Gud människan och andemakterna del 3

Vi avslutade del 2 med att citera från:
Kol 1:27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp.

Kristus i oss och vi i Kristus är ett centralt tema både Jesus och Paulus talar om. Kristus i oss som är själva grunden för hela vår andlighet. Det är från honom i oss som skall inspirera det vi gör och säger. Därför kan vi omöjligt skilja Anden i oss ifrån Kristus i oss det är samma sak.

2 Kor 3:18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Joh 15:4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.

Sann urskiljning har vi inte oss själva utan även det kommer från Kristi visdom som strömmar i oss genom Anden.

En definition på urskiljning är följande: Hos den troende växer denna förmåga fram genom Anden och Ordet tillsammans med vandringen genom olika svårigheter där man bär sitt kors. Det ger den troende en förökad förmåga av urskiljning i sin mognad i Kristus. En mogen Kristne får Andlig insikt och Andens förmåga att kunna se och bedöma den verkliga naturen rakt in en situation, person eller en sak.

Gud arbetar med den troende genom att ställa oss i olika yttre situationer på vägen. Mitt i dessa yttre situationer som kan vara svåra vänder vi oss till Gud i bönen i hjälplöshet. Ödmjukhet inför Gud är ett måste för att Anden skall kunna fylla den troende mer och mer och ge henne Andlig urskiljning. Det är en process där Kristus själv växer upp i våra liv och vår Köttsliga visdom byts ut mot hans Andliga visdom.

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Paulus pekar på 1 Mos där Gud skiljer Ljuset ifrån Mörkret.
1 Mos 1:3 Gud sade: “Varde ljus!” Och det blev ljus. 4 Gud såg att ljuset var gott, och han (Gud) skilde ljuset från mörkret.

Paulus sa att detta ljus som strålar ifrån Kristi ansikte är det sanna Andliga ljuset som bor i hans hjärta. Den stora faran för oss är att mörkret uppträder som ljuset.

2 Kor 11:13 Sådana som de är falska (Pseudo) apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder (Gk: Metaschēmatízō) som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.

Falska (Gk: Pseudo) Apostlar kommit in i församlingen i Korint.
De uppträder som (Gk: Metaschēmatízō) tjänare åt rättfärdigheten.

Dessa två grekiska ord Pseudo och Metaschēmatízō beskriver alltså hur Satan arbetar för att bedra oss. Vi behöver Andlig urskiljning och det sanna Ljuset som strålar från Kristi ansikte.

Det grekiska ordet Pseudo beskriver en oerhört skicklig kopia som är konstruerad för att likna originalet så mycket som möjligt. Så Satan och hans fallna andevärld samarbetar de konstruerar:
Pseudo Evangelium
Pseudo Jesus
Pseudo Anden
Pseudo Tjänare

Satan är ute efter att förblinda våra hjärtans ögon så att vi inte skall se ljuset som strålar fram ur Kristi ansikte. Om Satan lyckas förlorar vi urskiljningsförmågan. Den troende eller den församling som övervinns av mörkret drabbas då av det andra grekiska ordet vi tog upp Metaschēmatízō. Detta grekiska ordet pekar på en ”Reformation”.

Församlingen i Korint intogs av ett falskt (Pseudo) evangelium. Man kan säga att de drabbades av en reformation (Metaschēmatízō.) Detta innebär att hela församlingens inre liv byttes ut mot en lära som kallas för Gnosticism. Detta som vi idag ser i NAR och den Apostoliska reformationen är exakt samma sak men kommer bara förklädd i nya kläder. För att vara konkreta så kallar vi idag detta för trosrörelsen. Den är grundad på Kenneth Hagins böcker som undervisar en falsk grund som hela NAR (New Apostolic Reformation) vilar på.

