden för Messias ankomst /Jesu första ankomst. Han har bestämt tiden och stunden för Jesu andra ankomst också. Vi kan inte ”påskynda” den dagen men vi kan ”ivrigt åstunda /längta till”. Jag tror inte på den första översättningen av 2Petr 3:12. Det finns gott om andra bibelord som talar om att dag och sund är bestämd av Fadern. m du känner ett ansvar eller tvång att be så mycket som möjligt för att påskynda – släpp den tanken!

Gud kan hålla tillbaka något för att göra något större. Vi har exempel som  Lasarus som hann dö, för att Jesus kom ”för sent”. Jesus hade hunnit fram om han ville men han skyndade inte, som vi tycker att han borde. Nej, Jesus skulle inte bara bota Lasarus. Han skulle uppväcka honom från de döda.
Hur skulle det gå för Abraham och Sara som ett helt folk skulle komma från? De blev bara äldre och kunde inte längre få några barn. Det svåra blev värre och till sist omöjligt. Men för Gud är inget omöjligt.

Vad säger det oss? Håll ut i bön även om det mänskligt sett ser omöjligt ut! Det är lätt att ge upp när allt ser ut att gå åt ett annat håll..

godstime

…men bönesvaret var på väg!

Varför hade Sakarias svårt att ta emot? Varför var han uppfylld av tvivel och otro?
Det finns en hemlighet i grundtexten: Orden som ängeln Gabriel säger: ”Din bön är hörd…” kan översättas: ”Den bön som du inte längre frambär, var hörd”.
Sakarias hade gett upp. Han bad säkert för sitt folk och för Messias ankomst – men det där med ett barn, det kunde ju inte ske nu.

I Bönen förbereds vi för att ta emot löftet.

Gud verkar tro i oss när vi ber likaväl som han verkar i det han lägger på våra hjärtan att be om.
Sakarias:

 • kunde inte välsigna folket, som var hans prästerliga uppgift.
 • kunde inte berätta att Messias snart kommer att födas.
 • tvivel och uppgivenhet gjorde att ”vittnesbördet tystnade”.

Trots Sakarias tvivel höll Gud sitt löfte – för det var bestämt.

Sackarias

Och när pojken skulle omskäras och namnges på åttonde dagen ville släktingar och grannar att han skulle heta Sakarias, som sin far och de ställde frågan till Sakarias:

Luk 1:63  Då bad han om en tavla och skrev: “Johannes är hans namn”, och alla förundrade sig. 64  Genast öppnades hans mun och hans tunga löstes, och han började tala och prisa Gud. [det måste nästan ha varit som en vulkan som exploderade, när han äntligen kunde uttrycka sin tacksamhet till Gud – sen står det att han uppfylldes av den helige Ande och profeterade]

bön

Låt oss aldrig ge upp i bönen!
Jag måste ofta be: Jesus, tänd bönens ande, tänd din eld starkare i mitt hjärta!
Rökelsen måste ju vara tänd för att doften ska kännas och gå uppåt. Om bönen tystnar falnar tron och vittnesbördet tystnar. Bönen måste vara tänd med den Helige Andes eld.

Jesus sa:
Matt 7:7  Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta (knacka) och dörren skall öppnas för er.
Orden står som så ofta i NT i pågående form: var bedjande, var sökande, var bultande (knackande)… Det talar om hängivenhet och uthållighet och löftet om bönesvar hör ihop med det som är Guds vilja.

Sakarias bönesvar (Johannes) skulle bana väg för Messias och ”skaffa åt Herren ett folk som är berett.” Ordet är  grek. kataskeuazo [Strong 2680], som betyder förberett, sätta (satt) i beredskap och bygga upp. Det var  Johannes döparens tjänst.

Bönen är också en förberedelse för svårigheter som vi möter – så att vi håller oss till Jesus. Johannes var ett vittne som fick förbereda människor för att ta emot Messias Jesus. Han pekade på Jesus och sa: ”Se Guds Lamm, som tar bort världens synd”.

Så vill Gud förbereda och utrusta ett folk idag inför Jesu återkomst, hans andra ankomst. Och vi får leva och verka i den store himmelske Översteprästens förbön – Jesus /Yeshua – och bana väg för honom.

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on När bönesvaret är på väg

Missa inte Guds Märke!

Predikan av Janne Ohlin i Parousia Mission/ Göteborg (Mp3)

Budskapet som jag upplevde Herren lade på mitt hjärta handlar om 1:a Versen i Romarbrevet och 1:a versen i Uppenbarelseboken. Det här budskapet bekräftades sedan av en dröm jag hade nu på natten mellan 8-9 Augusti. Jag drömde exakt likadant för något år sedan.

Båda drömmarna handlade om hus !
Det kom en flod mot båda husen!
Det ena huset skadades av floden men inte det andra!

I den första drömmen skulle jag cykla med min Elcykel för att besöka två vänner. När jag kom dit var huset redan översvämmat av en hastigt stigande flod. Jag vände min cykel och flydde undan floden. Jag blev oerhört bedrövad av händelsen så jag utbrast! Det är inte klokt det här de borde förstått bättre! Deras fönster var ju vänt emot floden som så hastigt steg!

landscape-1431033830-flooded-house

Nästan exakt så här fast ett rött hus med svarta knutar i första drömmen!

I onsdags natt hade jag en exakt likadan dröm men den här gången körde jag bil och skulle besöka två vänner. Jag körde även denna gång bredvid en flod. Plötsligt började floden stiga så fort att jag vågade inte vågade köra vidare. Jag lämnade bilen och sprang upp på ett berg för att komma i säkerhet undan vattnet. Plötsligt befinner jag mig på ett möte med Parousia Mission. Vännerna jag skulle besöka var där och sa: Vattnet nådde aldrig upp till oss! Du kan åka med oss och hämta bilen nu.

Psa 32:1 En läropsalm av David. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt.2 Salig är den människa som HERREN ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. 3 Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. 4 Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela.5 Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: “Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN.” Då förlät du mig min syndaskuld. Sela. 6 Därför skall alla fromma be till dig medan du är att finna. Om än stora vattenfloder kommer skall de inte nå dem. 7 Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig. Sela. 8 Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.

depositphotos_81892780-stock-photo-hands-of-a-potter-creating

Jag tror att David här beskriver en tid då han töms på sin egen kraft för att kunna få Guds kraft. Guds fadershand tuktar oss för att kunna ge oss mer av det som är från honom.

När Gud välsignar oss i Kristus Jesus handlar det om det inre livet före det yttre. Bibeln säger att Herren vill vända oss bort från det onda. Vi vet inte själva vad som är ont och gott vi tror vi vet det. Men det är Guds välsignelse i våra liv genom Kristus i oss som gör det (Apg 3:36) Gud låter oss alltså gå igenom perioder som kan vara tuffa men de är välsignade. Paulus säger att han visste genom att i honom bodde inget gott (Rom 7:18)

När jag i fortsättningen talar om “Märket” är det Guds “Märke” jag skall försöka förklara innebörden av.

the-key-to-heaven

Sanningens Väg och Vandra i Ljuset är exakt samma sak! Synd betyder att ”Missa Märket”. Vi talar ofta om en Syndaskuld! Alla har vi Syndat alla har vi ”Missat Märket”. (Rom 3.23) Andens arbete är bland annat att överbevisa oss om Synd (Missat Märket) Så att få tag i det här märket verkar ju vara lösningen på problemet! Men vad är märket då?

