Guds väg med Israel gäller oss

Guds väg med Israel gäller oss

Predikan: Elvor Ohlin
Lördagsgruppen Skara
25 maj 2024

Genom hela Bibeln från Abraham till tidens slut och Jesu återkomst har Israel en central plats:
-landet och folket där Jesus föddes som människa [jude] och dit han ska återvända.
-det lilla landet Israel som är i storlek som Småland.
Allt som har hänt och som händer i Israel och judarna berör oss för det är Gud som handlar med sitt folk.

1Mos 12:1  HERREN sade till Abram: “Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. [Andligt innebar det att avskiljas för Herren, ”Att leva i världen men inte av världen”] 2  Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. 3  Jag skall välsigna dem som välsignar [baraq – (böja knä), gratulera, hälsa vänskapligt. Motsvarande i NT är grek eulogeo – att tala gott om] dig och förbanna [arar – stänga ute, att binda, fånga in med hinder] den som förbannar [qalal – gör lätt, obetydlig, förminska, bringa vanära över, förakta] dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.” [Med Abraham kan man säga att Gud börjar om på nytt med sin räddningplan.]

Vi läser om Moabs kung Balak som ville få Bileam att förbanna Israels folk. Han ville binda Israel med en besvärjelse, så att de skulle bli maktlösa och lätt att besegra.
Balak betyder den som förstör och ödelägger.

4Mos 22:12  Men Gud sade till Bileam: “Du skall inte gå med dem. Du skall inte förbanna detta folk, ty det är välsignat.” 

Ingen förbannelse hade haft någon verkan för ingen kan göra om intet Guds välsignelse. Kanske hade Israels folk blivit skrämda om de fick veta (en gissning). Bileam fick istället profetera det Gud gav honom att tala.

4Mos 23:19  Gud är inte en människa, så att han skulle ljuga, inte en människoson, så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det, talar han något utan att fullborda det? 
…20  Se, att välsigna är mitt uppdrag. Han har välsignat, och jag kan inte ändra det. 21  Ingen ofärd kan skådas i Jakob, ingen olycka kan ses i Israel. HERREN, hans Gud, är med honom, en konungs jubel hörs bland dem.
 22  Gud förde dem ut ur Egypten. Hans styrka är som vildoxens. [Gissa vem konungen är och vem ”Herrens ängel” är som förde dem ut från Egyptens slaveri..!] 23  Ingen trolldom hjälper mot Jakob, ingen spådom mot Israel. När tiden är inne skall det sägas om Jakob och Israel: Vad har inte Gud gjort! 

Vad kan vi lära av det? Jo, att ingen förbannelse eller besvärjelse kan nå Guds folk. Den som Gud har välsignat i Kristus Jesus är under Guds beskydd. När Gud ”förbannar” uttalar han en dom eller ett straff, en konsekvens av ett lagbrott. Det har absolut inget med ”onda besvärjelser” att göra. Gud förbannade ormen (Satan) och han förbannade marken p g a människans synd osv. Detta var syndens konsekvenser (1Mos 3).

Lägg märke till att betydelsen ”att binda” ingår i ordet arar när Gud förbannar.
Jesus talar om att binda och lösa i Matt 18. I bibelordet kan det uppfattas som att det är vi som avgör vad som ska bindas eller lösas i himlen men det borde hellre översättas: ”Allt vad du skall lösa på jorden är löst i himlen. Allt som är bundet i himlen skall du binda på jorden”.

Den ursprungliga betydelsen var rabbinernas uppgift att utlägga Skrifterna och förklara Guds ord. Betydelsen av att binda och lösa handlade om vad som var tillåtet och vad som var förbjudet enligt Guds lag. Att utifrån Guds lag tala om, vad som är lagligt och vad som är olagligt /förbjudit. Vad man fick göra och vad man inte fick göra.

Att förbanna Israel ”är bundet” i himlen – det är förbjudet och olagligt inför Gud. Då sätnger Gud dörren. Den som förbannar Israel har Gud emot sig och drar en dom över sig.
Vi var med på Manifestationen 14 maj på Israels nationaldag emot antisemitism i Göteborg. Under hela manifestationen skanderade ”pro-palestinier” och förbannade Israel och judarna. De har Gud emot sig. Den kristne som förbannar genom att nedvärdera och se Israel som obetydligt och värdelöst… ”förhäver sig över de naturliga grenarna” och upphöjer sig själv. Det varnas vi för i (Rom 11).

