RIK INFÖR GUD

Ps 49:6-12 Kyrkoårets text 26/9-21

Psa 49:4 Min mun skall tala visdom, mitt hjärtas tanke skall vara förstånd. 5 Jag vill böja mitt öra till visdomsord, tyda mitt gåtfulla tal (Liknelse eller hemlighet) till toner från lyran 6 Varför skulle jag frukta under olyckans dagar, när mina förföljares ondska (De laglösa) omger mig? 7 De litar på (Heb: Batach) sina ägodelar (Heb: Kraft och Visdom) och berömmer sig av (Heb: Ett yttre sken) sin stora rikedom. (Förökade rikedom av något tex Kunskap -Teknik) 8 Men sin broder kan ingen friköpa, eller ge Gud lösepenning för honom. 9 För dyr är lösen för hans själ och kan ej betalas till evig tid, 10 så att han skulle få leva för alltid och inte se förgängelsen. (Jesu Kristi blod kan det) 11 Ty man ser att de visa dör, att dårar och oförnuftiga går under liksom de och måste lämna sina ägodelar åt andra. 12 De tror att deras hus skall bestå för evigt, deras boningar från släkte till släkte. De uppkallar jordagods efter sina namn, 13 men mitt i sin härlighet har en människa ingen beständighet, hon är lik djuren som förgås. 14 Så går det dem som förtröstar på sig själva och deras efterföljare som gläder sig åt deras ord. Sela. 15 Som en fårhjord drivs de ner i dödsriket, döden blir deras herde. De rättfärdiga skall råda över dem när morgonen gryr. Deras gestalt förtärs av dödsriket, de får ingen upphöjd boning. 16 Men Gud skall friköpa min själ från dödsrikets våld, han skall ta emot mig. Sela.

Han talar om ändens tid och han vill sjunga om en hemlighet. Men egentligen är det två hemligheter. V 6 Det beskriver samtidigt “laglöshetens hemlighet” (2 Tess 2) De laglösa skall göra uppror mot Jesus Kristus strax innan morgonen gryr. Vet du att det står här exakt vad som skall ske och du kan själv lyssna till vad de själva säger. Vi skall med vår sammanlagda Kunskap – Pengar – Militärmakt – Teknik ta människan in i det sista steget av Evolution. Vi skall genom att ta vår tekniska utveckling och sammanfoga den med människan göra henne odödlig de kallar det “Transhumanism”. På något sätt är detta sammankopplat med vilddjurets märke i Upp 13.

Vi ser alltså sista steget i den visdom som kommer från kunskapens träd. Ni skall genom kunskap bli som Gud. Men den här demoniska kunskapen kommer nu “fånga dem” och samla dem till ett sista uppror mot Jesus Kristus.

Men så uppenbaras då den stora hemligheten nämligen att ingen av dem kan med all sin sammanlagda teknik och kunskap köpa loss en människas själ ifrån dödsriket. Guds hemlighet är Jesus Kristus. Mörkret förblindar människor från att se hemligheten (2 Kor 4) Hemligheten måste Gud uppenbara i våra hjärtan (2 Kor 4) Den som är blind kommer alltid att värdera det yttre mer än det inre.  

Det finns andliga rikedomar från en källa som aldrig sinar genom Guds nåd. Det är här korset måste hjälpa oss och plocka bort vår styrka och vår visdom som hindrar oss kunna ta emot. Bara genom Kristi kors kan vi föras in i ett tillstånd där vi kan ta emot mer nåd. Det tillståndet kallar bibeln ödmjukhet och förkrosselse.
> Vi skall bli stilla först genom Kristi Kors
> Vi skall bli gripna sedan av Kristi Kraft

Det finns ett mönster uppenbarat för oss i Kol 2:2 som är underbart! Den svenska texten får tyvärr inte fram det så tydligt som grundtexten säger.

Kol 2:2 för att de skall bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse, som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. 3 I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda.

Col 2:2 That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ 3 In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. (King James)

1/ Anden skall kalla och trösta och leda oss in i enhet i Agapekärlek (Frukt)
2/ Anden skall ledas oss in hela det oerhörda värde som finns i Jesus Kristus
3/ Anden skall genom detta ge oss full övertygelse och full urskiljning
4/ Anden skall låta oss få förstå Guds hemligheter

Anden tar emot från Jesus Kristus det han äger och för in det i församlingen för att bygga upp oss med (Joh 16:13-15) Är inte det underbart Jesus bygger upp oss med sig själv på sitt eget verk. Paulus beskriver sig själv bara som en arkitekt med en ritning han kan bara uppenbara en hörnsten Gud redan lagt. Gud ger växten det är Gud som bygger upp!

Guds församling är på grekiska ”Ekklesia” (115 ggr i NT) och betyder ”Den utkallade”. Jesus ger Anden uppgiften att genom ordet verka följande saker mitt i församlingen.
1/ Fånga vår uppmärksamhet och öppna våra ögon
2/ Bryta ner det som han ser behöver brytas ner
3/ Bygga upp det som han ser behöver byggas upp
4/ Föra oss från världens värderingar mot Guds värderingar

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.

Anden skall förhärliga Jesus Kristus det betyder följande:
Det innebär att Anden erbjuder oss att investera i någonting som aldrig någonsin kommer att förlora sitt värde.

Sann andlighet som ger växt och som bygger upp kommer från församlingens huvud till oss genom Anden. Paulus varnade Korintierna för en falsk andlighet lik den ormen bedrog Eva med (2 Kor 11:3) Eva tog faktiskt något som Gud ägde! Därför kan vi sammanfatta fallet med frestelsen att äga andlighet eller bara förvalta andlighet.

