Som det var från början

Som det var från början

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
29/11-2020
Lyssna –HÄR
Fler Bibelstudier i text

I den här predikan vill jag påminna om Guds ursprungliga plan för skapelsen och hur han för alla som tror på honom, in i den igen genom sin frälsning. Jag hoppas också kunna ge svar på en del frågor som ställs då och då av kristna trossyskon. Det har getts önskemål om en sammanfattning om temat ändens tid och likaså relationen mellan man och kvinna. Det blir långt ifrån heltäckande men berör också de ämnena.

1Mos 1:1  I begynnelsen skapade Gud [Elohim] himmel och jord.

Elohim är pluralform av Eloah och betyder Gud (den högste), stor, mäktig och domare. Mose talade till folket:
5Mos 6:4 Hör, Israel! HERREN, vår Gud [Elohim], HERREN är en [echad].

Hebreiska echad betyder en, först, enhet, enad eller förenad. Man brukar ta en vindruvsklase som ett klassiskt exempel som beskrivning: en klase med flera druvor, dvs. Fader, Son och helig Ande.

I begynnelsen eller i Begynnaren skapade Gud [Elohim]. Parallellen finner vi i Johannes evangelium:

Joh 1:1  I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud (evigt), och Ordet var Gud.Han (Jesus) var i begynnelsen hos Gud. 3  Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.

Joh 8:23  Han (Jesus) sade till dem: “Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. 24  Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är [JHWH], skall ni dö i era synder.” 25  De frågade: “Vem är du då?” Jesus svarade: “Begynnelsen [arche – den förste, chef, början], något som jag också har sagt er.

Kol 1:15  Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd [prototokos] före allt skapat. 16  Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. [hela universum är skapat till honom] 17  Han är till före allting, och allt består genom honom.18  Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde [prototokos] från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.

Att Jesus är ”förstfödd” pekar alltså fram emot hans offerdöd och uppståndelsen. “Förstlingsfrukten” skulle enligt lagen viftas inför Herren ”dagen efter sabbaten”, dvs på första veckodagen, på söndagen (3Mos 23:11).

Prototokos betyder förstfödd och står i superlativ. Det betyder inte att Jesus är skapad. Ordet talar om att Jesus är före allt skapat.           

Från en bibelkommentar: På intet sätt anger titeln förstfödd att Jesus är lägre än Gud. I själva verket kallade de forntida rabbinerna Yawhew själv för “förstfödd i världen”.

Hebr 1:6  Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också: Alla Guds änglar skall tillbe honom [endast Gud får tillbes, alltså är Jesus Gud].

Jesus är Guds avbild [eikon – han uppenbarar den osynlige] och den förstfödde [prototokos] = Guds Messias av evighet. Vi är däremot skapade till eller i Guds avbild.

Mika 5:2 Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar.

Det finns de som påstår att Jesus aldrig sa att han är Gud …men det var ju därför som judarna ville döda honom.

Joh 10:32  Jesus sade till dem: “Många goda gärningar från Fadern har jag låtit er se. För vilken av dem vill ni stena mig?” 33  Judarna svarade: “Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa.” 34  Jesus svarade dem: “Står det inte skrivet i er lag: Jag har sagt att ni är gudar? 35  Om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar – och Skriften kan inte göras om intet – 36  hur kan ni då säga till honom, som Fadern har helgat och sänt till världen: Du hädar, därför att jag sade: Jag är Guds Son.

Jesus citerar här Psalm 82:

Ps 82:1  Gud står i gudaförsamlingen, mitt ibland gudarna håller han dom: 2  “Hur länge skall ni döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga?
…6  “Jag har sagt att ni är gudar, ni är alla den Högstes söner. 7  Men ni måste ändå dö som människor dör, och falla som var furste faller.”

Här snubblar en del kristna ibland: Det står ju att ”vi är gudar”? Har villolärarna K Hagin, K Copeland, Benny Hinn m fl rätt ändå, när de säger att vi är gudar? Nej, det har de inte!

Ordet “gudar” här syftar på domare. Domarna kallades ibland ”gudar” därför att de hade makt att ta beslut som gällde liv eller död. De var Guds representanter att utöva rätt och att döma (rättvist).

Människan skapades på den 6:e dagen. Människans första dag är Guds vilodag – en bra utgångspunkt. Gud vill föra oss in i “sin vila” och leva utifrån den (Hebr 4).

1Mos 1:26  Gud sade: “Låt oss göra människor till vår avbild [tselem = skugga, representant], till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.” 27  Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 28  Gud välsignade dem och sade till dem: “Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!”

