Ande Själ – Kropp 1

1Tess 5:23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.

1/ ANDE – Den del som Gud kan kommunicera med som är föll
2 / SJÄL – Känslor – Vilja – Förstånd
3/ KROPP – Våra 5 Sinnen

Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom.

EF 1:9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, 10 den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. 11 I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, 12 för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära. 13 I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill. 14  Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas.

1 Mos 2:7 Och HERREN Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ

1 Mos 2:7 And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living (Chay) soul. (Heb: Nephesch)

1/ Han tog jord och formade honom
2/Han blåste livsande i hans näsa
3/ Han blev en levande själ

1 Mos 6:17 Se, jag skall låta floden komma med vatten över jorden för att utrota alla varelser under himlen som har livsande. Allt på jorden skall förgås.

Gen 6:17 And, behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life, from under heaven; and every thing that is in the earth shall die. 

1/ Kroppen är ju det som går i graven när jag dör!
2/ Själen däremot är det vi brukar kalla min personlighet där finns mitt förstånd och min vilja och mina känslor. Själen är den del av mig som är medveten av olika saker som tänker och det är själen som ta olika beslut. Men Gud har hos varje mänsklig varelse skapat en del som är oerhört viktig för vår kommunikation med en Gud som är Ande nämligen en ande för att kunna uppfatta vad han vill oss.

VAD SOM SKER NÄR JESUS DÖR ÄR VIKTIGT

Varför sätter Gnostcismen både då och nu in sina villoläror just här de för både Kenyon/Hagin och  Bill Johnson så här ligger en stor hemlighet vi måste ta reda på. För håll med om det att när Jesus Kristus som är både 100 % Gud för att föra Gud till oss. Och 100 % människoson för att föra oss till Gud dör på korset satsat Satan allt han kan för att förvirra oss. Dessa Gnostiska trosförkunnare går så långt att de gör Jesus till synd för oss när blev han det egentligen. Då var ju Jesus inget syndfritt offer om han någonsin blev en syndare.


2 Kor 5:17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. 18 Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 19 Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. 20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

Naturligtvis dör han som vårt perfekta syndoffer det är totalt omöjligt att han kunde gjorts till synd för då hade ju till och med rövarn på korset dugit. Hagins lära på denna hädelse är JDS Bill Johnsons kallas för Kenosis men innebörden är den samma när Jesus dött som fläckfritt offer har han enligt dem tagit av sig sim härlighet och dött som vanlig människa det är teologiskt totalt omöjligt.

Bill Johnsons lära är lite listigare men får exakt samma resultat kallas för Kenosis (Nu kan vi alla göra vad Jesus gjorde säger han lögnaren)


Hagins är lättare att se den kallades för JDS och undervisades på Livets Ords bibelskola 1984

“Andlig död betyder mer än att vara skild ifrån Gud. Det innebär också att ha satans natur… Jesus smakade döden, den andliga döden… Nere i de lidandes fängelse – nere i själva helvetet – tillfredsställde Jesus rättvisans krav för var och en av oss, eftersom han dog i vårt ställe… under det att Gud öste sin vrede och dom över Jesus, så kände Jesus att detta bröt hans och Faderns gemenskap fullständigt. Varför behövde Jesus födas? För att bli som vi är; separerad ifrån Gud. Han smakade den andliga döden för varje människa.” (Citat Bibelfous “The Name of Jesus”, Kenneth Hagin

All denna villolära går ut på att förminska Jesus och upphöja människan istället. Han säger att det inte finns någon sjukdom i himlen då skall vi inte ha någon på jorden heller, Allting som Jesus lovar skall komma efter Jesu tillkommelse lovar dessa gnostiska lärare redan nuFil 3:8 Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus 9 och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. 10 Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delarhans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, 1 i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda.

Men det fanns redan på Apostlarnas tid de som drev evangeliet till mer än det lovade! Precis som New Wine och Bill Johnson gör idag! Han misslyckades med sin teologi för hans fru Benni dog nyligen! Men han sa att det kommer en villolära att sprida sig över hela jorden som har med överdriften av skriften att göra, Det hade redan kommit in i Korint.


2Ti 2:16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg – i ogudaktighet, 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus, 18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum.

