ATT BERÖMMA SIG AV

Apg 3:1 Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen man ber vid nionde timmen. 2 Då bar man dit en man som hade varit lam från födelsen. Varje dag satte man honom vid den tempelport som kallas Sköna porten, för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. 3 När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet, bad han om en gåva. 4 De fäste blicken på honom, och Petrus sade: “Se på oss!” 5 Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. 6 Men Petrus sade: “Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn: stig upp och gå!” 7 Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. 8 Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet, han gick och hoppade och prisade Gud. 9 Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud.

Här ser vi förutberedda gärningar som Anden leder Apostlarna in i. Det är ju helt uppenbart att Anden gör det för att han vet att Apostlarna kommer att vittna om och förhärliga Guds Son. Det som slagit mig den sista tiden är att varför ser vi knappast detta ske i vår tid? Är motiven rätta för att det skall kunna ske? Endast Gud känner våra hjärtan!

Du ser i 2 Kor 3 Hur Mose sätter upp ett täckelse för sitt ansikte. Det är en bild på “Hyckleriet” (Uppträda bakom en mask) Gud ville göra under inför folket för att uppenbara Jesus Kristus. Mose tog äran själv ock kom inte in i löfteslandet.

Gärna säga utåt att man tjänar Gud!
Men i hjärtat tjänade han sig själv! Vi är hjälplöst fast i synden och endast kraften i Jesu Kristi kors kan få dessa motiv att dö ner.

1 Joh 4:6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Apg 3:10 Och de kände igen honom och såg att det var mannen som brukade sitta och tigga vid Sköna porten, och de fylldes av förskräckelse och förundran över det som hade hänt med honom. 11 Då mannen höll sig till Petrus och Johannes, skyndade allt folket fram till dem i den pelarhall som kallas Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad. 12 När Petrus såg det sade han till folket: “Israeliter, varför är ni förvånade över det här, och varför stirrar ni på oss, som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? 13 Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus, när denne hade beslutat att frige honom. 14 Ni förnekade den Helige och Rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven. 15 Livets furste dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till. 16 Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man, som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa så som ni alla ser.

Ett äkta under från Gud!
Från äkta vittnen från Gud!

Kan det vara så att Gud måste pröva våra hjärtan först? Den som inte har gått korsets väg kommer här att låta helandet vara något som får oss att ta emot ära och berömmelse från människor. Jag tror inte ett ögonblick på att Herren skulle utföra något sådant mirakel om han visste att vi sökte berömmelse själva.

Kan det möjligtvis vara så att en människa som vill ha karismatiska manifestationer till det yttre för att berömma sig riskerar att bedras? Hyckleri är när vi utåt sett uppträder som Kristi tjänare men i vårt inre vill ha makt och berömmelse. (Att skina i oss själva)

1 Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. 2 De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten

Här står ju det jag beskrev eller hur? Hycklare kommer inte längre att hålla fast vid tron (Korset) just därför kommer de att få göra falska karismatiska upplevelser. Här står tydligt hur det kommer att gå till.
1/ Onda Andars läror = Ett falskt Evangelium
2/ Villoandar = Som ger falska Karismatiska upplevelser

SAMMA FALSKA RÖRELSE SOM DÅ – GNOSTICISM

Ormen kommer att satsa stenhårt på att få bort Kristi kors ifrån evangeliet. Kan han lyckas med att få oss att tro att vi slipper dö ner från oss själva kommer vi ju att förbli i mörkret. Det är endast genom kraften i Kristi Kors vi kan dö ner från att förhärliga oss själva och från att söka skaffa oss berömmelse genom något yttre.

Här kommer en kristen version av vad ormen sa i Eden.
1/ Skulle då Gud ha sagt.
2/ Ingalunda behöver ni dö ner från er själva genom något kors.
3/ Ni skall bli som Kristus.


Redan den första församlingen drabbades av vad vi ser infiltrera nästan alla karismatiska församlingar idag nämligen trosrörelsens evangelium. Lägg märke till hur Paulus använder ordet ”Berömma sig” här i 2 Kor 11. Ordet ”Berömma sig av” betyder alltså på hebreiska ”Att skina av” och han hämtar det ifrån Jer 9:23-24

Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig (Att Skina) av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. 24 Den som vill berömma sig, (Att Skina) han skall berömma sig av (Att Skina) att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN.

Ormen i lustgårdens namn är Nachash = ”Den lysande eller den skinande
Hans namn i Jes 14 har nästan samma innebörd = ”Lucifer

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.’ (Jesus Kristus)

Lägg märke till att han säger detta i det hjärta som bedras! Jag vill stiga upp! Det grekiska ordet för högmod betyder: ”Att skina över andra
Lägg märke till att det ljuset är mörker men uppträder som ljus för att bedra. Han vill alltså byta ut det sanna ljuset mot ett annat ljus. Det hjärta som blir bedraget kommer alltså att förvrida evangeliet för att berömma sig själv. (Att Skina)

Den som är trolovad till Herren fortsätter korsets väg för den människan är Jesus Kristus och Kristi Kors allt vad vi kan ”Berömma oss av” (Skina av)

TITTA NU NÄR SATAN FÖR IN ETT ANNAT EVANGELIUM I KORINT
2 Kor 11:1 Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från min sida. Ja, visst står ni ut med mig, 2 eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. 3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. 5 Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar.

