FÖRBLIV I VINTRÄDET

Det står att genom lidandet och bekymmer så öppnas våra ögon så vi kan se och förstå mer och mer av Guds hemligheter. Varje small passage vi möter tycks bara leda till att vi ser Jesus Kristus stråla fram allt starkare för våra ögon. Att få gå in i Guds Rike är något vi gör mer och mer ända tills riket en dag upprättas fullt ut när Jesus Kristus sätter sina fötter på Oljeberget.

Du kan se detta i liknelsen om såningsmannen att riket “Tas emot” mer och mer i det goda hjärtat (Matt 13) ger 30 -60 -100 falt.

Den trånga porten och den smala vägen leder alltså till livet mer och mer. (Process) Apostlarna bekräftar bara detta genom deras undervisning yttre formning och betryck (Korsets väg) leder bara oss som tror allt mer in i Guds Rike av Ljus (Mer och Mer)

Apg 14:22 och styrkte lärjungarnas själar, i det de förmanade dem att stå fasta i tron och sade dem, att det är genom mycken bedrövelse som vi måste ingå i Guds rike. (Ljuset – Vinträdet eller Guds Son mer och mer)

Jag kan själv vittna om att det här är sanna Guds ord! Själv har jag senaste året fått gå igenom en hel del prövningar. Jag vet att många av mina vänner har också fått gå igenom smärtsamma saker. Men om detta kan föra med sig att jag dras närmare Jesus Kristus och får mina ögon öppnade är det ju Guds vilja kan jag ju ändå glädja mig i Herren.

Förra predikan hade jag aldrig kunnat förmedla om inte Gud visat mig hemligheten genom en dröm jag hade för många år sedan. Jag drömde om en Vingård och en Lampa som sänkte sig ner från Himlen och lyste upp en väg som hade en fast grund.

1/ Lampan är Lagens och Profeternas vittnesbörd
2/ Ljuset är Jesus Kristus uppenbarad genom Lampan.

Nu fortsätter vi uttydningen av vingården Gud visade mig att där fanns falska människor som bara hade ett falskt sken till det yttre. Medans de var tomma och mörka i sina innersta. De uppträdde med ett yttre sken som försökte likna Guds sken. Herren visade att bakom dem stod Ormen och verkade genom dem (2 Kor 11:13-15) . Herren visade mig en händelse som kommer att ske i slutet av tiden. Det som var så tydligt i drömmen var att Gud kommer skilja det äkta från det oäkta genom att väcka upp fiendeskap emellan dem (Han sa det från Himlen i drömmen)

Det kommer att finnas grenar som förlorar sitt inre liv med Herren på grund av Satans aktivitet att bedra. Det är exakt vad Jesus beskriver här i liknelsen om Vinträdet. Glöm inte bort att Jesus även varnade lärjungar för att om vi inte förbliver i hans ord kan mörkret övervinna oss.

Joh 12:35 Jesus sade till dem: “Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går.

Joh 15:1 Jag är (Gk: Ego Eimi = JHWH) den sanna vinstocken (En bild på Israel och Guds Rike) och min (Han är Guds Son) Fader (Heb: Av = Grundläggare av ett Hus eller Familjenamn) är vingårdsmannen. (Planteraren och den som sköter om Vingården och Vaktar den) 2 Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt. 3 Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. 4 Förbli (Bo Kvar) i mig (Sonen) så förblir jag (JHWH) i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken Jag är (Gk: Ego Eimi = JHWH) så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. 5 Jag är (Gk: Ego Eimi = JHWH) vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir (Bor Kvar) i mig och jag (Bor kvar) i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. (Guds Vilja) 6 Om någon inte förblir (Bor kvar) i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.

VINTRÄDET

Jesus säger här att han är Jag Är (Gk: Ego Eimi) det vill säga han som själv slöt förbundet med Israels folk som är en bild på vinträdet. Varför tror ni Jesus Kristus säger att han är det sanna vinstocken? Då är naturligtvis hans lärjungar grenarna.

