Kvarlevan som känner sin Gud del 1

5 Mos 1:6 HERREN, vår Gud, talade till oss vid Horeb och sade: Länge nog har ni uppehållit er vid detta berg.
Nästa vers: Bryt upp och dra iväg…… (Dra upp tältpinnarna)
Nästa vers: Landet ligger framför er…. (Löftena)

Man hade varit här med lägret i ett år nu och man kom in i en viss vana och rutin. Helt plötsligt säger Gud att de skall bryta upp och dra iväg mot Löfteslandet. Med andra ord: Guds perfekta tid och tajming var inne. Det är viktigt att vi vandrar i takt med Anden så vi inte bli efter på vägen. När jag arbetade på Posten hade vi en där som vi kallade för: Fjärran han dröjer! Han var ibland så sen med brevbäringen så folk ringde och frågade vart posten tagit vägen.

Att bryta upp kan vara smärtsamt för oss för vi vill ju gärna ha kontroll över omständigheterna i våra liv. Nu skulle man lämna det man var så van vid och dra vidare. Men välsignelsen kommer längre fram när vi lyder och vandrar i hans takt. Det är längre fram vi kommer upptäcka att vi vuxit i Herren sedan förra gången vi slog läger.

NYFRÄLST OCH KÄNSLOLIV

I början drivs vi ofta av våra känslor och upplevelser. Kommer att tänka på 2 nyfrälsta på båten där jag arbetar. De kom ofta och berättade om sina olika känsloupplevelser. När vi växer upp i Herren kommer vi vandra även om känslorna inte är med oss. Vi börjar i Fileokärlek men Agapekärlek skall börja växa i oss.

Gud beskriver lite av hur vår egen kärlek är jämfört med hans.
Hos 6:3 Låt oss lära känna HERREN ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden. 4 Vad skall jag ta mig till med dig, Efraim? Vad skall jag ta mig till med dig, Juda? Er kärlek är som morgondis, lik daggen som tidigt försvinner. 

Vår egen kärlek dunstar när solen stiger upp och värmen kommer.
Mat 13:5  En del föll på stenig mark, där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp, eftersom det inte hade djup jord. 6 Men när solen steg, förbrändes det och vissnade bort, därför att det inte hade någon rot.

Det som växer upp skall alltså bära frukt åt Gud! Det beror på jordmånen och roten om det skall växa upp något som bär frukt som består. Alltså på vårt hjärtas förmåga att ta emot regnet som faller (UNDERVISNINGEN)

Heb 6:7  Ty en åker som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god gröda åt dem som den brukas för, den åkern får välsignelse från Gud.

Därför är Agape kärleken mycket djupare än Fileokärleken! Gud vill byta ut vår kärlek mot hans kärlek! Guds kärlek ger aldrig upp! Du skall älska (A) Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela ditt förstånd.

I bibeln står Hjärtat för centrum av vår personlighet:
1/Känsla
2/Vilja
3/Intellekt

Hela det postmoderna samhället är väldigt känslocentrerat. Man får ofta höra: Jag känner inte för det eller det! Men frälsningen är mycket mer än känslor för de skiftar hit och dit. Vi har sett att Andens regn över hjärtat inte har som 1:a prioritering KÄNSLOR utan KUNSKAP om GUD och LYDNAD. Vi ser det återigen här….

Heb 8:10 Detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar (INSTRUKTION – LÄRA) i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 11 Ingen skall längre behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga: Lär känna Herren. Ty alla skall känna mig, från den minste bland dem till den störste.

Andligt talat är detta samma sak som att han skall låta det regna ner över ditt hjärtas åker. Om vi tar emot regnet som faller i hjärtat kommer vi att bära frukt och känna Herren. För att förtydliga att det är så här läser vi en text från 1917 för den är tydligast.

Kol 1:9  Allt ifrån den dag då vi fingo höra härom, hava vi därför, å vår sida, icke upphört att bedja för eder och bönfalla om att I mån bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja, i allt slags andlig vishet och andligt förstånd 10. Så skolen I kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag, och genom kunskapen om Gud bära frukt (A) och växa till i allt gott verk.

Vad händer om vi inte växer till? Vad händer om vi inte drar vidare när Gud kallar? Vi växer inte upp. Då är vi vidöppna för alla andar som blåser runt hit och dit!

