När vi går genom Bakadalen (tåredalen)

När vi går genom Bakadalen (tåredalen)

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2020-01-26

Psalm 84
Överskrift: Den gudfruktiges glädje i Herrens gårdar (SFB)

Den här psalmen kan uppfattas som att den är skriven av någon som förhindras att besöka Guds hus. Jag tänker på dem som inte längre kan gå till sin kyrka, därför att mänskliga strukturer har införts och blivit en avgud [läs cellkyrka, G12] eller underhållning, sjuka manifestationer och t o m oren (ockult) andlighet har blandats in eller ersatt Guds ord och äkta tillbedjan.

Ps 84:1  För sångmästaren, till Gittit, en psalm av (för) Koras söner. [skrervs på kung Davids tid] 2) Hur ljuvliga [yedid = älskade] är ej dina boningar [mishkan], HERRE Sebaot! [Härskarornas Gud] 3) Min själ längtar och trängtar efter HERRENS gårdar, min själ och min kropp jublar mot levande Gud.

Orden uttrycker den starkaste och djupaste längtan efter Gud och Guds hus. En längtan ända till utmattning.

Mishkan betyder boning, tält, mötesplats, tabernakel, tempel – platsen där Gud mötte sitt folk i GT. Nu är vi tempel [boningar] åt den Helige Ande och Gud möter oss där vi är (1Kor 6:19).

Ps 84:4 Ty [även, också] sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där hon kan lägga sina ungar: dina altaren, HERRE Sebaot, min konung och min Gud.

Trygghet
Småfåglarna har funnit en trygg plats för sina ungar. Det är som psalmisten säger:”min trygga plats är vid dina altaren, Herre Sebaot”. Guds altaren i det Nya förbundet är korsets budskap och verk (Hebr 13). Det är i Jesu försoning till frälsning, enda platsen där vi finner ro och trygghet.

Jesus sa en gång om sparvarna:
Matt 10:29  Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. 30  På er är till och med alla hårstrån räknade. 31  Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.

Luk 12:6  Säljs inte fem sparvar för två öre? Och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud.

Två sparvar för ett öre och fem sparvar för två öre? Det blir en sparv på köpet. Den var ofta skadad eller mindre än de andra. Det kan beskriva en människa som känner sig värdelös eller mindre värd – men inte inför Gud. Det är skillnaden av att ha sitt värde och sin identitet [”sitt hus”] i Kristus Jesus. Bara Gud kan ge oss vårt rätta värde, tack vare Jesu rättfärdighet.

Ps 84:5 Saliga [esher betyder också överlyckliga, välsignade] är de som bor i ditt hus, de lovar dig ständigt.

Att ”bo i Guds hus” är detsamma som att vara [i Kristus] och förbli i honom och i hans ord.

Jesus är uppfyllelsen av tabernaklet. Hela tabernaklet var möblerat som ett kors och allt vittnade om Jesu blod som offrades och renar från all synd – beviset för Guds fullkomliga kärlek.

Ps 84:6 Saliga [hebr. esher – överlyckliga, välsignade] är de människor som har sin styrka [hebr. oz – frimodighet, säkerhet, beröm] i dig, de som har dina vägar [hebr. mesilla] i sitt hjärta.

Det beskriver hjärtats inställning och öppenhet för Guds ledning på alla områden.

Mesilla på hebreiska betyder (jämn) väg, ”highway”, huvudgata, kurs eller inriktning.  Samma ord finner vi bland annat i:

Ords 16:17  De rättsinnigas väg [mesilla] är att fly det onda, den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv.

Det kan också läsas som att vägen är som en jämn huvudgata för den som flyr det onda.
Jesaja profeterade om Johannes Döparen:

Jes 40:3  En röst ropar i öknen: “Bered väg för HERREN, bana en jämn väg [mesilla] i ödemarken för vår Gud. 4  Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark [akov = uppsvälld, krokig, bedräglig, förorenad] skall jämnas, kuperat land [= bergsrygg, något som är bundet] bli slät mark. 5  HERRENS härlighet skall uppenbaras, alla människor skall tillsammans se den. Ty HERRENS mun har talat.”

Jämn väg
Hur banar vi en jämn väg i hjärtat?

Varje dal av uppgivenhet, missmod, förkastelse… höjs upp när vi vänder oss till Gud och ber om hjälp. Det kan ta lång tid men Gud utför ett verk.
Varje berg av stolthet, uppror, bitterhet [och andra hinder] sänks ned, utjämnas, utplånas när vi bekänner och ödmjukar oss inför Herren. Den som är bunden blir fri.

Det vanliga ordet för ”bekänna” [grek. exomologeo] har innebörden att hålla med Gud och sitt samvete.

Vi ska också jämna vägen för andra. Fienden – som var Assyrien när Jesaja profeterade – förstörde vägar som behövde rustas upp. På samma sätt gör Satan allt för att hindra människor att finna Jesus, genom att ”förstöra vägen”.

Vi ska bevara budskapet rent och oförfalskat (1Tim 6:14).

Johannes döparens budskap var:
Matt 3:2 …”Omvänd [metanoe] er, ty himmelriket är nära.” [vänd er till Gud]

Det grekiska ordet metanoeo betyder tänk annorlunda, [gör sinnesändring], tänk efter, att vara ångerfull gentemot Gud, att vilja ändra riktning, att vända sig bort från det onda.

2Kor 7:11  Se, just detta att ni greps av sorg efter Guds vilja, vilken hängivenhet har inte det fört med sig bland er, vilka ursäkter, vilken upprördhet, vilken fruktan, vilken längtan,…

Utan omvändelsen och omvändelse-budskap riskerar vi att hamna i samma budskap som ockultisten Alice Bailey: att finna ljuset [”gud, gudagnistan”] som redan finns i dig. Det är ”den gamle ormens” (djävulens) lögn.

5Mos 5:29  Om de ändå hade sådana hjärtan att de fruktade mig och alltid höll alla mina bud! Då skulle det alltid gå väl för dem och deras barn.

Det innebär inte att livet alltid är lätt men det innebär att allt samverkar till det bästa (Rom 8:28).

5Mos 32:18  Du övergav Klippan som födde dig. Du glömde Gud som gav dig livet.
…29  Vore de visa skulle de inse detta, de skulle förstå vilket slut de måste få. [med andra ord: de skulle förstå vart vägen leder]

Vishet är: 

 • att frukta Gud (Ps 111:10)
 • att fly det onda [Exempel: Josef i Potifars hus, (1Mos 39)]
 • att förstå vart vägen leder (jag tog upp det i predikan om Vishet och Urskiljning för en del år sedan)

Guds löften gäller på Guds väg men inte på syndens vägar eller på våra “köttsliga” vägar. Gud möter oss var vi än befinner oss när vi vänder oss till honom men vi kan inte räkna med Guds löften om vi lever i uppror och medveten synd mot honom, utan att vilja förändring.

Att ha Guds vägar i sitt hjärta måste också innebära att ha det himmelska hoppet i sikte, att gå den [smala] vägen som leder dit. Vi fortsätter läsa om vandrarna:

Ps 84:7 När de [KJ – var och en] vandrar genom tåredalen [Bakadalen /Tårarnas dal] gör de den rik på källor [mayan], och höstregnet [moreh] höljer den med välsignelser [KJ – höstregnet fyller poolerna].

Höstregn
Höstregnet var en stor välsignelse för marken är torr och bränd efter sommaren. Någon har sagt att man byggde reservoarer med stenar för att samla upp regnet till vandrarna. Gud är deras källa här och regnet har med undervisningen /Guds ord att göra.

Hebreiska moreh betyder tidigt regn [höstregn] och lärare.
Roten: yarah betyder att flöda som vatten, att lära/undervisa eller att skjuta en pil. Jesja profeterade om Jesus:

Jes 49:2Han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger”.

Jesus är Läraren [rabbi] som uppfyllde Joels profetia om höstregnet. När den Helige Ande kom över Jesu lärjungar talade de om Guds väldiga gärningar. De spred Guds ord och fick kraft att vittna om Jesus Messias (Apg 2). Mose talade om regnet som bildspråk för lära. Äkta väckelse har alltid med den sunda läran, Guds ord, att göra.

5Mos 32:2  Som regnet må min lära drypa, som daggen må mitt tal flöda, som rikligt regn på grönska, som regnskurar på gräs. 3  Ty HERRENS namn skall jag förkunna, ge ära åt vår store Gud. 4  Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han.

Ords 18:4  Orden i mannens mun är som djupa vatten, vishetens källa som en flödande bäck.

Vi sjunger i en gammal sång: ”Skurar av nåd skola falla, O, att de fölle just nu! Gud, medan här vi dig bedja, Sänd oss välsignelse du!”

Paulus skrev:
1Tim 1:14  Vår Herres nåd överflödade och med den tron och kärleken i Kristus Jesus.

Bakadalen /Tåredalen

Vägen upp till Sion och Jerusalem beskrivs här gå genom en dal som kallas Bakadalen. Det är osäkert om det bokstavligt fanns en sådan dal eller om det är bildligt talat.

Baka [baca] betyder tårar, klagan.
Bakaträd kallas ”de gråtande träden” eftersom saven ”droppade som tårar”, en sorts balsam-träd. Ibland översätts ordet mullbärsträd (även om den översättningen är tveksam enligt en del teologer).

Det finns bara ett sammanhang till i Bibeln där Bakaträd nämns och det är på kung Davids tid. David hade nyss vunnit seger över filistéerna i Baal-Perasim som betyder genombrott, spricka [i fiendens attacker].
David sa: ”Gud har brutit ned mina fiender genom min hand, likasom en vattenflod bryter fram”. Baals makt var bruten [med den Helige Andes kraft].

Filisté betyder kringflackande, vilsefarande, vilseledande, en som rullar sig i dammet /smutsen.

Filistéernas avgudar skulle hjälpa dem att övervinna Guds folk. Dessa hade lämnats kvar när de förlorade striden. David gav order att bränna upp avgudarna i eld som det står i lagen.

5Mos 7:5  Men så här skall ni göra med dem: Ni skall bryta ner deras altaren, slå sönder deras stoder, hugga ned deras aseror och bränna upp deras avgudabilder i eld. (Jmf Apg 19)

Ett nytt anfall
Nu anföll filistéerna igen. Det kan liknas vid “själafiendens”, den Ondes, återkommande attacker på Guds folk.

2Sam 5:22  Men filisteerna drog upp än en gång och spred sig i Refaimdalen [= jättarnas dal. Det talar om en mäktig fiende som gärna attackerar när man är nere ”i dalen”]. 23  När David då frågade HERREN, svarade han: “Du skall inte dra dit upp. Gå runt dem bakifrån och kom över dem från det håll där bakaträden står. [det var en omväg] 24  Så snart du hör ljudet av ett steg [tseada = marscherande] i bakaträdens toppar, skall du genast rycka fram, ty då har HERREN dragit ut framför dig för att slå filisteernas här.” 25  Och David gjorde som HERREN hade befallt honom. Han slog filisteerna och förföljde dem från Geba ända till Gezer.

Samma berättelse finns i 1Krön. 14 med ett tillägg.

1Krön 14:17 Och ryktet om David gick ut i alla länder, och HERREN lät fruktan för honom komma över alla folk.

Människor fick gudsfruktan när de såg hur Israels Gud handlade genom David. Det kan också jämföras med att vara känd i den andliga världen när vi lyder Herren (Apg 19).

David frågade Herren om råd och ledning. Gud gick före/framför David.
Det är enda sättet att vinna seger och då får Gud äran!

Vi är inte gudar. Inte ens med litet g.
Vi är Guds tjänare (och vänner) som är kallade att utföra Guds vilja.
”När du hör ljudet av steg” …då har Herren dragit ut framför dig.

Ljudet i bakaträdens toppar kan liknas vid att den Helige Ande berör våra hjärtan och manar till bön. Det kan liknas vid att vi förstår att Gud manar och vi är redo att följa. Det beskriver också att vara villig att gå en annan väg än vi hade tänkt eller förväntat oss.

Vi har en förmåga att vilja bestämma själva och tro att Gud hänger med…eller kanske säga att ”Gud har sagt” det vi vill att han ska säga.

Vänta… lyssna… gå

Personligt: När jag var ung vågade jag inte be ”ske din vilja med mitt liv” helhjärtat. Några av oss ungdomar skämtade med varandra ibland. ”Du ska nog bli missionär i Zimbabwe”. Zimbabwe stod då för det värsta man kunde tänka sig. Det var visserligen på skämt men där fanns en baktanke, att Gud vill säkert något (tråkigt) som inte jag vill.

När jag kom tillbaka och överlät mitt liv till Jesus år 1989 gav jag upp allt det där. Sommaren 1992 var jag på en konferens med några hundra andra. Vi skulle ut i evangelisationsteam i olika länder den sommaren. Vid avslutningen på en samling gav predikanten tillfälle för förbön. Han sa ungefär så här: Jag upplever att ni är många här som vill ta ett beslut att säga ja till Guds vilja för din framtid. Du som är villig att be: ”jag är beredd att åka var som helst, vart du än vill sända mig i världen”, ni ska komma fram nu.

Jag gjorde mig redo att gå fram för den bönen kunde jag verkligen be uppriktigt nu. Men det märkliga var att jag inte kunde resa mig. Det var som om en osynlig hand höll mig tillbaka. Jag kämpade med Gud inom mig och förstod ingenting. ”Men jag vill gå fram! Du vet att jag är villig att åka var som helst…!” (Kan man be en andligare bön?) Det gick inte.

När förbönen var färdig sa predikanten: ”Nu ska ni komma fram som är villiga att ge era liv för den ort som ni bor på. Om du till exempel bor i Göteborg, ska du komma fram nu om du är villig att ge ditt liv för Herren för din ort.” (Varför sa han just Göteborg? Själv bodde han i Stockholm). Gode Gud, de orden berörde och grep hela mitt inre och jag reste mig snabbt (fortfarande förvånad över Guds handlande) och gick fram.

När vi ställer villkor och begränsar Gud blir vägen inte bred [huvudgata] i hjärtat. Det är som att säga ”jag (ett stoftkorn) vet bättre än dig, Gud (hela universums Skapare)”. Det låter lite pinsamt, eller hur?

Vi bosätter oss inte i tåredalen
När Guds folk vandrar genom Bakadalen/Tåredalen ”gör de den rik på källor”, läste vi. Det står inte ”om” de vandrar, utan ”när”. Vi måste alltså gå den vägen.

2Kor 1:3  Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, 4  han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.

Bland de starkaste vittnesbörden är när vi går genom tårarnas dal och står fasta i tron och kan vittna om Guds trofasthet! Ännu mer om vi går den vägen för andra människor skull.

Ps 126:5  De som sår med tårar skall skörda med jubel.
Ps 30:6 …Om aftonen gästar gråt, om morgonen kommer jubel.

vandrar genom” – inte flyger eller svävar fram, även om det skulle kännas andligare.
”vandrar genom – inte bosätter oss. Vi passerar genom dalen. Vi kan låta besvikelser och sorger bygga bo i våra hjärtan. Missförstå mig inte – jag säger inte detta lättvindigt. Det finns sorger som vi bär med oss hela livet. Det viktigaste är att vi släpper in Jesus helt och fullt och lämnar över till honom. Annars finns risken att besvikelsen riktas mot Gud och vi blir bundna av sorgen. Vi kan få leva med obesvarade frågor men Jesus ger läkedom för själen och hans kärlek förvandlar.

Lidandet och prövningen har ett slut och det finns en fortsättning. Gud bereder en utväg (1Kor 10:13). Gud leder på en väg som går genom ”tåredalen” där tron prövas och löftena blir realiteter och erfarenheter.

1Petr 1:6  Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. 7  Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.

Skeppsbrott i tron
Det är en farlig teologi att påstå att ”kristna inte behöver lida”. Människor kan lida skeppsbrott i tron, för det stämmer varken med verkligheten eller med Guds ord.

1Tim 1:18  Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem skall kämpa den goda kampen, 19  i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. [ett skepp som bryts i bitar] 20  Bland dem är Hymeneus och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att de skall tuktas så att de inte hädar. [Alexander var en av dem som påstod att uppståndelsen redan skett, dvs. ”allt här och nu”, vilket är en obiblisk lära]

En omväg
David fick gå en annan väg – en omväg – för att vinna seger. Ibland är det är enda sättet för Gud att utföra det han vill i oss (Läs 2Mos 13).

Josef hade säkert inte räknat med åratal i fängelse. Det ingick inte i hans framtidsplan men det ingick i Guds fostran och förberedelse.

Mose gick före Gud och Gud kunde inte använda honom då. Han måste lära sig att lyssna och lyda Gud och han fick gå en lång omväg. Mose hade kunnat dra fördel av sin maktposition som ”Faraos dotterson” för att rädda folket. Men Mose kände inte till 7-bergen-läran eller Dominion. Han förstod inte vikten av att sträva efter pengar och position och makt. Stackars Mose… Han visste inte att hans ord hade samma makt som Guds…? (Jag är ironisk). Det är ju så de falska apostlarna lär.

Vi läser:
Hebr 11:24  I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas Faraos dotterson. 25  Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. 26  Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen.

Ett (väg)val
Mose valde ”Kristi smälek” istället för ”syndens njutning” dvs. att försöka tjäna Gud på köttsligt vis. Mose var inte intresserad av makten och rikedomen, stora planer och drömmar. Han hade blicken på den himmelska lönen som ges av nåd och hör till evigheten.

Ps 84:8 De går från kraft till kraft, de träder fram [raah] inför Gud på Sion.

Jesu blod har öppnat vägen in till det allra Heligaste och vi får därför träda fram frimodigt (Hebr 10:19). Raah kan översättas: träda fram för att höra, ta emot, förstå och se.

Ps 84:9 HERRE Gud Sebaot, hör min bön, lyssna, du Jakobs Gud! Sela. 10 Gud, se vår sköld, (1917 – Gud vår sköld, se härtill) ge akt på din smordes ansikte! [en bön för David som var kung – och profetisk bön om Messias] 11 En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än vistas i de ogudaktigas boningar. [med andra ord: ”jag är nöjd med den minsta uppgiften i Guds rike hellre än gillande i världen”. (Mose)”Hellre Kristi smälek än syndig njutning”] 12 Ty HERREN Gud är sol och sköld, HERREN ger nåd och ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet. [(1917) ostrafflighet]

Fullkomlighet betyder här ärlighet och uppriktighet, helt och fullständigt – att ha Guds vägar i sitt hjärta, vara upptagen av Guds vilja. Guds nåd ger oss kraft att följa Jesus och leva för honom. Gud ger ljus och värme (sol) och beskydd (sköld), kraft (nåd) och upprättelse (ära). Samma löfte:

Fil 4:19  Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver.

Gud vet vad vi behöver här och nu och för att förberedas för framtiden, det eviga livet.

Ps 84:13 HERRE Sebaot, salig [esher = överlycklig, välsignad. Rot: ashar som har innebörden ledd på en jämn väg] är den människa som förtröstar på dig.

Gud jämnar vägen för var och en som förtröstar på honom och ger kraft att fortsätta framåt.

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on När vi går genom Bakadalen (tåredalen)

Ärans Konung

Psa 24:1 Av David. En psalm. Jorden och allt som uppfyller den tillhör HERREN, världen och de som bor i den. 2 Ty han har grundlagt den på haven, och givit den fäste på strömmande vatten. 3 Vem får gå upp på HERRENS berg? Vem får träda in i hans helgedom? 4 Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. 5 Han skall få välsignelse från HERREN och rättfärdighet av sin frälsnings Gud. 6 Sådant är det släkte som frågar efter honom. De som söker ditt ansikte, de är Jakobs barn. Sela. 7 Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. 8 Vem är denne ärans konung? Det är HERREN, stark och väldig, HERREN, väldig i strid. 9 Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. 10 Vem är denne ärans konung? Det är HERREN Sebaot, han är ärans konung. Sela.

Han knackar på dörren! Du frågar vem är det? Det är Herren Sebaot! Vågar du öppna?
Vi har rätt att hålla dörren stängd men han har rätt att döma oss för det.

