Äkta väckelse eller Jannes och Jambres

Du har hört det går som ett mantra i kyrkorna år efter år nu.
2 Krönikeboken 7:13 Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk, 14 men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber (Gk: Aito) och söker mitt ansikte (Vem Jag är) och omvänder (Förändring av sinnet hur de tänker) sig från sina onda vägar (Hur de handlar bara efter egen vinning) då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. (Exakt som Jes 58) 15 Mina ögon skall nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som beds (Gk: Aiteo) på denna plats. 16 Jag har nu utvalt och helgat detta hus för att mitt namn (Där skall uppenbaras vem och hur jag verkligen är) skall vara där till evig tid. (Anden + Frukten = Församlingen) Och mina ögon och mitt hjärta skall alltid vara där

Jag skall senare visa att ordet Ödmjukar sig och Beder hör ihop. De som brukar använda dessa bibelorden från 2 Krön 2:7-17 har ofta igen ödmjukhet alls. När trosrörelsen ber kommenderar de Gud när ödmjuka rättfärdiga kristna ber vädjar de till Gud. Det var därför jag skrev att Ödmjuka sig och Beder (Gk: Aiteo) hör ihop.

Jag vill påstår att trosrörelsen och falska läror har fört oss bort ifrån den sanna ödmjukheten i Gud. Vi samlas till bön ena sidan vädjar till Gud medan du på den andra sidan kan höra helt andra böner som jag anser är en styggelse inför Gud (Judasbrev) – Vi kan omöjligt vara med i sådana samlingar Anden blir bedrövad upplever vi.

Fråga: Skall vi vädja till Gud i ödmjukhet när vi ber eller skall vi befalla honom? Hur kommer det sig att en del befaller honom har det med någon lära att göra? Mitt svar på den frågan måste bli ett Ja! Är det detta Gud menade med 2 Krön 2:7-16 att ödmjukhet innebär att vi vädjar till Gud istället för att befalla honom? Svar Ja!

Det grekiska ordet när vi beder är (Gk:Aiteo)

När Jesus ber att Gud skall sända hjälparen använder han ordet alltid ordet (Gk Erotao) vilket betyder att Jesus och Faderns står på exakt samma nivå i makt och Auktoritet, (Joh 14:16) Kolla nu ordet som används när vi beder till Gud (Gk: Aiteo) Det beskriver en tiggare som är så uthungrad men känner en som är rik han kommer till honom för att inte svälta ihjäl. Här kommer några bibelord på Aiteo så vi förstår hur sjuk trosrörelsens böner har utvecklas men bibeln varnade oss exakt för denna utveckling. (Judas brev)

Ordet Aiteo just här i Joh 14 bevisar att Bill Johnson tror han är Kristus i sin ande. Därför ber och vädjar han aldrig dessa falska superapostlar talar ut och skapar med sina egna ord.

Joh 14:11 Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. 12 Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. 13 Och vad ni än ber (Gk: Aiteo) om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. 14 Om ni ber (Gk: Aiteo) om något i mitt namn, skall jag göra det. 15 Om ni älskar (Gk: Agape) mig, håller ni fast (Gk: Tereo) vid mina bud.(Förändrar ni inte det Evangelium jag har givit er)

Här ser vi tydligt av sammanhanget att den som tror han är den som fått se sanningen Vem den Allsmäktige Guden är att han är Kungen i Guds rike. Du får se dig själv i hans ljus och vet och förstår att bara han kan hjälpa dig från att gå under. Tron betyder även trofasthet så sammanhanget visar att när vi förstår hur beroende vi är för att överleva. Så den som känner Gud är den som Tror och han ber (Gk: Aiteo) en sådan människa är det Jesus menar här Älskar honom. Han känner honom och förändrar inte vad han säger i Evangeliet för han är helt beroende av hans hjälp för sin överlevnad varenda dag.

1/ Han har sett sanningen
2/ Han har kommit till tro på sanningen
3/ Han känner Kungen och är totalt beroende av honom
4/ Bara en sådan människa kan be (Gk: Aiteo)
5/ Detta är alltså en människa som tror och älskar Kungen
6/ En sådan människa kallas rättfärdig och ödmjuk
7/ Bara en människa som känner Gud är totalt beroende av honom

Detta måste vara den väg tillbaka igen som de sanna profeterna måste predika de kan inte vara tysta: De Älskar Gud som Nehemja gjorde de predikar vägen tillbaka till Sion. Andens kärlek som grep Nehemjas hjärta att längta efter upprättelse av Sion och Jerusalem igen.

