Guds Hemlighet

5 Mos 29:29 Det fördolda (Hemligheten) hör HERREN (Jhwh) vår Gud (Elohim) till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skall följa alla ord i denna lag.

Nu skall jag göra en parafras utifrån en möjlig tolkning av de hebreiska orden: Hemligheten är Herren vår Gud det som uppenbaras gäller Sonen som är av evighet för att vi skall kunna vandra på Guds väg.

Israels barn i Egypten och den Kristne i världen vilka väljer Gud att förlossa (1 Kor 10)
1/ De som bor i Gosen (Dra sig närmare någon)
2/ De får ljus i Gosen (Allt som uppenbaras är ljus Ef 5:14)
3/ De avskiljer sig och rensar ut surdeg (Alla masker och dolda motiv)
4/ De äter lamm (De inspireras av och älskar Jesus Kristus)
5/ När de lyder blir detta som ett sigill eller ett tecken (Egendomsfolk – Förlovade Ef 1:14)
6/ Fördärvaren får inte röra dem (En dom över dem som lever i mörkret Joh 3)
7/ De är nu Guds barn och förs ut under staven in i öknen (Tuktan uppfostran)

Öknen är en symbol för den process där Egypten (Världen) skall tas ur våra hjärtan (Sinnen) och ersättas av Jesu hjärta (Sinne). Det gamla förbundet symboliseras som ett stenhjärta och det nya förbundet som det levande hjärtat av kött och blod.

Nu skall vi titta på en märklig text som beskriver Guds vilja och vad som sker i den öknen vi får gå igenom var och en av oss.

Hes 36:23  Jag vill helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem, och de skall inse att jag är HERREN, säger Herren, HERREN, när jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon. 24  Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder (Utkallade från världen) och föra er (Genom öknen) till ert land. (Löftesland-Goda gärningar) 25  Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. 26  Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27  Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. 28  Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud. 29 Jag skall frälsa er från all er orenhet. Jag skall kalla fram säden och låta den bli riklig och skall inte mer låta er drabbas av hungersnöd. 30 Jag skall låta trädens frukt och markens gröda bli riklig, för att ni inte mer skall förödmjukas bland folken genom hungersnöd. 

Låt oss ta en text i NT som beskriver
1/ Guds vilja
2/ Manifestationen av Guds vilja
3/ Resultatet av Guds vilja

Titus 2:14  Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. 15  Så skall du tala, förmana (Trösta) och tillrättavisa (Korrigera) med allt eftertryck. (Endast på denna väg finns auktoritet) Låt ingen se ner på dig. (Gnostikerna gick utanför vägen)

1/ Jesus Kristus har fullbordat Guds vilja för oss (Köpt oss)
2/ Jesus Kristus manifesterar Guds vilja i oss (Renat för att fylla oss med sig själv)
3/ Jesus Kristus är målet för Guds vilja i oss (För att gärningarna skall vara hans )

1 Mos 1:1 I begynnelsen (Sonen) skapade Gud (Fader) himmel och jord. 
1 Mos 1:2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och (Guds Ande) svävade över vattnet. 

5 Mos 6:4 Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en. (Heb: Echad)
En hebreisk bibellärare säger så här om bibelversen: Det man kallar för treenigheten i kristna kretsar är absolut inte 3 olika Gudar utan en odelbar enhet. Det hör till Guds storhet att han är för stor för att omfattas av mänskligt förstånd. Du kan inte äga Anden utan att äga Sonen du kan inte äga Sonen utan Fadern. Låt Gud vara Gud och inse att vi kan inte förstå honom i den här förgängliga kroppen.

Joh 8:24 Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är (Gk: Ego Eimi = Jhwh) skall ni dö i era synder.” 

Detta säger alltså Jesus Kristus är totalt frälsningsavgörande Liv eller Död! Om du tror att han är den han säger sig vara så skriver han upp dig i Lammets bok (Upp 21:27)

Följande verser är oerhörda proklamationer av Jesus Kristus det råder ingen som helst tvekan på Hebreiska vad han säger. Först så sa han: Jag är JHWH (Gk: Ego Eimi)

Han följer upp med de häpnadsväckande orden:
Joh 8:25  De frågade: “Vem är du då?” Jesus svarade: “Begynnelsen, något som jag också har sagt er. 26 Mycket har jag att säga om er och döma er för. (Gud = Elohim) Han som har sänt mig är trovärdig, och det jag har hört av honom förkunnar jag för världen.” 27  De förstod inte att han talade till dem om Fadern. (Han bekräftar att han är Sonen begynnaren 1 Mos 1)

Joh 8:52  Judarna sade: “Nu förstår vi att du har en ond ande. Abraham dog, och likaså profeterna, och du säger: Den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin smaka döden. 53  Är du större än vår fader Abraham? Han dog, och profeterna är döda. Vem ger du dig ut för att vara?” 

Jesus Kristus uppenbarar sig som Profeten som skulle komma och visa vägen
5 Mos 18:18 En profet (Sonen) skall jag låta uppstå (Heb: Fullborda något och Upphöja) åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och jag (Fadern) skall lägga mina ord i hans (Sonens) mun, och han (Sonen) skall tala till dem allt vad jag (Fadern) befaller honom. 19  Och om någon inte lyssnar till mina (Faderns) ord, de ord han (Sonen) talar i mitt namn, skall jag själv utkräva det av honom. (Joh 8:24 Liv eller Död)

Jesus säger att det var han som uppenbarade sig för Abraham (Herrens ord)

Joh 8:56  Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad.” 57  Judarna sade: “Du är inte femtio år än, och Abraham har du sett!” 58 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Jag Är, (Gk: Ego Eimi = Jhwh) redan innan Abraham blev till.” 59 Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen. 

När ett ord används två gånger i bibeln så betyder det att man höjer rösten och skriker på Hebreiska: Amen Amen här och detta ord har sin rot i ordet Aman som används här.
1 Mos 15:6 Och Abram trodde på (Heb: Aman) HERREN (Heb: Jhwh) och han räknade honom det till rättfärdighet. 

Detta ordet Aman kan ha flera betydelser: Att tro på, Att byggas upp på, Att ha sin försäkran på något som aldrig kan rubbas eller förändras (Klippan)

Vi måste ställa oss frågan vad bygger vi våra liv på? Bibeln talar om svåra prövningar som kommer över den här världen för att förbereda för nästa tidsålder. Denna svårighet är i bibeln beskriven som en flod och naturkatastrofer som kastar sig mot ett hus. Jesus säger att inte ens dödsriket skall kunna rubba det huset som byggs på klippan. (Matt 16)


Guds välsignelse i Herren önskar Janne Ohlin

This entry was posted in DISCERNMENT, PROPHECY and tagged , , , , . Bookmark the permalink.