LATTER RAIN – KINGDOM NOW = OGRÄSET

”Kingdom Now” eller Dominionism är en teologisk uppfattning inom den karismatiska rörelsen i den protestantiska kristendomen, främst i USA. “Kingdom Now” (Riket nu) förespråkare tror att Gud förlorat kontrollen över världen till Satan när Adam och Eva syndade.

I artikeln från USA  så menar man att politikern Rick Perry skulle ha samröre med NAR och vara deras redskap att inta deras”Berg Goverment”.

 Framförallt inom den falska Latter Rain -rörelsen florerar de här tankarna och har nu influerat större delen av kristenheten och det med Sverige inkluderat.

Sedan dess, menar de, har Gud försökt att återupprätta kontrollen över världen genom att finna en speciell grupp av troende som kallas vid olika namn “Förbundsfolket”, “Övervinnarna” eller “Joels armé” och att det är genom dessa “elitmänniskor”, som alla sociala institutioner (Dessa kallas nu för De 7 bergen eller De 7 sfärerna) skall föras in under Guds auktoritet. Dessa menar då att eftersom de troende har fått samma helige Ande som Jesus hade, så har vi nu fått all makt (De kallar det för ett Mandat) i himlen och på jorden. De menar att vi har makten att genom tro tala ut och skapa saker som inte är som om det vore till. (Endast Gud kan göra det!) Man menar att det är på det sättet vi kan skapa och föra in Guds Rike på jorden redan här och nu i denna tidsålder.

”Kingdom Now” motsätter sig en separation mellan kyrkan och staten eftersom deras trosuppfattning är att Guds rike är territoriellt. Här är två mycket kända förespråkare av Kingdom Now teologin Todd Bentley och nu Sverige aktuelle Bill Johnson.

Andra saker som är oroväckande är att de flesta av dem tror att församlingen har blivit Kristus på jorden. Skulle inte det uppfylla Jesu ord exakt i Matt 24?

Matt 24:3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? (MT 13:39 SKÖRDETIDEN)4 Jesus svarade dem: Se till att ingen bedrar er.5 Ty många (KOLLEKTIVT = OGRÄSET) skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de (OGRÄSET = DE LAGLÖSA) skall leda många vilse.

Det är exakt vad “Kingdom Now” lärare undervisar idag. Matt 13:39 säger oss att skördetiden är tidens slut och då skall skördemännen (BUDBÄRARE) skilja ogräset från vetet. “Kingdom Now” menar att vi har fått Guds gudomliga natur (THE GLORY) och är därför Kristus på jorden. Det här kallas med ett annat namn för The Corporate Christ.

Så när Todd Bentley tex talar om “The Glory” som skall uppenbaras menar han  inte samma sak som Paulus gör i 2 Kor 4. När Paulus ser “The Glory” så förvandlas han till en slav eller till ett lerkärl med noll värde i sig själv.

Men när Latter Rain “Kingdom Now” använder sig av “The Glory” så menar man just att då förvandlas de till “Corporate Christ” alltså till övervinnarna som skall lägga hela jorden under sig. Utåt sett är de exakt lika det vanliga vetet: de evangeliserar, de planterar kyrkor, de använder ett kristet vokabulär.

Jesus sa:

Mat 13:28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet.

 

De flesta i “Kingdom Now” lär att det inte alls blir något ”uppryckande” då vi skall hämtas och föras tillsammans till Jesus för alltid. Detta bortförklaras med att det kommer en mycket kraftig ”närvaro” istället (här på jorden).

Och detta stämmer även in på Petrus beskrivning när han varnar oss för att dras med i de laglösas villfarelse och gå förlorade. 2 Petrus 3

Han börjar med att beskriva denna förvridning av teologin angående Jesu tillkommelse.

2 Petr 3:3 Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er 4 och frågar: “Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse.

För att sedan i slutet av samma kapitel understryka att det här kommer att vara avfallna  “kristna” (Ogräset = De laglösa) som kommer att ha den teologin.

Lägg nu märke till hur Petrus knyter samman detta med Jesu tillkommelse och Herrens dag.