Detta är möjligt för Herren kan genom Anden kan starta om igen och är den den ende som kan återupprätta en församling och en människa. Vi måste tillbaka till den smala vägen Ödmjuka oss och Bedja (Gk: Aiteo)

2 Krön 7:14 men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber (Gk: Aito). Det brukar citeras i kyrkor och på stora konferenser men mitt folk går under i brist på kunskap om andliga saker är så sant (Hos 4:6) Andlig blindhet är straffet för olydnad och vi har förlorat kunskapen om Gud till och med i ledarskapet.

Det är lätt att i skriften plocka ut precis de verser som passar in vår teologi som vi vill ha fram hur förvriden den än är. Någon mer förvriden än Bill Johnson och New Wine har de ju lyckats hitta ut ryckta feltolkade bibelverser på och folk sväljer detta vänner vi har slutat testa andarna för länge sedan.

Ett bra exempel på detta kan du finna i Matt 16:19 och Matteus 18:18. Det ser ut som om Jesus säger i våra översättningar, att: Det vi löser på jorden det skallet vi skall “Binda” på på jorden det skall vara “Bundet i Himlen”. Och det ser ut i våra översättningar som om han säger att: Det vi “Löser” på jorden de skall vara “Löst” i Himlen. Naturligtvis har trosrörelsen snappat åt sig detta direkt för här jagas det ju efter olika mantlar och auktoritet hela tiden. Men den sanna kunskapen om dessa verser var absolut inget märkvärdigt för en Jude på Jesu tid. Det handlade helt enkelt om att kunna förstå skriften på ett rätt sätt och bevara det Gud menat det betyda från början.

1/ Att förändra skriftens betydelse och du förlorar nyckeln till kunskapen
2/ Att återställa skriftens betydelse till det Gud menat ger dig nyckeln till Kunskapen

Lägg märke till hur de som tar bort nyckeln är de som förlorar kärleken och träder in på Kains väg. De kommer att hata dem som återställer kunskapen till Gud igen. Förlorar du nyckeln till vad Gud menat från början kommer du hindra människor från att komma in i det sanna Guds Riket du kommer bara in i ett falskt Guds Rike.

Luk 11:49 Därför har också Guds vishet sagt: Jag skall sända till dem profeter och apostlar, och en del av dem skall de mörda och förfölja. 50 Så skall av detta släkte utkrävas alla profeters blod, som har utgjutits från världens begynnelse, 51 från Abels blod ända till Sakarjas blod, som utgöts mellan altaret och templet. Ja, jag säger er: Det skall utkrävas av detta släkte. 52 Ve er, ni laglärda! Ni har tagit bort nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte kommit in, och dem som är på väg in har ni hindrat. (Obs! Denna profetia uppfylldes bokstavligen år 70)

Men du måste förstå att vi kristna kan göra på exakt samma sätt och dra på oss en dom genom att föra människor bort från Guds sanna rike in i Bill Johnsons falska Guds Rike – New Wine!

Som troende har vi ansvar att både testa andarna och testa vad som sägs mot skriften. Om du inte gör det och följer de falska ledarnas tolkning kommer åt 70 ske igen säger Jesus.

Citat från Predikan i Kungsbacka: Guds hemligheter!

Jag var med om detta i somras när Gud la mig på sjukbädden totalt hjälplös vaknade på morgonen upplevde en övernaturlig händelse med Gud i realtid. Jag fick se bakåt och såg att Gud med sin stora mäktiga hand har genom yttre omständigheter samverkat allting just för att lägga mig här och uppleva honom. Han som är densamme igår och idag och i all evighet bryr sig om små korn i universum som mig och dig. Jag blev så överväldigad av denna upplevelse och så otroligt tacksam mitt i mina prövningar och min sjukdom. Vilken trygghet att ha Jesus som Herre och Huvud i sitt liv. Jag tänkte framåt med Guds löfte till Abraham i tankarna: Herren ville vara hans stora belöning och hans värde Jesus har betalat priset för min räkning med sitt blod. Han skall även bevara mig genom tron och vara min försvarare tills den stora förlossningens dag då min själ blir helt återlöst och en sluträkning sker. Jag läste något intressant i Luk 21 jag inte lagt märke till förut att det nämns en viss ordning och när vi ser och förstår den skall vi göra oss redo.

LK 21:28 Parafras: När ni ser och förstår att dessa saker jag talat om börjar att ske och återupprepas igen från början (Gk: Archomai) och börjar fullbordas. Då skall ni öppna ögonen och börja sträcka er och upphöja ert huvud (Gk: Kephale = Den uppståndne Herren – Klippan) för då börjar er fulla sluträkning för era själar att närma sig. (Jag skall berätta en profetisk dröm för er sedan)

Jag slog upp ordet i ett lexikon och det är solklart för mig: Det grekiska ordet (Gk: Archomai) kan faktiskt översättas som denna text = I think we need to rehearse the first scene again. = Då tar vi om det från början igen och dubbla profetiska uppfyllnader är inte ovanligt i bibeln.

