Täckt huvud – tecken på fördömelse?

Be med täckt huvud eller inte?

Undervisning: Elvor Ohlin

Många kristna har snubblat över texten i 1 Korintierbrevet 11, om att be med huvudet täckt. Än idag finns det kvinnor som tror att det är bibliskt att ha huvudet täckt. Man tror att det har betydelse både i relationen till Gud och till mannen. Andra kanske resonerar som en kvinnlig missionär, som helt enkelt genom sina erfarenheter insåg att innebörd och kultur spelade in i Korint och att det var en speciell situation. I det ena landet som hon hade missionerat i, var det prostituerade kvinnor som bar slöja. I ett annat land var det tecken på äktenskap.

Det finns naturliga förklaringar till texten om församlingen i Korint men det visar också på ett annat aktuellt problem, nämligen de (hedna)kristna idag som vill återinföra andra gammaltestamentliga påbud, som bönemantlar (tallith).

Läs om relationen Huvud – Herre >> (Bibelstudieserien: Adam och Eva, 3 delar)
Citat: Ordet huvud [kephale G2776] betyder källa, resurs och ursprung. Att mannen är kvinnans ”huvud” talar om att kvinnan är delaktig av mannens natur, hans jämlike [medhjälpare, jämlik partner (hebr)]. Huvud talar också om tjänande, att stärka och uppmuntra den andre/den andra i sin kallelse, att se till den andres bästa. Det är någon som har valt att tjäna och stärka den andra. När vi talar om huvud är det viktigt att vi förstår innebörden av ordet. Guds rike bygger på nåd som är utgivande och tjänande.

I hebreiska och i det profetiska ordet brukar “huvud” däremot stå för ledare. Exempelvis i Daniels bok om (vild)djur med huvud, där det står för ett rikes kung eller ledare.

När Paulus skriver om relationen mellan man och kvinna, ledare och församling, kan det sammanfattas i några nyckelverser som är grundläggande:

Ef 5:21  Underordna er varandra i Kristi fruktan (texten handlar om man och kvinna). 

Matt 23:11 Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. 12)  Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd (gäller både ledare och församling). 
 

Ödmjukhet är nyckelordet i alla kristna relationer.

På Nya testamentets tid pågick en kamp med judaisterna som ville leda församlingen tillbaka in i judendomen, tillbaka in i Gamla förbundets ordning. I församlingen i Korint fanns splittring och bl a en diskussion om att täcka sitt huvud eller inte. Att det var ett lokalt problem framgår i 1 Kor 11:16. Det är uppenbart att både kvinnor och män har rätt att komma inför Gud, utan att ha huvudet täckt. Men av praktiska skäl kunde undantag göras. Kvinnan hade rätt att vara barhuvad men i denna situation, utnyttjades den friheten inte.

Paulus tar upp citat från den muntliga traditionen i det här kapitlet. I Gamla förbundets tid hade männen sitt huvud täckt med en Tallith – en bönesjal/bönemantel. Det var ett tecken på vördnad inför Gud men också ett tecken på fördömelse och skuld, på grund av synden.

I Nya förbundet “finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus, de som inte vandrar efter köttet utan efter Anden”. (Rom 8:1). Därför hade männen inte längre sitt huvud täckt. I Gamla förbundet uppmanades också i Mose lag att man skulle göra tofsar på sin bönemantel  (5Mos 22:12). Tofsarna skulle påminna om Herrens bud. I Nya förbundet har vi den helige Ande i våra hjärtan, som påminner om allt som Jesus har sagt – han som är Ordet.

Joh 14:26  Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

 

Att använda bönemantel för att täcka sitt huvud i Nya förbundet, skulle betyda att man inte har insett Nya förbundets innebörd, som är befrielse från fördömelse och frikännande i domen (Rom 8:1). Att ha täckt huvud i Nya förbundet, skulle på liknande sätt innebära att gå tillbaka in under lagens fördömande och skuld.

Männen var förbjudna att ha täckt huvud nu. Frågan i Korint var om även kvinnorna skulle vara utan täckt huvud precis som männen var, tack vare Jesu Kristi fullbordade försoningsverk?

