KRISTUS I ER

2 Kor 13:5 Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.

Förra studiet tog jag upp att: Gud måste väcka och lägga ner det nya i sin ande!

Joh 15:1 Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen. 2 Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt. 3 Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er.4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. 5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.7 Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.

Fadern har en Familj en vingård (Hus)
Jesus (JHWH) är den vinstocken allt kommer ifrån (Grunden eller Åkern allt växer upp ur)

Jes 5:1 Nu vill jag sjunga om min älskade, min älskades sång om hans vingård: Min älskade hade en vingård på en bördig bergskulle. 2 Han grävde upp den och rensade den från stenar och planterade där ädla vinstockar. Han byggde ett vakttorn mitt i den och högg ut ett presskar. Sedan väntade han att den skulle bära äkta druvor, men den bar vilddruvor. 3 Och nu, Jerusalems invånare och Juda män, döm mellan mig och min vingård. 4 Vad kunde mer göras för min vingård än vad jag har gjort för den? Varför bar den vilddruvor, när jag väntade att den skulle bära äkta druvor? 5 Jag vill nu låta er veta vad jag skall göra med min vingård: Jag skall ta bort stängslet, och den skall bli ödelagd. Jag skall bryta ner muren, och den skall bli nertrampad. 6 Jag skall ödelägga den, ingen skall beskära den eller gräva i den. Men tistel och törne skall komma upp, och jag skall befalla molnen att inte låta det regna på den. 7 HERREN Sebaots vingård är Israels hus och Juda folk hans älsklingsplantering. Han väntade laglydnad men fann blodiga lagbrott, han väntade rättfärdighet men fann skriande orättfärdighet

Guds älskade är hans bästa vän Jesus Kristus och hans församling är en bild på vingården samtidigt på hans hus och trädgård.

Mat 21:33 Lyssna till en annan liknelse. En husbonde planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sedan arrenderade han ut den till vingårdsarbetare och reste bort.

Mat 21:34 När skördetiden närmade sig, skickade han sina tjänare till vingårdsarbetarna för att få sin del av avkastningen. m35 Men vingårdsarbetarna grep hans tjänare. En slog de, en annan dödade de och en tredje stenade de.
36 Han skickade då ännu fler tjänare än första gången, och de gjorde på samma sätt med dem. 37 Till sist sände han sin son till dem. Han tänkte: De kommer att ha respekt för min son. 38 Men när vingårdsarbetarna fick se sonen, sade de till varandra: Här har vi arvtagaren! Kom, låt oss döda honom, så får vi hans arv. 39 Och de tog fast honom, förde ut honom ur vingården och dödade honom.
40 När nu vingårdens herre kommer, vad skall han då göra med dessa vingårdsarbetare?” 41 De sade till honom: “Onda som de är, skall han låta dem få en ond död, och han skall arrendera ut vingården till andra vingårdsarbetare, som ger honom avkastningen i rätt tid.” 42 Jesus sade till dem: “Har ni aldrig läst i Skrifterna: Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon?

1/ Här är Guds församling det är både Israel och Kristna
2/ Det är ett Hus och en Vingård på en gång
3/ Grenen som inte rensas och tuktas kommer aldrig förstå
4/ Men de som gör det kommer att förstå att hörnsten är Kristus i oss

Psa 118:14 HERREN (JHWH) är min starkhet och min lovsång, han blev min frälsning. (Själens befriare Yeshuwa) 15 Man sjunger med jubel (Själens befriare Yeshuwa) om frälsning (Yeshuwa) i de rättfärdigas hyddor: ” HERRENS högra hand gör mäktiga ting. 16 HERRENS högra hand upphöjer, HERRENS högra hand gör mäktiga ting.”(Golgata Kors) 17 Jag skall inte dö utan leva och förkunna HERRENS gärningar. 18 Hårt har HERREN tuktat mig, (Rensat mig) men han lämnade mig inte åt döden. (Han kastade inte ut mig som en torr gren) 19 Öppna för mig rättfärdighetens (Smala) portar (Porten) jag vill gå in genom dem och tacka HERREN. (Guds Rike) 20 Detta är HERRENS port, de rättfärdiga (Den som sett Jesus uppenbarad i Evangeliet) går in genom den.(Guds Rike) 21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning (Själens befriare Yeshuwa) 22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. 23 HERREN (JHWH) har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon. (Ögonen är Andligt förstånd börjar alltid med Andens kunskap i vår ande)

1/ Rättfärdighet (Frikännande i en domstol) (Rom 14:17)
2/ Frid (Harmoni rätt relation med Gud) (Rom 14;17)
3/ Glädje (Nåd och Ljus (Rom 14:17)
4/ Guds Kraft (Dunamis) (1 Kor 4:20)
5/ Guds Ande börjar med att upplysa dina hjärtas ögon det är din ande
6/ Guds Ande går in i dig och din ande går in i gemenskap med honom
7/ Guds Andes kunskap upphöjer alltid Jesus Kristus i dina hjärtans ögon

1/ KRISTUS I ER

Rom 8:10 Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull men Anden är liv för rättfärdighetens skull. 11 Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er.

