Paulus sänd till de små

Detta är samtidigt del 2 i Serien: Avslöja Mörkret – Det handlar om 2 visdomar som samtidigt är bilden av 2 kvinnor. Här visar jag att om vi inte får himmelsk visdom “Den Korsfäste Kristus” – Kommer vi att fångas i den demoniska kvinnans snara. Inte undra på att Paulus så tydligt beskriver korsets centrala betydelse i Guds frälsningsplan. Detta är vad Herren uppenbarade för mig efter en tid av sjukdom och lidanden. Det gav mig samtidigt svaret på alla profetiska drömmar jag haft sedan Gud kallade mig in i den här tjänsten. Aldrig hade jag förstått det här om inte Gud uppenbarat det för mig av nåd. Hoppas det här kan vara en välsignelse för dig och öppna dina ögon för Djävulens Listiga Anslag och Läror.

1 Kor 2:1 När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet (Jesus Kristus) för er. 2 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. 3 Svag (Gk: Astheneia) rädd (Gk: Phobos) och mycket orolig (Gk: Tromos – Darrande av oro) kom jag till er. 4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. (Nåden) 5 Vi ville inte att er tro (Gk: Pistis) skulle ”bygga på” människors visdom (”Jaget”) utan på Guds kraft. (Guds arm = Nåden)

Mänsklig eller jordisk visdom eller det vi kan uppfatta med sinnet kan bara påverka och forma det yttre. Men det var inte det Paulus var ute efter så Paulus uppträder utan masker och spel han kom som han var:
1/ Svag – Sjuk
2/ Mycket orolig
3/ Skakande

Budskapet han levererade handlar om en Kristus som också var förkastad av mänsklig visdom. Det står i Jesaja 53:2 När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Paulus kom för att uppenbara Herrens Arm för de små – För vem var Herrens arm uppenbarad? (Jes 53:1)

Hur ser då ett redskap ut som Herren sänder till de små? För det första måste redskapet stå i Guds nåd själv och vara totalt beroende av den. Hur skall den som kommer i mänsklig visdom kunna uppenbara Guds arm för andra små? Det innebär alltså att Paulus har fått stöta på saker väldigt likt Mose.

1/ Gud måste kalla redskapet
2/ Gud måste forma redskapet
3/ Gud måste fylla redskapet
4/ Gud måste sända redskapet

Paulus kunde därför vara och uppträda precis som han var därför att han mött honom som säger : Jag Är! – Den Mose mötte i Elden! Den Jag Är! Bor nu och uppenbarar sig själv i oss.

När Mose Egyptiska visdom dog precis den dagen fick han möta” Jag Är”! Då bekänner Mose att “Jaget” har dött! Mose kastade det han hade i handen och tog det igen! Detta är en symbol på att den visdom och auktoritet människan tog från trädet måste dö. Han tog nu emot Guds visdom och auktoritet han sändes till en befrielsetjänst för Israels barn.

Men både Mose och Paulus sände ju till Egypten med en annan visdom. “Jag Är” har nu ersatt “Jaget” endast så kan Herren få äran!

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av (Skina av) något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen (Egypten) är korsfäst för mig och jag för världen. (Egypten)

Men det är exakt vad den fallna andevärldens visdom (Kvinna) vill du skall bygga på. “Jaget” skall “Upphöjas” (Falska läror – Uppenbarelser) Berömma sig (Skina av)

För enkelhetens skull skriver jag de 5 punkter som grundtexten beskriver att den visdomen står för (Jak 3:14-16) – Den fallna andevärlden alltså!
1/ Jordisk – Själisk – Demonisk
2/ Den skapar en falsk drivkraft i hjärtat att bygga hus
3/ Den vill ha ett eget sken berömma sig och upphöja “Jaget”
4/ Den vill ljuga (Pseudo) upphöja sig över/mot Sanningen
5/ Den ger splittringar och onda gärningar

Lägg märke till att Herrens visdom säger att “Jaget” skall ersättas med “Jag Är!” Demonisk visdom är tvärtom! “Jag är” (Ljuset – Jesus Kristus) skall ersättas av “Jaget”. Hur skall han lyckas med det? Genom Onda Andars Läror. Bill Johnson – Kenneth Hagin – Där har du 2 av flera andra!

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste. (Kopiera Jesus Kristus)

Bara himmelsk visdom och given auktoritet kan övervinna detta. Bara om “Jag Är” får ta över och tända sin Eld och ge ljus i vårt hjärta kan “Jag” besegras. Detta är alltså det budskap Paulus upplevt och så blev han sänd.
Hela Paulus teologi är uppbyggt på en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus. Att dö från “Jaget” genom Korset så att “Jag är” (Jesus Kristus) kan ta över mitt hjärta.

