Avskild för Gud

AVSKILD FÖR GUD

Predikan: Elvor Ohlin
Munkedal april 2010

Hes 3:22  HERRENS hand kom över mig där, och han sade till mig: “Stig upp och gå ut på slätten [biqah]. Där skall jag tala med dig.” 23  Då steg jag upp och gick ut på slätten, och se, där stod HERRENS härlighet, lik den härlighet jag såg vid floden Kebar. Och jag föll ner på mitt ansikte. 24  Anden kom då in i mig och reste mig upp på mina fötter. HERREN talade med mig…

Biqah (hebr) betyder slätt, dal, splittring, vid och öppen slätt mellan berg. Gå ut på slätten skulle kunna översättas ”gå ner i dalen”.

EN AVSKILD PLATS – Gud kallar oss att gå åt sidan

Gud kallar oss ibland ut till en plats i ensamhet för att möta oss eller tala till oss. En böneplats i avskildhet. Gud tar oss åt sidan. Jag tänker t ex på Josef i fängelset, Mose i öknen eller Paulus i Damaskus, innan han for till Jerusalem (Gal 1:17). Syftet är framför allt att vi ska förstå att vi är beroende av Guds närvaro och Andens ledning.

2 Mos 33:7 Mose tog tältet och slog upp det utanför lägret, långt ifrån lägret. Han kallade det uppenbarelsetältet. Var och en som ville rådfråga HERREN måste gå ut till uppenbarelsetältet utanför lägret.

Ps 36:10 Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

                   ETT AVSKILT [utvalt] FOLK – Israels kallelse

2 Mos 19:5  Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom [segulla] framför alla andra folk, ty hela jorden är min. 6  Ni skall för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du skall tala till Israels barn.”

3 Mos 20:26  Ni skall vara heliga inför mig, ty jag, HERREN, är helig, och jag har avskilt er från andra folk för att ni skall tillhöra mig.

Segulla (hebr) betyder en speciell skatt, den dyrbaraste skatt, juvel, en ädelsten som ej är färdig utan måste slipas. Hednafolken levde i mörker och fruktan. De tillbad onda andar, vilket alltid visar sig i grymhet, förtryck, orättvisa och våld. Guds folk hade tagits ut ur mörker och in i Guds ljus:

Förlåtelse – de hade fått Guds förlåtelse och var nu Guds utvalda folk.
Sanningen – sanningen hade gjort dem fria.
Kärlek – de var älskade av Gud och kunde mer och mer föras in i Guds plan (som ädelstenen inte är färdig, utan måste slipas).

AVSKILD FÖR ATT VINNA ANDRA – och förhärliga Guds namn

Israel skulle vara ett vittne och ljus för världen [sanningens pelare och grundval, (1Tim 3:15)]. Genom att göra Israels Gud känd för världen skulle folket bli vittne och förhärliga Guds namn.

Inga förbund fick ingås med andra folk – det skulle leda till avfall. Men Israels folk började kompromissa. Trodde de sig kunna påverka? Ville de vara lite inkluderande? Gud sa: “ni kommer inte att påverka, utan ni kommer att påverkas och följa och tillbe deras avgudar”. Det var precis det som hände. Gud känner oss bättre än vi själva.

1. De förlorade fokus – de blev upptagna med människors idéer, planer och hedniska avgudar.
2. De förlorade urskiljningen.

Jes 5:20  Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!

Fienden släpptes in mitt i Israel. Syndens slaveri leder alltid in i andlig hungersnöd, splittring, förfall och våld.

Ekklesia (grek) betyder församling, utkallad, en utvald skara. Det är ett folk som är avskilt för Herren.

Joh 15:16  Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.

VÄKTARE – GUD är den store Väktaren    

Jer 1:12  HERREN sade till mig: “Du har sett rätt. Jag skall vaka över mitt ord för att fullgöra det.”

Gud utvalde Hesekiel att vara Guds väktare.

Hes 3:17  “Du människobarn, jag har satt dig till väktare [sophim] för Israels hus, för att du på mina vägnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun. 18  När jag säger till den ogudaktige: Du skall dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv, då skall den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand. 19  Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då skall han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ.

Hesekiel skulle varna. Han hade inte ansvar för resultatet men han måste tala Guds ord. Om han istället predikade det som människor ville höra, skulle han själv stå med skuld.

Saphah/sophim betyder väktare, att vaka, vakta. Väktarna stod på stadsmuren eller på höga berg, där de hade god utsikt. De skulle varna för fiender. Sophim (hebr) är förknippat med sophos (grek) som betyder visdom och vishet. Här betydde vishet det att se och förstå vad som händer eller vart vägen leder. I en bemärkelse är vi alla kallade att vara väktare.

1Tess 5:4  Men ni, bröder (och systrar), lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5  Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6  Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra (som väktaren).

GÅ NER I DALEN – Guds väg är att kliva ned

Matt 20:25  Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26  Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare (kliva ner), 27  och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28  Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna (kommit ned) och ge sitt liv till lösen för många.”

I Guds rike:
Matt 23:11  Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. 12  Var och en som upphöjer (kliver upp) sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig (kliver ner) skall bli upphöjd.

