Smord teologi 2 fortsättning på profetiskt budskap

Den profetiska varningen om Pingströrelsen och hela den Karismatiska i Del 1 kan (Se även Youtube) vara på väg mot en uppfyllelse? I förra delen varnade Herren att NAR kommer att infiltrera och ta över Pingströrelsen genom att ge oss profetiska varningar. Jag såg en stor splittring komma när man släpper in detta i Filadelfia i Stockholm.

När jag fick se denna nyhet från USA blev jag mycket oroad men detta som sker ni i USA kan senare uppfylla profetian även i Sverige snart. Jag såg en artikel skriven av Holly Pivec som rapporterar om en oroande utveckling i Pingströrelsen i USA (AOG)

Ni som känner till Pingst vet att det som sker där kommer ofta till Sverige. Jag rekommenderar alla att skaffa den bok som hon skrivit som heter: The Counterfeit Kingdom (Det falska Gudsriket) Finns att beställa från Amazon.Se

A “Week of Power”—En femdagarskonferens med “apostlarna” Bill Johnson och Randy Clark-kommer att hållas söndagen den 12 mars till torsdagen den 16 mars i James River Church nära Springfield, Missouri, vilket får en hel del Assemblies of God-pastorer (Pingst i USA) att fråga vad detta kommer att innebära för framtiden för Assemblies of God-världens största pingstsamfund. Det är nämligen nu som dess inställning till den kontroversiella rörelsen New Apostolic Reformation (NAR) kommer att prövas på allvar.

James River Church, Med pastorerna John och Debbie Lindell, är en av de största Pingstförsamlingarna i USA med mer än 12,000 människor. Församlingens storlek, tillsammans med dess läge nära AG:s nationella huvudkontor i Springfield, gör den till den mest inflytelserika församlingen i USA:s Pingströrelse. Det som nu startar i morgon den 12 Mars till den 16 Mars i församlingen James River Churchs blir till en prövning för hela denna jättelika Pingströrelse.

Det är ytterst allvarligt att man bjuder in 2 av de mest framstående NAR apostlarna att tala i församlingen. Det är alltså ungefär som att godkänna att NAR är ifrån Gud.

Enligt information på James River Churchs webbplats ber kyrkan att konferensen Week of Power ska resultera i “andligt uppvaknande” för delstaten Missouri och nationen, “Guds kraft och närvaro i gudstjänsterna“, “helanden, tecken, under och befrielse” och ett “utgjutande av den Helige Ande“. Noterbart är att det inte är första gången som James River Church är värd för Bill Johnson (den högsta ledaren för Bethel Church i Redding, Kalifornien). Han besökte kyrkan även i mars 2021, när han levererade ett profetiskt ord – som skrevs på församlingens webbplats – om att kyrkan skulle “överflöda i härlighet, smörjelse och stå inför ett genombrott“. (Typiskt Nar – Språk) eftersom Guds Ande inte utgjuts över någon eller något som inte förhärligar Jesus är detta en annan ande. Det är exakt samma andemakt som attackerade församlingarna på Apostlarnas tid nämligen Gnosticism.

Judas brev varnar oss att detta kommer att leda till stora splittringar för där NAR kommer in där sker det stora splittringar.

Jud 1:19  Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande. 

Konferensbeskrivningen, inklusive Bill Johnsons profetiska ord, kanske inte låter så kontroversiell för en Karismatisk Pingstförsamling som James River. Men församlingens beslut att ta dit den falske Aposteln Bill Johnson, tillsammans med den falske Aposteln Randy Clark (grundaren av Global Awakening), väcker oro bland många eftersom deras NAR-läror strider mot grundläggande AG -doktriner. (Inom Pingströrelsen)

Dessa läror nedskrivna som beskrivs som rörelsens grundläggande sanningar, måste AG-Pastorer årligen bekräfta att de är överens med. De läror som nu Bill Johnson och Randy Clark står för strider också mot AG:s ståndpunktsdokument, som tar upp kontroversiella doktriner. Så att låta dessa två falska Apostlar med dess NAR teologi går emot allting som AOG har satt upp som en grund för läran som alla pastorer måste hålla sig till.

NAR:s undervisning om att dagens apostlar och profeter måste vara de som innehar ledande topp positioner i församlingen strider nämligen mot ett officiellt AOG-ståndpunktsdokument med titeln “Apostlar och profeter”, som förklarar att ledningen för Pingströrelsens församlingar inte erkänner ett nutida ämbete som Apostel eller Profet. (OBS! Kom ihåg bråket om den Apostoliska reformationen här i Sverige samtidigt som Knutby om just denna rörelse)

Segrande eskatologi“: Enligt denna NAR-syn på den sista tiden kommer kyrkan i de sista dagarna – under ledning av NAR Apostlar och Profeter – att uppleva stora segrar genom att utföra tecken och under och bygga upp Guds Rike på jorden och inta samhällets 7 berg. (Sverigebönen har också de 7 bergen inbakade i sin teologi)

De menar att just detta att sätta församlingen i en ny ordning med Apostlar och Profeter i toppen kommer förlösa en världsomspännande väckelse där hela länder skall bli frälsta innan Jesus Kristus kommer tillbaka.De menar helt allvarligt att hela nationer kommer att omvända sig till Kristus före Kristi återkomst. Deras undervisning om den sista tiden står i skarp konflikt med bibeln som talar följt om en tid av stora prövningar på jorden och ökande ogudaktighet (inte ökande rättfärdighet).