1Mos 2:18  HERREN Gud sade: “Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag skall göra en medhjälpare [hjälp, jämlik partner] åt honom, en som är hans like.”

1Mos 5:1  Detta är boken om Adams fortsatta historia. När Gud skapade människor gjorde han dem lika Gud. 2  Till man och kvinna skapade han dem. Han välsignade dem och gav dem namnet människa [adam] den dag de skapades.

Adam och Eva fick samma uppdrag och samma kallelse från Gud: att råda över och vårda skapelsen i Guds kärlek med utgångspunkt i Eden. Guds vilja är ett ömsesidigt samarbete och ömsesidigt tjänande i kärlek. Det är dit vi ska sträva. Det Guds rikes principer.

Eden betyder behag och är en bild på “att vara i Kristus”, i innerlig gemenskap med Gud. Fadern sa (Matt 3:17): ”Denne är min Son, den Älskade [“min Son, David” (namnet David betyder den älskade) och David är en förebild i profetian på Messias som kung], I honom har jag min glädje [1917 års översättning: …i honom har jag funnit behag” [“…mitt Eden”, utan synd]. Där Jesus är kung, där är Guds rike.

Från Eden gick det ut en flod som delade sig i fyra huvudgrenar (1Mos 2). Numret 4 står för alla väderstreck. Levande vatten är en bild på den Helige Ande och Andens livgivande flöden. (Apg 2:17).

Flodernas namn var Pison, Gihon, Hiddekel och Eufrat.
Namnens betydelse beskriver: frihet, överflöd, kraft och fruktbärande och med facit i hand:
Frihet …i Kristus (Gal 2:4; 3:14; 2Kor 3:17).
Överflöd …av liv. Jesus sa: ”Jag har kommit för att de skall ha liv, ja liv i överflöd” (Joh 10:10).
Kraft …att förändras och tjäna Gud (Fil 2:13).
Frukt …bestämd till att bära Andens frukt som består (Joh 15:16; Gal 6).

När den Helige Ande fyller oss vill vi leva till Guds behag!

This image has an empty alt attribute; its file name is orm-IMG_6669-1024x702.jpg

Så kom ormen [Satan /djävulen] med lögnen:
1. “Har Gud verkligen sagt… uttrycker misstro mot Guds ord (sanningen) och Guds godhet (nåden).
2. “Ni skall visst inte dö! – förnekar synden och syndens konsekvenser.
3. …den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.” ”ni blir gudar, ni får makt, ni blir domare, ni blir som Gud.”

Nachashorm på hebreiska betyder viskande, väsande, förtrollande, den som utövar spådom /magisk trollformel.

Eva och Adam föll i synd när de valde att tro på och följa lögnen.

1Mos 3:22  HERREN Gud sade: “Se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt.”

De fick sina ögon ”öppnade” men inte som ”gudar” utan som syndare i uppror och fiendskap mot Gud. Gud måste skydda dem från att leva utan chans till frälsning.

…24  Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd.

Satan vill ständigt förvrida och ändra Guds ord. Det pågår också idag.
Helena Edholm har skrivit om ändrad teologi i Svenska kyrkan: Ett nytt ord förflyttar alltid betydelsen i aldrig så liten grad. …Från Gud i centrum till oss själva i centrum:
Från Jesus – till Gud
Från Gud – till det heliga
Från evangeliet – till kristna värderingar
Från Kristus – till kristen tro
Från lärjungaskap – till verksamhet
Från bekännelse – till tolkning
Från synd – till brustenhet
Från Ordet – till mysteriet

(slut citat)

Ändrad teologi gäller tyvärr inte bara i Svenska kyrkan. Det pågår i många andra kyrkor en vridning för att passa den breda organiserade ekumeniken.

Syndens konsekvenser påverkade som vi vet, hela skapelsen och alla relationer (1Mos 3):
-kvinnan får föda barn med smärta och mannen ska råda över henne (början till en maktkamp)
marken förbannades …och mannen kommer att ”äta sitt bröd i sitt anletes svett” (oro och tunga krav)
djuren fick fruktan för människan (Det var Guds beskydd för människan och varje gång vi får en sådan där fin relation till ett djur är det en påminnelse om hur Gud har skapat allt från början – och en försmak av skapelsens förvandling när Jesus kommer tillbaka).
döden var ett faktum

Hela skapelsen lades under förgängelsen (Rom 8)

Rom 8:19  Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. [uppståndelsen och förvandlingen när Jesus kommer tillbaka i makt och härlighet] 20  Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen [ordet betyder också: tomhet, meningslöshet, slaveri], inte av egen vilja utan genom honom (Gud) som lade den därunder. Ändå finns det hopp om 21  att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. [en befriad och förvandlad skapelse där rättfärdighet bor, 2Petr 3:13]

Vi måste kunna skilja på syndens konsekvenser och hur Gud skapade allt från början för i Kristus sker en pågående upprättelse till det Gud skapade från början.

