Nygnosticism: de skall säga Herre Herre

2 Tim 2:16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus 18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. 19 Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina och: Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten. 20 Men i ett stort hus finns det kärl inte bara av guld och silver utan också kärl av trä och lera, några till heder, andra till vanheder. 21 Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete.

GNOSTICISMEN KOMMER IN I KRISTENHETEN
Här är alltså något farligt som börjar sprida sig i kristenheten: Ord som skall sprida sig som cancertumörer låter inte så positivt. Men vad handlar nu läran om? Jo att uppståndelsen redan har skett. Det får ju oerhörda konsekvenser för kristna tro! Det Gud lovat som skall ske vid den sista basunen har vi redan nu fast vi har det i vår ande. Det arv som skall bli vårt när Jesus kommer har vi redan i vår ande påstår nu dessa gnostiker.

Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina! Jesus säger till dem som byggt utan grund: Jag känner er inte (Mt 7) Råder det någon tvekan om att det här måste vara de som följer de läror som kom genom Kenyon och Hagin? En uppsving av nygnosticismen är det vi ser komma under 80 talet. Nu har dessa läror infiltrerat större delen av kristenheten så vi behöver ha urskiljning om vi skall kunna se skillnaden.

Kenyon och Hagin lär att ditt verkliga jag är din ande. Jesu frälsning har nu upprättat allt igen som innan fallet. De menar att i din ande har du nu fått all auktoritet att sköta skapelsen precis som det var menat från början. Ser du att här har vi samma lära som 2 Tim 2:18 ”Uppståndelsen har redan ägt rum”

ALLT ÄR INTE GUD SOM GLIMMAR
Så heter titeln på Sven Reichmans bok som fullkomligt avslöjar denna falska lära. Här är ett citat från sidan 47. När Kenyon talar om tro menar han att vi redan har fått ut allting som Gud har lovat. Men vi har det nu i vår ande och måste med bekännelse förlösa ut det som är vår egendom eller vår rättighet till vår själ (Mot synden) till kroppen (Sjukdomarna) och till omgivningen (Mot Satan och våra negativa omständigheter)

TALA SKAPANDE ORD SOM GUD
Satans falska 3 stegs högmodsraket över molnen fortsätter nu med tanken att du kan skapa genom att tala ut skapande ord. Men för det första är ju allt redan skapat av Gud.
Apg 17:24 Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand.
Kol 1:16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.
Heb 11:10 Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat.
Upp 4:11 “Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt, ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat.”

Citat: Sidan 48 Reichmann: De lär alltså att vi kan utifrån vår rättfärdiga ande nu skapa som gud skapar men de kallar detta för tro. När du nu talar ut saker blir de skapande ord precis som Gud gjorde säger Kenyon. Han menar ju att vi redan blivit som Gud genom pånyttfödelsen. Nu gäller det bara att yttra oss med den förmågan så får våra ord samma förmåga som Gud. Tron har nu övergått från att vara ett uttryck för ömsesidig trohet och tillit till att bli en magisk kraft. Lägg märke till att den här falska tron lurar oss att istället gå förbi medlaren själv. Den som utövar den här sortens tro utövar trolldom och magi.

Jag tvivlar inte ett ögonblick på att det är ”Trosrörelsens läror” som beskrivs både i Judas brev och i 2 Petrus Kap 2+3. Och i Matt 7 – Falska under o tecken!

Nu går vi tillbaka till ursprungstexten igen:
2 Tim 2:16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus 18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. 19 Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina och: Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten. 20 Men i ett stort hus finns det kärl inte bara av guld och silver utan också kärl av trä och lera, några till heder, andra till vanheder. 21 Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete.

1/ De som säger att uppståndelsen redan ägt rum
2/ De bryter ner tron (Grunden)

Lägg nu märke till vad det står Guds fasta grund består (Klippan)
1/ Herren känner de sina
2/ Var och en som säger Herre Herre skall hålla sig borta från orättfärdighet
3/ Han skall rena sig och hålla sig borta från dessa kärl (Alltså Nygnostikerna)


Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Den här läran för med sig att man tar en auktoritet man absolut inte har. Detta skrev jag om i ”De Laglösas falska auktoritet

Sammanfattning: Många Kristna förstår inte hur allvarligt det här är! I min predikan i Parousia Mission 4/10-20 påvisade jag att Satans frestelse på oss ligger i att: “Utveckla vår egen själiska förmåga” Gnosticism är själiskhet det är inte andlighet! Precis som Adam o Eva frestades i Eden kommer vi Kristna att frestas av ett annat evangelium!

Kenneth Copeland has only mimicked what he heard from Kenneth Hagin. “Every man who has been born again is an incarnation and Christianity is a miracle. The believer is as much an incarnation as was Jesus of Nazareth.”12) This repeats the thought from the Gnostic scripture The Gospel of Philip. “This person is no longer a Christian but is Christ.”13) Kenneth Hagin appears to quote this text. “Man was created on terms of equality with God, and he could stand in God’s presence without any consciousness of inferiority…. God has made us as much like Himself as possible…. He made us the same class of being that He is Himself…. Man lived in the realm of God. He lived on terms equal with God…. [T]he believer is called Christ….That’s who we are; we’re Christ!”14)

Hagin writes, “Originally, God made the earth and the fullness thereof, giving Adam dominion over all the works of His hands. In other words, Adam was the god of this world.”15) Charles Capps follows suit. “We were created to be gods over the earth, but remember to spell it with a little ‘g’.”16)

This all goes back to pre-Pentecostal preachers such as John G. Lake whose work is published today by Kenneth Copeland. John Lake taught, “The power of God, the Holy Ghost, is the Spirit of Dominion. It makes one a god.”17) In his preaching we find the root of Hagin’s theology of Christians being an incarnation. Lake said, “I want you to hear what Jesus said about himself. God was in Christ, wasn’t He? An incarnation. God is in you, an incarnation, if you were born again. You are incarnate.”18) He further elaborates his deification doctrine. “God’s purpose through Jesus Christ is to deify the nature of men.”19) The nature of man is actually deified in this theology, becoming one and the same essence as God, united to Him as the persons of the Trinity are one in essence. E.W. Kenyon admits just that. “Christian Science, Theosophy, New Thought and Modern Unitarianism teach, consciously or unconsciously, the Incarnation of the human family, that is they teach that every man has a God in him. If a man has God in him then he and God are in union, and if united, Incarnated.”20) Kenyon confirms, “The believer is as much an incarnation as was Jesus of Nazareth.”21)

The “little gods” Word of Faith Heresy

JANNE OHLIN -GÖTEBORG

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.