Skapade till Guds avbild (Del 2)

Skapade till Guds avbild (Del 2)

Predikan Elvor Ohlin
Parousia Mission
2021-09-05
Lyssna -HÄR-
Fler Bibelstudier i text

Jag fortsätter här med samma ämne som förra predikan och tar bland annat upp en del som jag inte hann med då.

Vi är kallade att vara sanna vittnen. Gud är allsmäktig och han har varnat oss för att lägga till eller ta bort något från sitt eget ord.

Som vi vet står Satan bakom alla falska läror. Hans lögner går ut på att så tvivel på Guds ord – att ”klippa och klistra” och så gör också hans tjänare.

5Mos 4:2  Ni skall inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån [(hebr) gara – klippa bort, undanhålla] utan hålla HERRENS, er Guds, bud som jag ger er.
12:32  Allt vad jag befaller er skall ni vara noga med att följa. Du skall inte lägga något till det och inte ta något därifrån.

Ords 30:5  Allt Guds ord är rent från slagg [prövat och bevisat vara som rent guld eller silver prövat i eld –det pekar på Jesus], han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. 6  Lägg ingenting till hans ord, så att han beslår dig med lögn [eller: överbevisar dig om att vara en lögnare (KJ)].

14:5  Ett sannfärdigt vittne ljuger inte, ett falskt vittne främjar lögn [främjar Satans falska läror].

2Joh 1:9  Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.

Upp 22:18  För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok.

I Edens lustgård sa djävulen: ”Har Gud verkligen sagt?” Sen kom lögnen som går långt utanför Guds ords gränser: ”…ni blir som Gud..” [= ni blir jämlika Gud utan att behöva lyda honom, ni blir gudar].

Falska läror brukar gå ut på att antingen göra Jesus till en vanlig människa eller att göra människan till gud. Idag sprids ormens gift: ”Är Jesus verkligen Gud?”

Det är väldigt viktigt att vi har klart för oss vem Jesus är och vilka vi är.

Jesus är Gud uppenbarad som människa. Om Jesus inte vore sann Gud och sann människa fanns det ingen frälsning. Då kan man blanda samman alla religioner. Det är ju Satans mål: att förleda och förgöra alla i en falsk andlighet, en falsk världsreligion [religionssynkretism] som accepterar och jämställer alla filosofier, världsåskådningar och religioner och mynnar ut i att människan är gud [alternativt: alla har Gud inom sig] och “människan är god innerst inne”. Det är ett sista globalt uppror i ett sista globalt ”Babylon” (enligt Uppenbarelseboken) eller ”Babels torn” (mänsklighetens verk utan Gud och i uppror mot Guds ord).

Det finns bara ett hinder för Satan: Guds evangelium om Jesus. Det kan aldrig någonsin blandas samman med främmande religioner. Guds evangelium säger att alla människor är syndare men att Jesus dog för våra synder och uppstod. Han är världens Frälsare. Ett kors restes som ett vittnesbörd om Guds förlåtelse och försoning.

För många år sedan gjorde jag en lista på bibelverser som tydligt och klart säger att Jesus är Gud. Här är några av dem. Det är viktigt att vi har en fast biblisk grund för vår tro.

Matt 1:23  Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss. [profetian i Jes 7:14 skulle nu uppfyllas]

Fil 2:11  och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren [Gud].

Efter uppståndelsen:
Joh 20:27  Sedan sade han till Thomas: “Räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro!” 28  Thomas svarade honom: “Min Herre och min Gud!” 29  Jesus sade till honom: “Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser.” [Jesus bekräftar själv att han är Gud]

Vid Jesu himmelsfärd:
Luk 24:51  Och medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen. 52  De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. [enbart Gud får tillbes]

Jes 42:8  Jag är HERREN, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder.

Joh 5:23  …alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. [Jesus bekräftar själv att Fadern och Sonen är ett]

Upp 5:12  Och de sade med hög röst: “Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen.” [Jesus är värd all ära liksom Fadern]

1Joh 5:19  Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. 20  Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han [Jesus] är den sanne Guden och det eviga livet.