I Kristus är alla ett – det är ingen skillnad på jude eller grek (icke-judar/hednakristna), slav eller fri (hög eller låg i världen) man o kvinna, (Gal 3:28). Frälsningen och helgelsen är lika för alla – både män o kvinnor osv. Läs om relationen mellan man och kvinna i serien Adam och Eva (3 delar).

”I ditt anletes svett…” Det gällde själsligt och kroppsligt arbete för livsuppehället.
Prästerna i GT var klädda i linne (2Mos, 3Mos).
(Hes 44:18) “De får inte klä sig i något som gör att de svettas”
Svett står för människans egna ansträngningar – så kan vi inte tjäna Gud.
Linnet står för Jesu rättfärdighet.

Eden – det Allra heligaste
Eden var mötesplatsen där Adam och Eva fick möta Gud. Nu är Eden – det Allra heligastestängt(!) …och keruber vaktar ingången. Därför hade Tabernaklet i öknen och senare templet i Jerusalem ett förhänge med broderade keruber på som stängde ingången till det Allra heligaste.
Detta var helgedomar där Gud ville bo mitt ibland sitt folk.

Gud handlar genom hela historien mitt i och trots syndens alla konsekvenser. Löftet om frälsning genom Messias går som en röd tråd genom Bibeln. Allt som Gud gör handlar om att föra människan tillbaka till den ställning som hon hade före syndafallet i relation med Gud. Salomo skrev:

Pred 7:30  Se, endast detta har jag funnit att Gud skapade människorna rättsinniga. Men sedan har de tänkt ut många onda planer.

Det var meningen att Adam och Eva skulle äta av Livets träd. Då hade de fått en alltmer fördjupad kännedom om Guds godhet och fullkomliga vilja. De hade fått leva och tjäna i Guds kärlek och glädje under Guds ledning, beroende av Gud som de var skapade till. Gud vill ge sin kärlek och ha gemenskap men människan vände ryggen till.

Att äta av Kunskapens träd är som att säga att man klarar uppdraget själv nu. ”Tack och hej, Gud! Nu klarar vi oss bra på egen hand. Vi räknar med att du välsignar våra verk(samheter)”. Så verkar en del kristna tro idag med? Att vänta in Guds ledning i bön tycks inte vara särskilt vanligt. ”…Nu ska vi göra oss ett med världen och ändra klimatet och rädda planeten och göra gärningar, för vi är alla en stor familj som avgör vad som är rätt och fel” = vi är alla gudar /domare”.

För att ta Jesu liknelse som exempel: Den förlorade sonen följer sina själviska begär och den hemmavarande sonen jobbar på i sin självrättfärdighetingen av dem hade frågat efter Faderns vilja, vad som gläder honom. Det är först då som ögonen öppnas på riktigt.

Nu föds Kain och Abel
Hebreerbrevet förklarar Guds handlande:

Hebr 11:4  Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain, och genom tron fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig, eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar han, fastän han är död.

Abel visade med sin tro (förtröstan på Gud) lydnad till Guds vilja: att det krävs ett offer för att mina synder ska förlåtas. En oskyldig måste dö istället för mig och ta mitt straff. Ett oskyldigt offer hade krävts när Gud klädde Eva och Adam med “kläder av skinn”, istället för deras egna vissnande fikonlöv (självfrälsning). Kain offrade av sitt eget arbete, egen ansträngning. Det kan jämföras med att försöka bli accepterad och rättfärdig genom lagen men är självrättfärdighet och upproriskhet mot Gud. Jag vet vad som är gott och ont… och jag gör mitt bästa på egen hand utan någons hjälp”.

Kains väg är en falsk ”godhetsreligion” som förnekar synd och dom. I Judas brev uppmanar Judas (en av Jesu halvbröder) ”att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga”. Med andra ord: Låt ingen förvrida eller förändra, ta bort eller lägga till något från Guds ord. Det är laglöshet och leder till fördärv och ruin. Kains väg leder bort från Gud medan Abel valde Guds väg.