Varför är Israel viktigt?
5Mos 11:11  …det land dit ni nu drar för att ta det i besittning är ett land med berg och dalar, som får vatten att dricka genom himlens regn. 12  Det är ett land som HERREN, din Gud, vårdar sig om. Ständigt vilar HERRENS, din Guds, ögon på det, från årets början till årets slut. 
-Det var i det landet och i det folket som Messias skulle födas, som han skulle verka i och fullborda försoningen och frälsningen.
-Det är från judarna som Guds evangelium har gått ut till alla jordens folk (NT).

Gud slöt förbund med det judiska folket och han är alltid trofast i sitt förbund.
Rom 3:3 Vad betyder det, om somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? 

Ingen kan förbanna (i betydelsen att ändra på) den som Gud har välsignat men vi kan dra förbannelse [= Guds dom] över oss själva om vi förbannar det Gud har välsignat. Så drog ibland Israels folk förbannelse över sig själva, när de vände sig bort från Gud och vände sig till döda avgudar och ockult andligt mörker. Då prisger eller utlämnar Gud den människa till sig själv, som förbannar Gud och Guds vilja.

2Kon 17:5  Kungen i Assyrien drog upp mot hela landet. Han tågade upp mot Samaria och belägrade det i tre år. 
…7  Detta skedde på grund av att Israels barn hade syndat mot HERREN, sin Gud, som hade fört dem upp ur Egyptens land undan faraos, den egyptiske kungens, hand och att de hade tillbett andra gudar. 
…12  De hade tjänat eländiga avgudar, fastän HERREN hade sagt till dem: “Ni skall inte göra så.” 13  HERREN hade varnat både Israel och Juda genom alla sina profeter och siare och sagt: “Vänd om från era onda vägar och håll mina bud och stadgar enligt hela den lag som jag gav era fäder och som jag sände till er genom mina tjänare profeterna.” 14  Men de hörde inte utan var hårdnackade som sina fäder, som inte trodde på HERREN, sin Gud. 

Motsvarande ord för arar i NT är grekiska epikataratos:
Gal 3:11  Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige skall leva av tro. 12  Men lagen säger inte “av tro”, utan den som håller dessa bud skall leva genom dem. 13  Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad [epikataratos] är var och en som är upphängd på trä. 14  Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden. 

”Lagen är helig och god”, säger bibelordet och den kräver fullkomlighet. Därför dömer lagen oss skyldiga! Allihop. Jesus höll alla Guds bud [hela lagen] och var syndfri, felfri och oskyldig. Han gick i döden för oss och tog våra synder på sig. Han tog förbannelsen i vårt ställe.
Syftet med lagen var att driva människan till Gud. I Jesus får vi förlåtelse och blir benådade till frikännande i domen, när vi bekänner våra synder och skuld inför Gud.

”Den välsignelse Abraham fått” är att bli förklarad rättfärdig av tro utan gärningar och genom tron ”få den helige Ande”.
Löftet till Abraham gällde: landet – folket – alla folk

Har det betydelse hur vi ser på Israel idag och hur vi behandlar judarna?
För flera år sedan satte Irans islamiska regim upp banderoller med nedräkningstimer där det stod “hur många dagar som återstod innan Israel utplånas”. Nu i veckan dog Irans president och utrikesminister i en helikopterkrasch. Israel är kvar.

Den turkiske parlamentsledamoten Hasan Bitmez uttalade en förbannelse över Israel i Allahs namn, och sedan hände något chockerande direkt efteråt – han föll ned och dog!
(Videon finns på YouTube)

Barnhouse citeras i en bibelkommentar: ”När grekerna övervann Israel och vanhelgade altaret i det judiska templet, erövrades de snart av Rom.När Rom dödade Paulus och många andra och förstörde Jerusalem under Titus, föll Rom snart.Spanien reducerades till en femteklassens nation efter inkvisitionen mot judarna;Polen föll efter pogromerna;Hitlers Tyskland gick under efter dess orgier av antisemitism;Storbritannien förlorade sitt imperium när hon bröt sitt förtroende med Israel.”

Detta är också en anledning till att USA har blivit så välsignat.USA var en av de första moderna nationerna som gav fullt medborgarskap och skydd till det judiska folket.

Detta löfte har också påverkat kyrkan.De tider då kyrkan tog på sig förföljelsen av det judiska folket var mörka tider inte bara för judarna utan även för kyrkan.

John Weldon skriver: Genom historien har varje regering som har förföljt judarna, så långt det går att fastställa, dömts av Gud: Assyrien, Babylon och många andra forntida nationer som omringade Israel, Rom, naziTyskland, och de arabiska nationerna i deras senaste många krig med Israel, har alla lidit Guds dom på grund av deras förföljelse eller hat mot Israel. …det brittiska imperiet styrde världen i 300 år tills det (delvis) vände sig mot judarna och avstod istället land till arabstaterna som skulle ges till Israel. Dessutom, genom att begränsa judisk invandring till det heliga landet, bidrog Storbritannien också till att tillåta exponeringen för Hitlers brutalitet under Förintelsen. När Israel deklarerade sin självständighet och stat 1948 hade det brittiska imperiet i princip upphört att existera.