Gud har skapat världen och allt i världen tillhör honom.
Kol 1:16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

Gud har lagt in vittnesbörd om honom i hela sin skapelse.
Rom 1:20 Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt.

Även vi är skapade som en 3 enighet. Vi är skapade från början att vandra i gemenskap med en 3 enig Gud. En gemenskap fungerar ju bäst med ett rent samvete att uppleva skuldkänslor får oss nedböjda och ledsna. Våra samveten är väldigt känsliga när vi är barn. Om vi gör fel kommer en stark känsla inom oss upp av skuld. Det här vittnar också om Gud för ordet för Samvete är på Grekiska SUNEIDESIS. I detta ordet ligger EIDO som betyder Se och Förstå men det kan även ha med Intuition att göra. Det betyder rätt och slätt att du och en annan delar kunskapen om något tillsammans. Du är den ena vem tror du då är den andra? Vi är precis som Gud skapade i en 3 enighet! Den fallna människans ande är ur funktion så vi behöver uppleva helande.

Det är meningen att vi skall kunna fungera som ett Herrens tempel.
1/ Allra Heligaste (Ande)
2/ Det Heliga (Själ)
3/ Förgården (Kropp)

Så en 3 enig Gud vittnar om en 3 enighet både hos människan men också i hela skapelsen.
Psa 8:3 When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained 4 What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?

Här ser vi alltså hur Gud som skapade allt nu gör sitt inträde i den här fallna världen. För att bereda frälsning till den kommande världen.

Heb 2:5 Det är inte under änglar han har lagt den kommande världen som vi talar om. 6 På ett ställe har någon vittnat: Vad är en människa, eftersom du tänker på henne, eller en Människoson, eftersom du tar dig an honom? 7 En liten tid gjorde du honom ringare än änglarna, och du krönte honom med härlighet och ära. 8 Allt har du lagt under hans fötter.  När han lade allt under honom, utelämnades inget, allt skulle vara lagt under honom. Ännu ser vi inte allt vara lagt under honom.

Han som skapade universum skall ta sig an människan. Vad är då människan? Enligt vetenskapen är människan bara en fysisk massa som liksom kommit ur ingenting. En slump gjorde alltså att liv uppstod i ett urslem och evolverade till en människa. Vetenskapen kan trösta oss med att en normal människa är värd ungefär 30 kronor idag. Det var väl uppmuntrande eller hur? Det är väl inte undra på att människan längtar efter något annat? Det hon längtar efter är sin skapare som skapade henne till sin avbild.

1 Tess 5:23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.24 Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.

Den här skapelsen bär vittnesbörd om en 3 – Enig Gud. Exempel:
Atomer: Neutroner – Elektroner – Protoner
Materia: Fast – Gas – Flytande
Mått: Längd – Bredd – Höjd
Tid: Dåtid-Nutid-Framtid
Solen strålar med 3 sorters strålar: Alfa-Beta-Gamma
Färg – All färg härstammar från: Rött-Gult-Blått
Människans kapacitet: Tankar – Ord – Handlingar
Blodet lär också innehålla 3 delar

När Jesus döps uppenbaras en 3 enighet:
Luk 3:21 När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Och medan han bad, öppnades himlen 22 och den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst: Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.

Jesus vandrade alltså omkring som Guds perfekta tabernakel eller tempel på Jorden. Jesus hade ett perfekt rent samvete och ett perfekt hjärta. Men framför allt han vandrade i perfekt lydnad inför Gud. Han var Guds fläckfria rena offerlamm för våra synder.

Han uppfyller alltså verserna vi startade med: (PS 24:3-4)
Han får gå upp på Herrens Berg (GUDS RIKE)
Han får stå i Det Allra Heligaste (GUDS HELGEDOM)
Han får Välsignelsen från Gud (ANDEN)

BUDSKAPET OM KUNGEN

Fil 2:6 Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7 utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8 ödmjukade sig och blev lydig ända till döden döden på korset. 9 Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn 10 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden 11 och alla tungor bekänna (HOMOLOGOS) Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren. (KUNGEN I RIKET)

1/ Gud har upphöjt honom över allting (Hans är Riket)
2/ Han skall böja alla Knän inför sig (Hans Är Makten)
3/ Han skall uppenbara vem han verkligen är (Hans är Härligheten)

Det som ligger till grund för mitt budskap idag hände mig på morgonen den 13 Januari.
Efter en god nattsömn vaknar jag med ett Guds ord ringande inom mig. Det var samma ord hela tiden. Herren sa: Fräls oss från ondo ty riket är ditt!

Jag blev förvånad när jag slog upp Folkbibeln och inte fann att det stod så! Men i KJ står det exakt så här. Mat 6:13 And lead us not into temptation but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.

Nu är det så här att han har gått in i en helgedom inte gjort med människohänder i himlen.
Heb 9:11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, 12 gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

Heb 10:19 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste (ANDE) 20 på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. 21 Vi har en stor präst över Guds hus. 22 Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten.

Det Paulus undervisar oss om är alltså hur tabernaklets delar symboliserar en 3 Enighet. Han har gått in i ett allra heligaste. Vad symboliserar nu det? Guds Rike och hans Makt på Jorden. Han tronade ju på Keruberna att gå in här är att böja knä vid hans fotapall. En orenhet här inne hade dödat ÖP direkt på försoningsdagen. Han skulle ju tala till Israel och uppenbara sin härlighet på nådastolen mellan keruberna. Det här var ju den gamla vägen men hur är då den nya vägen? Wow! Han vill ju upprätta det här i mitt hjärta han bygger sin helgedom där han upprättar sitt rike där.

Vad läste vi nu i Ps 24:7-10 Han som då ville komma till sin helgedom vill nu inta oss som tempel. På lagens tid var det dunder och brak men nu är det Nåd och Sanning och en mild vädjande stämma.

Ps 24: 7 Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. 8 Vem är denne ärans konung? Det är HERREN, stark och väldig, HERREN, väldig i strid. 9 Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. 10 Vem är denne ärans konung? Det är HERREN Sebaot, han är ärans konung. Sela.

Så vad gör nu Kungen när han har upprättat sin helgedom och tron i vår ande? Jo han börjar att regera på det sätt han tänkt från början. – (Ande – Själ – Kropp) (1 Tess 5:23-24) Det här är alltså att komma in i Guds Rike för hans Tron symboliserades ju av Arken med Nådastolen.

För att kunna upprätta sitt rike och kunna regera oss människor måste det för det första ske frivilligt. Vi lämnade Gud frivilligt och måste därför komma tillbaka till honom frivilligt. Just därför måste ju Herren vara väldigt mild och nådefull mot oss särskilt i början av vår vandring. Han sa till mig som nyfrälst att du har så djupa sår så jag kan inte pröva dig ännu. Han låter oss då få tider av vederkvickelse och det ser ut att flyta på för oss i livet på alla områden till det yttre.

SK säger: Samvetet är kanalen eller dörren mellan anden och din själ. Gud måste komma in därigenom om han skall upprätta sin tron och bli Kung över oss. Ps 24:7-10
Ärans Kung
Herren Sebaot

Han kommer in genom vår ande och vill passera vår hjärtas dörr som kallas för Samvetet och vill befria och regera över våra själar. Din själ är där din personlighet sitter dina känslor ditt förstånd och din vilja. Lagen kunde inte prestera någon kärlek (A) och underordnande till Gud. (Rom 7)

Både vi som enskilda och så församlingen skall vara ett Herrens Tempel. Vad tror ni nu det var för dörr som Herren knackade på i Laodicea? Samvete betyder ju att både Gud och vi får en kunskap som vi vet tillsammans. Vi kan stänga honom ute eller vi kan släppa in honom det han kommer med är Agapekärlek vilket betyder att underordna sig en Kung.

Vi får reda på att Jesus visste allt vad som fanns i människan därför måste han vara Gud. Han besitter alltså en kunskap om oss som vi måste ha för att bli befriade och upprättade. Vi vet inte om att vi är blinda och nakna men det har han kunskap om. Han har alltså en Kunskap som leder till frälsning av våra själar.

Joh 2:23 Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden, kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. 24 Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla. 25 Han behövde inte höra någon vittna om människan, ty av sig själv visste han vad som var i människan.

Upp 3:20 Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Vet du vad jag tänkte när jag läste det här? Jo att upp boken talar ju om något som skall ske innan Herrens Dag kommer som hans tjänare skall förstå. Det gäller ju hans hus eller hans tempel. Här kommer Herren för att vittna för eller emot oss. Vad står det om domen kommer den först över Guds hus? Svar Ja! (1 Pet 4:17) Vilka drabbas då av domen?

Jud 1:4 Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

2 Tess 2 Beskriver dem som de laglösa som upphöjer sig i Guds Hus (TEMPEL)

Kan det här ha och göra med en teologi att göra? Herren säger att han skall komma till sitt tempel och vara ett vittne mot Trollkarlar/Häxor. (Mal 3:1-5) Det är ockultism! Det är ordets makt över materian. Men det kan väl ändå inte vara möjligt att det finns Häxor och Trollkarlar i Herrens Tempel? Eller? De uppträder i Herrens namn!

2 Mos 20:7 Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

Jag vill berätta för er att det har gått så långt att Trolldom/Häxeri är något som ligger på Himlen 7 helt öppet och riskerar bedra människor. Vi hade vänner hemma här hemma hos oss på nyårsafton så jag spelade upp programmet. Det var en kvinna vid namn Anne Lucca: Kraften i våra ord!

Jag Citerar: Det sker precis som du säger det blir till precis som när Gud skapade världen. Så vad vill du att det skall skapas något bra eller något dåligt? Vi är ju skapade till Guds avbild och är ju kopior av pappa Gud han har skapat oss på samma sätt. Hur skapade Gud? Jo han talade och det blev till och med oss är det exakt på samma sätt – Vi skall tala och det blir till! = Ockultism Häxeri och Trolldom – Ordets makt över Materian!

1 Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. (New Age)

Elvor berättade en sak jag blev skakad av! Betel Church säger att vi skall använda New Age lärorna för de är egentligen från början Kristna. Ve dem som kallar det onda gott! (Jes 5:20) Vet du hur det går till när de lär sig profetera? Ja en person kommer in i rummet och den första tanken som kommer till dig är profetiskt. Den här förmågan kan du sedan själv träna upp i grupper! Vet du mer att det bara är positiva saker som är profetiskt.

En kvinna vid namn Doreen Virtue som varit i New Age i över 15 år säger: Det här är exakt samma sätt som du får lära dig Psycic Reading i New Age. Hon fick även lära sig att detta med att tala skapande ord är ju något väldigt vanligt inom New Age.

Jag hör Herren säga: Dra ut ur Babylon! Följ inte med den stora skaran nu!
Jes 52:11 Drag bort! Drag bort! Gå ut därifrån! Rör inte vid något orent! Gå ut från henne, rena er, ni som bär HERRENS kärl.

Skökan, som Johannes såg, omtalas som stor. Hon har fått stort inflytande och hon har varit stor i sig själv (Upp 17:8). Men för Gud är denna sköka inte stor. Han betraktar det stora Babylon, som ett fallet religiöst system (Upp 14:8). Grunden till det är att skökan har förfört folken med sin trolldom och förföljt Jesu sanna vittnen (Upp 18:23, 17:6). Tänk att det som skulle vara sanningens stöttepelare och grundval, fick utveckla sig till en plats för orena andar (Upp 18:2). Inte konstigt att aposteln Johannes storligen förundrade sig när han såg denna stora sköka (Upp 17:6).

Janne Ohlin – Predikan från Parousia Mission 26/1 – 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Ärans Konung

Vem tror du att du är ?

OBS! Detta är mer än vad jag hinner med i predikan Söndag! Men jag har valt att lägga ut detta ändå.

Den som tror på bibeln och förstår skrifterna om ändens tid skall inte förvånas över världsläget. Månadens profetiska nyhet Iran – Kina – Ryssland har gemensamma militärövningar. Ryssland och Iran nämns ju tydligt i Hes 38-39. Bibeln säger att en jättestor militärmakt i ett land längst uppe i norr skall med Iran anfalla Mellanöstern och dra genom många länder på sin väg dit. Samtidigt kan vi läsa i uppenbarelseboken om en jättearmé från öster med 250 miljoner man. (Upp 9:16 + Upp 16) gamla bibelläsare har alltid tolkat detta som Kina.

Ja vänner mörkret blir allt kompaktare och hatet mot Herren och hans Smorde blir allt tydligare. Allt oftare smyger sig reklam in i Tv om en annan Kristus nämligen den österländska versionen. En reklam gav undertonen att Yoga kan göra dig till supermänniska. Constance Cumbey säger att många i den här gröna rörelsen är
New Agare och de gillar inte bibelns Jesus. Jag tror att den här armén från öster också
handlar om demoniska krafter. Det är märkligt att ledaren över dem kallas för Abbadon eller Appolyon. (Upp 9:11) Det är tydligen samma mörker som kom över Egypten innan befrielsen.

Bibeln uppmanar oss hela tiden att förbli i honom för utanför honom blir ingen rolig plats att befinna sig när Guds vrede upptänds. Gud kallade Abraham ut ur Babylon där man tillbad Österländska avgudar. Gud kallar oss precis på samma sätt till sig själv. Du är ju skapad av honom och till honom själv (Kolosserbrevet 1) Herren visar Abraham Rättfärdighetens väg. Det är Herren själv som uppenbarar sig för honom.

1 Mos 15:6 Och Abram trodde på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet.7 Sedan sade han till honom: “Jag är HERREN, som har fört dig ut från det kaldeiska Ur för att ge dig detta land till arvedel. 8 Han svarade: “Herre, HERRE, hur skall jag veta att jag kommer att ärva det?

Abraham trodde på Herren – Herren räknade nu tron på honom till rättfärdighet. Det är samma sak som att frikänna honom från Domen. Löftet han får är större än landet det gäller hela världen. Då måste ju Kanaans folk samtidigt representera jordens innebyggare.

Det är ju tydligt att Abraham genom tron fick se in i den nya tiden efter Jesu tillkommelse när de Rättfärdiga skall bo på en ny Jord.
Heb 11:13 I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden.

Rom 4:13 Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro.

Säden (Pluralis) kommer att ärva jorden genom tro på säden (Singularis)

Gal 3:13 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. 14 Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden. 15 Bröder, jag vill ta ett exempel från vardagen: inte ens en människas testamente som har vunnit laga kraft kan göras ogiltigt eller få något tillägg. (ARVET) 16 Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. (SING) Det heter inte: “och åt dina avkomlingar” (PLURAL) som när man talar om många, utan som när det talas om en enda: och åt din avkomling som är Kristus. (SING)

Kristus blev en förbannelse i vårt ställe! Ordet “Förbannelse” på hebreiska handlar om att ”Huggas av” ”Kastas ut”. Ordet “Välsignelse” betyder exakt tvärt om ”Inympas” ”Välkommen” ”Böja Knä”. Bilden förstår vi för den finns liknelsen om Vinträdet (Joh 15)

Abrahams tro börjar med att Gud tar initiativet och avtäcker sig själv. (SANNING) Abraham blir berörd och tar emot (TRO) Herren agerar igen: Han förklarar Abraham rättfärdig! Herren agerar igen: Han lovar Abraham att ärva jorden! Abraham frågar: Hur skall jag veta det? Gud talar nu om trons och rättfärdighetens väg! Det är faktiskt den urgamla vägen.

I Eden fick ett oskyldigt lamm offras för människan. Nu skulle Abraham stycka och offra oskyldiga djur. Abraham gör som Gud säger! Han bär fram och styckar offren. De djur som Abraham styckar och skall offra är alltså en bild på Jesus Kristus och Golgata kors. Här har vi alltså trons grund det är därför vi i nattvarden påminner oss: Detta Vin och detta Bröd var för din skull! Så varje gång du äter och dricker så proklamerar vi och förkunnar det oskyldiga lammets död istället för mig. Han var totalt oskyldig men blev en förbannelse för vår skull ”Avhuggen” ”Utkastad”.

Du är precis på samma sätt lovad att ärva jorden tillsammans med Abraham. Detta måste bli vår drivkraft det enda vi kan berömma oss av är Kristi Kors. När Abraham lyder och väntar på Gud kommer fåglar och försöker stjäla hans offer. Abraham jagar bort fåglarna som symboliserar ondskans andemakter!

 

Det finns ingen annan väg att få uppleva Andens välsignelse. Du måste träda fram med honom som blev en förbannelse för din skull. Det kommer en förbannelse över jorden men du kan genom tro på honom komma undan. Det är alltså ingen skillnad på Abels offer och Abrahams offer de symboliserar samma sak Jesus Kristus.

Abel trädde fram med ett oskyldigt lamm (LYDNAD RÄTTFÄRDIGHET)
Kain förkastade den urgamla vägen – (OLYDNAD ORÄTTFÄRDIGHET)

1 Mos 4:4 Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och HERREN såg till Abel och hans offer 5 men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk.

När Abraham presenterar sitt offer kommer ett stort mörker! När Jesus dör på Golgata kommer också ett stort mörker. När Israels barn är bakom blodet av det slaktade lammet kom också ett stort mörker. Men för dem som väntade på Gud i tro kom tillslut ljuset och eldslågan. Den ledde Israels barn i öknen den ledde dem till Landet (Nya Jorden) Samma tydliga ledning kommer vi få om vi i tron väntar på honom vid våra “Stycken”

Så när tåget går mot Babylon så väntar vi i Tro på vår Herre Jesus Kristus. Han kommer tillbaka i Eld.

1 Mos 15:17 När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ugn med en brinnande fackla, som for fram mellan köttstyckena.18 På den dagen slöt HERREN ett förbund med Abram och sade: Åt dina efterkommande skall jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat.

Landet tillhör Judarna som folk. Men när de kommer in i Kristus hela värden (Rom 4:13) Så det finns en tydlig väg men den är fördold och måste uppenbaras av Herren först.

Rom 1:16 Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. 17 Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro.

Här ser vi rättfärdighetens väg uppenbaras precis som för Abraham. Evangelium beskriver alltså Guds kraft som frälser oss från förbannelsen ”Huggas av” ”Kastas ut”. Tron drar oss istället in i Jesus Kristus så du blir välsignad istället. Mitt i förbannelsen uppenbaras istället en eldslåga den kom på pingstdagen över var och en av lärjungarna som väntade i Tro. Abraham frågade: Hur skall jag veta att jag skall ärva jorden? Han fick se en Eldslåga!
Detta måste vara en bild på Anden som skall vara panten på arvet (Ef 1:1-14)

Apg 2:3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem.4 Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.

Apg 2:11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.

För att få Andens eldslåga krävdes alltså att vi träder fram med samma offer som Abraham och Abel gjorde. Ingenting bevisar tydligen vår trofasthet inför Gud som väntandet. Därför sitter vi ofta i mörkret med våra “Stycken” och väntar och väntar. Gud vill nämligen inte att vi skall tillbe honom på hedningarnas vis det är för att få något. (ALLADIN) Herren visade mig en viktig sak! De falska profeterna kommer att dra med sig alla som har det tankesättet. Det är nämligen så att den som väntar på Gud gör det för den han är inte för det han kan ge.

Sven Reichman sa en gång:
> Det jag gör för min egen skull är Kött.
> Det jag gör för Jesu skull är Ande.

Den som drivs av Kött kan aldrig vänta på Gud han kan alltid byta sin identitet efter sin omgivning. Men den som drivs av Guds kärlek har sin identitet fast förankrad i vem Gud är inte i det han kan ge. Han känner Herren och Herren känner honom. (Joh 10:14)

Gal 6:3 Ty den som tror sig vara något, fast han ingenting är han bedrar sig själv.

Den som drivs av Anden är en Kristi tjänare! (IDENTITET) Den som drivs av kött han jagar en Identitet. Han är helt beroende av att människor ger honom sin identitet. (ELLER ONDA ANDAR) En sådan människa bedrar sig själv! Gud själv gav Abraham en identitet – Du hette Abram nu skall du heta Abraham. Gud gav Jakob namnet Israel.

