GUD MÄNNISKAN OCH ANDEMAKTERNA Del 2

Greg Boyd (Han är inte Kristen) – boken God at War: Detta är en bok skriven av en författare som beskriver en uppfattning som ofta finns inbakad i hela den här nya falska Apostlarörelsen som säger sig skall förvandla hela kristenheten. I den här boken beskriver han hur olika personer ser på striden mellan människor och andemakter. Han tar alltså upp det som vi kristna brukar kalla för andlig krigföring. Hur tänker de som är indragna i den här rörelsen? Är det i så fall ett rätt eller fel tankesätt? Det här ämnet är viktigt att vi sätter oss in i för vi måste bedöma det utifrån ett bibliskt tankesätt. Det var därför jag just kallar den här serien för:
1/ Gud (Han har en plan och ett rådslut i Jesus Kristus Ef 1:9-10)
2/ Människan (Hon är bytet – Hon måste välja väg)
3/ Andemakterna (Motståndaren ”Starke mannen” Satan vill hålla kvar sitt byte som är människan)

Människan befinner sig alltså mitt emellan i en strid hon måste välja vilken sida i Guds plan med människan hon vill stå på. Sedan fallet i Eden är människan under mörkrets välde. Det innebär att hon är i fel rike och i fel ställning inför Gud nämligen orättfärdighet. Att befinna sig utanför Kristus och hans plan är samma sak som att vara laglös.

Så en människa som inte tror evangeliet är både i otro och orättfärdig. Det är samma sak som det hebreiska ordet för laglöshet som innebär att står under en fällande dom.

Människan kan bara räknas som Rättfärdig genom Tron på Evangeliet och det är en fri gåva genom Nådens Gud.

Rom 3:21 Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. 23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

Gud som är universums skapare och domare erbjuder nu människan hjälp. Denna hjälpen har nu uppenbarats genom ett budskap som kallas evangelium. Detta evangelium är uppenbarat genom gamla testamentets skrifter och profeternas vittnesbörd om en kommande frälsning och rättfärdighet. Det enda sanna evangeliet och Den Helige Ande har bara ett enda fokus nämligen Jesus Kristus som är kungen i Guds Rike.

Du kan omöjligt vara i Guds Rike eller Himmelriket eller förbli i Guds älskade Sons rike av Ljus utan att lägga ner vårt eget “Jag” och ta upp vårt Kors dö ner från “Jaget” och följa Jesus. Detta är människans enda alternativ och människans enda väg till frälsning. För att inte bli bedragen av Satans listiga anslag i Mörkret måste människan acceptera Guds villkor uppenbarat i det Sanna Evangeliet. Människan måste välja att vandra i Ljuset och låta Guds Son vara Kungen och Huvudet och förstå att “Jag” kan omöjligt göra Guds vilja annars.

Så en människa måste välja Huvud eller Kung över sig antingen Gud eller också Mörkrets välde.

Kol 1:12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13 Han har frälst oss från mörkrets välde (Exousia) och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

Här beskriver Paulus vad som sker med en människa som väljer att tro på den sanna evangeliet.

1/ Hon förklaras rättfärdig av Gud hon är alltså inte längre laglös
2/ Hon får öppnade ögon så hon ser och förstår genom tron
3/ Genom tron förstår hon alltså något som redan skett på Korset
4/ Genom tron ser hon att Mörkrets auktoritet förlorat makten
5/ Genom tron ser hon att hon gått in under en ny Kung (Huvud)
6/ Genom tron ser hon ett osynligt Andligt Rike av Ljus
7/ Genom tron ser hon att hon är friköpt och förlåten
8/ Genom tron är hon nu i Kristus som äger henne
9/ Genom tron förstår hon nu att Kristus är Huvudet
10/ Genom tron vandrar hon nu in i förutberedda gärningar

En människa som vandrar i tro vandrar samtidigt i Ljuset och den som vandrar i Ljuset är i Guds Rike eller i Himmelriket. Idag attackerar Satan oss med förvirring så vi måste förstå att alla dessa begrepp är helt enkelt att komma in och förbliva i Kristus. Detta är alltså Guds vilja för varenda människa genom det sanna evangeliet det är så enkelt egentligen.