Jesus säger att han är Dörren! (Joh 10:9)
Jesus säger att vi skall gå in genom en trång Port! (Mt 7:13)
Jesus säger även att vi skall ta vårt kors och följa hans exempel (LK 14:27)

Så Guds märke som vi inte får missa är här måste ju handla om att komma in genom porten. För den porten leder in till Herrens Hus. Så det här är alltså målet med vår vandring! Att finna den trånga porten och den smala vägen! Och att frivilligt gå in genom den!

JesusOnCross

En annan Psalm som undervisar om Porten till Guds hus!
Psa 118:17 Jag skall inte dö utan leva och förkunna HERRENS gärningar. 18 Hårt har HERREN tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. (FLODEN) 19 Öppna för mig rättfärdighetens portar, jag vill gå in genom dem och tacka HERREN. 20 Detta är HERRENS port, de rättfärdiga går in genom den. 21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. (YESHUWA) 22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. 23 HERREN har gjort den till detta, underbart (MIRAKEL) är det i våra ögon.

Hårt har Herren tuktat mig. Men han lämnade mig inte åt döden (FLODEN). Man skulle kunna säga att korset har verkat fram det här. Nu ville han komma till dörren! Nu ville han gå in i Herrens Hus. Nu ville han tacka Yeshuwa. (JESUS) Nu hade han fått öppnade ögon genom hård tuktan. Han har blivit så liten att han förstår Herrens väg! Detta är ett fullkomligt mirakel! Vaddå?

Vad står byggnadsarbetarna för? Jo de står för de visa och kloka i sina egna ögon. Att tuktas och bli små genom Kristi Kors och få sina öron och ögon öppnade är inget för dem. Nej de går in genom en annan dörr istället en bred. Det leder fram till ett annat hus och en annan Herre. 

Så vägen in till Herrens Hus och Märket går alltså genom att Herren hjälper oss in. Han är själva målet för vår vandring. Så den som inte går in genom Dörren till Herrens Hus. Han kommer automatiskt att gå in i det här andra huset och är bokstavligen en slav under den andra Herren. (Dödsrikets Port)

Jesus säger att vi kan inte vara slavar (DOUELEO) under två Herrar (LK 16:13) Varför kan vi inte det? Jo jag skall förklara det! Ordet DOUELEO kommer från ordet DOULOS. För att bli en DOULOS i Guds Hus krävs följande!

korset

DOULOS (SLAV)

Det är mycket enkelt att komma in genom den här breda porten än det är att komma in genom den trånga porten. Att vara syndens slav är naturligt för oss! Men för att komma in igenom den trånga porten behöver vi hjälp! Jesus var en bild på en DOULOS  och han uppfyller alla bilder i GT. Han gör det för att kunna hjälpa oss att kunna “Pricka märket”. SYND (Hamartia) är att missa märket!

Fil 2:5 Var så till sinnes som Kristus Jesus var. 6 Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7 utan utgav sig själv genom att anta en tjänares (DOULOS) gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8 ödmjukade sig och blev lydig ända till döden döden på korset. (DÖRREN ÖPPNADES TILL GUDS HUS)

Många kommentarer pekar på 2 Mos 21:1-6 Slaven som av frivillig kärlek till sin Herre älskar honom så mycket att han vill tillhöra honom för alltid.

DOULOS är en slav som har förlorat alla sina rättigheter. Han har frivilligt valt att ge sig själv åt sin Herre på livstid. 2 Mos 21:1-6 vi läser från vers 5 Men om slaven säger: “Jag älskar min herre, min hustru och mina barn så mycket att jag inte vill bli fri 6 då skall hans herre föra fram honom inför Gud, ställa honom vid dörren eller dörrposten och genomborra hans öra med en syl. Sedan skall han för alltid vara sin herres slav.

Innebörden: Om en människa inte kunde betala en skuld så blev han slav till den som han var skyldig för att han skulle få arbeta av skulden tills nästa sabbats år. Under tiden som han gjorde sitt slavarbete att betala av skulden började han förstå att Herren är ju god och barmhärtig. Han kunde när han själv ville komma till sin Herre och begära få bli hans DOULOS. Så genom att slava under lagen kunde man aldrig bli verkligt fria. Jesus sa ju till Judarna att de var Syndens slavar (DOULOS) (Joh 8:34)

Nu skulle Herren kallade till sig vittnen som hörde denna bekännelse. Inför vittnen skulle nu slaven föras till dörren på sin Herrens Hus. Han skulle sätta sitt huvud mot dörren och hans öra skulle genomborras mot trät. Slaven fick nu en Guldring i sitt öra om ägaren var en rik man.

ring_70613456

Förstår vi budskapet? Öra och Doulus? Vad symboliserar nu Trädörren? I samma stund som örat genomborrades förlorade slaven all rätt till sitt eget liv. Förebilden är ju så tydlig Korset är en bild på Dörren eller Porten. Paulus säger att var och en av oss är skyldiga inför Gud. Vi har alltså ett skuldbrev som vi omöjligt kan betala! Men Jesus tog ditt och mitt skuldbrev och spikade fast det på Korset eller skall vi säga Dörren (Kol 2:14)

När Jesus dog så öppnades bokstavligen dörren till Guds hus. När vi blir Doulusar spikas vårt skuldbrev inför Gud och vittnen på samma sätt fast vid Korset eller Dörren. Det finns alltså ingen annan väg in i Guds hus än att gå in genom Dörren eller Korset.

Kol 2:13 Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande (RÄTTFÄRDIGHET) med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser 14 och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. (DÖRREN) 15 Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset (DÖRREN) triumferade över dem. (DOULOS)

EGYPTEN OCH DÖRREN

Folket var Slavar i Egypten under Farao. Men Gud ville att de skulle vara hans Slavar! Som sagt var vi kan inte vara Slavar under två Herrar. Vad tror ni symboliken ligger i med blodet på dörren? Dödsängeln (FLODEN) fick inte tillåtelse att komma vid det folk som lyder hans ord och gått in genom de blodsbestänkta dörrarna. Vad tror ni gjorde att de valde att lyda och gå in? Jo det kom en svår tuktan över Egypten men de som lydde Herren klarade sig.

PAULUS ANVÄNDER ANDRA ORD FÖR SAMMA SAK

När Paulus kommer till Korint berättar han inte det han berättar till Filipperna om Jesus som en Doulos direkt. Jo han gör det indirekt istället för Dörren så är det Korset! (1 Kor 1) Istället för ett totalt uppgivande av all rätt så är det Agape (1 Kor 13) Paulus använder ordet Doulus på sig själv! (Rom 1:1)

JOHANNES DOULUSBUDSKAP

Upp 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare (DOULOS) vad som snart (SNABBT) måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare (DOULOS) Johannes.

Brevet sänds ut till samtliga Kristna! Till samtliga församlingar! Lyssna nu vilka kommer att förstå att det kommer en Flod? Vilka kommer att förstå att det som skedde i Egypten kommer över hela världen.? Jo den som har Öra att höra står det i budskapet som går ut till alla! Oj vilket sammanträffande?

