Jesu död och blodets kraft

Rom 3:25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram (Protithemai) som en nådastol, att tas emot (I Hjärtat) genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, 26 under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.

Protithemai betyder: En plats bestämd i förväg där han skall låta sig ses öppet. (I Kristus utan täckelse)

Abraham fick ju uppleva en sådan plats när han skulle offra sin son på ett berg. Men på det berget hade Gud berett ett offer istället för hans son.

1 Mos 22:13 När då Abraham lyfte upp sina ögon, fick han bakom sig se en vädur, som hade fastnat med sina horn i ett snår; och Abraham gick dit och tog väduren och offrade den till brännoffer i sin sons ställe. 14 Och Abraham gav den Platsen namnet HERREN utser; nu för tiden heter den Berget där HERREN låter se sig. (1917)

Här ser vi att Abraham fick gå till en plats bestämd i förväg av Gud där han skall låta sig ses öppet (Protithemai Rom 3:25)

Detta skedde på Moriah berg som senare blev Sions berg där själva Guds hus byggdes. Men det Abraham fick se hade Gud berett från begynnelsen att låta alla människor se. Det här innebär att du och jag idag är Guds tempel på detta berg. Vi har Evangelium och Anden och vi skall sprida ljuset till andra människor. (2 Kor 4:6)

När nu Gud skulle uppenbara sig på den bestämda platsen (Protitemai) för hela världen, är det ju intressant att veta att bakom förlåtet i templet fanns det ingen ark eller nådastol på den här tiden. Det Jesus gjorde på Golgata när han offrade sitt eget blod räknas alltså som en nådastol för varenda en i hela världen som tror.

På nådastolen stänktes blodet 7 gånger (3 Mos 16:14) På nådastolen skall Herren uppenbara sig i molnet ovanför nådastolen (3 Mos 16:2)

Vad händer nu på Moria berg eller Sion ? Vad symboliserar molnet? Vi vet att molnet symboliserar Anden (1 Kor 10) Jesus dör nu här exakt på denna plats som Abraham skulle offra sin son. Den plats som Gud bestämt i förväg att uppenbara sig på och visa sig öppet (Protithemai Rom 3:25)
Berget som heter: Herren Förser!
Berget som heter: Herren låter sig ses här!

När Jesus dör på Golgata utropar han ”Det är fullbordat” (Joh 19:30)
Förlåten i templet rämnar uppifrån och ända ner (Mark 15:38)
Jesus går med blodet upp på ett andligt berg (Heb 12:24)
Han tar blodet in ett nytt allraheligaste (Heb 9:11-12)

Lammet offrades på tempelplatsen och prästerna blåste i en Shofar gjort av vädurshorn. Shofaren är en symbol på den vädur som Abraham offrade istället för sin son på Moria berg. Judarna förstod inte de kunde förstod inte den andliga innebörden i vad Gud gjorde på Golgata. Jesus kom alltså för att befria dem från en andlig fiende.

De sa att de var Abrahams barn och har inte varit slavar under någon. Jesus sa att de var syndens slavar och djävulens barn. Jesus predikade frihet för de fångna i Nasaret. (Lk 4:18) De ville inte lyssna!

Psa 53:7 O att det från Sion (Moria) kom frälsning (Yeshuwa) för Israel! När Gud gör slut på sitt folks fångenskap (Andliga) då skall Jakob jubla, Israel glädja sig.

Luk 2:25 På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige Ande var över honom. 26 Och av den helige Ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden, förrän han hade sett Herrens Smorde. 27 Ledd av Anden kom han till templet (På Sion) och när föräldrarna bar in barnet Jesus (Yeshuwa) för att göra med honom som det var sed enligt lagen, 28 tog han honom (Yeshuwa) i sina armar och prisade Gud och sade: 29 Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. 30 Ty mina ögon har sett din frälsning, (Yeshuwa) 31 som du har berett att skådas av alla folk, 32 ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna och en härlighet (Värde) för ditt folk Israel.”