Den människan som är i Kristus eller I Anden är samtidigt i Ljusets Rike. Den människan som väljer att tro på Jesus Kristus och kommer in i honom och förbliver där har förlorat rätten att bestämma sin egen framtid här på jorden. Men allting är helt frivilligt men det finns en belöning och en arvedel för den människan som väljer att stanna kvar i Kristus i Ljuset.

När vi nu läser dessa bibelverser vill jag att vi skall tänka på vårt tema: Gud (Det sanna Andliga Ljuset och Domaren) människan (Vi är de som måste välja) och andemakterna. (Mörkret)

Kol 1:8 Han har berättat för oss om er kärlek (Agape) i Anden. (= I Kristus) 9 Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, 10 så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. 11 Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt.

Det står ingenting om att vi har fått makt eller styrka att gå in i en direkt konfrontation mot mörkrets andemakter i himlarymderna. Det står istället att vi är i Kristus och Kristus är i oss. Språket som används här är mer ett beskyddande tankesätt än ett attackerande tankesätt. Det här stämmer exakt in på Ef 6 som beskriver vårt andliga beskydd i Jesus Kristus. Kol 1:11 Styrka er stämmer exakt med Ef 6

EF 6:10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. (Guds Vilja för våra liv)

Här ser vi belöningen om vi väljer att lyda Gud och förbliva i Kristus i Ljuset där vi har vår arvedel. Vår arvedel är faktiskt en person nämligen Jesus Kristus. Han är nämligen allt vi behöver så allt som Paulus ber om skall fylla dem är Jesus Kristus. Han kommer för att ta sin boning i våra liv genom Anden och han är vår arvedel.

Joh 14:15 Om ni älskar (Agape) mig, håller ni fast (Tereo – Vakta) vid mina bud. (Det Sanna Evangeliet) 16 Och jag skall be (Erotao) Fadern, och han skall ge er en annan (Allos) Hjälpare, som alltid skall vara hos er, 17 Sanningens Ande, som världen (Kosmos) inte kan ta emot. Ty världen (Kosmos) ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.

Om vi nu tar och ser på detta ifrån det begreppet som de kallar för andlig krigföring. Där man menar att människan skall gå in i en direkt konfrontation mot mörkrets andemakter stämmer inte det med skriften. Det är istället ett tecken på att man är bedragen av ett falskt evangelium där vi luras att tro att “Jaget” har fått auktoritet att strida mot Mörkrets Andemakter. (Kenneth Hagins böcker och hela Trosrörelsens läror)

Om vi går på detta tankesätt som Kenneth Hagin lär ut har så är det ju inte Jesus Kristus det beror på. Han menar att vi människor skall gå in i en direkt konfrontation mot andemakterna. Detta tankesättet är främmande för evangeliets tankesätt och har fött en hel rörelse av falska soldater som tror de själva fått uppdraget att: Genom en falsk auktoritet upprätta Guds Rike på jorden på marknivå (Befrielse av andemakter i människor) och på strategisk nivå (Hela städer och länder) Hela den rörelse som vi kallar NAR (New Apostolic Reformation) har denna falska syn på Gud människan och andemakterna.

I boken jag nämnde i början av Greg Boyd berättas om en person som tar steget över från den traditionella bibelsynen in i detta falska tankesättet vi kallar för ”Den andliga krigföringens tankesätt”. I del 1 visade jag att det finns bara en väg som vi kan vandra på som gör oss till ett med Herren. Men det finns en annan väg ett annat tankesätt där man tydligen tror att man gör någonting gott i Jesu namn men är bedragna av Satan. Så du ser hur viktigt det är att vi har ett rätt tankesätt och väljer rätt väg.