Flera “Latter Rain”-doktriner och metoder: Följande läror och metoder främjades av ledare för “Latter Rain” -rörelsen efter andra världskriget (en föregångare till NAR-rörelsen) men fördömdes i en resolution som antogs av General Council of the Assemblies of God den 23 september 1949.

1/ En överdriven tro på att kunna förmedla, identifiera, skänka eller bekräfta [andliga] gåvor genom handpåläggning och profetia
2/ Den felaktiga läran att församlingen är byggd på de nutida Apostlarna o Profeternas grund (Ef 2:22) = Ren hädelse!
3/ Det överdrivna sättet att få personlig ledning med hjälp av gåvor av [profetiska] uttalanden över personer

Det som gör Bill Johnsons och Randy Clarks kommande framträdande i James River Church ännu mer intressant är AG: s konstitution och stadgar (senast uppdaterade i augusti 2021) som är till för att säkerställa att “oskriftliga” och “opassande läror och praxis” – Inte lärs ut i AG-kyrkor.

Det står till och med i den konstitutionen att de pastorer som överträder dessa ordningar kan varnas för AG vill skydda sina predikstolar från främmande extrema villfarelser och läror. (Precis sådana som Bill Johnson och Randy Clark predikar) AG rekommenderar till och med AG kyrkor att inte låta andra än Pingstpastorer predika i deras samfundskyrkor eftersom de menar att andra skapar förvirring och kan skada gemenskapen. De har alltså järnkoll på vad som sägs och predikas i sina Pingstkyrkor och allt främmande skall rapporteras.

Utöver allt detta är Bill Johnsons inbjudan att beträda predikstolen i en AOG kyrka ännu desto mer förvånande med tanke på att han 2005 ledde sin egen kyrka i en kontroversiell omröstning för att lämna Pingstgemenskapen. Ända sedan dess har Bill Johnson och Assemblies of God (Pingst) haft en ansträngd relation. Då förstår vi kanske allvaret i vad som sker nu i landets mest betydelsefulla Pingstkyrka.

Hur skall de andra Pingstgrupperna nu reagera på detta återstår att se. Om vår profetiska varning stämmer som jag talade om i del 1 av denna serie så kommer detta att sprida sig från Pingst i USA till Pingst i Sverige och Filadelfiakyrkan i Stockholm (Som symboliserade hela Pingst i Sverige)

Så varför skulle en Pingstförsamling som den kanske mest betydelsefulla i USA James River Church bjuda in Bill Johnson och Randy Clark? Det är fullkomligt otänkbart att ledarskapet i James River Church skulle vara omedvetna om Bill Johnsons och Randy Clarks kontroversiella och falska NAR -läror. De måste veta om att detta går rätt emot de konstitutioner som är uppsatta av AOG (Pingst) för att skydda församlingarna i samfundet mot för villoläror och falska lärare.

Eftersom man kan utesluta oskyldig okunnighet så måste man dra den slutsatsen att hela ledarskapet i James River Church har valt att godkänna och stå bakom och godkänna den falska NAR lära som Bill Johnson och Randy Clark står för. Detta innebär att man går emot hela pingströrelsen i USA:s praxis och vägledning för sina församlingar. Många är nu oroliga över hur detta skall sluta för det ser ut som en stor splittring är på väg inom Pingströrelsen i USA.

Det finns nu en växande skara pastorer som är djupt oroade över utvecklingen som hoppas och ber att församlingarna skall beskyddas ifrån dessa falska NAR influenser som hotar splittra hela Pingströrelsen. Det finns redan en växande skara pastorer som sagt att de kommer att lämna Pingströrelsen om de släpper in NAR där.

Det som sker nu i Pingst i USA har ju en förmåga att ta sig till Filadelfia och Pingströrelsen i Sverige – Så vi får väl se om vår profetiska dröm gå i uppfyllelse snart och kommer Pingst i Sverige också stå inför en splittring?

Glöm inte bort att både Bill Johnson och Randy Clark var i Lakeland och välsignade och profeterade över Todd Bentley – Århundradets karismatiska katastrof var en varning till hela den karismatiska rörelsen att man totalt förlorat urskiljningsförmågan.

Jag tror personligen att vi ser den gruppen samlas ihop som nämns om som de laglösa i Matt 7. Detta som kommer att se ut som en andeutgjutelse är absolut inte från Gud utan villfarelsens ande som samlar ihop ogräset. (Hör Ljudklippet med Jerry Potter HÄR)

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.
Mat 7:22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?
Mat 7:23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Mvh Janne Ohlin

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY. Bookmark the permalink.