Två vägar och två hus

Psa 49:11 Ty man ser att de visa dör, att dårar och oförnuftiga går under liksom de och måste lämna sina ägodelar åt andra.12 De tror att deras hus skall bestå för evigt, deras boningar från släkte till släkte. De uppkallar jordagods efter sina namn 13 men mitt i sin härlighet (Heb: Rikedom) har en människa ingen beständighet, hon är lik djuren som förgås.14 Så går det dem som förtröstar på sig själva och deras efterföljare som gläder sig åt deras ord. Sela. 15 Som en fårhjord drivs de ner i dödsriket, döden blir deras herde. De rättfärdiga skall råda över dem när morgonen gryr. Deras gestalt förtärs av dödsriket, de får ingen upphöjd boning.16 Men Gud skall friköpa min själ från dödsrikets våld, (Mörkrets Välde) han skall ta emot mig. Sela.

1/ Vem friköper min själ? Guds Son! (V 16)
2/ Vad är det för upphöjd boning? Nya Jerusalem (V 15)
3/ Vem får detta till arvedel? De rättfärdiga (V 15)
4/ Detta skall ske när morgonen gryr = När dagen kommer! (V 15)

Kol 1:11 Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. 12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

Den här vägen är fullkomligt omöjlig för en människa att vandra på om inte Gud uppenbarar sig för oss. Vi har ett fel tankesätt redan från början och vi kommer att missa Guds väg. Vårt hjärta är fullt av mörker och det måste få ljus! Jesus har inget som helst värde för oss om han inte uppenbaras för våra hjärtan. (2 Kor 4:3-7) Vi kommer att jaga det jordiska värdet först det är omsorgen om vårt eget hus. Det är en bild på att vi vill berömma oss av vår rikedom eller vårt yttre sken (Prestige)

1/ Vem fångar och leder de orättfärdigas själ? Satan
2/ De orättfärdiga tvingas att bygga ett jordiskt hus att berömma sig av
3/ De orättfärdiga kommer att förlora allt
4/ När skall det ske? När morgonen gryr när dagen kommer

Vi ser här alltså två vägar som leder till två hus och när morgonen gryr och dagen kommer så kommer bara ett hus av de två bestå. Vad är en väg? Jo en väg är tankesätt och handling. Jesus säger att det finns två vägar som leder till två hus. Matt 7 Herrens dag är en tidsperiod som börjar med dom över Guds hus sedan över världen och slutar med uppståndelsen från de döda vid tidens slut (Upp 10:5-7)

Matt 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket (Guds Hus på Herrens berg) utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Huset byggt på sanden faller på den dagen (Förlorar allt)
Huset som är byggt på klippan består på den dagen (Ärver allt)

Heb 12:22 Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 23 till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. 24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. 25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. 26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan.

Ni håller väl med om att Abrahams vandring är en förebild på vår vandring med Herren?

Rom 4:5 Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig honom räknas hans tro till rättfärdighet. 6 Därför prisar också David den människa salig, som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar: 7 Saliga är de, vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överskylda. 8 Salig är den man som Herren inte tillräknar synd. 9 Gäller denna saligprisning endast de omskurna eller även de oomskurna? Vi säger ju att tron räknades Abraham till rättfärdighet.10 När blev den tillräknad honom? Sedan han blivit omskuren? Nej, det skedde medan han ännu var oomskuren. 11 Han tog emot omskärelsens tecken som bekräftelse på rättfärdigheten genom tron, och den ägde han redan som oomskuren. Så skulle han vara fader till alla oomskurna som tror, och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. 12 Han skulle även vara fader till omskurna, till sådana som inte endast hör till de omskurna utan också vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade som oomskuren.

V 5 Bygga på gärningar (Använda sin kraft och styrka till något)
V 5 Bygga på honom (Heb: ”Aman” Tro på Klippan)

Det var ju exakt det vi tog upp i Ps 49 om att bygga hus för att berömma oss av! Det är ju Synd och Mörker! Vi kan bara bygga på klippan om han uppenbarar sig för oss och ger oss ljus.

Vi har gjort om bibelns hebreiska bilder till västvärldens tankesystem därför vi missar betydelsen av mycket undervisning.

En fader är på det hebreiska tankesättet en som driver oss att göra de gärningar vi gör. Det är därför Jesus Kristus benämns som en evig fader (Jes 9:6)

Ordet för hus betyder även en familj
Ordet för Fader är Av = Grundläggare av ett familjenamn eller hus
Ordet för Son är Ben = Grund och uppbyggare av ett familjenamn eller hus
Det är samma sak som Himmelriket eller Guds Rike

Låt oss nu titta på hur Gud uppenbarar sig för Abraham för att han skall sluta upp med att bygga hus på sanden. Han får nu se ett himmelskt rike och himmelskt hus istället! Han som uppenbarar sig är Guds Son (Av) eller Klippan. Nu står det att Abraham trodde på eller byggde (Heb: Aman) på Herren (Klippan)

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord (Guds Son) till Abram i en syn. Han sade: Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor. (Skatt) 2 Men Abram sade: Herre HERRE, vad skall du ge mig? Jag går ju bort barnlös, och arvinge till mitt hus är Elieser från Damaskus. 3 Abram sade vidare: Se, mig har du inte givit någon avkomma. En av mitt husfolk kommer att ärva mig. 4 Men HERRENS ord kom till honom: Denne skall inte ärva dig, utan en som kommer från din egen kropp skall bli din arvinge. 5 Sedan förde han honom ut och sade: Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem och han sade till honom: Så skall din avkomma bli. 6 Och Abram trodde på (Aman: Byggde på) HERREN (Klippan) och han räknade honom det till rättfärdighet. 7 Sedan sade han till honom: Jag är HERREN, som har fört dig ut från det kaldeiska Ur för att ge dig detta land till arvedel.

Vers 2 Kan översättas: Jag är ditt försvar och din oerhört värdefulla skatt. Vet du vad? Han är det vi saknar! Härligheten från Gud!

Rom 3:21 Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. 23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

Abraham såg sitt hus värde som större än härligheten (Värdet) från Gud. Gud måste alltså öppna våra ögon så att vi börjar värdera härligheten från Gud mer än vårt eget hus (Det yttre värdet) Det är exakt just detta som kallas för omvändelse i bibeln.

Det enda vi kan vara är en tjänare till en stor Kung i ett hus eller ett rike. Bara den som får ljus och sina ögon öppnade blir fri från mörkrets välde att tvingas jaga efter ett yttre värde. Det finns inget större i livet än att få se människor befriade och gå in i Guds hus eller Rike.

Apg 26:16 Men stig upp och stå på fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig, 17 när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig, 18 för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.

Du är en tjänare och ett vittne!
Till det du sett och varit med om!
Och till det du kommer att vara med om!

Är inte det här fullkomligt underbart att precis det du har sett och varit med om och det du kommer att se och vara med om är en ögonöppnare för människor. Gud använder dig och dina upplevelser för att öppna andra människors ögon!

JANNE OHLIN – GÖTEBORG

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.