Guds ord uppenbaras

En vandring genom Hebreerbrevet del 1

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. 

Vilka ord kunde passa bättre att inleda detta underbara brev skrivet till Hebreerna! Jesus är alltings centrum alla kristna strukturer och byggnadsverk måste vila på Honom som är den enda grunden. Varje gott träd måste ha Honom som sin rot; och varje gärning vi gör för Gud måste ha honom som sin drivkraft och källa.

I Begynnelsen eller “i Begynnaren” (Jesus Kristus) måste allting startas han skänker både inspirationen och kraften till de gärningar som utförs i hans namn. (Utan honom kan vi inget göra – Joh 15:5) Och genom det namnet JAG ÄR startades Exodus ur Egypten och genom samma namn nådde de sitt mål nämligen löfteslandet. Samma sak gäller för den troende vi har vårt löftesland i Jesus Kristus eller vi skulle kunna kalla det för det ”Himmelska” till motsats till det ”Jordiska”.

I grundtexten så är det två olika ord innan det står ”Gud” i Heb 1:1 dessa beskriver hela den mångfald som Gud redan har uppenbarat för människan. Redan den bok som Mose skrev berättar hur Gud skapat och uppenbarat sig i naturen genom historien. Ta till exempel Noas flod där den kände tyske arkeologen Werner Keller åkte till mellanöstern för att bevisa att Noas flod och bibeln var en lögn. Han kom sedan hem blev en Kristen och skrev en tjock bok som heter: Men bibeln hade rätt!

Det var nämligen så att ju mer han och hans team grävde ju mer förvånad och chockerad blev han över hur bibelns historia helt och hållet stämde in med de arkeologiska fynden de hittade. Jag kom ihåg när jag blev frälst det blev precis som om ögonen öppnades jag såg Gud oändligt vackra skapelse. Ute på öarna kunde jag knäfalla och studera den blomma som var det vackraste jag sett nämligen Violen. (Jag längtar till våren så jag får se den igen)

Men mitt i all mångfald så existerar en förunderlig komplex enhet och harmoni genom hela skapelsen. Det är precis som att hela universum är länkat samman för att skapa en total harmoni. Om någon del i den här kedjan börjar att släppa kommer det att sända chockvågor genom hela systemet som håller universum samman. (Bibeln säger att detta skall bli obalans Jes 24, Heb 12)

Bibeln säger att Jesus Kristus håller samma allting i kraft av sitt mäktiga ord.
Heb 1:3
 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

Rom 11:36 Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen.

1 Kor 12:6 Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. 

Den förundrade skönhet och harmoni som möter oss I naturen är för komplex för att ha kommit till av en slump. Du har inte kommit till av en slump ur någon slemmig massa från början som en utveckling från en ur amöba. Du är skapad av en kärleksfull Gud som har en mening med att du kom till livet inte för att leva för dig själv men för att leva tillsammans med honom som har skapat dig.

Kol 1:15 Han (Jesus Kristus) är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 

Du skapades med ett syfte och Gud har en plan för ditt liv. Det märkligaste av allt när du går till Jeremia bok och läser hur Herrens ord kom till honom och kallade honom till gemenskap och tjänst avslöjas en hemlighet:

Jer 1:4 HERRENS ord (Guds Son) kom till mig. Han sade: 5 “Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.” 

Hebreiskan och King James har andra ord
Jer 1:5 BeforeH2962 I formedH3335 thee in the bellyH990 I knewH3045 thee (Här uppenbaras han som var (Dåtid) är (Nutid) och kommer (Framtid)
1/ Före tiden var inne för befruktningen i hans mors livmoder
2/ Innan jag formade dig och sammanvävde dig i moderslivet
3/ Så kände jag hela dig och hela ditt liv och din personlighet
4/ Nu var tiden inne för kallelsen och framtiden som är lika känd för Gud

När bibeln skall beskriva tid för oss har den olika grekiska ord för detta
1
/ Chronos är hela den löpande tidsaxeln
2/ Kairos är bestämda tider när Gud handlar och agerar

Inget kan hindra honom att agera när hans Kairos är inne.