Ef 4:14  Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. 15 Vi skall i stället i kärlek (A) hålla fast vid sanningen (KUNSKAP OM GUD) och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.

Vad är då Satan ute efter? Jo att du inte skall växa upp!
1/ Kunskap om Gud (REGN I HJÄRTAT)
2/ Tillväxt (BÄRA FRUKT ÅT GUD)

Vad var det vi sa om de som inte växer upp utan är barn? Jo man drivs av känslor hit och dit och fortsätter man med det växer man alltså inte upp och bär frukt. Paulus beskriver församlingen både som ett åkerfält och som ett hus.

1 Kor 3:8  Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete. 9 Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. 10 Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger.

Plantera och att Vattna = Ge Kunskap om Gud
Att Bygga = Ge Kunskap om Gud

Vad kan vi lära oss av detta nu då? I Mt 7 ser vi ett husbygge utan grund: De känner inte Herren! Alltså någonting har byggts upp som bara på ytan ser ut som Jesus Kristus. Då förstår vi att liknelsen om ogräset i åkern har exakt samma innebörd.

Liknelsen om ogräset i åkern = Guds Rike!
Liknelsen om husbygget = Himmelriket!

Vi ser att det handlar om exakt samma sak! Det var fullt av manifestationer och upplevelser i det falska husbygget. Då är det också det som skall känneteckna ogräset i åkern. Vi skall alltså när tidens slut närmar sig få se ett skifte från Kunskap om Gud till Upplevelser, Det som kännetecknar denna rörelse kommer vara mycket tal om Guds Rike eller Himmelriket.

När vi tittar närmare på de Ovisas hus (Mt 7) ser vi att: Det är fullt av manifestationer och upplevelser! Men vad är det för ande bakom? Är det Guds Ande eller Villfarelsens? Vem kan skilja dem åt? Bara den som växer upp och mognar! (VETET)

UPPLEVELSEKYRKAN

Då vet vi att bygget på Klippan och Vetet i åkern är samma personer och de känner sin Gud. Vi har ju sett att Huset utan grund och Ogräset också är samma personer: De känner inte Herren! Då vet vi att den som bygger upp huset utan grund är exakt samma som sår ogräset bland vetet. Är det Jesus Kristus eller någon som vill kopiera honom?

Jes 14:14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste. (KRISTUS)

Nu skall vi lära oss något intressant! Vem var det som sådde ogräset? Vad sa Jesus?
1/ Motståndaren!
2/ Han sådde alltså något som såg ut som Vete!

Vet ni vad ordet Antikrist betyder på Grekiska?
1/ Motståndare till Kristus
2/ Istället för Kristus

Vad skall vi nu göra då vi ser ogräset i åkern? Vi skall inte dra upp det! Nej låt det växa upp sa Herren! Det är samma sak som att han säger: Nej låt dem nu fortsätta samlas och bygga upp deras hus! Det ingår alltså i Guds Plan och rådslut! Låt dem alltså hålla på men delta inte i bygget! De kommer att bli dömda av Floden på Herrens dag.

Skördetiden är Tidens slut! (Mt 13:39)
Ändens tid skall komma som en flod! (Dan 9:26)

Bibeln är solklar på flera ställen: Det kommer strax före Jesu tillkommelse att byggas upp en ”Upplevelsekyrka”. Dit kommer massor att dras som sätter ”Upplevelser” före “Kunskapen om Gud”

Även Aposteln Petrus får profetiskt skåda in i ändens tid och även han varnar oss!
2 Pet 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv – något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta (PRO_GINOSKO) var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

V 17 Här står det Pro-Ginosko vilket innebär att Petrus beskriver något i förväg Profetiskt som kommer mot församlingen strax innan Herrens Dag.
V 18 Detta står i kontrast till att Växa i nåd och Kunskap om Herren.

Vad säger Paulus om denna tid då? Vad skall hända strax innan Herrens Dag? Eftersom Apostlarna knappast säger emot varandra måste vi tolka det Paulus skriver ihop med de andra.  Han beskriver i 2 Tess 2 hur de som bygger på ”Upplevelser och Manifestationer” före Kunskapen om Gud (SANNINGEN) får en Villfarelsens ande utgjuten över sig så de tror en Lögn (KOPIA) Villfarelsens ande och Antikrists ande måste ju vara samma sak.