Vårt öga är alltså förblindat vi kan inte ta emot andlig information om inte Jesus föder oss på nytt och börjar att upplysa våra hjärtans ögon. Han gör det genom att ta sitt levande ord och uppenbara det levande för våra hjärtans ögon. Ja kallade denna kunskap för Eido förra studiet. Förra studiet tog jag upp att: Gud måste väcka och lägga ner det nya i sin ande!

1/ Anden börjar väcka din ande som är ditt hjärtas öga
2/Anden tränger igenom och lyser upp samvetet och din själ inifrån
3/ Det är när själen är befriad din kropp kommer att Agape Herren
4/ Det är då du fattar att både Andens inre ljus är perfekt kombinerat tid
5/ Det är nu det blir Jubel och fröjd du fattar Korsets hemlighet
6/ Allt samarbetar för att göra Jesus Kristus kungen över ditt Rike

2/ VAR DEN DU ÄR HAN SKÖTER OM ALLTING VILKEN VILA

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud (Fallna andevärlden) har förblindat de otroendes sinnen (Hjärtats ögon så Anden kan inte upplysa deras förstånd) så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet (De förblir oberörda av Andens påverkan) han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva (Mänsklig Visdom) utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus (1 Mos 1 Kunskapen om Gud genom Anden i ditt hjärtas öga) skall lysa fram ur mörkret” (Fallna andevärlden som förblindar hjärtan 1 Mos 1:1-2) han har låtit ljus (Anden undervisa våra hjärtas ögon) lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet (Kunskapen om vem Gud är) som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. (Både i oss men sedan öppna andras hjärtas ögon genom anden) 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Detta handlar alltså om Abrahams välsignelse och löften över hela världen
1/ Din säd skall inta dina fiemders portar de skall öppnas för att ta emor evangeliet. Paulus kallelse handlade ju om att öppna människors ögon (anden – porten)

Act 14:27 Och när de hade kommit dit, kallade de samman församlingen och berättade om allt vad Gud hade gjort med dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna.

Act 26:18 för att du skall öppna deras ögon (Hjärtats ögon är anden) så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.

1/ Öppna deras ande genom att föda dem på nytt genom predikan och undervisning
2/ När ljuset från Anden uppenbarar ordet in din ande befrias din själ
3/ Satan som bara har auktoritet i mörkret måste släppa greppet (Obs EIDO)
4/ Läs punkt 2 igen ser vi att Anden ger ett levande vittnesbörd om föråtelsen
5/Att Gud också ger samma löften som åt de övriga av Abrahams

3 KRISTUS SKALL UPPENBARAS I MIG FÖRST INNAN DU SÄNDS

Gal 1:15 Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd, 16 beslöt att uppenbara sin Son i mig, för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds.

1/ Paulus kunde inte valt en annan kallelse än den han fått ta emot av nåd. Hur det gick till vet vi genom drömmar syner och uppenbarelser. Men han förstod att skulle sonen bli uppenbarad för andra måste han vandra i öknen bli testad och gå genom smala passage. Det var alltså meningen att Paulus liv skulle ersättas av kristi liv och uppenbara Guds kraft för att öppna andra människors ögon (ande) föda många på nytt men det är alltid med smärta.


Gal 4:19 Mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder, tills Kristus har tagit gestalt i er,

4 DET ÄR KRISTUS SOM NU SKALL TA ÖVER OCH LEVA GENOM MIG

Gal 2:20 och nu lever inte längre jag, (Efter mitt gamla liv själens fångenskap i mörkret) utan Kristus lever i mig. (Hans Ande har övervuunnit o befiat min själ) Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. (Det började med att ljuset lyste upp hans hjärtas ögon nu var mörkret utdrivet och själen vunnen)

1 / Anden skall öppna dina hjärtas ögon för evangeliet det är din ande
2/ Det har med en kraftig överbevisning av ditt samvete att gör (Suneidesis)
3 /Samma välsignelse som till Efesierna

EF 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande (Guds Ande måste öppna hjärtats ögon som är vår ande) så att ni får en rätt kunskap om honom. (En fullmogen urskiljning) 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas (Er andliga förmåga att ta emot från hans Ande ) så att ni förstår (EIDO) vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, (Löftet till Abraham igen)

5 KRISTUS ÄR DEN SOM SKALL FORMAS FRAM I ER

Rom 8:8 De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. 9 Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. 10 Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull men Anden är liv för rättfärdighetens skull. 11 Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er.

1/ Den som har sina hjärtas ögon upplysta har fått sin ande pånyttfödd av Guds Ande. Guds ord har börjat bli levande för gonom och det drabbar samvetet samtidigt. Han drivs absolut inte när han vaknar att börja jaga efter sin egen tillfredsställelse. Han vänder sig till Gud som börjar föra in honom i sin plan hans kropp är ännu inte lydig men befrielsen har påbörjats av hans själ. Hans kropp kan tack vare synden fortfarande längta efter en massa njutningar som den var van vid men han kommer inte att må bra av det. Men om du fortsätter och läser har Gud en plan den kan ta lite tid men Gud misslyckas aldrig.