Jes 49:8 Så säger HERREN: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet (Jorden) och utskifta de förödda arvslotterna (De som tror likt Abraham skall ärva världen med Jesus Kristus)

Joh 1:17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. / Som nu säger Jag Är (Gk:Ego Eimi = JHWH) det sanna vinträdet (Guds Rike)

Först kommer alltså lagen och profeterna och Israel som folk som levde i ett förbund med Gud vi kallar dem för Judarna. Men skrifterna pekar fram på en person som Gud skall göra till ett förbund för folket. Det är den personen som själv är 100 % Människa och 100 % Gud som nu själv säger att vinträdet och förbundet nu gäller. (Guds Rike)

Luk 22:14 När stunden var inne, lade han sig till bords, och apostlarna tillsammans med honom. 15 Och han sade till dem: “Jag har längtat mycket efter att äta detta påskalamm med er, innan mitt lidande börjar.16 Ty jag säger er att jag inte kommer att äta det förrän det får sin fullbordan i Guds rike. (I Det sanna Vinträdet) 17 Och han tog en bägare (Med Vin) tackade Gud och sade: “Tag detta och dela mellan er. 18 Ty jag säger er att jag från denna stund inte skall dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer. (I Det Sanna Vinträdet) 19 Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: “Detta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig. 20 På samma sätt tog han bägaren (Med Vin) efter måltiden och sade: Denna bägare (Med Vin) är det nya (Gk: Kainos) förbundet i mitt blod, som utgjuts för er.

Vi ser det sanna påskalammet
Vi ser det sanna vinträdet
Vi ser det sanna brödet
Vi ser det nya förbundet i Jesu Kristi blod (Jes 49:8)

Heb 9:15 Därför är Kristus medlare för ett nytt (Gk: KAINOS) förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. 16 Där det finns ett testamente, måste det tillkännages att den som har upprättat det är död.17 Först när han dör blir testamentet giltigt. Det träder inte i kraft så länge han lever. 18 Därför har inte heller det första förbundet instiftats utan blod.

Det finns ett djup i det här så vi skulle få hålla på länge och förklara den profetiska uppfyllelsen av allt det här. Förra predikan tog jag alltså upp Emmausvandrarna Jesus Kristus förklarade Lagen och Profeterna (Lampan) Då började deras hjärtan att lysa eller brinna. (Jesus är Ljuset) Men när han bröt brödet så försvann han bort från deras åsyn. Brödet symboliserar alltså hans offer på Golgata. (Alla Offer i GT skulle ätas av Prästerna på en Helig Plats och det finns bara en sådan plats)

I det heliga där prästerna samlades i tabernaklet fanns bara ett ljus från en Ljusstake (Lagen och Profeterna) och det lyste upp ett bord med 12 genomborrade osyrade bröd. (Jesu fullbordade offer)

Jag tror att Översteprästen Jesus Kristus nu profetiskt tar bilden av att prästerna samlas i tabernaklet på den heliga platsen för att äta av offret som är bilden på honom själv. Jesus säger nu att påskalammets uppfyllelse får sin fullbordan i Guds Rike alltså på den heliga platsen där prästerna samlas. Hemligheten med Vinet får också sin fullbordan i Guds Rike för det är ju en bild på Jesus Kristus själv. Jag har ju redan visat att Ljusstaken och Brödet också får sin fullbordan i Guds Rike.

Vinet i bägaren är alltså bilden av Jesu Kristi blod och det nya förbundet. På grekiska står det att det är ett kvalitativt nytt förbund (Gk: Kainos) alltså inte ett annat förbund. Jesus Kristus kom alltså för att uppfylla (Ljuset) vad Lagen och Profeterna skrivit om (Lampan) Nattvarden måste därför förstås symboliskt och genom skrifterna. Det handlar nu om att komma in i ljuset och tro på och göra sig ett med detta nya vinträd (Guds Rike) som är I Kristus. (Guds Son)