Här kommer alltså ormen med sin kristna version av Eden. Man skulle kunna säga att detta är en exakt beskrivning av vad vi ser nu Latter Rain – Kingdom Now – Trosrörelsen – Betel – Hillsong.

1/ Skulle då Gud ha sagt.
2/ Ingalunda behöver ni dö ner från er själva genom något kors.
3/ Ni skall bli som Kristus.

Paulus fortsätter:
2 Kor 11:6 Även om jag inte är någon vältalare, saknar jag inte kunskap. Den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er. 7 Eller var det en synd jag begick, när jag ödmjukade mig för att ni skulle upphöjas och predikade Guds evangelium för er utan ersättning? 8 Andra församlingar plundrade jag genom att ta emot lön för att kunna tjäna er. 9 Och när jag var hos er och saknade något, låg jag ingen till last, ty bröderna som kom från Makedonien försåg mig med vad jag behövde. På allt sätt aktade jag mig för att vara en börda för er, och det vill jag fortsätta med. 10 Lika säkert som Kristi sanning finns i mig skall man i Akajas bygder inte ta ifrån mig den berömmelsen. 11 Varför? Därför att jag inte älskar er? Gud vet att jag gör det.12 Jag vill också i fortsättningen handla som jag gör, för att inte de som söker efter tillfälle att vara som vi i fråga om berömmelse skall lyckas med det. 13 Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar. 16 Jag upprepar: ingen får ta mig för en dåre. Men när ni nu gör det, ta då emot mig som en dåre, så att också jag kan berömma mig lite. 17 Vad jag nu säger, det säger jag inte som Herren skulle säga utan som i dårskap, i den fasta övertygelsen att jag har skäl att berömma mig. 18 Eftersom många berömmer sig själva, vill också jag göra det. 19 Ni står gärna ut med dårar, ni som är så kloka. 20 Ni finner er i att man gör er till slavar, att man utnyttjar och utsuger er, att man uppträder utmanande och slår er i ansiktet.


Herren visade mig i en dröm för många år sedan hur han kommer att döma sitt eget folk. Han kommer själv att uppväcka fiendeskap mellan ormens säd och kvinnans säd. Han visade nämligen att de som står under hans kritvita sken är ”De som skiner av Kristi Kors” och ormens säd är de som ”Berömmer sig” (Skiner av) sig själva.

Rom 15:17 Det är alltså i min tjänst inför Gud som jag kan berömma mig (Att Skina) i Kristus Jesus. 18 Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna skulle föras till lydnad, genom ord och gärning,

1 Kor 9:16 Ty om jag predikar evangelium har jag inget att berömma mig av, (Att Skina) eftersom jag är tvingad till det. Ve mig om jag inte predikar evangelium! 17 Om jag gjorde det frivilligt, hade jag ju lön. Men om jag gör det därför att jag är tvungen, så är jag betrodd med uppgiften som förvaltare.

2 Kor 11:30 Om jag måste berömma mig, vill jag berömma mig av (Att Skina) min svaghet.

2 Kor 12:9 men han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av (Att Skina) min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av (Att Skina) något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.

Det här är exakt vad Herren visade mig domen över Guds hus kommer att handla om:
1/ Vi kan alltså berömma oss av eller skina av Jesu Kristi kors
2/ Vi kan berömma oss av eller skina av något yttre i Jesu namn

Ormen kommer att satsa stenhårt på att få bort Kristi kors ifrån evangeliet. Kan han lyckas med att få oss att tro att vi slipper dö ner från oss själva kommer vi ju att förbli i mörkret. Det är endast genom kraften i Kristi Kors vi kan dö ner från att förhärliga oss själva och från att söka skaffa oss berömmelse genom något yttre.

När vi går till Matt 7 ser vi att de laglösa som kommer i Herrens namn berömmer sig av yttre manifestationer. Men det är så uppenbart att de gjort det för att skina och berömma sig själva. Alltså det är ”Hycklare” hela bunten.

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Don Pirozok som själv varit i den falska karismatiska profetrörelsen skriver: Vad har hänt med den Karismatiska rörelsen? Den har blivit infiltrerad och övertagen av en rörelse kallad Ny Apostolisk Reformation eller NAR. Upphöjda ledare inom den rörelsen har fått gehör för nya uppenbarelser och upplevelser som står över bibeln. Vi skulle kunna säga att den karismatiska rörelsen är nu genomsyrad av falska läror och falska profetior.

Vi såg hemma hos några vänner den nya filmen om Knutby: Det är så uppenbart att det var Gnostiska läror från Trosrörelsen som infiltrerat hela församlingen. Istället för att ta varning och rensa ut allt och gå tillbaka till den kristna lärans grund från apostlarnas tid. Hur tänker man nu då i samfunden? Jo vi slår ihop allt och satsar på kyrkofäderna från 300 talet så hoppas vi allt ordnar sig. Vet du vad? Det kommer inte att ordna sig för det är en fel väg att slå in på.

Kyrkofäderna (Ökenfäderna) ledde fram till Katolska Kyrkan och massförföljelser av de sant troende.

Many people have walked into the Roman Catholic Church through the broad door of the “church fathers,” and this is a loud warning today when there is a widespread attraction to the “church fathers” within evangelicalism.

Church Fathers: A Door to Rome

Mvh Janne Ohlin Göteborg.

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY and tagged , , . Bookmark the permalink.