På en av Jerusalems bergstoppar (Ps 125:2) låg Moria eller Sion där templet byggdes (2 Krön 3:1) Jesus skulle fullborda sitt verk i Jerusalem (Lk 9:31)

Gud ställde fram (Protithemai) honom som en ark med en nådastol att tas emot genom tron. Den plats som Gud bestämt i förväg att uppenbara sig på och visa sig öppet (Protithemai Rom 3:25)
Berget som heter: Herren Förser!
Berget som heter: Herren låter sig ses här!

På denna plats offrade man nu ett lamm varje morgon och varje kväll. Varje gång man offrade lammet så blåste prästerna i Shofar på den sydvästra delen av Tempelberget. Shofaren är alltså enligt Judarna själva en bild på Väduren som dog istället för Abrahams son på Moria berg. Det finns klara arkeologiska bevis som pekar ut platsen för trumpetblåsarna. Varje person i Jerusalem blev påmind om synden varje gång de hörde ljudet av Shofaren ljuda över staden.

Samtidigt som ett lamm fördes fram till altaret för att slaktas framför Templet. Exakt samtidigt spikar man upp Guds offerlamm Jesus på korset för våra synder. Kommer ni ihåg vad Jesus bad då? “Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.” (Luk 23:34) Bara en kort distans ifrån där prästerna skall döda ett oskyldigt lamm där ber Jesus på Korset att Gud skulle förlåta folkets synder.

Senare samma kväll kväll upprepas alltså proceduren med lammet vid altaret framför templet vid kvällsoffret. Samtidigt hänger Guds offerlamm och är nära döden på ett Kors. Om vi studerar judisk tradition från denna tid hur man gjorde vid tempeltjänsten (NIV Cultural Backgrounds Study Bible) Denna bok säger att: När man skulle offra lammet till kvällsoffret citerade prästerna Ps 31:6

Psa 31:6 I din hand överlämnar jag min ande. Du har friköpt mig (Blodet) HERRE, du trofaste Gud. (Du Sanningens Gud)

Samtidigt ropar vår stora överstepräst på Korset.
Luk 23:46 Och Jesus ropade med hög röst:Fader, i dina händer överlämnar jag min ande.” Och när han hade sagt detta gav han upp andan.

Att Jesus inte citerade resten är väl ganska uppenbart han behövde ju inte friköpas av någon. När Jesus ropar ut detta som en Shofar (Basun). Blåser man I Shofaren (Basun) så det hördes över hela Jerusalem. Det här var alltså en bibelvers varenda en i Jerusalem citerade. (Ps 31:6) Men inte många förstod vad som skedde nu i detta heliga ögonblick.

Exakt samtidigt som detta sker rämnar alltså förlåten i Templet uppifrån och ända ner. När något täcks av är det en bild på uppenbarelse vad såg man nu i det allra heligaste? Det fanns ingen ark och det fanns ingen nådastol. När Arken togs från Israel på Samuels tid vad kallade man templet då? Ikabod = Utan härligheten från Gud! (1 Sam 4:21-22) 40 år senare blev deras hus öde exakt som Jesus profeterat Romarna utförde det år 70.

Det här innebär ju att Arken och Nådastolen är förebilder som inte längre kan tillbedjas på ett fysiskt berg eller en fysisk plats. Paulus sa ju att det Jesus gjort är som en nådastol som kan tas emot genom tron i ditt hjärta. (Rom 3:25-26) Genom Anden så blir vi tempel med Kristus som en nådastol boende i oss. Men vi tillber på ett heligt berg Sion eller Nya Jerusalem ett nytt Tabernakel som inte tillhör denna skapelse.

