Vi kan bedra oss själva

Gal 6:7 Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda. 8 Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv.

Vad menas med Köttets åker?
Vad menas med Andens åker?

Vi kan alltså välja helt frivilligt vad vi skall ägna vår uppmärksamhet vår tid och våra tankar på. Detta gäller nu naturligtvis en kristen människa och inte någon ute i världen. Det mått vi mäter med skall mätas upp åt oss! Eller det som vi värderar högt kommer vi att få igen.

Mat 7:1 Döm inte, så blir ni inte dömda. 2 Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått ni mäter med, skall det mätas upp åt er. 3 Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? 4 Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? 5 Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga. 6 Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er.

Hycklare – Svin – Hundar – Blindhet är en bild på Köttet. Och Köttet i bibeln är en bild på syndens konsekvens som är Mörkret. Det Jesus Kristus säger här är att Köttsliga människor är i mörkret och totalt blinda. Köttsliga människor har en bjälke (Timmerstock) på hebreiska Avgud i sitt öga (Sinne) Paulus säger att girigheten är avgudadyrkan (Kol 3:5) Så att hela tiden tänka på mig själv först att jag skall ha mer och mer är avgudadyrkan och det är den stocken som sitter i ögat eller sinnet. Det behöver inte bara handla om pengar utan även makt och inflytande att synas och få människors gillande och berömmelse.

Att så i Köttets åker är att tänka på detta och fylla sitt sinne (Öga) med detta. Om detta nu är det mått vi mäter med när vi dömer andra kommer det att vara det mått Gud tillåter komma i våra liv. (V2) Wow! Ser ni hur väl det stämmer döm inte så blir ni inte dömda (V1) Att vara driven av den här Avguden i ögat beskriver Paulus som att vara drucken och fångad i Djävulens snara eller nät för att göra hans vilja.

Denna andemakt beskrivs som en stor honspindel som spinner sitt nät av Salomo. Bara den som är rättfärdig kommer undan henne. (Predikaren 7:27) Alla de med stocken eller avguden i ögat (Sinnet) kommer att bli motståndare till Guds folk i ändens tid.

Titta nu noga på vad som står här.
2 Tim 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

Alla Svin och Hundar och Avgudadyrkare och Orättfärdiga kommer att fångas i spindelnätet. De kommer att döma de rättfärdiga utifrån Avguden i ögat. Då kommer Gud att mäta upp åt dem med det mått de dömer med. Kolla här får ni se!

Hes 14:1 Några av de äldste i Israel kom till mig och satte sig ner framför mig. 2 Då kom HERRENS ord till mig. Han sade: 3 Du människobarn, dessa män har låtit sina eländiga avgudar (Heb: Stockar) få insteg i sina hjärtan (Ögat = Sinnet) och har ställt upp framför sig sådant som förleder dem till synd. Skulle jag verkligen låta sådana fråga mig till råds? 4 Säg därför till dem: Så säger Herren, HERREN: Var och en av Israels hus som släpper in eländiga avgudar (Heb: Stockar) i sitt hjärta (Öga – Sinne) och ställer upp framför sig det som förleder honom till synd och sedan kommer till profeten, honom skall jag, HERREN, ge svar efter vad han förtjänar för sina många avgudars (Heb: Stockar) skull. 5 Så skall jag gripa Israels folk i hjärtat, därför att de alla har vikit bort från mig genom sina avgudar. (Heb: Stockar) 6 Säg därför till Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Vänd om och vänd er bort från era avgudar (Heb: Stockar) vänd er bort från alla era vidrigheter! (Heb: Vidrig förbjuden mat = Laglöshet) 7 Ty om någon av Israels hus eller av främlingarna som bor i Israel viker bort från mig och ger rum för avgudar (Heb: Stockar) i hjärtat (Öga=Sinne) och ställer upp framför sig det som förleder till synd (Ett annat Evangelium) och sedan kommer till profeten för att fråga mig, honom skall jag, HERREN, själv svara. 8 Jag skall vända mitt ansikte mot den mannen och göra honom till ett tecken och till ett ordspråk och utrota honom ur mitt folk. Och ni skall inse att jag är HERREN. 9 Om profeten är förledd och ger svar, så har jag, HERREN, låtit den profeten bli förledd. Jag skall räcka ut min hand mot honom och utrota honom ur mitt folk Israel.