2 Petrus 2 att massor av falska profeter skall komma och många skall följa med den ut. Detta tåget har jag sett i minst 3 profetiska drömmar! Dessa kan inte vänta på Gud! Dessa falska profeter predikar exakt vad köttet vill höra. De som nu följer dem ut ur Kristus vill ha denna bilden av Gud. Det är den hedniska bilden av Gud (ALLADIN) det kusliga är att det ser äkta ut på ytan.
1/ Du får här falska identiteter av läror och falska profetior
2/ Du får starka andliga krafter och energier
3/ Du kan få en oerhörd nitälskan som ser ut som kärlek

Men om inte drivkraften är Agape säger Paulus är detta kött hur andligt det än ser ut (1 Kor 13) Därför måste vägen till sann Andlighet alltid innehålla en lång väntan då vi sitter där. Men det ser ut som om alla andra hittar sina identiteter och drar förbi dig i 300 Km. Låt oss titta på en man med starka andekrafter som demoner sagt att han är något stort. Det är nämligen exakt vad de försöker lura i dig.

Apg 8:9 Men i staden fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sade sig vara något stort. 10 Alla, både små och stora, höll sig till honom och sade: Han är den Guds kraft som man kallar Den stora kraften.11 De hade hållit sig till honom, därför att han under lång tid hade bländat dem med sina trollkonster. 

> Han sa sig vara något stort (Gal 6:13 – Falsk Identitet)(Böcker också)
> Han drog människor till sig
> Han var ockultist eller Trollkarl – Det innebär att jag genom något jag gör eller säger kan jag påverka den osynliga världen så att den lyder mig så jag får vad jag vill i den materiella världen. Det finns massor av bevis för att det är verkliga under som sker men det är mörkrets makter som får tillåtelse. Kan det finnas något mer fängslande?

Varför tror du att folk flockades till honom? De ville också ha del av den här kraften så de också kunde bli något stort. (Den som säger dem sanningen blir hatad Gal 4:1) Men kunde Anden tränga igenom det här mörkret då kan han göra likadant idag också.

Apg 19:18 Många av dem som trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. 19 Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till femtiotusen silverdrakmer. (10 Miljoner kronor idag) 20 På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka.

Vet du att hela grunden för den villolära som infiltrerade församlingarna då och som infiltrerar församlingarna idag handlar om identitet. Simon han trodde sig vara något stort men det var han inte han var bedragen. Han drog en massa människor efter sig och deras motiv var att få kunskap om hur man blir som Simon. De satsade en förmögenhet i trolldomsböcker för att få tag i hemligheten. Men Paulus predikar att det är Kristus som är Guds hemlighet.

Gud gav mig en natt en dröm där vi kom fram till ett hus där inne rådde ett grågult sken. Vi fick uppleva en oerhörd nöd det var hjärtskärande att höra. De ropade: Tjuvar har smugit sig in och tagit alla skatter men vi förstår inte hur det gått till. En syster jag känner har haft en liknande dröm. Gud kallade oss att gå in och avslöja hur det kom sig att härligheten från Gud försvunnit.

Den här veckan läste jag om hur Härligheten från Gud försvunnit från Guds hus på Eli tid. Vi kan börja med det djupa nödropet: Härligheten från Gud är borta! Kolla hur tillståndet var hos ledarskapet.

1 Sam 4:15 Men Eli var nittioåtta år gammal, och hans ögon hade gråstarr så att han inte kunde se.

Men Samuel förstod eftersom Gud redan berättat detta för honom! När domen kommer över Guds hus kommer de som hör vad Anden säger till församlingarna att kunna förstå.

1 Sam 4:13 När han kom dit satt Eli på sin stol vid sidan av vägen och vaktade, ty hans hjärta bävade av oro för Guds ark. Så snart mannen kom in i staden med budskapet, brast hela staden ut i klagorop.

Detta klagorop var det jag hörde! Det kan betyda ett rop som härstammar från djup sorg och ångest jag kommer aldrig glömma smärtan i ropet.

1 Sam 4:18 När han nämnde Guds ark, föll Eli baklänges av stolen vid sidan av porten, bröt nacken och dog. Ty mannen var gammal och tung. Eli hade då varit domare i Israel i fyrtio år. 19 Hans sonhustru, Pinehas hustru, som var havande och nära att föda, fick höra nyheten att Guds ark var bortrövad och att hennes svärfar och man var döda. Hon sjönk då ner och födde sitt barn, ty födslovärkarna kom över henne. 20 När hon höll på att dö, sade kvinnorna som stod omkring henne: Frukta inte, du har fött en son. Men hon svarade inte och brydde sig inte om det.21 Hon kallade pojken I-Kabod, och därför att Guds ark var tagen och hennes svärfar och man var döda, sade hon: “Härligheten är borta från Israel”. 22 Hon sade: “Härligheten är borta från Israel, för Guds ark är bortrövad.

Den här katastrofen var bara resultatet av en resa ELI stoppade inte den yngre generationens FÖRAKT FÖR HERRENS OFFER. Tror ni att det är en slump att det ser ut som det gör idag i våra församlingar. Alla offer i bibeln pekar fram mot Golgata kors och utan kors kan du inte bli Herrens tjänare (IDENTITET)

1 Sam 2:12 Men Elis söner var onda män, som inte kände HERREN. 13 Så här brukade prästerna göra med folket: När någon offrade ett slaktoffer, kom prästens tjänare medan köttet kokades och hade en treuddig gaffel i handen. 14 Den stack han ner i kitteln, pannan, krukan eller grytan, och allt som gaffeln fick upp tog prästen. Så gjorde de mot alla israeliter som kom dit till Silo. (Obs Se Judas 1:12)

1 Sam 2:17 De unga männens synd var mycket stor inför HERREN, eftersom folket därigenom lärde sig att förakta HERRENS offer. 18 Samuel gjorde tjänst inför HERRENS ansikte och var redan som pojke klädd i linneefod.

Den första drömmen jag berättade handlade om midnatt jag hörde en röst och det handlade om Ljus. Den andra drömmen jag hade handlade också om att det var midnatt jag hörde en röst och den handlade om ljus. Jag tror det är något Herren vill säga till oss.

Mat 25:1 Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 2 Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. 3 De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. 4 De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor.5 Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade. 6 Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom. 7 Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor.

Nu tror jag att nödropet kommer de saknar härligheten från Gud. Det är Ikabod därinne istället för den utlovade “jätteväckelsen” kommer motstånd och nöd.

1 Joh 2:26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse.27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.28 Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter.

Här är det uppenbart att det är Gnosticismen Johannes vill åt. De lärde alltså att vi kunde få en ny identitet men Anden säger att det är bättre att låta vår identitet förbli i honom. Gnosticismen låter väldigt andlig men den är faktiskt väldigt köttslig. Deras lära handlar om att vi blir någonting mer än vad Gud menat när vi föds på nytt. Andrew Wommack är en falsk lärare som får illustrera hur många på våra kära tv kanaler är smittade av.

1/ Han fick en uppenbarelse som han sa förändrade hela hans liv. Han fick ett helt nytt sätt att se på sin egen identitet.

1/ Janne: Han testade aldrig anden bakom för den sätter aldrig oss i centrum: Joh 16:14 Han (ANDEN) skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.

2/ Han fick nu en helt ny kunskap om hur Gud har egna lagar som han redan har skapat. Denna kunskap kan gå in och koppla ihop oss med dessa lagar. Han säger att det finns ett universum bortom vår förmåga att förstå. Då talar jag inte bara om den andliga sfären därute utan också om den andliga sfären som finns i alla människor så vi är egentligen andliga varelser.

2/ Janne: Samma sak som ”As Above so Below” det här ä r grunden i all trolldom och magi. Det finns en parallell värld som du genom tankekraft kan koppla ihop dig med. Då blir saker i den osynliga sfären synlig i den materiella världen.

3/ En falsk pånyttfödelse!
2 Kor 5:17 Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.

Det är i anden som förändringen skett du har blivit en helt ny varelse. Det är din ande som är helt ny och där finns absolut ingen synd kvar i dig. De flesta kristna har blivit lurade att tro att de har två naturer att kämpa med. Denna kristendom skapar schizofreni bland de troende. Detta producerar kristna som inte liknar Kristus.

3/ Janne: Nu får vi se om du hänger med i svängarna kolla Punkt 2. Du har blivit ett med den Kraft som redan finns i universum och som redan finns i alla människor. (PANTHEISM) Den identitet hans uppenbarelse gett honom är att han blivit bedragen att tro att han är något som han inte är (Gal 6:3)

Detta är ju Satans lilla specialitet
Hes 28:2 Du människobarn, säg till fursten i Tyrus: Så säger Herren, HERREN: Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud, jag tronar på en gudatron mitt ute i havet. Ändå är du bara en människa och inte en gud, hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud.

Hes 28:6 Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom du menar att dina tankar är Guds tankar.

Det är när vi tränger in i den gnostiska världen vi förstår varför man hela tiden bara rabblar bibelord och alltid talar positivt med sin mun. Ja för man tror att man skapar utifrån sin rättfärdiga ande.

4/ AW – Du kan läsa i Genesis 1 att Gud skapade vår värld genom att tala så den blev till. Därför måste du också använda ord för att skapa vad du vill ha. Ja vad det än är helande framgång fred eller något annat Gud vill du skall ha.

Jag kallar denna uppenbarelse för Ande – Själ – Kropp jag har fått vägen uppenbarad för mig. Det här är sanningen Jag har fått en ny Kunskap. Jag är egentligen en ande men jag har en kropp och jag lever i en kropp. Men det sanna Jag är min andliga person. Det är alltså i anden jag har förvandlats och det är där jag blivit exakt lika Jesus.

Eftersom Gud är ande så handlar han med mig utifrån den jag är i anden. (Joh 4:24) Denna uppenbarelse har förändrat hela mitt liv. Detta ger mig en helt ny position det tillskriver mig allt som Gud är och allting som Gud har. Nu har jag fått Guds auktoritet att använda och när jag gör det så har jag upplevt mirakulösa resultat. Jag är så inspirerad av detta att jag vill gå ut i hela världen och berätta denna sanning.

5/ Janne: Det är kusligt att förstå hur bedragen han är. Men det förklarar ju hur syndens människa skall upphäva sig i Guds hus. Du kan se hur du genom denna lära tror dig ha en högre auktoritet än vad Gud menar. Han kommer alltså i Jesu namn och han säger ju att han är Kristus!

Full text av den predikan Janne höll i Parousia Mission 1/12 – 19
Tiden tillåter inte att jag säger allt som är skrivet här så håll tillgodo och läs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Vem tror du att du är ?

Hela skapelsens Återlösare

Hela skapelsens Återlösare

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission

2019-12-01
Lyssna på Mp3

Upp 5
Johannes såg en bokrulle med sju sigill.
Det är ett köpebrev och ett testamente som bara arvingen eller motsvarande återlösaren kunde öppna. Sigillen bevisar fullkomligt godkännande och giltighet. Det handlar om hela skapelsens befrielse genom domar. Men vem har rätt att döma?

Upp 5:2  Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: “Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill?”

Johannes “grät bittert” (storgrät) för att ingen kunde öppna den. Han förstod vad det innebar: ingen rättvis kan skipas. Ingen frälsning kommer, allt är meningslöst och hopplöst. Allt går förlorat. Men en av de äldste tröstade Johannes och sa:

Upp 5:5  “Gråt inte! Se, lejonet av Juda stam [symbol för Messias som Kungen], Davids rotskott [ur Davids släkt], har segrat [grammatiskt har segrat en gång för alla], och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill.” 6   Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste ett Lamm [ett litet lamm (grek. arnion)] stå där, som såg ut att ha blivit slaktat…

Lammet beskriver Messias som den lidande tjänaren, offerlammet. Det hade 7 horn, dvs all makt, fullkomligt herravälde och 7 ögon som symboliserar all visdom/allvetande. Vidare: ”ögonen är Guds 7 andar utsända över hela jorden”. Detta betyder inte 7 andar bokstavligt, men det talar om Guds Andes fullkomliga verk.

7  Och Lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen.

En sång ljöd i himlen:
(v 9) “Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt [friköpt, lösköpt (grek. agorazo)] människor av alla stammar och språk, folk och folkslag.

Här är Arvingen som ärver allt och här är Återlösaren som har friköpt allt! Han är både Lejonet och Lammet.

Upp 16:7 “Ja, Herre Gud Allsmäktig, sanna och rätta är dina domar.”

Vi går tillbaka i tiden.
Adam och Eva drevs ut ur Eden efter att de ätit eller fyllt sig med förbjuden frukt /förbjuden mat. Grekiska Anomia som brukar översättas laglöshet, har också betydelsen förbjuden mat.

1Mos 3:22 …Hon (människan) får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och äta och leva för evigt.” [att ” äta och leva…” Att äta av livets träd i det läget, hade inneburit att leva som syndare utan någon räddning i evighet].

”Syndens lön är döden”, säger Bibeln och det innebar att människan förlorade gemenskapen med Gud och sin arvslott och framtid som Gud hade avsett. De stod i skuld inför Gud som är helig och blev slavar under syndens makt. Gud slaktade ett oskyldigt djur för att skyla deras nakenhet med djurhuden. Det var en tillfällig förlåtelse och lösning samtidigt ett löfte om en framtida fullkomlig frälsning.

Vi skyller ibland våra misstag och synder på uppväxten, omständigheter, påverkan utifrån, samhället mm. Men om vi hade växt upp med de bästa förutsättningar och omständigheter som finns – hade vi ändå syndat. Vi är alla födda i “Adams avbild” med en natur som gör att vi syndar.

Lögnen säger att ”synd och död inte existerar, bara kärlek och fred. Du är perfekt som du är och du har potential inom dig att bli gudomlig, för du är innerst inne god och du är en medskapare”. Med andra ord: Du behöver ingen frälsare för du kan frälsa dig själv. Vi kan frälsa oss själva.

Döden är (tvärtom) beviset på att alla är syndare. Skulden måste betalas och sonas [med ett allt för högt pris]. Människan är i desperat behov av en Frälsare /en Återlösare /en Befriare – eller en Bördeman som det kallas i GT.

Vi går till Ruts bok (GT)
Berättelsen sker under Domartiden och det var hungersnöd i Israel. Troligen befinner vi oss på Gideons tid när ”Gud gav Israel i midjaniternas hand i 7 år” p g a allt ont de gjorde. Midjaniterna förtryckte och förstörde all gröda så fort israelerna sådde något.”De lämnade inget kvar att leva av i Israel, varken får, oxar eller åsnor” (Dom 6). Vi kan konstatera att det var hungersnöd både lekamligt och andligt.

I Betlehem [som betyder brödhuset] bodde en familj som drog till Moabs land för att få det bättre. När ”brödhuset” är tomt söker sig en del människor till annat, ibland ut i världen men det leder aldrig till något gott. Familjen var Elimelek och Noomi [betyder: den lyckliga, den ljuvliga, behaglig, angenäm] och deras två söner. Både mannen och sönerna dog i Moab och Noomie blev ensam med sina sonhustrur Orpha och Rut.

Orpha betyder gasell, nacke/rygg. I hebr. finns betydelsen ”vända tillbaka”.
Rut betyder vänskap, tillfredsställd.

Rut 1:6  Noomi bröt upp med sina sonhustrur för att vända tillbaka från Moabs land. Ty medan hon var i Moabs land, hade hon hört att HERREN hade tagit sig an sitt folk och givit dem bröd. [ofta är det nöden som driver oss till bön – och Gud svarar]

Om detta var Guds räddning genom Gideon, har vi en beskrivning av vad som hände “i Midjans tid” i Jesajas profetia som också förutsade Messias födelse och frälsning.
Jes 9:4 Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder liksom i Midjans tid. [Gideon var domare och Guds redskap att befria folket från midjaniterna] 5 Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod skall brännas upp och förtäras av eld. 6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. 7 Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.

Nu följer en skilsmässa – ett vägval – en skiljeväg
Noomie ville inte att Orpha och Rut skulle följa henne av plikt eller tvång. Därför uppmanar hon dem att stanna i Moab. De båda gråter men gör olika val. Det handlade om var deras hjärtan fanns.

Jesus sa: ”Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara”. Det är ett val som gäller oss alla och det vi älskar mest, är det som avgör vilket val vi gör. Moab står här som förebild för hednafolken och att ”anpassa sig efter denna världen” (Rom 12:1-2). Att följa ett folk innebar också att följa det folkets gudar.

Rut 1:15  Noomi sade då (till Rut): “Se, din svägerska har vänt tillbaka till sitt folk och till sina gudar. Vänd också du tillbaka och följ din svägerska.” 16  Men Rut svarade: “Tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. Ty dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. 17  Där du dör vill också jag dö, och där vill jag bli begravd. HERREN må straffa mig både nu och senare om något annat än döden skulle skilja mig från dig.”

Rut säger här att hon vill följa Israels folk och Israels Gud. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud är Bibelns Gud, som för alltid låter sitt namn förknippas med det judiska folket. Guds kallelse över Israel står kvar och allt han har sagt kommer att uppfyllas. Därför har det betydelse idag hur vi ser på det judiska folket och Israel, likaväl som de frälsta av Israel. Allt handlar om hur GUD ser på saken och vad han har sagt. Det val som Rut gör, är att tillhöra Israels Gud och som det står i Rom 12:2: “låt er förvandlas genom sinnets förnyelse”.

Tillbaka i Betlehem
“Är det inte Noomi?”, sa vännerna i Betlehem.

Rut 1:20  Men hon sade till dem: “Kalla mig inte Noomi [den lyckliga], utan kalla mig Mara [den bedrövade, den bittra], för den Allsmäktige har gjort livet mycket bittert för mig. 21  Rik [male = fullhet, fylld] drog jag härifrån, och tomhänt [reyqam = tom, värdelös] har HERREN låtit mig komma tillbaka. [Noomie hade förlorat allt, sin arvslott och sin framtid,  när hennes man och båda söner dog] Varför kallar ni mig då Noomi? HERREN har vittnat mot mig, den Allsmäktige har låtit det gå illa för mig.” 22  …Och de kom till Betlehem när kornskörden började.

”Gud har tillåtit… Gud hjälpte inte… han är emot mig”.
Ibland förstår vi inte Guds handlande eller det vi tycker är brist på handlande. Flytten till Moab var ett eget val men Gud kan även använda våra misstag som förberedelse för något nytt. Noomi hade inga framtidsplaner nu. Hon var ”tömd” på sitt eget. Men Gud hade en plan och en väg för henne.

Rut beslutar nu att gå ut och plocka ax på någon åker, för att de skulle överleva. Som fattig hade man rätt enligt lagen att gå och plocka efter skördemännen (resterna). Hon ”råkar” hamna på Boas åker. Boas som är en mäktig man och släkting till Noomis och Ruts avlidna män. Just då ”råkar” Boas komma dit.

3Mos 23:22 När ni bärgar skörden i ert land, skall du inte skörda intill yttersta kanten av din åker, och du skall inte heller plocka ströaxen efter din skörd. Detta skall du lämna kvar åt den fattige och åt främlingen. Jag är HERREN, er Gud.

När vi läser i Guds ord att det hände sig eller det föll sig då vet vi att det är Guds hand som är med och leder människor och omständigheter i exakt rätt tid. Boas lägger märke till Rut, uppmuntrar henne och ger henne extra korn. Hon får äta, bli mätt och får t o m över.
När Rut berättar allt för Noomi utropar hon:

Rut 2:20  …”Välsignad vare han av HERREN, som inte har tagit bort sin nåd [chesed] från vare sig de levande eller de döda!” Och Noomi tillade: “Den mannen är vår nära släkting. Han är en av våra bördemän.” [goel]

Chesed betyder nåd, vänlighet, kärleksfullhet, barmhärtighet, godhet, trofasthet. Definitionen är att en starkare böjer sig ned och hjälper frivilligt en svagare. När det gäller Gud, är det baserat på ett [evigt] förbund.

