Johannes Kapitel 7 Kommentarer Janne Ohlin

VIDEO – Youtube

Joh 7:1 Därefter vandrade Jesus omkring i Galileen. Han ville inte uppehålla sig i Judeen, eftersom judarna var ute efter att döda honom. 2 Judarnas lövhyddohögtid stod för dörren. 3 Hans bröder sade då till honom: “Bege dig härifrån och gå till Judeen, så att också dina lärjungar får se de gärningar som du gör. 4 Ingen som vill bli känd gör något i hemlighet. Om du gör sådana gärningar, träd då öppet fram för världen!” 5 Inte ens hans bröder trodde på honom. 6 Jesus sade till dem: “Den rätta tiden för mig har ännu inte kommit, men för er är det alltid rätt tid. 7 Världen kan inte hata er, men mig hatar den, därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda. 8 Gå ni upp till högtiden. Jag går ännu inte upp till den här högtiden, eftersom min tid ännu inte är inne.” 9 Så sade han och stannade kvar i Galileen. 10 När hans bröder hade gått upp till högtiden, gick han också dit, inte öppet utan i hemlighet. 11 Judarna sökte efter honom under högtiden och frågade: “Var är han?” 12 Och bland folket talades det mycket i det tysta om honom. En del sade: “Han är god.” Andra sade: “Nej, han vilseleder folket.” 13 Men ingen talade öppet om honom av rädsla för judarna. 14 När halva högtiden redan var förbi, gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa. 15 Judarna blev förvånade och sade: “Hur kan han känna Skrifterna, han som inte har studerat?” 16 Jesus svarade: “Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. 17 Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. 18 Den som talar av sig själv söker sin egen ära, men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning, och ingen orättfärdighet finns i honom. 19 Har inte Mose gett er lagen? Och ingen av er håller lagen. Varför vill ni döda mig?” 20 Folket svarade: “Du är besatt. Vem vill döda dig?” 21 Jesus sade: “En enda gärning gjorde jag, och ni blev alla häpna. 22 Därför att Mose har gett er omskärelsen – egentligen kommer den inte från Mose utan från fäderna – så omskär ni en människa även på en sabbat. 23 Om någon tar emot omskärelsen på sabbaten för att Mose lag inte skall upphävas, hur kan ni då vara förbittrade på mig, för att jag gjorde hela människan frisk på en sabbat? 24 Döm inte efter skenet, utan fäll en rätt dom!” 25 Några av invånarna i Jerusalem sade då: “Är det inte den mannen som de vill döda? 26 Nu talar han öppet, och de säger ingenting till honom. Har då rådsherrarna verkligen blivit övertygade om att han är Messias? 27 Varifrån den här mannen är, det vet vi, men när Messias kommer vet ingen varifrån han är.” 28 Då sade Jesus med hög röst, där han undervisade på tempelplatsen: “Ja, mig känner ni och vet varifrån jag är. Men jag har inte kommit av mig själv, utan det finns en som har sänt mig, en som är trovärdig, och honom känner ni inte.29 Jag känner honom, eftersom jag är av honom och han har sänt mig.” 30 Då ville de gripa honom, men ingen bar hand på honom, eftersom hans stund ännu inte hade kommit.31 Bland folket kom många till tro på honom, och de sade: “När Messias kommer, ska väl han göra fler tecken än den här mannen har gjort?” 32 Fariseerna hörde att folk sade detta om honom. Då skickade översteprästerna och fariseerna ut tempelvakter för att gripa honom. 33 Jesus sade: “Ännu en kort tid är jag hos er, innan jag går till honom som har sänt mig. 34 Ni skall söka efter mig och inte finna mig, och där jag är, dit kan ni inte komma.” 35 Judarna sade till varandra: “Vart tänker han ta vägen, eftersom vi inte skall finna honom? Inte tänker han väl bege sig till dem som bor kringspridda bland grekerna och undervisa dem? 36 Vad menar han med att säga: Ni kommer att söka efter mig och inte finna mig, och där jag är, dit kan ni inte komma?” 37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: “Om någon törstar, så kom till mig och drick! 38 Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. 40 Några ur folkhopen som hade hört hans ord sade: “Han är verkligen Profeten.” 41 Andra sade: “Han är Messias”, och andra: “Inte kommer väl Messias från Galileen? 42 Säger inte Skriften att Messias skall komma av Davids släkt och från Betlehem, den stad där David bodde?” 43 Så uppstod för hans skull delade meningar bland folket. 44 Några ville gripa honom, men ingen gjorde det. 45 Tempelvakterna kom tillbaka till översteprästerna och fariseerna, som frågade dem: “Varför har ni inte fört hit honom?” 46 De svarade: “Aldrig har någon människa talat som han.” 47 Då sade fariseerna till dem: “Har ni också blivit vilseledda? 48 Finns det någon i Stora rådet eller bland fariseerna som har trott på honom? 49 Men den här hopen som inte känner lagen, den är förbannad.” 50 Nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem, sade: 51 “Inte dömer väl vår lag någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort?” 52 De svarade: “Är kanske du också från Galileen? Om du undersöker Skriften skall du se att ingen profet kommer från Galileen.” 53 Sedan gick var och en hem till sitt, 

KOMMENTARER JANNE
Jesus var en märklig man i tal och gärning detta hotade de religiösa ledarna på ett sätt som såg ut som om de förlorade prestige och inflytande över människor. Vi har avslöjat många villoläror och det har på samma sätt hotat maktmänniskor.

