Gud köper loss din själ och befriar ditt samvete

(Mot New Wine)


3 Mos 17:11 (Parafras: Janne Ohlin)

UTANFÖR GUDS VILJA HAR VI FÖRLORAT VÅR EXISTENSRÄTT PÅ JORDEN

Jag måste bara få översätta detta med det ljus jag upplevde att Anden gav till mig på en av de där mornarna när han förklarade skriften varje dag i en veckas tid.

För själens (Heb: Nephesh Kött- Gk: Psuch) liv är i Köttet 3 Mos 17:11 profeterar om ett perfekt offer som Gud redan har berett för altaret (Korset) Vi vet att lammet var slaktat från begynnelsen (Upp 13:8=)

När du kommer fram till Johannes 6 glöm inte att kött och kropp och själ är exakt samma sak på hebreiska så 3 Mos 17:11 profeterar o ett kommande offer som skall fyll allt vi saknar. Jesus påstår sig nu vara det kommande offret 3 Mos 17:11 profeterade. Jesus själv kallar detta offer för människosonen de skall äta hans kött och själ och dricka hans blod. Att templets förlåt brast bevisar att Jesus var det offer som skulle fullbord lagen.

I den kroppen Jesus skulle få ingick allting som vi alltså saknade den skulle genom Anden uppfylla all vår brist. (Alltså både Kropp – Själ (Nephesh + Psuche) – Kött)

Heb 10:5 När Kristus träder in i världen säger han därför: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig.

Heb 10:10 Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp (Nephesh + Psuche) blev offrad en gång för alla.

1/ Gud lovar förse oss med perfekt offer för både ande kropp o själ
2/Guds gåva skall bringa försoning för våra själar och frälsa för evig tid
3/Genom den Vedermöda (Hans själ (Heb: NepheshKött – Kropp) gått igenom kan han göra många rättfärdiga (Jes 53:11) = Guds Rike)
4/Det ena sättet du kan ta emot denna Andliga kunskap från Gud är han föder din ande på nytt och för in sin egen Ande i dig och påverkar dig med Ande och Sanning.

Heb: Vedermöda, Svaghet, eller Sjukdom, Utbrändhet

Det enda sättet Gud berör dig på och kan förvandla dig på är att du tror på blodet i från det felfria lammet. Det är det budskapet som 3 Mos 17:11 talar om! 3 Mos 17:11 (Parafras: Janne Ohlin)

För kroppens (Heb Nephesh Kött- Gk: Psuche) det finns i köttet eller kroppen I (Heb 10:5 = Kristi Kropp skulle ju fadern ge honom) Denna perfekta själ + kropp har ett blod som jag tänker att skänka er på altaret. (Korset) När detta sker skall jag fullborda försoningen för era själar (Då måste alltså deras själarna ha brister) Det är blodet i den själen och kroppen som offras på altaret (Korset) för er som kommer att Kaphar (Full försoning) för era Själar (Heb Nephesh Kött+ Gk Psuche)

När du föds på nytt kan ett otroligt mirakel ske i ditt liv du får alltså del i det liv som finns i Jesus Kristus du får del av hans personlighet, Det är ju det som Jesus var ju även hans själ (Heb: NepheshKött) Men i nu NT på grekiska får samma namn (Gk: Psuche)

Luk 9:23 Sedan sade han till alla: “Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. 24 Ty den som vill bevara sitt liv (Heb Nephesh Kött- Gk Psuche) skall mista det, men den som mister sitt liv (Heb: Nephesh Kött- Gk: Psuche) för min skull, han skall vinna det. 25 Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv (Heb: Nephesh Kött eller (Gk: Psuche) själv går förlorad?

Om vi inte förstår det hebreiska tänkande att äta själ är samma sak som att inspireras av den andres själ alltså äta kött och själ. Vi måste förstå att bibeln uppenbar för oss en andlig bild.