1 Kor 4:6 Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. 7 Vad skiljer dig från andra? Vad äger du, som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då, som om du inte hade fått det?

Jag har en predikan den 29/8-22- som heter Guds Hemligheter där Paulus varnar för exakt samma sak som vi ser sker idag man passerar gränser där människor riskerar att förlora sin frälsning. De har exakt samma lära som Hagin/Bill Johnson vi ser den livsfarliga Gnosticismen komma tillbaka igen. Jag beskrev det helt ort i Kungsbacka:
Inte undra på att Herren talade om försoningens ämbete för det nämns särskilt till Korintierna som en motsats till Ormens attacker. Där ormen får skina där råder skillnad på människor men där försoningen får tillträde där förlorar ormen sin makt. Försoningen talar om att Jesus Kristus har dött och uppstått och enbart i ljuset från hans ansikte upprättas allting och får sitt rätta värde.

Nu skriver Paulus sitt andra brev till Korint villoläran har ökat i kraft och därför har ormens sken ökat i kraft. Detta gör skillnad på människor så det är mörker och synd fast det ser ju väldigt andligt ut hur många skulle idag kunna genomskåda skillnaden mellan mörker och ljus? Att uppleva Kungen som uppstånden i sitt hjärta och bekänna det med sin mun lämnar inget utrymme för något falskt sken.

2 Kor 5:12 Inte så att vi på nytt vill rekommendera oss själva inför er, men ni får tillfälle att berömma er av oss, så att ni har något att svara dem som berömmer sig av (Skiner av) yttre ting (Deras falska Apostlar) och inte av det som finns i hjärtat.

Detta falska sken hade tagit över församlingen de övermåttan höga Apostlarna. Har satt sig som Herrar över lärjungarna här råder mörkret för där det råder skillnad mellan människor.

1/ Där finns inte tron som skänks av nåd från huvudet som äger den
2/ Så fort något skiner av något yttre där råder synden
3/ Där synden råder där skall ju lön utbetalas och det är död
4/ Då vet du att där kan nåden inte verka

Vad kan då Guds Visdom ge dem för svar? Paulus gapar inte och skäller han höjer inte sin röst han låter Anden inspirera orden. Han är nog troligen väldigt ledsen och bedrövad men du ser Paulus vet att vi människor måste få göra våra val även i Kyrkan.

2 Kor 5:17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. 18 Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 19 Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. 20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

For he hath made him to be sin for us – The Greek here is, ‘for him who knew no sin, he hath made sin, or a sin-offering for us.’

Paulus attackerar tankebyggnaderna som råder i församlingen och han gör det inför Guds ansikte. För den sanna tron och nåden som skänks från huvudet till församlingen gör inte skillnad på människor. (Jak 2:1)

Rövaren utbrast från sitt hjärta på korset att idag skall du vara med mig i paradiset. Alltså var Jesus fortfarande ett perfekt syndoffer och både människosonen och Guds Son samtidigt. Jesus frälsare och Herren (JHWH) Kyrios (Adonai) räkna in mig med dina blodköpta när du kommer till dit rike. Jesus sa. Amen! Den kommer av samma ord som Abraham svarade Herren: 1 Mos 15:6 Och Abram trodde (AMAN) på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet.Nu talade alltså Jesus sitt levande ord i realtid rakt in i rövaren på korset och det födde tro i honom..

Rom 10:17 Alltså kommer tron (ÖVERBVEVISNINGEN) av predikan (AV EVANGELIET) och predikan (DET SOM PREDIKAS BLIR LEVANDE) i kraft av Kristi ord. (RHEMA) 18 Men nu frågar jag: Har de kanske inte hört? Jo, mer än så: Deras röst har gått ut över hela jorden och deras ord till världens ändar.

1/ När Jesus dog så tog de hans kropp och placerade denna i graven.
2/ Jesus menade att han skulle föra Rövaren till Paradiset genom sitt fullkomliga offer
3/ Jesus dör: I dina händer lägger jag nu min ande (Lk 23:46)

Vi kan även se detta i tabernaklet som var 3 delar
1/ Yttre Förgården (Undervisningen och Tvättkaret och Altaret = Korset) = Köttet kan inte behaga Gud
2/ Det Heliga (Här inne skedde tillbedjan)
3/ DAH (Du tillber Gud genom ande och sanning och själen idag)

Men det var något som gjorde att saker förändrades drastiskt när Jesu fullständiga offer offrades en gång för alla som Jesus bevisade genom att ge Anden år alla som trodde på honom. På lagens tid fanns fortfarande ett allra heligaste med ett förhänge som bevisade att tiden inte var inne för en bättre ordning den skulle Jesus fullborda.