ÖRA
DOULOS
DÖRR – KORS – BLOD
HERRENS MÄRKE

Olive

EDEN SOM HERRENS HUS

Det fanns en gång i begynnelsen något vi kan kalla för Herrens Hus! (EDEN) Där sattes Människan vars mål var att frivilligt bli en DOULOS. Vi skapades för att lyda HERREN 100 % i livets alla förhållanden. Det är lagens mål – (AGAPE) (KRISTUS)

De missade märket! (SYND) – De kom inte frivilligt till dörren för den var gömd! Adam är en förebild på Kristus den andra Adam som kom bokstavligen till Dörren (KORSET) Han öppnade den dörren så att vi skall kunna DÖ från vår SYND (VÄLDE) Han leder oss in i Guds hus på den rätta vägen så att vi inte skall missa märket (DOULOS – ÄGANDESKAP) Vägen till Livets Träd måste därför symbolisera Korset och Dörren in till Guds Hus! Här ser vi alltså den bortgömda porten den som så få finner (MT 7) Sanna profeter visar alltså vägen till Guds Port eller Korset där vi blir DOULUSAR och får Öra att Höra. Paulus och Johannes tex….

Akta er för Falska Profeterna de symboliserar ormen i lustgården. Han kommer att göra allt han kan för att hindra dig att nå målet och märket. Vad gör han? Det här är det som nu skett när ormar kryper in i Församlingarna idag. Han erbjuder en Bred Port och en Bred Väg! Det leder ut ur Guds hus medan den trånga porten och den smala vägen leder in. Det ormen nu gjorde med människan i Eden är exakt samma sak som de falska profeterna gör med medlemmar i församlingar idag.

Han gör en bred port och bereder en bred väg för våra ögon! Det här handlar om ett tankesätt. Det tankesätt vi väljer att lyda är det tankesätt vi bokstavligen blir slavar under. Synd betydde ju att ”missa märket” och det var ju att ge upp all rätt till sitt eget liv vid dörren och gå in i Guds Hus.

Vad händer nu med alla som inte är Guds Doulusar? Ja vad hände egentligen med Människan i Eden? De valde frivilligt att lyssna på Ormen! Vars budskap de Falska Profeterna också har. Det är budskapet om den breda dörren! Deras budskap leder ut ur Kristus! (EX)

1/ Skulle då Gud sagt? (Är verkligen Evangeliet så smalspårigt?
2/ Ingalunda skall ni dö (Ge upp allt vid Korset eller Dörren)
3/ Ni skall bli som Gud (Kristus = Kopia)

I Mt 7 ser du:
1/ Du kan välja en bred dörr och en bred väg
2/ Därför att det finns Ormar (Falska Profeter)
3/ De trodde att de gått in i Guds Rike

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket (PORTEN) utan den som gör min himmelske Faders vilja. (JESU VILJA)(TRÅNG PORT)

Man har alltså gått in i ett hus! Man har trott att man ”Träffat Märket” Men man hade ”Missat Märket”. De andliga manifestationerna som villfarelsens ande kommer med har gjort dem 100 % säkra på att: Då måste det vara från Gud!

För att föra det här tillbaka igen till Doulusbilden vi hittade i Egypten. De hade alltså inte gått in genom porten på den blodsbestänkta dörren. De var nu utanför! Vem var Herre över dem? SYNDEN!

De var alltså inte Guds Doulusar. De hade alltså inte öra att höra med! Nu kom det en flod och svepte bort dem och förstörde deras hus. Det här är exakt vad som håller på att ske nu och det är vår bön att människor skall räddas undan vattenmassorna.

Är det inte lite märkligt att vi finner Lammets budskap. Tillsammans med det här omtalade märket i samma kapitel? Upp 13 Vad sa Johannes nu? Budskapet var till hans Doulusar! De som kommer att förstå det är de som har Öra att Höra! Det är de som går in genom den blodsbestänkta dörren och äter lamm. Det är inspireras av och i det ligger det både glädje och tacksamhet.

Vi kommer alltså in genom dörren genom Tuktan och Ljus! Där lever vi i tacksamhet och glädje över Jesus. Det är exakt vad de här Psalmerna profeterade om.

Psa 118:17 Jag skall inte dö utan leva och förkunna HERRENS gärningar. 18 Hårt har HERREN tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. (FLODEN) 19 Öppna för mig rättfärdighetens portar, jag vill gå in genom dem och tacka HERREN. 20 Detta är HERRENS port, de rättfärdiga går in genom den. 21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. (YESHUWA) 22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. 23 HERREN har gjort den till detta, underbart (MIRAKEL) är det i våra ögon.

boken_synen-179x300

PROFETISKT (Om jag hinner i mötet?

Jag tror att alla de här bränderna och den övernaturliga hettan vi har upplevt tillsammans med tecknen i himlen visar att Herrens Dag är nära.

Joels bok beskriver en väldig torka med problem för bönderna. Det skall vara Eld och Rök (Massor av Bränder) och en måne i blod! Strax före Herrens dag! Klimativrarna går nu igång på högtryck något måste göras nu! Man använder det här för att få till en ny världsordning! Denna världsordning drivs på av framför allt Europa nu. Mitt i allt det här kan den med ett profetiskt öga se hur väst tvingar ihop en annan stor makt. Man har satt Ryssland Kina och Iran och Turkiet under ekonomiska sanktioner. Det har tvingat dem in i samarbete tillsammans med Indien. Vad jag kan se i bibeln den konstellation som startar kriget på Herrens Dag. (Hes 38) Med Turkiet och Norra Afrika sedan kommer Kungarna från Öster med 250 Milj man.

Jag tror att bakom allt står givetvis en allsmäktig Gud som styr kungars hjärtan som vattenbäckar exakt dit han vill. En som skriver historia i förväg och som talar om för sina tjänare vad som kommer hända snabbt.

Märkligt vad exakt det är David Wilkerson skriver i boken Synen! Boken kom ut 1972 många Pastorer varnade honom för att ge ut boken. Men så många saker har slagit in med en kuslig profetisk precision.

Sidan 31: Regionerna i söder får uppleva rekordartad kyla medan nordliga områden drabbas av enastående värmeböljor. Perioder av lättnad kommer då människor säger ja allt är ju som det alltid varit sedan världens skapelse. Det är inget ovanligt som sker så ta det bara lugnt. Men de visa kommer att ha en inneboende kunskap om att det är Gud som står bakom dessa underliga händelser. Han utgjuter naturens vrede för att få människan att tänka på de eviga värdena. Dessa våldsamma reaktioner är klart styrda av Gud. Just för att varna mänskligheten för kommande domar. Det är som han ropar: Lyssna till hans kallelse du Jord! Han håller Jordens grundvalar i sin hand. Han är Kung över Jorden och Havet och Himlen. När hans röst hörs så skakar Jorden!

parousia6

Parousia Mission 12/8-2018 Janne Ohlin

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Missa inte Guds Märke!

Gud är en förtärande eld

Detta är en mer full bild av den predikan Janne Ohlin höll i Parousia Mission/ Göteborg
17/6-2018

Truth2

1 Pet 1:1 Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien.

Petrus skriver här ett brev till ett folk som är I KRISTUS de är alltså alla medlemmar i KRISTI KROPP de är andligt ETT I KRISTUS men lever på olika platser. Han talar alltså till dem som är underordnade en Kung och hans lära. (AGAPE) De är alltså ETT i ANDEN!

1 Kor 12:12 Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar – och de är många utgör en kropp, så är det också med Kristus. 13 I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.