2 Pet 3:11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva 12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta.13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv något som också sker med de övriga Skrifterna.17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta (GK: PRO – GINOSKO) var på er vakt, så att ni inte dras med (GK: TRANSPORTERAS) i de laglösas villfarelse (OGRÄSET) och förlorar ert fäste.

Det råder väl ingen tvekan om att avfallet handlar om att man förvrider det Paulus undervisar om när det gäller Jesu tillkommelse. Precis vad som sker i Emerging Church och i Kingdom Now.

I kraft av den nåd vi har fått av Herren att vara väktare på muren, så vill vi varna för att denna transport har börjat och kommer att accelerera till slutet. Och konferenser inspirerade av “Kingdom Now” -tänket sprider sig som en löpeld i Sverige.

När vi första gången lyssnade till Jerry Potters profetia från 1984 om en falsk väckelse kunde man ju  inte förstå hur det skulle gå till. Han säger att de som är ogräset kommer att samlas tillsammans genom den uppfattning om läran som de har.

“Kingdom Now” ser Jesu andra tillkommelse i två steg. Först kommer han i de troende i sin egen kropp, säger man (NÄRVARON). Detta speciellt hos deras självupphöjda Apostlar och Profeter som de menar skall leda kroppen till segern över alla De 7 bergen (SAMHÄLLETS TOTALA FÖRVANDLING).

När segern sedan är vunnen och hela världen ligger under Apostlarna och Profeternas församling då är det dags för Jesus att komma och ta emot riket av dessa väldigt ”smorda” övervinnare, menar de.

Mycket av deras teologi hänger på en totalt förvriden bild på Israel. Man menar att samtliga profetior gällande Israel både i GT och i NT bara gäller Församlingen (Kyrkan).

Nu säger Petrus att om vi inte vaktar (OM VI SOVER) så riskerar vi att transporteras iväg i de laglösas (OGRÄSETS) villfarelse. (2 Petrus 3:16)

Det är precis vad Jesus undervisar om skall ske i liknelsen med ogräset och vetet i Matt 13 När folket sover sår fienden en villolära som kommer att föra med sig en global rörelse ibland ogräset vid tidens slut. (Dvs Just nu!)

Att Kingdom Now läran är falsk, det är väl fullkomligt uppenbart för den gör oss stora och Gud väldigt liten. Todd Bentley är ju känd som en Latter Rain Kingdom Now -predikant och också den för Sverige så aktuelle Bill Johnson

Har verkligen Gud som är allsmäktig förlorat kontrollen någon gång? Skulle Gud verkligen ha ett behov av mänsklig hjälp för att sätta upp sitt rike? Han som redan har ordnat allting redan innan människan eller tiden ens fanns till!

Det har aldrig funnits någonting som inte Gud till 100 % har haft kontroll över i den här tiden.

Jes 14:26 Detta är det beslut som är fattat om hela jorden, detta är den hand som är uträckt över alla folk.27 Ty HERREN Sebaot har beslutat det, vem kan då göra det om intet? Hans hand är uträckt vem kan då hindra den?

Att kunna tala så att saker och ting skapas är en attribut som bara Gud själv äger. Och den obibliska läran som påstår att människan kan detsamma, härstammar från ormen i lustgården.

Jes 46:8 Tänk på detta och fatta mod! Tag det till hjärtat, ni överträdare. 9 Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. 10 Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra.11 Jag kallar på örnen från öster, från fjärran land honom som verkställer mitt beslut. Vad jag har talat, det låter jag ske, vad jag har beslutat, det sätter jag i verket.

Den Kristus som är både människa och Gud samtidigt, han bor i oss genom Anden men det gör oss inte till Kristus på jorden som Kingdom Now påstår.

2 Pet 1:4 Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.

Vi har genom Anden fått se hans härlighet så att vi förvandlas och bär frukt, en frukt som liknar Jesus när han vandrade här på jorden. Vi har inte fått gudomlig natur att tala ut skapande ord igenom vår ande, som trosrörelsen lär. Detta är en lögn som kommer från Eden genom ormen: ”Ni skall bli som Gud” (1 Mos 3:5)

KYRKAN HAR INTE ERSATT ISRAEL

Läran som säger att alla profetior som gäller Israel har nu övergått till att gälla församlingen är helt obibliska. Den här läran kallas för ersättningsteologin och det är en villolära. Löftena till Israel kommer att uppfyllas i Israel och alla löften i Kristus gällande den Andliga välsignelsen kommer att uppfyllas i Kristus.

