Guds ledning och en basunstöt på Sion

Vi är lovade en Guds ledning i våra liv om vi vill göra hans vilja. Om vi vill gå dit han leder oss kommer han också att försörja oss där. Herren sände Elia till vattnet vid bäcken Kerit och bjöd korparna hämta mat till honom. Bäcken började sina och Gud ledde honom vidare! (1 Kung 17) Ibland är det så att vi får vara kvar tills resurserna nästan är slut. Min tid står i dina händer (Ps 31:16

Psa 32:8 Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.

Ord 3:6 Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna. 7 Håll dig inte själv för vis, frukta HERREN och fly det onda.

Joh 8:12 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Kommentarer pekar på ökenvandringen där han lyste upp natten där de vandrade. Alltså även när du ingenting förstår följ honom genom natten du kommer till löfteslandet. Nu skall vi se på lite praktiska saker när det gäller att ledas av Anden.

1/VÅRA SINNE MÅSTE RENAS

Mat 6:21 Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta (SINNE – TANKAR) att vara. 22 Ögat (SINNE) är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt (ENKELT) får hela din kropp ljus.

Vi har synd i oss och Satan har konstruerat den här världen så att den skall mätta våra begär. Om vi ser på världen som vår skatt kan ju inte Herren vara det samtidigt! Det är exakt detta Herren talade med Abraham om 1 Mos 15

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor. 2 Men Abram sade: Herre HERRE, vad skall du ge mig? Jag går ju bort barnlös, och arvinge till mitt hus är Elieser från Damaskus.

Jag är din försvarare och ditt beskydd! Jag är din oerhörda värdefulla skatt!
Abraham såg efter en annan skatt = Mitt hus i Världen!

Saliga de som har ett rent hjärta (ENKELSYN) han skall få se vem? Gud (Matt 5:8) Nu skall vi se här att det är kamp om våra ögon (Sinnen)
Denna Tidsålders Gud vill att du skall se Världen som din skatt!
Guds välsignelse är att du skall få se Herren som din skatt!

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: Ljus skall lysa fram ur mörkret han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Han har förblindat hjärtat eller sinnet för att du inte skall se Gud! Får du se Gud så har han ju förlorat dig i sitt system. Du gör dig ju oberoende av honom när Gud nu blir din nya källa till inspiration och glädje i livet. Det här nya befriande livet vill man ju gärna sprida till andra. Om vi vill göra det så har Gud bestämt att ställa sina kraftresurser bakom dig! Han kommer inte att låta Satan stå i vägen för planen han har över ditt liv.

Psa 23:3 Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. 4 Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.

Ordet här för Tröstaren är Nacham! Det är alltså exakt det ordet Jesus kallade Anden för! Mig är given all makt (Exousia) gå därför ut i mitt namn! Men se skulle vänta tills Anden kom! Det är gott att ha Anden boende i våra hjärtan när dödsskuggan börjar sprida sig över hela världen!
> Jesus ropade ut: Jag har förhärligat dig på Jorden!
> Det skall vara vår ärliga bön: Jag vill förhärliga dig på Jorden!

2 /VÅR VILJA MÅSTE ÖVERLÅTAS

Joh 7:17 Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. 18 Den som talar av sig själv söker sin egen ära, men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning, och ingen orättfärdighet finns i honom.

Här ser du det igen! Samma sak som Paulus beskrev i 2 Kor 4:4-6
> Den som söker sin egen ära får inte se Guds Kraftresurser

Hur ofta har inte en pastor eller en rörelse startat med storordiga uttalanden och visioner! Men är det inte Gud utan sökande efter egen ära kommer kraften att ta slut förr eller senare. Utanför Göteborg fanns en församling där man vevat igång en väldig rörelse. Nu kom det en falsk profet till platsen: Jag är med er säger Herren Härligheten från Gud skall komma mäktigt bland er och man skall åka till denna församling från Göteborg och till och med från Stockholm. Vet ni vad som hände? Pastorn brände ut sig och församlingen lade ner!

