DEL 1 Ormen i Eden attackerar med samma lögner!

2 Kor 11:3 Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. (Kallna och Förlora Kärleken) 4 För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. 5 Jag menar att jag inte på något sätt är underlägsen dessa “superapostlar “.

Den “kristna versionen” av ormen i Eden som kom till Korint är densamma som försöker bedra oss. Det hela handlar om att “ta bort” eller “lägga till” något till det Gud redan talat genom sin son. Resultatet blir ett “Förvridet” evangelium “Laglöshet” på hebreiska. (Avon) Eller “Förbjuden Mat” som “Laglöshet” kan betyda på grekiska. (A-Nomos)

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.

Ord 30:5 Allt Guds ord är rent från slagg, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. 6 Lägg ingenting till hans ord (Gå ej utanför gränserna) så att han beslår dig med lögn (Mörker)(Förblinda dina ögon)

Upp 22:18 För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. 19 Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.

Bibeln ger oss alltså inget utrymme alls för “nya uppenbarelser” som påstås komma från några nya Apostlar eller Profeter. Inte ens om de kommer från USA och har miljontals efterföljare. Dessa falska lärare för in “nya uppenbarelser” i församlingarna som klart går utanför skriftens gränser. Men skriften är solklar den säger oss säger att Anden tar endast det Jesus Kristus redan talat färdigt och påminner oss om det.

Joh 14:26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
(Jesus har ju redan talat allt vad Lagen och Profeterna sagt Heb 1:1-2 – Lampan skiner redan)

Ormen kommer alltså med ett falskt evangelium som lockar oss att gå utanför skriftens gränser. Jerry Potter sa en gång: Mörkret kan bara få makt över oss om vi frivilligt går över skriftens klara uppenbarelse.

Vad var det viktigaste i skriften som Paulus predikade? Jo det var budskapet om Jesu Kristi kors! Det var budskapet om att “Jaget” eller “Köttet” måste dö ner för där har mörkret sin kraft att dra oss bort ifrån Gud.

KENNETH HAGIN

Då är det inte undra på om Satan konstruerar ett Evangelium som “Trollar bort” Korset. Mörkret kommer med list att försöka fånga våra tankar och styrka vårt “Jag” eller “Kött” så att vi tror att vi är goda och verkar i Herrens namn. Att bli “övervinnare” handlar om att “Jaget” eller “Köttet” förlorar makten över mitt liv. Men om Mörkret lyckas genom Onda Andars läror få vårt “Jag” eller “Kött” att upphöja oss och berömma oss “Skina” vinner mörkret den striden.

1 Kor 4:6 Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. 7 Vad skiljer dig från andra? Vad äger du, som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då, som om du inte hade fått det? 8 Ni är redan mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar, och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er.

Förstår ni vad skett här i församlingen i Korint? Det var exakt vad som skedde även i alla andra församlingar i närheten. Ormen har redan startat sina attacker mot församlingen för att som jag skrev nyss.
Satan konstruerar ett Evangelium som “Trollar bort” Korset. Mörkret kommer med list att försöka fånga våra tankar och styrka vårt “Jag” eller “Kött” så att vi tror att vi är goda och verkar i Herrens namn.

Superapostlarna som nu infiltrerat församlingen uppträdde ju först som ljusets budbärare men var sända av Ormen själv.

2 Kor 11:13 Sådana som de är falska (Pseudo) apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.

Här ser vi att Mörkret uppträder som Ljuset. Han har falska (Pseudo) Apostlar och redskap för sitt mål att “Fånga våra tankar” “Styrka vårt “Jag” eller “Kött” och göra oss så förblindade så vi tror att vi är goda och verkar i Herrens namn. Förstår vi nu att “Starke Mannen” vill göra det här med den “Kristne” för att göra oss till hans egendom och byte? Jag repeterar vad Jerry Potter sa: Mörkret kan bara få makt över oss om vi frivilligt går över skriftens klara uppenbarelse. (Inget är så klart budskap i evangeliet som Korset)

Då ser vi att Ormen har “Småormar” (Kopior) som kommer till församlingarna precis på samma sätt som när Ormen (“Starke Mannen”) kom till Eden och Guds familj då (2 Kor 11:13-15) Glöm inte bort att de skulle vakta Eden precis som vi skall vakta församlingen.