Här står exakt vad Jesus sa om att ha stockar i ögat. (Matt 7:1-6) Här ser vi att bjälken i ögat är en stock och en avgud. Vi vet att girigheten är avgudadyrkan (Kol 3:5) Det behöver inte bara handla om pengar utan även makt och inflytande att synas och få människors gillande och berömmelse.

V 6 beskriver omvändelse 2 gånger! På grekiska är det sinnesändring och det motsvarar alltså att ta bort stocken ur vårt hjärtas öga (Matt 7:5) Så att vi inte inspireras av förbjuden mat (V 6)

1/ Israel ger rum för avgudar att komma in bland dem
2/ Dessa stockar intar ögonen och sinnet
3/ Dessa stockar tar över Guds plats
4/ Dessa stockar orsakar fiendeskap mot Gud och hans folk
5/ Gud låter villfarelsen få makt över dem
6/ De blir inspirerade av förbjuden mat V 6 (Kunskapens träd Satan)

Det är så mäktigt att lyssna till hur Jesus Kristus lägger ut skriften när man förstår vad han menar. Vi har nyss tittat på Matt 7:1-6 Och vi hittar detta exakt i Hesekiel 14. Nu är det bara så att fortsättningen i Matt 7 hittar vi också i Hesekiel 14.

Mat 7:7 Bed (Aiteo) och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 8 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. 9 Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, 10 eller en orm, när han ber om en fisk?11 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.

Bed är här Aiteo = Det betyder totalt hjälplös att göra något själv
Vi är totalt hjälplösa att kunna göra någonting åt vårt andliga tillstånd. Stocken sitter där och måste alltså tas bort från våra ögon. Dörren som öppnas är det hebreiska ordet för frälsning “Att Öppnas”. Frälsningen innebär att din ande föds på nytt och därigenom kan Gud ge Ljus (Gott) och vinna över mörkret som håller stocken i vårt öga.

Mat 7:12 Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. 13 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Köttets väg tankesätt leder till Fördärvet (Stocken i Ögat)
Andens tankesätt leder in i Livet (Borttagen stock i Ögat)

Mat 7:15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. 16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. 18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. 19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.

Här är alltså kunskapens träd det symboliseras av förbjuden mat som är laglöshet (Hes 14:6) Det har med en andemakt att göra vad som driver oss att göra de gärningar vi gör. Här ser vi återigen att en falsk profet har en stock i sitt öga för han beskrivs som girig.

En falsk profet är alltså fångad av Djävulen och är en motståndare till Guds eget folk. Han kommer att fördöma och förtala alla som inte vill gå den väg han pekar ut. (2 Tim 2:24-26)

Sedan kommer alltså en bild på domen! De laglösa följer falska profeter de har inte låtit Gud ta bort avguden i ögat. Och eftersom de kommer att döma Guds folk som oandliga och de själva som andliga kommer en splittring. Nu kommer två vägar och två hus.

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (De som inspireras av förbjuden mat = Hesekiel 14:6)

Mat 7:24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. 26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.”

Mat 7:28 När Jesus hade avslutat detta tal, var människorna mycket förvånade över hans undervisning, 29 ty han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda.

Jesus Kristus är profeten som skulle komma sänd från Gud. Men han är samtidigt Kungen i Himmelriket.

Guds ord är alltså levande och verksamma vi måste lyssna förstå och göra vad han säger. Det hebreiska ordet hör är nämligen i 3 steg. Det är därför det kan ta lite tid mellan Lyssnandet – Förstå – Handling ibland. Detta måste nämligen samarbeta med oss vi måste öppna oss för det. Om vi samarbetar med Guds levande ord som föder tro leder det till att våra ögon öppnas och stocken och mörkret drivs ut ifrån våra hjärtan.

Gud kommer att övervinna och öppna dörren inifrån din ande som leder till din själ nämligen samvetet. När dörren är stängd råder mörkret och satan kan regera med död och fördömelse och anklaga dig.

Heb 4:9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Joh 15:1 Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen. 2 Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt. 3 Ni är redan nu rena (Gk: rensade) i kraft av det ord som jag har talat till er. 4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. 5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. 6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp. 7 Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. 8 Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. 9 Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. 10 Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.

Här ser vi att det är fullkomligt möjligt att sluta upp att förbliva i honom (V6) Men i Rom 11 talas om att kunna inympa grenar igen genom tro.
1/ Sluta upp att bo i Jesus Kristus är att få en avgud i hjärtat
2/ Denna makt kommer driva ut honom
3/ Denna makt kommer att samla honom tillsammans med andra
4/ Denna makt driver den samlingen till Elden

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.