Heb 10:1 Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs, fullkomna dem som träder fram. 2 Skulle man inte annars ha upphört att offra? De som förrättar offertjänsten skulle då redan en gång för alla ha blivit renade och inte längre haft några synder på sitt samvete. 3 Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synder.  4 Ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder. 5 När Kristus träder in i världen säger han därför: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. (Gud beredde själv ett perfekt offer för oss)

Våra synder givetvis) 6 Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. 7 Då sade jag: Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig.  8 Först säger han: “Offer och gåvor, brännoffer och syndoffer begärde du inte och gladde dig inte”, fast de bärs fram enligt lagen. 9 Sedan säger han: “Se, jag har kommit för att göra din vilja.” Så upphäver han det första för att fastställa det andra. 10 Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.

Rövaren hängde med Jesus på Korset och hann som beskrivs kan ju inte varit någon annan än Gud själv som kom som människa:
1/ Människosonen (Medlare)
2/ Guds Son (Medlare)

När du nu tittar på ta Heb 8:1 Detta är en huvudpunkt i vad vi säger: Vi har en sådan överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen
Heb 8:2 och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet som Herren själv har rest och inte någon människa. tabernaklet på jorden som är en bild av vad som sker i himmelen så går alltså Jesus in där med sitt dyrbara rena blod för att köpa oss fria inför Gud.

Men detta var absolut inte fullbordat när rövaren bekände Jesus på korset ännu men om bara några timmar skulle det fullbordas.


Heb 9:6 Så blev det ordnat. I det främre rummet går alltid prästerna in och förrättar sin tjänst. 7 I det andra rummet (DAH) går endast översteprästen in en gång om året, och då aldrig utan blod, som han bär fram för sina och för folkets oavsiktliga synder. 8 Därmed visar den helige Ande att vägen till det allra heligaste ännu inte har uppenbarats, så länge det främre rummet består. 9 Detta är en bild av den tid som nu är: gåvor och offer frambärs, men de kan inte fullkomligt rena samvetet (Gk: SUNEIDESIS) hos dem som offrar. Kom ihåg hur viktigt ordet EIDIÒ var det kan bara Anden uppenbara för våra pånyttfödda andar.

Här bevisar att Bill Johnson och Kenneth Har sått in en massa ogräs och förstört Guds Evangelium för i princip säger de att hans offer inte räcker för att rena en människa från synder. De kräver nu att dessa stackars andligt karismatiskt förförda människor blir föra in i ett system där de tvingas bygga ett synligt Guds Rike på jorden. De säger ju att Jesus bara var ett mönster för att alla människor nu skall fullborda Jesu uppdrag att upprätta Riket på jorden. Detta är en ren hädelse mot Jesus Kristus och jag har sett domen som är på väg.

Jud 1:14 Om dem har också Hanok i det sjunde släktledet efter Adam profeterat: “Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga 15 för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom.” 16 De knotar och klagar och följer sina begär. De är stora i orden och smickrar dem som de kan ha nytta av. (Trosrörelsen alltså eller New Wine med andra ord)

Men nu sa jag var det bara timmar kvar till något jättestort skulle inträffa som bevisar att Bill Johnson och Kenneth Hagin är villolärare! Jesus var tvungen att rivas sönder som ett bröd och förlåten i templet rivas mitt itu när profetian skulle uppfyllas helt och hållet. Nu när rövaren hängde med Jesus var lagen en verklighet bara några timmar senare uppfyllde Jesus lagen och då måste han ha varit ett perfekt offer. Följande händelser sker nu!
1/ Påskalammet undersökts hos prästerna inget fel på det
2/ Rövaren bekänner Jesus som Herren lovas bli välsignad och komma till paradiset
3/ Jesus dör prästerna blåser i basun över hela Jerusalem påskoffret är offrat för er
4/ Förlåtet i templet rivs mitt itu som ett bröd rivs itu
5/ Nu skulle en del fä uppenbarat en del inte vad som verkligen skedde
6/ Kom ohåg den tid som Heb 9:8:9 Jordiska och Själiska skall byts ut mot Heb 8:2 Det himmelska det Andliga

När Jesus hängde där med rövarn uppfylldes lagen Jeus kan inte ljuga


Mat 27:50 Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. 51 Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, 52 gravarna öppnades, och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. (Rövaren som fått löftet troligen) :53 De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många. 54 När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: “Denne var verkligen Guds Son.”