Lagen om bördeman (3Mos 25)

Goel (fr gaal) är ordet för bördeman, återlösare, förlossare eller blodshämnare. Bördemannen var den närmaste manlige släktingen.

Bördemannens uppgift:

 • att köpa tillbaka egendom /arvslott som släktingen förlorat (ofta p g a fattigdom)
 • att friköpa sin släkting som hamnat i slaveri och betala skulden
 • att gifta sig med änkan till en avliden för att bevara hans namn

Bördemannen hade alltså rätt att köpa loss /köpa fri /förlossa och ”rätt att bringa liv ur det döda”.  Det var viktigt att bevara familjen och att familjens namn inte dog ut. Boas var Ruts bördeman /återlösare, som hade rätt att köpa loss hennes arvslott.
Boas betyder kraft och styrka.

En natt var Boas på tröskplatsen för att skilja korn från agnar. Noomi uppmanade Rut att gå till Boas när han lagt sig och lägga sig vid hans fötter under hans mantelflik [hebr. kanaph]. Noomie hade sagt till Rut: “Jag vill försöka skaffa dig trygghet”. Här får vi lära hur vi kommer in i [Guds] vila.  Vi kan jämföra med Maria som satt vid Jesu fötter och lyssnade till hans ord (Luk 10:39). Att ligga under hans mantelflik är detsamma som att söka hans hjälp och beskydd. Rut är en förebild för oss alla att komma i ödmjukhet inför HERREN. Kanaph är förknippat med att sluta förbund (Hes 16:8).

Ps 36:8  Hur dyrbar är inte din nåd, o Gud! Människors barn har sin tillflykt under dina vingars [kanaph = mantelflik, utbredande] skugga.

Den förste återlösaren
Nu fanns det en annan återlösare [släkting] som stod närmare än Boas.

Rut 4:2  Därefter tog Boas till sig tio män av de äldste i staden och sade: “Sätt er här.” Och de satte sig.

Boas förklarar saken inför 10 vittnen och den “förste” återlösaren/bördemannen får ge besked.

…6  Återlösaren svarade: “Då kan jag inte lösa in den, för då skulle jag skada min egen arvslott. Lös du in det jag skulle ha löst in, för jag kan inte göra det.” 7  Vid inlösen och ägarbyte var det förr i tiden sed i Israel att den ena parten, för att stadfästa avtalet, drog av sig sin sko och gav den åt den andre. Detta gällde som bekräftelse i Israel. :8  Återlösaren sade till Boas: “Köp det du!” Och han tog av sig skon. [Att ta av skorna var ett tecken på att ge upp sin äganderätt. Här fanns det ett hinder i vägen]

10 vittnen satt i porten med Boas, precis som Lagen sammanfattas i 10 budord. Den förste återlösaren [Lagen] säger: ”Den människa som håller lagen skall leva genom den.” (Gal 3:12). Men vi kan inte hålla buden och därmed kan lagen inte frälsa oss.

Rom 8:3  Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. 4  Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.
Lagen är rättfärdig och god – men den kan inte befria oss från synden.

Lagen eller Guds Son?
Återlösaren måste vara en släkting och därför står det:

Hebr 2:11  Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder, (/systrar) [Tack vare det är Jesus vår Bördeman, vår Återlösare]

Vem kan ”bringa liv ur det döda”?
Lagen dömer den skyldige – en ”Blodshämnare” – men den domen föll över Jesus!

Joh 10:17  Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. 18  Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta tillbaka det. [Guds nåd (chesed) genom Jesus]

Hur behandlade man en oduglig bördeman som inte ville ta sitt ansvar (GT)?

5Mos 25:9  då skall hans svägerska träda fram till honom inför de äldste och dra skon av hans fot och spotta honom i ansiktet och säga: “Så gör man med den man som inte vill bygga upp sin brors hus.” [hand hus var en skam och kallades den barfotades hus / den föraktades hus]

Jesus sa:
Mark 10:33  “Se, vi går upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda, som skall döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. 34  Dessa skall håna honom, spotta på honom och gissla och döda honom. Men efter tre dagar skall han uppstå.”

Mark 15:20  Och när de hade hånat honom, tog de av honom purpurmanteln och klädde på honom hans egna kläder.
Jes 53:3 Han var föraktad och övergiven av människor,…

Jesus behandlades som en oduglig och ovärdig Bördeman.

 • men han uppfyllde lagens krav och dog för oss – Synden är sonad och skulden är betald!
 • inte betald (inget är betalt) till djävulen (!) utan inför Gud som är helig och rättfärdig
 • Jesus är därmed vår Bördeman, Återlösare och (gamla bibelöversättn.) Förlossare.

Lagen kräver rättvisa
Guds helighet kräver rättvisa.

Ef 1:7  I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd 8  som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.

Lagens uppgift – den förste återlösaren – är att driva oss till korset, till Jesus. När vi syndar får vi dåligt samvete eftersom vi är skyldiga. Då får vi be Jesus om förlåtelse och hjälp.

Noomie sa till Rut:
Rut 3:18  ..”Vänta, min dotter, tills du får se hur saken utfaller. För den mannen kommer inte att ge sig någon ro, förrän han i dag fört saken till sitt slut.”

Be – var stilla – vänta på Herren. Boas hade lovat att ta hand om Rut.
När vi ödmjukar oss, kommer Gud oss till mötes med sin nåd.

Tro är inte att visualisera, en tankekraft eller ”en kraft som du ska förlösa”. Sådant är villfarelse. Tro är att lita på Gud, att fatta tag om ett givet löfte från Gud. Sedan ber vi enligt det löftet och så får vi vandra in i det när tiden är inne (Guds tid).

Återlösaren måste kunna återköpa slaven och betala alla skulder.

Kol 2:13  …Han har förlåtit oss alla överträdelser 14  och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.

Ef 1:7  I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder..
…11  I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut,

Jesus köpte tillbaka allt. Därför har vi evigt liv och en arvslott i honom.

1Petr 1:18  Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, 19  utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte.

Jesus friköpte hela skapelsen som längtar efter sin befrielse (Rom 8:19-22).

Ruts son med Boas fick heta Obed [tillbedjande, tjänande]. Han blev Davids farfar och tillhör messiaslinjen, Jesu släkttavla.

Rut 4:14  Då sade kvinnorna till Noomi: “Välsignad vare HERREN, som i dag inte har låtit dig vara utan återlösare. Må hans namn bli prisat i Israel! 15  Han skall ge dig nytt liv och försörja dig på din ålderdom…
(1917 års övers.) Han skall bliva dig en tröstare och en försörjare på din ålderdom

Återlösaren är en tröstare och en försörjare – född i Betlehem. Jesus sa: ”Jag är med er alla dagar intill tidens slut”.

Det var 10 vittnen i stadsporten med Boas och det är vittnen i himlen när köpebrevet eller testamentet [med de 7 sigillen] ska öppnas (Upp 4). Bland annat läser vi om 4 väsen som liknade ett lejon [vilda djur], en tjur [boskapsdjur], en människa och en flygande örn [fåglar]. Bilderna kan ha symboliska betydelser var och en men kanske är det en påminnelse om hela skapelsens befrielse, för Jesus har friköpt allt med sitt eget dyrbara blod.

En dag ska alla frivilligt och med glädje bekänna eller motvilligt tvingas erkänna att Jesus är Förlossaren, Återlösaren och hela världens Frälsare och Befriare enligt lag och rätt.

Låt oss vara bland dem som tar emot och bekänner vår Återlösare med glädje!

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Hela skapelsens Återlösare

Maj-Dec 2019

Australien: Katastrofen drabbar allt fler – nu sätts flottan in
Brandbomber kastades mot polis i Växjö
Misstänkt mord i Tumba – död person hittad utomhus
Brandkatastrofen i Australien – enorm yta har brunnit
Nattlig bilbrand i Härnösand misstänks anlagd
Ung man skjuten i Rinkeby – hittades i bil
Två personer skjutna i Göteborg
13 bilar brann i Västsverige
Flera bilbränder i Trollhättan i natt
Macheteattack i New York mot Channukah-firande
Fyra till sjukhus efter brand i Göteborg
Det bruna pulvret som får forskarna att jubla
Elbilar extremt farliga vid brand
Boris Johnson jultalade om förföljda kristna
Flygplan i Kazakstan har störtat in i byggnad
Person skjuten i huvudet i Norsbro
Uppgifter: Tidigare Malmöbo mördad i London
Kraftig explosion utanför Helsingborg
Stigande dödssiffra efter tyfon
Bilar satta i brand – för andra natten i rad
Efter demonstrationerna – Iran släcker internet
Tre skadade vid skottlossning i Norsborg
Hål har öppnat sig i vägbanan i Trollhättan
Samhälle utplånat av brand 10 mil från Sydney
Kritiskt läge för bränderna i Australien – närmar sig Sydney
Man till sjukhus efter skottlossning i Helsingborg
Sparbanken kunde ha stoppat misstänkt bedragare – får kritik
Nordamerikanskt handelsavtal godkänt
Man död efter skottlossning i Kristianstad
Man skjuten i Uppsala – ingen gripen
Lägenhet beskjuten i Helsingborg – en skadad
Man svårt knivskuren i Göteborg i natt
Busschaufför attackerad av gäng
Här är alla skjutningar i Uppsala 2019
En dö efter skottlossning i Uppsala – en allvarligt skadad
Skottlossning i Sundsvall – en avliden
Mer amfetamin i Stockholm än i övriga städer i Europa
Över 40 bilar skadade efter bilbrand i garage
Minst en död i vulkanutbrott i Nya Zeeland
Skottlossning – personer i lägenhet beskjutna
Nordkorea: Kärnvapennedrustning inte längre aktuellt
Ingen ljusning syns i franska storstrejken
Kvinna skjuten – hittades av ambulans
Över 30 döda efter brand i Delhi
Två bilar utbrända i centrala Göteborg
De samlar in julklappar – till ekonomiskt utsatta
140 000 dog i mässling förra året – de flesta barn
Ung man hittad död i Malmö – sköts ihjäl
Två skjutna utanför nattklubb
Äldre över 80 år ökar kraftigt
Kritiskt för skottskadad man
Krogbesöket minuter efter förnedrande dubbelmordet
En person gripen efter dödsskjutning i Malmö
Ny vapenstöld på Regeringskansliet
Här drabbar polis och demonstranter samman i Chile
Stor sökinsats efter försvunna Emilia, 20
Uddevalla efter försvunna flickans död
Två personer skjutna i Rågsved
Två explosioner i Stockholm – inom en dryg timme
Misstänkt skottlossning i Linköping
Flera döda i protester i Colombia
Man hittad knivskuren i park-vårdas för livshotande skador
Tre bilar totalförstörda i brand i Araby
Amnestys varning om Google och Facebook
Beskjutning mot butik i Ängelholm
Man knivhuggen – flera personer sprang från platsen
En av tre rädd att drabbas av gängvåld: ”Förståeligt”
En man skadad i skottlossning i Göteborg
Minst 106 döda under protesterna i Iran
Man hittad död i lägenhet efter tre år
Våldsamma protester mot chockhöjda bensinpriser i Iran – en dödad
Nya dödsoffer i Bolivias politiska protester
Personbil beskjuten under färd i Landskrona
Ung kvinna hittad död i bil – utreds som mord
Svår brand rasar i radhuslänga
Flera döda i bombdåd i Kabul
Misstänkt skottlossning i Stockholm
Misstänkt skottlossning i Malmö
Flera bilar eldhärjade på Vallås
Kraftig explosion vid gym i Helsingborg
Kraftig explosion i bostadsområde i Malmö
Tonåring sköts ihjäl på pizzeria i Malmö
Kraftig explosion i Rönninge
Explosion krossade fönster i Salem
Ilskan stiger: ”De kriminella tar över hela Sverige”
Svåra bränder i Australien – “himlen glödde”
Explosion i Hässleholm – boende uppmanas hålla sig inne
Män i Adidasbyxor jagas efter mordförsök
Man i 20-årsåldern skjuten i Uppsala
Många gripna i kaotiskt Hongkong
Demonstrationerna i Chile fortsätter
Massevakuering efter nya storbränder utanför LA
Ännu en explosion i Malmö
En död efter skottlossning i Malmö
Unga muslimer ska betala tillbaka bidrag
Industribyggnad i Årsunda brinner
Handelspessimismen sprider sig över Europa
Bilbränderna oroar Lundaborna
Över 250 gängkriminella har inflytande i centrala Göteborg
IS-anhängare bet Ica-anställd
Amnesty: Turkiet tvingade syriska soldater tillbaka till krigszonen
39 döda hittade i lastbil utanför London
9 personer funna vid liv i lastbil på motorväg
Google bekräftar bygget av överlägsen kvantdator
Larm om explosion i Stockholm
Antalet skottlossningar har fördubblats i Uddevalla
Skottlossning i Skövde – misstänkt mordförsök
Anställd på Hall får sparken efter ha levt med dubbla identiteter
Johnson ber EU om förlängning av Brexit-processen
Denis Mukwege blir hedersdoktor
Fortsatt oro i Katalonien
Tre explosioner i Stockholmsområdet inatt
Brand vid bilfirma i Malmö
Trumps krav på Erdogan: Avbryt invasionen i Syrien
Antänd bil fick garagelänge på Bäckby att brinna
Bil sattes i brand på parkering
Bilbränder i Norsborg
Polisen: “Det är en vidrig och fruktansvärd händelse”
En halv miljon kan ha dött förgäves
Syriska styrkor skickas att möta turkiska offensiven
Skottskadad man hittad vid väg
Misstänkt dubbelmord i Västerås
Man bortförd och skjuten – lämnades i Vaxholm
Två män hittade döda i lägenhet – mord utreds
Explosion vid polishus i Staffanstorp
Två bränder inom mindre än en timme
Pojke pistolrånad av gäng vid skola
Person hittad död utomhus – fem anhållna
Trump inför mötet med Liu He: ”Går riktigt bra”
Detonation vid butik – nationella bombskyddet på väg
15-åring knivhuggen på trottoar – 16-åring gripen
Kvinna sköts ihjäl – man begärd häktad
Nationella bombskyddet i Husby oskadliggjorde handgranat
Explosionsrisk vid brand i bostadsområde
Flera bilbränder i Skåne under natten
Misstänkt anlagd brand i Kungsbacka i morse
Det behövs mer vårdpersonal och de måste kunna svenska
Nästan 6 våldtäkter om dagen – bara i Stockholm
Ny våg av bilbränder – 7 bilar totalförstörda
IS-svenskar anmäls av polis som jobbar med terroroffer
Misstänkt mordbrand på skola
USA: Vi hade bra diskussioner med Nordkorea
Lever vi i ett pyramidspel?
Färre bränder i Amazonas
15-årig pojke rånad av fyra personer i samma ålder i Ludvika
Minst en polis död i knivattack i  Frankrike
Jordskalv söder om Skellefteå
Socialdemokratisk kommunpolitiker pekas ut som människosmugglare
Minst nio döda i demonstrationer i Irak
Skottlossning i Södertälje
Misstänkt anlagd brand – tre bilar stod i lågor
Kraftig villabrand i Sjöbo kommun
Tre personrån på tio minuter • Polisen: ”Finns flera likheter”
Polisen: ”Bildelar flög iväg uppåt hundra meter”
Bilbrand på parkering
Person skjuten i bostadsområde – plats avspärrad
Räddningsmissionen: Rekordmånga utsatta söker hjälp
Ekonomiskt våld mot kvinnor ökar
Hundratals pojkar fritagna från tortyrbyggnad
Barn kastade sten mot äldre – efter bingon
El i hjärnan kan tysta tinnitus
Misstänkt anlagd brand i skola i Sjöbo
Många bolag utsätts för brottslighet – överväger lägga ner sin verksamhet
Över 15000felbyggda vägar på svenska vägar
Tusentals felformade kurvor på svenska vägar
Skottlossning under rån på pizzeria – flydde på cykel
Ännu en explosion i centrala Borås
USA varnar sina turister för Köpenhamn: ”Håll låg profil”
Allt fler mässlingsfall i Norge
Skottlossning i Uppsala
Explosion i Lund – bombskydd på väg
Dopningsgömma hittad på gym
Sex skjutna i Washington
Sex bilar i brand – garagelänga i Ljungskile totalförstörd
Skottlossning i Bromölla
Hotade skjuta skolbarn i handskrivna brev
Stor bilbrand i Gävle
Student träffades i ögat under Nacka-skjutning
Stor bilbrand i Askim
Tre till sjukhus efter skottlossning i Malmö
Polisen misstänker: Förskolebranden i Borlänge var anlagd
Misstänkt skottlossning i Örebro
Misstänkt skottlossning i Markbacken: ”Vittnen har hört smällar”
Sporthall i Göteborg totalförstörd i brand – misstänkt anlagd
Brand i radhus i Linköping
Skottlossning mot lägenhet i Malmö
Larm om skottlossning mellan bilar i tunnel i Stockholm
Ung man huggen med machete – fem gärningsmän jagas
Anlagd brand i pizzeria i Alingsås
Storbrand i Enköping – 30-tal lägenheter evakuerade
Skottlossning i Upplands Väsby – en gripen
Kraftig explosion i Lund – kvinna skadad
Två knivskurna i Karlskoga
Mayron, 75, fick vänta på akuten i 12 timmar
Misstänkt gruppvåldtäkt i Umeå
Fem bilar brann i Gränby i Uppsala
Tolv personer gripna för stöldturné
Två misstänkt farliga föremål i Göteborg
Krossade rutor och dränkte fem bilar i bensin
Två personer skadade efter skottlossning i Nacka
Man rånad på sin bil – hotades med pistol
Man skjuten med luftvapen i Göteborg
Över 40 döda efter Dorian – oljeläckage på ö i Bahamas
Skottlossning på parkering – mörk bil söks av polisen
Larm om skottlossning i Helsingborg
Larm om skottlossning på Drottninghög
Brexit-nederlag för Boris Johnson – hotar med nyval
Explosion i Malmö: ”Stora skador”
Två garage skadade i misstänkt mordbrand
Bilbränder i Trollhättan i natt
Sex personer åtalas efter bilbränderna
Kvinna knivskuren på köpcentrum i Malmö
Man misshandlad i centrala Bollnäs – misstänkt grov misshandel
Fyra bilar skadade av bränder i Helsingborg
Samtliga sex döda i helikopterolyckan i Norge
Ny attack av Ekerömannen i natt
Ett gängmord – över hundra poliser
Man skuren i ryggen av maskerade män
En man gripen misstänkt för våldtäkt i Söderhamn
Man i Kiruna anhållen för våldtäkt
Lilla Edet: Kvinna överfallen och knivskuren utomhus
Misstänkt mord i Kungsbacka
Tre bilar satta i brand under natten
Vi håller på att slå rekord i skjutningar
Så har gängvåldet förändrats – oron ökar efter Malmömordet
Kvinna död efter skottlossning i Vällingby
Kvinna till sjukhus efter skottlossning
Skottlossning i Trollhättan
Ilskan mot SVT – efter hånet mot kristna: ”Ingen hänsyn”
Bränder i Östersund i natt misstänks vara anlagda
Kvinnans grymma öde får inte bli plakatpolitik för dagen
Man anhållen för mordet i Malmö
Våldet i Hongkong eskalerar
Oron för blåskrabba växer på västkusten
20 miljoner dollar till till brandbekämpning i Amazonas
Över hundra personer dör i USA av opioider varje dag
Mordförsök i Stockholm
Larm om skottlossning i Eskilstuna
30-årig kvinna död efter skottlossning i Malmö
Fyra bilar skadade i brand i Växjö
Explosion i lägenhet i Huskvarna
Finland: Misstänkta i polisskjutningen greps i svenskskyltad bil
Kokainliga i lyxlägenhet i Turning Torso sprängd
Två poliser skjutna i Finland
Brand hotar populär turistort
En till sjukhus efter skottlossning i Uppsala
Kriminella i Malmö har tillgång till mer vapen och sprängmedel än tidigare
Våldsamt upplopp: ”Attackerade polisen”
Man allvarligt skadad – efter mordförsök
Kraftig explosion i gatukök i Solna
Bilbrand i Lund – nära att sprida sig till garage
Bombcykeln i Linköping innehöll minst 15 kg sprängmedel
Man i 25-årsåldern skjuten med flera skott i Uppsala
Kraftiga smällar i Skäggetorp
Stort bråk i Malmö – två personer gripna
Undersköterskor kräver bättre arbetsvillkor
Skottlossning mot bostad i Bro
Misstänkt skottlossning i Uppsala
Man i 50-årsåldern död efter skottlossning i Danderyd
Kraftig explosion i polisbyggnad i Linköping
Hongkongs kritiserade ledare vädjar om dialog
Minst 63 döda i explosion på bröllopsfest
Explosion vid bostad i Helsingborg
Tonåringar knivskurna vid skola – ingen gripen
Kvinna rånad – fick kniv mot halsen
Rekordmånga rån mot unga
Amerikanska bönder lider – men står bakom Trump
Gert-Inges misstänkta mördare kan ha lämnat landet: ”Blir svårt”
Tågstopp väntas i dryg en vecka efter storbrand
Misstänkta terroristen i Norge ändrar sig – villig att prata med polisen
Det handlar konflikten i Hormuzsundet om
Två kvinnor knivhögg man allvarligt i Kållered
Japan förberedder sig inför kraftiga stormen Krosa
Man skottskadad i Borås
Bilbrand på Carlshem i natt
Tvåbarnspappa misstänks för barnvåldtäkt – minst tolv brottsoffer
Överfallsvåldtäkt i Stockholm
Lådcykel från explosionen i Linköping hittad
Pojke rånad under knivhot
1000 platser saknas på svenska anstalter och häkten
Man knivskuren på Norrmalm i Stockholm
Sex bilar i brand i Ronneby
Nya protester i Hongkong trots förbud
Ung man misshandlades av flera personer
Skottlossning mot lägenhet på Rosengård i natt
Ny misstänkt våldtäkt utomhus i Stockholm
Misstänkt föremål i Landskrona var oladdad granat
51 kvinnor stämmer USA:s olympiska kommitté
Explosioner och skottlossning – våldsveckan som skakar Landskrona
Försvaret förberett på Hormuzinsats
Minst tre döda på matfestival i USA
Man skjuten i Västerås – allvarligt skadad
2 500 strömlösa efter åska
40 000 granater exploderade vid militärbas i Sibirien
Nya köpcentrum riskerar stå tomma när e-handeln tar över
Man misstänkt skottskadad i Malmö
40 döda efter drönarattack mot bröllop i Libyen
Masskjutning i Texas – minst 20 personer döda
Tre gripna efter bråk – en person död
Fyra skadade i skalvet i Indonesien
Nervöst Kreml griper fler oppositionella inför lördagens protestaktion
Stort slagsmål i centrala Gävle – en person knivskuren
Mord i Uppsala – man huggen i överkroppen
Nordkorea testar uppskjutning av vapen
Ny skottlossning genom fönster – en till sjukhus
Historiskt allvarligt dengueutbrott i Asien
”En våldsam natt i Landskrona”
Hongkong-demonstranter stormade kollektivtrafik

