Den överflödande Nåden

Jak 1:2 Räkna det som den största glädje (Gk: Chara) mina bröder (Syskon) när ni råkar ut för alla slags prövningar. 3 Ni vet ju (Gk: Ginosko) att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. 4 Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning (Guds Vilja för ditt liv) så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende. 5 Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den.

Detta handlar inte alls om några kristna gärningar som jag på nått sett måste slutföra för att duga inför Gud eller människor. Den tro som talas om här är den som kommer ifrån Jesus själv genom Anden ifrån Guds Nåd.

Joh 7:38 Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

När nu Jesus blivit förhärligad så kommer Jesus Kristus själv in i oss och vi kommer in i honom. (Joh 15) Jesus Kristus verkar i våra liv genom att ge oss Anden som tar emot från det som tillhör honom och förhärligar honom i oss och igenom oss. (Joh 16:13-16) Det som Jesus Kristus gör i oss är hans verk (Nåd) Det som Jesus Kristus gör genom oss är hans verk (Nåd)

Vi måste stå i en rätt relation Vertikalt (Agape)(Hörnstenen)
Vi måste stå i en rätt relation Horisontalt (Agape)(Hörnstenen)

Jakob säger att vi kan möta prövningarna genom Kristi glädje (Gk: Chara) Den glädjen strömmar ifrån Jesu Kristus genom Nåden (Gk: Charis) Det är härifrån Jesus Kristus både din Tro och Guds visdom har sin källa. Så mitt igenom alla prövningar lovar Herren om du drar vattnet från mig kommer du alltid vandra i den överflödande Nåden i frihet. Jes 12:2 Se, Gud är min frälsning (Yeshuwa) jag är trygg och fruktar inte, ty HERREN HERREN är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning. (Yeshuwa) 3 Med fröjd (Heb: Glädje) skall ni ösa vatten ur frälsningens (Yeshuwa) källor. (Det är den överflödande Nåden)Vem kommer all Nåd ifrån? (Yeshuwa)

Vart kommer Tron ifrån? (Yeshuwa)
Vem skall föra mig till Guds vilja för mitt liv (Yeshuwa)
Allting vi behöver finns i Jesus Kristus genom Hans Nåd. Det står att Jesus uppfyller allt i alla (Ef 1:23)

Jakob säger nu att det finns 2 visdomar vi kan vara påverkade av.
Den första är en himmelsk visdom (Jak 3:15)
Den andra är en jordisk visdom (Jak 3:17)

1/ Jesus sa att en vis man bygger på klippan
2/ Jesus sa att den som brister i visdom bygger på Jorden

De profeterar, de driver ut andar, de gör en massa kraftgärningar de tror de är i Guds Rike men de känner inte Jesus Kristus. Mörker i bibeln uppträder som Ljus men det är Syndens konsekvens. (Missar Målet)

Men det huset Jesus Kristus bygger upp kommer att hålla för de prövningar som kommer. Varje sten i hans bygge är slipad och prövad och vilar på hörnstenen själv och fogas samman med andra och byggs upp i kärlek och Sanning (Ef 2:20-22)(Ef 4:15-16)

Förra Parousia Mötet såg jag en syn när Elvor predikade om att byggas upp. Jag såg en vinkel precis som om Gud tog fram sitt mått. Den perfekta Hörnstenen i Sion som mänsklig visdom förkastar är det mått Gud mäter med. Vi alla måste formas genom våra prövningar för att kunna byggas upp på den perfekta hörnstenen. (Älska Gud – Älska din nästa)

RÄTTFÄRDIGHETENS VÄG

Jag hade en dröm en natt där vi kom fram till en skara som jag upplevde möjligtvis kan vara kristenheten i det här landet som vill vandra med Gud. Man hade där olika uppfattningar om vart vägen gick men till slut började alla ropa till Gud: Herre vart går vägen? Herren svarade från Himlen: Ser ni inte vägen den urgamla vägen! Då uppenbarades Guds visdom från Himlen: Vi kunde se Rättfärdighetens Väg!

Ord 8:19 Min frukt (Andens) är bättre än guld, ja, finaste guld, det jag ger är bättre än utvalt silver. 20 Jag (Andens -Visdom) vandrar på (Heb: Leder er in på) rättfärdighetens väg, mitt på det rättas stigar 21 för att ge rikedom i arv åt dem som älskar mig och fylla på deras förråd. (Ett hus fyllt av Andliga rikedomar och en Vapenrustning)

Halleluja! Guds Nåd flödar in i oss med Visdom ifrån ovan så att vi både tänker och handlar och vandrar rättfärdigt. Guds Nåd fyller huset med Andliga rikedomar och en Andlig Vapenrustning.

