Bokstav eller Ande ?

Jag fick en fråga genom mail som jag gör ett litet studie på så fler kan tänka till lite? Det finns 2 diken:
1/Det Lagiska
2 Det Hyperkarismatiska

2 Kor 3:6 Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

1/ I Parousia Mission är Kvinnan lika mycket värd som mannen
2/ Här är vår nattvard symbolisk så saft är väl lika andligt som vin
3/ Här behöver ingen kvinna bära hatt eller sjal över sitt huvud
4/ Parousia Mission är ingen församling men firar Gudstjänst

Gal 3:27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 29 Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.

Elvor Ohlin har en undervisning i ämnet som jag helt ställer mig bakom.
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Be med täckt huvud eller inte?

Sedan var det en broder som lyssnat till predikningarna på mötet och har funderingar kring Jesu eskatologiska tal i Matt 24. Han undrar över att allt ser ju ut att vara uppfyllt år – 70. (Det tror Preterister som jag berört förut)

Mina Tankar om Jesus tal i Matteus kapitel 24. Vers 1-2 talar Jesus om Templets förstörelse.Min fråga handlar om vers 3?

När Jesus sitter på Oljeberget med Lärljungarna,då ställer de två frågor som jag förstår det.

Fråga 1, När ska det ske?(Templets förstörelse)
Fråga 2, Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidens slut? (Ändens tid)

Är det två frågor då kan inte allt handla om ändens Tid i kapitel 24.När första frågan handlar om år 70. I vers 4, börjar Jesus sitt tal fram till vers 15, då kommer talet om Templets förstörelse, som jag läser det fram till vers19?Nu kommer mina tankar om vers 15-19. kan svaret på den första frågan lärljungarna ställde i vers 3 (när ska det ske) vara svaret Jesus ger här i vers 15-19? Tänk om det inte är om ett framtida Tempel i vedermödan? När det som jag tolkar det hände år 70. Hälsningar? XXXX

Frid broder! Den fråga du ställt är en mycket debatterad fråga som faktiskt fört med sig en teologi är uppbyggt på just Matt 24 som kallas för Preterism. (Där man felaktigt menar att allt redan uppfylldes år 70) Detta fast det bevisligen är så att uppenbarelseboken skrevs ca år 90 alltså efter templets förstörelse av Romarna.

Som jag sa i min predikan i söndags så är det kunskapen om Gud som gör att man kan svara på alla knepiga bibelverser. Om vi nu inte låter den gyllene regeln gälla riskerar vi komma fel.

1/ Vi måste låta skrift få förklara skrift
2/ Vi måste låta summan av Guds ord vara sanning (Ps 119:160)

Anden skulle ju komma och hjälpa oss förstå vad Jesus redan har sagt åt oss. Därför måste också Jesu undervisning och Apostlarnas undervisning om ändens tid läggas samman: Gud är totalt ljus och inget mörker finns i honom!

Joh 14:23 Jesus svarade: Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. 24 Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig. 25 Detta har jag talat till er, medan jag är kvar hos er. 26 Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

1/ Agape är att vakta på vad Jesus redan har sagt!
2/ Anden kommer med samma lära som Jesus sagt!

Joh 16:7 Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. 8 Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: 9 om synd, ty de tror inte på mig, 10 om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre, 11 om dom, ty denna världens furste är dömd. 12 Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. 13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Då summerar vi vad Jesus sa till Apostlarna att Anden skulle göra när han kom och fyllde dem.
1/ Anden skall göra så att vi förstår och vaktar på vad Jesus redan har sagt
2/ Anden skall göra så vi förstår vad som komma skall (Det profetiska)
3/ Anden tar ifrån Jesus själv och förkunnar det för oss
4/ Anden skall ta och föra oss in i hela sanningen

Detta bevisar att Apostlarnas lära om ändens tid kan omöjligt skilja sig från Jesu undervisning om ändens tid. Det bevisar även att det måste vara på exakt samma sätt idag också när Anden undervisar oss. Så när du ber mig svara på dina frågor måste jag alltså tolka dem tillsammans med de övriga Apostoliska skrifterna som talar om ändens tid.

Jag brukar ofta säga att vi i västvärlden har kapat av det hebreiska tankesättet i skriften därför så förstår vi heller inte hur bibelns profetior är uppbyggda. Jag tror personligen att Jesus Kristus talar exakt som profeterna gjorde i sina skrifter. Profetiorna där i GT är uppbyggda på det sättet att det ser vid första anblicken ut som om Herrens Dag redan uppfyllts. Men så är all profetia ett mönster på hur världen skall se ut när den slutliga uppfyllelsen sker.

Om jag förstår dina tankegångar rätt nu så ser det vid första anblicken ut som att allt är uppfyllt – år 70. Detta ledde dig automatiskt fram till nästa frågeställning som ju är helt logiskt: Tänk om det inte är om ett framtida Tempel i vedermödan? När det som jag tolkar det hände år 70.

