Ondska på höga platser

Om vi inte förstår att det är Gud som har makten över allting som sker nu kommer fruktan att paralysera oss. Jag sa i min predikan i Kungsbacka sist att jag ser hur Gud tillåter både pandemin som de kommande ekonomiska svårigheterna. Folket på Sion som är Guds folk är ett profetiskt folk som skall upptäcka faran långt innan den kommer. Vilka andra skall blåsa i basunen på Sion om inte de som har fått händelserna uppenbarade för sig?

2 Kor 2:11 för att vi inte skall bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till.

Visste ni att i Korint fanns det ett centrum för ockultism så det var detta som försökte ta sig in i församlingen. Alltså andemakter från mörkret uppträdde som ljuset med nådegåvor och allt.

2 Kor 11:13 Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel.15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.

Vem står bakom alla dessa hemliga ordnar och hemligheter som nu pågår? Ja vi förstår att det är de fallna änglarna som håller på och förbereder något. Vi vet vad Gud planerar!

Han planerar att alla änglar som inte föll skall tillsammans med alla kallade som inte faller bli ett under ett huvud! (Ef 1:9-10) När kommer detta att ske?
Vid den sista basunens ljud! (Upp 10:5-7 + Matt 24:31) När detta ske så har Lammets brud gjort sig i ordning.

Upp 19:7 Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo.

Den som inte gjort sig redo kommer att dras med i en annan hemlighet! Laglöshetens hemlighet! Det står att den skall avslöjas! för vem? För bruden! För Guds tjänare (Upp 1) (Dan 12)

2 Tess 2:6 And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time. (KAIROS) 7 For the mystery of iniquity (LAGLÖSHET) doth already work: only he who now letteth will let, until he be taken out (FÖDS FRAM) of the way.  (UT FRÅN MITTEN) 8 And then (DÅ) shall that Wicked (LAGLÖSHETEN) be revealed, (AVSLÖJAS) whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming: 9  Even him, whose coming is after the working (ENERGIA) of Satan with all power and signs and lying wonders, 

Kairos betyder: Vid den bestämda tiden!
Skall något födas fram och komma ut från mitten.
Men innan det sker skall Guds tjänare få förstå vad.
Det är Satan och fallna änglarna som står bakom.

Vad säger nu de här gnostiska sekterna och New Age? Skall något födas fram snart vad väntar man på? Jag vill citera Dr Christina Collins! (New Age Medium)

DEN KOSMISKE GUDS SON

Vad har jag för nytta av om Guds Son föddes av Maria för 1400 år sedan, om han inte föds i min person i min tid och i min kultur. Mäster Echardt (1300 talets Mystiker och New Age Profet) Vem eller vad är Guds son? Hur skall jag eller vi kunna föda fram Guds son i vår person? Hur skall det ske i min tid eller i min kultur?

Jag är övertygad att Guds son är en “Kosmisk princip” den lever i hela vår skapelse. Den finns där och har upplevts av alla mystiska grenar som har försökt att föda fram denna princip. Matthew Fox skrev om den Kosmiske Kristus som ett mönster som förenar alla atomer och galaxer i universum. Denna “kosmiska princip” (Kristus) är ett gudomligt mönster som alla varelser och människor bär inom sig själva. Kyrkan har förklarat Kristus vara både Gud och Mänsklig.

Det vi måste göra nu vad som gäller för moder jord och alla hennes barn är att få en andlig vision. Så vi börjar be och fira och leva ut den sanning som finns i den Kosmiske Kristus. Den som levde och andades i Jesus och som finns i alla Guds barn. Den finns i alla religioners profeter och i alla universums varelser.

Nu har vi kommit fram till den tid då vi kan börja fira julen igen. Jag tror att tiden är inne för att “Den Kosmiske Kristus” skall födas fram i varenda en av oss. Det innebär att han föds fram i vår tid och i vår kultur. Precis som vilken födelse som helst så kommer födslovåndor.

Vi är alla havande med “Kosmiske Kristus Barnet” och vi kan alla bli en moder för denna medvetenhet och gudomliga princip. Tiden är ute då det bara var en person (Jesus) eller då ett fåtal Mystiker förstod principen. Nu har tiden kommit för varenda en av oss att få bekänna och få uppleva det heliga livet. När vi upplever det så kommer en stark vördnad för denna heliga skapelse. Det kommer ett “Skifte” hur vi förhåller oss till varandra och till hela världen. Kom och var med på ett av våra möten och var med och föd fram “Den Kosmiska Kristus” i ditt medvetande i din personlighet i din tid och i din kultur. Moder Jord och hela skapelsen behöver dig!