3/ GUDS LEDNING INNEBÄR JU INTE ATT VI STÄNGER AV HJÄRNAN
Gud har gett oss ett härligt förstånd också men genom förnyelsen så börjar vi ju tänka rätt och Gud använder ju vårt förstånd också. Anden samarbetar alltså med vårt förstånd så vi kan ta rätta beslut när det gäller församlingens eller vår egen framtid.

Det är en kamp att bevara oss i Andens enhet! Splittring är alltid att några närmar sig världens tankesätt – Det var till och med splittring i Paulus eget team. Demas som betyder ”Populär” vände Paulus ryggen för han älskade denna tidsålder (2 Tim 4:10) Om detta tankesätt kommer in förlorar vi förmågan att se Gud och hans vilja (Rom 12:1-2)

4/ GUDS MÖNSTER FÖR VÅR LEDNING FIL 4

Vi hämtar detta ifrån Fil Kapitel 2
1/ Stå fasta i Herren
2/ Var eniga i Herren – Ha ert ansikte vänt mot honom för uppfyllelse
3/ Gläd er i Herren = Ordet har sin rot i Nåden!

Vi är ju inte i kloster och har murat in oss utan vi lever ju i världen och där kommer församlingen att få möta bekymmer och det är bilden på berg i bibeln. (Mark 11:23)

Fil 4:6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

> Oroa er inte för bergen ni möter
> Kom till Gud i bön och tacksägelse
> Då kommer Guds fullhet göra det omöjliga möjligt
> Då kommer bergen att explodera och vägen jämnas framför våra fötter

5/ PAULUS HÄMTAR SIN UNDERVISNING FRÅN JES 55

Vers 1-2 Här beskrivs att vi är fångar i ett system styrt av Satan – Världen! Vi Hungrar och Törstar använder våra pengar för att försöka stilla detta begär.

Vers 2-5 Här beskrivs tron på evangeliet om Guds Rike som skulle komma genom Davids Son som vi vet är Jesus Kristus! (Det kommer genom Anden i oss)
Vers 6 Här kommer exakt samma ord som Paulus sa (Fil:4:5) Jes 55:6 Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.

Vers 7-9 Sedan beskrivs två vägar eller två tankesätt – den ena vägen har vi redan beskrivit! Och det är den vägen vi måste lämna för den leder till fördärvet. Synden i oss är som en rot som driver oss till Världen – Det var ju Johannes döparens budskap – Yxan är redan satt till roten på träden! (LK 3)

Har vi förstått nu vad det här är? Det är mörkrets välde jag har vandrat på den här vägen! Herren uppenbarade sig för mig: Gå nu sanningens väg dig skall intet fattas! Denna nya väg är frihetens och frälsningens väg!

Vers 10-13 Den nya vägen är Guds Rike! Det är livet i Jesus Kristus! Det är livet i Anden!

Jes 55:10 Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, 11 så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det. 12 Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Bergen och höjderna skall brista ut (Explodera) i jubel inför er, alla markens träd skall klappa i händerna. 13 Där nu törnsnår finns skall cypresser växa upp, där nässlor står skall myrten växa upp. Detta skall bli HERREN till ära, ett evigt tecken som inte skall utplånas. (Agape)

Ordet om Guds Rike (Rom 14:17) Guds Rikes sprängkraft (1 Kor 4:20) Kommer ni ihåg när man kom in i löfteslandet! Man skulle inta Jeriko ett jätteproblem (Berg)

Man hade kommit in i landet lämnat Egypten (Världen – Systemet) Nu gäller alltså Guds underbara löften som är Ja och Amen i honom (2 Kor 1:20) 6 dagar vandra runt Jeriko med 7 basuner framför Guds ark förenade till ETT (ECHAD) men på den 7:e dagen (Heb 4:8-10)

Jos 6:5 När de blåser i baggens horn med utdragen ton och ni hör ljudet från hornet, skall allt folket ge upp ett kraftigt härskri. (TERUAH) Då skall stadsmuren störta samman och folket skall dra in över den, var och en rakt fram. OBS! Läs Ps 47 Detta syftar till Jesu uppståndelse! Kungen med all auktoritet!