Ormen kom till Eden (Heb: Gemenskap och harmoni)
Småormarnas mål är Församlingen (Guds Hus och Åkerfält eller plantering)

Paulus och de sanna apostlarna beskriver det verk Gud gjort genom dem i Korint som Guds Hus eller Guds Plantering eller Guds Åker.
1 Kor 3:9 Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad.

Men vad var då dessa falska arbetare ledda av “Ormen” eller “Starke mannen” De var Guds motarbetare som nu sådde en kopia av Guds verk mitt ibland Guds Folk i Guds Åker eller Plantering. Eller de försökte ersätta själva grunden till Guds byggnad.

Här har vi alltså det grekiska ordet för Antikrist uppenbarat genom Paulus. Det är precis vad “Ormen” eller “Den Starke Mannen” är ute efter. Grekiska ordet Anti kan betyda både “Motståndare” som “Istället för”.

Guds motarbetare är ute efter att så ett evangelium som alltså ersätter själva grunden eller hörnstenen med en Kopia. Guds motarbetare är ute efter att få åkern att producera ogräs istället för vete. Guds motarbetare är ute efter att vi skall luras att styrka “Jaget eller Köttet” och tro att vi tjänar Herren med vår egen kraft.

Superapostlarna är alltså Guds motarbetare de är Ormens medtjänare de är fångade av honom för att göra hans vilja. De är uppenbart “Antikrister” de är “Den Starke mannens” byte och egendom. När de säger att de vill vinna människor för Gud är det till “Den Starke Mannen” de samlar och inte till Jesus Kristus,

2 Tim 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

Attacken mot församlingen i Korint är alltså samma attacker som skall drabba varenda församling och dess ledarskap idag.

Varför är vi så rädda att tala om att det just nu i församlingarna finns ogräs mitt ibland vetet? Inte nog med det Jesus bekräftar ju bara vad Paulus säger till Korintierna. Jesus sa ju en motståndare skall komma att så ogräs (En Kopia) mitt bland vetet i åkern då folket sover. (Matt 13)

Vem sår den goda säden i åkern ? Jesus Kristus
Vem sår ogräset i åkern? Djävulen eller Ormen

Vi skall inte vara rädda för att repetera och göra saker tydligt för jag tror att inte många förstår allvaret i vad som sker nu i församlingar över hela världen. Församlingen och även den i Korint är alltså “en åker” eller “en byggnad” precis som vilken Pingstförsamling eller annan församling som helst här i Sverige. (1 Kor 3:9)

Jesus sa att detta skulle ormen få hålla på med ända tills en bestämd tid som han kallade för skördetiden. (Matt 13) Då sa Jesus att kopiorna på vetet skulle samlas ihop och skiljas ifrån det äkta vetet. När nu Petrus i sitt brev varnar alla församlingar för det här säger han att ormen kommer att försöka så i alla församlingar så håll er vakna och förbliv Jesus trogen.

DIN FÖRSAMLING KOMMER ATT ATTACKERAS

2 Petr 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta (Pro-Ginosko) var på er vakt, (Vakta och somna inte för då sås ogräset Matt 13) så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Här profeterar Petrus om att ormen skall komma till församlingarna och försöka så sin kopia på evangeliet i åkern precis som Jesus sa. Men så beskriver han samma bestämda skördetid av kopian som Jesus sa. Men nu kallar Petrus samma bestämda skördetid som en transport ut av “De Laglösa” (Ogräset eller Kopian) eller bort från en grund.

Ni som nu kallar er för ledare av församlingar som är “äldste” kan inte göra mycket åt vad Ormen gör globalt mer än att avslöja hans gärningar. Vi måste väl ändå hålla med om att Paulus brev är instruktioner till församlingsledare först och främst. Korint är under attack från fienden och Paulus instruerar och avslöjar och vädjar till dem att välja kärleken och den sanna nådens utflöde genom den (1 Kor 12:31 Vägen till att överflöda i Nåden är Agape kärleken (1 Kor 13 – Inte upphöjelse av “Jaget eller “Köttet”)

Hur stod det nu till med ledarnas kärlek (Agape) till Jesus Kristus? Vandrade man nu på den väg som leder till att nåden flödade allt starkare. (1 Kor 12:31) Eller vandrar man på den nya väg eller kopia av Evangelium som “Superapostlarna” sått in genom ormens list?

Lägg noga märke till att det finns alltså 2 sorters säd i församlingen i Korint som är en Guds Åker (1 Kor 3:9)

2 Kor 11:3 Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. (Kallna och Förlora Kärleken) 4 För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. 5 Jag menar att jag inte på något sätt är underlägsen dessa “superapostlar “.