Joh 6:51 Jag är det bröd som ger liv, det bröd (Heb: Maten) som har kommit ner från himlen. (Från Guds Tron) Den som äter Heb: Inspireras av (Bli född på nytt) det brödet (Heb: Andliga maten) skall leva i evighet. (Evigt Andligt liv) Och brödet jag ger är mitt kött (= bild på både kropp och Nephesh = Själ) för att världen skall leva.” 52 Judarna började då tvista med varandra och säga: “Hur kan han ge oss sitt kött (= Både själen och Kroppen) att äta?” 53 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Om ni inte äter Människosonens kött (Heb: Kropp + Själ och Kött) och dricker hans blod (Död = Bägaren efter måltiden = alltid förbund) har ni inte liv i er. (Ni är inte födda på nytt)

1/ Varenda människa är skapad att tillhöra Jesus Kristus
2/ Här ser de de som struntar i korset varenda dag de lever alltså för sig själva
3/ Här är återigen ett bevis på att om vi vill lev som vi vill kommer vi att förlora vår själ
4/ Då förstår vi att Gud skapat själen för att passa det uppdrag han har för dig i Guds Rike
5/ Nu först kan vi förstå Jeremia 1
6/ Så när vi kommer utanför det goda eller Ljuset upphör egentligen vår existensrätt för det är exakt det du ar skapad och konstruerad för.

Nu får ju verkligen dopet Jesu dop sin verkliga innebörd:

Luk 3:21 När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Och medan han bad, öppnades himlen 22 och den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst: “Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.”

1/ Du föds på nytt in i Kristus och han kommer in i dig
2 Du befinner dig nu i Jesus Kristus
3/ Lever du för dig själv bär du alltså inget kors och befinner sig inte i honom
4/ Egentligen står det att endast det goda eller ljuset är i Kristus och all ondska och mörker utanför honom.
5/ Håll med om att när du ser det här blir Evangelium en allvarlig sak.

Rom 5:11 Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. (Gk: Katallage)

Jag tror att 3 Mos 17:11 talar om Jesus Kristi perfekta själ och liv som vi kan välja att ta emot när vi hört och förstått Evangelium och blivit födda på nytt. Den enda människa som haft en perfekt själ på denna jord denna offrade han frivilligt för att vi skulle väckas upp och får del av detta liv han levde i sin själ genom Anden.

Jes 53:11 Genom den vedermöda hans själ (Heb: Nephesh – Kött kropp Gk: Psuche) har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. 12 Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de starka (Dela bytet med Satan) skall han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.

Vad innebar nu Jesus död för mig och hans försoning Kaphar

Han försonade dig med Gud så han inte skulle förgöra oss. Jesus perfekta själ kliver in som medlare i ditt ställe
1/ Gud är helig så han måste vända ansiktet åt syndaren
2/ Gud träder in i ditt ställe och ordning upp allting igen
3/ Han utplånar synden med sitt eget blod
4/ Gud kan därför vända sitt ansikte mot dig igen med glädje
5/ Han går in och betalar priset eller den skuld du är skyldig
6/ Det beder att den som är försonad är verkligt fri från all anklagelse
7/ Det betyder att bli upprättad till ett rätt värd igen (Samvetet – Känslolivet)
8/ Du är övertäcks från allt som kan vålla dig skam
9/ Så fort försoningen startar så startar vägen till bönesvar = Frukten

När det gäller skriften syftar alltid försoning på ett offer som framburits med blod.

Gud ser alltid till att offret finns tillgängligt men människan får utföra själva proceduren. I vårt fall är ju redan offret framburit en gång för alla Halleluja! Jesus har ju redan uppfyllt alla krav Gud ställer på dig!

Rättfärdigheten från Gud innebär inte att du bara sätter dig ner och rullar tummarna utan att han genom sin Ande även verkar i vår vilja. Rättfärdighet innebär samtidigt att du formas och blir det han har tänkt sig med ditt liv. Det är det han gör i ditt liv han verkat Guds Rike där med sin vilja:

Fil 2:13 Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. 14 Gör allt utan att klaga och tveka

Rom 10:2 Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten. 3 De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. 4 Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror. (Rättfärdigheten = Ett perfekt liv som genom Anden förvandlar mig genom Jesu perfekta Själ)

Så när Gud börjar föra in dig i sitt äkta vinträd handlar det inte om upplevelser som det gör i New Wine (Guds Falska Rike) du kan inte ersätta lydnad med nådegåvor och lovsång som de gör nu. Guds äkta vinträd där bär du frukt och förvandlas det handlar aldrig om att söka upplevelser:

Rom 14:17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. 18 Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor. 19 Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen.