Bil brändes ut vid tågstationen i Knivsta
Maskerade män attackerade man och stal hans bil
Kvinna och två ungdomar knivskurna – en gripen för mordförsök
Här sker drogförsäljning helt öppet: ”Blivit värre”
Pizzeria i lågor – sprider sig
Mord efter skjutning i Borlänge i morse
Barngäng sätter skräck – boende håller sig inne
Misstänkt samband mellan Ludvikabränder
I natt: Misshandel i centrala Gävle
I natt: Stort bråk i Hofors kommun
Nytt jordskalv i södra Kalifornien
Män knivskurna på festival
Skottlossning i Stockholm
Anlagd brand på Engelska skolan
Bilbrand i Norsborg under natten
Ung man hittad skjuten – område avspärrat
Monsunregn ramslår Bombay – 15 döda i ras
Tre skjutningar på 4,5 timmar – två döda
Ännu en natt med bilbränder i Lund
Man allvarligt skadad i ladugårdsbrand
Värsta skogsbranden på 20 år i Katalonien
Misstänkt anlagd brand i Tibro – hotell utrymt
Man svårt skadad efter mordförsök vid kyrka
Två personer slagna och rånade i Hjällbo
Stort bråk i Gävle i natt – över tio personer inblandade
Tonåring knivhuggen i Surahammar
Svår brand – spridningsrisk till skog
100 våldtäkter i Sverige begås varje dygn
Explosion i Örebro – bombtekniker på väg
Skott in i lägenhet i Uppsala
Man skjuten i Västerås – förd till sjukhus
Bilbrand i Lund spred sig till skola
Man skjuten i Västerås
Flera skadade efter protester i Georgien
Göteborg: Flera bilar skadade efter brand
Väktare knivskuren i ansiktet
Man beskjuten på väg hem från jobbet
Blommor och bin livsviktiga för livsmedlen
Hagelskur bucklade bilar i Lidköping
Skottlossning i Uppsala
Kokain värt 9,5 miljarder beslagtaget i USA
Man anhållen för försök till dråp
Familjerna miste allt i branden – “alla vill hjälpa till”
Först våldtagen – sedan diskriminerad av lagen
Explosion i Flemingsberg – bombskyddet på plats
Överfulla häkten allt vanligare
Tre skadade i storbråk – bostadsområde avspärrat
Tiotal bilar brann i södra Stockholm
Larm om misstänkt skottlossning i Gottsunda
Barn och unga offer för de brutala gängrånarna
Explosion nära kyrka i Södertälje
Maskerade män tilltvingade sig moped vid gångtunnel
Storbrand i centrala Malmö
Kvinna avled vid villabrand utanför Piteå
Två 18-åringar anhållna efter explosionen i Gränby
Ny explosion i Rosengård
Två explosioner i Malmö: ”Jag vaknade av smällen”
Två Malmöbor beskjutna i ännu en skottlossning
Larm om skottlossning i Gottsunda
Restaurang brann i Norrköping i natt
Två bilar och ett garage förstördes i explosionsartad brand
Massmord i Mali krävde nära 100 liv
Fem knivhuggna på Islands Brygge
Fem bilar skadade efter bilbrand
Hus brann ner till grunden – misstänkt mordbrand
Kille knivskuren och rånad
Sprängdådet: “Det är inte en attack mot oss”
Sprängdådets måltavla: 29-årig gängledare
Skott avlossade mot lägenhet
Explosion på Hisingen
Brand i Ica-butik släckt – vittne såg lågor slå ut
En till sjukhus efter skottlossning i Malmö
Trumps handelshot mot Mexiko: Tullar på måndag
En hittad död – polisen utreder mord
70-årig kvinna överfallen under villainbrott i Malmö
Bilar i brand i natt – misstänkt anlagda
Skottlossning i Gottsunda
Skottlossning vid protest i Sudan
Hemtjänstpersonal i chock – däcken på alla tjänstebilar i Saltskog sönderskurna
Minst sju döda efter båtolycka på Donau
Man skjuten till döds i Göteborg
Kraftig explosion i Malmö
Misstänkt våldtäkt på gymnasieskola
Resultat i EU-valet
Skottskadad man hittad på bänk
Misstänkt våldtäkt i skogsparti i Borlänge
Man blev huggen i halsen: ”Ett vansinnesdåd”
Man misstänks mördad i Helsingborg
Tiotal personer i knivbråk – en person hittad skadad
Brandattentat mot barnfamilj i Malmö
Man nedslagen och rånad i gångtunnel i Sundsvall
Hög smäll i södra Stockholm – polis på plats
Bidragsfusk för 650 miljoner avslöjat
Kraftigt oväder härjar i USA – tornador på 30 platser
FN befarar långt och blodigt krig i Libyen
Brand i villa – fullt utvecklad när räddningstjänsten kom till platsen
Skottlossning på Hisingen – en person skadad
Minst elva döda i skjutning på bar i Brasilien
Minst tolv personer skadade vid explosion i Egypten
Två mordförsök i Jönköpings län
Man knivskuren i Åkersberga
Pojke knivskuren i buken – en gripen
Två män skjutna i Malmö
Mordförsök i Halmstad i natt
Uppgifter om våldtäkt på högstadieskola
Lagen om särskild utlänningskontroll – så funkar den
Brand på tåg – stor insats

Posted in Different Stuff | Comments Off on Maj-Dec 2019

Rättfärdighet och Dom

DOMSÖNDAGEN (Sv kyrkans texter)
2019-11-24 Domsöndagen – Kristi återkomst Joh 5:22-30, Dan 7:9-10, Upp 20:11-21:5, Ps 102:26-29

Joh 5:22 Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen 23 för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.24 Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.25 Amen, amen säger jag er: Den stund kommer, ja, den är nu inne, när de döda skall höra Guds Sons röst, och de som hör den skall få liv.26 Ty liksom Fadern har liv i sig själv, så har han gett åt Sonen att ha liv i sig själv.

Efter min frälsning på Linneahuset blev jag kallad till rättegång, detta låg som en börda över mig. Jag var tvungen att möta rätten det fanns ingen annan utväg som man sår får man skörda. Men jag visste ju att Gud var med mig så jag var inte ensam.

En advokat mötte upp Sven Olof (Föreståndaren) och mig i Norrköping. När vi gick in i rättssalen satt domare samt åklagare. Jag fick villkorlig dom alltså frikänd på vissa villkor. Dessa villkor var ju egentligen Guds vilja för mitt liv nämligen fortsatt rehabilitering på behandlingshemmet. Herren visste givetvis om detta för innan hade han sagt till mig: Jag vill att du skall vara här och jag skall ta hand om resten. Han som leder konungarnas hjärtan som vattenbäckar (Ord 21:1)(1917)

En präst sa en gång: En stor hjälp att kunna förstå bibelns teologi är att kunna se det som en rättegång i högsta domstolen.

< Du ser en Domare
< Du ser en Advokat
< Du ser en Åklagare

Människan står nu inför domen med en lång skuldlista och den växer. Domaren som vet allt har ju redan fällt domen över oss en gång: Ni skall döden dö! När vi då vandrar bort ifrån Gud läggs mer och mer till på vår skuldlista.

Rom 2:5 Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras.

För att ett fall skall kunna tas upp igen i den högsta domstolen krävs ju att nya bevis framkommit i fallet som leder till en frikännande dom. Rättfärdighet handlar om en frikännande dom i en rättegång. Vårt fall kan alltså tas upp på nytt säger bibeln därför att det framkommit nya bevis i fallet.

Rom 1:16 Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken.17 Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro.

Evangeliet uppenbarar alltså det bevis vi behöver för att vårt fall skall tas upp på nytt igen så att säga. Det står att beviset är fördolt så det måste avtäckas för våra ögon först. Så när vi får se den hemligheten genom trons ögon blir den en Guds Kraft som frälser och förvandlar oss. Guds hemlighet är Jesus Kristus och vad han har gjort för oss.

Kol 2:14 och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.

Evangelium är gömt i gamla testamentets skrifter! Paulus evangelium handlar om GT förklarat. Den som inte förstår evangeliet kommer att försöka komma undan domen genom gärningar (RELIGION)

Domen närmar sig för Laodicea vad var deras bekännelse! Eller skall vi säga det med andra ord! Vad berömde de sig av? Egenrättfärdighet! De ägde ett yttre sken utan inre realitet (2 Tim 3:5)

< De tolkade bibeln på sitt sätt!
< De berömde sig och lyste av sina egna gärningar!
< Men Gud sa att de var både blinda och nakna

Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig av (SKINA) sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. 24 Den som vill berömma sig, (SKINA) han skall berömma sig av (SKINA) att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN.

Här ser vi saker som inte håller i domen! Alltså de saker som den nakne och blinde försöker komma inför Gud med. Det imponerar säker på människor men inte på Gud. (Visdom – Styrka – Rikedom)

Sen kan vi frimodigt redan nu träda upp inför Guds ansikte. Men då är det inte vårt eget ljus vi skiner av utan Herrens. Vi kan berömma oss av honom därför att. Lägg märke till att allt startar med en beröring av Gud i våra liv.

1/ Han känner mig (YADA – Berörd av) att Jag är Herren
2/ Herren ger Nåd!
3/ Herren Dömer!
4/ Herren ger en frikännande dom här på Jorden
5/ Detta är vad som behagar mig säger Herren

Detta är ju exakt det vi läste i Joh 5:22 Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen.

Vi läser ofta omedvetet kanske in att bibelns orättfärdighet gäller Judarna som försökte nå rättfärdighet genom lagen. Men vi finner samma sak hos dem som sa Herre Herre i Mt 7 – Det går inte heller att berömma sig och ha sin sin drivkraft i Karismatik. Vi läste nyss om Laodicea som på samma sätt berömde sig av det yttre skenet. Det vi har så svårt att kunna förstå är att mörkret uppträder som ljus och bara han kan skilja det åt.

 

Det är detta Paulus beskriver här!
2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Här ser vi att vi att den som fått blicka in i sanningen berömmer sig av det sanna ljuset Jesus Kristus. Men det samtidigt förminskas vi till enkla lerkärl. Här ser vi alltså vägen uppenbarad som leder till frälsning. Då kan vi precis som Paulus berömma oss av Jesu Kristi kors.

Varför det? Jo det är ju det nya bevis vi behöver för att vårt fall på nytt skall tas upp i den nya rättegången i HD (Rom 1:16-17)

1 Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

2 Kor 4:3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild.

Heb 9:27  Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas 28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Det finns stora två begrepp för tid som Gud använder
1/ Kronos = En löpande tidsaxel.
2/ Kairos = Bestämda händelser på denna löpande tidsaxel.

Gud har alltså bestämt exakt hur många år timmar och minuter världen som vi ser den med våra ögon skall bestå. När tidens timglas runnit ut så kommer alltså den rättfärdige domaren som aldrig kan göra fel eller ljuga på himlens skyar han som bestämde hur mycket sand det skulle vara i timglaset. Nu vill jag läsa från 1917 års översättning….

Upp 10:5 Och ängeln, som jag såg stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand upp mot himmelen 6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har skapat himmelen och vad däri är, och jorden och vad därpå är, och havet och vad däri är, och sade: “Ingen tid (KRONOS) skall mer givas, 7 utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.

TIDERNAS OCH HÄNDELSERNAS KLIMAX
När människans högmod når sin topp och när jordens kungar har bildat en världsregering.
Psa 2:1 Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? 2 Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde 3 Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen.

Vi ser idag hur den sanne Jesus Kristus drivs bort från skolor och arbetsplatser medan TV och Media godkänner ”En annan Kristus”. En Kristus som vi vill ha honom en som absolut inte dömer någon. Kommer ni ihåg vad Ormen sa i Eden: Ingalunda skall ni Dö! Nej ni skall bli som Gud (Kristus)

Jesus sa själv att när ni ser detta så är tidernas och händelsernas klimax nära.
Mat 24:1 När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna.2 Men han sade till dem: “Ni ser allt detta. Amen säger jag er: Här skall inte lämnas sten på sten. Allt skall brytas ner.” 3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: “Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?” 4 Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.

När den här andre Jesus tagit över då kommer alltså den sanne Jesus.
Dan 7:9 Medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. 10 En ström av eld flöt ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom och tio tusen gånger tio tusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades.

Men den som förstår vad Gud gjorde i Jesus Kristus på Golgata behöver inte vara rädd att dömas här.

Jes 53:3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. 4 Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Jag vill avsluta här med att läsa ett stycke av A Frostensson från Svenska Psalmboken nr 289. (Vers 4)

O döm oss, Herre, frisäg oss i domen. I din förlåtelse vår frihet är. Den sträcker sig så långt din kärlek vandrar bland alla mänskor, folk och raser här. Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem.
> Det är en frihet och förlåtelse du har med dig!
> Det är en kärlek som är med oss och som kan beröra andra!

Jag skall aldrig glömma en riktig bråkstake på båten men plötsligt kom Guds kärlek över mig. Jag gick ut och höll om honom och sa: Jag önskar dig Guds välsignelse! Det blev knäpptyst i matsalen! Allas ögon var på oss! Jag visste att detta var någonting jag inte ägde själv. Det var samma kärlek som sträckte ut handen till mig fast jag inte förtjänande den. Det är kärleken som ger och ger och inte kräver något för sig själv.

Det här innehåller en mer full bild av den predikan Janne Ohlin höll i Emanuelskyrkan i Kungsbacka 24/11-2019

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Rättfärdighet och Dom

Trons kraft

Trons kraft

Predikan Elvor Ohlin
Emmanuelskyrkan Kungsbacka
2019-10-27
Lyssna HÄR
(Mp3)

En av dagens texter:
Joh 9:1  När Jesus kom gående fick han se en man som var blind från födelsen. 2  Hans lärjungar frågade: “Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?” 3  Jesus svarade: “Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. 4  Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då ingen kan arbeta. 5  När jag är i världen, är jag världens ljus.” 6  När han hade sagt detta, spottade han på marken, gjorde en deg  [grekiska pelos betyder lera (som krukmakarens lera)] av saliven och strök den på den blindes ögon 7  och sade till honom: “Gå och tvätta dig i dammen Siloam.” – Ordet Siloam betyder “utsänd”. – Då gick han dit och tvättade sig, och när han kom tillbaka kunde han se.

Vad menas med ”natten då ingen kan verka”? Vi har nog svaret i Predikaren.

Pred 9:10  Allt vad din hand kan göra, gör det med kraft. Ty i graven dit du går kan man inte verka eller tänka, och där finns ingen kunskap eller vishet.

”Dagen” är alltså vår livstid. Alla har en begränsad tid här på jorden.

”Han är blind (sjuk), han måste ha syndat eller också är det en generationssynd…”
Samma tankar finns idag, att all sjukdom måste bero på personlig synd.
Jesus förkastade båda alternativen här.

Visst kan vi åsamka oss sjukdom genom vårt sätt att leva och sjukdom kan också bero på personlig synd men så var det inte här. Sjukdomar, åldrande och död är konsekvenser av syndafallet som drabbar alla människor. Gud hade något viktigt att säga till Mose när han inte ville lyda Gud och tala, utan skyllde på att han hade “en trög tunga”.

2Mos 4:11 HERREN sade till honom: “Vem har givit människan munnen och vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, HERREN?

När det gällde den blinde mannen hade Gud alltså gjort mannen blind med ett speciellt syfte. Guds gärningar skulle uppenbaras på honom, förklarade Jesus.

Forts. Joh 9
…24  De (fariséerna) kallade för andra gången till sig mannen som hade varit blind och sade till honom: “Ge Gud äran! Vi vet att den mannen är en syndare.” 25  Han svarade: “Om han är en syndare vet jag inte. Men ett vet jag, att jag som var blind nu ser.” 26  De frågade honom: “Vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon?” 27  Han svarade: “Jag har redan sagt er det, men ni har inte hört på. Varför vill ni höra det en gång till? Kanske ni också vill bli hans lärjungar?” (en underbar kommentar som naturligtvis retade gallfeber på motståndarna) 28  De hånade honom och sade: “Det är du som är hans lärjunge, vi är Moses lärjungar. 29  Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte.” 30  Han svarade: “Ja, det är det som är så märkligt. Ni vet inte varifrån han är, och han har öppnat mina ögon! 31  Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. 32  Aldrig någonsin har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. 33  Om den mannen inte vore från Gud, kunde han ingenting göra.” 34  De svarade: “Du är helt och hållet född i synd, och du undervisar oss!” Och de drev bort honom. 35  Jesus fick höra att de hade drivit bort honom, och när han fann honom sade han: “Tror du på Människosonen?” [KJ (och grundtexten) Tror du på Guds Son?] 36  Han svarade: “Vem är han, herre? Tala om det så att jag kan tro på honom.” 37  Jesus sade: “Du har sett honom. Den som talar med dig, han är det.” 38  Då sade mannen: “Jag tror, Herre.” Och han tillbad honom. [mannen förstod att Jesus var en profet – nu fick han ännu mer ljus över vem Jesus är: Guds Son, Messias och ett ännu större under sker: ett frälsningsunder!] 39  Jesus sade: “Till en dom har jag kommit i världen, för att de som inte ser skall se och för att de som ser skall bli blinda.”