Heb 10:19 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste 20 på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. (Offer)

I kraft av Jesu blod kan vi gå in i ett nytt allra heligaste. Hans kött symboliserar ju Människosonen. Bakom förlåten står ju Arken och Nådastolen som representerar både Människosonen och Guds Son samtidigt. Gud måste själv lysa upp denna platsen bakom förlåten nu blir det heligt värre för denna plats är både himlen och i din ande samtidigt.

Det var det här Gud hade längtar efter att få ett folk där Jesus Kristus kunde få bo och igenom Anden i vår ande uppenbara sig och lysa upp vårt innersta.

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan (DAH) för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. (Till andra hjärtan)

Tillbedjan i ande (Liv) och sanning är ju något är alltså något som krävs för att Gud skall kunna frikänna oss från döden (Domen) Detta kallas för rättfärdighet i bibeln.

Joh 4:21 Jesus svarade: “Tro (Heb: AMAN) mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. 22 Ni tillber vad ni inte känner. (EIDO) Vi tillber vad vi känner (EIDO) eftersom frälsningen (Yeshuwa) kommer från judarna. 23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” 25 Kvinnan sade till honom: “Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer, skall han förkunna allt för oss.” 26 Jesus sade till henne: “Det Är Jag, den som talar med dig.”

Återigen kommer hemligheten fram i det hebreiska ordet Aman betyder både Tro och Sanning. Det är samma ord som Herren talade till Abraham när han räknade honom för rättfärdig och frikände honom från domen.
1 Mos 15:6 Abraham trodde (Aman) Herren det räknades honom till rättfärdighet. Ifrån samma rot kommer ordet för Sanning (Emeth)

Tro på mig Kvinna! (V 21)
Jag är Yeshuwa (V 22)
Nu är tiden inne då ni kan tillbe i Anden och Sanning (Rättfärdighet)
Jag är (JHWH) som uppenbarade sig för Abraham talar nu

Nu kan vi alltså komma till ett andligt berg och tillbe honom i ande och sanning och vi kan komma dit nu. (Heb 12:18) Det berget kallas för Sion eller Nya Jerusalem (Heb 12:22) Det är alltså Guds Rike i våra hjärtan och där finns en Kung och en medlare mellan människor och Gud. Där finns också något viktigt Jesu Kristi blod (Heb 12:24)

Jesus kallas för Människosonen för han skall föra oss till Gud. Jesus är samtidigt Guds Son för att representera Gud. Detta är i Tabernaklet en bild av arken med nådastolen. När nådastolen sattes på Arken fanns inte längre något höjdmått.

Du läste ju själv att blodet finns på berget Sion eller Nya Jerusalem och att du har genom tron kommit dit. Att tillbe i Jesus Kristus är alltså en stor hemlighet. Det är ett nytt fullkomligt tabernakel det är det nya Jerusalem det är Sion det är en ny skapelse. Det är Guds Rike!

Heb 9:11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, 12 gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

2 Kor 5:17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.18 Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 19 Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. 20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 21 Den som inte visste av synd, (Människosonen) honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. (Frikända)

Kristus är alltså både Människosonen och Guds Son på en gång. Han är Arken och Nådastolen platsen där människan och Gud kunde förenas genom Jesu Kristi blod. Det var på Golgata detta skedde där hänger Jesus Kristus som både Människosonen och Guds Son.

Det är precis detta Paulus menar när han talar om och predikar Jesu Kristi kors. Medlaren mellan människan och Gud vill bo i ditt hjärta och på denna grund vill han uppenbara sig i ett moln för dig. (Anden)

Det är detta allra heligaste och ljuset i hjärtat Paulus ber Gud uppenbara för församlingen i Efesus genom Anden.

Ef 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande (Ljus) så att ni får en rätt kunskap (Epignosis) om honom. 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas (Ljus) så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet (DoxaVärde) hans arv är bland (I) de heliga 19 och hur oerhört stor hans makt (Dunamis) är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft (Kratos – Dominion) är verksam.