Lägg märke till liknelsen om fikonträdet i versen efter (Lk 21:29) hur väl timat detta är av Jesus. Exakt 40 år senare förstörs alltså Jerusalem Templet och folket förs bort i fångenskap landet blir som en öken tills 1948 då står fikonträdet där igen.

Om det är så som jag beskrivit hur texten tolkas kanske en del som skämtat om de där blodmånarna får skrämselhicka istället. år 70 som Jesus förutsåg år 30 skall återupprepas från början igen. I så fall är omstarten från början när Israel 1948 blir fikonträdet (LK 21:29) Det här med blodmånarna som kallas Tetrader är så märkligt.

1 Mos 1:14 Gud sade: “Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!” De skall vara tecken (Heb: Moed) som utmärker särskilda tider, dagar och år, (Det måste vara samma som Kairos som är en tid Gud redan har bestämt i sitt rådslut) (Strax innan Guds rådsut fullbordas (Ef 1:9-10) och Herrens Dag kommer står det om Solen Månen Stjärnorna) (Om Jesu död var enligt Guds rådslut och Kairo skulle det ske något övernaturligt tccken från himlen) (Ordet kan även betyda att Gud bhudit till fest eller bestämt ett möte med dem)

1/ Solen och Månen + Stjärnorna skall vara (Heb Owt) på gammalhebreiska så skall alltså solen och månen vara tecken. Bokstäverna har var och en en särskild betydelse enligt experterna på detta skall budskapet bli:
Hammare
Spik
Kors

En del professorer på gammalhebreiska har nog exakt rätt när de beskriver “Tecknet” (Heb: Owt) betyder med varje bokstav: Kungen är fastspikad på ett Kors!

De tre vise männen talade om att till och med om ett tecken (Heb: Owt) på himlen att en Kung fötts så det är ju knappast ockult. Star of Bethlehem and the Wise Men (Mkt intressant artikel)

Sann Kristendom faller ner och tillbeder honom
Sann Kristendom skänker honom gåvor just för en person han är
Sann Kristendom kräver knappast tillbaka gåvorna i form av någon fördel eller välsignelse

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: (Heb Owt) Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel (Gud med oss)

Luk 2:10 Men ängeln sade: “Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. 11 Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. 12 Och detta är tecknet: (Heb: Owt) Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.”

Om nu detta med (Heb:Owt) stämmer talar ju Jesus om detta tydligt vi kan omöjligt bortförklara detta. Vi repeterar vad detta ord betyder! Vad är det första tecknet (Heb: Owt)

1/ Ni skall finna en barn lindat i en krubba i Betlehem (Heb Owt)
2/ Jesus gjorde tecken (Heb: Owt) fadern visade honom
3/ Kungen blev fastspikad på ett Kors (Heb: Owt)
4/ Det kom övernaturliga tecken (Heb: Owt) när Jesus Korsfästes
6/ Ett tecken (Heb Owt) som skall bli motsagt av många (Lk 2:34)

Blodmånarna på högtiderna i Israel stämmer exakt med vad Jesus sa:
Nationen Israel 1948 följs upp 1949–50 4 blodröda månar Påsk – Lövhyddohögtid
Jerusalem intas 6 Juni 1967 1967–68 4 Blodröda månar Påsk – Lövhyddohögtid
Agenda 2030 – Invigs september 2015 2014-15 4 Blodröda månar Påsk – Lövhyddohögtid. Denna sista Tetraden avslutades med en ovanlig Superblodmåne – Nu startar “The Great Reset” som är samma sak som Agenda 2030 Så det vi såg då är en signal om starten på det stora uppror som leder till Jesu Tillkommelse.

Vad jag tror Jesus säger är att händelserna som skedde år 70 kommer att återupprepas från början igen. Då flydde församlingen i Jerusalem till Petra ca 3 ½ till 4 år innan detta skedde en belägring av Jerusalem startade ca år 66 General Gallus. Det är ett fullständigt mirakel att den kristna församlingen kom undan massakern år 70 skriver flera. Petra är en klippa och det hebreiska namnet påminner oss om församlingens uppståndne Herre klippan Sela (Huvudet för Församlingen). Att upphöja Huvudet är alltså att vakna upp för tidens tecken stå stadigt fast i tron på det sanna evangeliet ända in i mål.