Jesus talade om en annan blindhet här: andlig blindhet och andligt mörker. De som inte trodde på Jesus var [andligt] blinda därför att de vägrade bekänna sin synd, hur bra fysiska ögon de än hade och kanske aldrig ens behövde glasögon. Den andliga blindheten är förödande och långt värre än fysisk blindhet.

Bakgrund
Det finns ett sammanhang i GT, Jesaja kapitel 8, som jag tror har betydelse och kan ses som en bakgrund.
Nordriket Israel hade sökt hjälp hos Damaskus kung i Syrien – istället för hos Herren.
Sydriket Juda sökte hjälp och allians med Assyrien – istället för hos Herren.
Det betydde att de litade mer på människors hjälp än på Guds hjälp, som de var kallade till. Det skulle ha varit ett vittnesbörd för alla nationer om Israels Gud.

Jes 8:5  HERREN talade åter till mig. Han sade: 6  “Detta folk föraktar Siloa(m)s vatten som flyter så stilla, och jublar över Resin och Remaljas son, [det var Syriens kung och Israels kung] 7  se, därför skall HERREN låta den väldiga flodens vattenmassor komma över dem, nämligen Assyriens kung med all hans härlighet. Den skall stiga över alla sina bräddar och täcka alla sina stränder. 8  Den skall tränga in i Juda, svämma över och utbreda sig så att den når ända upp till halsen. Med sina utbredda vingar [arméer] skall den täcka ditt land i hela dess vidd, Immanuel.” [Assyriens arméer liknades vid floden Eufrats väldiga vatten som svämmar över – när den intar hela landet]

Eufrat – världens styre
Floden Eufrat beskrivs som ”våldsam, stark, häftig, snabb, överfylld” och ”går inte att styra” (som ett vilddjur). Det är en bild på Assyriens [eller världens] regering och styre. Det är de ogudaktigas kraft och styrka som verkar starkt och mäktigt i människors ögon.

Siloam – Guds styre
Siloa /Siloam var en liten bäck som rann från Sions berg och bildade en damm. Jerusalems invånare var beroende av det vattnet. Siloams vatten beskrivs som ”en mild, stilla, långsam, fridsam och söt, riklig ström”. Det är en bild på Guds goda och nådefulla styre – Guds evangelium. Guds styre kan utåt synas svagt och föraktas av människor.

Siloam betyder utsänd och sänd. Jesus var ”utsänd” (sänd från himlen).
”Ty så älskade Gud världen att han sände sin enfödde Son…” (Joh 3:16)

Siloam är en bild på den helige Ande och Jesus som Herre och Kung …mild och ödmjuk i hjärtat” (Matt 11:29). Siloams vatten rann ner i Josafats dal som också kallas domens dal.

Joel 3:12  Låt hednafolken resa sig och dra ut till Josafats dal, ty där skall jag sitta till doms över alla hednafolk häromkring. [”Harmagedon” när alla vänder sig emot Israel]

”Till en dom har jag kommit i världen”, sa Jesus. Jesus vill ge oss andlig syn och ljus, frälsa och rädda oss från domen. Hans framträdande leder alltid till en uppdelning bland människor.

På Lövhyddohögtiden hämtade prästen vatten i Siloa(m)dammen. Bägaren skulle fyllas så att vattnet flödade över. Sedan han bar den till templet i Jerusalem och hällde ut det på offeraltaret, medan folket sjöng lovsången Hillel (Ps 113-118).

Siloam återupptäcktes år 2004 (bara 15 år sedan) i Jerusalem när ett avloppsrör i området behövde repareras och en arkeolog stod i närheten och såg på. Han såg att två trappsteg kom i dagen och det visade sig sen vara platsen för dammen från Jesu tid.

Jes 12:3  Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor. 4  På den dagen skall ni säga: “Tacka HERREN, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Förkunna att hans namn är upphöjt.

Joh 7:37  På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: “Om någon törstar, så kom till mig och drick! 38  Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.”

När Jesus skickade mannen att tvätta sig i Siloam var det ett starkt profetiskt budskap om vem Jesus är. Han är den levande källan som ger blinda syn och döper i Helig Ande, förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud.” (2Petr 2:4)

Kraften är Guds
Andens uppfyllelse är trons kraft
som vi behöver för att vara Jesu efterföljare och vittnen. Den blinde mannen fick sin syn därför att han trodde på Jesu ord. Kraften är Guds – inte människans, inte vår egen. Levande tro är en Guds gåva som gör att vi kan förtrösta på Gud och utföra hans befallningar. Gud kallar – vi väljer – trons kraft får vi av Gud som svar på vårt ”ja” till honom.

Det är skillnad att tro på sin tro och att tro på Jesus:
-den som tror på sin tro kan få för sig att göra tecken och under när han själv vill.
-den som tror på Jesus är beroende av Guds ledning och vilja, antingen svaret är ja, nej eller inte än.

Matt 7:22  Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23  Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! [det går alltså att göra saker ”i Guds namn”, ”med hjälp av Jesu namn”, utan att äga trons kraft i lydnad till Jesus]

Äkta tro visar sig i lydnad
Jesus uppmanade den blinde att gå och tvätta sig i Siloam – och han fick sin syn! Han var blind från födseln, precis som vi alla har Adams fallna (svaga) natur från födseln som gör att vi kommer att synda och som gör oss andligt blinda. Ett spädbarn är naturligtvis oskyldigt men barnet kommer ändå att synda förr eller senare (Rom 6:6). Guds under måste ske för att våra andliga ögon – ”hjärtats ögon” – ska öppnas och det kan ske i tidig ålder.

Lera
Varför smorde Jesus mannen med lera? Han som skapade människan av jord visar vem han är? Mannen fick gå iväg insmord i lera! ”…Bli en dåre för att bli vis”, ”den här världens visdom är dårskap inför Gud…” (1Kor 3). Under antiken ansågs det finnas läkedom i saliv på sjuka ögon. Enligt de äldstes stadgar var det förbjudet att utföra läkarbehandling på sabbaten. Likaså var det förbjudet att göra eller knåda en deg. Kanske ville Jesus (än en gång) visa hur fel det blir när människors stadgar sätts över eller ersätter Guds bud.

Kanske beröringen av Jesu händer är det viktigaste här? Det var, Jesus, som gjorde det! ”Han rörde vid mig!” Det var inget speciellt med själva vattnet i dammen – ingen magi. Men det fanns ett budskap.

”Aldrig någonsin har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind”, sa mannen frimodigt till de religiösa ledarna som svarade med falska anklagelser och ursinnig vrede. Mannen blev utesluten från synagogan. Det innebar att bli avstängd från den sociala trygghet som fanns. Men vad gjorde det? Han hade mött Jesus och han hade fått sin syn.

Kämpa trons goda kamp
Paulus uppmanar oss att ”kämpa trons goda kamp”. Vi börjar med versen innan som beskriver vad ”trons kamp” inte handlar om, för att komma in i sammanhanget.

1Tim 6:10  Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. 11  Men du gudsman [antrophos = (guds)människa], håll dig borta från sådant! Sträva efter […tecken och under och stora manifestationer?? Nej, inte ens det – även om det är underbart när Gud gör under. Nej, sträva efter: ] rättfärdighet, gudsfruktan, tro (= förtröstan på Gud), kärlek, uthållighet och ödmjukhet. 12  Kämpa trons goda kamp [pågående form: ”var kämpande”], sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen.

Kraften handlar framför allt om att Gud vill och måste förändra oss inifrån. Tron ska vara inriktad på eviga värden, inte att sträva efter jordiska rikedomar. Falska läror idag går ut på att kristna ska göra affärer, söka positioner och starta företag för att tjäna pengar “för Guds rikes skull” – men det är inte vad Gud kallar oss till. Tvärtom varnas vi för det!

Trons kamp måste utkämpas med Guds kraft

1Petr 1:5  Med Guds makt [dunamis = (mäktiga) kraft] blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. [dvs. vi förvandlas när Jesus kommer tillbaka] Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag.

Kol 1:28  Honom (Kristus) predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. [= att varje människa som tar emot evangeliet lever överlåten och i lydnad till Kristus] 29  För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig.

Gud ger sin kraft för den uppgift han kallar oss till. Äkta tro får alltid konsekvenser i handling, annars är den död, säger Jakobs brev (Jak 2). “Tron samverkar med gärningar”. Men det är aldrig tvärtom. Ingen blir rättfärdig genom laggärningar (Rom 3:20).

Tom och kraftlös
Vi kan säga till varandra: ”att du orkar tjäna Gud som du gör”. Ja, därför att Gud har kallat och han ger den kraft vi behöver var och en, om vi är i rätt uppgift.

Men vi kan bli trötta och känna oss tomma ibland. Det hände mig på 90-talet efter fyra år då vi hade ansvarat för Den öppna kyrkan i Gileadkyrkan. Vi hade många timmars bön varje dag och undervisning, soppa (för utslagna) på tisdagar och evangelisation på torget bl a. Jag var på knä i lilla salen i bön den där dagen men kände som att all kraft var borta. Jag såg mot dörren på andra sidan kyrksalen och tänkte: ”jag skulle kunna gå ut nu och aldrig återvända”…men jag blev stilla i bön och fick då en inre syn:
Ovanför tätnade mörka, hotfulla moln som de värsta åskmoln. Jag rös av synen för det såg skrämmande ut men då hördes en stilla maning inom mig: ”Se uppåt!”. Jag befann liksom mitt i kyrksalen och när jag såg uppåt, var där en öppning bland molnen. Jag förväntade mig att solen och ljuset skulle lysa fram – men det var natt och mörkt. Då såg jag: på natthimlen var det stjärnor. Orden som kom var inte vanliga ord. Det var Guds levande ord som fyllde hela mitt inre med segerförvissning, frid, glädje och ny kraft: ”Ge inte upp nu. Fortsätt du bara, för det kommer det jag har lovat: väckelsen kommer”.

En och en och ibland flera kommer till tro i vårt land. Jag tror att det kommer en speciell tid av nåd från Gud men genom svårigheter, nöd (och hot?) som kan driva människor till Jesus. Mina tankar gick naturligtvis till Abraham (Abram) och stjärnhimlen.

1Mos 15:5  Sedan förde han honom ut och sade: “Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem”, och han sade till honom: “Så skall din avkomma bli.” 6  Och Abram trodde på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet.

Abram trodde på det Gud sa och han trodde att Gud är mäktig att uppfylla det han säger. Därför räknades han som rättfärdig, liksom vi räknas som rättfärdiga som har en sådan tro. Abraham blivit kallad trons fader och “Guds vän” (Jak 2:23). Han är en förebild för oss.

Asaf var uppgiven och kraftlös när han såg på livets alla orättvisor. Det kanske är ett ord som vi kan behöva i Sverige idag (och var man än bor).

Ps 73:2  Men jag var nära att stappla med mina fötter, mina steg var nära att slinta, 3  ty jag avundades de övermodiga, när jag såg att det gick de ogudaktiga väl. [det kan också gälla dem som vill bli rika “i Guds namn”, som vi läste om tidigare i 1 Tim 6]
…12  Så är det med de ogudaktiga, det går alltid väl för dem och deras rikedom växer. [hebreiska: de har framgång i världen] 13  Men förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvådde i oskuld mina händer. [är det värt detta?] 14  Jag blev plågad hela dagen, var morgon blev jag tuktad. 15  Om jag hade sagt: “Så vill jag tala”, då hade jag svikit dina barns släkte. 16  När jag försökte förstå detta, då tycktes det mig alltför svårt, 17  till dess att jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går dem till slut.

Kortsiktigt kan det verka meningslöst att leva ärligt och rätt, när de som fuskar och utnyttjar på falska grunder tycks tjäna på det och komma undan. Men ordspråket “ärlighet varar längst”, är en biblisk sanning som alltid gäller i alla tider.

Kortsiktigt kan det verka meningslöst att leva ett rättfärdigt liv för Herren, när lögnen uppmuntras och sanningen slås till marken (Dan 8:12), som beskriver den sista antikristna tiden, då en global Agenda ses som räddningen och evangeliet om Jesus tystas och förkastas av mängden (Upp 13).

Kortsiktigt kan ”Assyriens väldiga ström” verka så mycket starkare än ”Siloams fridsamma vatten”… Vad läser vi Uppenbarelseboken 13?

Upp 13:3 …Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, 4 och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: “Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?”

      
Foto: Ju Zhenhua/AP

(Forts Psalm 73)
…20  Liksom drömmen är borta när man vaknar, skall du, Herre, förakta dem som skuggbilder, när du griper in. [hebreiska: “…när du griper in ska du förakta deras avbild” – jag tror att avbilden är syndens människa men det kan vara samma betydelse som “vilddjurets bild” i Upp 13:14 – en representativ avbild]


                                  En världsreligion

21  När mitt hjärta förbittrades och jag kände styng i mitt inre, 22  då var jag oförnuftig och förstod ingenting, som ett djur var jag inför dig. 23  Men jag är alltid hos dig [= jag stannar (förblir) alltid hos dig], du håller mig i min högra hand. 24  Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. [tar emot mig till härligheten] 25  Vem har jag i himlen utom dig! När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. 26  Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.

Mänsklig kraft och ”köttslig kraft” kan se stark och framgångsrik ut – men vad blir slutet? Vi åldras och dör. Kroppen bryts ner. Guds ord och Guds kraft – trons kraft – består genom allt, ända in i evigheten. Det är värt allt.

…och när vi känner oss kraftlösa, då får vi be till Herren Jesus om förnyelse och ny kraft!

Amen

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Trons kraft

Den heliga vägen

 

 

Den kände bibelläraren A. W. TOZER skriver detta profetiska tal för över 50 år sedan….

Låt mig nu gå utanför mitt mönster lite och profetera. Jag kan se en tid komma när många heliga som har fått sina ögon öppnade en gång av Anden kommer en efter en att överge det sanna ordets evangelium. Deras hus kommer att bli öde och det kommer att bli svårt att finna någon som har Anden kvar inom sig.

Jag hör Jesus säga Matt 23:37-38: Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. 38 Se, ert hus kommer att stå öde.

När den här tiden kommer i Kyrkan, så kommer de som ser och förstår att man har övergett evangeliet att kallas för fanatiska dårar. Men tiden kommer då det blir ett sådant avfall från tron på det sanna evangeliet att det inte finns en enda kvar bland dem som är fylld av Gud.

Jag skulle själv vilja leva tillräckligt länge för att få se hur det här kommer att utvecklas. Jag ser en tid komma då heliga Kvinnor och män upplysta och uppfyllda av Den Helige Ande vandrar ut från den (organiserade) en gång evangeliska kyrkan. De formar sina egna grupper, de liksom formar en egen ark. De kommer att stiga på den när de stiger av det sjunkande skeppet och låter det gå under fylld av världslighet och smörja.

Han sa att det skulle komma tider då människor skulle få svårt att hitta evangeliska kyrkor där de kunde tillbe i ande och sanning. Världen skulle ta över kyrkan och de skulle sjunka ner i djupet.

Det är en stor sorg att människor hör av sig runt hela vårt land och undrar var de kan finna en gemenskap som inte är besmittad av de här nya New Age influenserna. Många är undrande skall jag stå kvar eller skall jag dra ut? Svar: Det måste du fråga Herren om! 

VARNINGAR TILL GUDS FOLK!

2 Kor 6:14 Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus (gemensamt) med mörker? 15 Hur kan Kristus och Beliar (komma överens?) Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? 16 Vad kan ett Guds tempel ha för (gemenskap) med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och Vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 17 Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, 18 och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.

Beliar = Lögnens Fader = Mörkret
Kristus = Vägen – Sanningen – Livet = Ljuset

1/ Gemensamt (Sanningen)
2/ Komma överens (Ett i Herren)
3/ Gemenskap (Andens Enhet)

Vi är ju ett heligt prästerskap (1 Petrus 2:5)
Hes 44:23 De (Prästerna) skall lära mitt folk att skilja mellan heligt och oheligt och undervisa dem om skillnaden mellan orent och rent.

De här sakerna handlar om en relation i ett äktenskap som Herren vill ha med oss var och en. Innan en skilsmässa så brukar det ju vara de här 3 Punkterna som havererar. Men tänk efter nu det är av exakt av samma anledning många lämnar besmittade församlingar idag.
1/ Det som förut var gemensamt byts ut mot Pseudo (Lögn)
2/ Det skapas en falsk själisk enhet med varandra istället för Herren

Bibeln beskriver ofta relationen mellan Herren och sitt folk som en äktenskapsrelation. Nu lever Guds folk i förlovningsstadiet men det skall komma ett bröllop en dag. 2 Kor 6:14-18 beskriver alltså hur Bruden lämnar Skökan.

V 16 Han skall bo och vandra med dem!
V 16 Han skall vara Gud och vi hans folk (Bruden)

Det finns alltså karaktärsdrag hos bruden som inte är så noga hos de Laglösa.
1/ Kärlek till Sanningen
2/ Komma överens och bli Ett med Herren
3/ Andens Enhet

Amos 3:3 Vandrar två tillsammans (YACHAD) utan att de kommit överens om det? Tillsammans = YACHAD = Bli Ett Överens = Kan betyda överens om förlovningen för att sedan bli ett i äktenskapet.

I sammanhanget det är skrivet har Israel övergivit vägen! Man har alltså lämnat den väg man kommit överens om och gjort en egen. Det ormen satsar stenhårt på idag är en slags falsk nåd som gör om Gud till en domare som aldrig dömer någon. Det här skall alltså känneteckna de falska profeterna i ändens tid! Det gjorde det på det gamla Israels tid och så gäller även oss (1 Kor 10) I NT så blir vi förlovade med Herren och får Anden! Men vi kan naturligtvis göra som Israel och överge vägen!

EF 1:13 I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill. 14 Anden är en handpenning (GK: Förlovningsring) på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas. 15 Sedan jag hört om er tro (TROFASTHET) i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. (Den vill Satan förstöra 2 Kor 11:3)

Här ser vi Andens enhet!
Här ser vi Tron i Herren (3 Punkterna)
Här ser vi de Heliga!

Nu skall vi ta och gå tillbaka igen till 2 Kor 6:17 – 18 De Heligas Väg! Tvärtemot de Heliga står de Laglösa! Nu ska vi titta på något intressant!

1/ Helighet har gränser!
2/ Laglöshet har inga gränser!

2 Kor 6:17 Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er 18 och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.

Spiro Zodhiates – Aphorízō; fut. aphorizṓ, from apó (G575), from, and horízō (G3724), to define. Ordet Horizo betyder: Att definiera vart gränserna går! Det är exakt samma sak som att klart kunna förstå och peka ut vart gränserna för vägen går. Detta är alltså den heliga vägen! Det är ju Prästens uppgift att se och undervisa skillnaden (Hes 44:23)

DEN HELIGA VÄGEN

Betelskeppet som är gjort 1962 har varit på varv för renovering. Ni får gärna be att båten får bli ett frälsningsskepp i fortsättningen också. Under tiden så var Gubbarna och all personal på en fritidsanläggning i Floda. Mellan nattskiften hade jag jag som vanligt med mig kameran och vandrade i skogen. På stigen framför mig hör jag plötsligt ett konstigt ljud. Ett vildsvin springer blixtsnabbt över stigen och in skogen jag blev rädd fanns det flera? Jag fortsatte vandra och vägen var sedan helt fri från ”Vilddjur”. När jag går där kom ett bibelord till mig jag kommer till det snart men först.

Jes 35:8 En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas “den heliga vägen”. Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar. 9 Lejon skall inte finnas där, rovdjur skall inte komma dit. De skall inte finnas där, men de återlösta (GAAL) skall färdas på den. 10 HERRENS friköpta (PADAH) skall vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje skall kröna deras huvuden. Fröjd och glädje skall de få, sorg och suckan skall fly bort.