Vill du befria fåren i Jesu namn för att föra dem bort från falska Apostlar o Profeters grepp kommer du att bli kallad allt möjligt ont.

Mat 10:24 En lärjunge är inte förmer än sin lärare och en tjänare inte förmer än sin herre. 25 Det är nog för lärjungen att det går med honom som med hans lärare, och för tjänaren att det går med honom som med hans herre. Har man kallat husets Herre för Beelsebul, hur mycket mer skall man å inte kalla hans tjänare så. 26 Var alltså inte rädda för dem. Ty ingenting är dolt som inte skall uppenbaras, och ingenting är gömt som inte skall komma i dagen. 27 Vad jag säger till er i mörkret skall ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra skall ni ropa ut på taken. 

Man kallade alltså Jesus ledare för en satanisk sekt
Man kallade även Paulus för villolärare
Det här är exakt vad Paulus sa att vi är kallade att göra (Ef 12:6-14)

Lövhyddohögtiden och alla högtider drog alltså massor av folk och Fariseerna utnyttjade systemet och skodde sig på alla affärer på tempelplatsen. Jesus avslöjade alltså hyckleriet och blev ett hot mot dem. Det var alltså i botten kärleken till pengarna (Egen makt) som var roten till vad som kom ut ur deras munnar.

På denna fest bodde man i hyddor tillfälliga bostäder, en påminnelse om tiden när israeliterna levde under sådana omständigheter efter att ha lämnat Egypten. Festen varade totalt åtta dagar med sju dagars boende i hyddor, följt av en stor församling på den sista dagen i högtiden: Det var precis då Jesus ropade: Om någon tror på mig som skriften säger skall det ur honom komma strömmar av levande vatten (Joh 7:37)

Mede detta så pekade Jesus Kristus på att han själv var den klippa som gick med Israels barn under hela ökenvandringen och försåg dem med vatten att dricka. Det finns en hemlighet som uppenbaras i det hebreiska språket för ordet klippa.

1/ Klippan som Mose skulle slå får namnet Tzur (Kristi Korsfästelse)
2/ Klippan som Mose skulle predika om men slog på är Sela (Kristus sittande på faderns sida

Jesus hade ett rykte om sig att göra mirakel och hans bröder som senare blev lärjungar menade att nu har han chansen att visa sig. Men för Jesus var Faderns bestämda tid de som var helt avgörande.

Han mötte redan förakt och hån från de Judiska ledarna
Han mötte lite förakt även från hans bröder 
Men Jesus gick nu upp till festen men lite i hemlighet

Det rådde stor oenighet om Jesus en del trodde han var god en del ond. Men han var väldigt spännande och många ville se honom och räknade med att han kom på festen. Fariseerna körde med hot om uteslutning ur synagogan för dem som följde honom. Om vi står upp för sanningen i denna onda tid räkna med motstånd och olika meningar om vem han är.

Det har i alla fall redan sagts tydligt att de hade för avsikt att döda honom (5:18). När människor är i synd och vägrar att omvända sig fat de vet sanningen kommer de att manifestera hat och vrede och det är demoniskt säger Jakobsbrev.

Det är då tydligt varifrån drivkraften till hat och vrede har sitt ursprung.
Jak 3:13 Är någon bland er vis och förståndig, då skall han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande.14 Men bär ni på bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, skall ni inte skryta och tala emot sanningen. 

Det Jesus nu står och ropar ut är att istället för inre bitterhet som orsakar hat och demonisk vrede så kan vi få levande vatten som strömmar inifrån som manifesterar något gott istället.

Joh 7: 38 Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad….

Jesus pekade på deras hjärtan men istället för att avslöja sitt hyckleri så attackerade man Jesus istället precis som att han skulle komma med demoniska läror och förtalade och svartmålade honom. (Bildligt talat slog man klippan som Mose gjorde) Detta är samma behandling som syndiga människor gav till Gamla testamentet profeter och Nya testamentets apostlar och profeter. Det är attityden som ofta leder till förföljelse av sanna lärare. Och det kan vi också förvänta dig att det inträffar idag, för det kommer säkert att komma om vi står för sanningen (Matt 5:10-12; 13:21; Joh15:20 16:33 Apg 14:22 Rom 5:3; 8:17-39; 2 Kor 1:4–10; 4:17; 7:4; 2 Tim 3:12; Heb 10:32- 36; 1 Petr 2:19-23; 3:14-18; 4:1,15-19; 5:10).

Vi som står för sanningen måste göra skillnad och därför måste splittringar ske inom kyrkan säger Paulus för att rensa ut och hålla en gemenskap ren.

1 Kor 11:19 Partier måste finnas bland er, för att det skall visa sig vilka det är som håller provet. 

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.