Varje troende har gemenskap med Kristus. Och genom Jesus Kristus och Anden blir vi då förenade till ETT och Lemmar för varandra. Dopet han talar om här är Andens som för oss IN I KRISTUS.

1 Kor 6:17 Men den som är förenad med Herren är en ande med honom.

Anden och Bruden har samma budskap! De är ETT med Honom!
Upp 22:17 Och Anden och bruden säger: “Kom!” Och den som hör det må säga: “Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet.

Det här är väldigt intressant! Budskapet till alla Församlingarna i början av boken var ju.
Upp 3:6 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.

Höra är det Hebreiska: Schema vilket betyder Lyssna – Förstå – Göra. Vi har nu plötsligt fått en nyckel att öppna skriften med!

Kvinnan som förstår (HÖR) (Ord 9)
Kvinnan som inte förstår (EJ HÖR) (Ord 9)

Bibeln är solklar vi kan lyssna till budskapet men ändå inte förstå det. I Liknelsen om såningsmannen Mt 13 ser vi att det är det hjärtat som förstår som också bär frukt. (Äkta kärlek Agape) Det är alltså bruden och hon har ett budskap: Upp 22:17 (LÄS OVAN)

beg

Även när vi blir frälsta finns det två naturer i oss vi kan drivas av. Vi är så djupt skadade att vi inte själva kan förstå det här. Vi kan producera en slags kärlek också som till ytan kan vara väldigt lik den äkta kärleken från Gud (AGAPE). Vi kan bli lurade av känslomänniskor som har nära till tårar. Eller så kan vi möta Pastorer som drivs av väldiga Visioner och de kan lura oss och tro att detta måste ju vara Kärlek (AGAPE)

Men bibeln säger att det kan vara fel drivkraft och kärlek bakom (PHILEO) Den Kärlek Gud bygger upp i oss är (AGAPE) Vi kan lyckas lura människor men vi kan aldrig lura Gud. När Petrus mötte Jesus på stranden med elden upptänd så såg Herren rakt igenom Petrus! På exakt samma sätt så ser Jesu Eldsögon rakt igenom varje församling i uppenbarelseboken. Vilken befrielse det ligger i Petrus bekännelse!

Joh 21:17 För (DEN) tredje gången frågade han: “Simon, Johannes son, har du mig kär?” (PHILEO) Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade: “Har du mig kär? (PHILEO) och han svarade: “Herre, du vet (EIDO) allt. Du vet (GINOSKO) att jag har dig kär. (PHILEO) Jesus sade: “För mina får på bete.

Vilken skillnad!
PHILEO innebär att jag bara kan ha samma intressen som någon! Det innebär också att jag själv kan räkna med att få något igen. Detta är den kärlek som bor i alla människor och den är mörker hur gott det än ser ut att vara.
AGAPE innebär att jag underordnar mig en Kungs ord även om det skulle innebära att jag förlorar min prestige eller mitt eget liv. Det är ljus! Det är hans älskade Sons Rike!

Vad drevs Saul av? Agape eller Phileo? Det är exakt vad berättelsen om Saul och David handlar om. 

1/ Han höll på att förlora sin prestige vid Gilgal! Folket började lämna honom!
Han offrade (PHILEO) istället för lydnad! (AGAPE) Det står att han förlorade Riket där.
(1 Sam 13)

2/ Sedan skulle Saul utrota Amalek (SYND) Men han behöll det bästa av Synden han ville använda det för Gud (PHILEO ÄR DET BÄSTA VI KAN PRESTERA)

1 Sam 15:22 Då sade Samuel: “Har HERREN samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör HERRENS röst? Se, lydnad (AGAPE) är bättre än offer (PHILEO) och hörsamhet bättre än det feta av baggar. 23 Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi. (MÖRKER) Eftersom du har förkastat HERRENS ord, (LJUSET) har han också förkastat dig, så att du inte längre får vara kung.” 24 Saul sade till Samuel: “Jag har syndat genom att inte lyda HERRENS befallning och dina ord. Jag fruktade för folket och lyssnade till dem. (HAN VILLE INTE FÖRLORA SIN PRESTIGE)

Inte undra på att Jesus varnade oss! Nu såg det ut som om Saul fortfarande höll masken uppe och regerade i Ljus men Mörkret hade övervunnit honom. Vi har inte en chans att kunna stå emot Mörkret om vi inte blir rustade av Anden. Vi kan i oss själva inte skilja på Ljus och Mörker.

heaven-light-christian-cross-19837067

Joh 12:35 Jesus sade till dem: “Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går.

Mat 6:22 Ögat (SINNET) är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus. 23 Men är ditt öga (SINNE) sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret!

För att kunna förstå skillnaden mellan Ljus och Mörker måste Gud öppna vårt Sinne. Annars kommer vi att vandra i Mörkret och vi kommer att tro att det är Ljus! Vi kommer att tro att PHILEO är AGAPE. Bibeln säger att massor av Under och Tecken aldrig kan föra oss till Målet att TRO på HONOM = LYDNAD! (AGAPE)

Efter versen vi tog upp om Ljuset i Joh 12:35 säger Jesus!
Joh 12:36 Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn.” När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem. 37 Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom.

Det som vi ser hända idag i våra församlingar är tyvärr precis som med Saul. När församlingarna minskar väntar ledarna inte på Guds tid och hjälp. Man tar det bästa av Amalekiterna för att offra till Gud och så kallar man det sedan för Guds Rike. Men det är inte ljus utan mörker! Man förstår inte det! Vad är domen ? Vad är avskiljning? Jo att vi inte kommer till honom för att få omskurna hjärtan! Det var vid Gilgal man omskar Israels barn! (Jos 5:9) Vi måste komma på samma sätt till den sanne JOSUA och får EGYPTENS MÖRKER bort från våra liv (DOM)

Rom 2:29 Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor (PHILEO) utan av Gud. (AGAPE)

Här ser vi det igen att vi är totalt hjälplösa att skilja på ljus och mörker!
PHILEO = Söker människors beröm (MÖRKER)
AGAPE = Söker berömmelse av GUD (LJUS)

Vi måste alltså komma till Herren och han måste döma våra hjärtan. Han måste skilja mörker och ljus. Han måste bevisa för oss om våra gärningar är Agape eller om de är Phileo. Han gör det genom att låta ljuset från hans ord tränga allt djupare ned i våra hjärtan. Vi skall se att Paulus här tar bilden av Josua och Jesus och omskärelsen som nu sker i Anden.

Heb 4:8 Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. 9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Vilken befrielse det ligger i det här! Det är ju underbart att få komma till honom och få ljus och förstånd! Kommer du ihåg Petrus ord när han blev genomlyst av Herrens Eldsögon? Herre du vet allt! (EIDO) Jag behöver inte vara som Saul! Jag behöver inte söka min berömmelse av människor ! Det är bara inför ditt ansiktes ljus Herre jag kan uppleva mig värdefull utan att mäta prestationer. Det är Herren som för oss in i den Vilan!

Om så alla människor lämnar oss förändras inte mitt värde i hans Ljus! Det här är den sanna Kärleken (AGAPEN) Därför säger Jesus om domen som är underbar och positiv för den som får förstånd och öppnade ögon.

Joh 3:19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.”