1/ Gnosticismen ger en falsk identitet
2/ Gnosticismen är en fiende till Kristi Kors
3/ Gnosticismen handlar om en falsk auktoritet över Satan
4/ Gnosticismen menar sig stå över Guds ord
5/ Gnosticismen skall blomma upp på nytt i ändens tid

1 Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

2 Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. (Gk: Ordet kan betyda en församling som tömts på Andens Kraft)

Det ser alltså ut som om de drabbats av en falsk (Pseudo) Apostolisk Reformation. (Metaschēmatízō )

2Tim 3:4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för (Mer än) Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan (Gk: Yttre Formation utan innehåll) men förneka dess kraft. (Kristi Kors) Håll dig borta från dem!

Det Paulus beskriver är kusligt likt ogräset i Jesu liknelse i Matt 13. Om vi sammanfattar det Paulus säger till Timoteus är det precis som den rörelse vi kan se idag. Lyssna du som har Öra = Andlig urskiljning!

Ett falskt evangelium och en falsk Jesus kommer genom en annan ande att bedra massor av människor till ett avfall från sanningen (Ljuset) till lögnen (Pseudo). Detta innebär att denna avfallna församling töms på Andens Kraft. Konsekvensen blir en avfallen falsk kristenhet utan Andens Kraft som kommer att älska njutningar och upplevelser mer än Gud. Denna kristenheten formar sig till ett yttre sken och yttre formationer som de kallar Guds Rike men de saknar Anden på insidan. Bara den som har Andens urskiljning och gör det rätta (VETET) kommer att förstå vilka de är (OGRÄSET) och dra sig bort ifrån dem.

En exakt beskrivning av Jesu liknelse om Guds Rike som ogräset och vetet i Matt 13:24-30 Jesus kommer alltså tillåta Satan att så ogräs mitt bland vetet och vid ändens tid låta ogräset samlas ihop i en falsk väckelse.

Barnes kommentar är: Darnel som grundtextens ord använder om ogräset innebär följande. Plantan som växer upp liknar vetet exakt men när det mognar vid skördetiden visar det sig att det sig att axet är tomt.

De pånyttfödda är vetet som bär frukt för Guds rike i sina hjärtan.
Mat 13:8 Men en del föll i god jord och bar frukt (Agape) hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. 9 Hör, du som har öron!”

Liknelsen om Såningsmannen måste läsas tillsammans med liknelsen om Ogräset och Vetet om vi skall förstå det. Vetet som bär frukt för Guds Rike är alltså ett hjärta som är ödmjukt och förkrossat och rensat från stenar.

Dessa stenar kan symbolisera människotankar så med tillväxten av det äkta vetet följer automatiskt Andens urskiljning ju mer stenar som rensas bort ifrån vår hjärtats åker. När Jesus sa att han skulle gå till Golgata och dö säger Petrus ingalunda skall detta hända dig Herre. Vad Jesus nu säger till Petrus är baserat på Andlig urskiljning!

Mat 16:23 Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: “Gå bort ifrån mig, Satan! Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar.” (Symboliskt = Stenar)

Så för att få andlig urskiljning måste vi gå korsets väg. Men vår fiende Satan vill lägga “Stötestenar” på vår väg. Satan och hans andemakter arbetar alltså enligt en strategi för att få dig att få dig bort från Korsets Kraft och neutralisera dess inverkan på församlingen.

Guds Vilja = Alltid Korset!
Satan och andemakterna = “Jag vill” (= “Stötestenarna”)

Titta nu här vad Jesus fortsätter med efter att han adresserat Satan som källan bakom det Petrus säger till honom om att han skall dö.

Mat 16:24 Jesus sade till sina lärjungar: “Om någon vill följa mig, (Bli en lärjunge och få urskiljning och min visdom) skall han förneka sig själv (”Jag Vill”) och ta sitt kors på sig och följa mig. (Dö med Jesus och uppstå med Jesus) 25 Den som vill bevara sitt liv (”Jag vill”) skall mista det, men den som mister sitt liv (”Jag Vill”) för min skull, han skall vinna det. (Kristus som är Livet i oss genom Anden) 26 Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?

Redan i Eden så ser vi att Eva frestades av Ormen med vad som vi frestas med idag!
Skulle då Gud ha sagt? Vi ser en ny Reformation vars uppenbarelser påstå sig stå högre än skriften.
Ingalunda skall ni Dö! Vi ser en ny Reformation som neutraliserar Korsets Kraft.
Ni kan bli lika Gud ändå! Vi ser en ny Reformation som bara har ett yttre sken.