1/ Kratos är dominion och herravälde. (Vi underordnar oss)
2/ Dunamis är Andens Kraft
3/ Detta är hans oerhörda värde eller skatt i oss
4/ Detta finns i det ljus Anden ger oss i hjärtat

Det hela börjar ju med att de redan tror och har nådastolen och Kristus boende i sina hjärtan. Men det fanns ju ett moln ovanför blodet där Herren skulle uppenbara sig. Alltså en bild på Andens uppenbarelse i våra hjärtan. Här står nu att Anden skall ge dem en rätt kunskap (Epignosis) Det innebär att man skall kunna skilja den äkta Jesus ifrån något som uppträder som sanning men är en lögn. Av sammanhanget här förstår man att det ljus du får i hjärtat ger dig urskiljning så du kan skilja ljuset från mörkret.

1/ Kratos vilket innebär att vi kommit till den plats i ljuset där hans dominion är verksam och där vi lyder honom. Det här får ju oss genast att tänka på Guds Rike där han råder. Men ordet betyder samtidigt att bli fullkomlig och uppfylld. Alltså platsen där Guds löften uppfylls för ditt liv.

2/ Dunamis innebär Andens Kraft – Det innebär inre kapacitet och ges yttre möjligheter. Dörrar som öppnas som ingen kan stänga!

3/ Härlighet innebär samtidigt att få uppenbarelse om vem Jesus Kristus verkligen är. Men det innebär samtidigt att han blir vår oerhört stora skatt för oss.

4/ Allt detta finns alltså i det ljus som Anden vill föra in i våra hjärtan.

Abraham är alltså en bild på en troendes vandring tillsammans med Jesus Kristus på den här jorden. Först sluter Jesus Kristus ett förbund med honom. Egentligen är det Jesus som träder emellan och går mellan styckena istället för Abraham. Ljuset eller Elden är alltså Människosonen eller Guds Son medlare mellan Gud och människor. (1 Mos 15)

Det som händer nu i 1 Mos 17 är ju inte att Herren sluter ett nytt förbund utan att Abraham erbjuds gå in i det förbundet som redan är upprättat. Ljuset eller Elden skall nu genom Tron bo i våra hjärtan.

1 Mos 17:1 När Abram var nittionio år uppenbarade sig HERREN för honom och sade: “Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. 2 Jag skall sluta förbund mellan mig och dig, och jag skall föröka dig mycket.

Vandra nu inför mitt ansikte “utan täckelse” och bli uppfylld och perfekt. Jag skall skänka förbundet mellan dig och mig! Jag skall välsigna dig så att du superöverflödar! Varifrån vill Gud att vi skall superöverflöda? Från vårt hjärta som nu är Guds Tempel!

Det Abraham skulle göra nu var att hålla borta köttet genom omskärelse. Hur svårt har vi inte för att hjälpa Gud på traven? Så länge vi vill hjälpa honom kommer vi inte in i hans vila.

Heb 4:9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. (= Ljus) Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Ser du här att detta motsvarar ju den upplysning av hjärtat Paulus bad om i Ef 1:17 Vi måste få våra hjärtan upplysta av Visdomens och Uppenbarelsens Ande i Guds Ord som kan ge oss en rätt kunskap (Epignosis) Så att vi kan se som Gud ser och skilja på ljus och mörker.

Laodicea tyckte de var andliga – Jesus sa ni är blinda och nakna!
De laglösa (Matt 7) tyckte de var andliga – Jesus sa: Jag har aldrig känt er!
Sardes tyckte de var andliga – Jesus sa: Ni är nära att dö!
Filadelfia: Berömmer sig inte av något!

Innan Jesus dör som Människosonen eller Guds Son så äter han och dricker med dem så tar han bägaren efter måltiden. Nu skall ni få se något starkt!

Luk 22:19 Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: Detta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig. 20 På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: Denna bägare är det nya (Kainos) förbundet i mitt blod, som utgjuts för er.