Vet du varför detta är så viktigt för vår frälsning? Därför att när Salomo beskriver den demoniska visdomen (Kvinnan) säger han: Bara den som är rättfärdig inför Gud (Domaren) kan komma undan den fallna änglavärldens listiga anslag (Snaror)

Predikaren 7:26 Och jag vände mitt hjärta till att lära känna, utforska och söka vishet och sammanhang. Jag ville förstå att ogudaktighet är dårskap och dåraktigheten galenskap. 27 Och jag fann: Bittrare än döden är den kvinna vars hjärta är som snaror och nät, vars händer är som bojor. Den som är god inför Gud undgår henne, men syndaren fångas av henne.

Jesus beskrev dårskapen bygga hus på jordisk visdom
Paulus varnade för att göra likadant och bygga på den
Jakob skrev och varnade oss för den visdomen – Jordisk – Demonisk

Låt oss nu titta på den visdomen Salomo och Paulus beskriver som dårskapen som är den fallna andevärlden (Mörkret) Ord 9:13-18 för enkelhetens skull beskriver jag även här direkt vad hebreiskan säger om henne. Anden inspirerar Salomo att skriva detta om den fallna andevärldens listiga anslag.

1/ Hon skrävlar ljudligt men saknar kunskap (Ord 9.13)
2/ Hon tronar på höga platser över staden och har ett Hus (Ord 9:14)
3/ En visdom man tar och som ger en hemlig kunskap (Ord 9:17)
4/ Det är en kunskap som upphöjer “Jaget” och “berömmer sig”
5/ Det här är mörker men det uppträder som ljus
6/ De som går in genom porten till hennes hus förstår inte att det är stark demonisk aktivitet som pågår.

Ps Kolla in punkt “Jagets upphöjelse” är mörker men framställs som ljus i Jesu Namn – Är det inte märkligt att när det handlar om andlig krigföring så nämner Paulus detta i Ef 6:12
EF 6:12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

EF 6:12  For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. (King James)

Paulus beskriver alltså den här fallna andevärldens vilja (Jes 14) Mörkret som uppträder som ljus som vill “Upphöja ditt “Jag” som vill att du skall berömma dig och skina av “Jaget”. Det här får en helt annan betydelse hos dem som är fångade och tror att de strider mot Djävulen i Jesu Namn. Detta beskriver jag lite mer i slutet av predikan.

En laglös människa är en som är tvärtemot en rättfärdig människa. Så hon fångas alltså i den fallna andevärldens visdom som är bilden av en kvinna med en snara som fångar den orättfärdige (Predikaren 7:27)

Jesus beskriver alltså de laglösa vid ett hus byggt på jorden. De är alltså fångade de tror på den kopia djävulen kommer med (Jes 14 – “Jag” skall göra mig lik “Jag är”. De ser ut att strida mot djävulen men istället är de fångade i Kvinnans snara så de gör den fallna andevärldens vilja.

2 Tim 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja. (Predikaren 7:27 + Fågelfängarens snara Ps 91:3)

Hur hamnar man här då? Titta på ordningen på Ord 9:13-18 Vad är den första punkten? Man säger nej till Kunskapen om Gud och hans vägar. Vad är den sista punkten? De går in igenom porten till något de tror är ett “kraftfält” men eftersom de förlorat urskiljningen förstår de inte att det är stark demonisk aktivitet.

Men vi skall titta på hur vi kan gå in genom dörren till ett annat hus till en annan visdom – Den enda som kan rädda oss från den andra kvinnans snaror. Men både Jesus och Apostlarna och Salomo säger att det finns en annan kvinna (Visdom) som är ren och oförfalskad. (Jak 3:17)

Profeten Jesaja beskriver att denna kvinna ger mjölk till sina äkta barn. Han menar Jerusalem som är därovan Sions berg det himmelska Jerusalem.

Jes 66:10 Gläd er med Jerusalem, fröjda er med henne, alla ni som har henne kär. Jubla högt med henne, alla ni som har sörjt över henne. 11 Ty ni skall få dia er mätta vid hennes trösterika bröst, ni skall suga och njuta av hennes härlighets rikedom. 12 Ty så säger HERREN: Se, jag leder frid till henne som en flod och folkens rikedomar som en översvämmande älv. Ni skall få dia och bli burna på höften och få sitta i knäet och bli smekta.

Även Petrus säger att denna kvinna har andlig oförfalskad mjölk genom ordet att ge oss som vi skall längta efter som nyfödda barn.

1Pet 2:2 Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken (Undervisningen från Guds Visdom) så att ni genom den växer upp till frälsning, 3 då ni nu har smakat att Herren är god. 4 Kom till honom, den levande stenen (Guds visdom – Korsfäste Kristus) som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud.

Paulus beskriver kvinnan däruppe som hon som fött oss genom ordet till frihet och är vår moder det himmelska Jerusalem eller Sion.