Om du är ledare och gärna accepterar att de “nya Apostlarna och Profeterna” (Exempelvis Bill Johnson) får så ogräs i din församlings åker utan att göra något åt det utan bara tiga är din kärlek inte Guds Kärlek (Agape) utan endast människokärlek och fruktan.

Här har vi alltså den kristna versionen av Ormens förförelse i Eden. Nu gäller alltså attacken Guds Åker eller Hus församlingen. Både Petrus och Jesus sa att den kommer att hålla på tills en bestämd tid då det falska tas bort först. De kommer att göra uppror genom sin teologi innan domen faller.

1/ Gud har inte begränsat oss genom sitt ord och har inte talat färdigt genom Jesus Kristus. (Nya Uppenbarelser förför och förblindar vårt sinne)
2/ ”Jaget” eller ”Köttet” behöver inte dö (Satan fångar Jaget genom att stärka det)
3/ Ni skall bli som Kristus (”Jagets” eller ”Köttets” upphöjelse för ”berömmelse eller skinande”)

1/ Vi ser idag nya översättningar som främjar new age budskapet som “the message bible” och så har vi massor av nya uppenbarelser genom nya apostlar och profeter som inte stämmer med skriften,

2/ Vi ser att istället för att göra oss mjuka och mottagliga för Guds Nåd säger det nya Evangeliet att du kan “Ta Auktoritet” (Eva såg och Tog och Åt)
Satan fångar ditt “Jag” eller ditt “Kött” för att göra dig stark och rik i dig själv han berusar dig.

2 Tim 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

3/ Satans vilja är ju inte så svårt att kunna förstå egentligen han vill ha ära och ha en kopia på Guds församling. De vars Jag eller Kött är berusade och fångade att göra Satans vilja: De Upphöjer sig själva och Berömmer sig av sig själva! (De skiner eller Lyser av) Det är detta som ger Ormen ära det är hans namn det är hans vilja med dig.

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.’ (Antikrist betyder Mot eller Istället för Kristus)

Kom ihåg en viktig sak: Han säger fortfarande till den som han äger hjärtat på exakt samma sak som när han gjorde uppror i himlen. Han jagar samma uppror på jorden bland Guds folk och bibeln säger att ett sådant kommer.
Han äger alltså ett hjärta där inte ljuset fått gå upp. Han äger ett hjärta hos ett folk som inte har kunskap om Jesus Kristus.

Paulus sätter Jaget och Mörkret i samma lag. Glöm inte att det är ett mörker som uppträder som ljus annars missar vi det här. Nu får vi inte missa att Paulus talar till en församling vars åker har två stycken olika säd planterat där. Han försöker få dem förstå att det nu har blivit två läger i församlingen men de förstår inte vad Satans plan är.

Det blir så uppenbart klart när vi läser de här verserna att det handlar inte om världens människor därute. Mitt i åkern har ormen sått sitt evangelium och det kännetecknas av att “Jaget eller Köttet” upphöjer sig och söker berömma sig.

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen (Ljuset) och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud (Ormen) har förblindat de otroendes (A-Pistos = Ej Trofasta) sinnen (Här i er församling) (Precis Som han gjorde med Eva som med dem 2 Kor 11:3) så att de inte ser ljuset (Vittnesbördet om Jesus) som strålar ut från evangeliet (Lampan) om Kristi härlighet han som är Guds avbild. (De förstår inte vem Jesus verkligen är) 5 Vi predikar inte oss själva, (Jaget) utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare (Utan rättigheter) för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Lampan = Lagen och Profeterna
Ljuset = Andens vittnesbörd i skriften om Herrens Härlighet

Här ser vi alltså en församling där ormen har kommit in genom falska apostlar och profeter och sått ett annat evangelium. De som tar emot detta evangelium som handlar om “Jaget eller Köttets” upphöjelse är de som är förblindade bland dem. Det är alltså de som har förlorat kärleken till Jesus Kristus även om det är de som ´kanske mest talar om kärlek idag förde vet inte vad det är.

2 Kor 11:3 Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. (Kallna och Förlora Kärleken) 4 För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. 5 Jag menar att jag inte på något sätt är underlägsen dessa “superapostlar “.