Ljus och Eld är samma sak i Bibeln.
Mose kom till en Eld
Petrus kom till en Eld på standen
Församlingarna kommer genomträngas av Jesu Eldsögon (UPP 1)
Varje verk vi byggt i hans namn skall elden Pröva

VÅR GUD ÄR EN FÖRTÄRANDE ELD

Truth2

Jag vaknade upp i fredags morse med att ett bibelord hela tiden kom till mig: Vår Gud är en förtärande eld! Han är samtidigt Ljus! Hans eld eller hans ljus måste få brinna i våra hjärtan. Det här är underbart för den som söker sin berömmelse hos Gud (AGAPE) Men den är fruktansvärd för den som söker sin berömmelse av människor.

Jag har en känsla av att Gud nu kommer att döma sitt hus! Elden eller Ljuset symboliserar Dom!
Mal 3:3 Likt en guldsmed skall han sätta sig ner och rena silvret. Han skall rena Levi söner, luttra dem som guld och silver, så att de kan bära fram åt HERREN en offergåva i rättfärdighet. (AGAPE)

Detta kommer att ske innan Jesus Kristus kommer tillbaka igen i sin Härlighet! Han skall alltså tända upp en luttringseld eller sända ett starkt ljus i Sion. (SITT HUS) Vem kan bestå då?

Jag berättade en gång om en dröm där Gud sände ner ett enormt ljus från himlen. Detta ljus är samma sak som den förtärande Elden. Detta ljus eller eld drev bort alla huggormarna i vingården.

Jes 33:14 Syndarna i Sion blir förskräckta, bävan griper de gudlösa. “Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Vem av oss kan bo vid en evig glöd?” 15 Den som vandrar i rättfärdighet och talar vad rätt är, den som föraktar det som vinns genom förtryck och som avhåller sina händer från att ta mutor, den som stoppar till sina öron för att inte höra om blodsgärningar och sluter sina ögon för att inte se det onda, 16 han skall bo på höjderna, klippfästen skall vara hans värn. Sitt bröd skall han få, vatten skall aldrig fattas honom. 17 En kung i sin skönhet skall dina ögon se, de skall blicka ut över ett vidsträckt land.

Guds Kärlek gav oss Jesus!
Jesus Frälser oss från Elden!

5 Mos 4:23 Tag er till vara (VAKTA) så att ni inte glömmer det förbund som HERREN, er Gud, har slutit med er, så att ni inte gör er en avgud, en bild tvärtemot vad HERREN, din Gud, har befallt dig. 24 Ty HERREN, din Gud, är en förtärande eld, han är en nitälskande Gud.

Den perfekta avbilden av Gud är Jesus Kristus (Kol 1:15) Den skall vi tillbedja och ingen annan bild. Du skall inga andra Gudar ha jämte mig (2 Mos 2:23) Man bar “smycken” i öknen. Vad tror ni de symboliserade? Det var bilder av avgudar på Amulletter och Örhängen och Ringar.

Apg 7:42 Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här, så som det står skrivet i profeternas bok: Bar ni väl fram åt mig slaktoffer och andra offer under de fyrtio åren i öknen, ni av Israels hus? 43 Nej, ni bar med er Moloks tält och guden Romfas stjärna, de bilder som ni hade gjort för att tillbe. Men jag skall föra er bortom Babylon.

Vart kommer tankarna ifrån tror ni som formade dessa bilder? Himlens här är Ondskans andemakter i Himlarymderna som råder här i Mörkret (Ef 6:12)

Rom 1:23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

Det vi skådar framför våra ögon just nu är samhällets totala sönderfall.
Den odödlige Gudens härlighet = Jesus Kristus!
Det är Guds sanning! = Avtäckt Realitet!

Bilder av Människor eller bilder som människor gjort – Mystik! (IKONER)
Lögnen! = Det står i bestämd form här precis som 2 Tess 2

UPPENBARELSE
New Age: Vi kan genom mystika upplevelser bli medvetna om alltings gudomlighet och vi kan i genom övningar uppleva förening med livskraften. Vi kan vi bli vägledda genom andliga guider i andevärlden eller olika gurus.

Kristen tro: Gud har uppenbarat sin existens genom skapelsen, våra samveten och frälsningshistorien. Vi lär känna Gud som vår Frälsare genom den uppenbarelse Han gett oss i Kristus Jesus, budskapet om honom kommer till oss genom Guds Ord, Bibeln.

Vad är det för upplevelse många gör när man kommer in i Mystik eller New Age? Jo man gör en mystisk upplevelse” att man är ett med Världsalltet och Skapelsen. Då blir Jorden Gud! Och allting som Växer där också! För att förstå vad som ligger bakom FN:s Agenda 2030 och Klimatlögnerna så är New Age tankarna som ligger bakom.

HELIG OCH OHELIG ELDS

Både inom New Age och Mystiken kan den här upplevelsen som förändrar tankesättet vara som en eld. Det märkliga är att likadana upplevelser är de ledare med om som nu formar de här galna lärorna vi ser och hör. Laglöshet är att ta Guds ord och forma det till någonting annat så att det får en annan mening. Upplevelsen av den här Elden gör alltså att deras tankar förändras om Gud och hans ord.

Bibeln beskriver att Ljus och Eld är samma sak! Så det finns alltså en helig eld så finns det ohelig eld! Det finns ett falskt ljus och ett sant ljus! Så det finns alltså upplevelser som försöker kopiera elden eller ljuset. Massor av människor springer nu omkring och söker upplevelser. Många falska profeter erbjuder handpåläggning och skriker FIRE! FIRE! Men vad är det för Eld eller Ljus? Jesus varnade sina lärjungar för falskt ljus eller eld!

Luk 11:34 Ditt öga (SINNE) är kroppens lykta. När ditt öga är friskt (LYDNAD) får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. 35 Se därför till att ljuset i dig inte är mörker.

Vi skall alltså vakta noga på hur vi tänker! För hur vi tänker kommer att bestämma hur vi vandrar. Om nu Satan är ute efter att förblinda våra ögon hur gör han då?
1/ Han måste kopiera Kärleken (AGAPE_PHILEO)
2/ Han måste kopiera Andens manifestationer

Gud är inte imponerad av 1000 tals sk omvändelser i stora känslofyllda konferenser med någon kändis som talare. Gud är intresserad av vilken Eld eller vilken Ljus är det som brinner? Är det Mörker eller Ljus som påverkar människors hjärtan? Är det en Eld eller ett Ljus som formar om hans ord till något det aldrig var menat som? Vi har fått en hel generation som springer runt och söker manifestationer och under och tecken. Vi har även fått en hel hord av falska profeter och lärare som möter upp behoven i den här marknaden.

Profet är en vägvisare och en falsk profet manifesterar ett ljus eller en eld som är mörker. En sann profet manifesterar ett ljus eller en eld som är sant ljus! Paulus beskriver sig själv som en sann profet mitt i mörkret lyser han upp vägen för andra. (2 Kor 4)

Det sanna ljuset som brann i Paulus Hjärta var Agape. Han tog inte Guds ord och formade det till bilder eller “smycken” som vi människor gillar.

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.

Vad då för tjänst?
2 Kor 3:18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Här kom jag att tänka på att Paulus såg Stefanus ansikte när de stenade honom och jag tror detta berörde honom djupt.