2 Tess 2:11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse (KRAFTIGA UPPLEVELSER) över dem så att de tror på lögnen (PSEUDO) 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen (KUNSKAPEN OM GUD) utan njutit av orättfärdigheten. 13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. (KUNSKAPEN OM GUD) 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. 15 Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev.

Då tar vi den 3:e Aposteln Johannes och ser vad han skriver om samma sak.

1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. 4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. 5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

BILL JOHNSON

För den som inte vet det så är det så att om det finns en lära som säger att Jesu Kristus någon gång sedan sin inkarnation upphört att vara 100% människa och 100 % Gud. Fakta som du själv kan kolla upp. Trosrörelsens fader Kenneth Hagin passar in här. (JDS) Det gör även den så populäre Bill Johnson (KENOSIS)

RODNEY HOWARD BROWN

HAR VI SETT ETT SKIFTE ÄNNU ?

Bibeln säger alltså att vi skall se ett skifte då många troende skall söka upplevelser istället för Kunskap om Gud. 1994 bröt det ut en hel väckelserörelse som startade i Toronto som byggde på olika manifestationer och känslor. Man brukar kalla Rodney Howard Brown grundare till detta fenomen. Han börjar nu lägga händerna på människor och de upplever nu Hysteriska Skratt olika Ryckningar och Skakningar. Han viftade med handen och människor kom i trance och föll baklänges. I de Kyrkor där denna rörelse drar fram försvinner undervisningen mer och mer och öppnar upp för upplevelser och manifestationer istället.

Bibeln varnade  ju för att folk ville hellre ha “upplevelser och manifestationer” än Kunskap om Gud. Den här så kallade “andeutgjutelsen” var helt klart inte enligt Andens prioritering som ju är:

1/ Kunskapen om Gud
2/ Lydnad till Gud

Det märkliga var att det här som kallades för “smörjelse och eld” kunde överföras vidare till andra. Det här är däremot vanligt inom New Age rörelsen! Massor av människor åkte hit och till Pensacola och Lakeland för att hämta den här “smörjelsen”. Just nu verkar detta i Bill Johnsons kyrka i Redding USA. Han har kraftigt påverkat en annan rörelse vi ser sprida sig i Sverige nämligen New Wine.

Den här rörelsen som växer fram påstår att tron och smörjelse är kraft! Men som vi redan har tagit upp är Andens prioritering Kunskap om Gud.  Det är i vårt hjärta Anden uppenbarar Guds ord och ger oss en levande kunskap om vem Jesus Kristus verkligen är. Det är den sanningen som skall komma ut ur din mun och den leder till frälsning. (Rom 10)

Det finns inga som talar så mycket om “smörjelse” som “upplevelsegänget” Apostel Johannes varnar oss i sitt brev att det kommer några som försöker leda oss vilse (Samma som Petrus och Paulus varnade för) Tydligen kommer de tala om “smörjelse” som något helt annat än vad NT menar.

När vi tar och sammanfattar tidens slut så ser vi att de 5 ovisa jungfrurna (Mt 25) och de ovisa byggarna (Mt 7) är samma sak. Bibeln säger att den sanna smörjelsen eller oljan från Anden ska ge Kunskap om Gud (LJUS) och det skall leda till Lydnad (AGAPE)

1 Joh 2:20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen. (KUNSKAP OM GUD)

1 Joh 2:26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse (OLJA) som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse (OLJA) lär er om allting är sanning och inte lögn. (PSEUDO) Förbli i honom, så som den har lärt er.

Oljan eller Smörjelsen i min Lampa leder mig på en väg så jag når målet. Vi kan läsa om 10 jungfrur som gör sina lampor redo för brudgummen kommer. (Mt 25)
5 Har smörjelse och lampan brinnande (VISA)
5 Trodde de hade smörjelse och lampan slocknade (OVISA)

5 Kom fram till dörren på en väg i rätt tid och gick in. (VISA)
5 Kom fram till dörren försent och dörren var stängd. (OVISA)

Öppna för oss ropade de! Herren kände dem inte! De motsvarar alltså exakt dem som byggt huset på blotta jorden. De hade tagit emot en ande som de trodde var Anden men det var en annan ande. Det var alltså denna “upplevelsesmörjelse” apostlarna varnade för som kommer mot församlingen i ändens tid. (Pröva andarna 1 Joh 4:1)

GUDS VILA

Det var när ”Den Smorde” förklarade skrifterna för dem på vägen som hjärtat började brinna hos Emmausvandrarna. Det är när ”Smörjelsen” förklarar skrifterna som hjärtat börjar brinna hos oss på vägen. (Lk 24:32) De Ovisa Jungfrurna kom efter på vägen!