2/ Anden kommer att uppenbar sig för dig och annordna yttre omständigheter så att din själ skall övelåta sig till Kungen i Riket. Många ger upp av otålighet för de begriper inte att denna process tar tid och man tycker sig vara värdelös och mislyckas hela tiden. Om inte Herren varit med mig hade jag aldrig varit i tjänst idag så mycket motstånd kommer du få möta. Du kommer tro att det är fel på dig!

Mat 13:20 Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, 21 men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall. 22 Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt.

6 GUD VILL HA DITT JAG HAN MISSLYCKAS ALDRIG

1/ Gud vet exakt han har kallat dig till och du blir det genom hans nåd säger Paulus. Guds nåd betyder först och främst fostran till mognad. Då får vi se en helt annan bild på Gud Nåd nämligen att den Tuktar oss som en fader tuktar sin son. Han vill alltså tukta och forma oss till sin Sons bild. (Ödmjukhet – Saktmod-Andlig Frukt) Aldrig någonsin står det om att nådegåvor ärt tecken på att vi kommit in i Gud Rike. Utan det står snarare att detta kommer massor att bedras av istället.

Matt 7:1-6 De har inte fått hjärtats ögon öppnade Anden har ej uppenbarat sig för de de har en bjälke i ögat (anden) – Det Jesus vill säga är:
1/ De är aldrig föda på nytt
2/ De har hjärtans ögon övertäckta
3/ Utåt sett verkar de andliga men de är hycklare och kan inte hjälpa någon
4/ Dra er undan dessa ledare Svin och Hundar de är ute efter att regera över er
5/ Det är dessa högmodiga Apostlar och profeter vi ser idag de har noll andlig urskiljning

ÖDMJUKHETENS VÄG TILL SANN KUNSKAP OM KRISTUS

Matt 7:7-11
Mat 7:7 Bed (AITEO) och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. (Hjärtats ögon det är anden i dig so tar emot Andens undervisning) 8 Ty var och en som ber (AITEO) han får (Hjärtats ögon det är anden i dig so tar emot Andens undervisning) och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. (Hjärtats ögon det är anden i dig so tar emot Andens undervisning)

Vers
Mat 7:11 Om ni som är onda (Mörka Hjärtan) förstår att ge era barn goda gåvor (Enligt våra förmörkade hjärtan) hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott (Det är samma sak som det Ljuset som bara finns i Jesus Kristus) åt dem som ber (Gk: Aiteo) honom.

Hur ber vi idag och hur bad vi förr? Är det någon som lagt märke till skillnaden mer än vi?
AITEO= Totalt hjälplös tiggare som dör av svält om ingen hjälper honom
Idag då? = Alla är infiltrerade av Hagin – Bill Johnson vi vädjar aldrig vi kräver av Gud
Svaret: Dagens församling är högmodig och kommer att få bära sitt straff: Gud låter dem bli bedragna som en dom för deras högmod! Andlig Krigföring är exakt vad Judas säger är det tankesätt som kommer dra förbannelse över dem. (JUDAS BREV)

LYSSNA PÅ DETTA SÅ FÖRSTÅR DU HUR DJUPT FÖRSAMLINGEN SJUNKIT NER

A Tree and Its Fruit
Mat 7:15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. 16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. 18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. 19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.

Alltså dessa som inte talat som jag nyss har talat om Jesus Kristus! Så alla dessa falska läror leder in i ett falskt Guds Rike där du får en total fel bild av vem Herren är!


Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

1/ De har valt att följa de falska profeterna vilket för mig just nu ser ut som Bill Johnson eller New Wine – Detta är ju exakt vad som sker just nu tänk efter så väl detta stämmer!

Detta är inget nytt precis så här var det under Israels avfall till Baal också under Elia tid. Manifestationer eller på Mose tid under Jannes o Jambres med och detta jämförs nu med den sista tiden innan Herren kommer igen.

2 Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. 9 Men de kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap skall bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres.

8 KRISTUS I ER

Hör nu på en profetia jag och flera drömt flera gånger de falska profeterna har redan pekat ut vägen och de flesta ser ut att följa dem. Det sammanfattar in undervisning o att Gud menar 100 % med vilken väg du väljer.
1/ En sann nåd leder till upplevd sanning skriften är sann
2/ En falsk nåd leder alltid till en katastrof för Gud bekräftar aldrig lögner

2 Kor 1:20 Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.

Mat 7:24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. 26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.”

Vad var det för skillnad på dessa 2 grupper? Jo vi vet att den ena gruppen följt de falska profeterna att 7:15-20 Detta ledde sedan in i Bill Johnson eller New Wine att 7:21-23) Detta hus som nu höll för floden var de so gått den smala vägen.

1/ De var pånyttfödda
2/ De tog emot undervisningen i Anden
3/ Då uppfyller Herren alltid sina löften

Men det gör han inte för de som följt de falska profeternas väg hur mycket manifestationer det än sker:
1/ De hade förlorat det andliga livet
2/ De följde de falska Apostlarna och Profeternas undervisning
3/ Gud försvarar aldrig lögner
This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY. Bookmark the permalink.