Bered dig att möta din Gud!

Ryttaren på den vita hästen – Jesus Kristus – Viktor Klimenko (Video Tv 1989)

Amos 4:12 Därför skall jag göra så med dig, Israel, och eftersom jag skall göra detta med dig, så bered dig, Israel, att möta din Gud. 13 Ty se, han som danar bergen och skapar vinden och förkunnar för människan sina tankar, han som gör morgonrodnaden till mörker och går fram över jordens höjder HERREN, härskarornas Gud, är hans namn. 

Har du frälsningsvissheten det inre vittnesbördet som kommer av tron? Om du sökt dig till denna undervisning så har du tro det är nämligen ett bevis för det. Om inte fadern skänker dig en tro på Jesus så skulle du inte ens läsa det här.

Joh 6:44 Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.

Det finns olika mått av tro säger bibeln som vi får av Gud att verka. Men även det lilla måttet som ett senapskorn kan flytta stora berg av bördor och tankebyggnader. (Matt 17:20)

Växer den försäkran till att bli en fast grund för hela ditt liv? Om du inte har försäkran om personlig frälsning i Jesus Kristus, varför inte? Den som tror på Jesus som skriften säger ur den personen skall det komma strömmar av livets vatten (Anden). Han kan omöjligt ljuga så om det inte strömmar beror det inte på Herren utan på oss.
Vet du vad själavård handlar om egentligen? Identifiera med Andens hjälp det som är ett hinder för genomflödet i ditt liv. Med Andens hjälp rasera olika tankebyggnader och uppfattningar (Mörker) som står i vägen för kunskapen om Gud i en människa.

2 Kor 10:3 Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. 4 De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader 5 och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus 

Utifrån dessa tankebyggnader och uppfattningar skapar vi olika strategier för att skydda oss. Stategierna kommer ifrån vårt hjärtas djup vi kan kalla den för självbevarelsedrift. Denna självbevarelsedrift kommer av fruktan och tvingar oss skapa en liten osynlig privat zon där vi känner oss säkra. Eftersom detta sedan präglar våra vanor är det inte undra på att vårt förflutna påverkar oss mer än vi tror. Vi har ingen aning om att vi gör detta om inte Anden genom ordet får lysa upp och rasera vår privata zon eller våra tankebyggnader.

Vi människor har ingen aning om att denna självbevarelsedrift är ett sätt att fly undan Gud. Wikipedia: Själv (Ego) bevarelsedrift är ett beteende som garanterar överlevnaden hos en organism. (LÄS SYNDEN) Den är i det närmaste generell bland levande organismer. Smärta och rädsla är en del av denna mekanism. (Exakt vad bibeln säger är syndafallets konsekvenser)

Några av de starkaste strategierna vi utvecklar är att ljuga för att slippa konsekvensen. Eller en annan stark strategi är att skylla över skulden på någon annan. En annan är att är att vi alltid väljer att stå på maktens sida. En annan strategi är att spela någon annan än den du är den vägen är farlig den leder till självbedrägeri hyckleri och förvirring. Detta är människofruktans snara att känna sig tvungen att uppträda på ett sätt som förväntas av dig för att behaga människor. En konsekvens av detta blir väldigt ofta utbrändhet och depression.

Alla tjänster i Guds Rike måste ha detta tankesätt att det är till Jesus själv vi leder människor. Jesus säger att den som inte samlar med mig han splittrar. Vi samlar med Andens förhärligande av Jesus Kristus genom ordet.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 

Anden hämtar alltså sanning ifrån sanningen som gör oss fria.
Joh 8:31 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: “Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar 32 och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.” 

Sanningen (Aletheia) avtäckt realitet är ljuset! (Ef 5:14)
1/ En uppenbarelse om vem Gud är
2/ En överbevisning om mitt verkliga tillstånd

Herre jag ber att Anden skall uppenbara Jesus Kristus genom ordet så att tankebyggnader och djävulens nät skall rivas sönder så själar skall bli fria i Jesu namn. Ditt ord Herre är skarpare än något tveeggat svärd det har makt att tränga igenom alla människors dolda zoner för att befria oss.