Fiendens attack 1 Står det verkligen skrivet?
Fiendens attack 2 Ni kan äga andligheten och föra utvecklingen framåt själva!

1 Kor 4:1 Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter (Andlighet) skall man alltså betrakta oss. 2 Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig.

Det hade smugit in ormar i församlingen i Korint som sa: Ni kan äga andligheten och föra utvecklingen av församlingen framåt själva! Lägg märke till att attacken alltid börjar med: Står det verkligen skrivet så här eller menar Gud verkligen så här?

1 Kor 4:6 Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. 7 Vad skiljer dig från andra? Vad äger du, som du inte har fått? (att förvalta) Men om du har fått det (att förvalta) varför skryter du då, som om du inte hade fått det? (som du ägde det)

1/ Först kommer frestelsen att gå utanför skriften.
2/ Sedan kommer frestelsen att ta och äga andligheten istället för att bara vara en förvaltare av den.

Om vi sväljer fiendens attack blir församlingen vidöppen för splittring. Om vi nu äger andligheten istället för att bara förvalta andlighet så börjar vi ju se på varandra med världens ögon istället för med Guds ögon. Det här med att gradera andlighet det är precis tvärtemot Agapekärleken. Vad spelar det för roll om det finns nådegåvor om vi använder dem för att upphöja oss?

1 Kor 13:2 Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting.

1 Kor 13:4 Kärleken (Agape) är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, 5 den uppför sig inte illa, den söker inte sitt den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda.

Lade vi märke till vad som stod här? Agapekärleken söker inte sitt eget ägande! Agapekärleken är alltså förvaltande!

HIMMELSK KASSABOK

Paulus beskriver sitt hjärta vara upplyst. Han beskriver att han har en skatt där av obeskrivligt värde (2 Kor 4:6-7) Paulus sa ju själv att han bara var en förvaltare av den inte ägare av den. En förvaltare har alltid någonting som han måste redovisa. Vi kan liksom kalla den för en himmelsk kassabok och den som älskar Herren han förvaltar han äger inte.

Men vet du det vi har att förvalta är egentligen ingenting annat än Guds Nåd kort och gott. Nu säger bibeln att församlingen kan få mer och mer på kassaboken att förvalta för nåden kan förökas.

1 Pet 1:2 Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom Anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del.

Det är ju värdet på Jesus Kristus som hela tiden förökas genom Nåden. Då kan vi förstå vad Jesus menade i en liknelse!
Luk 8:16 Ingen tänder ett ljus (uppenbarelsen om Jesus) och gömmer det under ett kärl eller ställer det under en bänk, utan man ställer det på en ljushållare, så att de som kommer in ser ljuset. 17 Ty inget är dolt som inte skall bli uppenbarat. Och inget är gömt som inte skall bli känt och komma i dagen. 18 Ge därför akt på vad (Hur) ni hör. Ty den som har (Agape) skall få, men den som inte har (Agape) från honom skall tas också det han tror sig ha.

Jesus talar alltså om att nåden kan förökas det är ljuset som uppenbaras det är Herrens Härlighet. Det är hans värde det är en bild på församlingens kassabok bildligt talat. Den som har öra att höra och kunna förstå och ta emot mer rikedomar det måste vara en förvaltare med Agapekärlek.

Men den som inte har Agapekärlek utan tror att han äger andligheten. Från honom kommer det tas även den andlighet han tror sig ha. Det här kommer vi tydligt se när vi tittar på Laodicea sedan.

ÖRA ATT HÖRA VAD ANDEN SÄGER TILL FÖRSAMLINGARNA

1 Pet 5:1 Jag uppmanar nu de äldste bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. (LK 12:42-46 – Trogen förvaltare eller herrar)

Att vara Herde för Guds Hjord är att vara förvaltare!
Att uppträda som Herrar över dem är ägandeskap!

Jag tror inte vi förstår hur allvarligt det här är.
Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag (Herrens Dag) han inte väntar det och i en stund han inte anar det (Han förlorar sin urskiljning) och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa.

Pålitlig förvaltning av andlighet = Gud tar hand om dig i den svåra tiden!
Tro att du äger andlighet = Du förlorar det du tror dig äga

Jesus sa till Johannes att han skulle visa sina tjänare (Doulos) vad som måste ske snabbt. En Doulos är en förvaltare (av andlighet) och absolut inte en ägare. (av andlighet) Sedan skulle han skriva till samtliga församlingar och varna för att domen. Så står det till alla församlingarna detta som vi beskrivit redan: Den som har Öra han Hör vad Anden säger till församlingarna!

Man blir förvånad över brevet till Laodicea vi läser automatiskt in pengar men nu förstår vi att det handlar om äga eller förvalta. Jesus sa ju (Lk 8:16-18) att om inte ljuset (Uppenbarelsen av Jesus genom skriften) fick den rätta platsen i huset (Förvaltning) kommer vi att förlora även det vi har. Laodicea var en församling som tog andlighet istället för att förvalta den och beskriva hela värdet på Jesus Kristus och förhärliga honom.

Upp 3:15 Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. 16 Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. 17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet (Förstår) inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. 18 Jag råder dig att av mig köpa (Byteshandel) guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se.

Det är precis så här mörkret arbetar. Men hur många av oss förstår att mörkret uppträder som ljus?

Janne Ohlin 26/9-21

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.