Judas beskrivning i korta drag:
…det finns vissa som har nästlat sig in… de tror att de har rätt att befalla änglar och smäda andefurstar… de föraktar auktoritet men upphöjer sig själva och tar auktoritet över andra Judas kallar dem ”drömmare”. (Vilka säger idag att ”Gud drömmer? Gud har drömmar om dig”? Det är inte sant! De ljuger om Gud. Gud är ingen “drömmare”). De är giriga som Bileam… upproriska som Kora… De hatar och förföljer Guds sanna barn, som Kain gjorde mot Abel.

Som exempel kan vi ta en sammanfattning av vad Nyapostoliska Reformationens (NAR) “övermåttan höga apostlar” säger:
Hela nationer ska bli kristnade i en jätteväckelse genom tecken och under av de nya Apostlarna. De kastar ut andefurstar och djävulen ur länderna genom andlig krigföringDe 7 bergen. För att det ska kunna ske måste alla underordna sig dessa nya apostlarna som lägger en ny grund och har nya uppenbarelser och nya bibelöversättningar (dåliga parafraser med new age-terminologi: The Passion och The Message). ”Alla måste aktiveras i sina övernaturliga gåvor”, säger man. Det lär man sig på deras övernaturliga skolor: Schools of Supernatural Ministry. (Där kan man få lära sig att träna sin profetiska gåva genom att gissa vilken hiss som kommer först i ett hyreshus – vänstra eller högra – eller att uttala de första tankarna som du har i huvudet som profetia eller använda vykort eller tarotkort för att profetera). Förutsättning för jätteväckelsen är att det blir enhet under påven och Vatikanen står med öppna armar för en ny religiös ordning, så att den Nya världsordningen med en världsregering backas upp… Alla är en enda stor familj och om vi alla gör vårt bästa oavsett religion och livsåskådning kan vi rädda planeten – Moder Jord – och slippa Harmagedon …för Gud dömer ju ingen…?

Jes 56:7 …Ty mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk.

Påvarna tycks tro att det står ”ett bönehus för alla religioner” men det är helt fel! Fruktansvärt fel! Gud har sagt: ”ett bönehus för alla folk [folkslag]. Jesus sa att de som tillber Gud måste tillbe ”i Ande och sanning” (Joh 4:24). Det är omöjligt om man inte är pånyttfödd och bekänner Jesus, Guds Son som världens Frälsare och den enda vägen till Gud.

Pope Francis speaks at a multi-religious gathering at the National September 11 Memorial Museum in New York, September 25, 2015. Ray Stubblebine/EPA/POOL

Det var inte romarna i första hand som förföljde Jesus. Det var de religiösa ledarna, fariséer och skriftlärda [av Jesu eget folk] som förvred bibelordet till att passa dem själva och de förnekade sin synd. Senare förföljde också romarna de kristna svårt. Den Onde och det onda visar sitt rätta ansikte.

Sedan många år har vi anat vad som kommer:
-kontroll över vad som får predikas
-kontroll på vilka biblar som används
-kontroll på vem som får predika

Vem gör sig till domare? Vem är dömande?
Rom 2:1  Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt. …4  Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? 5  Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras.

Den som inte har vänt om och ödmjukat sig inför Gud är dömande, säger Guds Ande genom Paulus.

De 144 000 har förkastat lögnen
Min uppfattning om betydelsen av Johannes syn kom när jag förberedde undervisningsserien Jesu Återkomst. Johannes såg 144 000 stå på Sions berg tills med Jesus, från Israels tolv stammar.

12 är förbundstalet
12 x 12 kan stå för alla i det gamla och nya förbundet, alla som är förklarade rättfärdiga
1000 står för många, ett stort antal
Synen vidgas sedan när han ser en stor skara som ingen kan räkna”. Här ser Johannes alla som är ”inympade” i Guds Israel (Rom 11).

Upp 14:4  Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor. De är jungfrur, dessa som följer Lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet. 5  I deras mun har det inte funnits någon lögn. De är fläckfria.

Med andra ord, de har förkastat djävulens lögn att ”vi är gudar/gudomliga och vi avgör vad som är gott eller ont”. Kvinnor står här för alla falska läror och religioner (självfrälsning). Jungfru är den som är trogen Jesus och väntar på hans återkomst, renad i Lammets blod, ”syndare frälsta av nåd”.

