Den falska andligheten Del2

Undervisning: Elvor Ohlin
2022-11-07
Den falska andligheten Del1

En av våra vänner som har profetisk gåva, berättade om en dröm som hon fick. I drömmen satte man horn på varje dörr i en specifik verksamhet, som är kristen. Hornen [gjorda i en smedja] eller planerna “smiddes” i hemlighet, innan de sattes i verket. Allt började utföras när man hade lyckats få bort den som man såg som en motståndare i sin styrelse. Denne person står för sanningen och kämpade emot planerna. De nya pastorerna har infört New Wine.

Kvinnan som fick den här drömmen sa att hennes tankar gick direkt till vilddjuret i Upp 13 med två horn. Jag vill dela några tankar om det och dra en parallell med Esau i GT.

Esau – symbol för den köttsliga och oandliga människan

Hebr 12:15 Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas. 16 Se till att ingen av er är otuktig eller oandlig som Esau. I utbyte mot ett enda mål mat lämnade han ifrån sig sin förstfödslorätt. 17 Ni vet att han avvisades, när han sedan ville ärva välsignelsen. Isak såg nämligen inte någon möjlighet att ändra sig, fastän Esau under tårar sökte få välsignelsen.

Esau beskrivs som ohelig och otuktig. Man kan säga att han ”älskade vällust (njutning) mer än (eller: istället för) Gud”, som det står i 2Tim 3:4, ett tidstecken som ska känneteckna många i ändens tid. Esaus val visade hans ringaktning för Guds välsignelse, Guds vilja och för sann andlighet.
Att älska vällust mer än Gud är..
…att värdesätta och vara fokuserad på det jordiska (istället för det som har verkligt värde).
…att ta lätt på eller helt nonchalera Guds helighet och gudsfruktan.

Esau ville ha Guds välsignelse på sina egna villkor, inte på Guds. Den högmodiga attityden beskrivs i ordet orättfärdighet, på grekiska adikia. Adikia betyder att få något på ett oärligt och orättvist sätt. Man kan säga att Esau trodde att han kunde få välsignelsen lättvindigt på den breda vägen, och när det passade honom själv. Människor som tror att de kan komma in i Guds vilja och välsignelse genom den vida porten och på den breda vägen är vilse. Den vägen leder åt motsatt håll. Adikia betyder också att inte formas efter Guds bud och karaktär, eftersom det är motsatsen till rättfärdighet som betyder att formas efter Guds bud, karaktär och principer.

Namnet Esau betyder grov och han som agerar. Han fick också heta Edom som betyder jord och röd efter ”det röda”, som syftar på soppan som han bytte ut mot förstfödslorätten. När oandliga människor agerar blir det ett jordiskt och mänskligt verk. Idag är profetian uppfylld genom det falska gudsriket [Kingdom now] som man vill åstadkomma i NAR (Nyapostoliska Reformationen). De säger att de ska “göra Guds rike synligt och ta över hela världen innan Jesus kommer tillbaka”.

Esau bodde i Seir

1Mos 36:8 Esau bosatte sig i Seirs bergsbygd. Esau är densamme som Edom.

Det är intressant att Esau bodde i Seir som betyder hårig, storm, uppror, tumult get och demon. Jag vill jämföra med “baphomet”, gethuvudet med två horn som är en symbol för Satan. Det avslöjar vem som står bakom planen med hornen på dörrarna i den profetiska drömmen. Demonisk påverkan innebär alltid förr eller senare hårdhet, kärlekslöshet, kyla, hierarkier och andligt slaveri.

Jordisk och demonisk vishet

Jak 3:14  Men bär ni på bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, skall ni inte skryta och tala emot sanningen. 15  En sådan vishet kommer inte ovanifrån utan är jordisk, oandlig, ja, demonisk. 16  Ty där avund och stridslystnad råder, där råder också oordning och allt som är ont.

Ni som har hört undervisningen om Ändens tid, vet att jag brukar dra parallellen från det här bibelordet till ”vilddjuret ur jorden” i Upp13, som står för religionssynkretism och en världsreligion. Många av Nyapostoliska Reformationens apostlar skäms inte för att skryta och tala emot sanningen med att påstå att Gud leder utanför sitt eget ord och ut på nya områden. Detta är naturligtvis lögn och det leder ut i ockult andlighet och demoniskt mörker. De smickrar och kan låta kärleksfulla – det finns charmkurser – men det brukar snart visa sig att de i själva verket är hårdhjärtade och självupptagna.

2Kor 11:13 Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.

Upp 13:11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt.
13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn.