Jes 14:26 Detta är det beslut som är fattat om hela jorden, detta är den hand som är uträckt över alla folk. 27 Ty HERREN Sebaot har beslutat det, vem kan då göra det om intet? Hans hand är uträckt, vem kan då hindra den? 

Jes 46:10 Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra.

Chronos är alltså Guds löpande tid – Fråga: När är tiden slut då?
Kairos är Guds bestämda tid – Fråga: När sker det sista Gud bestämt?

Vet du att dessa två saker kommer att byggas upp till klimax: Svaret på båda dessa frågor kommer nämligen att ske vid Jesu Tillkommelse. (Parousia)

När Guds Rådslut är fullbordat behöves ju inte Kairos eller Chronos
Det innebär slutet på denna tidsålder och en övergång in i en förvandling för alla som tror. (Uppståndelsen från de döda 1 Kor 15 + 1 Tess 4 )

Jag läser nu från 1917 års översättning här:
Upp 10:5 Och ängeln, som jag såg stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand upp mot himmelen 6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har skapat himmelen och vad däri är, och jorden och vad därpå är, och havet och vad däri är, och sade: “Ingen tid  (Gk: Chronos) skall mer givas, utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap (Evangelium) som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.

När den 7:e ängeln blåser i sin basun skall tiden fullbordas (Chronos)
Då är hela Guds Rådslut fullbordat som han utför på bestämda tider (Kairos)

1/ En röst skall höras
2/ Den sista basunen skall ljuda
3/ Vad säger rösten tror ni?

Mat 24:30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. 

Jag tror vi kan läsa om exakt samma händelse i Psalm 50
Psa 50:1 En psalm av Asaf. Gud, HERREN Gud, har talat, han kallar på jorden från öster till väster. 2 Från Sion, fullkomlig i skönhet, träder Gud fram i glans. 3 Vår Gud kommer, han skall ej tiga. Förtärande eld går framför honom och kring honom stormar det våldsamt. 4 Han kallar på himlen där ovan och på jorden för att döma sitt folk: 5 (Här har du rösten) “Församla till mig (Det är Änglarna) mina fromma, som sluter förbund med mig vid offer.” (Det är de som förbliver kvar i sanningen6 Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, ty Gud är den som dömer. Sela. 

Men den här gången är det inte som ett lamm som Jesus kommer utan som en kung med så fruktansvärd makt att alla jordens innebyggare kommer att skaka av fruktan. Det finns idag en gnostisk rörelse som lär ut hur man gör resor till himlen och tror att man kan dra kraft ur heligas gravar. Jag har själv hört hur en del av dem vittnar om att de upplever en stark kraft. Så vi ser idag en kristen karismatisk rörelse som i sin natur är ockult och har satt upplevelser och under och tecken över Guds ord. Det är den rörelsen som nu påstår att vi måste sätta in nya (Ockulta) Apostlar och Profeter som kyrkans nya grund för att upprätta Guds rike på jorden. Kära vänner detta kan omöjligt vara Guds Rike det är en kopia på Guds Rike och Satan har lyckats ganska bra med att så ut denna villfarelse mitt i kristenheten.

RESOR TILL HIMLEN UTAN GUDSFRUKTAN

Detta med resor till himlen är inget nytt för den gnostiska trosrörelsen en man vid namn Roberts Liardon som var en av C Peter Wagners – Guds generaler (Joels Armé) han får stå som ett exempel för hela denna falska rörelse – Han skrev en gång en bok vid namn: Jag såg himlen!

Den Jesus han fick se där i himlen guidade honom runt och visade honom förråd av olika kroppsdelar och grät över att människor inte tog ut dessa i tro. Det finns ett avsnitt i den boken där Jesus och Roberts skrattade och lekte och plaskade vatten på varandra. Precis som de flesta som upphöjer sig själva föll Roberts Liardon i kraftig omoralisk synd och fick lämna sin tjänst. Men precis som Todd Bentley är han tillbaka igen med samma gnostiska teologi men han har inte tagit tillbaka sin uppenbarelse.

