Vilket bord väljer vi äta av?

Låt mig börja att säga att Herren dukar mitt bord och det är jag glad över. Jag skulle inte ha så mycket att undervisa om annars. Den mat som kommer från honom vederkvicker alltid själar i en grym och kärlekslös värld. Så varsågod middagen är serverad!

Psa 23:1 En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas. 2 Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. 3 Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.

Psa 23:5 Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja (Kunskapen om Gud) och låter min bägare flöda över. (Nådens överflödande härlighet)

Genom Kunskapen om Gud kan jag alltså förstå vad som är giftigt för mig att äta. Visste du att ordet Demon kommer av roten: “Daio” som betyder: “To distribute fortunes” (Spådomar eller materialismen och girigheten) Hur såg det ut i Israel innan domen kom?
1/ Man tillbad avgudarna (Onda andars bord)
2/ Materialismen
3/ Man ville inte lyssna till Profeterna (Herrens ord)

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.
1/ Berusning (Materialism – Egots Njutning)
2/ Hjärtats förhärdelse (Blindhet)
3/ Herrens Dag kommer som en Snara eller Katastrof
4/ Herrens Dag vreden innan Jesu tillkommelse (Människosonen
5/ Detta gäller alla på hela Jorden

Herrens Dag är en kort tidsperiod när han dömer världen från himlen tiden avslutas med Jesu Tillkommelse och Uppståndelsen från de döda. Jag tog upp det igår hur vi svalt lögnen om ett mystiskt försvinnande av församlingen innan vedermödan. Ett onda andars bord framdukat av ockultisten JN Darby, (Ursäkta om jag stöter någon men det är dags att rensa ut surdegen nu)

Mat 24:30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Mat 25:31 När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron.

Mat 19:28 Jesus sade till dem: Amen säger jag er: Vid pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då skall också ni som har följt mig (Till slutet) sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar.

NU VERKAR DET RÅDA STOR FÖRVIRRING

Gud skall släppa på sin vrede över världen som en katastrof innan han sätter sina fötter på Oljeberget vid sin tillkommelse. Denna vredesdag startar på en för oss på en totalt okänd tidpunkt men den avslutas med människosonens tillkommelse. Det är nämligen så att Herrens Dag (Yom) på hebreiska betyder tidsperiod också inte bara 24 timmar.

1/ Guds dom börjar alltid med en andlig död först (Förhärdelse-Blindhet)
2/ Guds dom fortsätter sedan med fysisk dom (Det skapade)

När vi tittar på texten som vi startade med LK 21:34-36 ser vi att domen från Gud startar med berusning den leder till förhärdelse och blindhet. Hur kan den berusningen vara en dom från Gud? Jo därför att det finns bara två bägare och två bord att äta av och domen består i att vi väljer.

1/ Herrens Bägare – Jesus Kristus och Anden och Ordet
2/ Skökans Bägare – Villfarelse – Onda andars läror – Antikrists ande

1 Kor 10:21 Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord.

Upp 18:2 Och han ropade med stark röst och sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. 3 Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.” 4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

Vi måste förstå att kvinnan är den fallna andevärlden hon har alltså en bägare med vin. Att dricka ur den är att välja hennes bärgare före Guds bärgare. Ser du nu att domen börjar med inre förhärdelse som gör oss blinda så vi längtar efter materialism. Det är därför att det står vredesvin för den som dricker gör sig till ett med den fallna andevärlden (Förbund med Dödsriket)

En röst från himlen ropar:
1/ Gå ut ifrån Henne mitt folk
2/ Drick ej av Hennes vredesvin (Förbund med Dödsriket)
3/ Då kommer Snaran och Katastrofen över er på Herrens Dag

Då går vi tillbaka till Luk 21:34-36 för du ser exakt samma mönster! Vi kan alltså bara komma ut ur Babylon om vi väljer Herrens bägare och bord (Mat) först.

Luk 21:36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.

Men i KJ står det annorlunda
Luk 21:36 Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape (Ex) all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.

1/ Var alltså alltid andligt vakna så ni väljer Herrens Bord först (Förbundet)
2/ Bön som alltid binder oss tillsammans med Herren (Förbundet)
3/ Så han räknar er värdiga (Rättfärdighet) att komma ut igenom (Ex) den snara och katastrof som kommer
4/ Så att ni kan bestå inför domaren själv när han kommer

Jag vill för tydlighetens skull repetera vad jag sagt från början.
Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.

1/ Berusning (Materialism – Egots Njutning)
2/ Hjärtats förhärdelse (Blindhet)
3/ Herrens Dag kommer som en Snara eller Katastrof
4/ Herrens Dag vreden innan Jesu tillkommelse (Människosonen
5/ Detta gäller alla på hela Jorden

1/ Församlingen har fått Herrens Bord uppdukat framför sig! Det är fullheten av Guds Rådslut och hans vilja Paulus kallar den för Kunskapen om Gud eller Sanningen. 2/ Djävulen kommer med sin listighet för att presentera ett annat bord framför dig som också handlar om en slags kunskap vi kallar det lögn eller laglöshet.