Detta ämne har vi ju studerat många år och här debatterar många: Är det ett verkligt tempel antikrist skall sätta sig i och är det samma sak som förödelsens styggelse? (Styggelsen som orsakar katastrofen på hebreiska)

Är det en person som skall sätta sig i ett tempel och kräva tillbed´jan?
Eller är det en andemakt som skall ta över i Guds hus ?
Eller kan det möjligtvis vara både och?

Men ett uppbyggt tempel i Jerusalem med offer skulle vara som att spotta Jesus i ansiktet. Låt oss se vad Apostel Paulus säger i den grekiska grundtexten i 2 Tess 2.

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel (Gk: Naos) och säger sig vara Gud.

Detta tror nu många skulle vara den ”Förödelsens Styggelse” som Jesus och Daniel talade om i Jerusalem i Matt 24 (Din frågeställning)

Mat 24:15 När ni då ser ‘förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats den som läser detta bör noga lägga märke till det 16 då måste de som är i Judeen fly bort till bergen. 17 Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, 18 och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. 19 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 20 Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. 21 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. 22 Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. (Gk: Den har redan förkortats)

Personligen tror jag Jesus uttrycker en dubbel profetisk bild som är så vanlig i de profetiska skrifterna. Det har uppfyllt en gång sedan kommer den slutliga uppfyllelsen vid ändens tid. Så är det hebreiskt profetiska tankesättet att händelser och tider upprepas gång på gång. Paulus sa att vi skulle se på Judarnas historia för att kunna förstå ändens tid (1 Kor 10)

Precis som jag sa i predikan i söndags så säger bibeln att en En stark villfarelsens andemakt kommer att släppas lös. Den kommer att precis som Keith Malkomson fick uppleva bedra massor och få dem att tro på New Age budskapet. Det tempel som det står talas om i 2 Tess 2 är Gk Naos det är inte ett byggt tempel utan pekar mer på kristi kropp våra tempel.

Men vi vet att man har planer på ett hus för de 3 Abrahamitiska religionerna: Judendom – Kristendom – Islam i Jerusalem.

Låt mig tillslut få berätta en stark andlig upplevelse som jag fick i den dröm för många år sedan som bekräftar Matt 24:15-18 som en dubbel profetia och att det kommer en superstark demonisk aktivitet att släppas lös.

I en dröm tog Anden med mig i en syn till en plats där vi brukade fiska som barn. Elvor och jag bodde strax under en jättelik damm. Huset vi bodde i tillhörde inte oss vi bara lånade huset av någon. Det var alltså en bild på vårt liv här på jorden där vi inte skall vara för fast rotade. Nu talade Anden uppifrån himlen till oss: Nu är det dags att dra upp på säker mark! Vi visste direkt att dammluckorna kommer att öppnas och allting svepas med i floden. (= Stark Demonisk aktivitet)

Det enda som vi kunde ta med oss var en grön soldatväska innehållande vår andliga utrustning som Gud lagt ner i våra liv (Talenterna) Vi tog med väskan och sprang upp mot bergen för att sätta oss i säkerhet för den flod som skulle släppas lös som en dom från Gud.

Det var därför jag citerade Keith Malkomson i söndags och sa att jag vet att dammluckorna kommer att öppnas och en superstark demonisk aktivitet släppas lös. Detta kan vara det som kommer att upphöja sig och ta över det falska Guds hus (Tempel) som är byggt på Jorden. Jag citerar Keith Malkomson igen och jag tror detta som han säger kommer att ske: En falsk väckelse kommer!

Ett budskap från Pastor Keith Malcomson från ett kort Youtube Klipp där han varnar för Villfarelsens andemakt! Jag sammanfattar det till Svenska Citat: ”Jag städade kyrkan innan söndagsmötet en dag när jag fick vara med om något väldigt konstigt. Det kom helt plötsligt en andemakt där i rummet som en väldigt kraftig villfarelse. Det var precis som om mitt sinne attackerades av starka tankar och upplevelser det var som en hel ocean kom emot mig. Detta varade i ungefär 30 sekunder och det fångade hela mitt sinne det var fruktansvärt starkt. Jag kunde bara tänka så här: Gud är i allting och allting är Gud! Gud är i alla religioner och alla religioner leder till Gud det var som en våg som sköljde över mig. Jag stod som fastfrusen när detta pågick och kom till slut ur greppet: Vad var detta nu? Jag ringde till en vän i ett annat land som bekräftade att han hade haft exakt samma upplevelse samtidigt. Jag upplevde att det kommer stark demonisk aktivitet att släppas lös och jag fick uppleva detta för att varna. Lyssna nu: Det kommer att släppas lös en superstark demonisk villfarelse mitt i kristenheten.” (Slut:Citat)

Kan luckorna redan ha börjat öppnas? I så fall kommer styggelsen “människan är Gud” att börja inta Guds hus. OBS! Läs denna artikel och lyssna till den dröm av varning jag hade natten den 18/3-22.

Mvh Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.