Det är någonting som är fel när man kan påstå sig möta en Jesus Kristus som bibeln beskriver som en förtärande eld utan att uppleva Gudsfruktan. Johannes uppenbarelse startar med att han faller ner som död av fruktan när han får se honom i en syn. (Upp 1) När Jesaja får se honom i en syn och utbrister: Ve mig jag förgås! (Jes 6) Johannes säger att vi inte kan se honom som han är på denna sidan evigheten (1 Johannes brev) Guds Son kom och blev människa och hans härlighet uppenbarades på förklaringsberget och resultatet = De greps av stor fruktan! (Matt 17)

En viktig sak! All falsk uppenbarelse tar ner Jesus och upphöjer människan till samma nivå

_________________________________________________

Men bibeln är skriven av enkla människor med fel och brister men Gud kan ändå få igenom Andens budskap om Jesus Kristus genom dem därför att han vakar över sitt eget ord (2 Tim 3:16) De var av olika skikt i samhället herdar och fiskare. Krigsmän och Kungar, Psalmister Profeter och Präster.

Men bibelns sammanlagda kanon kan bara uttryckas med att en förunderlig Gud kan bara ha vakat över den sammanlagda enheten av de här 66 böckerna i boken kallad bibeln. Det råder utan tvekan en osynlig häpnadsväckande röd tråd genom hela bibeln precis som Ps 119:160 säger.

Psa 119:160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga. 

Det är omöjligt för en människa att kunna producera en sådan produkt som bibeln. Den måste ha producerats av någon som vet allting redan innan världen startade det bevisar de profetiska böckerna om inte annat. Det finns en massa religiösa böcker i världen men bara en som är inspirerad av sanningens Gud som bara sanningens Anden kan öppna. Detta är boken vars innehåll uppenbarar allting om Gud och allting om människan inspirerat av Anden själv. Där uppenbaras en himmelsk visdom som vida övergår den jordiska visdomen.

När Anden kommer och öppnar den här boken så kommer vi att se en förunderlig enhet mellan gamla testamentet och nya testamentet. Vi får se att det måste finnas en skapare och att denna skapare uppenbarar sin vilja för människan genom Anden och ordet. Bara den som är ödmjuk kan välsignas av nåd och få nyckeln till att öppna boken och se dessa förundrade hemligheter i Guds ord.

Det är inte de stora gnostiska nya Apostlarna och Profeterna som får nyckeln till denna bok eftersom de upphöjer sig över denna skrift. Nej bokens välsignelse och Andens kraft är till för de små.

Luk 10:21 I samma stund jublade Jesus i den helige Ande och sade: “Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. 22 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen vet vem Sonen är utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.” 

Vi startade detta med Heb 1:1-2 Exakt samma Herre som inspirerade och talade till fäderna är alltså exakt samma person Jesus Kristus som inspirerar oss som lever i de sista dagarna. Han är nämligen Guds ord uppenbarat i en person som gick omkring bland oss och uppenbarade vem Gud är.

Så skrifterna är Guds sätt att tala till oss människor och att tänka och att underordna sig den uppenbarelsen är vägen till enhet. Därför kan sann Andlig enhet aldrig uppnås utanför skriftens uppsatta gränser det är en lögn. Sanningens Ande kan bara leda oss på Sanningens Väg aldrig utanför den för där är mörkrets välde eller världen. Bibeln säger att en sådan falsk enhet kommer att dyka upp i ändens tid.

1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner (GK: I enlighet med Skriften bekänna) att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, (Gk: Inte I enlighet med skriften bekänner) han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. 4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. 5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande. 

Jag tog upp detta i min serie Gud människan och Andemakterna att detta handlar om den grekiska grammatiken i de här verserna. Vid prövning av personers teologi håller inte Bill Johnson, Kenneth Hagin och hela denna gnostiska rörelse för prövningen. Vi kommer alltså få se en hel ekumenisk rörelse samlas bakom: Ett annat evangelium En annan Jesus och En annan ande.

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.