Vet du att det står att vi kan bli efter på vägen! Att komma in i Guds vila (FRIHET) är omöjligt utan ett hjärta som fått en levande kunskap om Gud. Därför är det givetvis så att villfarelsens ande som ger dessa upplevelser binder oss.

Heb 4:1 Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. 2 Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. 3 Det är vi  som tror som går in i vilan. Herren säger: Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila, och det fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. 4 Ty på stället om den sjunde dagen säger han: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. 5 På det här stället säger han: De skall aldrig komma in i min vila. 6 Det står alltså fast att somliga går in i vilan och att de som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnads skull.

Tron står alltid i bibeln tillsammans med kunskap om Gud. När vi får kunskap om Gud får vi samtidigt Gudsfruktan.

1 Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan,

2 Pet 1:3 Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära.

Exakt samma tankar för Paulus fram här:
Fil 2:9  Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn 10 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden 11 och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren. 12 Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. 13 Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. 14 Gör allt utan att klaga och tveka, 15 så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen, 16 när ni håller fast vid livets ord. Då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Jag har alltså inte sprungit förgäves eller arbetat förgäves.

Det är Gudsfruktan som gör att man inte vågar stå här och säga saker som inte stämmer med bibeln. När man får Gudsfruktan vet man att man står inför Herrens ansikte.

Upplevelsegänget beskrivs här igen 2 Tim 3:1-9 Lägg märke till att det handlar om ändens tid! Då måste det handla om de 5 ovisa Jungfrurna och de ovisa Byggnadsmännen.

2 Tim 3:4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

Ordet på Grekiska: Söka njutning!
Ordet på Latin för älska njutning: Sensuella upplevelser!
Ordet på Franska: Söka bekräftelse!

Det här skapar ju en väldig marknad så att säga! Om det nu är upplevelser som kommer att vara grunden för en stor del av kristenheten i ändens tid. Då behöver man ju också lärare som kan fylla behoven! Det är också exakt vad Paulus säger skall ske. ”Upplevelsegänget” kommer att samla massor av falska predikanter som skall fylla deras behov.

Det kommer alltså en tid då marknaden stängs igen för ”Kunskapen om Guds” predikanter. Men öppnar upp för ”Upplevelsegänget” att få höra det de vill och få uppleva det de vill. Det är exakt denna skiljelinje som är dom över Guds Hus.

1/Ogräset samlas tillsammans
2/Vetet samlas tillsammans

2 Tim 4:1 Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: 2 predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. 3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

När Pastorer och andra började flyga till Lakeland för att få del av “Smörjan” då började man undra hur det stod till med urskiljningen. Det visade sig att denne Todd Bentley under tiden denna så kallade andeutgjutelse varade levde i fylleri och äktenskapsbrott. Det var alltså när det var som mest köttsligt som denna ande som gav en massa upplevelser verkade det tål faktiskt att tänka till lite på.

Varför manifesteras “Upplevelsen” och den falska andeutgjutelsen som starkast just där New Age lärorna Hagins – (JDS) Bill Johnson (KENOSIS) är inne?  Vet du vad jag tror? Det är exakt samma upplevelser och manifestationer där som i New Age. Andrew Stroem var själv med i den här rörelsen men hoppade av när han förstod detta. Det är Kundalinikrafter som kommer in och tar över samlingarna!

Elvor Ohlin har gjort en översikt av boken Kundalinivarning med kommentarer.
Kundalinivarning Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5

Det kan faktiskt vara så att det vi nu ser är en dom som faller över Guds Hus!

Här är länkarna till budskapen i Serien:

Kvarlevan som känner sin Gud del 1
Kvarlevan som känner sin Gud del 2
Kvarlevan som känner sin Gud del 3
Kvarlevan som känner sin Gud del 4
Kvarlevan som känner sin Gud del 5

Janne Ohlin Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.