Joh 8:23  Han sade till dem: “Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. 24  Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är [samme Gud [Jag Är] eller [JHWH] som kallade Mose], skall ni dö i era synder.”

Treenigheten i Gud är uttalad när Jesus säger:
Matt 28:19  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20  och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Jes 41:4  Vem har planerat och utfört detta? Det är han som från begynnelsen kallade fram människors släkten. Jag, HERREN, är den förste och den siste. Jag är denne Gud.
..44:6  Så säger HERREN, Israels Konung, och hans Återlösare, HERREN Sebaot: Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud.

Johannes skrev om Jesus:
Upp 1:7  Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen. 8  Jag är A och O [den förste och den siste], säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige.

Sakarja profeterade om när Jesus kommer tillbaka och ställer sina fötter på Oljeberget:
Sak 14:5  …Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs, tid. Då skall HERREN, min Gud, komma och alla heliga med dig. [”de heliga” är änglarna]

Luk 9:26  Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet.

2Tess 1:6  Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er 7  och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar,

Men lika viktigt som det är att överbevisa att Jesus är Gud – lika viktigt är det att han blev sann människa, ”kommen i köttet”.

Hebr 1:3  Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden. 4  Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras.
1:7  Om änglarna säger han: Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Men om Sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira. 
…2:6  På ett ställe har någon vittnat: Vad är en människa, eftersom du tänker på henne, eller en Människoson, eftersom du tar dig an honom?  7  En liten tid gjorde du honom ringare än änglarna, och du krönte honom med härlighet och ära. 
2:9  Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna
[som människa ödmjukade sig Jesus och gick frivilligt in under våra begränsningar], honom ser vi nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe.

Citatet är hämtat från Psalm 8 och Hebreerbrevet förklarar att den handlar om Jesus:
Svenska Folklbibeln (SFB)
Ps 8:5  vad är då en människa eftersom du tänker på henne, en människoson eftersom du tar dig an honom? 6 En liten tid lät du honom vara ringare än Gud, med ära och härlighet krönte du honom. 7 Du satte honom till HERRE över dina händers verk, allt har du lagt under hans fötter:
1917 års översättning är annorlunda och har lett till missförstånd eftersom den har tolkats som att den handlar om Adam och Eva (människan).
Ps 8:5  vad är då en människa, att du tänker på henne, eller en människoson, att du låter dig vårda om honom. 6 Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen; med ära och härlighet krönte du honom. 7 Du satte honom till herre över dina händers verk; allt lade du under hans fötter:

För att förstå Psalm 8 måste vi alltså läsa Hebreerbrevet som förklarar att vers 6 är profetisk och handlar om Jesus och ingen annan. ”Låt skrift förklara skrift”.

Hebr 2:10  Ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner [huios – söner och döttrar, barn (genom adoption) – Guds barn är de som tror på Jesus och tillhör honom] till härlighet, måste han fullkomna honom (Jesus) genom lidanden, han som för dem till frälsning. 11  Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt [det syftar på Jesu människoblivande]. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder (och systrar), [Jesus skäms inte för oss] 12  då han säger: Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen skall jag lovsjunga dig. [citat från Ps 22] 13  Han säger också: Jag skall förtrösta på honom, och vidare: Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. [profetia från Jes 8:17-18 om Jesus och alla som tror på honom]

Jesus är fullkomlig. Han hade ingen brist men han måste gå genom lidandet – offra sig själv – för att bli vår Återlösare och Frälsare.

Hebr 12:2  Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

Fler bibelställen som säger att Jesus är Gud:
Jes 9:6, 43:25, 44:24, Hos 13:4, Mika 5:2-3, 2Mos 33:12-14, Sak 12:10, Joh 1:1, 18, 5:18,23, Fil 2:6-11, 1Kor 15:47, 1Joh 2:22, 1Joh 5:7-8, 20, Joh 8:58, Apg 20:28, Joh 10:30, 1Tim 3:16, Mark 2:5-7, 10, Apg 4:11-12, Fil 2:6-7, 9-11, Kol 1:15-17, Rom 1:4, 9:5, Tit 2:13, 1Tess 3:13, Hebr 7:3, Luk 1:16-17, 24:52

Paulus talade i Aten:
Apg 17:28  Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: Vi är av hans släkt. 29  Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. 30  Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt skall omvända sig.