JESUS UPPFYLLER LAGEN OCH BLIR ABRAHAMS VÄLSIGNELESE

Parafras:
V 6 – Jag Herren (JHWH) förändras aldrig därför att jag är förbundsguden är ni kvar inför mig. Ni har aldrig vandrat efter mina stadgar och hållit dem detta är ju lagen som bara Kristus kan uppfylla själv

Mal 3:7 Alltsedan era fäders dagar har ni vikit av från mina stadgar och inte hållit dem. Vänd om till mig så skall jag vända om till er, säger HERREN Sebaot. Men ni frågar: “Varför skall vi vända om?”


5 Mos 10:12 Och nu Israel, vad begär HERREN, din Gud, av dig annat än att du fruktar HERREN, din Gud, att du vandrar på alla hans vägar, att du älskar honom och att du tjänar HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ, 13 så att du håller HERRENS bud och hans stadgar, som jag i dag ger dig för att det skall gå dig väl. (Det är omöjligt under lagen)

Rom 8:3 Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. 4 Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.

Mal 3:10 För in hela fullhet en i mitt tempel (Det är Jesus Kristus) det var aldrig menat med något 10 % . Gud är alltid ute efter 100 % (NT) Då när jag ser att det är uppfyllt i mitt förrådshus (Jesus Kristus) När fullheten har kommit in så skall ni en bekräftelse på det ni skall få se något rivas mitt itu i templet (Förlåten som är hans kött) Den som nu förstår vad som skett kommer jag att öppna mitt himmelska fönster och förrådshus över. Det kommer bli en sådan välsignad ström så att den kan ni aldrig omfatta eller förstå.

DETTA BEVISAR JU ATT JESUS KRISTUS INTE BLEV TILL SYND UTAN VÅRT PERFEKTA SYNDOFFER

De bevisar att vare sig Bill Johnson eller Trosrörelsen accepterar Jesu offer som tillräckligt att föra in dig i hans totala vila. Konsekvensen blir att du tvingas producera andliga resultat och det kusliga är att en del av dem säger att de ”gåvorna” eller ”talenterna” har du med med dig från födseln. De nya Apostlarna och Profeterna är nu enligt Latter Rain insatta att förlösa det som funnits där sedan du föddes. Är det någon men som tänker på New Age och ”gudagnistan” de skall förlösa över ditt liv. Det verkar som många redan i Bethel och New Wine passerat över New Age gränsen för länge sedan och värre verkar det nog bli.-

Tro inte att jag sitter här och njuter av att avslöja det falska jag har verklig nöd för våra ungdomar som utan kunskap och urskiljning hoppar på varje rörelse bara därför att det är lovsång och upplevelser. De begriper inte att dessa manifestationer har följt med Baals dyrkan i alla tider,

Det som kanske är det viktigste med hela studiet är att det visar att Jesus Kristus blev vår t perfekta offer på Golgata. Det är totalt teologiskt omöjligt att ha kan ha gjort till synd,

Vem var det som Adam var en förebild på? Oss eller Jesus Kristus kungen Riket? Jesus Kristus ja men då bevisar ju skriften att just Messisas måste lida Korsdöden. Ge sig själv som ett fel fritt offer för oss.

Heb 10:1 Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs, fullkomna dem som träder fram. 2 Skulle man inte annars ha upphört att offra? De som förrättar offertjänsten skulle då redan en gång för alla ha blivit renade och inte längre haft några synder på sitt samvete. (OBS! läs detta studie o cu cill uppöleva vila SUNEIDESIS) 3 Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synder. 4 Ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder. 5 När Kristus träder in i världen säger han därför: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. (Vilan= Att offras för mig) 6 Brännoffer och syndoffer gladde dig inte 7 Då sade jag: Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. (Vilan = Han gör det genom mig) I bokrullen är det skrivet om mig. 8 Först säger han: “Offer och gåvor, brännoffer och syndoffer begärde du inte och gladde dig inte”, fast de bärs fram enligt lagen. 9 Sedan säger han: “Se, jag har kommit för att göra din vilja. ( Vilan = Igenom oss) Så upphäver han det första för att fastställa det andra 10 Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.