1/ Nya uppenbarelser
2/ Jagets eller Köttets styrkande
3/ Jagets eller Köttets upphöjande och berömmelse

Detta går Paulus tillrätta med här och det är samma sak idag också.
1 Kor 4:7 Vad skiljer dig från andra? Vad äger du, som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då, som om du inte hade fått det? 8 Ni är redan mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar, och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er. 9 Det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist, som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. 10 Vi är dårar för Kristi skull, ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, ni är starka. Ni är aktade, vi är föraktade.

Vetet är totalt beroende av Guds oerhörda nåd. När Vetet ber är det med en hjälplös längtan man vänder sig till en barmhärtig Gud. Det här är kännetecken på en som sett vem Jesus verkligen är.

Hur är det då med ogräset då? Ja för det första så är de blinda sa Paulus. Sen bryr de sig inte om att det finns villoläror utan de accepterar dem. De älskar alltså inte Jesus. Sedan är de fångade i Jaget eller Köttet så de styrks i det. (De är Mätta och de är Rika) Sedan kommer alltså Jaget eller Köttets upphöjande (Vi är redan Kungar och har auktoritet som Kristus i Andevärlden)

Idag når villolärorna rakt in i våra hem och jag förstår att många har inte urskiljning så att de förstår vilken rot de kommer ifrån. Alla träd har en rot och den kan vara god eller ond. Den onda leder alltid till frukten som är “Jagets” eller “Köttets” självupphöjelse – se ovan” (Vi är redan Kungar och har auktoritet som Kristus i Andevärlden)

Vilken rot kommer då följande ifrån? Jmfr med 1 Kor 4:7-10
”Reawaken America” ägde rum 19-21 Augusti – Leon Benjamin Senior Pastor and Bishop of New Life Harvest Church in Richmond, VA” avslutade konferensen och sa fritt översatt: Vi är redo att ta tillbaka Amerika igen. Nu är det nog!  Vi är redo att resa oss upp och slå någons svans. Vi är nu redo att utmana och göra det vi är tvungna att göra. Vi har makten i våra munnar att förstöra BLM, Antifa ja allt som står emot. Har ni fattat det? Det ligger i våra munnar! Detta har med Den Helige Andes kraft (Smörjelsen) i oss att göra att dina ord i din mun blir till ett mäktigt svärd. Fattar du? Du kan genom att tala ut orden med din mun förändra styret över regeringen och landet. Du förstår Gud har inte tänkt att stiga ner nej han lever nu i dig. Guds Rike (Arvet) är placerat inom oss, det är vi som skall stiga upp. Jesus kommer inte att komma tillbaka för en nedsjunken församling. Han kommer tillbaka till en församling som har stigit upp en som har blivit stark. Den församlingen som han skall komma till är en rik församling, en mäktig församling: (Ni är redan Rika och Mätta) DET ÄR DEN FÖRSAMLINGEN SOM KONTROLLERAR OCH REGERAR ÖVER NATIONEN. (Som Kungar över andevärlden)

Detta är alltså NAR eller New Apostolic Reformation ett av de största nätverken inom karismatisk kristenhet. Det här är Manifested Sons of God eller “Dominionism” eller “Kingdom Now.”

Auktoritet är något man får ta emot genom Nåd! Men deras Auktoritet är stulen Eva TOG av frukten och åt.

Ord 9:13 Dårskapen är en rastlös kvinna, okunnig och utan förstånd. 14 Hon sitter vid ingången till sitt hus, på en stol högt uppe i staden. 15 Hon ropar till dem som färdas på vägen, till dem som går sin väg rakt fram: 16 “Alla okunniga kan vända sig hit.” Till den utan förstånd säger hon: 17 “Stulet vatten är sött, bröd man äter i hemlighet smakar ljuvligt.” 18 Han vet inte att de döda är där, att hennes gäster är i dödsrikets djup.
(Hebreiska ordet tyder på demonisk aktivitet)

Så är det alltid i de här sammanhangen bara på den här platsen av den här läraren – kan du får en speciell kunskap som ingen annan äger. Det använder de här giriga människorna för att lura dig “Köpa” en specialkunskap (Gnosticism) (För att upphöja ditt “Jag”)

5 Mos 29:29 Det fördolda hör HERREN, vår Gud, till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skall följa alla ord i denna lag.

Hur tycker du de uppträder som lockar dig till sina bibelskolor för att du skall få del av en “specialkunskap” om Gud? Du förstår Paulus evangelium var öppet och lätt att förstå för alla människor. Men det är bara det att Evangelium lättare kan tas emot av de små.

