Useless Eaters – Hitler – As above so Below

As above so below” det är grundformen för all ockultism det är en sammanfattning av den hermetiska principen om korrespondens, idén att makrokosmos återspeglar mikrokosmos och vice versa. Detta innebär att Universums funktioner speglar livet på jorden, att himlakropparna speglar människokroppen och att mänskligt liv är föremål för och sammanflätat med Universum i stort. På en mer metafysisk nivå innebär det att människor återspeglar Gud, att “lägre” och “högre” plan existerar parallellt med varandra och om du påverkar det ena påverkar du det andra.

New Age tror alltså på Pantheism och vad innebär det?
Pantheism
är den filosofiska religiösa övertygelsen att verkligheten, universum och kosmos är identiska med gudomlighet och en högsta varelse eller entitet. Det fysiska universum förstås därmed som en närvarande gudom, fortfarande expanderande och skapande, som har funnits sedan tiden började. Termen ‘pantheist’ betecknar den som anser både att allting utgör en enhet och att denna enhet är gudomlig, bestående av en allomfattande, manifesterad gud eller gudinna. (Opersonlig kraft) Alla astronomiska objekt betraktas därefter som delar av en enda gudomlighet. (Opersonlig kraft) Att dyrka alla gudar från varje religion är en annan definition.

Tornet i Babel var alltså en enda stor portal på toppen för att nå ”Det högre planet” (Demonerna) för att påverka dem att Evolvera som lever på ”Det lägre planet” att bli som Gud. Evolutionen är alltså ockult och härstammar från Babylon. Det är precis denna demoniska kunskap som sedan drev vetenskapen och Darwin med sin Evolutionsteori.

Vad är metafysik?
Metafysik är en gren inom filosofin som studerar det som ligger bortom det fysiska och konkreta. Den fokuserar på frågor som rör verklighetens natur, existensens grundläggande principer och relationen mellan det materiella och det immateriella. Metafysiska frågor handlar ofta om abstrakta och grundläggande koncept som tid, rum, medvetande, orsak och verkan, existens, möjlighet och nödvändighet, samt relationen mellan det fysiska och det icke-fysiska.

I sammanhanget tidigare, när vi pratar om att “människor återspeglar Gud” och att det finns “lägre” och “högre” plan, så är detta exempel på metafysiska idéer. De är inte direkt observerbara eller mätbara i den fysiska världen utan är snarare filosofiska och teoretiska koncept som syftar till att utforska och förstå den djupare naturen av verkligheten.

Mörkret anpassar sig alltid till den vetenskap som gäller för människan i den specifika tidsålder hon befinner sig i. Förr i tiden var det häxor på kvast och tomtar och troll. Därför kan vi förvänta oss att de kommer att uppträda i rymden (UFO-ALIENS) och de kommer också att manifestera sig i datatekniken. (AI)

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen (Den tidsålder som just nu råder) utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 

Det enda sättet som detta kan ske är genom Korset och Andens kraft. Det är därför mörkrets makter hatar Kristi Kors över allt annat för det har makt att sätta människor fria från mörkret och föra dem in i ljuset. Den som inte vill ta korset blir påverkad av denna tidsålder och förblir i fruktan och påverkas därmed av mängden av människor som tycker en specifik sak. Man är helt enkelt rädd att ha en avvikande åsikt detta har vi om inte annat sett inte minst under Pandemin. Du såg det under Hitlers framträdande på 30 talet och vi kommer att se samma sak nu när den antikristliga tiden kommer.

Låt oss därför slutligen titta på detta som kallas för ett Holistiskt tankesätt som formar människor genom fruktan.

Holistiskt är ett adjektiv som beskriver en syn på eller en strategi för att förstå något som en sammanhängande helhet istället för att bryta ned det i sina enskilda delar. Inom detta perspektiv betraktas alla delar av något som ömsesidigt beroende och samverkande för att skapa en större, övergripande verklighet. (EVOLUTION) Holistiskt tänkande kan tillämpas inom olika områden, såsom hälsa, psykologi, ekologi och filosofi, och det betonar vikten av att förstå samspelet och sammanhanget mellan delarna för att få en mer komplett bild av något.

Påven talar nu i ett Holistiskt tankesätt när han säger att alla måste lägga ner alla motsättningar för det gemensamma goda. När du börjar att kolla upp allt han säger så är det 3 saker som gör honom kandidat till att vara den falske profeten. Är det inte märkligt att alla mörka frimurarloger där man tillber onda andemakter får exakt samma budskap från dem.
1/ Ny Världsregering
2/ Ny Världsreligion
3/ Ny Världsekonomi

Om du inte följer med i denna utveckling som vetenskapen nu tar kallas du för ”Useless eaters” alltså du har inte rätt att vara i systemet för du bidrar inte med någonting till systemet. Systemet startade i Eden med människans fall och kommer att sluta i Babylon tillsammans med alla demonerna.

Termen “useless eaters” (“värdelösa ätare”) är en kontroversiell och nedvärderande term som har använts historiskt för att hänvisa till personer eller grupper som anses vara en belastning för samhället eller som betraktas som ovärdefulla eller icke-produktiva medlemmar av samhället. Denna term har sina rötter i mörka och diskriminerande idéer.

Historiskt har termen använts i samband med eugenikrörelsen och nazismen under andra världskriget. Nazisterna använde termen för att rättfärdiga massmord och utrotning av människor som de ansåg vara “obrukbara” eller “genetiskt underlägsna,” såsom personer med funktionsnedsättningar och andra minoritetsgrupper. Detta ledde till fasansfulla brott mot mänskligheten under Förintelsen.

Det är viktigt att betona att användningen av termen “useless eaters” är helt oacceptabel och oetisk. Den bär på en historia av hat, förtryck och förföljelse. Vi bör istället sträva efter att främja mänskliga rättigheter, jämlikhet och respekt för alla människor, oavsett deras bakgrund eller förmågor.

Hitler var alltså en förebild på syndens människa (2 Tess 2) han var starkt påverkad av det ockulta och österländskt tänkande. Han började att dela upp sitt rike i mer värda och mindre värda människor. Just detta tankesätt måste vi passa oss för att bibeln säger att detta är synd. Men att älska din nästa som dig själv är Gudomlig kärlek som bara kan komma genom Andens frukt.

Jak 2:1 Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2 Anta att det vid er sammankomst kommer in en man i vackra kläder och med guldring på fingret och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. 3 Om ni då ser till den vackert klädde och säger: “Var så god och sitt, här är en bra plats,” men till den fattige: “Du kan stå där” eller: “Sätt dig vid mina fötter”, 4 har ni då inte kommit i strid med er själva och blivit domare som dömer partiskt? 5 Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom? 6 Men ni föraktar den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? 

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.