Gud vill öppna våra ögon

Frälsningen är helt och hållet ett verk i våra liv genom Guds nåd. Så nåden är den källa som flyter fram från Jesus Kristus i oss som ger oss allt vi någonsin kan behöva. Det kommer strömmar av glädje tro och kraft härifrån kommer också vår frälsningsvisshet genom Anden.

De senaste åren har varit år av smärta och sjukdom men samtidigt har mitt inre svarat upp med strömmar av nåd. Jag kan ärligt stå här och säga att prövningarna inneburit välsignelse och frigörelse för mig. Jag har börjat ana vad Paulus menade när han utbrast: När jag är svag då är jag stark! (2 Kor 12:10) Korsets kraft är ett mysterium som Gud måste uppenbaras för oss mitt i livet.

Paulus sa till Korintierna:
1 Kor 1:4 Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. 5 Ty i honom har ni blivit rika på allt, i fråga om allt tal och all insikt, 6 eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er.

Andemeningen är denna: All Guds nåd är er redan given i Jesus Kristus. (V 4) Den nåden skall flöda genom honom in i er för att ge er oerhörda rikedomar som skall visa sig genom Kunskapen om Gud och Orden i er undervisning eller Predikan (V 5) Det är alltså beviset för att ni är fast grundade och uppbyggda på Hörnstenen Jesus Kristus.

1/ All Nåd är redan given i Kristus (Han kallas nådegåvan Rom 5:15 1917)
2/ Nåden strömmar genom Jesus Kristus in i oss
3/ Nåden uppfyller Guds hus med oerhörda rikedomar
4/ Nåden skall strömma ut ur oss genom våra munnar
5/ Genom våra munnar skall det strömma Kunskap om Gud (Existensen)
6/ Det är beviset på att ni är fast grundade och uppbyggda på hörnstenen

VANDRA IN I ETT ALLT STARKARE FLÖDE

För många år sedan sa Herren till oss: Jag skall föröka Visdomen och Kunskapen hos er steg för steg. De här 6 punkterna vi nyss beskrivit är det något man vandrar in i på Korsets smala väg.

Vad är en väg? Jo det är hur vi tänker och hur vi handlar (Vårt Öga) så korsets väg stänger våra ögon (Köttet) och öppnar hjärtats ögon (Anden). Bara den som förvandlas kommer in till det överflödande livet jag talat om. Den här vägen har olika namn i bibeln:
Vishetens väg
Rättfärdighetens väg
Korsets väg

Så bara en vis man som får sina hjärtas ögon öppnade kan komma in genom porten på den smala vägen (Matt 7) Bara en vis man med öppnade ögon kan se värdet i hörnstenen (Matt 7) Bara en vis man med öppnade ögon kan stå fast där när alla skakningar drabbar jorden (Matt 7)

Vi ser alltså Guds hus uppbyggt på hörnstenen och alla enskilda stenar som är uppbyggda på honom är honom lika. Simon (Den som hör) måste alltså bli Petrus (Byggstenen) – Förvandling måste ske men för oss är det omöjligt!

Simon (Kött) älskar det Jordiska värdet högst
Petrus (Ande) älskar det Andliga värdet högre

Simon (Den som hör) måste bli Petrus (Byggsten). (1) Gud måste först ge oss livet (2) sedan vandrar vi i Guds Nåd och han formar oss till det vi skall bli. (3) Men sedan måste det även vara Guds Nåd som flödar ut ur vår mun av Andliga rikedomar och Skatter i undervisning och predikan. (1 Kor 1:4-6)

Vi startade med Guds Nåd vi måste möta formningen med Guds Nåd. Bara då kan vi bli den slutprodukt av Nåd Herren kan använda i sitt Hus

Paulus utbrister:
Genom Guds nåd är han vad han är (1 Kor 15:10)
Genom Guds nåd har han utfört allt (1 Kor 15:10)
Nåden fyllde Paulus med rikedom och kunskap om Gud (2 Kor 4)
Samma Nåd skall överflöda till andra (2 Kor 4)

En vandring i Guds visdom är alltså en vandring i Guds Nåd det är olika prövningar eller formningar som leder fram till följande:
1/ Du blir den Gud tänkt du skall bli (Identitet)
2/ Du gör det Gud tänkt du skall göra (Utflöde av Nåd)

Jak 1:2 Räkna det som den största glädje (Gk: Chara – av Charis = Nåd) mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. 3 Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. 4 Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende.