2 Kor 1:13 Ty vi skriver inget annat till er än det ni läser och kan förstå. Och jag hoppas att ni ända till slutet kommer att förstå

Luk 10:21 I samma stund jublade Jesus i den helige Ande och sade: “Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. 22 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen vet vem Sonen är utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.” (Guds Hemlighet = Jesus Kristus)

Guds hemlighet handlar alltså om en person – Jesus Kristus! Han som är 100 % människa och 100 % Gud. Vet du vad som sker när du förstår den hemligheten? “Jaget eller “Köttet dör istället för att “Attraheras och styrkas ” och “Upphöjas” som i det falska Gnostiska evangeliet.

Gal 2:20 och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. 21 Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.

Du lever i Jesus Kristus! – “Jaget” har förlorat alla rättigheter! (Du är död)
Jesus Kristus lever i dig! – “Jaget” har förlorat alla rättigheter! (Du är död)

Vet du i vilket hus alla onda andar drar människor till med sina läror?
Upp 18:2 Och han ropade med stark röst och sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar.
Slut på Del 1

Ps! Om du undrar varför jag använder begreppet “Starke Mannen” så ofta tillsammans med Ormen eller Satan så är det samma person. Jes 49 uppenbarar att Jesus Kristus skall strida mot “Starke Mannen” genom baneret som är Korset (Jes 49:22)

Jesu Kristi Kors är enligt Paulus inte bara en engångshändelse där vi köps fria utan även det segervapen som Gud kommer att använda för att bryta ner din “Starkhet och Kraft” = “Jaget eller Köttet”

Jes 49:22 Så säger Herren HERREN: Se, jag skall lyfta min hand mot folken, resa mitt baner (Jesu Kristi Kors) för hednafolken. Då skall de komma med dina söner i sin famn och bära dina döttrar på sina axlar.

Det korset är alltså ett segerbaner vi vandrar efter Jesus Kristus och bär hans kors. Det är det enda sättet att bli befriad från “Den Starke Mannen” och hans hus.

Jes 49:24 Kan man ta ifrån den starke hans byte eller rycka fångarna från den som har segerns rätt? 25 Ja, så säger HERREN: “Nu skall den starkes (Den starke Mannens) fångar tas ifrån honom, bytet ryckas ur tyrannens hand. Jag skall själv strida mot dina motståndare, jag skall själv rädda dina barn.

Satan är den som har en juridisk rätt och mörkret har givits makt endast över dem som enligt Jerry Potter: Mörkret kan bara få makt över oss om vi frivilligt går över skriftens klara uppenbarelse. (De Laglösa)

Paulus hade begripit det här endast därför att Gud genom sin nåd uppenbarat det för honom. Han var hette först Saulus sedan genom Korsets Kraft blev han Paulus (Den lille) – Då föst kunde han ta emot uppenbarelse och kunskap om Gud (Ljuset) utan att bli stor i sig själv. Nu kunde han bli Guds medarbetare! Nu kunde han med Guds Visdom och Kunskap i Anden få vapen att strida mot “Starke Mannen” (Mörkrets tilldelade auktoritet över “Jaget och Köttet”)

Apg 26:15 Jag sade: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer.16 Men stig upp och stå på fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig, 17 när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig, 18 för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans (Den Starke Mannens) makt (Exousia = Tilldelad Auktoritet) till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse (Jesu Kristi offer på Golgata Kors) och arvslott bland dem som är helgade. (Genom Korsets fortsatta kraft att bekämpa “Jaget och Köttet”)

Luk 11:20 Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. 21 När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. 22 Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet. 23 Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.

Guds Rike är vad Jesus Kristus gör i mig genom Anden den befriar mig från den starke mannens mörker och tilldelade auktoritet (Exousia)
1/ Jesu Kristi död på Korset ger en juridisk rätt till frihet (Rättfärdighet)
2/ Men det måste tas av Anden och uppenbaras för oss (Sanningen)
3/ Vi måste frivilligt fortsätta välja Ljuset inte Mörkret (Fortsatt vandring)

Jerry Potter sa: Mörkret kan bara få makt över oss om vi frivilligt går över skriftens klara uppenbarelse. (Inget är så klart budskap i evangeliet som Korset)

Janne Ohlin – 27/8-21 Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , . Bookmark the permalink.