Stefanus berättade sanningen utan täckelse! (Apg 7:)
Stefanus ansikte lyste som en ängels tyckte de (Apg 6:1)
Stefanus fick se rakt in i himlen medan han vittnade (Apg 7)
Saulus var en som samtyckt att han skulle dödas (Apg 8:1)
Stefanus sken med det sanna ljuset! Han formade inte om Guds ord !
Detta är Agape och inte Phileo!

Vilken Ljus eller Eld driver då den Ekumeniska agendan?  Lägg märke till att Skökan i Uppenbarelseboken är “Smyckad” och vad det betydde profetiskt?

Upp 17:3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn. 4 Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. 5 På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden.

Hon är en stor hemlighet ! Hit kommer alla att dras som går omkring med “Smycken” det är alltså 5 Mos 23-24 och Rom 1:23-24 Det är alltså lögn och New Age ! Det är därför det är så oerhört farligt att låta upplevelserna forma vår teologi. Elvor beskrev förra gången hur Bill Johnson mer och gått in i ren New Age.

2 Mos 33:5 Och HERREN sade till Mose: “Säg till Israels folk: Ni är ett hårdnackat folk. Om jag bara för ett ögonblick gick med dig skulle jag förgöra dig. Men lägg nu av dig dina smycken så skall jag besluta vad jag skall göra med dig.” 6 Folket tog då av sig smyckena och var utan dem alltifrån vistelsen vid berget Horeb.  7 Mose tog tältet och slog upp det utanför lägret, långt ifrån lägret. Han kallade det uppenbarelsetältet. Var och en som ville rådfråga HERREN måste gå ut till uppenbarelsetältet utanför lägret.

Alltså vi kan inte ha “smycken” med oss om vi skall förvänta oss att Gud skall tala till oss och leda oss. När Jakob hade mött Herren och var på väg till Betel drabbades han av en stor Guds fruktan. Han visste en sak! Det är ingen ide att tillbe Gud om man gick omkring med “Smycken” eller bilder människor bar med sig i hemlighet. Vi måste göra oss av med olika tankesätt som står tvärtemot den bild Gud har befallt oss (5 Mos 4:23-24)

valckenborch_babel_1568

Dessa smycken symboliserar “Tankebyggnader” som står emot Kunskapen om Gud.

2 Kor 10:4 De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader 5 och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus.

Vi vill att Gud skall komma nära vi kallar det för “Väckelse” kolla nu vad som händer när Israels barn “Omvänder sig” och “De lägger ner sina smycken”

1 Mos  35:1 Gud sade till Jakob: “Gå upp till Betel och stanna där och res ett altare åt den Gud som uppenbarade sig för dig, när du flydde för din bror Esau.” 2 Då sade Jakob till sitt husfolk och till alla som var med honom: “Gör er av med de främmande gudar som ni har hos er, rena er och byt kläder, 3 och låt oss dra upp till Betel. Där skall jag resa ett altare åt den Gud som svarade mig när jag var i nöd och som var med mig på den väg jag gick.” 4  Och de gav Jakob alla de främmande gudar som de hade hos sig och alla sina örringar, och Jakob grävde ner allt detta under terebinten vid Sikem. 5 Sedan bröt de upp, och en förskräckelse från Gud kom över städerna runt omkring, så att man inte förföljde Jakobs söner.

Att han är en förtärande eld eftertrycks också i NT där 5 Mos 4:23 är i ett förnyat förbund.

Heb 12:24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. 25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. 26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. 29 Ty vår Gud är en förtärande eld.

Hur talar Gud idag från Himlen? Jo han talar till oss genom evangeliet om sin son. Det är den bild som Gud har gett till oss att tillbe! Jesus Kristus skall formas och växa till i dig och mig!

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. 3 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes (OLYDIGAS) sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild.

1/ De olydigas Tankesätt eller Ögon
2/ De varken ser eller förstår vem Gud är

Nästa vers är intressant för den visar att de otrogna här är de Gnostiker som tagit över församlingen i Korint med ”En annan Jesus” ”Ett annat Evangelium” ”En annan ande”

2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

desert

MOSE KOM INTE IN I LÖFTESLANDET

Det Paulus säger här har sin grund i förra Kapitlet där Mose sätter ett täckelse för sitt ansikte. Han ville att Israels barn skulle tro att han ägde härligheten från Gud i sig själv. Alltså att Guds egenskaper skulle vara något som kom ifrån exempelvis vår egen ande.

Det här mina älskade syskon är faktiskt vad Gnostikerna i Trosrörelsen och Bill Johnson lär idag också. Det är exakt samma sak som Mose gjorde som inte kom in i landet!

2 Kor 3:12 Då vi har ett sådant hopp, går vi helt öppet till väga 13 och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte, för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann.

Mose började vi med! Vad var det som gjorde att han inte kom in i landet? Vad har det med ett täckelse att göra? Vad symboliserar nu detta täckelset? Jo täckelset symboliserar det Satan hela tiden försöker göra i våra liv med sina attacker. Förblinda våra sinnen precis som med Mose!

5 Mos 4:22 Ty jag kommer att dö i detta land och inte gå över Jordan, men ni skall gå över den och ta det goda landet i besittning. 23 Tag er till vara så att ni inte glömmer det förbund som HERREN, er Gud, har slutit med er, så att ni inte gör er en avgud, en bild tvärtemot vad HERREN, din Gud, har befallt dig. 24 Ty HERREN, din Gud, är en förtärande eld, han är en nitälskande Gud.

Det här är väl orättvist kan man tycka? Det står på så många ställen att Mose tog staven och gjorde som Herren befallt! Han tog Staven en gång som Herren befallt och slog på Klippan vid Horeb! Men den andra gången så slog han på Klippan istället för att tala till den.

4 Mos 20:6 Men Mose och Aron gick bort från församlingen till uppenbarelsetältets ingång och föll ner på sina ansikten. Då visade sig HERRENS härlighet för dem. 7 Och HERREN talade till Mose. Han sade: 8 Tag staven, och kalla samman menigheten, du och din bror Aron, och tala till klippan (SELAH) inför deras ögon, och den skall ge vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan (SELAH) och ger menigheten och dess boskap att dricka. 9 Då tog Mose staven som låg inför HERRENS ansikte, så som han hade befallt honom. 10 Och Mose och Aron kallade samman församlingen framför klippan (SELAH) och han sade till dem: Lyssna, ni upproriska! Kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er? 11 Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan (SELAH) och mycket vatten kom ut, så att menighet och boskap fick dricka. 12 Men HERREN sade till Mose och Aron: “Eftersom ni inte litade på mig (BYGGA PÅ) och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, därför skall ni inte få föra denna församling in i det land som jag har givit dem.

Bilden som Paulus beskriver att Gnostikerna gjorde i Korint stämmer exakt in på vad Mose gjorde i öknen. Då förstår vi att Mose nu stod framför Israels barn med Täckelset framför sitt ansikte! Hans ansikte sken därför att Guds härlighet hade lyst upp det. Nu skulle han alltså ställa sig inför Klippan och tala om eller i enlighet med honom.

V 6 Herrens Härlighet uppenbarade sig för dem. (LJUS)
V 8 Samla folket genom att tala i enlighet med Klippan inför deras ögon (SINNEN) Klippan här är SELA vilket pekar på den ”Uppståndne Kristus” Klippan han slog på första gången är TSUR vilket pekar på den ”Korsfäste Kristus”.