Paulus beskriver båda sakerna i Efesierbrevet att detta får vi i Kristus:
1/ Andliga rikedomar (Ef 1:1-8)
2/ Vapenrustning (Ef 6:10-12)
3/ Inget kan hindra Guds Vilja för våra liv om vi förblir i Nåden (Ef 1:17-23)

Jud 1:3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.

Herren uppenbarade att Visdomen leder oss mitt på Rättfärdighetens Väg (Ord 8:20) Vi kan vika av från vägen till 2 olika diken men båda har samma källa villfarelse och mörker.  

1/ Det ena diket heter Lagiskhet (Attacken mot Galaterna)
2/ Det andra diket heter Gnosticism (Attacken mot Korintierna)

Den som viker av i Lagiskhetens dike är lik Kain (Jud 1:11)
Den som viker av i Gnosticismen är lik Bileam (Jud 1:11)
Tredje personen Korah vill ersätta Kristus och bli ledare själv (Jud 1:11)

Jag har nöd för Guds folk jag har hört dem gråta och säga vart har härligheten från Gud tagit vägen?

Jes 42:21 Det behagade HERREN för hans rättfärdighets skull att låta sin undervisning komma till makt och ära. 22 Men detta är ett plundrat och skövlat folk. De ligger alla bundna i hålor, i fängelser hålls de gömda. De har lämnats ut till plundring utan att någon räddar, till plundring utan att någon säger: “Ge tillbaka.” (Heb: Shuwa)

De har fallit ur nåden
De har plundrats på sin egendom
De har bundits och kastats i fängelse
De har ingen som går till dem och strider eller försvarar dem
Ingen predikar omvändelse uppbyggelse eller hämtar dem hem igen

Du har fått ta emot nåd och smörjelse när Jesus Kristus födde dig på nytt. Anden drev Jesus till just detta uppdrag! – Ge Tillbaka!

Luk 4:18 Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig (Överflödande Nåden) till att predika glädjens budskap för de fattiga. (Mat och Kläder) Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna (Fängelse) och syn för de blinda (Inget förstår) för att ge de betryckta frihet (Satans fördömelse)

När vi faller ur nåden förlorar vi förmågan att kunna se och förstå Guds vilja. Båda dikena är självcentrerade men rättfärdighetens väg leder oss genom Guds visdom mitt på vägen i kärleken till de små.
1/ Gnosticismen plundrar de små (2 Kor 11:20)
2/ Men det gjorde Fariseerna (Lagiskheten) också.

Så när Gud skall döma mellan Getter och Får handlar det endast om den överflödande nåden (Smörjelsen) har drivit Fåren i kärlek att göra för hans små (Matt 24:31-46) de som Getterna aldrig såg. Lägg märke till att Jesus säger att: De välsignade skall gå in i Guds Rike som stått färdigt för dem redan innan världen skapades (Matt 25:34) Så det är inget vi skall försöka upprätta på jorden innan Jesus Kommer tillbaka igen.

Så för att nu avrunda vad jag sagt så skall vi genom Gud överflödande nåd klara av de prövningar som kommer. Om vi står fast i Guds Nåd kan ingenting hindra Guds vilja för våra liv. Gud vill sända dig till sina små och kasta inte dina pärlor för Hundar och Svin.

Det finns en sång av David som kom till mig när jag tänkte på det här mötet som vi ofta sjöng på Linneahuset när jag var där. Vet inte om någon kan den men den går så här:

Sången: (Hämtat från Ps 59:17-18) Jag vill sjunga om din makt jubla var morgon över din nåd; ty du var för mig en borg och en tillflykt, när jag var i nöd. Min starkhet, dig vill jag lovsjunga, ty du är för mig en borg min nåderike Gud min nåderike Gud.

Gud har kallat oss till hans små för att föra fåren som gått vilse i villolärornas träsk tillbaka till honom igen. Öppna deras ögon och ge dem förstånd så de vänder sig från mörker till ljuset så han kan fylla deras förråd med andliga rikedomar.

1Pet 2:24 Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. 25 Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.

Janne Ohlin – Göteborg!

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY. Bookmark the permalink.