När du läser i bibeln kan du finna en enda lär som lär ut att vi kan kommendera Gud gör saker har kommit in sedan trosrörelsen det kan vi omöjligt förneka. Om du ändå gör det går du medvetet in och blir en fiende till sanningen tänk på det. Istället läser vi precis tvärtom det är endast i förkrosselse vi kan närma oss Gud och han oss. Så eftersom det är fullkomligt bevisat att du har aldrig funnit att vi kan kommendera Gud saker innan Trosrörelsen kom måste vi faktiskt ompröva allting. Vad är det för frukt som börjat växa upp ifrån ett nytt vinträd på bara 30 år – Hur ber de? Det avslöjar nämligen om du är kvar i sanningen eller börjat tro på lögnen!

Hur närma du dig Gud i bön ? Frimodighet har inte ett dugg med att kommendera Gud att göra saker som Trosrörelsen lär dig. Frimodig är du i ditt hjärta om du är rättfärdig och Guds Ande vittnar med din ande att du är ett Guds barn. Förstår du inte böckerna och Youtube videos från Trosrörelsen får dig att uppträda i högmod istället för ödmjukhet. Men Apostlarna varnade oss att Satan skulle bedra oss att tro att vi har auktoritet över både Satan och demoner och andliga omständigheter (Se Judas Brev)

Guds vilja är att låta Jesus Kristus bli din vilja och din kraft och bära en frukt som hans.
Jes 53:10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. (Genom hans Ande i vår ande)

1 Kor 15:45 Så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse. (Gk: En levande Själ) Den siste Adam blev en livgivande ande. 46 Men det andliga är inte det första utan det jordiska. (Gk: Det Själiska) Därefter kommer det andliga.

Det är endast på grund av blodet på Korset som vi kan bli födda pånytt från begynnelsen igen före tidens början.Då förstår vi genom Anden vad Jesus har gjort genom en överbevisning om det vi inte kan se med vår själ. Det är denna överbevisning om frihet om kallas rättfärdighet för den befriar dig från mörkrets välde vilket är fruktan. Det är bara klädda i denna underbara rättfärdighet som du blir beklädd med som döden och åklagarens makt över ditt liv är brutet. Vet du vad den sanningen skapar? Ödmjukhet och Sanningen överbevisar dig om vart du hade befunnit dig om inte vägen till nådens tron hade öppnats för dig. Vi går därför frimodigt in genom tron i rättfärdighetens klädnad och söker sann nåd framför tronen.

Den som upplevt sanningen; (Blivit född på nytt och fått sina hjärtas ögon öppnade) Han har sett Guds allsmäktighet och Nåd. Men han har även sett sitt behov av den inför tronen,

Det finns inga bibelställen som säger att vi har rätt att kräva saker ifrån Gud det är Trosrörelsens villoläror (Gnosticism – Antikristists ande) som förstört en hel Kristenhet. Det är otroligt att komma med ett sådant påstående men de liknar mer Satan än Kristus.

Jes 14:13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.’

1/ Satan vill att vår gamla människas själ inte skall dö ner genom korset
2/ Satan vill använda vår gamla människas själ för att göra hans vilja
3/ Han vill bygga en pyramid genom vetenskapen och de fallna änglarna för att nå över Guds Tron = Han vill inte vara begränsad till den 2:a himlen “The Abyss”
4/ En dag kommer alltså Gud öppna upp och ge honom möjligheten att göra uppror (2 Tess 2)
5/ Han får ett tillfälle att bedra hela världen men det uppfyller Guds vilja som är Guds hemlighet Ef 1:9-10.

Kom ihåg vad Jesus sa om de fariseer som alltid ville högre än alla andra.
Joh 8:44 Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till (Att bli högst) det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

Vi måste komma ihåg att vår tro är baserat på vad Gud gjort och vad han av nåd skänker och vi kan inte ens äga något av det. Det är bara när vi vet att han kan vi lita på som bön kan bli sann bön. Det måste vara baserat på att vi vet att han är mäktig att utföra det vi ber om när omständigheterna och hans tid är i Guds perfekt tid Matthew 26:39-44; John 14:14; 15:7; Hebrews 11:6; 1 John 5:14).

Folk som tror på en att man kan förvandla situationer genom visualisering och positiva proklamationer brukar samtidigt ha en annan ockult lära nämligen att de kan sända änglar som förändrar olika situationer detta är exakt som Voodoo fungerar. Ingen makt i hela universum kan förändra den plan Gud redan startat och arbetar efter hela änglavärlden ligger redan bunden under hans vilja,

Är bönen Fader vår vi som kommenderar Gud eller är det en Vädjan till Gud?