Luk 24:25 Han sade till dem: “Så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. 26 Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet?” 27 Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna. 28 När de närmade sig byn dit de var på väg, verkade det som han ville gå vidare.29 Men de bad honom ivrigt: “Stanna kvar hos oss! Det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut.” Då gick han in och stannade hos dem. 30 Och när han låg till bords med dem, tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt dem. 31 Då öppnades deras ögon, och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn.32 Och de sade till varandra: “Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen (Realtid) och öppnade Skrifterna för oss?”¨

Han har lidit och frestas på varje område utan synd

Heb 7:24 Men eftersom Jesus lever för evigt, (Andligt) har han ett prästämbete som varar för evigt. (Andligt – Himmelskt) 25 Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem. 26 En sådan överstepräst var det vi också behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. 27 Han måste inte som dessa överstepräster bära fram offer, en dag varje år, först för sina egna synder och sedan för folkets. Detta gjorde han en gång för alla, när han offrade sig själv.

Här har du nämligen beviset på att Jesus offer är fullkomligt och när du tror på hans perfekta offerdöd räknas din själ i hans offer för dig på Golgata.

PARAFRAS : Lev 17:11 Ty kroppens liv (LIV ELLER SJÄL) är i blodet (KRISTI KÖTT OCH OFFER) och jag har givit er det (DET PERFEKTA SYNDOFFRET) till altaret (GOLGATA KORS) till att bringa försoning (FULL BETALNING OCH ETT UTBYTE) för era själar. (HEB: NEPHESH BÅDE SJÄLEN OCH LIVET) Det är blodet (DET ÄR BARA DET PERFEKTA KRISTI BLOD) som bringar försoning FULL BETALNING OCH ETT UTBYTE) genom själen HEB: NEPHESH BÅDE SJÄLEN OCH LIVET som är i det. = Bill Johnson hädar Kristi blod!

Kan vi se nu varför kampen är så stark när det gäller en befrielse av en människas själ? Gud startar alltså befrielseverket men kanske inte som vi tror genom bara teologi utan genom att låta oss möta vår något som alltid bryter ner kraft vi måst ödmjukas för att kunna acceptera Guds visdom Golgata Kors.

1 Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. (Att bryta ner din stolthet) 18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner.

1/ De visa vill klara av allting själva och berömma sig
2/ Kristi Kors har berett döden i köttet redan för alla som lyder

Om vi kommit in i dessa falska läror håller jag med Sven Reichmann: Bekänn det för vad det egentligen är nämligen Trolldom eller Häxkraft och ockultism.

2Co 7:1 Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i gudsfruktan fullborda vår helgelse.

Mat 5:2 Då började han tala och undervisa dem:
Mat 5:3 “Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
Mat 5:4 Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade.
Mat 5:5 Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden.

Rom 8:14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. 15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!” 16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. 17 Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom.

Gal 6:18 Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er ande, bröder. Amen.

2Ti 4:22 Herren vare med din ande. Nåd vare med er.

Mar 2:8 Jesus kände i sin ande att de tänkte så för sig själva, och han sade till dem: “Varför tänker ni så i era hjärtan?

Act 17:16 Medan Paulus väntade på dem i Athen, blev han upprörd i sin ande

Rom 8:23 Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning.

Rom 8:26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, 27 och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill

För Trosläran är allting ett Andligt problem sjukdomar (Rom 8:26) är för dem ett tecken på andlig svaghet. Vi träffade en gång ett gäng på Nyhem som kunde berätta att psykiska klinikerna runt Uppsala var fulla av “Offer” för denna nya lära som stjäl barnaskapet från hans barn. Jag trodde inte mina öron när de berättade om hur de blivit ekonomiskt utnyttjade av dessa vargar.