På en given signal skall alltså Satan få makten att göra så att det här kommer att se ut som en verklighet över hela världen. Varför är Satan så intresserad av det här? Jo för att alla som han kan fånga i sin snara är hans egendom! (Jes 49:25) Han har ju själv fallit och det är en del saker om den onda andevärlden vi behöver förstå – Varför den kallas för en Kvinna?

Obs! Läs detta om Eukaristins Moder – Ed Tarkowski:
“For a long time Our Lady has been appearing in private to Marisa Rossi in Rome. In June 1993 She asked in the name of God, that Her messages about the Eucharist be made public. Our Lady says: ‘I am THE MOTHER OF THE EUCHARIST ‘ and She wants to spread a renewed and strong devotion, all over the world, for this great Sacrament. These apparitions have been defined by Our Lady Herself:

“‘… She asks us: “…Speak about the Mother of the Eucharist, because the Mother of the Eucharist closes the history. The Virgin opens the history and the Mother of the Eucharist closes it. Look at the great circle: from the Virgin to the Mother of the Eucharist and from the Mother of the Eucharist to the Virgin. This great circle embraces all the names given to Me. I am the Mother of the Eucharist, I am the Mother of Jesus, I am your Mother…”.

The “Mother” said she is going to close history as the Virgin Mother of the Eucharist, just as she opened history by bringing Christ into the world the first time. The “Child” that Stef saw was in the form of the incarnated sun-god of Babylon of old. The “Mother” said that from the time of Christ to now, a circle embraces all her names (in Stef’s vision, the spirit-Virgin in her many forms), which can be summed up in her as the “Mother of the Eucharist.” She implied that as the Virgin of old, she will close history by bringing forth another birth of “Christ.” Who is this “Christ” child in modern terms? I confidently offer the suggestion that it is the Church of the Manifest Sons, a reborn corporate humanity which the Pope says Mary will bring forth. In New Age terms, it is Barbara Marx Hubbard’s transformation of all of humanity from Homo sapien to Homo universalis, the god-race of the Golden Age.

SALOMOS VISDOM VAD FÖRSTOD HAN

Pred 7:25 Det som är långt borta (Det som har varit) och mycket djupt vem finner det? 26 Och jag vände mitt hjärta till att lära känna, utforska och söka vishet och sammanhang. Jag ville förstå att ogudaktighet är dårskap och dåraktigheten galenskap. 27 Och jag fann: Bittrare än döden är “den kvinnavars hjärta är som snaror och nät, vars händer är som bojor. Den som är god inför Gud undgår henne, men syndaren fångas av henne. 28 Se, detta fann jag, säger Predikaren, när jag lade det ena till det andra för att få sammanhang. (HEB: Lägga samman allt till en summa)

V 25 Vem kan förstå det som har varit det som är oerhört djupt!
V 27 Han fann Kvinnan som är en bild på den onda andevärlden!
V 27 Bara den som är God inför Gud kommer undan hennes snaror
V 27 Alla syndare fastnar alltså i hennes snara
V 28 Lägga samman talen till en totalsumma

Kvinnan här är alltså en bild på skökan eller den andevärld som gjorde uppror mot Herren! Det är alltså en bild på mörkret och djupet (1 Mos 1:2) Och på Natten (1 Mos 1:5) Guds Rike är alltså en bild på ljuset och dagen (1 Mos 1:5)

Bara den som är God inför Gud kommer undan henne! Vem är det? Jo eftersom det står att ljuset är gott så är det alltså den som vandrar i ljuset.

1 Tess 5:4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten.

2 Tim 2:25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen (FÅ LJUS) 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara (KVINNANS) där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

Vad kallas nu ljusets barn eller dagens barn med ett annat namn? Bruden!
Vad kallas de som är nattens barn och mörkrets barn? Skökan!

1 Kor 6:14 Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt skall han också uppväcka oss. 15 Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte! 16 Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter: De två skall bli ett kött. 17 Men den som är förenad med Herren är en ande med honom.