4 Mos 20:12 And the LORD spake unto Moses and Aaron, Because ye believed me not, (AMAN) to sanctify me in the eyes of the children of Israel, therefore ye shall not bring this congregation into the land which I have given them.

Ni trodde inte på mig ordet är AMAN och det dyker upp även hos Abraham. Först uppenbarar sig Herren för honom!

1 Mos 15:6 Och Abram trodde på (AMAN) HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet.

Efter detta lovar Herren Abraham att han skall ärva Landet. Abraham frågar: Hur skall jag veta det? Jo genom mer ljus!

1 Mos 15:17 När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ugn med en brinnande fackla, som for fram mellan köttstyckena.

När natten kommer skall inte ditt ljus eller din låga slockna ut!

parousia6

Janne Ohlin Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Gud är en förtärande eld

Hur Gud ser på saken

Ett Facebook inlägg om Gott – Ont 13/6-18
hämtning
Jaha det krävs urskiljning att se som Gud ser det. Alltså när Gud ser på en församling med sina Eldsögon ser han inte på människors vis. De bedömer en del församlingar i uppenbarelseboken som sunda medan Gud säger tvärtom. (Sardes och Laodicea) Tex….Bibeln säger att såsom ormen bedrog Eva skulle Korintierna riskeras att bedras (2 Kor 11:3) Många “ormungar” skulle alltså komma (Falska Profeter)
 
Människan vandrade på rätt väg så länge man vandrade så att de inte åt av trädet = Agape-Lydnad) Kunskapens träd symboliserar alltså en blandning av Gott-Ont. Att äta är i bibeln att inspireras av något.Laglöshet i GT kommer av en rot som betyder att “förvrida”. Ormens lögn börjar med: Skulle då Gud han sagt! (Evangeliet)
 
Laglösheten och Agape står alltså som varandras motpoler i Mt 24:11-13 Vi tror att ont bara är grovt våld bankrån mm. Men Guds ord säger att det är att förändra meningen med vad Gud ursprungligen har sagt….Lägg märke till hur han i Mt 7 säger åt en församling (Med Karismatiska nådegåvor) som trodde de gjorde gott. (LÄGG MÄRKE TILL AGAPE-LAGLÖSHET IGEN)
 
Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. (AGAPE)
Mat 7:22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?
Mat 7:23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (NI HAR FÖRÄNDRAT MENINGEN MED MITT ORD)
 
Du lade väl märke till ordet Himmelriket? Det är exakt samma sak som Guds Riket. De laglösa har alltså förändrat den ursprungliga meningen med vad Guds Rike är för något. När vi väl förstår detta kan vi se hur liknelsen med ogräset och vetet stämmer exakt. I alla dessa falska sammanhang och konferenser brukar ämnet vara Guds Rike osv osv… Men de har förändrat betydelsen av det så nu handlar det om att inta samhällets kultur eller 7 berg. Har Gud verkligen sagt det? Svar NEEEEJJJ!
 
Du skall nu titta på en kommande samling av de laglösa i stora konferenser och ämnet kommer att vara INTA för GUDS RIKE eller liknande…. Det kommer att se så Gott ut men det är alltså Ont. Alltså det falska hopsamlandet vi ser nu!
Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Hur Gud ser på saken

NÄR KRUKMAKAREN FORMAR

Detta är från den predikan Janne Ohlin höll i Parousia Mission/ Kungsbacka 6/6 2018

Jer 18:1 Detta är det ord som kom till Jeremia från HERREN. Han sade: 2 Stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där skall jag låta dig höra mina ord. 3 Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. 4 Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. 5 Och HERRENS ord kom till mig. Han sade: 6 Skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör? säger HERREN. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni, Israels hus, i min hand.

elia

Jeremia blev kallad av Gud till Profettjänst Ca år 626 enligt uppgifter. Det var under en period av oerhörd välgång och fred i Israel. Hans uppdrag var att få ledarna och folket att lyssna och underordna sig Guds ord. Gud som är totalt rättfärdig hade sagt att om Israel glömde Gud fick det konsekvenser. Precis som det håller på att få för Sverige! Innan en dom faller talar han om detta för sina tjänare.

Amos 3:7 Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna.

Vi kan se samma sak i Uppenbarelseboken.

Upp 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart (SNABBT) måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes, 2 som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. 3 Salig är den som läser upp och saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den. Ty tiden är nära.

cross-lamb

Johannes var på Pathmos i sitt lidande och Jeremia var så djupt ner ibland att han ångade att han var född. Ledarna förföljde honom och även hans närmaste vänner förtalade honom. Men samme helige Ande som då styrkte Jeremia styrker även oss idag. Det viktigaste är inte att hålla sig väl med människor utan med Gud.

Jer 15:10 Ve mig, min mor, att du har fött mig, en man som ställer till osämja och träta för hela landet! Jag har inte lånat dem något och de har inte givit lån till mig. Ändå förbannar alla mig. 11 Men HERREN svarade: Sannerligen, jag skall styrka dig så att det går dig väl. Sannerligen, jag skall göra så att dina fiender kommer och bönfaller inför dig i olyckans och nödens tid.

Jesus sa: (Ingen som inte gått Korsets väg kommer att förstå detta)
Mat 5:10 Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. 11 Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull.

När Anden griper ens hjärtat innebär det både glädje och sorg. En stor bedrövelse att se det världsliga inta Guds hus. Men den stora glädjen är att få bli Guds vän och få se in i hans rådslut. Jeremia försökte i många år att vända Israel tillbaka till Gud igen. Det var inte för sin egen skull han gjorde tjänst då hade han snart gett upp. Men den Gud kallar rustar han också!

Jeremia föraktades hans varningar förringades!

Jer 17:14 Hela mig, HERRE, så blir jag helad. Fräls mig, så blir jag frälst. Ty du är min lovsång. 15 Se, de säger till mig: Vad blir det av HERRENS ord? Låt det inträffa!

Det är exakt vad Petrus beskriver att en del skall säga idag också.

2 Pet 3:3 Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er 4 och frågar: Hur går det med löftet om hans återkomst?

KRUKMAKARENS HUS

depositphotos_81892780-stock-photo-hands-of-a-potter-creating

Nu är vi framme vid berättelsen vi började med om Krukmakaren. Efter Kapitel 17 där Jeremia är så nedslagen kommer då Kap 18 som börjar med: ”Stå upp” (HAN VAR JU NEDSLAGEN) Gå ner till Krukmakarens Hus! Där skall jag låta dig förstå mina ord. (PLAN)

Vi kan se exakt samma sak hos profeten Samuel. Han var nedslagen över den världslige ledaren Saul! Gud lät folket få en värdslig ledare när de inte ville lyssna på Gud! Samma sak gäller oss! Men Gud måste låta oss förstå hur han arbetar! Han börjar alltid om! (1 Sam 16) Han söker alltid en David!

Jeremia skulle nu resa sig upp och gå ner för Jerusalem ligger högt upp på ca 800 m,ö,h så han skall gå ner till den dal där Krukmakarna hade sitt hus. Varför gav Gud honom inte bara en profetisk dröm eller nått? Nej det här var så viktigt så Jeremia måste få uppleva det i det riktiga livet. Det vi möter på vår vandring samverkar till det bästa för dem som älskar honom (Rom 8:28)

Jeremia skulle noga lägga märke till vad Krukmakaren gör!