Det är detta tänkesättet som har gjort att C P Wagners syn på andlig krigföring inte alls stämmer med vad Bibeln säger. Han tänker ju territoriellt, för församlingen har ju nu ersatt Israel enligt honom.

Så nu studerar man hur krigen fördes i GT och detta har lett till dessa dåraktiga saker som lärs ut idag. En pastor tog 4 käppar och smorde dem med olja och placerade ut dem runt stadens 4 hörn. Sedan proklamerade han och menade sig tala ut skapande ord med sin mun att alla onda makter skulle fly bort.

Detta är väl ingenting annat än högmod? Och det är ondskans absolut främsta kännetecken. Man kan bara få djävulen att ”fly” med ödmjukhet.

Jak 4:4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. 5 Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: “Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?” 6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. 7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.

JESU TILLKOMMELSE

Jesu andra tillkommelse kommer att handla om att han och inte vi besegrar hans fiender. Uppenbarelsebokens 19:e kapitel säger oss

Upp 19:15  Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress.

Upp 19:19 Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här.20 Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och genom dessa tecken vilselett dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel.21 De andra dödades med ryttarens svärd, som går ut ur hans mun, och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött.

Kingdom Now -läran är en falsk obiblisk lära som är så listigt gjord, att den har kapacitet att kunna leda till och med de utvalda fel. Den använder de kristna ord kyrkan använder men de lägger en annan innebörd i orden som bara den som är insatt i deras lära kan förstå. Kingdom Now -teologin gör Gud lik en människa och en människa lik Gud.

Som vi har sett så är inte “Kingdom Now” grundad i Bibeln och därför en lögn och läran är falsk. Mycket talar för att detta är den lära och den falska väckelse som kommer att skilja ogräset ifrån vetet.

Lägg märke till att liknelsen om ogräset i åkern kommer efter liknelsen om såningsmannen och det äkta Gudsriket. Ogräset måste därför vara Djävulens version på Guds Rike.

UNDER OCH TECKEN OCH GUDS RIKE

Ingenstans fokuseras det på under och tecken så mycket, som det görs i Kingdom Now influerade kyrkor genom Kingdom Now predikanter.

Sanna tecken (Grek): Semeion från Gud skall vara tecken på att Guds rådslut sker. Tecken på att Guds Rike bryter in, måste ju vara att den människan förvandlas på insidan.

Rom 14:17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

Luk 17:20 Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. 21 Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er. (Gk: INOM OSS)

Falska Tecken (Grek): Semeion i hänseende till Kingdom Now -teologin om Guds Rike måste ju bli någonting man kan se med mänskliga ögon.

Mat 24:24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. (VETET)

De falska undren och tecknen är menade att bekräfta att den falska Kingdom Now -teologin är riktig.

  • Vi kommer att få se mer mäktiga men falska helanden
  • Vi kommer att få se mer guldstoft och änglafjädrar mm
  • De tror att skakningarna i kropparna är synliga tecken från Gud
  • De tror att antal i kyrkan är ett tecken från Gud
  • De kommer att tro att freden i Israel är ett tecken från Gud
  • De kommer att tro att rikedom är ett tecken från Gud

Nu när vi har lärt oss hur man tänker i Kingdom Now -teologin så skall vi se om vi kan hitta några som förespråkar den. Bill Johnson till exempel, hade nyss en helandeskola i Malmö men tyvärr är han Kingdom Now-anhängare.

Titta noga på den här foldern om mötena som skall hållas i Skara tillsammans med C-A Sahlberg (Klara kyrka) och många fler. Lägg märke till texten längst uppe till vänster om De 7 kullarna som är “Kingdom Now”, alltså detta “ogräs” som säger att Guds Rike skall spridas igenom en samhällsförvandling (De 7 kullarna) (Se även LÄNK)

Nu när vi har bekantat oss med Kingdom Now läran så låt oss lyssna till C-E Sahlberg på en konferens med Kairos/New Vine i Pingstkyrkan i Umeå. Bed gärna för broder Sahlberg att hans ögon öppnas för detta. Du kan lyssna på predikan själv från den här länken

http://umea.pingst.se/?section=undervisning&page_id=2#

Predikan heter: Guds Rike i vardagen

Citat SAHLBERG: Efter syndafallet avsade sig Adam rätten att regera över jorden och den blev ockuperad men sedan efter Jesus så har vi efter vår tro och våra omständigheter och vår frimodighet på vad Jesus har gjort för oss kan vi börja utbreda Guds Rike redan här och nu i vardagen.