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Ser du vad jag ser här? De här människorna måste ha blivit bedragna av Satan att tänka och handla på ett sätt som ser ut vara gott. Men de laglösa kommer att ha ett tankesätt som i praktiken istället stänger ute Gud (Gud – Han har en plan och ett rådslut i Jesus Kristus) De tror alltså att man kan använda Jesu namn i en direkt konfrontation mot andemakterna utan att göra honom till Herre och vandra på hans väg. (Den smala vägen)

Titta på Matt 7:21-23 igen tänk på hur hela den rörelsen ber just nu är det inte lite skrämmande likt vad som sker just nu i NAR och i Betel Church och dess nätverk New Wine mfl.? Jag har hört detta predikas i en del Pingstkyrkor där man varit i Betel och för in lärorna i hemförsamlingen.

Vi känner alla till orden som Jesus bad när han skulle lära sina lärjungar att bedja. (Matteus 6:10)

Mat 6:10 Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.

Men hur du ser på och tolkar dessa verser är helt beroende på vilken teologi och vilket tankesätt du har. Vi har ju redan tittat på de två sättet.
1/ Det sanna sättet där jag är totalt beroende av honom i mig
2/ Det andliga krigföringens tankesätt där jag attackerar andemakterna

Enligt Punkt 2 som är ett väldigt populärt tankesätt idag som sprider sig in i församling efter församling. Detta tankesätt handlar inte om någonting som är vädjande om du trodde det! Om du lyssnar till vad de verkligen lär så handlar det om “Den andliga Krigföringens tankesätt”

De menar sig alltså ha makt och rätt att kommendera och proklamera saker som är i himlen i tro så att samma saker sker på Jorden. Då menar de sker Guds vilja automatiskt på jorden. Det låter ju väldigt logiskt och det är också precis vad det är men inte Andligt utan Människotankar.

Jag har hört en Pingstpastor bedja exakt så här och det låter så andligt och bra. Men det är ändå ett fel tankesätt eftersom det sätter oss i centrum och därmed ett Karismatiskt Slaveri. (De uppfyller exakt den dröm jag berättade i del 1) Först ber man alltså så här sedan går man ut och driver ut andar och gör mirakler och påstår att detta är Guds Rike som nu är här på Jorden. Ansvaret säger man ligger på våra axlar att sätta upp detta på jorden. (Man förvrider texten i Jesaja 9:6-7)

Jes 9:6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. 7 Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.

Konsekvensen blir ju att vi plötsligt tar Kristi plats för att själva sätta upp hans rike på Jorden. Detta är exakt vad Jesus såg och säger i sitt eskatologiska tal i Matt 24 och det är exakt samma människor som i Matt 7 “De laglösa”

Mat 24:4 Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias (Kristus) och de skall leda många vilse.

De kommer alltså i hans namn för att upprätta Guds Rike på jorden. Detta skall ske genom stora falska under och tecken för att bedra även de utvalda om det är möjligt.

Man säger: Finns det sjukdomar i himlen? Absolut inte! Vilket innebär att då skall vi se till att det inte finns några sjukdomar på jorden heller.

Man säger: Finns det ondska och depression i himlen? Absolut inte! Vilket innebär att då skall vi se till att det inte finns på Jorden heller.

I del 1 beskrev jag också en dröm jag hade som handlar om dessa två sätt att tänka. Där står jag på en höjd en klippa och ser utvecklingen jag såg hur människor drogs iväg emot detta tankesätt och den väg de laglösa är på. Jag förstod budskapet så tydligt igår när jag skrev och talade in det hur viktigt är det inte att vi förblir på den fasta grunden nu. Vad jag kan förstå varnar Herren för att det stora avfallet är här och Gud kommer att tillåta Satan och alla hans demoner att låta det se ut att fungera. Det är precis vad Matt 7 och 2 Tess 2 säger kommer att ske! Gud kommer alltså att prisge dem som tänker att vi kan själva kan i Jesu namn ge oss in i en direkt strid emot Satan och hans demoner. Eller med andra ord Satan och hans demoner får tillåtelse av Gud att starta världens största teaterspel.