Guds Rike är även den kraft du kan behöva för att få gå igenom svårigheter: 1 Kor4:20 Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft.

Gud startar alltid och öppnar för relationen för oss. Om vi startar anstränga oss blir vi religiösa. Gud har redan sett till att det fanns ett fullkomligt offer från början han börjar relationen. Någonting måste träda in som medlare som var en av oss samtidigt som han var Gud annars hade igen dörr till gemenskap igen kunna öppnas. Den frälsande relationen går till att först föds du på nytt din ande. Nu börjar du kunna ta emot en ny kunskap du aldrig upplevt tidigare den blir levande den uppstår liksom från de döda de är inte bara bokstäver längre. Gud för in sitt uppståndelseliv genom från hans Ande till din ande genom att han har uppstått från de döda och lever i Anden. Detta som nu fyller din ande från hans Ande kan omöjligt bli overksamt det tränger djupare och djupare ner i din själ.

Heb 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till

Detta skrivna ord som nu plötsligt får liv kallas gör Rhema på grekiska. Det innebär att Guds ord kommer direkt till dig i realtid och överbevisar och bekräftar och lyser upp ditt hjärta på en gång. Detta skänker dig alltså en levande tro på en uppstånden Jesus Kristus och det är detta som leder dig till befrielse eller frälsning direkt.

Heb 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

3 Moseboken handlar väldigt mycket om blod och det brukar vara den bok vi minst läser i bibeln. Den är medveten skriven så att vi skall förstå hur allvarligt Gud ser på synden. Han skriver ju öppet den själ som syndar emot mig skall dö!´

Gud sett aldrig lätt på synd för den går direkt emot hans helighet! Så Guds vrede i bibeln är hans respons mot synden i världen.

Rom 1:18 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen.

EF 2:3 Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra

När en hebre hör ordet blodet tänker han direkt på en våldsam död och hans tankar går direkt till blodsoffren som dödades på ett våldsamt sätt. Det finns i ett hebreiskt tankesätt en nära koppling till blod och liv. Du kan se att Gud säger att livet finns i blodet i 3 Mos 17 just för att detta är en bild på att Korsets kraft föder en människa på nytt bara om hon får tag i och förstår dess förvandlande kraft.

I GT vas ett offers blod en speciell handling för det symboliserar nämligen att blodet som utgjuts från djuret övertäcker synden. Så djurets liv som nu fanns i blodet skulle täcka över folks synder. Djuret dog istället för människan kan vi säga men detta kunde aldrig någonsin ta bort någon synd.

Heb 10:3 Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synder. 4 Ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder. (Synden här handlar här om ofrid och att vi genom intuition upplever oss anklagade så Synden fanns kvar i samvetet) 5 När Kristus träder in i världen säger han därför: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. 6 Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. 7 Då sade jag: Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig. 8 Först säger han: “Offer och gåvor, brännoffer och syndoffer begärde du inte och gladde dig inte”, fast de bärs fram enligt lagen. 9 Sedan säger han: “Se, jag har kommit för att göra din vilja.” Så upphäver han det första för att fastställa det andra. 10 Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.

1/ Gud föder dig på nytt Jesus Kristus kommer in din Ande och du får nya tankar
2/ Hans själ hur Jesus tänker blir nu verkligt genom Anden i ditt ande
3/ Det är alltså inget religiöst jag talar om utan en levande relation
4/ Du behöver aldrig mer än komma inför Jesu blod han renar samvetet
5/ Jag vet inte hur många ggr det skett att jag vaknat med en predikan till en viss person:
6/ Sista tiden har varit ganska tuff både fysiskt men jag har upplevt den profetiska strömmen starkare då kommer alltid lidanden av olika slag för att hålla oss kvar i nåden.
7/ Men vi måste vara helt klara på en punkt Gud gör aldrig misstag det kan se ut som om du kommer ur hans plan. Men efter en tid måste du bekänna Herre du handlade rätt det var jag som inte förstod meningen med det. Vi tvings efterhand medge jag hade fel.