Hebreiska TERUAH = Ett proklamation en stor glädje! Ett stort segerrop! En larmsignal! Man var alltså förenade till ETT och alla hade ett och samma BUDSKAP! WOW! Det här är ju exakt vad Pingstdagen beskriver! KJ: De var alla tillsammans på en plats i ett accord!

Apg 2:1 And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. När våra hjärtan och våra munnar producerar ett och samma budskap! Då kommer vi fram till skördefältet då får vi skörda!

Det upplever jag vår uppgift just nu att bli sammanstämda jag har spelat trumpet i en orkester i ungdomen. Den som har hört 7 ostämda trumpeter blåsa igång samtidigt vet vad jag talar om. Innan man drar igång musiken inför dem som lyssnar hade vi ett proffs med perfekt gehör. Vi stämde våra instrument efter hans ton. När vi var klara lät alla trumpeter som en trumpet! Det finns en hjälpare som hjälper oss nå den rätta klangen från himlen nämligen Anden.

Anden går tillbaka till vad Jesus själv har sagt från början! Han går inte tillbaka till några kyrkofäders lära på 300 talet som man nu påstår! Utan han för oss tillbaka till den grund som redan ligger!

Joh 14:26 Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. 27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

> Vi kan vända oss till Jesus och få Frid! Guds Visdom!
> Vi kan vända oss till världen för att få en annan slags Frid! Mänsklig Visdom!

När nu dessa stora skakningar kommer över världen! Då ser vi en uppdelning 2 vägar! Mänsklig visdom väljer att fyllas av världen! Man går in i systemet igen! Man fångas i snaran! Fruktan och modlösheten kommer att tvinga dem in i en falsk fred!

1 Tess 5:3 När folk säger: Fred och trygghet då drabbas de av undergång (KATASTROFEN) lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Folk vill veta vad som kommer att hända och det råder fullständig förvirring. Gud kommer att låta en finansiell kris drabba världen innan Herrens Dag. Jag vill idag blåsa en ton från himlen genom Anden så vi kan stämma våra trumpeter! Jag kan höra varningen ännu jag fick när jag vaknade ur drömmen ännu! Varna dem! Den skakade om mig!

Joel 2:1 Blås i horn på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet darrar. Ty HERRENS dag kommer, ja, den är nära

Joel 1:15 Ve oss, vilken dag! Ty HERRENS dag är nära, som förödelse (KATASTROF) från den Allsmäktige kommer den. (Det är precis den Paulus talar om)

Joel fick se en finansiell katastrof drabba världen innan Herrens Dag kommer! Joel fick se samma sak som Johannes fick se. Joels budskap var till Israel Johannes var till Församlingarna. Gud tillåter nu Satan sätta upp en väg genom en ny ekonomi för att fånga alla som kommer till världen för att fyllas av den. Bibeln kallar de som är fångade i snaran för ”Druckna” och de som är fria för ”Nyktra”.

Gud sa till mig att han kommer att uppväcka fiendeskap mellan ormens säd och kvinnans säd! Det är alltså mellan ljusets barn och mörkrets barn!

Ljusets barn kommer till Herren för att bli fyllda (I Kristus)
Mörkrets barn kommer till mörkret för att bli fyllda (Världen)

Nu blir det lättare att förstå vad Jesus säger! Om vi vill fortsätta låta vår själ bli fylld av världen kommer vi att förlora vårt liv i en katastrof. (Herrens Dag)

Joh 12:25 Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv. 26 Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall min Fader ära honom.

JANNE OHLIN – GÖTEBORG

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.