Totalsumman

Upp 13:18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Här betyder det alltså räkna samman till en total summa! Vad skall vi räkna samman? Här lever vi alltså i slutet av tiden och skall summera hela mänskligheten och hela vilddjuret, Talet blir 666! Jag tänker inte spekulera utan det är alltså Guds visdom det är frågan om och inget annat. När det börjar dra ihop sig kommer en del att få detta uppenbarat och en del inte.

Dan 12:8 Jag hörde detta men förstod det inte, så jag frågade: “Min herre, vad blir slutet på allt detta?” 9 Då sade han: “Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. 10 Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det.

Guds vilja och plan från begynnelsen (Ef 1:9-10) är att sätta Jesus Kristus som huvud och Kung! Sedan vill han samla ihop och göra till ETT under honom:
> Änglarna som prövades och inte föll i Himlen
> Människor som prövas och förblir honom trogna på Jorden

Det är exakt den prövning som nu bibeln säger kommer över hela jorden! Vem vill vi göra oss ett med? De fallna änglarna (Kvinnan) Eller böja oss in under Kungen?

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. 11 Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.

Detta kommer också att nå sin fullbordan vid den sista basunens ljud!
Upp 10:5 Och ängeln, som jag såg stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand upp mot himmelen 6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har skapat himmelen och vad däri är, och jorden och vad därpå är, och havet och vad däri är, och sade: “Ingen tid (CHRONOS) skall mer givas, 7 utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap (EVANGELIET) som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.”

Mat 24:30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda (SOM PRÖVATS) från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Detta är alltså exakt samma händelse som “uppryckandet” tro ingenting annat. Det råder total förvirring idag därför att år 1830 kom läran som sa: Ett hemligt uppryckande innan! (Det är Lögn)

1 Tess 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade.16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter skall vi som lever (VI SOM BEVARAT DET ANDLIGA LIVET) och är kvar (ÖVERLEVT KATASTROFEN OCH PRÖVNINGEN) ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. ( sätter han sina fötter på oljeberget Sak 14:4)

När sker denna händelse då? Det sker efter Upp 13 de som rycks upp här är alltså ETT med Herren. Bibeln säger att det skall komma en stor prövning på Jorden innan det här sker! Det du ser i Upp 13 är ju de som blir ETT med Vilddjuret istället och den Falske Profetens religion. Ser du att historien slutar som den börjar? Det var den slutsumman Gud vill att vi skall förstå.

En fallen andevärld blir ett med en fallen människoras! I början gjorde en fallen änglavärld uppror mot Herren och den goda änglavärlden. Slutsumman blir ju ett stort uppror kommer även på jorden framdrivet av den fallna änglavärlden.

Paulus kallar den fallna änglavärlden för en ond kvinna en sköka en prostituerad. Den som låter sig påverkas av henne blir fångad och ett med hennes synder! Obs! Det här är oerhört viktigt att vi förstår!

När Paulus skriver det här var ockulta gnostiska krafter på väg att infiltrera församlingen. Det fanns ett stort ockult centrum i Korint! Vi kan säga att det var som New Age idag!

1 Kor 6:15 Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte! 16 Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter: De två skall bli ett kött. 17 Men den som är förenad med Herren är en ande med honom.

Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

Det märkliga sker att Gud alltså kommer att dirigera hela andevärlden i denna slutstrid. Han kommer låta den politiska makten och det system de trodde var säkert att nu bli deras fiende. Man ryser över Gud oerhörda makt!

Upp 17:16 Och de tio hornen som du såg och vilddjuret, de kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. De skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld. 17 Ty Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och handla i en och samma avsikt och att ställa sin kungamakt i vilddjurets tjänst, till dess Guds ord går i uppfyllelse.

Om du tar ordet Sköka här så är det ju en ond Kvinna och en otrogen Kvinna i Guds ögon. Den här kvinnan är alltså samtidigt en bild på den fallna andevärlden som dem som hänger sig åt dess ockulta kraft och läror.

När vi vet det så kan vi gå till predikaren så förstår vi vad Salomo fick se.
Pred 7:25 Det som är långt borta (Det som har varit) och mycket djupt vem finner det? 26 Och jag vände mitt hjärta till att lära känna, utforska och söka vishet och sammanhang. Jag ville förstå att ogudaktighet är dårskap och dåraktigheten galenskap. 27 Och jag fann: Bittrare än döden är “den kvinna” vars hjärta är som snaror och nät, vars händer är som bojor. Den som är god inför Gud undgår henne, men syndaren fångas av henne. 28 Se, detta fann jag, säger Predikaren, när jag lade det ena till det andra för att få sammanhang. (HEB: Lägga samman allt till en summa)

V 25 Vem kan förstå det som har varit det som är oerhört djupt!
Det är i bibelns 1:a vers Satans uppror o fall! Mörkret o Djupet!
V 27 Han fann Kvinnan som är en bild på den onda andevärlden!
V 27 Bara den som är God inför Gud kommer undan hennes snaror
V 27 Alla syndare fastnar alltså i hennes snara
V 28 Lägga samman talen till en slutsumma

Predikaren 7:27 Behold,H7200 thisH2088 have I found,H4672 saithH559 the preacher,H6953 counting oneH259 by one,H259 to find outH4672 the account:H2808

En lärare sa en gång! Istället för att skrika så använder bibeln dubbla ord istället! Här står ordet Echad Echad = Både en och som en enhet!
Find out = Bli till eller födas fram!
Account = Totala slutsumman av en sak!

Det är exakt det som uppenbarelseboken beskriver som vi skall räkna ihop till ETT
1/ Alla andemakter och alla orättfärdiga människor är en enhet! (ECHAD)
2/ Jesus och änglarna och alla troende är en enhet! (ECHAD)

Då finns det ju ingen annan förklaring på 2 Tess 2 det är nästan kusligt lika Predikaren 7:28 Paulus lägger fram laglöshetens hemlighet! Bakom alla stängda dörrar arbetar laglösheten för att få ihop denna falska enhet. Onda andar står bakom och vet precis hur man skall spinna ihop lögnerna. Men denna enhet kan inte komma fram innan Guds bestämda tid är inne.

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst (PAROUSIA) och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder (Ryckas upp och samlas) 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

2 Tess 2:7 For the mystery of iniquity doth already work: only he who now letteth will let, until he be taken (FÖDAS FRAM) out of the way. (UT IGENOM MITTEN)

Man kommer ju att tänka på ogräset bland vetet! (Mt 13) Först sår ovännen en massa ogräs – Hans tjänare skall förstå att det måste växa upp och mogna. Sedan skall det plockas bort från åker och bindas i knippor!

Psa 92:5  O LORD, how great are thy works! and thy thoughts are very deep.  6  A brutish man knoweth not; neither doth a fool understand this. 7  When the wicked spring as the grass, and when all the workers of iniquity do flourish; it is that they shall be destroyed for ever

När de laglösa skjuter skott och blommar upp! När Gud dömer så kommer de laglösa att upphöja sig själva! Det kommer att se ut som om de har rätt!

Rom 11:3O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! how unsearchable are his judgments, and his ways past finding out!  34 For who hath known the mind of the Lord? or who hath been his counsellor? 

Vi har skrivit om detta här också!
Laglöshetens hemlighet del 2

> De blir en enhet med Kvinnan!
> Sedan blir vi en enhet med Herren

Men det står att laglösheten skall avslöjas först! Det är precis vad jag tror håller på att ske på Sion just nu! Drömmar o Syner!

JANNE OHLIN GÖTEBORG


This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.