Herrens återlösta här GAAL pekar på att du och jag var totalt utblottade och hade en lång skuldlista. Alla som har den här skuldlistan kommer att hamna i slaveri under skuldindrivare. Det är ju inte så svårt att förstå vem denne är nämligen Satan. Men om din närmaste släkting var så rik så att han kunde köpa loss dig fick han rätt att göra det först.

Bibeln säger att vi har en vän som är närmare än en broder! (Ord 18:24) Han är inte bara Guds Son utan han är även Människosonen.

Luk 7:34 Människosonen har kommit, och han både äter och dricker, och nu sägen I: Se, vilken frossare och vindrinkare han är, en publikaners och syndares vän!

Judarna förstod inte att det var som den andre Adam han talade till dem om blodet som ger liv. Hela offersystemet handlar om blod! Men det pekade bara fram mot den stora återlösningen genom människosonen.

Kol 2:13 Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser 14 och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. 15 Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.

Det andra ordet här PADAH har också med att köpa loss något att göra. Men det finns ytterligare en mening med ordet som har med bevarande att göra. Så Herren bryr sig verkligen om dem han har köpt med sitt blod till sin egendom.

Köpa loss till sin egendom! (Gaal)
Bevara oss som sin egendom! (Padah)

När vi läser om bevarandet är det lätt att tänka att vi skall slippa lidande! Men så är det absolut inte utan bevarandet handlar om det eviga och inte det jordiska. Bibeln beskriver oss som slipade Juveler! Juveler är slipade på ett speciellt sätt! De återkastar ljuset på ett underbart sätt! De beskriver de troende som slipats genom lidandet för att återspegla Herrens Härlighet!

Psa 119:66 Lär mig gott förstånd och kunskap, ty jag litar på dina bud.67 Innan jag fick lida for jag vilse, men nu tar jag vara på ditt ord. 68 Du är god och gör det goda, lär mig dina stadgar.

Jerry Potter: Det är inte mängden av lidande utan vad vi lär oss av lidandet!

Det innebär alltså att om du upplever prövningar och misslyckanden på samma områden. Då är det dags att fråga Gud: Vad är det jag missat? Vad vill du lära mig genom detta? Det som är värdefullt är en tro som är prövad…

1 Pet 1:5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. 6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. 7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.

Det nya Jerusalem är Andligt talat byggt med Juveler och rent Guld! (Upp 21)

Mal 3:16 Men då talade de som fruktar HERREN med varandra, och HERREN gav akt och lyssnade. En minnesbok blev skriven inför honom för dem som fruktar HERREN och ärar hans namn. 17 De skall vara mina, säger HERREN Sebaot, min egendom (Heb: MINA JUVELER) på den dag då jag utför mitt verk. Jag skall visa medömkan med dem så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom. 18 Då skall ni åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom.

Fil 1:6 Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag

Vi avslutar med något jag tror är profetiskt som vi skall hålla ögonen på.

På tal om Herrens Dag så har Arabstater och Israel börjat förhandla fram en fredspakt, gällande fred och säkerhet. (1 Tess 5:1-3) Allt skall läggas under FN:s lagar och förordningar står det i nyheterna idag på vår sida.

Pope Francis speaks at a multi-religious gathering at the National September 11 Memorial Museum in New York, September 25, 2015. Ray Stubblebine/EPA/POOL

Men det är märkligt att innan detta sker så har någon varit här nere innan nämligen Påven som är en stark kandidat till titeln: ”den falske profeten”. Vänner det är ju just något sånt här vilddjuret (FN) måste lyckas med om hela världen skall förundras och följa det.

Upp_13:3 Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, 4 och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: “Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?”

 

Predikan av Janne Ohlin – Parousia Mission 6/10-19  – Göteborg!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Den heliga vägen

Bibeln -livets kartbok

Bibeln-Livets kartbok

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2019-10-6
Lyssna på Mp3

Kartor
Jag gillar kartor och samlar på kartor. Vi har en hel låda full med kartor över alla möjliga länder och städer (som jag aldrig kommer att besöka). När jag var barn hade jag perioder då jag älskade att rita av kartor och måla länderna i olika färger.

Janne har ett helt annat förhållande till kartor. Jag tänker på våra resor i USA och speciellt på den tiden då vi hade en jättestor karta över alla staterna, av vilka vi har besökt 42 sammanlagt. Vi byts om att köra och jag brukar köra i städerna. Då är Janne kartläsare men det brukade bara sluta på ett sätt: Janne utropar ilsket: ”det här går inte att läsa, jag har ingen aning om var vi är!” …och slänger kartboken i baksätet.

GPS
Senare kom GPS:en. ”Den är jättebra! Den ska vi ha!” sa Janne… tills den ledde oss rakt ut i en åker i Rumänien, när vi skulle till ett Björnreservat. Men jag får tillägga att vi har hittat mer eller mindre hemliga fågelställen som bara guider känner till, tack vare att Janne har läst reseskildringar på nätet. Men då var ingen karta inblandad.

Guds kartbok
Bibeln kan man kalla ”Guds kartbok” och den älskar både Janne och jag.  Den talar om vårt ursprung och livets mening och livets mål. Den talar om att vi är skapade till Guds avbild men att synden kom in när människorna valde att tro på ormens/djävulens lögn istället för på Gud. Lögnen kan sammanfattas: ”Ni behöver inte Gud, ni kan själva bli gudar”. Så förstördes relationen mellan människan och Gud och konsekvenserna ser vi överallt i skapelsen. Den vägen ledde fel och fick ödesdigra konsekvenser. Den leder till undergång.

Jordens undergång
Det är populärt idag att tala om ”jordens undergång” – inte i kyrkorna (där talar man mest bara om positiva saker) utan i klimathetsen och då ofta i syfte att föra in oss i den globala Agendan. Många kristna hakar på med föresats att ”människan är satt att värna skapelsen”.

Jag har tre punkter som svar på det:

 • Människan var ämnad att sköta skapelsen i lydnad och beroende av Skaparen. Det var det som Livets träd handlade om. Kunskapens träd handlade om att göra sig oberoende av Gud.
 • Vi som älskar Guds skapelse värnar om den utan att vi måste vara globalister. Det finns inget motsatsförhållande i det.
 • Bibeln säger att den här världen går mot sin undergång – det är sant. Gud kommer själv att ta hand om sin skapelse.

1Kor 2:5  Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. 6  Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång.
7:31  …Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång,

2Petr 3:10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. 11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva,

Matt 24:35 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. (Jesus)

Människan kan inte ”frälsa sig själv” eller rädda planeten. Men det finns en [evig] framtid för alla som tror på Gud [i Jesus Kristus] och sätter sitt hopp till honom.

 • Jesus ska komma tillbaka
 • Hela skapelsen ska förvandlas (Rom 8)
 • Bibeln talar om: ”en ny [förnyad] himmel och en ny [förnyad] jord” (Upp 21)

Jes 53:6  Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg

Vilsenhet
I vilsenheten försöker vi hitta mening med livet på olika sätt. Det kan vara i relationer (”om jag bara hittar en livskamrat blir allt bra”), i arbete, i nöjen… Många går så vilse så att missbruk tar över (spel, porr, alkohol och droger t ex).

Andra söker i andliga kickar som ”andlig berusning”, mystika övningar, seanser och mycket annat som Gud varnar oss för. Att gå vilse eller att gå sin egen väg är att utestänga Gud från sitt liv. Det är att vara bortvänd eller gå bort från Gud och det säger Bibeln är synd. Jesus sa:

Joh 16:7  Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. 8  Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: 9  om synd, ty de tror inte på mig,

Synd
Grundproblemet är människans synd. Alla är syndare. Alla är vilse utan Gud. ”Syndare” är ett tillstånd som gör att vi syndar och det leder i fördärvet.
-synd är hinder mellan oss och Gud som gör oss till Guds fiender, fientliga mot Gud.
-synd är att bryta mot Guds bud /Guds vilja.
-synd är en ond makt som bara Gud kan bryta.

Får man säga så? Då kan ju människor bli ”kränkta”..? Jag hörde om någon som predikar att ”synd är när vi gör misstag”. Ja, tänk om det vore så enkelt! Då hade Jesus inte behövt ge sitt liv och dö för våra synder. Vi kan få möta samma reaktion som Paulus, när han avslöjade självgodhet som ledde tillbaka under lagen och lagiskhet.

Gal 4:16  Har jag nu blivit er fiende, därför att jag säger er sanningen?

En grupp judar blev ”kränkta” av Jesu ord vid ett tillfälle.

Joh 8:33  De svarade honom: “Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi skall bli fria?” 34  Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav.

Det samtalet utmynnade i att de blev så arga för att bli kallade slavar under synden så att de anklagade Jesus för att ha en ond ande. Det kostar på att stå för sanningen idag med. Människan vill helst ha ett ”evangelium” som hon kan acceptera – dvs. en bred och lätt väg. Uppmuntra människans godhet så blir du accepterad men säg inget om synd och omvändelse…

Att missa målet
Hamartia (grekiska) är det vanligaste och starkaste ordet för synd. Det betyder bland annat att missa målet. Bibeln talar om två vägar och två slutmål – Livets väg och Dödens väg.

”Ty så älskade Gud världen…”
Gud älskar oss och vill att vi ska nå målet. Då måste vi finna Livets väg som leder dit.

Ps 25:8  HERREN är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen. [Vilken nåd från Gud – och när syndaren blir frälst kommer fortsättningen:] 9  Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka [anav] sin väg. 10  Alla HERRENS vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund och vittnesbörd. 11  För ditt namns skull, HERRE, förlåt min missgärning, ty den är stor. 12  Den som fruktar HERREN får undervisning av honom om den väg han skall välja. 13  Ty din nåd är stor över mig, du räddar min själ ur dödsrikets djup.

Därför varnar oss Gud för fel vägval. Han älskar oss och vill oss väl. Det finns alltså vissa förutsättningar för att vi ska förstå Guds ledning och Guds väg.

Ödmjukhet och gudsfruktan
Anav
(hebreiska) betyder ödmjuk, fattig, låg, behövande, böjd. Ordet beskriver den som inte litar på sitt eget förstånd utan är beroende av Gud och underordnar sig eller böjer sig för Guds vilja.

David bad
Ps 86:11  Visa mig, HERRE, din väg, jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda: Att jag fruktar ditt namn. [(King James Bible) …ena [yachad] mitt hjärta vid att frukta ditt namn] 12  Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet.

Hjärtat eller viljan kan vara delad. Vi vill lyda Gud på de områden som vi själva väljer. Den som är ödmjuk (böjd) ställer inte upp villkor för Gud, för Guds vilja eller ledning, utan ber ”Ske din vilja!” Det är en bön utan förbehåll eller nödutgångar. (Jag har berättat någon gång om när Gud löste mig från cigarettbegäret, rökning. Första gången hade jag en ”nödutgång” och snart var jag fast igen. Det funkar inte).

Vi kan stå och stampa på samma ställe i många år därför att vi vägrar att ödmjuka oss inför Gud. Vi kan åsamka oss själva onödigt lidande och tro att det är ”Guds prövning” – när vi i själva verket är utlämnade till våra egna vägar.

Ps 81:12 Men mitt folk hörde inte min röst, Israel lydde mig inte. 13 Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet, de fick vandra efter sina egna planer. [= inbillningar, fantasier, föreställningar, visioner] 14 Om mitt folk ändå ville höra mig och om Israel ville vandra på mina vägar! [Gud vet var vägarna leder och vill rädda oss från att gå vilse]

Ords 14:12 En väg kan synas rätt för en människa, men till slut kan den leda till döden.

Livets kartbok
Bibeln kan kallas Livets kartbok – den måste läsas – och läsas på rätt sätt. Jesus sa:

Joh 5:39  Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. 40  Men ni vill inte komma till mig för att få liv.

De här judiska skriftlärda studerade Bibeln (GT). De hade stor kunskap och citerade långa texter utantill. Problemet var att de läste för att se vad de skulle göra för att bli goda [genom gärningar]. De läste Bibeln som en lagbok, en vanlig kartbok: ”Nu ska jag göra så – sen ska jag gå dit, nästa steg…”

Idag hör vi ofta om liknande program: ”10 steg till framgång”. Köttet /syndanaturen älskar sådant. ”Jag ska lyckas! Vi kan!”

Jesus är vägen
Hela Bibeln har ett centrum som pekar på en person:
Joh 14:6  Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Vi läser Bibeln först och främst för att lära känna Jesus, lära känna Gud.
Jesus är vägen, den enda vägen! Petrus sa:

Apg 4:12  Hos ingen annan finns frälsningen. [syndernas förlåtelse] Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

Och på den vägen rensar Gud bort skräpet i våra liv så att vi blir mer och mer fria.

Kartläsaren
Vi ställs ju inför många olika vägval och beslut på vår livsväg. då finns det ett underbart löfte.

Jes 48:17  Så säger HERREN, din återlösare, Israels Helige: Jag är HERREN, din Gud, som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du skall vandra.

Guds väg leder alltid rätt när vi låter Herren leda oss och ber om hans ledning! En konsekvens av att vi tror på JESUS är att vi älskar den här boken: BIBELN
…men vi behöver en ”Kartläsare” och det får vi också – en expert: den Helige Ande.

Ps 32:8  Jag vill lära [sakal] dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd [yaats] och låta mitt öga vaka över dig. [som en personlig rådgivare eller ”kartläsare”]

De hebreiska grundtextens ord beskriver en expert som lär och instruerar [sakal], ger råd, [KJ guidar], ger lösningar, planerar, förvandlar och fastställer [yaats]. Den Helige Ande leder oss alltid till och in i Guds ord – aldrig utanför eller bort från Bibeln.

Fel adress
Vi hade semester några veckor i våras och åkte till Gotland. Då var GPS:n med igen. Men där hamnade vi ute på en äng mitt i natten och mörkret. Vi hade knappat in fel adress.

Många har försökt och försöker att ändra Bibeln, att ”rita om kartan”. Det leder alltid fel, alltid vilse och på villovägar.

Jer 8:8  Hur kan ni då säga: “Vi är visa, och vi har HERRENS lag”. Se, utan tvekan har de skriftlärdas lögnpenna förvandlat lagen till lögn. 9  De visa [sådana visa] skall komma på skam, förskräckas [komma till korta] och tas till fånga [snärjas]. Se, de har förkastat HERRENS ord. Vad har de då för vishet?

Jeremia såg att folket inte hade sökt Herren helhjärtat utan lyssnade på falska lärare. Det var också en profetia om tiden för Messias Jesus första ankomst (NT). Jeremia pekade ut Guds väg.

Jer 7:23  Det bud jag gav dem var detta: “Lyssna till min röst, så skall jag vara er Gud och ni skall vara mitt folk. Vandra i allt på den väg som jag befaller er, så skall det gå er väl.”
24  Men de ville inte höra eller lyssna till mig utan följde sina egna tankar [egna rådslag /planer] och sitt onda, hårda hjärta och vände ryggen till mig, inte ansiktet.

Ensam kvar?
Jeremia hade nöd för folket men han var väldigt ensam, precis som så många andra Guds tjänare (män och kvinnor) genom historien. Idag finns det också kristna som känner sig som  Jeremia eller Elia: ”Jag är ensam kvar… det predikas inte bara enstaka bibelord utan det predikas ur andra böcker än Bibeln och falska läror… men det är bara jag – vi – som reagerar” – ”en främmande ande tas in men ingen tycks märka det”…

Hur viktigt är det att just du står fast i Guds ord – trots motstånd (kanske utfrysning)? Jo, den dag som din vän, släkting, granne eller andra du känner vaknar eller tvingas att vakna: Vem ska han eller hon gå till? Till dig! Till dig som inte följer mängden, utan följer Jesus och läser din Bibel.

Många i Juda visste att Jeremia var sänd från Gud men vägrade ändå tro honom.
Vi kan läsa om tre olika kungar:

Kung Jojakim rev sönder Guds ord (ritch-ratch) och kastade det i elden. Han trodde han kunde hindra Guds ord att uppfyllas om han förstörde det. ”Kasta bort Bibeln så kommer inget att hända som är förutsagt”(?). Liknande idag? ”Sch! Predika inte om tidstecken och avfall eller undergång… så kommer inget sådant att hända(?)Låt oss istället hjälpa till att rädda planeten…” den nya klimatreligionen.

Babylonierna hade belägrat Jerusalem [babylonier kallas också kaldéer. De var kända för sina ockulta spåmän/teckentydare – österländsk religion]
Guds folk hade avfallit och tillbad Babyloniens avgudar. De hade till och med fört in avgudadyrkan i Guds hus, i templet. Därför tillät Gud att de blev givna i Babyloniens hand så att de kunde tillbe sina avgudar hur mycket som helst.

Det är farligt att leka med synden – vi kan få som vi vill. Men när synden tar makt över oss i ett järngrepp är det inte lika roligt längre.

Jeremia profeterade
Jer 38:3  …så säger HERREN: Denna stad skall överlämnas åt den babyloniske kungens här och han skall inta den.” 4  Då sade furstarna till kungen: “Den här mannen (Jeremia) bör dödas. Han gör ju soldaterna som lämnats kvar i staden liksom allt folket i övrigt modlösa genom att tala så till dem. Han söker inte folkets välfärd utan dess ofärd.” [tvärtom var det Jeremia som ville folkets välgång genom att ödmjuka sig inför Gud. Här ser vi hur antikrists ande arbetar och kallar det onda gott och det goda ont]

Kung Sidkia – är ett av de sorgligaste exemplen. Han skickade hemliga bud och bad om Jeremias förbön och han sände efter Jeremia i hemlighet vid ett par tillfällen och frågade ”Har det kommit något ord från Herren? Ändå tog han inte emot Guds råd genom Jeremia och hans liv slutade i en total tragedi.

Vägen till frihet
Kung Jojakin
– var kung före Sidkia och fördes till Babylon [i den 2:a deportationen av 3]. Han var inte en rättfärdig kung men han böjde sig för det Gud hade sagt och fick en helt annan framtid, enligt Guds löfte:

Ps 106:43  Han (Gud) räddade dem många gånger, men de hade ett upproriskt sinnelag och sjönk allt djupare genom sin synd. 44  Men han såg till dem i deras nöd när han hörde deras rop. 45  Han tänkte på sitt förbund med dem och förbarmade sig för sin stora nåds skull. 46  Han lät dem finna barmhärtighet inför alla som fört dem i fångenskap.

Jer 52:31  …Evil-Merodak, kungen i Babel – samma år han blev kung – (tog) Jojakin, Juda kung, till nåder och förde honom ut ur fängelset. 32  Han talade vänligt med honom och gav honom främsta platsen bland de kungar som var hos honom i Babel. 33  Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. 34  Ett fast underhåll fick han från kungen i Babel, visst för varje dag, ända till sin dödsdag, så länge han levde.

Gud öppnade vägen till frihet. Jojakins upprättelse och benådning finns beskrivet och bevarat på babyloniska lertavlor med kilskrift bland arkeologiska fynd.

Vi vet också vad Herrens ord genom Jeremia betydde för profeten Daniel i Babylonien och vilka enorma konsekvenser det fick för hela folket (Dan 9). Jeremia är en mycket stark förebild i trohet och att inte ge upp eller ge vika.

Gud är så god!
Om en människa än omvänder sig till honom på de allra sista stegen på sin livsväg, så är Jesus där och möter och förlåter och ger evigt liv. Jag har sett det några gånger när jag har fått be frälsningsbönen med olika vänner på dödsbädden.

Vi läste i början ”Vi gick alla vilse som får…” David skrev:
Ps 23:1  …HERREN är min herde, mig skall intet fattas. 2  Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. 3  Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. [Davids liv vittnar om Guds trofasthet och ledning – han gick inte ensam. Han följde den gode Herden] 4  Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. [“Jesus är med och hjälper genom allt. Vad jag än möter är jag trygg för mitt liv är i Guds händer”] 5  Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. [jag tror att David flödade över av tacksamhet till Gud] 6  Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i HERRENS hus evinnerligen. [“jag ska nå målet därför att du Herre, leder mig” och det gäller oss alla.]