Vilddjuret verkar andligt och fromt som ett lamm men det talar och agerar som Satan själv [draken], som står bakom. Vilddjuret ur jorden står för jordisk och demonisk vishet, vilket beskriver den falske profeten som samlar och leder hela det världsvida religiösa systemet. Här kan parallellen till Esau – oandliga kristna – dras. Vilddjuret får alla att tillbe det första vilddjuret och dess bild (den politiske antikrist och hans välde) i Upp 13. Det religiösa vilddjuret kommer alltså att följa den politiska agendan och införa allt som den kräver. Vi kan se redan nu att det finns kyrkor som har flyttat fokus bort från evangelium om Jesus och frälsningen till vinstintresse (företagstänk), klimat- och miljöfrågor och öppnat för en andlighet som strider helt med Guds ord och som vi varnas för.

Vilddjuret ur jorden är den politiska maktkyrkan som också kallas skökan Babylon i det profetiska ordet. Babylon står för alla onda andars läror och religionssynkretism. Det öppnar för New age-andlighet in i kyrkan.

Hur talar “draken”, Satan?

Satan vill ha herravälde [Herraväldesteologi/Dominion] och makt över jorden genom att intala kristna att de har samma makt som Gud. Satan står för mammon, som är girighet [Framgångsteologi]. Satan vill att vi ska fokusera på det jordiska, ett jordiskt synligt gudsrike [Kingdom now /Riket nu] byggt av falska apostlar och profeter, hans tjänare, som lägger en “ny grund”. Det är en annan grund än den som är lagd en gång för alla, nämligen Jesus Kristus. Satan vill att vi ska tro på “det övernaturliga[ockult andlighet] utan att pröva med sanningen som är Guds ord, Bibeln.

Satan är fiende till Guds folk. Genom Edom och andra fiender ville han utplåna Israel, Guds egendomsfolk. På samma sätt blir den sista tidens världsreligion och religiösa Interfaith-kyrka fiender till Guds folk. Vissa faller för trycket från världen på grund av människofruktan. Men det finns ett andligt uppror som har valt sida emot Guds ord och som går allt längre på kompromissens väg.

Ps 83:4 Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar. 5 De säger: “Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn!” 6 I enighet rådslår de med varandra, de sluter förbund mot dig: 7 Edoms tält och ismaeliterna, Moab och hagariterna, 7 Gebal, Ammon och Amalek, filisteerna och de som bor i Tyrus.

Hur gick det med Edom i Seir?

Guds dom föll över Edom – Esaus ättlingar – och alla Israels fiender. Den judiske historieskrivaren Josefus skrev att Moab och Ammon ödelades av Nebukadnessar (Babylon) på 500-talet f Kr. Det bekräftas av arkeologiska fynd. Moab hade deltagit på Babyloniens sida och hjälpte dem i angreppet mot Jerusalem. Samma domar kommer att upprepas i ändens tid mot dem som följer den vägen. Det kan vi läsa om i Upp 18.

Hesekiel profeterade år 590 f Kr.
Hes 25:14 Jag skall hämnas på Edom genom mitt folk Israel, och de skall handla med Edom enligt min brinnande vrede. Edom skall så få känna min hämnd, säger Herren, HERREN.

Edom ville dela byte med Babylonien och ställde sig på världsmaktens sida emot Israel men ondskan föll över deras eget huvud. Edomiterna upphörde senare att vara ett folk. Så kommer det att gå för alla som förföljer Guds sanna folk. Det gäller både namnkristna och kristna som viker av från vägen, som avfaller och överger bibelordets tydliga budskap.

Obadja profeterade 587 f Kr:
Ob 1:1  Obadjas profetia Så säger Herren, HERREN om Edom: Ett budskap har vi hört från HERREN, och en budbärare är utsänd bland hednafolken: “Upp, ja, låt oss stå upp och strida mot det!” [Gud har sina redskap att utföra hans domar] 2  Se, jag har gjort dig ringa bland hednafolken, djupt föraktad är du. 3  Ditt hjärtas övermod har bedragit dig, där du sitter bland bergsklyftorna i din höga boning och säger i ditt hjärta: “Vem kan störta mig ner till jorden?” 4  Om du än svävade högt som örnen, och mitt ibland stjärnorna byggde ditt bo, så skulle jag ändå störta dig ner därifrån, säger HERREN. 5  Om tjuvar kommer till dig eller plundrare om natten, ja, då är det ute med dig! Skall de inte stjäla till dess att de fått nog? Om vinbärgare kommer till dig, skall de då lämna kvar en efterskörd? 6  Hur genomsökt skall inte Esau bli! Hans dolda skatter skall letas fram! [Ekonomisk vinst på ett orätt sätt?] 7  Till gränsen skall de driva dig ut, alla de som stod i förbund med dig. De skall bedra dig och bli dig övermäktiga, de som du levde i fred med. De som äter ditt bröd skall lägga en snara under dig. Det finns inget förstånd hos dem. 8  Skall jag inte på den dagen, säger HERREN, förgöra de visa i Edom och allt förstånd på Esaus berg?