Tillbaka till 1 Mosebok:
1Mos 4:25  Adam kände åter sin hustru, och hon födde en son som hon gav namnet Set. Hon sade: “Gud har gett mig en annan avkomling i stället för Abel, eftersom Kain dödade honom.” 26  Också Set (betyder beskärd, utnämnd) fick en son och han gav honom namnet Enos (betyder dödlig). Vid den tiden började man åkalla HERRENS namn (hebreiska shem).

Ha shem är bestämd form av shem – Namn(et) syftar på Jesus, Sonen, Skaparen. Här sker den första “väckelsen” men Kains avkomma beblandade sig senare med Sets avkomma (1Mos 6) och allt blev fördärvat.

1Mos 6:5  Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda.
11  Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld.

När Jesus talar om Noas tid (Matt 24) beskriver han att människor levde precis som vanligt – hur tänkte de? ”Nu är det så här och det är bara att vänja sig”? Var det så de tänkte? Är det något som vi känner igen i vår tid?

This image has an empty alt attribute; its file name is Skärmklipp.jpg

Inte förrän på Ändens tid kommer man att finna en lika fördärvad (gudsfrånvänd) mänsklighet.

Matt 24:37  Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst.

Gud beslutade att stoppa ondskan genom en global översvämning – ”Syndaflod”. Noa [betyder tröst, vila] ”vandrade med Gud” [vandrade i umgängelse med Gud]. Det betyder att han gjorde precis som de som “följer Lammet vart det går”. Han vandrade med Gud, vart Gud än gick eller ledde honom. Nu uppmanar Gud Noa att bygga en ark för att rädda sin familj och djuren, så att en fortsättning är möjlig – en känd förebild på Guds frälsning för skapelsen i Jesus Guds Son.

This image has an empty alt attribute; its file name is klocka-0213-20_20-x-1024x733.jpg

2Petr 3:6  I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7  Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. 8  Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag.

Vi är inne på slutet av den den 6: dagen = ca 6000 år har gått. Enligt den judiska kalendern är det år 5781…? Är inte den mer rätt?
Tydligen inte, för man vet att det har gjorts felräkningar. Året bör egentligen vara 5950.
7:e dagen var Guds vilodag (sabbat).
Det 7000:de året tänker vi oss är ”Guds sabbat”, ”tusenårsriket”
eller evigheten, vilket det än blir …i så fall är vi nära.

Vi blir påminda om löftet om Guds beskydd och hjälp genom allt:
Jes 43:2 Om [när] du än måste gå genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. Om [när] du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd, lågan skall inte bränna dig.

Noa uttalade en profetia om sina söner:
1Mos 9:27  Gud [Elohim] skall utvidga Jafet, han skall bo i Sems tält [tabernakel], och Kanaan skall vara deras slav.” [Guds tabernakel skulle byggas av ett folk som är semiter – hebreiska från Shem(iter) – namn. Hashem (Namnet) syftar på den som skulle födas i det folket och som har namnet över alla namn: Jesus /Yeshua, som betyder frälsning].

Profeten Daniel bad:
Dan 9:19 O Herre, hör, Herre, förlåt! Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja – för din egen skull, min Gud, ty din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn (shem).”

Babels torn
Snart upprepades människans försök att ”bli som Gud” i Babels torn
-man bygger en stad, ett torn och gör sig ett namn. Dvs. ett annat namn [istället för Kristus = anti-krist] än Guds namn. “Ett torn som har spetsen (rosh = huvud, ledare) uppe i himlen” (“säger sig vara Gud”).

I Bab(b)els torn är människorna ense med varandra men inte med Gud – Gud är utesluten!

Troligen var det på Nimrods tid, han som var den förste världshärskaren /Antikrist. Nimrod betyder upprorisk, låt oss göra uppror. Det handlar om ett organiserat uppror mot Gud.
Nimrod började sitt rike i Babel och byggde “den stora staden” (1Mos 10, Upp 18). Här nämns Resen som betyder snara, betsel och som otvetydigt talar om kontroll. Nimrod beskrivs som “en väldig jägare inför Herren”. Det står i negativ mening och handlar om att han “jagade själar (människor)”. Hur mycket hot och våld ingick i det upproret, kan man undra?

Denna tidsålder slutar som den började – med ett globalt Babylon (Upp-boken) och Babels torn-bygge
-det leder till tillbedjan av ”draken”, den gamle ormen [djävulen] (Upp 13)
en falsk godhetsreligion där människorna ser sig som gudar (domare) utan Gud den Högste. Gud är utesluten.
-alltihop mynnar ut i en stad och ett hus där onda andar bor (Upp 18)

Människan styr [6 är människans tal eftersom hon skapades på den sjätte dagen]:
Ekonomiskt (6)
Politiskt (6)
Religiöst (6)
Alla ska bli världsmedborgare i systemet (666)


Vi hör allt oftare om termer som The Great Reset (video på Engelska) och FN:s Agenda. Kontroll och överstatlighet är det som gäller.