Gal 4:26 Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. 27 Det står skrivet: Gläd dig, du ofruktsamma, du som inte föder barn, jubla högt, du som inte känner födslovånda, ty den ensamma har många barn, fler än den som har en man. 28 Ni, bröder, är löftets barn liksom Isak.

Gal 4:26 Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder.

Bara den med himmelsk visdom från ovan kommer undan den här kvinnan beskrev Salomo. Bara den som är byggd på klippan sa Jesus. Den som är fångad tror alltså han strider mot Satan i Jesu namn. Men gör i själva verket hans vilja “Jaget – “Tar Auktoritet” “Jaget stiger upp” “Jaget skiner och berömmer sig” – Genom Trosrörelsens Fader Kenneth Hagin bedras millioner – Han lär bokstavligen ut att “Jaget” är din ande. Gud har redan gett oss allt han kan inget göra. “Jaget” som nu är din ande.
1/ Tar Auktoritet
2/ Stiger i Auktoritet
3/ Skiner och berömmer sig av sin Auktoritet
4/ Detta är alltså i Jesu Namn

Alla som nu tänker och handlar på det här sättet kommer nu samlas ihop till en enhet VI detta VI kommer att stiga upp för att tillsammans strida mot Djävulen – Det kommer att ske stark demonisk aktivitet när de passerar in genom dörrarna till det kraftfält de tror är Guds Rike. De kommer aldrig att förstå att “Jagets Självupphöjelse” är Satans vilja.

”Reawaken America” ägde rum 19-21 Augusti – Leon Benjamin Senior Pastor and Bishop of New Life Harvest Church in Richmond, VA” avslutade konferensen och sa fritt översatt: Vi är redo att ta tillbaka Amerika igen. Nu är det nog!  Vi är redo att resa oss upp och slå någons svans. Vi är nu redo att utmana och göra det vi är tvungna att göra. Vi har makten i våra munnar att förstöra BLM, Antifa ja allt som står emot. Har ni fattat det? Det ligger i våra munnar! Detta har med Den Helige Andes kraft (Smörjelsen) i oss att göra att dina ord i din mun blir till ett mäktigt svärd. Fattar du? Du kan genom att tala ut orden med din mun förändra styret över regeringen och landet. Du förstår Gud har inte tänkt att stiga ner nej han lever nu i dig. Guds Rike (Arvet) är placerat inom oss, det är vi som skall stiga upp. Jesus kommer inte att komma tillbaka för en nedsjunken församling. Han kommer tillbaka till en församling som har stigit upp en som har blivit stark. Den församlingen som han skall komma till är en rik församling, en mäktig församling: (Ni är redan Rika och Mätta) DET ÄR DEN FÖRSAMLINGEN SOM KONTROLLERAR OCH REGERAR ÖVER NATIONEN. (Som Kungar över andevärlden)

Detta är alltså NAR eller New Apostolic Reformation ett av de största nätverken inom karismatisk kristenhet. Det här är Manifested Sons of God eller “Dominionism” eller “Kingdom Now.”

Obs! När jag drömde att det yttre skenet skulle ta över församlingarnas undervisning eller ta över tåget hade jag inte den insikten Gud av nåd gett mig till den här predikan. Vem var det som inte skulle komma undan kvinnans snara? Det var de som var rättfärdiga inför Gud.
Vem är den Rättfärdige = Jesus Kristus
Vem är den Laglöse = Satan

Vilka dras bort från till ett hus byggt på jordisk demonisk visdom sa Jesus:
De Laglösa (Matt 7) Vilka säger Paulus skall dra till laglösheten? Vilka skall dras till “Den Laglöse” och fångas av honom sa Paulus?

2 Tess 2:7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen (KOPIAN) 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Det här kommer att se ut som om det kommer en tid då många ser ut att ha gått genom porten till Guds Rike. Men i själva verket har de gått in till den fallna andevärldens hus. Det kommer att se ut som om det är en väldig strid mot Satan som sker i Jesu namn. Att vi springer omkring och gapar “Jesus” med munnen har ingen betydelse. Om “Jaget” genom demoniska läror tror att den kan ta auktoritet istället för att dö.

Jag tror detta kan vara en nyckel för att kunna förstå en del rörelser som uppstår nu i Jesu namn. Det var bönedag på ett ställe där man undervisade om helande och andlig krigföring två av våra vänner var där. De mådde illa och ville hem så fort som möjligt, en av den såg en syn: En stor orm som ringlade runt i bänkraderna, det var demonisk aktivitet. Men hela cirkusen var ju i Jesu namn ja precis. Men det handlade om att “Jag” kunde upphöjas och inte behöva dö. Att “Jag” har rätt att ta auktoritet i Jesu namn.

Janne Ohlin Parousia Mission – Göteborg 5/9-21


This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.