1/ Han ser Krukmakaren arbeta vid drejskivan och det är ett mycket svårt hantverk att hantera. I den hebreiska texten står det att Krukmakaren misslyckades, och det var inget ovanligt alls.

2/ Jeremia får lära sig är att Krukmakaren inte slänger lerklumpen han misslyckats med. Nej han kör på med mer vatten och börjar om flera gånger ända tills han lyckas forma fram det kärl han ville ha gjort. Det är endast Krukmakaren som vet hur kärlet skall se ut när det är färdigt.

> Vattnets bad i kraft av ordet (Ef 5:26)
> Händerna som formar = De Omständigheter Gud ställer oss i.

3/ Jeremia får lära sig något om själva materialet. Han får höra från Gud så här:
Skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör? säger HERREN. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni, Israels hus, i min hand. (JER 18:5-6)

hand

Israels Hus är i Herrens Hand och det är hans makt och auktoritet! Jeremia börjar nu förstå att det finns ett hopp bakom den dom och den katastrof som han själv sett. Jag tror Jeremia började förstå hur Gud alltid handlat och tänkte på en annan fångenskap nämligen den i Egypten. Där formades leran till ett folk berett för Gud (2 MOS 3:7) Där bodde de i Gosen vilket betyder: Att dra sig närmare! Där var det ljus när hela Egypten var i mörker när Guds vrede drabbade.

Vi människor är väl bra korkade? Trots allt Gud gjort släppte inte tankarna på Egypten! Många längtade tillbaka dit igen! När man skulle gå in knotade man! Vad gör Gud? Jo han börjar om! Ny ökenvandring och ny formningsprocess!

Varför förde Gud dem genom öknen? Jo för att förnya deras tankesätt! Han ville ha ett folk som trodde på honom (TROFASTHET) Vi måste ställa oss frågan för vem och för vad är vi skapade? Vi kan se hur Krukmakaren redan från begynnelsen formade människan av Lera sedan blåste han livsande i dem.

Leran i sig själv har inga livsutvecklande möjligheter. Så det innebär att bara det som finns i oss som Gud blåst in har det. När är då formningen klar? Hur vill egentligen Gud att våra tankar skall vara? Har vi förstått att det handlar om hur vi tänker? Paulus i 2 Kor 4 Väldigt många saker som handlar om Krukmakaren o Leran. Den som är formad av Herren kommer att säga som Paulus!

cross

2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Då är det väl klart varför Gud handlar med oss som en Krukmakare? Han vill att vi skall få förstånd och lära känna honom! Och när vi väl får göra det i sanning kommer en stor Kärlek och en stor Gudsfruktan att infinna sig. Krukmakaren ville att Paulus skulle bli ett svagt lerkärl men genom honom skulle livet och kraften manifesteras. Han skulle med andra ord bli ett kärl för gott bruk.

Du och jag kan inte välja själva vad Gud har tänkt att vi skall formas till. När jag blev frälst sa Herren vad han hade tänkt forma mig till: När jag idag vänder mig om och tittar ser jag Guds hand! Både det vi möter som vi tycker ser ont ut och det som vi tycker ser gott ut använder han för sin formning

EF 2:10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Elvor sa en gång att det kan översättas: Till de gärningarna har Gud förberett (Format) oss…. Men sedan vem skall göra dem? Lerkärlet eller är det innehållet? Vilken vila vi kommer att få uppleva när vi verkligen kan släppa taget och överlåta oss till honom. Han som är barmhärtig och nådig han som har makten att kunna börja om igen där leret misslyckades.

Fil 1:6 Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag. 7 Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, ty jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni allesammans nåden med mig.

WOW! Alla lerkärl som har ett Gudomligt innehåll som är födda på nytt vi hör ihop. Vi har en framtid som sträcker sig bortom det här jordiska. Det beror inte på oss utan på innehållet i oss. Jesus Kristus är det eviga livet!

Tron är det enda som lyser i mörkret när allting annat vekar vara rent kaos. Jag hade mina planer det jag trodde var Gud jag hadde bett så mycket men plötsligt raseras allt. Jag är totalt villrådig! Den Kristne kommer in i sådana tvivel förr eller senare. Gud måste få våra ögon att släppa lerkärlets egenvärde så att innehållet blir mer värdefullt för oss. Paulus vet vi fick gå igenom mycket strapatser just för att få uppleva detta som han predikar om.

Kol 1:27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet Kristus i er, härlighetens hopp. 28 Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. 29 För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig.

Vi befinner oss i en formningsprocess.
– Vi är Jordiska
– Men i oss bor det himmelska Jesus Kristus

Ibland befinner vi oss alla i en process där vårt innersta är i kaos. Vi kommer aldrig att öppna dessa tankar för någon annan än Gud. Herre vad är det som sker nu i mitt liv? Varför känner jag sån bedrövelse och tomhet? Men vi måste lära oss att även sånt kan faktiskt Gud stå bakom.

D Wilkerson sa en gång: Det hör Guds vishet till att han ibland drar undan den kännbara nåden för oss. Så det behöver inte alls vara fel att känna och uppleva det så här?

Det står i Hebreerbrevet så här att Gud tränar oss så vi kan ta emot mer.

Heb 12:10 Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd, men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi skall få del av hans helighet 11 För stunden tycks ingen tuktan (FORMNING) vara till glädje utan till sorg men för dem som fostrats (FORMATS) genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt.

Det är alltså för att vi skall kunna ta emot mer helighet eller härlighet från Gud. Så vi ser att Gud berett något efter tunneln för oss. En allt större härlighet väntar ett allt starkare flöde i nåden. Lerkärlet kan nu flöda ut kraft utan att ta äran själv.

Gud vill alltså föra oss in i en formningsprocess! Men han för oss också ur den formningsprocessen när han tycker tiden är inne och när lerkärlet är format. Om vi inte formas kommer vi att sätta vår förtröstan på människor.

Jag vill avsluta med en Psalm av en som formats av Herren nämligen David.
Psa 118:6 HERREN är med mig, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? 7 HERREN är med mig, han är min hjälpare, jag kan utan fruktan se på dem som hatar mig. 8 Det är bättre att ta sin tillflykt till HERREN än att lita på människor. 9 Det är bättre att ta sin tillflykt till HERREN än att lita på furstar.

Han hade av erfarenhet formats och lärt sig känna Gud. Det är bättre att förtrösta på Herren än att lita på människor. David hade av erfarenhet förstått att de människor som han förlitat sig på var både svaga och trolösa. Men han hade samtidigt upplevt att Gud är en klippa som aldrig någonsin sviker!

1/ Människor viker ner sig när pressen kommer – Men Gud är Allsmäktig!
2/ Människor är själviska – Men Gud är Barmhärtig och full av Kärlek!
3/ Människor han mött var Trolösa – Gud är alltid Trofast!
4/ Människor har begränsningar – Gud kan hjälpa oss även genom döden.
Att känna Gud är en nödvändighet för han kommer att skaka allt skapat (Heb 12)

Psa 46:1 För sångmästaren. En sång av Koras söner till alamót. 2 Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. 3 Därför skall vi inte frukta, om än (HEB: NÄR) jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet 4 om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror. Sela. 5 En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga boning. 6 Gud bor där inne, den vacklar inte, Gud hjälper den när morgonen gryr.

parousia6

Janne Ohlin – Parousia Mission

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on NÄR KRUKMAKAREN FORMAR