Eftersom ordet glädje (Gk: Chara) kommer ifrån nåden (Gk: Charis) betyder det att mitt i formningarna skall det också alltid finnas nåd från Gud. Men det betyder också att prövningarna eller formningarna är designade så att de kommer att öppna våra hjärtas ögon så vi förstår Guds vilja.

Guds Nåd kommer att fullkomna vad Gud tänkt du skall bli.
Guds Nåd kommer att fullkomna allt Gud tänkt du skall göra.

1 Pet 2:4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar (Petrusar) byggas upp (Formas) till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer (Nådens utflöde) som Gud tack vare Jesus Kristus (Nådens Källa) tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. 7 För er som tror (Formas lika den) är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror (Formas lika den) har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. 9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga (Värdefulla) gärningar (Nådens Utflöde) han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Hörnsten har blivit en Slutsten. (Huset är redan byggt av Guds Nåd)
Jesu korsfästelse är Hörnstenen (Klippan Tzur)
Jesus uppståndelse är Slutstenen (Klippan Sela)

Joh 2:19 Jesus svarade: “Bryt ner detta tempel (Korsfästelsen) så skall jag resa upp det på tre dagar.” (Uppståndelsen) (Han talar om sin Kropp (V21)

Psa 118:22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. 23 HERREN har gjort den till detta, underbart (Heb: Fullbordat) är det i våra ögon. (Hjärtats ögon)

Psa 118:21 I will praise thee: for thou hast heard me, and art become my salvation. 22 The stone which the builders refused is become the head stone of the corner. 23 This is the LORD’S doing; it is marvellous in our eyes. 

Ps 118:16-20 Beskriver hur Guds Nåd formar och Tuktar för att öppna mina ögon (Titus 2:11-12) -Guds Nåd har förmågan att befria och forma oss till Petrusar (Byggstenar)

Den som är formad får gå in genom rättfärdigheten port. Vi måste gå från Köttslighet till Andlighet. Vilka skatter är mest värda för oss? Jordiska rikedomar eller Andliga rikedomar.

Nu skall vi se vad nådens visdom från ovan vill göra i oss.
Ord 8:19 Min frukt (Belöning – Rikedom) är bättre än guld, ja, finaste guld, det jag ger är bättre än utvalt silver. 20 Jag (Andens -Visdom) vandrar på (Heb: Leder er in på) rättfärdighetens väg, mitt på det rättas stigar 21 för att ge rikedom i arv åt dem som älskar mig och fylla på deras förråd. (Ett hus fyllt av Andliga rikedomar och en Vapenrustning)

Halleluja! Guds Nåd flödar in i oss med Visdom ifrån ovan så att vi både tänker och handlar och vandrar rättfärdigt. Guds Nåd fyller huset med Andliga rikedomar och en Andlig Vapenrustning.

Paulus beskriver båda sakerna i Efesierbrevet att detta får vi i Kristus:

1/ Andliga rikedomar (Ef 1:1-8)
2/ Vapenrustning (Ef 6:10-12)
3/ Inget kan hindra Guds Vilja för våra liv om vi förblir i Nåden (Ef 1:17-23)

Sången: (Hämtat från Ps 59:17-18) Jag vill sjunga om din makt jubla var morgon över din nåd; ty du var för mig en borg och en tillflykt, när jag var i nöd. Min starkhet, dig vill jag lovsjunga, ty du är för mig en borg min nåderike Gud min nåderike Gud.

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.