Profetiskt ser vi här Guds Folk som grenar inympade i ett vinträd som från början har en rot. Det vill säga Jesus Kristus säger att han är begynnaren till allt nämligen JHWH (Gk: Ego Eimi) förbundsguden själv. Han menar alltså att han startade förbundet och nu kommer han att fullborda förbundet i sig själv genom ett förnyat förbund. (Gk: Kainos) Profetiorna säger att Messias skall fullborda förbundet med folket som är Israel och bilden av Vinträdet som är Guds Rike. (Jes 49:8) Vinträdet har fortfarande samma rot men nu är alltså Guds Rike i Jesus Kristus. Grenarna i Vinträdet är alltså de som tror och lyder Kungen i Riket och får därigenom del av Anden.

Hebreiska bilden av en fader och en son är väldigt betydelsefullt om vi vill kunna förstå vad Jesus undervisar om som ställd under lagen. Fadern är den som grundlägger eller planterar någonting som är i begynnelsen som skall växa upp eller byggas upp för att bära hans namn. Sonen är själva begynnelsen grunden eller roten till allt som planteras och växer eller byggs upp och förhärligar faderns namn.

Det är precis därför Guds Son är begynnelsen eller roten till Vinträdet som skall växa upp och bära frukt. Du ser exakt samma bild tagen ifrån Matt 16 där Sonen är grunden och uppbyggaren till ett hus eller en familj som skall bära hans namn och förhärliga honom.

UT UR EGYPTEN KALLADE GUD SIN SON

Detta bibelord gällde Israels hur ut ur Egypten.
Nu tar Anden och pekar på samma bibelord när det gäller Jesus Kristus.

Det är egentligen inga konstigheter alls…
Joh 1:17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.

Så Jesus tar alltså Sanningen och pekar på ett Vinträd som Gud flyttar från Egypten till Israel som samtidigt är Guds Son.

Psa 80:9 En vinstock flyttade du från Egypten, du jagade bort hednafolken och planterade den.

Psa 80:15 Gud Sebaot, vänd åter, blicka ner från himlen, se till och vårda dig om denna vinstock! 16 Skydda den vinstock som din högra hand har planterat, den son som du har fostrat åt dig. 17 Den är förbränd av eld och nerhuggen. Inför din förebrående blick går de under. 18 Håll din hand över mannen vid din högra sida, över den människoson som du har fostrat åt dig.

Här ser vi att Gud flyttade en Son från Egypten till Nasaret (Rotskottet)
Men vi ser att ”rotskottet” samtidigt är en Son som flyttar till Nasaret.

Mat 2:23 Han bosatte sig i en stad som heter Nasaret (Rotskott) för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeterna att Jesus skulle kallas nasaré. (Rotskottet)

Jes 5:7 HERREN Sebaots vingård är Israels hus och Juda folk hans älsklingsplantering. Han väntade laglydnad men fann blodiga lagbrott, han väntade rättfärdighet men fann skriande orättfärdighet.

Men nu har Paulus något att säga om Judar och Vingården som föröver allting till vad Jesus Kristus sa i Joh 15 – Det sanna Vingården är Jesus Kristus! De sanna grenarna är de i honom! Det pågår en pågående omskärelse av grenarna för att bära frukt.

Rom 2:28 Den är inte jude (Grenar i Vinträdet) som är det till det yttre, och omskärelse (Rensning av Vinträdet) är inte något som sker utvärtes på kroppen. 29 Den är jude (Gren i ett Vinträd) som är det i sitt inre (I Anden) och hjärtats omskärelse (Rensning av Vinträdet) sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud.

Vi skulle lika gärna kunna säga att den är ej en gren i vinträdet längre (i Guds Rike) som förlitar sig på något yttre precis som Judarna gjorde. Den är gren i vinträdet (Guds Rike) genom Andens verk i det innersta genom hjärtats omskärelse.