Vi leker med tanken att vi känner en person nära som har tagit egoistiska och upproriska beslut även uppenbart syndiga sådana. Kanske till och med förnedrar sina föräldrar.

5 Mos 5:16 Hedra din far och din mor, (Grundläran från Hörnstenen) så som HERREN, din Gud, har befallt dig, så att du får leva länge och det må gå dig väl i det land som HERREN, din Gud, ger dig.

1/ Om jag lyder grunden så blir jag välsignad (Bokstavligt)
2/ Om jag överger läran blir jag förbannad (Bokstavligt)

Vet du att om du över ger punkt 1 här har du automatiskt punkt två du håller på att komma ut ifrån det syfte i Jesus Kristus som man menade med ditt liv från början. Den mest skrämmande sanningen är att de kommer att bli bokstavlig också du hugga av som en gren.

Den personen kan ha gått igenom svåra saker men genom egna idiotiska beslut och andra saker. Om vi medvetet går emot det samvete Gud placerat i oss människor och vi vägrar erkänna våra fel och börjar uppträda illa. Både mot mot mina föräldrar som står mig nära men också fortsätter vi medvetet att synda mot det vi vet står i Guds ord.

Jag kände en gång en vän han var jättefin sen började han umgås med fel folk och bibeln får alltid rätt.

1 Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder.34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

1 Kor 15:33  Be not deceived: evil communications corrupt good manners. 34  Awake to righteousness, and sin not; for some have not the knowledge of God: I speak this to your shame. 

1/ Grundfelet att man kom fel började med ett felaktigt beslut
2/ Sedan skall man försvara sig då kommer lögnen in
3/ Grundtexten säger rent ut de var inte menade att vara tillsammans från början
4/ Det som kommer att förändra sig är hjärtats inställning hur man talar och uppför sig
5/ De omoraliska konsekvenserna kommer öka och det goda kanske helt försvinna

Vad kallar man en sådan människa för? En dåraktig människa som övergivit sin Guds instruktioner. Inte bara det en högmodig människa vem vill ha en allsmäktig Gud till fiende? Det får en sådan människa:

1Pet 5:5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre. (Föräldrar) Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga (De som alltid väljer sina njutningar först) men de ödmjuka (De som böjer sig under Gud) ger han nåd. (Hjälper han) 6 Ödmjuka (Böjer sig under Guds Vilja) er alltså under Guds mäktiga hand, (En makt inget i universum kan stå emot) så skall han upphöja er (Hjälpa er) när hans tid är inne. (När han vet att du omvänt dig han vet varenda tanke du planerar)

Detta är ett känsligt ämne men det har med det att göra: Gud skapade dig till sig själv för att tjäna honom Kol 1:11 Vilka tror du kommer att drabbas av en stor katastrof? Varför tror du Gud skall bränna upp jorden för deras ondska och orättfärdighet.

1/Jesus dop visar att ondskan orättfärdighet och mörker är “utanför Kristus”
2/Jesus dop visar att bara Godhet Ljuset Rättfärdighet bara “finns i Kristus”
3/1 Petrus 5.5-6 hade ju varit helt betydelselöst om inte detta vore sant
4/ Varför drabbas de i Mörkret som tillhör Natten
5/ Varför skall hela denna världen som är skakad skas sönder (Rom 12)
6/ Varför måste Gud skapa en ny jord där bara rättfärdighet bor?

OFFERSYSTEMET

Själva ordet ett utgjutande av blod beskriver en våldsam död på det hebreiska språket, det är som att döda eller mörda. Livet beskrivs vara någon som flödar genom våra ådror så ett liv ges upp när inte längre blodet kan strömma fritt igenom ådrorna.