”Av Guds släkt” betyder inte att vi är gudar eller gudomliga. Som släkte är vi skapade av Gud och beroende av honom för vår existens. Vi är ämnade att ha gemenskap med Gud, tillbe och ära honom. Vi skapades till Guds avbild men föll i synd och föll från avbilden. I tron på Jesus upprättas avbilden. Men alla har ett speciellt värde som Gud har gett och det innebär också ett ansvar inför honom. Vi måste relatera till Gud för att finna vår sanna identitet och vårt sanna värde men många relaterar till djuren – och tror att de är däggdjur från aporna (Evolution – Apteorin).

Personligt: Min storasyster blev retad för sin kristna tro när hon gick i grundskolan. När hon gick i 5:an på Mellanstadiet gick jag i 3:an. En dag på skolgården gick jag bort till hennes klasskompisar och frågade: ”Kommer ni från aporna?Ja, än sen så? svarade de. ”Då är jag från en mycket finare släkt än er, för jag är skapad av Gud”, sa jag – lagom uppkäftig men med övertygelse. (Jag minns det fortfarande fast jag bara kan ha varit 9 år. Det var inte det visaste sättet att säga det på men ett ganska roligt minne).

Petrus gör en jämförelse om falska lärare som smyger in falska läror:
2Petr 2:12  Dessa människor är som oförnuftiga djur, av naturen födda till att fånga och döda. De smädar vad de inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Som djur skall de också gå under. 13  Det är den rätta lönen för deras laglöshet, onda som de är [Det var inte det som Gud hade ämnat dem till, utan deras eget val].

Hesekiel fick profetera till fursten i Tyrus som upphävde sig:
Hes 28:9  Skall du då säga till den som dräper dig: ‘Jag är en gud’, du som är en människa och inte en gud,..

Gud uppehåller allt i skapelsen men han är ändå skild från sin skapelse. Det är väldigt tydligt i Guds domar över synden, som också drabbar skapelsen. Orsaken till jordens nedbrytande och förstörelse är människans synd i uppror mot Gud.

Jes 24:5  Jorden [erets – landet, jorden. Det syftade då på Juda och Israel men syftar profetiskt på hela världen] har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning [torah – Guds ord], kränkt [chalaph – förändrat, överträtt, bytt ut] lagarna [(hebr) choc – ordet används om Guds förordningar, stadgar och gränser – man har överträtt Guds gränser], och brutit det eviga förbundet. [de har förkastat Guds evangelium om Jesus] Därför förtär en förbannelse jorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför tynar jordens invånare bort, bara några få är kvar.

Hebr 1:9  Du (det syftar på Jesus) älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud [Sonen], har din Gud [Fadern] smort dig med glädjens olja [Anden] mer än dina medbröder.  [citat från Jes 61:3] 10  Och: Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk. [citat från Ps 8:4] 11  De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad. [Ps 102, Jes 51:6] 12  Som en mantel skall du rulla ihop dem, och som en klädnad skall de bytas ut. Men du är densamme, och dina år har inget slut. 

Skapelsen vittnar om Gud, säger Romarbrevet 1 men att tillbe skapelsen är en synd mot Gud.

5Mos 4:19  Och när du lyfter dina ögon upp till himlen och ser solen, månen och stjärnorna, himlens hela härskara, låt dig då inte förledas att tillbe dem och tjäna dem

2Kon 23:4  Därefter befallde kungen översteprästen Hilkia och prästerna under honom liksom dem som höll vakt vid ingången, att de ur HERRENS tempel skulle föra bort alla de föremål som var gjorda åt Baal och Aseran och åt himlens hela härskara. Och han brände upp dem utanför Jerusalem på Kidrons fält, men askan efter dem lät han föra till Betel.Han avsatte också de avgudapräster som Juda kungar hade tillsatt för att tända offereld på offerhöjderna i Juda städer och runt omkring Jerusalem, liksom dem som tände offereld åt Baal, åt solen, åt månen, åt stjärnbilderna och åt himlens hela härskara.

