Lär känna Herren

VIDEO: HÄR

Luk 24:46 Och han sade till dem: “Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda 47 och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. 48 Ni är själva vittnen om detta. 49 Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden.” 50 Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. 51 Och medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen. 52 De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. 

Det är intressant att de väntade på Herren för sitt uppdrag att bli hans vittnen tills pingstdagen. Det står skrivet att Jesus Kristus måste förhärligas först och då är det tydligt att dessa 3 saker måste ingå innan Anden kunde sändas.

Joh 7:37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: “Om någon törstar, så kom till mig och drick! 38 Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. 

1/ Jesus måste dö för oss på Korset för vår skull
2/ Uppstå för vår skull i en rättfärdiggörelse
3/ Jesus måste stiga upp till Fadern

När Jesus Kristus alltså satte sig på Faderns högra sida så skedde nu detta fantastiska på Pingstdagen.

Apg 2:33 Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. 

Jag glömmer aldrig den dagen då jag fick uppleva hur Anden kom till mig som en ström av glädje och kärlek. Men en sak som vi inte får glömma är det att genom Anden kommer också kungen och därmed Riket in i oss och vi i Kungen eller Riket. När vi läser Matt 13 om såningsmannen så är detta en process som sker under en lång tid och det finns inga genvägar dit. Så när Anden fyller oss mer och mer så får vi mer och mer Jesus Kristus vår uppståndne Herre och Kung i våra liv mer och mer.

Det innebär att vi aldrig kan skilja upplevelser från Anden med upplevelser av Jesus Kristus åt för de är helt och hållet ett och det samma och Anden förhärligar alltid Jesus Kristus i dessa 3 saker. Den som är full av Anden han är full av Jesus Kristus och predikar honom.

1/ Jesus måste dö för oss på Korset för vår skull
2/ Uppstå för vår skull i en rättfärdiggörelse
3/ Jesus måste stiga upp till Fadern

Låt oss titta på vad Jesus Kristus sa om vad Anden skulle göra:
Joh 16:7 Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. 8 Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: 9 om synd, ty de tror inte på mig, 10 om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre 11 om dom, ty denna världens furste är dömd. 12 Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. 13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 

Anden skulle alltså ta ifrån Jesus och uppenbara och förhärliga honom i våra hjärtan. Jesus sa att han skulle göra detta genom att överbevisa världen pekade på 3 saker.

1/ Synd = De tror inte (Gk: Eis) = In i Kristus
2/ Rättfärdighet = Ett frikännande som måste uppenbaras genom Anden (Rom 1:17)
3/ Satan och allting utanför Jesus Kristus är nu dömt

Men den som har Sonen han har gått från döden till livet och blir inte dömd. Han kan nu börja lära känna Gud och Gud kan lära känna honom i en gemenskap i ljuset. Vilket erbjudande vi får av vår skapare: Lär känna Gud!

Joh 17:1 Sedan Jesus hade sagt detta, såg han upp mot himlen och bad: “Fader, stunden har kommit. Förhärliga din Son, för att Sonen må förhärliga dig. 2 Du har gett honom makt över alla människor, för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett åt honom. 3 Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. 4 Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. 5 Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. 

Profeten Hosea pekar på den 3:e dagen som är Jesu uppståndelse från de döda som är en förutsättning för att vi skall kunna lära känna Gud.

Hos 6:1 “Kom, låt oss vända om till HERREN. Ty han har rivit oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. 2 Han skall om två dagar på nytt göra oss levande, ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte. Låt oss lära känna HERREN, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden.” 

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.