En hel rörelse som menar att vi skall själva agera i den strid som pågår mellan varandra av onda krafter och goda krafter. De menar att vi kan påverka resultatet eller utgången så att det goda sker på jorden precis som i himlen. Det här tankesättet eller den här vägen måste vara antingen rätt eller så måste den vara fel. Om de människor som förespråkar den här vägen har rätt så måste ju Gud ha fel. Men Gud är ju Rättfärdig och det betyder att han aldrig kan ha fel. Vad har de falska (Pseudo) profeterna egentligen för budskap och vad är det för väg de lyser upp och visar?

Mar 13:22 Falska (Pseudo) messiasgestalter (Kristus) och falska (Pseudo) profeter (Vägvisare) skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse. 23 Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg.

Pseudo: Det betyder en kopia som är så skickligt gjord så bara en expert kan se skillnad
Profet: Att gå före och lysa upp en väg som är tankesätt och handling
Bakom dem står andemakterna: Målet är attack mot den troende och hålla kvar resten i mörkret i världen.

Villfarelse är alltså exakt vad som drabbat dem som säger Herre Herre på den breda vägen. (Matt 7) De har alltså råkat ut för en reformation av något slag. För det är precis vad en reformation är. Ett budskap som kommer till oss som konkret får oss att byta uppfattning så vi får ett annat tankesätt. Vi lämnar det bibliska tankesättet och grunden för att följa med i en reformation. Det finns olika rörelser som påstår att de står för en ny reformation därute idag varav en rörelse som påstår sig kunna förvandla en hel Kristenhet. Det skall ske menar ledarna för den här reformationen att vi människor gör precis vad bibeln varnar oss för går in i en direkt konfrontation med mörkret i den här andliga striden.

Jerry Potter sa en gång: Det som öppnar dörren för de onda andemakterna och villfarelsen in i våra liv är att vi tillber Gud på felaktigt sätt. Gud måste ju tillbes i Ande och Sanning (Joh 4)

Om man väl börjat reformeras i sitt tankeliv och träder in på deras väg finns det alltså inget beskydd längre. De har passerat ut ur Kristus och in i mörkret eller världen men det betyder inte att man slutat upp att tro att man fortfarande är i Kristus fast man drivs av en annan ande. Därför måste vi som troende som vill stå fast på klippan och pröva alla andar som uppträder i Jesu namn. När jag började djupstudera detta ämne Gud människan och andemakterna märkte jag hur Anden hjälpte mig hela tiden att hitta precis det jag behövde.

Låt mig sluta det här med att titta på en förebild som gäller oss ur Abrahams liv. Han skulle ju gå in i löfteslandet och besitta det och jag sa ju att det löfteslandet och vår arvedel i Ljuset är Jesus Kristus i oss. (Kol 1:8-11)

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: “Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.

Herrens ord här är naturligtvis Jesus Kristus.
Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.

Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet (Grek: Doxa Heb: Kabod = Oerhöra tyngd och Rikedom och Värde) en härlighet som den Enfödde (= Den ende i sitt slag) har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Grundtexten säger att Jesus Kristus uppenbarade sig för Abraham och säger: Jag är ditt försvar och ditt beskydd som omsluter dig på alla sidor! Jag kommer själv att vara din oerhört stora skatt och rikedom och värde. Alltså Kristus själv kommer att vara härligheten från Gud i oss precis som i den troendes liv.

Precis som Paulus uttrycker det att alla människor har möjligheten att genom evangeliet få del av en hemlighet.

Kol 1:27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp.

Janne Ohlin – Göteborg.

Gå tillbaka till del 1 Här

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.