Mat 6:8 Var inte som de. Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber (Gk: Aiteo) honom om det. 9 Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn. 0 Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.

Vad var det jag sa förut om att de första som fryses ut ur en sådan rörelse som New Wine är de som studerar bibeln på djupet. Grekiskan och Hebreiskan avslöjar dem direkt som lögnare så teologer vill man förlöjliga och stänga ute från talarstolarna. Ordet vi skall be fadern om är inget vi kommenderar Gud att göra som trosrörelsen lär ut utan precis tvärtom. Det är exakt samma grekiska ord för bön vi tittat på innan (Gk: Aiteo)

EF 1:11 I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut…..

Jes 14:27 Ty HERREN Sebaot har beslutat det, vem kan då göra det om intet? Hans hand är uträckt, vem kan då hindra den?

Du ser kristna runt omkring dig som inte känner Herren det står om dem i trosrörelsen som tror de har fått auktoritet att förändra Guds vilja genom att de tror de kan bekämpa Satan.

Jud 1:10  But these speak evil of those things which they know (Gk: Eido) not: but what they know naturally, as brute beasts, (Själiska) in those things they corrupt themselves. (De saknar alltså pånyttfödelsen och Andens undervisning de saknar Kunskapen om Gud som bara Anden kan ge)

Jag vill påstå att detta har med att pröva andarna att göra om jag själv hör någon som skryter över att man har makt över Satan och den fallna andevärlden. Då är det för mig ett stort varningstecken! Detta är så blandat i dagens kristenhet att du kommer att nästan få höra detta överallt. Att be är att vädja som jag sa Aiteo: Kolla nu ordet som används när vi beder till Gud (Gk: Aiteo) Det beskriver en tiggare som är så uthungrad men känner en som är rik han kommer till honom för att inte svälta ihjäl.

Den som känner Gud förstår det här för de har gått den smala vägen de har tvingats av med sin egen kraft och är nu helt beroende av hans kraft och hjälp. Naturligtvis kommer inte en sådan människa som känner Gud att ställa krav och kräva sker av honom.

De som går den breda vägen har aldrig lärt sig att bli totalt beroende av Gud de har inte lärt sig hans väg de vandrar som dårar. Det kommer uppenbarligen en dom över Guds hus jag kan säga så mycket att Gud visat att den är på väg den skall skilja de högmodiga från de ödmjuka.

1/ Högmodig är den som tror de kan komma till Gud och kräva saker av honom. Jannes och Jambres – Magiker!
2/ Ödmjuk är den som gått den smala vägen och gjort sig totalt beroende av att Gud agerar i enlighet med vad han lovat – Som Mose i kärlek och lydnad!

Det är omöjligt att väcka upp någonting som aldrig Gud startat. Gräshoppor och Pest det sänder Gud som straff för olydnad. Jag ser detta idag som ett straff över kristenheten också därför att vi har förkastat sanningen och börjat följa ett annat Evangelium. Vi har gjort det därför att vi har följt andra en annan Jesus vi predikar ett annat evangelium vi gått helt enkelt på onda vägar. Det tragiska är att de som kanske ber denna bön är de som följt de onda vägar som trosrörelsen själva skapat som utvecklat sig till NAR och Toronto och nu senast Bethel ChurchBill Johnson och hans grenar som kallas New Wine. Här följer en profetia av Kennneth Hagin (Trosrörelsens fader) och även han talar om att det övernaturliga skall bli naturligt. = Det är exakt dit New Age vill ha hela världen för att nå sitt mål de vill vi skall tro att Gud är i alla Pantheismen, Men det är en lögn! Jag tror att detta är den lögnen 2 Tess 2 beskriver att de som inte ger kärleken (Agape) till sanningen rum skall bedras att tro. Agape innebär att man inte förändrar grundbetydelsen i evangelium. (Joh 14:21) Laglöshet betyder att man gör det för egen vinnings skull. (Se de som säger Herre Herre i Matt 7)

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst (Parousia) är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Jag tog upp detta i en predikan jag ser en falsk Jesu tillkommelse (Mp3) /Text / eftersom Parousia betyder att: En Kung kommer med sin personliga närvaro mitt bland sitt folk. Satan avgrundens Kung – Det som skedde i Egypten kommer att ske igen men nu på ett andligt sätt.


Upp 9:11 Som kung (Satan) över sig har de avgrundens (”The Abyss”) ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon. (1 Mos 1:2) Jag vet eftersom vi kände Sven Reichmann att han trodde detta scenario var fullt möjligt.