Att Jesu Kristi blod utgjöts tänker vi kanske inte i västvärlen så mycket på vad det egentligen innebar. Men det innebar att Jesus på ett barbariskt sätt slaktades för att dödas för vår skull. Blodet står alltid som en symbol på ett offer för vår synd. Heb 9:22 tar denna bild

Heb 9:22 Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. 23 Alltså måste avbilderna av de himmelska tingen renas med dessa medel, men de himmelska tingen själva renas med bättre offer än de medlen.

Ett liv som är utgjutet i döden det har kommit fram till slutet av livet döden. Förlossningen från denna död är enbart möjlig om blod har gjutits ut för personen genom Kristus som hon tror på.

Hela GT:s offersystem pekar direkt på Jesus Kristus som är den enda människa som någonsin har haft en perfekt själ som han nu offrar helt frivilligt utan trångt för oss som tror på hans evangelium

Heb 13:10 Vi har ett altare från vilket tabernaklets tjänare inte har rätt att äta.11 Ty kropparna från de djur, vilkas blod översteprästen bär in i det allra heligaste som syndoffer, bränns upp utanför lägret. 12 Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten, för att han genom sitt eget blod skulle helga folket. 13 Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek. 14 Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som skall komma. 15 Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. 16 Och glöm inte att göra gott och dela med er, ty sådana offer har Gud behag till. 17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.18 Be för oss. Vi vet att vi har ett gott samvete, och vill på allt sätt handla riktigt.9 Så mycket mer ber jag er om detta, för att jag fortare skall få komma tillbaka till er.

Heb 9:27 Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, 28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

De gamla i GT försonades med Gud genom att de trodde på de offer som utgjorde bilden av Jesu död på korset.

Ef 1:7 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd 8 som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.

När Jesus Kristus själv kom och dog för våra personliga synder täckte han bara inte överger dem vet du vad han gjorde `Han utplånade synden! Ko ihåg vad jag sa att även ingick i synden: Den där känslan att vad jag än gör hänger en fördömelse över mitt samvete! Gud visade mig i en dröm att New Wine är ingenting annat än ett Karismatiskt slaveri. B:J du tvingas producera en massa under och tecken och jag tror en del tvingas ljuga och skryta för att leva upp till dess krav.

Joh 1:29 Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: “Se Guds lamm, som tar bort världens synd. (Där i ligger även vårt orena samvete)

1 Pe 2:24 Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade.

Guds definitiva krav på hans rättfärdighet och helighet blev totalt uppfyllt Gud genom Jesu Kristi död i ditt liv. Tron på hans perfekta själ och rättfärdighet väcker upp din döda ande. Det påverkar och renar sedan den av synden förstörda samvetet som inte kan skilja på sann och falsk skuld. Men det slutar inte där det arbetar inifrån och driver ut bildligt talat slavinnan Hagar och hennes son född av Köttet ut ur ditt liv. (Gal 4:30) Samtidigt kommer Gud tillåta att du får möta de här yttre händelserna som befriar dig ifrån detta tankesätt.

Joh 19:30 Och när Jesus hade tagit emot vinet, sade han: “Det är fullbordat.” Sedan böjde han ned huvudet och gav upp andan.

Detta krävde naturligtvis att Jesus verkligen var den Johannes döparen profeterade om: Se Gud Lamm som tar bort världens synd.

Alla offer i GT är bilden på att lagen kom genom Mose och Nåden och Sanningen genom Jesus Kristus. Så kom då dagen då Jesus skulle uppfylla profetiorna: Kristi död bevisade att Gud var rättfärdig han har förlåtit dem som verkligen trodde på offrens betydelse innan Jesus kom. Så det verkade som Gud förlät de som verkligen trodde på att det en dag skulle komma ett perfekt offer.