Det var en natt som Herren gav mig en dröm som han bekräftade genom att en händelse som. Det tog jag som ett tecken att drömmen var från Gud! Drömmens innehåll var en varning. Herren visade att det kommer en uppdelning av dem som vandrar i ljuset och de som tror de vandrar i ljuset fast de i själva verket är bedragna.

För dem som vandrar Korsets väg kommer det ner ett stort ljus från himlen som lyser upp vägen för dem. Jag fick se att Ormen till sist blev som en Drake och plötsligt uppstod en fientlighet ifrån alla som förkastade Korset. Herren själv talade då själv från himlen: Jag skall uppväcka fiendeskap mellan Ormens säd och Kvinnans säd. Jag fick se att strålkastaren lyste upp en jättelik trädgård fullt av ormar som flydde från ljuset och samlades ihop i stora högar. Man kommer direkt att tänka på vad Jesus sa i liknelsen om ogräset och vetet.

Mat 13:30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.

Vi ser även den här principen i Joh 15 Vinträdet och grenarna.
Joh 15:6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.

Vägen till Andliga mognad går ofta genom svårigheter där vi får bära ett kors men igenom dessa svårigheter växer Kristus upp i oss och därmed också urskiljningen. Precis som barn som växer upp så kommer vi att klanta oss och ibland så klarar vi inte av saker fast vi tror det. Ungefär likadant fungerar Andlig tillväxt som leder till vår förmåga till urskiljning. Det är först när vi förstår att vi inte klarar av det som Ödmjukheten och förkrosselsen kommer.

När vi går till Ps 40 så ser vi hur David där vandrar på en väg där han tvinnar sig samman med Gud och hoppas på Herren. Plötsligt så ser vi hur David sjunker ner i dyn som är en bild på hjälplöshet och förkrosselse (Jagets död) som måste komma innan upphöjelsen och löftenas fullbordan.

Gud tar sedan den hjälplösa David och sätter honom på en klippa. Den klippan symboliserar Kristi uppståndelse och bara han är Guds visdom i oss. Det är bara när vi går denna väg som Jesus Kristus kan bli den plats eller den klippa där våra fötter vandrar enligt hans vilja och bara där finner vi den sanna Andliga urskiljningen.

Andens uppenbarelse om Jesus Kristus i våra liv genom Guds levande ord hjälper oss att åtskilja vad som kommer från Mörkret och vad som kommer från Anden.

Heb 4:12 Ty Guds ord (Jesus Kristus) är levande och verksamt. (I Oss) Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Det är exakt samma sak som Andens svärd som är Guds ord (Rhema) i den Andliga rustningen i Ef 6. Om vi inte låter Anden urskilja vår vandring här blir vi ett lätt byte för ondskans andemakter i himlarymderna som råder i mörkret. Endast Andlig urskiljning och hjälp från Gud kan hjälpa oss mot fiendens listiga anslag mot oss.

EF 6:12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Detta bibelord är ett av många som de tolkar felaktigt att vi skall strida direkt mot andemakterna. Det är ett av tecknen på falskheten att ta ett bibelställe ut ur dess sammanhang för att göra en lära av den. Det var exakt så Djävulen attackerade Jesus när han prövades i öknen. Jesus svarade alltid med skriften så det är en nödvändighet att vi läser Guds ord och förstår hela sammanhanget det är skrivet.

EF 5:8 Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. 9 Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. 10 Och pröva vad som är Herren kärt. 11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. 12 Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. 13 Men allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset.

Här uppmanas församlingen att pröva vad som har Herren kärt.
Här uppmanas församlingen att avslöja de människor som inte vandrar i Ljuset

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

Här uppmanar Paulus dem att ge akt på dem som vållar splittring
Om vi inte gör det riskerar ett avfall att sprida sig rakt in i församlingen.