Svaret på frågan är: Ja, det har betydelse hur vi ser på Israel och hur vi behandlar judarna. Vi lever i ett profetiskt skeende som är väldigt viktigt att vi förstår. Gud prövar våra hjärtan och det sker delvis genom hur vi behandlar judarna och Israel.

Vi ska läsa mer om Guds löften till sitt egendomsfolk, alltså Abrahams efterkommande genom Isak, Jakob och de 12 stammarna. Idag säger vi det judiska folket eller judarna om alla 12 stammarna.

Hes 36:22  Säg därför till Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull, det som ni har vanärat bland de folk ni har kommit till. 23  Jag vill helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem, och de skall inse att jag är HERREN, säger Herren, HERREN, när jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon. 24  Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. [Det första löftet är att hämta judarna och samla dem tillbaka till Israel från alla länder och det har inte uppfyllts tidigare. Judarna har inte varit så utspridda förut, som på 1800-talet.] 25 Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. [Det här gäller var och en som omvänder sig till Messias Jesus] 26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. [Det betyder ett mjukt och känsligt hjärta istället för ett hårt hjärta i uppror mot Gud] 27  Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. 

Här beskrivs det Nya förbundet i Jesu blod och väckelse när judarna har samlats i sitt land. Ett nytt hjärta betyder pånyttfödelsens under – frälsning och väckelse.
-Gud utgjuter den helige Ande som ska vara drivkraften så att vi vill och kan lyda Gud.
-vi får leva i det nya livet med Gud (Rom 6:4).
-vi är nya skapelser i Kristus Jesus (2Kor 5:17).

Guds Ande i oss är Hjälparen som vägleder, påminner om vad Jesus har sagt och som helgar till inre frihet.
…28  Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud. [Israel är Guds land som han gav åt Abrahams, Isaks och Jakobs efterkommande] 29  Jag skall frälsa er från all er orenhet. [Frälsa heter yasha och är roten till Yeshua /Jesus] Jag skall kalla fram säden och låta den bli riklig och skall inte mer låta er drabbas av hungersnöd. 30  Jag skall låta trädens frukt och markens gröda bli riklig, för att ni inte mer skall förödmjukas bland folken genom hungersnöd. [Israel är självförsörjande till 95% och en stor exportör av frukt.]

Det som sker bokstavligt i Israel är tidstecken och andliga förebilder för oss alla. Jesus har bestämt om oss att vi ska bära Andens frukt.
Joh 15:16  Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. 

”Det är inte för er skull…”, sa Herren.
Gud säger att det är inget som ni i Israel förtjänar. Tvärtom – och detsamma gäller oss. Vi förtjänar inte Guds förlåtelse och godhet. Vi förtjänar inte Jesu frälsning. Vi förtjänar inte hans verk i oss som tror. Det är bara nåd, oförtjänta gåvor.

Hes 36:34  Det ödelagda landet skall åter bli brukat i stället för att ha legat som en ödemark inför var och en som gått fram där. 35  Då skall man säga: Det landet som var så ödelagt har nu blivit som Edens lustgård, och städerna som var så ödelagda, skövlade och förstörda, de är nu bebodda och befästa. 36  Då skall de folk som är kvar runt omkring er inse att jag, HERREN, åter har byggt upp det som var förstört och på nytt planterat det som var ödelagt. Jag, HERREN, har talat det, och jag skall göra det. [Guds namn blev vänärat för det såg ut som om Gud inte klarade att beskydda och bevara sitt eget folk (Hes 36:20).]

Nu tar vi det som en bild på det andliga livet:
Utan Jesus är människans inre öde och tomt, ofta skövlat och förstört.
Om Gud är mäktig att föra tillbaka sitt folk judarna till landet från alla länder, då är han också mäktig att föra den människan tillbaka som har gått bort ifrån honom och upprätta igen, hur fördärvad han/hon än är av synden. Gud för oss in i sin välsignelse.