  1. Församlingen i Korint bestod till stor del av romerska konvertiter och romarna hade ofta täckt huvud under tillbedjan av en gud. Nu var det självklart att männen i församlingen inte hade täckt huvud, men hur skulle kvinnorna göra? Deras hår är en ”ära” och det fanns ingen anledning att täcka över det.
  2. I Korint hade kvinnan täckt huvud som ett tecken på att hon var gift. Att ta av slöjan kunde uppfattas som att hon var en äktenskapsbryterska och hon kunde riskera skilsmässa. Många makar hade olika tro och här fanns en problematik med seder. Hon var fri att be utan slöja, men borde avstå från den friheten i just den här situationen. Detta gällde inte allmänt utan endast här i Korint (1Kor 11:16).

 
Att kvinnorna vid det här tillfället hade en ”makt” på sitt huvud, som det står, betydde inte att mannen dominerade över henne. Sådan dominans och hierarki finns inget utrymme för i Guds rike. Hierarki är en konsekvens av syndafallet och upproret mot Gud. Det hör till Kunskapens träd, människans strävan att “bli som Gud”, eller vara sin egen gud.
 

1Kor 11:10  Därför skall kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull.

Ordet makt här är exousia [grek Strongs G1849], vilket betyder egen makt, egen auktoritet (given auktoritet) eller egen rättinte att någon annan hade makt över henne.

Jämställdheten i Kristus är uppenbar i vers 11-12. Även vers 13-14 bör förstås utifrån att det är citat från den muntliga traditionen (Talmud), som Paulus här ger svar på. Det finns inget frågetecken i grundtexten utan det bör snarare läsas som citat: ”…Döm själva: det passar sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet. Inte heller lär er naturen att det är en skam för en man att ha långt hår och en ära för en kvinna eftersom hon har fått håret som slöja”.

Om kvinnan skulle ha täckt huvud i allmänhet och i all tid, hade det inneburit att Jesus hade misslyckats med försoningen för Evas synd i Eden! Men Jesu försoningsoffer är fullständig och fullkomlig för alla, både för kvinnor och män.  Därför har alla kristna fått rätt att komma utan täckt huvud inför Gud – fria från fördömelse och skuld, tack vare Jesus Kristus.

Genomgång av texten i 1:a Korintierbrevet 11:

1Kor 11:4  Om en man (Hebr. om någon – vem som helst) ber eller profeterar med något på huvudet (tecken på skuld och fördömelse) vanärar han sitt huvud (Jesus har tagit all fördömelse för synd och skuld och han har uppfyllt lagens krav. Därför tilläts inte längre tallith, bönesjal, för att täcka sitt huvud). 5  Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet, så vanärar hon sitt huvud. Det är som att ha håret avrakat (Detta bl a enligt judisk sed). 6  Ty om en kvinna (hebr. fru, gift kvinna) inte har något på huvudet, bör hon också låta klippa av sitt hår. Men är det en skam för en kvinna att låta klippa håret eller raka av det, så bör hon ha något på huvudet (Även detta var citat enligt den muntliga judiska traditionen, Talmud). 7  En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära (Gud är inte man eller kvinna så att ena könet skulle kunna avspegla honom mer än det andra men det gäller här försvar för att inte täcka huvudet). Och kvinnan är mannens ära (Inte heller kvinnan bör ha något på huvudet). 8  Ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen. 9  Och mannen skapades inte för kvinnans skull utan kvinnan för mannens skull. 10  Därför skall kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull (”makt” betyder egen rätt, egen makt – om kvinnan äventyrade sitt äktenskap var det bättre att hon hade täckt huvud). 11  Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan. 12  Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, men allt kommer från Gud (Här är det tydligt att i Herren är man och kvinna lika och båda har rätt att be barhuvad. Paulus vill försvara kvinnans rätt att vara barhuvad). 13  Döm själva. Passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet? 14  Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår 15  men en ära för en kvinna, eftersom hon fått håret som slöja (Detta bör läsas som citat eftersom inga frågetecken är utsatta i hebreiskan: ”Döm själva: det passar sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet. Inte heller lär er naturen att det är en skam för en man att ha långt hår och en ära för en kvinna då hon har fått håret som slöja”). 16  Men om någon har lust att strida om detta, så skall han veta att vi inte har en sådan sed, inte heller någon av Guds församlingar (Inga andra församlingar hade denna sed att kvinnan måste be med täckt huvud. Detta var ett undantag).

Vi har här redan konstaterat att “huvud” inte har med att styra eller makt att göra. Det har däremot “herre”, som bara en person kallas – Jesus Kristus.