Grundtexten talar om att Paulus uppmuntrar dem att dra sig närmare Herren och börja: Vakta! Spionera! Markera! Noga I akta! Dem som vållar splittring.

Det här är nästan ordagrant vad som står i Judas brev.
Jud 1:3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. 4 Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar (Arneomai) vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

Det här är samma innebörd som att säga på hebreiska: ”De laglösa” skall förvrida evangeliet om Jesus Kristus. Om du förvrider evangeliet och följer dem så kommer du automatiskt att bekänna en ”annan Jesus”.

Detta är exakt samma personer som beskrivs av både Paulus och Jesus de har följt falska Apostlar och falska Profeter. Hur tänker de då eller handlar? Deras tankesätt har förändrats så nu har de reformerats och fått det här andra tankesättet: Människan skall själv ge sig in i en direkt strid mot ondskans andemakter! Precis som dessa på den breda vägen i Matt 7 så ser vi detta igen här i Judas brev. Paulus sa ju att de skall vålla splittring! Exakt samma sak säger Judas brev. Jesus sa att de skulle konfrontera andemakter. Exakt samma sak säger Judas brev.

Jud 1:8 Ändå skändar också dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Herren föraktar de, och höga makter smädar de. 9 Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom över honom utan sade: “Må Herren straffa dig.”

Jud 1:19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande. 20 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande.

Gå inte på lögnen som Djävulen har slagit i de Kristna: Vi skall inte döma!
Här ser vi alltså en kollision mellan två olika tankesätt.
Det är så sant att vi själva skall inte döma andra för det kan vi inte i oss själva! Det är genom Anden urskiljning måste göras. Det Paulus säger är ju vad Anden säger att vi måste göra och hela skriften är ju inspirerad av Anden. Satan har lyckats lura stora delar av kristenheten med sitt knep så ingen vågar nämna namn. Paulus har under Andens Inspiration i den här boken som är inspirerad av samma Ande beskrivit personer vid namn flera gånger.

Hur väl stämmer inte detta överens med vårt ämne?
1/ Gud (Han har en plan och ett rådslut i Jesus Kristus)
2/ Människan (Hon är bytet – Hon måste välja Herre)
3/ Andemakterna (Motståndaren ”Starke mannen” Satan vill hålla kvar sitt byte i mörkret)

Eftersom det är obibliskt utsätter vi oss för stor fara att gå in i en direkt konfrontation genom en falsk lära mot mörkrets makter. Så många har fallit för det här och riskeras bedras ytterligare. För nästa steg bli naturligtvis att du måste studera hur mörkret fungerar för då kan vi ju genom kunskap (Gnosticism) manipulera oss fram i andevärlden. Fångas vi in det här tankesättet förkastar vi det bibliska tankesättet nu måste vi själva söka olika lösningar och knep hur vi skall vinna seger i den här kampen att manipulera andevärlden. Vi återgår till ett hedniskt tankesätt igen. Om det onda får övertaget går det illa för mig och om det goda får övertaget går det bra i mitt liv. Vi ser nu en hel rörelse anamma ett hedniskt tankesätt som egentligen sträcker sig ända tillbaka till Eden och fallet.

Jag såg nyss ett program på TV som hette: Guldgrävarna i Australien! Där var det ett par av Australiens urbefolkning som reste till en annan del av landet för att leta Guld. Området de skulle till har varit i urbefolkningens ägor i massor av generationer! En man ifrån urbefolkningen skulle möta dem först och han skulle tala till de döda = Den fallna andevärlden!

Han började manipulera andemakterna för att blidka dem. Han talade till andevärlden om besökarna så att de inte skulle råka ut för olyckor. Om han inte hade gjort det först sa han att det kan gå väldigt illa för er annars! Det roliga var att de hittade inget guld där överhuvudtaget. Men ni ser att tala direkt till andemakter är ett hedniskt tankesätt som du inte finner att en Kristen skall ägna sig åt. Du finner detta tankesätt i varenda befolkat land på Jorden massor av olika gudar och andar som måste blidkas och manipuleras av människor på olika sätt. Eller att det fanns olika andemakter som härskade över olika geografiska platser på jorden.