Jag har hört vittnesbörd om hur många kommit ur den här falska vägen men de flesta av dem som klarar det har ett äkta evangelium i botten sedan barnsben eller äldre. Ordet väckelse innebär ju att Gud själv måste lysa upp vårt hjärtas öga det är samma sak som att han gör någonting med sin Ande i vår ande. Vi behöver en äkta väckelse då men de som ber om det måste vända om från sina onda vägar och sluta följa andra evangelier annars är det omöjligt.

GUD VILL STARTA OM VÄCKA OSS FÖRA OSS TILLBAKA IGEN PÅ VÄGEN – FELET ÄR ATT VI VILL FÖLJA ANDRA EVANGELIER.

När vi tänker väckelse tänker vi antal och att vi och vår kyrka skall öka i antal så vi skall bli berömda. Det är därför de falska profeterna kommer fortsätta hålla oss kvar på falska vägar år efter år. I New Wine Kyrkorna i England är det vanligt att falska profeter lovar otroliga saker över en kyrka och det drar folk och förväntan. Läste att 1000 tals lämnar kyrkorna besvikna lurade på pengar och fått fullt av falska profetior men givetvis kommer ingenting att hända det är ju byggt utan grund från början.

Gud både vill och kan starta en förnyelse i en församling om vi vänder oss bort från falska evangelier om Gud och hans rike. Men då måste det funnits något äkta där från början det brukar det finnas hos de äldre men de mobbas bort från de nya falska församlingarna som växer upp.

1/ Om hans folk vänder bort ifrån sina onda vägar New Wine och NarLatter Rain vilket leder till upphöjelse av människan. (2 Krön 7:14)
2/ Om hans folk vänder sig till ljuset som strålar från Kristi ansikte i det sanna Evangeliet (2 Krön 7:14)
3/ Om hans folk ödmjukar sig och beder det ordet är Aiteo på grekiska (2 Krön 7:14)
4/ Då skall Gud åter väcka oss och lysa upp våra hjärtans ögon det är låta sin Ande flöda igen i församlingen i Kristus

När vi startade våra hemsidor och började Parousia Mission gjorde vi det därför att Herren talade om Nehemja. Det som låg på Herrens hjärta är alltid tillståndet bland hans folk han lade en nöd på våra hjärtan. Jag är säker på att det var samma sak Nehemja upplevde när han såg Jerusalems murar nedbrutna.

Neh 1:1 Nehemjas, Hakaljas sons, berättelse. Det hände i månaden Kislev i det tjugonde året, när jag var i Susans borg, 2 att Hanani, en av mina bröder, och några andra män kom från Juda. Jag frågade dem om judarna – de som räddats och som fanns kvar efter fångenskapen – och om Jerusalem. 3 De sade till mig: “De som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och de lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nerbruten och dess portar nerbrända.” 4 När jag hörde detta satte jag mig ner, och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. 5 Jag sade: “O, HERRE, himmelens Gud, du store och fruktansvärde Gud, du som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud.

1/ Om du verkligen älskar Gud är du berörd av tillståndet för församlingen
2/ Jerusalems mur (Sinnet – Tankeättet – Försvaret) – är nedbrutet av ett annat evangelium
3/ Portarna som står för viljan och här samlades alla visa ledare var förtärt av en falsk eld

Vad är den äkta troendes respons?
A/ Nehemja insåg att bara Gud kan upprätta detta igen
B/ Nehemja sörjde djupt förkrossad över Guds verk och ödmjukade sig inför Himlens Gud
C/ Han ödmjukar sig själv och ser Guds storhet och påminner Herre (JHWH = Förbundets Gud)
D/ Bönen han ber påminner Gud om hans nåd över dem som älskar honom att upprätta dem igenom att de vänder åter till de gränser som förbundets Gud vakar över (Neh 1:5-6)
E/ Gud hör bönen som är Aiteo i NTVi är där utfattiga tiggare som måste ha hjälp annars går vi under.

Joh 14:26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Lägg märke till att det handlar om att Gud kan starta om igen från början om vi vill och ödmjukar oss.
1/ Han vill hjälpa oss och kommer sänd i Jesu namn ifrån Kungen själv
2/ Han skall upprätta hela evangeliet på dess grund igen
3/ Han skall påminna oss om samtliga ord som Jesus undervisat om
4/ Det måste föra med sig kraftiga befrielser från mörkrets välde många människors förvandling
5/ Djävulen kommer att försöka förstöra allt verk som är äkta så räkna med attacker på alla områden

Vi behöver inga nya Apostlar och Profeter med nya uppenbarelser allting ligger redan uppenbarat och Gud har talat färdigt genom sin Son Jesus Kristus. Vi behöver sanna Guds röster i det här landet som kan väcka hjärtan genom Andens kraft. Glöm inte bort att detta har Gud också gjort genom historien när han tycker det passar honom.