När Jesus får komma in i hjärtat börjar en förvandling inifrån och en förflyttning i den andliga världen:
Kol 1:13  Han har frälst oss från mörkrets välde [exousia – makt] och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14  I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 

Jesus är ljus där allt var mörker.
Jesus ger liv där hjärtat var öde och dött.
Jesus rensar och renar och upprättar genom sin Ande.
Fruktbärande är resultatet av att Jesus/Gud bor i oss.
Guds ord är liv och föder tro som är förtröstan på Gud.
Det finns de som ger upp för att de inte förstår att allt inte sker på en gång. ”Jag är frälst – men jag brottas fortfarande med en massa saker som jag vet att Gud inte vill”.
Ge inte upp! Låt Gud leda och lita på honom!

Arvslotter
Gud hade arvslotter i landet för Israels barn. Gud för dig in i din arvslott som han har för dig i sin plan. Som det var för Israels folk att inta landet är det en kamp att utkämpa. Arvslotten handlar om att lägga ned sitt liv för Jesus! Att ge upp och överlåta sig till honom.
Arvslotten handlar om att ta emot och tro på Guds ord.
Syftet med arvslotten i Jesus är att ära och förhärliga honom.

Att ta av skorna
Jesus uppenbarade sig som ”Herrens ängel” när han talade till Mose från den brinnande busken innan han fick kallelsen att befria israeliterna från Egypten:
2Mos 3:5  …”Kom inte hit! Tag av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark.” 6  Och han sade: “Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud.” Då dolde Mose ansiktet, ty han bävade för att se på Gud. 

Gud talade till Josua. Han mötte samme person som ”befälhavare över HERRENS här” innan han skulle leda israeliterna att inta landet:
Jos 5:15  …”Tag skorna av dina fötter, ty platsen där du står är helig.” Och Josua gjorde så. 

Platsen var helig därför att Gud var där och där talade Gud.
Att ta av skorna innebar att ge upp alla rättigheter till sitt liv, att ge upp krav och villkor. Det innebär att böja sig, ödmjuka sig inför Gud. Då strömmar Guds välsignelse till oss. Slavarna brukade gå barfota och de fattigaste hade ofta inga skor. Josua stod inför strider mot mäktiga fiender. Här fick han inse att striden är Herrens.

Att ta av skorna innebar också ett ägarbyte:
Rut 4:7  Vid inlösen och ägarbyte var det förr i tiden sed i Israel att den ena parten, för att stadfästa avtalet, drog av sig sin sko och gav den åt den andre. Detta gällde som bekräftelse i Israel. 
1Kor 6:19  Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? 20  Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp! 
1Joh 5:19  Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. 20  Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. 

”Jude” kommer av Juda.
Juda betyder den som prisar Gud, den som ärar/lovar Gud.
Israel betyder den som kämpar med Gud, Guds kämpe och Guds prins (furste).
Judeen betyder ärad /lovad, han skall bli prisad och tillhörande Juda.
Både Betlehem och Jerusalem ligger i Judeen, platser som vi väl känner till. Idag kallas ofta Judeen helt felaktigt ”Västbanken”.

Guds barn är de som prisar och ärar Gud! Det är Guds plan med Israel. Israel skulle vara ett ljus för hedningarna men det var inte alltid så.

Varför gör djävulen allt för att väcka hat mot Israel och utplåna folket och landet?
Därför att det vilar mäktiga löften från Gud över Israel – liksom över oss alla som tror.
Sak 2:12  HERREN skall äga Juda som sin del i det heliga landet, och än en gång skall han utvälja Jerusalem. 13  Var stilla inför HERREN, allt kött, ty han har trätt fram ur sin heliga boning. 
Ps 122:6  Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig. 

Behöver det himmelska Jerusalem våra böner om frid? Nej, knappast. Det gäller det bokstavliga Jerusalem och Israel idag. Vi ska be för Israels frälsning.
Jesus sa:
Matt 23:39 Ty jag säger er: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.” [Ganska många av folket förstod att Jesus är Messias. Jesu ord var framför allt riktat till de styrande, skriftlärda och fariseer som förkastade honom.]

Jesus är Namnet och han kommer inte tillbaka förrän judarna som folk bekänner och välsignar honom som Messias. Då ska allt fullbordas som Gud har bestämt
Upp 22:3  Och ingen förbannelse skall finnas mer. Guds och Lammets tron skall stå i staden, och hans tjänare skall tjäna honom. 4  De skall se hans ansikte, och hans namn skall stå skrivet på deras pannor. 

Pannan står för tankar och sinne. Jesus-namnet på sin panna betyder att vi tillhör honom och som det står i Rom 12:2 …vi anpassar oss inte efter den här världen, utan låter oss förvandlas genom sinnets förnyelse, så att vi kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 
Vi läste att Herren sa till Abraham: …och du skall bli en välsignelse. (1Mos 12:2)
Så är vi välsignade för att välsigna andra med Guds evangelium.

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , . Bookmark the permalink.