Ledarskap som tjänare – inte herrar

Matt 23:8  Men låt ingen kalla er rabbi, ty en är er Mästare (fariséerna ville kallas rabbi för att människor skulle se upp till dem), och ni är alla bröder. 9  Ni skall inte heller kalla någon på jorden er fader, ty en är er Fader, han som är i himlen (Påvedöme är förbjudet. Istället fungerar mogna troende som andliga fäder och mödrar). 10  Ni skall inte låta någon kalla er lärare, ty en är er lärare, Kristus (Fariséerna menade att endast de kunde lära ut Skrifterna, likaså finns det ledare idag som omyndigförklarar medlemmarna både i att förstå Bibelordet och att höra från Gud). 11  Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare (Alla är på samma nivå, nådens grund).

 
1Petr 5:1  Jag uppmanar nu de äldste bland er (både till män och kvinnor), jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2) var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta (utgivande). 3) Uppträd inte som herrar över dem (ingen hierarki, makt eller dominans är tillåten) som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden (alla på samma nivå). 4) När den högste herden (Jesus Kristus) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar.

Jesus är Herre och den ende som har rätt att kallas Herre. Det är honom vi ska lyda och tjäna. Herdeskapet (ledarskapet) handlar om att vara tjänande och att vara goda föredömen. En ledares uppgift i församlingen, är alltid att föra människor till Jesus – han är Överherden och församlingens Herre. Endast Jesus är upphöjd och över allt och alla!

2Petr 1:2  Må nåd och frid i ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus.

Jag vill tillägga att texten om “täckt huvud” är ganska märklig och här spelar översättningen också in. De svåra texterna ska vi läsa med helheten i Bibeln, så att vi inte fastnar i något som kan bli en felaktig yttre lag. Det finns ingen uppmaning i Mose lag eller någon annanstans att be med täckt huvud. Därav förstår vi att problemet var lokalt och att det troligare handlar om citat från den muntliga traditionen, som Paulus då besvarar i sitt brev.

Gud har under historien kallat både män och kvinnor till tjänst i alla slags tjänstegåvor och och uppgifter i Guds rike. Det bevisar inte minst den yttre missionen från många länder i världen. När det gäller mission är budskapet det centrala och det kan innebära att man måste “ta seden dit man kommer”. Så gjorde Paulus många gånger för att vinna människor till Kristus, (1Kor 9:20). Men den inre friheten får inte rubbas. I GT finns exempel där täckt huvud var ett tecken på sorg och förtvivlan, (2Sam 15:30).

Om Gud hade uppmanat kvinnan att ha täckt huvud i alla tider hade varje kvinna som överlåter sig till Jesus, fått den uppmaningen från den Helige Ande. Så har inte skett. Tvärtom har det endast funnits med i någon enstaka väckelse när man har fört in lagiska inslag och mänskliga bud. Då har man också lärt att det är en synd av mannen att ha långt hår, utifrån 1Kor 11. Det påbudet motsäger också sig självt, eftersom nasirerna i GT – som kunde vara både män och kvinnor – inte fick klippa sitt hår.

4Mos 6:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 “Tala till Israels barn och säg till dem: Om en man eller en kvinna avlägger ett löfte, ett nasirlöfte, att avskilja sig för HERREN, 3 skall han avhålla sig från vin och starka drycker. Han får inte dricka någon syrad dryck av vin eller någon annan syrad stark dryck. Han får inte dricka druvsaft, och inte heller äta druvor, vare sig färska eller torra. 4 Så länge hans nasirtid varar, skall han inte äta något som kommer från vinstocken, inte ens dess kart eller späda skott. 5 Så länge hans nasirlöfte varar skall inte någon rakkniv komma på hans huvud. Till dess att de dagar som han är avskild för HERREN har nått sitt slut, skall han vara helig och låta håret växa långt på sitt huvud. 6 Så länge han är avskild för HERREN , får han inte komma nära en död kropp. 7 Inte ens genom sin far eller mor, sin bror eller syster får han orena sig, om de skulle dö, ty han bär på sitt huvud tecknet på att han är sin Guds nasir. 8 Så länge hans nasirtid varar är han helgad åt HERREN .

En naturlig följd av pånyttfödelse och frälsning är att man gör sig av med det som tidigare gjordes utifrån upproriskhet. Den förändringen kan alltså vara olika för olika människor. Den som har haft en frisyr eller klätt sig på ett sätt som uttrycker uppror eller är utmanande, vill då förändra även sitt yttre så att det stämmer bättre med det inre livet. Friheten i Kristus ska vi bevara i våra hjärtan.

Relation Man – kvinna i Guds rike:
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

/Elvor Ohlin

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.