Luk 2:25 På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige Ande var över honom. 26 Och av den helige Ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden, förrän han hade sett Herrens Smorde. 27 Ledd av Anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen, 28 tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade: 29 “Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. 30 Ty mina ögon har sett din frälsning, (Yeshuwa) 31 som du har berett att skådas av alla folk, 32 ett ljus (En godhet och ett befrielse från mörkret) som skall uppenbaras för hedningarna (Paulus blev ju kallad att öppna ögonen hos Hedningarna) och en härlighet för ditt folk Israel.”

Det fullbordade offret offrades på Golgata Kors. Men tron som alltid är levande genom Anden kan alltid hämta ny kraft därifrån. Det innebär alltså att vi alltid återvänder till källan och får den förnyelse vi måste ha.

1Joh 1:7 Men om vi vandra i ljuset, såsom han är i ljuset, så hava vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

Vi återvänder alltså dagligen inför hans dukade bord och äter och och förnyas i Anden.

Joh 6:53 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod, (= Inspireras av Andens uppenbarelse om Andens Sanning) har ni inte liv i er. (= Födda på nytt i er ande så ni kan ta emot denna undervisning) 54 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv (= Född på nytt och kan ta emot vad jag uppenbarar genom min Ande) och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. 55 Ty mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. (= Ande 0ch Sanning) 56 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod (= Blir född på nytt så han kan ta emot undervisningen genom in Ande) förblir i mig och jag i honom. (Är kommen in i mitt äkta Vinträd)

Nåd och Sanning *
1/ Nåden är den yttre tuktan Gud ser till dör att tömma din kraft
2/ Sanning är två delad 1 / Vem Är Gud/ 2/ Vem är Jag / 3 / Skapad för honom
3/ Kolosserbrevet står att al t skapades till honom struntar du i det har du ingen existensrätt (1 Kor 1:16)
4/ Alla som struntar i honom kommer göra uppror mot honom och gå i fördärvet
5/ Sanningen är tuff men försök hitta ett ställe där du tjänar honom i ditt kött utan att straffas

Det finns en hemlighet att Folket bodde i Gosen innan uttåget. Det ordet på hebreiska betyder att dra sig nära någon. Det var det rena Guds lammets blod som var stänkt i tron på dörrposterna (Vilja) som stor emot dödsängeln när domen kom genom Egypten. Detta skedde profetiskt vid midnatt vid den tidpunkt jag förut har talat om i Laglöshetens Hemlighet / Text/

Gud hämtade de som tillhörde genom som leve i ljuset
Fördärvaren bröt sig in vid midnatt och hämtade sina döda

1Co 11:25 På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: “Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig.”

Genom tron är faktiskt detta bord dukat framför dig varje gång skriften bli levande när Gud ord får bli liv föds den sanna tron. Då kommer både frälsning och befrielse in i din ande genom hans levande ord. (Rhema)

Så Jesus Kristus död är alltså uppfyllelsen av alla offer i GT

1Pe 1:18 Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte. Men Han var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull,

Jesus har makten att befria oss från gamla skulder som tynger ner oss genom sitt blod. Jag tänker särskilt på en synd han alltid kör med att du producerar inte tillräckligt för att duga i hans rike. Glöm inte bort att balansera sin tro men andra bibelord som uppenbarar sanningen som gäller nutiden.

Heb 10:19 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste 20 på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. (Förlåten revs ju lagen är slut Gud har fått allting han kräver)

Det som beskrivs som blodets kraft i Heb 10:19-10 Beskriver för oss att vi måste tänka på ett speciellt sätt för att kunna gå in . Gud måste alltså ha gjort någonting hos den som fått en tro. Vi har blivit rustade med en ny kunskap en kunskap som handlar om kärlek. Hur kunde Jesus trots att han var fullkomlig i renhet självmant välja att dö för mig och ta Guds straff för mina synder?

Vet du att den förnedringen kan uppmuntra dig just nu just hur du än mår. Ingen har för din skull visat dig mera kärlek än Jesus gjort jag tror vi hittat källan till att kunna börja tacka Gud utifrån. Inget gläder oss som alla de bekännelser som bevisar att Jesus genom skriften har lyft upp människor.