Salomo gav den fallna andevärlden namnet “Kvinnan” här tar Paulus och kallar dem för “Skökan”. Hon försöker att fånga människor i sin snara! Den hon fångar blir ett med henne!

Nu fortsätter Salomo sin undervisning och nu i Ord 9 nämner han två stycken kvinnor. Vi vet ju redan vem den onda kvinnan är (Pred 7:27) Då vet vi vem den visa kvinnan är det är Jesus Kristus och Anden verk.

Ord 9:1 Visheten har byggt sig ett hus. Hon har huggit ut sina sju pelare. 2 Hon har slaktat sin boskap, blandat sitt vin och dukat sitt bord. 3 Hon har sänt ut sina tjänsteflickor, hon ropar från stadens översta höjder: 4 “Den som är okunnig må vända sig hit!” Till den som saknar förstånd säger hon: 5 Kom och ät av mitt bröd och drick av vinet som jag har blandat. 6 Överge oförståndet, så får ni leva (ANDEN -LJUS) och gå fram på förståndets väg.

Nu kommer alltså en bild på den onda kvinnan igen! Nu kommer mer kunskap om henne!

Ord 9:13 Dårskapen är en rastlös (HAMAH) kvinna okunnig och utan förstånd. 14 Hon sitter vid ingången (ÖPPNINGEN) till sitt hus (FAMILJ) på en stol (TRONAR) högt uppe i staden. 15 Hon ropar till dem som färdas på vägen, till dem som går sin väg rakt fram: 16 Alla okunniga kan vända sig hit. Till den utan förstånd säger hon: 17 Stulet vatten är sött, bröd man äter i hemlighet smakar ljuvligt. 18 Han vet inte att de döda är där, att hennes gäster är i dödsrikets djup.

Heb: HAMAH = Göra ljud som liknar djur!
En massa av folk som Hav och Vågor
Ett stort uppror i en stad!
Det beskriver oron i en människas hjärta!

Hon sitter vid öppningen till sitt hus eller familj hon tronar ”On High Places” Återigen ser vi hur Paulus kopplar detta till sin undervisning.

EF 6:12 For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. (KVINNAN)

Vid öppningen till sitt hus eller familj tronar hon alltså! Hon kallar på ”Passagerare” står det i King James!

Ord 9:17 Stulet vatten är sött, bröd man äter i hemlighet smakar ljuvligt.18 Han vet (Förstår) inte att de döda (Rapha = Demonerna) är där att hennes gäster (Kallelsen leder till) är i dödsrikets djup.

Det är alltså en kallelse som handlar om onda andars läror! Så den här Kvinnan kommer en stor del av Kristenheten att inspireras av. (1 Tim 4:1) Det blir alltså en tågresa som slutar i dödsrikets djup!
OBS! Här kan du läsa om Tågdrömmararna – Kusligt vad det stämmer överens med allt detta!

Hur lät människorna som blev berörda? Man skrek skakade och gjorde djurläten! Här finns allting som står i Ord 9:13-18 Men vad blir nu fortsättningen?

Modern till alla skökorna har sitt namn på deras pannor! Kundalini kallas för den universella modern eftersom hon är moder kan hon alltså föda sina barn! (Det har vi redan tittat på Cosmic Christ) Vad händer när du får en ny födelse enligt Shaktipat Gurus? Vad är förresten Shaktipat? Det är Sanskrit . ”Energi” + ”Att falla” En Guru kan överföra detta genom beröring (Handpåläggning?) eller tala ut mantra (Fire) det kan även fungera på avstånd! Kommer ni ihåg hur det såg ut Benny Hinn slänger sin kavaj och ropar Fire – Hela rader faller!

Nu skall jag läsa upp punkt 9 här på en lång lista om Kundalini Kraftens verkningar! Du kanske sitter med ögonen slutna och helt plötsligt så börjar din kropp att uppföra sig märkligt dina lemmar rycker kraftigt och din mun börjar att stöta fram konstiga ljud. Helt plötsligt så låter du som djur. Fåglar Grodor Hundar eller Tigrar det låter inte vackert. Men det är den stora Gudinnan Kundalini som har visat sin kraft. Nu blir man ju betänksam! Det var ju exakt vad Kvinnan i Ord 9:13 skulle manifestera. Göra ljud som liknar djurläten!

JANNE OHLIN – GÖTEBORG


This entry was posted in BIBLE STUDY, Different Stuff and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.