För vem öppnas dörren i himlen?

Känner mig som Jakob nu när jag haltar runt med mitt onda knä! Jakob är en bild på en syndare som säger ja till Gud. Fostras av Guds starka hand och blir av med sin kraft till slut vid Peniel där Jakob fick möta Gud. Man känner sig ju själv bäst, då vet man att utan Guds nåd och fostran hade jag aldrig suttit här och skrivit som jag gör. Jakob fick sedan ett annat namn nämligen Israel som betyder Guds Prins. Och bildligt talat kan man ju säga att det innebär att ärva Gud (Jesus)

Mika 7:18 Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelse för kvarlevan av sin arvedel. Han håller inte fast vid sin vrede för evigt, ty han har behag till nåd. 19 Han skall åter förbarma sig över oss och trampa på våra missgärningar. Du skall kasta alla deras synder i havets djup.

Först snodde Jakob förstfödslorätten från sin bror han fick den av Isak genom att klä ut sig till en annan. Han lyckades lura Isak men man kan aldrig lura Gud! Kan ni tänka er att genom problem och synd kan Gud ändå få sin vilja fram i våra liv. Jakob (Som betyder Svek) flydde från Esau mot en annan plats för att skaffa sig en fru. Nu är han plötsligt hemlös utmattad och rädd! Han kom till en viss plats för att vila över natten! Naturligtvis visste den Allsmäktige Guden om det här redan innan världen skapades! (1 Mos 28:10-22)

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland (I) många bröder. 30 Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.

För vem samarbetar allting till det bästa?
> För dem som är kallade!
> För dem som älskar Gud (AGAPE) = Den som underordnar sig vad en Kung säger! Vår Kung har redan talat färdigt! (Heb 1:1-2) Det ger alltså inte utrymme för några nya “Uppenbarelser” för är Jesus är både Kungen och Profeten!

När du har hört evangeliet och Guds ord och säger Ja! Då finns det faktiskt bara en väg! Den vägen är alltså förutbestämd (Pro – Oritzo)

Pro = Före eller i Förväg
Oritzo = (Horizont) Alltså en gränsdragning eller Väg!

På denna i förväg begränsade väg kommer vi att få möta saker både det som gläder oss men kanske också saker som är svåra. Detta är till för att vi skall formas till Guds Sons bild. Allt detta kommer att samverka till det Goda eller Bästa för den som älskar Gud. Detta förstår vi absolut inte när vi befinner oss mitt i krisen. Men när det gått några år och du vänder dig om ser du: Det var Gud i detta du inte kunde förstå!

Nu ser vi alltså Jakob i en djup kris då är det Guds tid! Krisernas tid är alltid tillfällen för Gud att handla! Jakob (“Den Förstfödde”) ser himlen öppen med änglar och Herren på toppen av en stege. (Jämför Heb 12:18-29)Nu börjar Jakob få Gudsfruktan!

Psa 111:10 Att frukta HERREN är början till vishet, ett gott förstånd får alla som handlar därefter. Hans lov varar i evighet.

Jakob betyder egentligen ”Svek” men ni vet att vid Peniel fick Jakob se Gud ansikte mot ansikte och Gud bytte hans namn till Israel.

1 Mos 32:28 Han sade: “Du skall inte längre heta Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat.”

Den enda person i universum som kan förvandla människoliv är Herren! Johannes evangelium pekar på att Jesus är samme Herre som uppenbarade sig för Jakob vid Betel.

Joh 1:47 När Jesus såg Natanael komma sade han om honom: “Se, han är en verklig israelit. I honom finns inget svek. (Jakob)

För att någon vers senare peka på ”Jakobs stege”
Joh 1:51 Sedan sade han till honom: Amen, amen säger jag er: Ni kommer att få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.

Joh 3:13 Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, Människosonen som är i himlen.

Jakob fick genom sin uppenbarelse en bekräftelse på samma löften som gavs Abraham och Isak. Nu säger alltså Jesus till sina efterföljare att vi som räknas som Abrahams säd härefter få se himlen öppen

Joh 1:51 And he saith unto him, Verily, verily, I say unto you, Hereafter ye shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of man. 