Guds dom kommer

Det finns en global Agenda som leder till religionssynkretism
..som vi inte ska delta i.
..som vi inte heller kan strida emot eller stoppa för Gud tillåter det.
..som vi ska avslöja och varna för. De brukar som regel planera i mörker och föra in sina planer i smyg. I Guds ögon är detta ytterst allvarligt.

Ef 5:11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. 12 Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna.

2Petr 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

Om vi ödmjukar oss för Herren, då strider han för oss.

Bibeln säger:
-grunden är lagd och den grunden är JESUS KRISTUS.
-Gud är allsmäktig och suverän.
-Guds rike kommer i den människa som blir född på nytt.
-Guds rike blir inte synligt förrän Jesus kommer tillbaka.
-under och tecken sker när Gud vill och är inget som vi kan ta för givet.
-allt utanför Guds ords gränser är av ondo.
-Paulus berömde sig av sin svaghet för då vilade Guds kraft över honom, tvärtemot de “höga” apostlarna (de “nya apostlarna”).

2Kor 12:9 men han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.


Tillägg 8 februari 2023:
Den globala agendan utgår från FN och besluten fattas framför allt i World Economic Forum (WEF). Världens rikaste samlas i Davos och en inbjudan från WEF:s grundare och globalisten Klaus Schwab ses nog av de flesta som en heder. Här planeras för den 4:e industriella revolutionen (4IR) och The Great Reset som är en global förändring i marxistisk anda (NWO) och FN:s Agenda 2030.

Klaus Schwabs mantra har upprört många av oss: “Du äger inget och är lycklig”. Vem ska äga allt i så fall? Jo, en elit av världens rikaste makthavare och företagare. Redan nu finns det företag i Sverige, som IVATO grundat 2019, som erbjuder människor med en ansträngd ekonomi att köpa deras hus, samtidigt som de får bo kvar och hyra det. Vid en första anblick kan det låta väldigt bra men tro inte att det är någon godhet bakom erbjudandet. Ägaren kommer att kunna styra allt i hyresgästens liv, med hot om vräkning. Det är också målet med agendan.

Ords 22:7 Den rike råder över de fattiga, låntagaren blir långivarens slav.

Vem eller vilka har lyckats skapa kaos, inflation och lågkonjunktur? Den som ser utvecklingen de senaste åren kan knappast kalla det för tillfälligheter. Definitionen på pandemi ändrades och plötsligt spreds ett covidvirus över världen, som därför kunde räknas som pandemi. Hastigt framtagna vaccin, emot alla lagar och regler som tidigare har gällt, skulle genom påtryckningar ges till alla medborgare. Vaccinen visade sig vara värdelösa och långt farligare än virusen. Samtidigt förbjöds ofarliga mediciner som var bevisat effektiva mot covid.

På grund av eller “tack vare” (globalisternas synvinkel) pandemin gjordes Lock down i många länder och mängder av mindre företag slogs ut och gick i konkurs. Vissa storföretag blev vinnarna. Allt övrigt som pågår med höjda bränslepriser, höjda elpriser, inflation och ansträngda ekonomier följer också Agendans plan. Det finns förklaringar och orsaker till att vi är där vi är och Globalismen gör att alla drabbas, vilket också är meningen.

Även om sammanhanget är ett annat i Mika bok är det en vers som ofta får mig att tänka på ändetidens Agenda och The Great Reset:

Mika 2:1 Ve dem som tänker ut fördärv och på sin bädd planlägger det som är ont. Så snart morgonen gryr sätter de planerna i verket, om det står i deras makt. 2 De har begär till åkrar och roffar dem åt sig, till hus och lägger beslag på dem. De använder våld mot människor och hus, mot en man och hans egendom.

“Våld” behöver inte alltid vara fysiskt. Våld kan vara inskränkningar och begränsningar som tvingar fram beslut mot människans vilja. Den kommande världsledaren som världen kommer att se som en “frälsare” men som är en Antikrist, kommer också att ha makt över jordegendom och använda sig av den:

Dan 11:39 Han skall göra vad han vill med starka befästningar med en främmande guds hjälp (främmande gudar står i Bibeln för avgudar eller onda andar och ytterst för Satan). De som erkänner honom skall han bevisa stor ära. Han skall låta dem härska över många, och han skall dela ut land åt dem till belöning.

Även om vi inte har vår yttersta trygghet i våra hem eller i det materiella, kan vi känna oro och bävan för framtiden. Då får vi lyfta blicken och tacka JESUS KRISTUS för att han tar hand om oss och alltid är trofast. I Guds händer är vi alltid trygga och detsamma gäller allt vi är och har. Den tryggheten är vi kallade till som kristna. Därför ska vi inte heller ta förhastade beslut när det gäller hus och hem, utan tala med Gud om allt och invänta hans ledning.

Gud har alltid en väg framåt för alla som tror och förtröstar på honom.

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.