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. (Profeten 5 Mos 18 = Messias Joh 4) Honom har han insatt till att ärva allting, (Också vi som är köpta av honom) och genom honom har han också skapat världen. 3 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden. (Vi är i honom därför kan ingenting rubba oss i honom)

Janne Ohlin kommentar: Gud har velat gjort det helt klart att han innan Nåden och Sanningen uppenbarades genom Jesus Kristus har genom både Mose och Profeterna på olika sätt velat visa att något större och fullkomligare är på väg längre fram i tiden. Det var därför jag tror Gud medvetet vart tyst lika länge mellan profeten Malaki och Jesus som han var mellan fångenskapen i Egypten då Mose sändes av Herren till Folket. Men denna gång kom han som brann i en buske i öknen och sände Mose själv och besökte sitt folk efter 430 år.

Förra gången det skedde genom Mose kom påsken då räddades de som lydde och slaktade lammet och hade genom tron blod på sina dörrposter. Nu kommer slutuppfyllelsen det innebär att fördärvaren förgör alla som inte tror på Jesu försonings blod som det sanna påskalammet på Golgata.

Upp 8:13 Och jag såg, och jag hörde en örn flyga högst uppe på himlen. (Gk: Meso-Outanos = Mittenhimlen = 2.a Himlen – ”The Abyss”) Den ropade med hög röst: “Ve, ve, ve över jordens invånare för de basunstötar som återstår, när de tre andra änglarna blåser i sina basuner.”

Upp 9:1 Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna, som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn.

Rev 9:1 And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven  unto the earth: and to him was given the key of the bottomless pit. 

Upp 9: 2 Stjärnan öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. 3 Ur röken kom gräshoppor ut över jorden, och åt dem gavs en sådan makt som skorpionerna på jorden har. 4 De blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. 5 De fick inte rätt att döda dem men väl att plåga dem i fem månader, (150 dagar i snitt) och den plågan var som plågan av en skorpion när den stinger en människa.

1 Mos 7:24 Och vattnet stod högt över jorden i etthundrafemtio dagar. (5 Månader med 30 dagar i snitt/

Upp 9:11 Som kung över sig har de avgrundens (”The Abyss”) ängel, (Satan Joh 10:10) som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon. (1 Mos 1:2)

1/ Vid ett basunljud (Upp 9:1)
2/ Skall en stjärna upptändas och kastas ut (Ex) ifrån den 2:a himlen) (KJ Upp 9:1)
3/ Grekiska: Jag såg en stjärna upptändas så den lyste som en blixt den kom ut ur (EX) himlen (Gk: Mesos-Outanos = Mittenhimlen = 2.a Himlen – ”The Abyss”) Exakt så står det att Satan skall komma på grekiska med sina fallna änglar som en Kung till sitt folk (Parousia) När Guds bestämda tid är inne (Gk:Kairos) får Satan Auktoritet (En Nyckel en auktoritet at öppna The Abyss) då måste en mycket bestämd tid vara inne (Gk: Kairos) (2 Tess 2:6) (När han får nyckeln (Upp 9:1) Han får inte röra de som har Guds sigill på sina pannor (Upp 9:4)
4/ Den kastades ner på jorden (Upp 9:1) Amos 3 Upprepar samma scenario) Där står det att profeterna skall varna innan detta sker.

5/ Satan som kommer ut är Kung över Mörkret som kommer ut ur ”The Abyss” Man kan säga att man nu får den kung man förtjänar.

6/ Kungens namn (Falska Parousia) är fördärvaren eller Abaddon (Upp 9:11)

7/ Detta är exakt upprepning av vad som skedde Egypten (2 Mos 12.23)

2 Mos 12:23 Ty HERREN skall gå fram för att slå Egypten. Men när han ser blodet på det övre dörrträet och på de båda dörrposterna (Heb: Han skall noga undersöka att det finns där) skall han gå förbi dörren och inte tillåta fördärvaren (Abaddon = The Destroyer) att komma in i era hem och slå er. 24 Detta skall ni hålla. Det skall vara en stadga för dig och dina barn för evigt. (Detta är nu en verklighet i oss genom Jesus Kristus)

Detta är exakt vad jag ser komma över världen när Herrens Dag är inne Gud sänder Gud det sanna evangeliet om Guds Rike. Satan (Farao) har ett falskt evangelium om Guds Rike de falska profeterna kallas för Jannes o Jambres. Men de höll människor utanför Gosen (Heb: Dra sig nära någon = Helgelse) utanför det sanna Evangeliet. Det står att Gud kommer noga att kontrollera att det verkligen finns lammets blod på dörrposterna och honom kan vi inte lura. (2 Mos 12:23)

Paulus tar bilden på Exodus själv och jämför den med ändetiden så historien kommer att upprepa sig.