David bad också:
Ps 139:23  Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. 24  Se till om jag är på en olycksväg [KJ – olycksväg inom mig] och led mig på den eviga vägen.

Med andra ord: ”Låt inte något finnas inom mig [i mitt hjärta] som kan locka mig vilse, bort från din väg. Led mig och bevara mig alltid på livets väg, vad det än kostar.”

Amen

Tillägg:
I morse (6/10-2019) hade jag en dröm innan jag vaknade.

Jag befann mig på en väg och framför mig kom ett backkrön, när allt omkring mig blev mörkt och totalt kaos och drömmen övergick till ett budskap. Det var omöjligt att se vägen – jag såg ingenting  – men jag visste ungefär hur den såg ut framåt. Efter backkrönet gick det nedför i en lång högersväng. Jag fortsatte i den riktningen, bad till Gud inom mig, och hoppades att jag skulle komma rätt. Efter ett tag klarnade det runt omkring och jag såg att jag fortfarande befann mig på vägen. Det sista i drömmen var att jag berättade om det för någon annan, innan jag vaknade.

Livet och omständigheterna kan se ut som kaos. Jag tror också att det är en profetisk bild om framtiden. Vi vet ungefär vad Bibeln säger måste komma men vi vet inte exakt hur allt kommer att ske förrän vi är där. Vi förstår inte och ser ingenting men vi vet att bönen och Guds ord (Bibeln) alltid är rätt väg. Vi kan hålla fast vid det och lita på Guds hjälp, att han bevarar oss på vägen genom allt.

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Bibeln -livets kartbok

Hoppet om Jesu återkomst och Riket – Guds tron i Elam

Hoppet om Jesu återkomst och Riket
Guds tron i Elam

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2019-09-08
Lyssna på Mp3

Rom 8:16  Anden själv vittnar [tillsammans] med vår ande att vi är Guds barn. 17  Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom.

Paulus syftar på detta livet i Jesu efterföljd och det som ”korsets väg” kan innebära, i förhållande till de dödas uppståndelse och förvandlingen när Jesus kommer tillbaka.

Rom 8:22  Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. 23  Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet [uihothesia = adoptionen], vår kropps förlossning. 24  Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? 25  Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt [hupomone].

Uthålligt – inte otåligt
Hupomone
betyder att stanna under.
Roten är hupomeno – att stanna under (svårigheter), uthärda, lida (under förföljelse och motstånd). Vi väntar inte otåligt utan uthålligt. Det är stor skillnad på de orden. Ibland är det bra att stanna upp och tänka efter.

 • Uthållighet har i sig förtröstan på att Guds tid är rätt och bäst. Gud är trofast och han är historiens Herre.
 • Otålighet kan leda till synd om vi försöker uppfylla Guds löften på mänskligt /köttsligt sätt.

Ökenvandringen berättar om israeliternas återkommande otålighet som ofta ledde till synd och uppror mot Gud. ”Vänta uthålligt” är att bevara och leva i hoppet och lita på att Gud verkar och har allt i sin hand.

Hoppet
Vi väntar på att hoppet ska uppfyllas! Vad är hoppet, då vi skall få ut hela arvet?

Tit 2:11  Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12  Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13  medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram [epiphaneia] i härlighet.

Ordet epiphaneia kan översättas att skina/lysa på, bli synlig, att visa sig, bli känd, framträda, ankomma /ankomst.

Det står INTE: ”det saliga hoppet när Jesus kommer hemligt och osynligt och vi rycks bort”. Tvärtom! Paulus skriver: Vi har avsagt oss allt hemligt… vi lägger öppet fram sanningen..” Hoppet är att Jesus ”träder fram”. Det är samma ord som beskriver Jesu första ankomst.

2Tim 1:9  Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet 10  och som nu har blivit uppenbarad [phaneroo], när vår Frälsare Kristus Jesus trädde fram [epiphaneia]. Han har gjort slut på döden [= gjort döden arbetslös, maktlös – den har inte makt över oss längre] och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. [som att tända ljus/tända en lampa]

Det Paulus säger är att han har överlåtit både sin ande, själ och kropp till Jesus och har satt allt sitt hopp till Jesus och inget utanför honom – och han ska inte uppstå som en ”andevarelse” utan få en ny, odödlig och evig kropp.

Vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka och att han kommer synligt ”i makt och härlighet”.

 • får vi barnaskapet [uihothesia = adoptionen] Vi är varken ”gudar” eller ”gudabarn”, som vissa påstår.
 • får vi ut hela det utlovade arvet – inte nu!
 • blir Guds rike synligt och manifesterat på jorden och i hela skapelsen – inte nu!

Rom 8:35  Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd [tlipsis = vedermöda] eller ångest [det kan handla om tillfällig ångest eller psykisk sjukdom], förföljelse eller hunger, nakenhet, [fattigdom – gudfruktiga människor kan vara fattiga] fara eller svärd [krig]? 36  Det står ju skrivet: För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. [fienderna önskade apostlarnas död] 37  Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. 38  Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, 39  höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus, som är mer värt än allt annat.

1Kor 15:50  Men det säger jag er, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. [Aha! Vi måste alltså först förvandlas och få den nya uppståndelsekroppen innan Guds rike blir synligt på jorden – Kingdom now/Riket nu-läran kan vi kasta på sophögen] Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga. 51  Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52  i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. [7:de basunen är den sista (Upp 10)]

Fil 3:18  Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19  De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. [den som påstår att en kristen aldrig ska vara sjuk eller fattig eller gå igenom lidande är fiender till Kristi kors och korsets väg eftersom lidande ingår och har ett syfte i Jesu efterföljd – att tro att Guds rike handlar om makt och pengar och herravälde, det är att bara tänka på /leva för det jordiska ”i Guds namn”] 20  Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. 21  Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet [= barnaskapet, hela arvet och Guds rike]. Ty han har makt att lägga allt under sig.

Låt oss gå tillbaka till början.

1Mos 1:27  Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 28  Gud välsignade dem och sade till dem: “Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!”

Det står inte ”ta herravälde över människor och mänskligheten och lägg denna världen under er”.
”bruka jorden” – ordet är abad som betyder att arbeta, tjäna [göra sig till en tjänare] och ”bevara den” – är ordet shamar som betyder bevara, vaka, vakta, beskydda (som herden sin hjord). Ordet används ofta om en herde.

Allt detta skulle naturligtvis göras i Guds gemenskap och under Guds ledning. Det är det som livets träd också handlar om, att lära känna Herren.

Det är som att Djävulens lögn ekar än idag: ”Ni blir som Gud” = ”ni får samma makt och auktoritet som Gud att ta herravälde och utbreda Guds rike, era ord blir också skapande när ni proklamerar och ni kan förändra genom tankekraft och visualisering göra ännu större tecken och under…”

Bibeln säger att hela världen kommer att enas i uppror mot Gud och i de sista dagarna följa Satan, antikrist och den falske profeten. Men det är mycket lättare och trevligare att lyssna på de falska profeterna som säger att kyrkan ska ta herravälde och hela världen ”kristnas” och ”guds rike” göras synligt och fullbordas här och nu innan Jesus kommer.

1Joh 5:19  Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. 20  Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. 21  Kära barn, var på er vakt mot avgudarna.

Avgudar
Definition på en villolära är: En lära som används för att rättfärdiga en avgud. (Något förenklat men ändå sant)

 • Dominion /herraväldesteologi – rättfärdigar maktbegär och själviska ambitioner.
 • Framgångsteologi – rättfärdigar girighet och habegär.
 • Kingdom now/ Riket nu – rättfärdigar människans högmod och självupphöjelse.
 • ”Jesus culture” – rättfärdigar att ta in världen i kyrkan för att bli många och stora(?)

Guds tron i Elam
Gud verkar och uppfyller sitt eget Ord mitt i och trots det antikristliga mörkret i världen. Det ska vi läsa om i Jeremia.

Jer 49:34  Detta är HERRENS ord som kom till profeten Jeremia om Elam i början av Sidkias, Juda kungs, regering. Han sade: 35  “Så säger HERREN Sebaot: Se, jag skall bryta sönder [= slå i bitar] Elams båge, deras främsta makt.
Bågen står för militärmakt. Den var nationalvapnet och elamiterna var kända som bågskyttar. Idag kan det jämföras med andra ”bågar”: missiler och långdistansrobotar. Elam är nämligen ett persiskt område i Iran.
36  Jag skall låta fyra vindar komma mot Elam från himlens fyra hörn. Jag skall skingra dem åt alla väderstreck, och inget hednafolk skall finnas dit de fördrivna från Elam inte skall komma.
Detta uppfylldes delvis när Nebukadnessar och Babylon intog området. I vår tid är många iranier kringspridda som flydde revolutionen på 70-talet och senare kriget med Irak.
37  Jag skall göra elamiterna förfärade för sina fiender och för dem som står efter deras liv. Jag skall låta olycka komma över dem, min brinnande vrede, säger HERREN. Jag skall sända svärdet efter dem, till dess jag har gjort slut på dem.
Profetian gick i uppfyllelse: elamiterna som folkslag på den tiden upphörde men profetian talar ändå om en fortsättning.
38  Jag skall sätta upp min tron i Elam och utrota både kung och furstar där, säger HERREN.
Ordet är inte bokstavligt utan betyder att Gud skall slå ned fiendens fästen och Guds rike skall bryta fram när Jesus blir Kung i människors hjärtan
39  Men i kommande dagar [achariyth betyder i de sista/yttersta dagarna] skall jag göra slut på Elams fångenskap, säger HERREN.
(1917 års översättning) …skall jag åter upprätta Elam.

Elam i Iran
I Elam finns Irans första kärnkraftverk. Kärnkraftverken är det som man fruktar ska leda till framställande av kärnvapen. Iran satsar på långdistansmissiler och har den största ballistiska långdistansroboten i Mellanöstern.

Elam och elamiter nämns då och då i Bibeln och idag syftar det på Iran. Det fanns elamiter i Jerusalem på Pingstdagen (Apg 2:9).
Susan
Susa(n) var en stad som beskrivs som ett centrum i Elam. I synen i Dan 8 befann sig Daniel “i Susans borg i hövdingdömet Elam“. Vi kan läsa i Ester 3:15 att befallningen med Hamans plan att ”utrota, döda och förgöra alla judar” i Persien (Iran) utgick från Susans borg i persiska Elam – men Gud hörde bön och ondskan vände tillbaka över Hamans eget huvud. Det gick som Obadja fick profetera och det är lika aktuellt idag. Det som hände Elam var en dom. Det handlar om hur man behandlar Guds folk, Israel.

Ob 1:15 Ty HERRENS dag är nära för alla hednafolk. Som du har gjort, så skall det göras mot dig. Dina gärningar skall komma tillbaka över ditt eget huvud.

Det finns en annan och positiv bild av Iran. Kung Kores var Persiens kung som på Guds uppmaning sände hem judarna för att bygga upp templet, Jerusalem och landet.

Idag är Iran däremot Israels största fiende sedan revolutionen 1978-79 och islamiseringen som skedde. Iran beväpnar Hamas, Hizbollah och andra terrororganisationer i Syrien, Yemen och Irak. Och i Hes 38 läser vi att perser/iranier kommer att vara med i Gogs [Rysslands] härnadståg som drar mot Israel för att utrota och förgöra.

Söndagen 31/8 -2019 kunde vi läsa om en iransk terrorcell [Hizbollah] i Golanhöjderna som besköt en israelisk armépostering och dessutom förberedde ”en storskalig attack av en mångfald av mördar-drönare” som skulle döda många civila israeler. Israel hade observerat dem i flera månader.
Läs Paul Widen´s intressanta artikel om det som hände.
Israelisk armépostering beskjuten av Hizballah
Citat: ”..Hizballah-kontrollerade nyhetskällor hävdade omedelbart att flera israeliska soldater hade dödats och sårats i attacken, däribland en högt uppsatt befälhavare, samt att flygtrafiken till och från Ben Gurion-flygplatsen hade dirigerats om med anledning av attacken. IDF besvarade omedelbart angreppet med artillerield och beskjutning från stridshelikoptrar mot Hizballahs positioner i södra Libanon. Informationen från den israeliska sidan var inledningsvis mycket knapphändig, samtidigt som IDF (Israels försvarsstyrkor) genomförde en välplanerad skenmanöver med helikopter-evakuering av till synes sårade soldater från den angripna armébasen för att förleda Hizballah och skapa intrycket att något mycket allvarligt hade inträffat. Som väntat valde då Hizballah att betrakta angreppet som en framgång, avbröt eldgivningen och drog tillbaka sina styrkor från området..
En knapp timme senare uppgav dock IDF att inga soldater hade dödats eller skadats i attacken.”

Citat från överbefälhavare Hussein Salami i Iran: ”Iran kommer att utöka och påskynda sitt kärnvapenprogram… slutmålet är att utplåna Israel. …Ingen kan stoppa oss från den precision och förstörelsekraften i våra långdistansmissiler.. Jag vill att alla makter ska inse den nya verkligheten om Islamiska Republiken Irans missilkraft”. Vår mission är inte bara på en plats, vi ska slå ned världsmakterna.

Men en märklig nyhet nådde oss också i augusti. Irans minister för underrättelsetjänsten erkände:
-massomvändelser till kristen tro sker framför deras ögon i Iran (= fler blir kristna nu än sammanlagt på 1300 år)
-myndigheterna försöker hindra att det sker (förföljelsen är fruktansvärd sedan länge)

Jag vill dela en del från en video – Sheep Among Wolves VolumeII – som en vän på nätet skickade länk till, om det som pågår i Iran. Det kan vara uppfyllelsen av profetian i Jeremia 49. (Den profetian nämns inte i videon men de kanske känner till den ändå).

Väckelsen i Iran beskrivs som den största och snabbast växande just nu. Ayatolla Khomeini kallas  av en del för ”den bäste evangelisten”. Det låter minst sagt märkligt men orsaken är att man säger att han har visat Islams rätta ansikte – därför vänder sig många iranier emot islam.
När kyrkorna förstörs, ger de namnkristna upp. Död religion avslöjas för vad det är. Men en underjordisk kyrka med Jesu sanna efterföljare växer istället hela tiden. De flesta är kvinnor. I det område som kvinnor är mest förtryckta gör Gud ett verk och ger den mesta frukten, får man veta. Gud verkar inifrån och förvandlar ”vanliga”, sargade och ofta fattiga människor! Många kvinnor i Iran har blivit misshandlade och våldtagna… när Gud tar hand om dem blir det dom ”starkaste vittnena om Jesus”. Det byggs inte runt stora ledare, system, metoder eller en tjänstegåva. Allt handlar om Jesus.
Kännetecken
De nyfrälstas liv vittnar om nåd, förlåtelse, barmhärtighet, tacksamhet och ödmjukhet. De har lagt ned sina liv helt och är beredda att dö för Jesus.
Citat: Västvärldens kristna säger: Hur kan vi göra detta livet till det bästa möjliga?
Dessa pånyttfödda kristna i Iran säger: Det handlar inte om det jordiska, ett gott och bekvämt liv här – det handlar om evigheten!”.
De går korsets väg och som vi läste innan: lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom”. (Rom 8:17)

Jag tänkte: Vem vågar påstå att ”Guds händer är bakbundna”?! Vilka dumheter! Vilken lögn! Detta som sker i Iran är Guds verk. Gud behöver inte NAR:s självutnämnda apostlar och profeter. Gud behöver inga rika företagare eller entreprenörer. (Gud kan använda allt men han är inte beroende av oss. Vi är beroende av honom och Gud gör vad han vill). Gud vill inte ha GLS med ledare som i själva verket är ”fiender till Kristi kors”. I Sverige: talas om ”att församlingen träder upp i en ny dimension, antar utmaningen och påverkar världen genom enhet och skapar social välfärd…” Man vill se Guds rike manifesterat i sitt företag för Guds rike är oförlöst i församlingen, säger man.
Vi hörde det för ett tag sedan och sa till varandra: Vart tog korset vägen?!
Vad läste vi? ”Var på er vakt mot avgudarna”.

(tillbaka till videon)
Budskapet och frukten
De nyfrälsta förstår vem Jesus är, vad han har gjort och att han kommer tillbaka. Det är före detta muslimer som blir pånyttfödda, fyllda av den helige Ande och ”förälskade” i Israels Gud, Israels Messias(!). De läser i Bibeln att Jesus var jude och därför älskar de Israel och det judiska folket. Det har lett till en bönerörelse inne i Iran där man ropar och ber för Israels frälsning! (Visst är det mäktigt vad Gud gör i det land som mer än någon annan nation uttrycker sitt hat emot Israel!)

De vet att Jesus kommer tillbaka till Israel, Jerusalem, Oljeberget och de ser att Jakobs nöd närmar sig och de vill stå sida vid sida med det judiska folket.
(slut på sammanfattning om videon)

Vi vet att den vedermödan [Jakobs nöd] leder fram till Israels frälsning. Ängeln Gabriel talade till profeten Daniel:

Dan 12:1  “På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd [vedermöda], som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk [judarna] bli frälsta som finns uppskrivna i boken.

Daniel fick en inblick i änglarnas strid i himlarymden. Kom ihåg att det inte är vi som strider där och Daniel fick ingen uppmaning till det. Vi ber till Gud här nere.

Rom 11:13  Och till er hedningar säger jag: som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt 14  i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. 15  Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda?

Israels omvändelse och frälsning är förutsättningen för och sker i samband med uppståndelsen från döda och förvandlingen, det som är vårt hopp och som uppfylls vid Jesu återkomst. Man kan få höra de mest fantasifulla tolkningarna om Jesu återkomst. Till och med av israelvänliga predikanter. En del tycks läsa Johannes uppenbarelse bokstavligt och försöker sen tvinga in en (pre-trib)tolkning i andra bibelord…!? Jag förstår inte hur man läser. Vi bör börja i rätt ände och läsa det som står tydligt och klart först och sen får Uppenbarelseboken – som är en uppenbarelse fylld av symbolik och bildspråk – sin förklaring genom de övriga bibelböckerna.

Guds rike är detsamma som himmelriket och enligt judiskt synsätt är det Gud själv – där Gud är. Någon har uttryckt: Där Jesus är, där är himmel. Väntan på Guds rike var ett messianskt rike där Gud bor bland människorna – inte att  ”fara bortom månen och mars”, vilket inte heller står i Bibeln. Frågan som lärjungarna ställde till Jesus var relevant och Jesus säger inte emot. Tiden var bara inte inne än.

Apg 1:6  När de nu var samlade frågade de honom: “Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?” 7  Han svarade dem: “Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. 8  Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” 9  Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn.
Ängeln sa sedan: ”…han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.” Då ser vi efter om det stämmer.

Matt 24:29  Strax efter de dagarnas nöd [vedermöda] skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30  Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31  Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda [= alla frälsta] från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. [DÅ sker ”uppryckandet”]

1Tess 4:16  Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17  Därefter skall vi som lever och är kvar [orden har betydelsen: har överlevt katastrofen] ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta [apantesis = att gå någon till mötes som kommer till en, Jmf Apg 28:15)] Herren i rymden [luften]. Och så skall vi alltid vara hos [sun = tillsammans med] Herren. 18  Trösta därför varandra med dessa ord.

Upp 1:7  Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen. [samma som i Matt 24]

Den som väntar uthålligt kommer att jubla när Jesus kommer men inte den som har förkastat honom. Hela grunden för NT:s budskap har vi i Skrifterna (GT). Daniel såg:

Dan 7:13  I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar [anan = moln], och han närmade sig den Gamle [= Fadern] och fördes fram inför honom. 14  Åt honom gavs makt [dominion] och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde [dominion] är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike [Guds rike] skall inte förstöras.

Det är vårt stora hopp!

Allt som händer i Sverige kanske behöver skaka om oss och påminna om att vår trygghet inte är i det jordiska och materiella, utan bara i Jesus Kristus/Messias och hans återkomst.

Amen

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Hoppet om Jesu återkomst och Riket – Guds tron i Elam