Citat ur boken Gud är inte allt som glimmar PDF

Vilken frukt leder dessa och många liknande uppenbarelser till? Svaret är högmod. Demonerna skall befallas, och änglarna skall skickas. De himmelska förmånerna skall man bara ta för sig av utan att tala med Herren förrän efteråt. Herren tom gråter om vi inte plockar åt oss. Jesus kan inte själv befalla demonerna. Änglarna blir inte ivägskickade om vi inte gör det. Jesus kan trots sitt reservdelslager inte hjälpa de sjuka som svar på bön. Han kan bara hjälplöst vänta tills vi tar för oss, vilket vi skall göra utan att fråga. Jag överdriver inte nu. Det står faktiskt så här Jesus beskrivs alltså som vanmäktig i sin egen skapelse, medan vi har alla resurser
och fria händer. Vem i himlarymderna har intresse av att vi skall tro på det här?

Av denna förkunnelse blir många övermodiga och hårda. Andra bryter ihop totalt när de ställs inför uppgiften att själva hålla reda på alla demoner. Jag har hört människor berätta om att man förkunnat vikten av att den kristne talar i tungor det första han gör när han vaknar. Annars kan djävulen flyga på honom på morgonkvisten. Varför han inte i så fall hellre gör det när vi sover har jag undrat utan att få svar. I vilket fall är ju förkunnelsen skrämmande otäck för alla som inte har ett så massivt övermod att de
tror sig om att kunna sköta skapelsen i Guds ställe.

Den man fruktar för blir ens gud. Därför talar Bibeln mycket om gudsfruktan som är en bävan inför Guds helighet. Den är inte en sådan rädsla som man känner inför en som är ond. Trosförkunnelsen gör Gud förunderligt liten och stereotyp mitt i allt upphöjande och lovsjungande.

Den som verkligen blir fruktansvärd av den här förkunnelsen är djävulen. De som till sist bryter samman brukar ha en djup och svårbemästrad djävulsfruktan. Budskapet om djävulen är så förvirrande, för han är ena stunden så liten att man rätteligen bör skratta åt honom. I nästa stund är det hans “attacker” som står bakom alla lidanden från snuva till atomkrig. Den troende uppmanas att ständigt tala i tungor för att värja
sig mot den löjeväckande lilla djävulen. Är han stark eller är han svag? I vilket fall har han fått en uppmärksamhet som han sannerligen inte förtjänar.

Om vi hade den auktoritet över skapelsen som Kenyon påstår att vi har, så skulle vi kunna uppväcka alla döda. Det kan vi inte och kommer inte heller att kunna hur vi än bekänner. De döda skall uppväckas på den yttersta dagen, och den som gör det är Herren själv – inte vi. Han är nämligen inte så maktlös i sin skapelse, som vi såg i förra kapitlet att man ofta förkunnar.
När Jesus står utanför Lasarus’ grav så tackar han Fadern för att han redan förut har hört sin sons böner. Först därefter säger han till Lasarus att komma ut. Jesus hade bett och fått klartecken. Sonen gjorde bara vad han såg Fadern göra. Det är verklig tro

Jag vill gärna upprepa detta för dig!´
1/ Jesus fick en kropp att offras för dig
2/ Jesus var den andra Adam som ger Eva liv
3/ Han var ett perfekt offer tror du det räknas hans själ istället för din

PARAFRAS : Lev 17:11 Ty kroppens liv (LIV ELLER SJÄL) är i blodet (KRISTI KÖTT OCH OFFER) och jag har givit er det (DET PERFEKTA SYNDOFFRET) till altaret (GOLGATA KORS) till att bringa försoning (FULL BETALNING OCH ETT UTBYTE) för era själar. (HEB: NEPHESH BÅDE SJÄLEN OCH LIVET) Det är blodet (DET ÄR BARA DET PERFEKTA KRISTI BLOD) som bringar försoning (FULL BETALNING OCH ETT UTBYTE) genom själen HEB: NEPHESH BÅDE SJÄLEN OCH LIVET som är i det. = Bill Johnson hädar Kristi blod!

Janne Ohlin / Parousia Mission Göteborg / Läs studiet EIDO


Jes 53:10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. 11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär.

This entry was posted in BIBLE STUDY, PROPHECY and tagged , , , . Bookmark the permalink.