2 Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. (Gk: I den sista tiden skall församlingen tömmas på kraften han menar den äkta Andens Kraft). När man läser ihop kapitlet förstår man att man kommer att bli bedragen att förändra Evangeliets mening till att mena någonting inte Jesus menat (Laglöshet) På hebreiska kallas detta för laglöshet Andens äkta kraft kommer att dra sig undan och ersättas av trolldomskraft (2 Petr 2:1-23) man kommer att kalla den kraften för nya namn för att den på ytan skall se kristen ut men det är exakt samma kraft som New Age: Detta har hänt förr i Israel som en förebild då kallades det Baalsdyrkan. Det fattar du väl att det skedde manifestationer där Baal uppenbarades.
”Smörjelsen”
”Närvaron”
”Kraften”

2 Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. 9 Men de kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap skall bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres.

Jag hörde en kommentar på detta som menade att man agerar i en kraft som ser ut att vara Andens men det är i ”New Age”. Detta liknar ju Bill Johnson och New Wineyttre skakningar” ”Manifestationer” – Detta ger oss en ännu tydligare bild på New Wine de ser ut att ha ett yttre sken men saknar ett inre livet ifrån Anden och Guds Rike. Han säger oss tydligt att vi skall hålla oss borta ifrån dem.

2 Tim 3:2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, 4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

Detta Guds falska Rike de som bygger utan grund lurar dem att inta samhällets 7 berg det handlar endast om att jaga ett yttre sken. Ofta talar man om upprättandet av Nya Apostlar och Profeter som man påstår skall förlösa jordens största väckelse – Jag tror detta är det stora avfallet istället som Paulus talar om i 2 Tess 2.

De kommer att se ut som de har kraft genom skakningar och yttre manifestationer. Just därför kommer de lura så många människor för går du dit får du göra olika konstiga upplevelser som inte står i den här boken.

De kommer att vara de bedragna på den breda vägen Guds Rike för dem är bara det yttre inte det inre Anden. Detta yttrar sig nu och splittrar kyrkor över hela världen – det sa Jesus att en sådan tid som denna skulle komma. Men han sa också att det kommer två grupper uppstå som har valt sida. Bara de som har öron kommer att förstå (De Förståndiga) HÖRA (Heb: Shema: Lyssna – Förstå – Lyd = Älska)

Dan 12:8 Jag hörde detta men förstod det inte, så jag frågade: “Min herre, vad blir slutet på allt detta?” 9 Då sade han: “Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. 10 Många skall bli renade och tvagna och luttrade (Tuktade – Aj Aaj! ) men de ogudaktiga (Men de Laglösa på den breda vägen) skall bedriva sin ogudaktighet (Laglöshet = De som förvrider Guds Evangelium) och ingen ogudaktig (Ingen som på den breda vägen) skall förstå detta (De som Lyssnar – Förstår – Lyder – Älskar Herren) men de förståndiga skall förstå (Gud kommer att själv genom Anden uppenbara för dem vad som skall komma Joh 16:13)

Varför tuktas man? Jo det är nåd vi måste få mogna och kunna skilja på den som är ont och som är gott. Det finns bara ett sätt säger Paulus annars formas vi som lever i den sista tidsåldern till New Age allihop bara korset (Ataret) kan övervinna mörkret i denna onda tidsålder.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er (Gjuts inte samman) inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. (Skilja på Ljus och Mörker)

Varenda dag utsätts vi för medveten propaganda för att få oss alla i världen att tänka på samma sätt. Media brukar kallas för den tredje statsmakten nu börjar saker sakta men säkert förbjudas sägas. Jag tror att det kommer att sluta med att en religiös maktapparat bildas som sätter upp internationella lagar inom världsregeringen inom vilka vi måste hålla oss. Man håller redan på att sätta upp ett hemligt system i västvärlden som finns i Kina där man gör skillnad på människor. Tack o lov är Herren både vår försvarare och vårt värde han står högre än alla kreditsystem tillsammans. Detta är ett ockult system och New Age de manipulerar dig in i. Tiden är snart slut dra iväg till Gosen med Guds folk – Vi måste leva nära Herren nu!

Janne Ohlin – GöteborgThis entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY and tagged . Bookmark the permalink.