Om du vill följa Jesus måste du vara beredd på konfrontationer och anklagelser de kan komma från håll där du minst anar. Den som vill vara en Jesu lärjunge i den här sena tiden måste be Herren att bryta ner alla tankar där fruktans snara kan få fäste. Segern ligger i ljuset för oss inte i våra egna säkra zoner bakom murarna de måste ner.

1 Tess 5:1  Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet” då drabbas de av undergång (Katastrof) lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 

Titta noga på vers 4 att leva i mörkret är alltså syndens konsekvens självbevarelsedriften driven av smärta och fruktan – De hade strategier för att bevara egot! Det ser länge ut att vara en seger men slutet kommer och därmed skörden.

Sedan ser vi övervinnarna hur har de blivit övervinnare? De har dött ner från själv (Ego) bevarelsedriften genom korsets kraft.

Upp 12:9  Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. 10 Och jag hörde en stark röst i himlen säga: “Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. 11 De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. (De är korsfästa med Kristus)

Du kan se övervinnarna på Sions berg
Joel 2:28  Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. (Även hedningarna) Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män (Äldste) skall ha drömmar, era unga män skall se syner. 29  Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande. 30 Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. 31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan (De som överlever en stor katastrof) som HERREN kallar. 

Anden skall utgjutas för att ta från Jesus och förhärliga honom och visa oss vad som komma skall. (Profetisk Ande Joh 16:13)
Anden skall inspirera till att Profetera (Ljus Ef 5:5-15)
Anden skall inspirera till Drömmar (Ljus Ef 5:5-15)
Anden skall inspirera till Syner (Ljus Ef 5:5-15)
Detta gäller alltså endast ljusets barn sa Paulus (1 Tess 5:1-6)

Vad skall då ske med mörkrets barn?
Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. 11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: “Läs detta,” så svarar han: “Jag kan det inte, den är ju förseglad.” 12 Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: “Läs detta”, så svarar han: “Jag kan inte läsa.” 13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. 14 Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå, de förståndigas förstånd skall förmörkas. 

Ser ni vad skriften säger skall ske i ändens tid? (Jes 30 bevisar att det är ändens tid)
Vad tror ni detta får för konsekvenser? Vad är det för förseglad bok han talar om?
1/ Vi ser en som bara Lammet kan öppna (Upp 5)
2/ Herren sa till Daniel att den boken var förseglad till ändens tid (Dan 12)

Man kan omöjligt ha bibeln i fokus och förkasta profetia för 30 % i bibeln är profetia.

Det är frågan om Gud fått hela vårt hjärta för annars kommer vi med vår mun att kalla det goda ont och det onda gott. Det som automatiskt följer detta mörker som utgjuts som är en dom är förakt.

2 Pet 3:1 Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne, 2 så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna (Om ändens tid) och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. (Om Ändens tid) 3 Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna (Den avslutande tiden) kommer det människor som drivs av sina begär (Hjärtat: Druckenhet och mörker) och som förtalar och hånar er (Munnen: Förtalar och föraktar de som ser tidstecknen) 4 och frågar: “Hur går det med löftet om hans återkomst? (Parousia) Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse.” (Självbevarelsedrift se början på undervisningen)

1/ Väcka ert rena sinne (Öga att se med)
2/ Vad Profeterna sagt vad Herren sagt vad Apostlarna sagt (Även
3/ Det första tecknet – Kristna vars hjärtan är druckna och i mörker
4/ Det hjärtat är fullt av talar munnen: De skall förakta och håna dem som ser tidstecknen
5/ Detta är exakt samma personer Jes 29 Gud förblindar dem så de inte ser tidstecknen

Guds välsignelse – Janne Ohlin

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , . Bookmark the permalink.