Är inte det väldigt märkligt att det står i Uppenbarelseboken 4 samma sak?
Upp 4:1 Därefter såg jag, och se, en dörr stod öppen i himlen, och den röst jag först hade hört tala till mig, som en basun, sade: “Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som måste ske härefter. 2 Genast kom jag i Anden, och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen.

Det här tolkar många som församlingens hemliga “uppryckande” men det är det naturligtvis inte. Det är profetiskt bildspråk! Det handlar att få stiga upp på Sions berg! Kanske det är därför Gud börjar tala i drömmar o syner till en del vänner jag känner. Det verkar som att Joel 2 också handlar om tiden innan Jesus kommer tillbaka.

Joel 2:28 Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. 29 Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande. 30 Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare.31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.

Uppenbarelseboken är absolut inte öppen för alla!
Upp 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare (DOULOS) (Tjänarinnor) vad som snart (SNABBT) måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes,
(Jag tror att detta är Joels profetia Tjänare – Tjänarinnor)(Det här ligger helt i linje med vad Herren talat om till oss)

Jakob av alla människor utvalde alltså Gud han kunde förvandla denne till Israel. (Guds Prins = Ärva) Jakobs förstfödslorätt handlar ju om en välsignelse! Han tog Jakob och förvandlade hans liv så han kunde bära frukt. Ut ifrån ditt och mitt liv skall en person lysa fram hans namn är Jesus Kristus. (Den Förstfödde)

Den som är ”Förstfödd” Han får ”Stiga upp hit (Upp 4:1-2) Vet du vad jag tror att det är för plats? Det är det berg och det hus som aldrig kommer att skakas.

Heb 12:18 Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på och som står i brand, inte till töcken, mörker och storm 19 inte till basunljud och till en röst som talade så att de som hörde den bad att få slippa höra mer. 20 Ty de uthärdade inte befallningen: Även om det är ett djur som rör vid berget, skall det stenas. 21 Så förfärande var synen att Mose sade: Jag är förskräckt och skälver. 22 Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 23 till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. 24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. 25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. 26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. 29 Ty vår Gud är en förtärande eld.

Nu skall jag tala om för er vad jag personligen tror håller på att ske! Nu skall alltså “de förstfödda” (Vetet) ärva Guds Rike! Men det skall inte slavinnans barn göra. (Ogräset)

Gal 4:22 Där står skrivet att Abraham hade två söner, en med sin slavinna och en med sin fria hustru. 23 Slavinnans son var född av mänsklig vilja, den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. 24 Detta har en djupare mening: de två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri, det är Hagar. 25 Ordet Hagar betecknar Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina barn. 26 Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. 27 Det står skrivet: Gläd dig, du ofruktsamma, du som inte föder barn, jubla högt, du som inte känner födslovånda, ty den ensamma har många barn, fler än den som har en man. 28 Ni, bröder, är löftets barn liksom Isak. 29 Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av Anden, så är det också nu. 30 Men vad säger Skriften: Driv ut slavinnan och hennes son. (OGRÄS) Ty hennes son skall inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. (VETE) 31 Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun.

En natt kom Herren till mig i en dröm och sa: Jag skall uppväcka fiendeskap mellan ormens säd och kvinnans säd!

Ormens säd är allt som är fött av mänsklig förmåga! För dem är himlen stängd! De kommer aldrig att förstå tidens tecken! När slavinnans (Hagar från Egypten) son drivs ut är det alltså en profetisk bild på det stora avfallet! Hagar betyder “Fruktan” så det är tydligt att man inte vågar stå emot Världens Tryck som kommer nu!

Nu skall du få se att “Förstfödslorätten” är Välsignelsen.
Apg 3:25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma skall alla folk på jorden välsignas. 26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.” (Abram – Abraham)(Jakob – Israel)

Mat 25:31 När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. 32 Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. 33 Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. 34 Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade,och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. (ARVET)

“De Välsignade” är alltså “De Förstfödda” som är med Jesus Kristus på Sions berg när allt annat skall skaka sönder. De som skall ärva ett rike som aldrig kan skaka (Heb 12:28)

Här snackar vi alltså samma övernaturliga beskydd som Israel hade när Gud dömde Egypten.

JANNE OHLIN – GÖTEBORG

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.