Genom att ta del av detta gör man sig till ett med honom detta är samma förbund Gud slöt med era fäder där nämns Abraham (Apg 3:25-26) Här nämns att vi kan bli “inympade” i det förbund Abraham slöt med Herren.

Joh 6:51 Jag är det bröd som ger liv, det bröd (Maten) som har kommit ner från himlen. Den som äter av (Inspireras av) det brödet (Maten) skall leva i evighet. (Rättfärdighet + Ande) Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen skall leva.” 52 Judarna började då tvista med varandra och säga: “Hur kan han ge oss sitt kött att äta?” (Inspireras av) 53 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Om ni inte äter (Inspireras av) Människosonens kött och dricker (Inspireras av) hans blod, har ni inte liv i er. (Rättfärdighet + Ande) 54 Den som äter (Inspireras av) mitt kött och dricker (Inspireras av) mitt blod har evigt liv, (Ande) och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. 55 Ty mitt kött är verklig (Sanning) mat och mitt blod är verklig (Sanning) dryck. 56 Den som äter (Inspireras av) mitt kött och dricker mitt blod (Sanningen) förblir i mig och jag i honom.

Alla människor har en dödsdom över sig uttalad av domaren: Ni skall döden dö (2 ggr) Här uppenbaras alltså en rättfärdighet från Gud en frikännande dom genom tro på Människosonen. Ordet Amen Amen två ggr är istället för att skrika i bibeln. Det hebreiska ordet Jesus här talar Amen är hebreiska Aman.

Det pekar på att Jesus säger att han är samme Herre som talade till Abraham och räknade honom som rättfärdig och frikänd från domen.

1 Mos 15:5 Sedan förde han honom ut och sade: “Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem”, och han sade till honom: “Så skall din avkomma bli.” 6 Och Abram trodde (Aman) på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet. (Frikänd från domen) 7 Sedan sade han till honom: “Jag är HERREN, som har fört dig ut från det kaldeiska Ur för att ge dig detta land till arvedel.”

Exakt samme Herre som talade ut en rättfärdighet av tro till Abraham skulle nu bli människa och ta sig an Abrahams säd.

Heb 10:5 När Kristus (Herren) träder in i världen säger han därför: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig.

1Pet 1:18 Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder 19 utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte.

3 Mos 17:11 Ty kroppens (En Persons) liv (Själ) är i blodet, och jag har givit er det till altaret (Korset) till att bringa försoning (Kaphar) för era själar. (Liv) Det är blodet som bringar försoning (Kaphar) genom själen (Livet) som är i det.

Lev 17:11  For the life of the flesh is in the blood: and I have given it to you upon the altar to make an atonement (Kaphar) for your souls: for it is the blood that maketh an atonement (Kaphar) for the soul. 

i hebreiska ordet försoning Kaphar finns även att sätta stopp för ett kontrakt eller sluta upp att vara arg. Det har i grundbetydelsen att övertäcka något.

Jes 53:10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv (Själ) till ett skuldoffer (Synd + Skuld) får han se avkomlingar (Frukt och barn) och leva länge,(Evigt liv) och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. (I oss) 11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. (På Korset) 12 Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de(n) starka (Satan) skall han få som byte (Uppdelning av alla människor) eftersom han utgav sitt liv (Själ) i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.

Isa 53:12  Therefore will I divide him a portion with the great (Satan) and he shall divide the spoil with the strong; (Satan) because he hath poured out his soul unto death: and he was numbered with the transgressors; and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors. 

Kol 2:13 Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss (GK: Charizomai) alla överträdelse 14 och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. 15 Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.

Charizomai = Ett flöde av nåd från Gud som är allas domare! Våra själar som var i dödens grepp och mörkrets makt. Har genom att Jesus gick in i ditt ställe redan drabbats av Guds vredesdom och straff. Men samtidigt så har han köpt tillbaka oss så vi kan inte längre leva hur vi vill. Vi är faktiskt hans egendom vi är hans tjänare.

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.