Katolska Kyrkans helgondyrkan är ingenting annat än att man tagit in hedendomen rakt in i Kyrkan. Men lyssna på vad sanningens Ande vittnar om här i skriften:

Psa 119:89 För evigt, HERRE, står ditt ord fast i himlen. 90 Från släkte till släkte varar din trofasthet, du har grundat jorden och den består. 91 Enligt dina domslut består den än i dag, ty allting måste tjäna dig. 92 Om inte din undervisning varit min glädje, hade jag förgåtts (Heb: Vandrat vilse eller sjunkit ner) i mitt elände. (Heb: Depression eller betryck)

Så vårt mönster och vår väg håller för en prövning om vi är I Kristus är vi I Gud. – Gud tar inte hänsyn till de Onda andemakterna Gud är Allsmäktig och Gud är alltid Sann och Gud har alltid Rätt. Absolut ingenting skapat kan beröva honom sin makt glöm inte bort att Djävulen och hans Demoner är skapade av honom. Det visste David när han var i elände och depression i dödsskuggans dal han kände Herren. Det är upplevelser av det här slaget Gud använder sig av för att uppenbara sig själv mitt i våra svagheter för att förhärliga sitt namn.

Gud är så stor att han till och med låter Mörkret ha ett syfte och använder sig till och med av Satan allting måste tjäna hans syften. Det innebär att Gud band Djävulen och hans fallna änglar vid fallet. Detta visste naturligtvis Paulus om och börjar upphöja Herren i sitt brev till Romarna. 

Rom 8:37 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. 38 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, 39 höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Om vi börjar att studera den mörka andevärlden riskerar vi hamna i ett hedniskt tankesätt som är lik den gnosticism som kom in i Korint. En av dem som förespråkar andlig krigföring vid namn Bob Larson säger Citat:

Förbannelser (Något ont händer oss) är faktiskt en konsekvens av att det onda har fått laglig rätt till det. Satan har liksom kontrakt som vi människor har kontrakt: Han lurar oss och straffar oss med förbannelser därför att vi inte förstår det finstilta i kontraktet. (Bob Larson)

Har ni sett vilken konsekvens det får när vi lämnar ljuset och börjar att söka Satans Djupheter? Bob Larson påstår någonting som inte står i bibeln! De som har varit inne i den här rörelsen säger att det var som att dras in i ett djupt hål du var fångad i ditt tankesätt.

En del kan vittna om fruktansvärd ångest, fördömelse och fruktan innan ljuset kom in i deras hjärtan igen. Men de kan också vittna om att för dem när de var inne i det såg det ut som om det fungerade i den synliga världen. Det är ingen skillnad på detta och det Shamaner utför även om undren sker i Jesu namn. Satan och hans demoner samarbetar för att det skall se verkligt ut det är verkliga manifestationer du ser men det behöver inte vara Gud. Om Satan kan få oss in i detta jagande efter andemakter kommer vi bort ifrån den vila som bara kan komma genom Jesu Kristi fullbordade verk på Golgata.

Gud vill få oss att förstå att vår framtid är en väg som Gud har för oss från evig tid och Han bereder själv vägen för oss att vandra på den. Det största beviset egentligen på att vi inte känner Gud och han inte känner oss är just att vi tror på denna hedniska världsbild. Om vi börjar söka hemligheter bland andemakter för vår framtid och lycka då blir vi ett lätt byte att bedras av mörkret. Därför att de som kommer ut ur detta vittnade ju om att det verkade fungera. Demonerna börjar samarbeta just för att det skall se ut att fungera för att få dig in på den breda vägen så du inte ens finner den smala vägen. Ju djupare in du sedan kommer in i det här ju mer börjar ditt jag att upphöja sig! Det är exakt vad Satan vill med all villfarelse. Om han kan få dig att upphöja ditt ”Jag” istället för Jesus Kristus är du en som drivs av antikrists ande.

Tillbaka till Fritt ur Hjärtat 2023

Janne Ohlin Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY. Bookmark the permalink.