Idag finns det många avgudapräster som tillber det man kallar ”Moder jord”. Den avgudadyrkan har t o m trängt in i många kyrkor.

Falska läror försöker skilja på Jesus och Kristus (Messias). Så gör man i New age och påstår att Jesus är en av många Mästare”, en kristus eller han blev kristus.

Vi kunde läsa i kristen media för ett tag sedan (augusti 2021) att ”lovsångsledaren Michael Gungor säger [citat]: ”Alla är kristus. Buddha var kristus, Jesus var kristus, Muhammed var kristus. Vi tillhör alla Kristi kropp. Kristus är en benämning för det universella seendet (kristusmedvetandet).”

1Joh 2:22  Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus [Jesus är den Smorde – ingen annan än han]? Den är Antikrist som förnekar (motsats till bekänna) Fadern och Sonen. 23  Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner [homologeo – bekänner i enlighet med Guds ord] Sonen har också Fadern.

Hur hamnade Michael Gungor i detta andliga [antikristna] mörker? Han har utövat kontemplativ bön i nästan 20 år, berättar Lighthouse Trails hemsida.

Gud har talat om hur vi ska tillbe honom. När judarna började tillbe på samma sätt som hedningarna öppnade man för villfarelser och Satans lögner. Detsamma pågår idag.

5Mos 12:29  När HERREN, din Gud, har utrotat de hednafolk som du nu kommer till för att fördriva, och du har drivit bort dem och bor i deras land, 30  se då till att du inte lockas till [naqash – fångas, snärjas (som fåglar i en snara) – se till att inte blir snärjda genom att följa dem – jag tänker på drömmen som jag hade i somras om fria fåglar som fastnade i ockulta utbud på internet och mammonsdyrkan (Baal)] att följa deras seder, sedan de blivit röjda ur vägen för dig. Fråga inte efter deras gudar, så att du säger: “Hur dyrkade dessa folk sina gudar? Jag vill göra på samma sätt.” 31  Så skall inte du göra när du tillber HERREN, din Gud, ty allt som är avskyvärt för HERREN och som han hatar, det har de gjort till sina gudars ära..

Kontemplativ bön är en farlig väg
Jag skrev om det i Ohlins fundering 12/11-2010
Utgångspunkten för kontemplation är panteism [alla är Gud] och panenteism [Gud är i alla]. Alla kan praktisera kontemplativ bön – oavsett religion, säger man. Företrädarna är mystiker. Tekniken i kontemplativ bön är samma som används i [det ockulta] och i österländska religioner. Det är alltså hämtat i orena källor – det som Gud har varnat för.

-upprepande av ord (mantra)
-fokusera på andningen/andningstekniken
-betrakta en bild eller ikon

Peter Halldorf har skrivit förordet till boken Vägen till kontemplation. Författaren är Thomas Merton, som var en trappistmunk och mystiker.
Ett citat av Thomas Merton: Om bara [människor] kunde se sig själva som de verkligen är … Jag antar att det stora problemet skulle vara att vi skulle falla ner och dyrka varandra. I centrum inom oss finns en punkt av intet som är orört av synd och illusioner, en punkt av ren sanning. Det är den rena Guds härlighet inom oss. Den är i alla.

Merton sägs ha blivit zenbuddhist. Han såg inga några motsättningar mellan buddhism och kristendom och han kallade buddhisten Dalai Lama ”Hans Helighet”…
Vad var det Peter Halldorf sa om tiden när han började läsa kyrkofäder och mystikernas böcker? ”Jag sökte något mer”. Då är det lätt att bli förförd.

Det fanns en artikel om Magnus Persson i Malmö i tidningen Dagen för någon vecka sedan. Han säger att han har upptäckt naturen och pilgrimsvandringar och läser Martin Lönnebos bok Enhetens språk. Martin Lönnebo är Peter Halldorfs mentor sedan många år.

Martin Lönnebo är (var) frimurare i 10:de graden (år 2008 – kanske högre idag?). Han är skaparen av Frälsarkransen som är ett radband. Hur var det nu med att inte tillbe Gud på samma sätt som hedningarna?!

Kontemplativ bön ingår i Lectio Divina som handlar om “att bli så ett med Gud så att du blir Gud”.