Prästerna som bar förbundsarken stod mitt i Jordan – jordens lägsta punkt – när allt folket fick gå över.

Jos 3:17  Prästerna som bar HERRENS förbundsark stod stadigt på torr mark mitt i Jordan. Och hela Israel gick över på torr mark, till dess allt folket helt och hållet kommit över Jordan.

Så fungerar Guds rike. Gud ger helig Ande och kraft och sin auktoritet till den som vill tjäna, till den som har underordnat sig honom – inte till maktmänniskor. Människans väg brukar vara att kliva upp. Det leder till hierarki, det som var en konsekvens av syndafallet. Människors konstruktion blir toppstyrt (och alla blir som likformade kopior).

I VÄRLDEN MEN INTE AV VÄRLDEN – dvs. att vilja bli som världen
Rop efter en ”stark ledare”

Anti-krist betyder istället för, emot eller över Kristus. Någon tar Jesu plats. Antikrists ande regerar när människor tar makt över andra genom ”starka ledare”.

Yttre strukturer utan liv – Guds verk är inre liv

Hes 8:10 Han sade till mig: “Du människobarn, bryt igenom väggen.” Då bröt jag igenom den och fick nu se en dörr. 9  Han sade till mig: “Gå in och se vilka onda vidrigheter de bedriver här.” 10  När jag kom in, fick jag se alla slags bilder [tabniyth] av vidriga kräldjur och fyrfotadjur liksom Israels folks alla avgudar inristade runt omkring på väggarna.

Tabniyth kan översättas form, struktur, modell, avbild.

Synd i församlingen måste tas itu medDriv ut ifrån er den som är ond. (1Kor 5:13). Detta ska ske av kärlek till församlingen, för att inte förstörelsen ska smitta eller spridas.

En församling där man kliver upp har tagit in världen

Idag kan man få höra i en del församlingar:  “Om du inte deltar i vår struktur kan du lämna församlingen”.  Sådant är människobud där församlingen styrs som ett företag. Man talar om att apostlar (NAR) ska ”ta auktoritet och lägga städer och hela länder under sig. Alla måste underordna sig”. Jag fick en bild för mitt inre en gång av ett tak som man vill sätta över oss (apostlarnas auktoritet) som var rostigt och gräsligt fult. Det de säger är detsamma som att säga ”du ska vara ett med avgudadyrkare, ett med framgångsteologer och andra falska lärare”. De sprider lögner.

Jak 4: 4  Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen (vill bli som världen med världens former) är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. 5  Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: “Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?” 6  Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga (de som kliver upp), men de ödmjuka (de som kliver ned) ger han nåd (kraft att göra Guds vilja).
4:10  Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er.

TANKEBYGGNADER

2Kor 10:4  De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader [logismos] 5  och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig [hupakoe] fånge hos Kristus 6  och är beredda att straffa all olydnad [parakoe], så snart ni har blivit fullkomligt lydiga [hupakoe].

Logismos (grek) översätts tankebyggnader och betyder också uträkningar, kalkyler, eller beräkningar (med papper och penna) som reser sig upp mot kunskapen om Gud.

Människans planer och kalkyler i Guds verk saknar ödmjukhet. Det är ett uppror och olydnad mot Gud. Idag talas det mycket om att visionera och drömma. Läs om vad Gud säger om dessa storordiga fantasier (Jak 4:13-17). Det är stolthet, skryt och tro på sina egna möjligheter enligt grundtexten. Högmod: VI ska, VI kan, VI vill…VI kan hjälpa er (att lyckas)…?!

Lydnad
Hupakoe är grekiska ordet för lydnad och betyder ”att lyssna under”, att samtycka, uppmärksamt lyssnande och underkastelse. Det beskriver att lyssna i ödmjukhet, beredd att lyda när Gud talar.

Olydnad
Parakoe är grekiska ordet för olydnad och betyder “att lyssna bredvid” eller “lyssna jämsides”.  Ödmjukhet eller villighet att lyda saknas i lyssnandet. Man har egna logismos, kalkyler på hur man ska göra.

I GUDS KRAFT

Hes 3:23  Då steg jag upp och gick ut på slätten, och se, där stod HERRENS härlighet,

Hesekiel såg Herrens härlighet precis som lärjungarna långt senare: ”vi såg hans härlighet…” (Joh 1:14).Hesekiel såg JESUS. Vi ska föra människor till JESUS, inte in i en verksamhet eller uppgift i första hand. Det viktigaste är att lära känna Jesus.

Hes 3:24 …Anden kom då in i mig och reste mig upp på mina fötter

Namnet Hesekiel betyder Gud styrker, Guds styrka.

Hesekiel var hjälplös men han gav utrymme för Guds nåd. Han böjde sig för Guds vilja och fick kraft. Gud reste honom upp. Gud ger sin helige Ande till dem som lyder honom (Apg 5:32). Den som älskar Jesus, lyder honom.

Bevara din frihet!

2Kor 3:17  Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18  Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Församlingen (Guds folk) tillhör Gud och byggs upp av Guds ord och genom bön. Människor förs till Jesus och leds av Anden. Enda sättet bevaras är att ge Jesus hela ditt hjärta, ditt liv, ditt allt. Bevara så din frihet!

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.