Citat från World Economic Forums hemsida:
World Economic Forum – The Davos Agenda 25-29 januari 2021
”Globala ledare kommer att starta The Great Reset och hjälpa till att återuppbygga globalt förtroende vid ett virtuellt möte i januari.
Davos Agenda är en banbrytande mobilisering av globala ledare för att forma principer
(grundsatser), politik och partnerskap som behövs i de nya utmanande omständigheterna. Det är viktigt för ledare från alla samhällsskikt att praktiskt taget samarbeta för en mer inkluderande, sammanhållen och hållbar framtid så snart som möjligt 2021.”

This image has an empty alt attribute; its file name is bön.jpg

Här vill jag påminna om synen som jag fick år 1990 om en äkta väckelse. Första delen (del 3 i synen) beskrev Guds folk i ensamhet i hemmen, i bön inför Guds ansikte med sin öppna Bibel. Kan det vara det som händer nu med isoleringen av coronapandemin? Gud kan, som vi vet, använda allt för sina goda syften. Nästa del – innan väckelsen kunde komma – var Guds församling på knä i bön. Det var i stor nöd och smärta de ropade till himlens Gud. Sedan bröt det igenom i den andliga världen och Jesu härlighet och närvaro (Guds Ande) drog människor till sig, dit där det bedjande folket fanns.

Vi vet inte exakt var vi är i det profetiska ordet men många – även en del icke-kristna – har en obehaglig känsla av att något konstigt pågår. jag undrar mer och mer om det inte närmar sig, det som Gud visade i synen. Vad är det som kommer? Vilka lagar? Hur kommer vi kristna att påverkas?

Vem vinner seger?
Upp 13:7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. (inför Gud var det redan klart – men det skulle ske när den bestämda tiden var inne)

Gud tillåter att en global agenda och antikrist får makt över alla för en kort tid men de verkliga övervinnarna läser vi om:

Upp 12:11  De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. [Att övervinna är att bevara tron på Jesus, som Daniels vänner inför dödshotet, Dan 3:16-18].

De frälsta här kan gälla genom alla tider. Det finns två vägar sedan begynnelsen i Eden.

Luk 11:50  Så skall av detta släkte utkrävas alla profeters blod, som har utgjutits från världens begynnelse, 51  från Abels blod ända till Sakarjas blod

Här fortsätter man på syndens väg och syndens mått blir fullt. Den andra skaran är de som är renade i Jesu blod.

Hebr 9:22  Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. 23  Alltså måste avbilderna av de himmelska tingen renas med dessa medel, men de himmelska tingen själva renas med bättre offer än de medlen. 24  Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. [Djävulen blev utkastad och nedkastad. Han kan inte längre komma inför Gud och anklaga Guds folk, Upp 12:9-10]

När Jesus dog rämnade förhänget med keruberna i templet i Jerusalem.
Vägen är öppen till det Allra heligaste… till Nådens tron och Livets träd

Det finns en stad som Gud har byggt (inte människor), det himmelska Jerusalem.

Hebr 12:22 Nej, ni har kommit till Sions berg [tillhör redan nu] och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 23 till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen.

Upp 21:3  Och jag hörde en stark röst från tronen säga: “Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. 4  Och han skall torka alla tårar från deras ögon. [Gud tröstar (Noa)] Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.” 5  Han som satt på tronen sade: “Se, jag gör allting nytt [kainos betyder förnyat, nytt]. Och han sade: “Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.”

Apg 3:21  Honom (Jesus) måste himlen behålla tills de tider kommer då allt det blir återupprättat [apokatastasis], som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid.

Tänk vilken underbar plan som Gud har för oss! Om vi bara vill ta emot detta. Alla är inbjudna. Alla är välkomna och ordet här [apokatastasis] betyder tillbaka till sin ursprungliga form. Det blir en återupprättelse för hela skapelsen och för alla dem som tar emot Guds förlåtelse genom Jesus Kristus/Messias. Gud vill alltså föra oss in i det underbara som han hade tänkt från början för oss människor.
Amen


Mer att läsa:
Ändetidens största bedrägeri…Ohlins fundering 21/3-2013

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.