Meister Eckhart från Tyskland var en katolsk mystiker i Dominikanerorden.
Om kontemplation: ”Jag är” kan inte uttalas av någon skapelse, bara av Gud. Jag måste bli Gud och Gud måste bli mig så fullständigt att vi delar samma ”jag” i evighet. Vårt sannaste ”jag” är Gud.”

M. Basil Pennington: “Han [Gud] vill föra oss vidare, till en medvetenhetsomvandling, till enhetsmedvetenhet, till full besittning av vår gudomlighet.”

Thomas Keeting var en annan katolsk mystiker som säger att ”alla religioner hör ihop”, Kundalini verkar idag i otaligt många personer som hänger sig i kontemplativ bön”.

Richard Rohr: Guds hopp för mänskligheten är att vi alla en dag ska inse att det gudomliga inneboendet är i hela skapelsen. (Panenteism)

Deras ”Kristus” är utan tvekan Antikrist.
Mysticism leder till att ena alla religioner. Att öppna sig för den här andligheten är att öppna sig för onda andar och demoners läror.

2Kor 11:14Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15  Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar. [Följ dem inte! Gud har talat om att den vägen slutar i fördärvet]

Jag skrev i Ohlins fundering: Johanna Michaelsen var ockultist, medium, healer, utövade yoga, meditation från österländsk mysteriereligion. Hon fick se falska tecken och under. Hon fick se djävulen framträda som ”en fantastisk, ljusets ängel” som utgav sig för att vara ”Jesus”. Sådant kan man alltså uppleva i meditation och kontemplation. ”Den guden var den ekumeniske guden som Thomas Merton talade om”, säger hon.

Kortfattat: Mitt i förtvivlat mörker och fruktansvärda demoniska attacker ropade hon till Gud om förlåtelse, när hon insåg att hon tillbad en falsk Jesus. Johanna blev frälst och befriad och hon är ett sant vittne för evangeliet.

1Tim 4:1  Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla [(grek) aphistemi – överge, avvika, dra sig undan] från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

Jesus hade berättat om en fattig änka som ropade till Gud i sin nöd.
Luk 18:7  Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? 8  Jag säger er: Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden?”

Det vill säga en ödmjuk, uthållig, enträgen, förtröstansfull tro på Gud, bedjande i Ande och sanning.

Varför skulle Jesus inte finna den tron?
Kanske för att den stora mängden väljer att tro på lögnen? Väljer att tro på en falsk Kristus [Antikrist], en falsk new age-Jesus och ett falskt evangelium? En falsk lära som bygger på ”jaget”? …som säger att ”Människan behöver bara inse att hon är gudomlig innerst inne, att alla är Guds barn och alla tillhör Kristi kropp… de måste bara inse det”?

Lögnen är förförisk, förrädisk och dödlig. Den leder till undergång. Ett avfall pågår där ormgiftet har infiltrerat medan många herdar sover. Dags att vakna! Det är dags att vakna nu!

Den finns räddning och beskydd i Jesus Kristus [Messias] och i hans ställföreträdande död på Golgata för våra synder och i uppståndelsen. Det gäller för oss att vända om till Gud. Att vi står fast i Guds ords sanning, rotade i Guds kärlek [i Jesus] och att vi avslöjar lögnen.
Därför hörde Jesaja något på avstånd under den mörkaste tiden som den här världen kommer att uppleva och som beskrivs i Jes 24.

Jes 24:14  Dessa höjer sin röst och ropar av fröjd. Från havet [folkhavet] jublar de högt över HERRENS höghet: 15  “Ära därför HERREN i öster, ära i havsländerna HERRENS, Israels Guds, namn.” 16  Från jordens ände hör vi lovsånger: “Ära till den Rättfärdige!”

Vi ska ta tid för stillhet och bön, bibelläsning och tillbedjan – men vi förkastar alla knep, alla så kallade ”hjälpmedel” och bönetekniker, gamla radband och andra hedniska metoder.

Vi säger som David:
Ps 86:11  Visa mig, HERRE, din väg, jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda: Att jag fruktar ditt namn. 12  Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet.

Amen

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.