Ohlins: Adam har aldrig haft någon rätt att på egen hand regera över jorden och Gud har aldrig förlorat kontrollen över den eller gett bort sin makt. Vår uppgift är att underordna oss Jesus som Herre, han är huvudet. Guds rike blir inte synligt förrän Jesus kommer tillbaka. Till dess är det i varje människa som tillhör Jesus Kristus.

Jag har testat denna predikan på 2-3 vittnens utsago och samtliga säger: Detta är en solklar Kingdom Now -lära. Vad tycker du själv?

Sahlberg nämner i predikan att han blev inbjuden av en grupp (undrar vilken?) till The Global Day of Prayer i USA och fick lyssna till Obama och Tony Blair. (Se Varningen >>)

Denna Global Day of Prayer är länkat till Kingdom Now aposteln CP Wagner. Här är ett Nyhetsbrev från honom 2007 där vi kan känna igen De 7 bergen igen. Bill Johnson är länkad till C P Wagners “Apostla – Profet” -nätverk.

Vi vill inte döma någon (kött – blod) utan avslöja lögnen (mörkret) för vad annars skall en väktare göra? Eller skall vi säga så här? Vi vågar inget annat!

Hes 33:7 Du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus för att du på mitt uppdrag skall varna dem, när du hör ett ord från min mun. 8 När jag säger till den ogudaktige: Du ogudaktige, du måste dö! och du då inte varnar honom för den väg han går, så skall den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand. 9 Men om du varnar den ogudaktige för den väg han går, för att han skall vända om ifrån den, och han ändå inte vänder om ifrån sin väg, då skall han dö genom sin missgärning, men du själv har räddat ditt liv.

En av väktarna i Sverige sa igår per telefon: Men om du konfronterar dem med sanningen så blir de så oerhört upprörda och irriterade på dig. (Hon har erfarenhet)

Ja också det stämmer med Guds ord som säger att:

Ord 9:7 Den som tillrättavisar en bespottare får ta emot smälek, den som förmanar en ogudaktig blir hånad. 8 Förmana inte en bespottare, han kommer endast att hata dig. Förmana den som är vis, han kommer att älska dig.

Läs mer om Dominion och De sju kullarna >> (Ohlins fundering)
& >> Varning! Rom-världskyrkan intar din ort! [De sju kullarna]
De två skördarna >>

I en konferens i Göteborg för inriktningen av “Nya Kyrkan” >> kommer en av talarna vara Adam Hamilton. Här följer ett utkast från en predikan med honom som heter “The Kingdom of God is near” >>

Jag hoppas att ni kan Engelska så att ni kan förstå att det Guds Rike Hamilton beskriver är inte det Guds Rike som bibeln beskriver. Det är “Kingdom Now” och ett “utvändigt” synligt människobyggt rike och samma sak Paulus beskriver i 2 Tim 3:1-5 skall komma i ändens tid.

Särskilt  V 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

2 Tim 3:5 Having a form of  godliness, but denying the power thereof: from such turn away.

Grundtextens ord beskriver med exakthet att man skall ha en utvändig form men inte den inre realitet. Med andra ord Guds Rike är för ogräset (Kingdom Now) någonting utvändigt men för vetet (Bruden) någonting invändigt.

Paulus uppmanar oss att hålla oss borta ifrån dessa! Men vad gör vi i våra kyrkor? Jo vi bjuder in dem eller reser land och rike runt för att de skall beröra oss med sin falska “smörjelse”

Toronto – Pensacola – Lakeland alltsammans är falska Latter Rain/Kingdom Now “väckelser”

 /Janne Ohlin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

This entry was posted in KINGDOM NOW. Bookmark the permalink.