Det bord vi väljer först den gör vi till Herre över våra liv! Så fort vi väljer Djävulens kunskap förkastar vi Kunskapen om Gud. Våra Andliga ögon stängs och Köttets ögon öppnas så fort du börjar äta av Djävulens kunskap startar berusningen av hjärtats förhärdelse och blindhet. (Domen)

Den som är förblindad är alltså redan under en dom han har fått Kunskapen om Gud men väljer ändå att äta av den nya kunskapen som presenteras (Onda Andars bord) Paulus hade redan gett Korintierna hela Guds Rådslut nu kom en ny Kunskap in det var därför han varnade dem om de två olika borden.

> 1830 presenterades en ny kunskap av JN Darby
> 1984 startades en bibelskola i Uppsala med en ny kunskap
> 2000 talet presenteras en ny kunskap från Betel Church
> Det presenteras en ny kunskap hela tiden genom falska profeter

Från ett håll låter det som om församlingen upprättas genom denna kunskap: Nu skall vi få nya Apostlar och Profeter med ny Uppenbarelsekunskap. Från det andra hållet ser det ut som ett stort avfall vem har rätt egentligen?

Vet du varför det hela tiden presenteras nya dukade bord med olika rätter på för att fresta dig att äta av? Varför springer det så många falska profeter omkring tror ni drivna av de onda andarna. Herren vill se om vi älskar honom eller inte vill du vara kvar vid hans bord och äta eller vill vi äta och dricka med de laglösa? (Sluta förbund med dödsriket)

Det bord du äter vid bestämmer nämligen om du skall drabbas av katastrofen eller inte. Det bord du äter vid bestämmer din framtida destination Sions Berg (Kvarlevan) eller Babylon. (Kommer dömas)

Rom 11:7 Vad följer då av detta? Jo, vad Israel strävar efter har det inte uppnått. De utvalda har nått det, men de andra har blivit förstockade. 8 Det står skrivet: Gud har gett dem en likgiltighetens ande, ögon som inte ser och öron som inte hör, och detta ända till denna dag. 9 Och David säger: Må deras bord bli en snara och ett nät, en fälla och ett straff för dem. 10 Må deras ögon (Förstånd) bli förmörkade, så att de inte ser, och böj deras rygg för alltid.

Ja ja detta gäller väl de där Judarna tänker vi då för så verkar det ju vid den första anblicken. Men hedningarna kan alltså göra exakt samma sak som Israel gjorde äta av samma bord alltså.

Rom 11:17 Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, 18 då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. 19 Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. 20 Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. (Om du fortsätter äta av Herrens Bord) Var inte högmodig utan lev i fruktan. 21 Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna skall han inte heller skona dig.

Domen över dem började med samma mönster som jag sagt innan.
1/ Berusning (Yttre värde först)
2/ Förhärdelse av hjärtat (Blindhet)
3/ De väljer onda andars bord först = En ny Kunskap
4/ Detta kommer att dra en katastrof över dem

Mar 13:22 Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram (Duka ett bord) och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse. (Välja det bordet först) 23 Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg.

Förbjuden mat = Laglöshet på Grekiska
De kommer att duka upp ett bord i din församling också för din prövning

2 Pet 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom (Utan Surdeg) 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre (Kunskapen om Gud) och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

1/ De utvalda som älskar honom kommer inte äta av det bordet
2/ Det är en profetia om att vi måste vakta ögonen
3/ Det kommer massor av laglösa att försöka bjuda dig på middag

5 Mos 13:1 Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, 2 och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: “Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem” (Låt oss äta av ett annat bord) 3 då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ. 4 HERREN, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till. 5 Men den profeten eller den som har drömsyner skall dödas. Ty han predikade avfall från HERREN, er Gud, som har fört er ut ur Egyptens land och friköpt dig ur träldomshuset, och han ville föra dig bort från den väg som HERREN, din Gud, har befallt dig att gå. Du skall skaffa bort det onda hos dig. (Surdegen)

1/ En falsk profet kommer och gör verkliga under och tecken
2/ Du ser det med dina egna ögon
3/ Det är alltid en ny kunskap som presenteras i olika förpackningar
4/ Han vill få dig att överge Herrens bord
5/ För att maten på det nya bordet ser bättre ut
6/ Det är bordet som drar på dig Guds dom och katastrofen

Nu när vi vet vad Guds dom är för något och hur den startar låt oss se på Laodicea. Det betyder folket styr vilket betyder församlingen upphöjer sin visdom över Guds visdom. De har lämnat Herrens bord och börjat knapra på rätterna på onda andars bord. De var alltså redan under en dom!
Laglöshet på hebreiska har också innebörden av att man står under en aktiv dom och vi vet ju nu hur den börjar.

1/ Berusning (Materialism – Egots Njutning)
2/ Hjärtats förhärdelse (Blindhet)

Upp 3:14 Skriv till församlingens ängel i Laodicea: Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse: 15 Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. 16 Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. 17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. 18 Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se.

Mvh Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.