Då repeterar vi igen det vi sa från början om att Jesus Kristus är vinträdet som är en bild på Guds Rike. Vi har sett att lagen och profeterna pekar ut vinträdet som Guds Son. Lärjungarna sitter nu alltså med Jesus Kristus på en helig plats för vi är NT:s prästerskap (Nattvarden) Det var på helig plats prästerna skulle äta och dricka det var här smörjelsen fanns (Kunskapen om Gud)

Psa 133:1 En vallfartssång av David. Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor (I Kristus) endräktigt (Samma Tankesätt) tillsammans. (I Jesus Kristus Vinträdet) 2 Det är som när den dyrbara oljan (Smörjelsen) på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg, och ner över kragen på hans dräkt. (Kunskapen om Gud levererat av Messias huvudet och Kungen till Kroppen genom Anden) 3 Det är som Hermons dagg som faller ner på Sions berg. Ty där ger HERREN befallning om välsignelse, om liv till evig tid.

Det är exakt därför Apostel Johannes skriver sin varning gällande ”Smörjelsen” och ”Villolärare”

1 Joh 2:26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse (Andens Kunskap om Gud) som ni har tagit emot av honom (Jesus Kristus vår Överstepräst i Det Heliga) och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse (Hans Kunskap genom Anden) lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom (Vinträdet – Guds Rike) så som den har lärt er.

Guds Son är Vinträdet och Kungen i Guds Rike eller Översteprästen som ger Prästerna smörjelse kunskap och urskiljning. Nu tar vi Jesu Liknelse igen då kommer vi direkt förstå vad han menar.

Joh 15:1 Jag är (Gk: Ego Eimi = JHWH) den sanna vinstocken (En bild på Israel och Guds Rike) och min (Han är Guds Son) Fader (Heb: Av = Grundläggare av ett Hus eller Familjenamn) är vingårdsmannen. (Planteraren och den som sköter om Vingården och Vaktar den) 2 Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt. 3 Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. 4 Förbli (Bo Kvar) i mig (Sonen) så förblir jag (JHWH) i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken Jag är (Gk: Ego Eimi = JHWH) så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. 5 Jag är (Gk: Ego Eimi = JHWH) vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir (Bor Kvar) i mig och jag (Bor kvar) i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. (Guds Vilja) 6 Om någon inte förblir (Bor kvar) i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.

Bill Johnson står starkt bakom en rörelse nu som kallar sig för New Wine som säger att Guds Rike är ”Under och Tecken”. Medan skriften klart säger att Vinträdet är Guds Son och att ”Smörjelsen” (Ljuset) kommer från Messias till oss för att ge oss Kunskapen om Gud så vi kan bära frukt åt Gud. Andens Frukt är: Kärlek Glädje Frid ! Inte “Under och Tecken” inte ens att samla en kyrka full av människor vars yttre skiner och man med munnen säger Jesus!

EF 5:8 Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. 9 Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. 10 Och pröva vad som är Herren kärt.

Lägg noga märke till de här verserna som är från 1917 års översättning. Smörjelsen är alltså Ljuset från Lagen och Profeterna (Lampan) genom vår ÖP Jesus Kristus. Den enda platsen det kan ske är på en helig plats nämligen i det heliga som symboliserar Guds Rike (Vinträdet) eller i Kristus.

Kol 1:9 Allt ifrån den dag då vi fingo höra härom, hava vi därför, å vår sida, icke upphört att bedja för er och bönfalla om att I mån bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja (Smörjelsen från vår Överstepräst) i allt slags andlig vishet och andligt förstånd. (Ljuset från Lampan = Lagen och Profeterna) 10 Så skolen I kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag, och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk. (Förbliva i Vinträdet eller i Kristus) 11 Och genom hans härliga makt skolen I på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt (Förbli där trots yttre svårigheter och Villoläror) 12 och I skolen med glädje tacka Fadern, som har gjort eder skickliga till delaktighet (Förstfödslorätten) i den arvslott som de heliga hava i ljuset. (Från Lampan = Jesus Kristus) 13 Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade Sons rike. (Det sanna Vinträdet)

Janne Ohlin / Göteborg 24/8-21

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , . Bookmark the permalink.