Jag är hellre enkel en kallar mig för Apostel och drar åt mig människors beundran och glans. Att medvetet upphöja sig över andra troende och sätta på sig en massa titlar imponerar inte på mig. Hör du någon kalla sig apostel vet det att de tillhör det falska Guds Riket (New Wine)

Jag brukar skämtsamt kalla dem “Pyjamasapostlar för det är exakt vad de är de är vare sig väktare eller herdar. De vill bara ligga och sova och ta emot ära och berömmelse och den som har en sådan inställning skulle jag aldrig lyssna till. Sedan Toronto har Satan försökt ersätta det äkta med det falska Guds Ande lurar man inte, (Han skapar ett falskt Guds Rike = New Wine) hit samlas ogräset. Lyssna till profetian av Jerry Potter (Ljudklipp) Eller varför vågar ingen pröva kända profeters profetior? (Youtube) ändå fortsätter vi att hoppas för vi har slutat studera skrifterna för länge sedan; Toronto är en lögn men vi hoppas fortfarande över en väckelse skall bryta utan Kors!

1Jn 2:20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen. 21 Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. 22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen.

Toronto och Bill Johnson kan bevisas med skriften ändå har vi tappat all urskiljning och tror att en lögn skall kunna producera god frukt. Håll med om det de byter namn 1 gång om året men det är samma ande bakom och den producerar en väldigt dålig frukt. Jag har själv sett en del profetiska drömmar komma som kommer bevisa om det som väser upp är äkta eller lögn.

Det jag sett i profetiska drömmar är inga roliga syner o drömmar!
1/ Kyla kommer kallare än Sibirien
2/ En matbrist där du knappt får mat för dagen
3/ De kommer söka syndabockar som under nazitiden
4/ Jag varnar er kom ur New Wine /Det falska Gudsriket
5/ Dras inte med över de sim skryter över era nådegåvor
6/ Du so9m ledare kommer dömas stenhårt för den lära du lär ut

De måste samla sig genom sina konferenser för att uppmuntras i falska profetiska syner och uppenbarelser och lögner. Precis så var det innan katastrofen drabbade Israel med. De har människofruktan och ingen Gudsfruktan varför tror ni annars man planerar bakom stängda dörrar? Man väljer alltså hellre allt låta Baalselden fortsätta brinna och upphöja sina falska profeter än att vända ut och leva i ljuset.

New Wine är för mig bara ett namn som säger mig att här verkar samma andemakt som utgjöts i Toronto 1994 – New Age beklätt med kristna kläder och vokabulär är du räds om din själ besök ingen som har förgreningar med detta: Ledaren Hans Wolfrant har jag en profetia framför mig. Det är som att höra den ockulta anden tala “New Age Ckrist” Ledaren i New Wine Citerar en profetia från Totonto på en av deras konferenser.

Wolfbrants profetia från profeterar 2015:  (Den måste prövas) Det jag upplever Herren vill säga är att platser och församlingar som upplever att floden nästan torkat ut, Gud vill komma med sin mäktiga flod. Vi ska kasta oss ut i floden, vi kommer då att bäras och drivas att strömmen i floden, så att vi själva tappar kontrollen. Att vara med i det Gud gör framöver, innebär att vi själva får tappa kontrollen, vi får istället flöda med i något som är mycket större än oss själva. Att floden är djup är uttryck för att vi inte kan kontrollera när Anden flödar. Där floden väller fram, där frodas livet, vi kommer att få se saker hända där Guds flod väller fram. (Den profetian låter direkt som hämtad från ´Toronto)

Jag väljer lägga in denna video vi har sett denna Tsunamivåg och det är inte Herrens Ande han profeterar om för New Wine är bara en kopia av Guds Rike. Varför är Vision Sverige indragen i detta kan man ju undra, Kommer att ta upp ett program som visar vilken ande man sitter och gör reklam för när man börjar uttrycka sig okontrollerat och säger WOW! och startar olika manifestationer. Fatta det någon gång Toronto har snart nått runt hela världen!

Janne Ohlin / Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY and tagged , , , , . Bookmark the permalink.