Herren skall strida i Rättfärdighet

Guds Rättfärdighet kräver att han måste handla för att uppfylla vad han har sagt i sitt ord i sin tid inte vår. Gud strider i rättfärdighet mot våra fiender och David sa att Gud bröt ner alla fiender som en stor vattenflod. Guds Rättfärdighet är som en stora vatten och försök stå emot havets vågor om du kan. Ett ord från honom och en storm kommer med stora vågor ett ord från honom och allting blir stilla runt omkring dig.

Är Gud före dig vem kan då vara emot dig
Om Gud lovat dig något kan absolut ingenting hindra honom uppfylla det.
Gud var före Johannes ute i öknen – Gud såg till att uppfylla sitt ord
Var stilla för Gud skall strida framför er – Röda havet!

Guds Rättfärdighet gäller löftena till Israel
Guds Rättfärdighet gäller löftena till Församlingen
Gud skulle aldrig strida för Israel om hans löften till folket har försvunnit

Ef 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. 20 Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 

Här så ber Paulus att vi skall få uppleva kraften ifrån Gud i våra hjärtan. Den kraften lyfte upp Jesus Kristus från de döda. Samma kraft ger dig del i det arv och det rike som Jesus Kristus vunnit för oss redan nu här men kommer att fullbordas när Jesus kommer tillbaka igen.

Alltså Jesus Kristus har upphöjts av Fadern över alla andra namn som existerar. Detta innebär att i Jesus Kristus finns all makt (Exousia) I Jesus Kristus finns allt du och jag behöver genom nåden och tron för att göra hans vilja.

1/ Det finns en väg för dig att vandra på beredd redan av Allsmaktens Gud
2/ Du vandrar den här vägen i tron på honom inför hans ansikte
3/ Abraham skulle vandra inför Herrens ansikte och vara uppfylld (1 Mos 17)
4/ Vi skall vandra i Abrahams fotspår på samma sätt i tron

Vi har här på jorden fått Den Helige Ande som en ”Pant” på den härlighet som skall uppenbaras och bli våran det grekiska ordet pekar på en ”Förlovningsring” som garanterar ett kommande bröllop.   

Rom 4:12 Han skulle även vara fader till omskurna, till sådana som inte endast hör till de omskurna utan också vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade som oomskuren. 13 Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro14 Om de som håller sig till lagen blir arvingar, då är tron utan innehåll och löftet satt ur kraft. 

Jag sa förra gången jag predikade att Guds Kärlek mötte Guds Rättfärdighet på Golgata. Och skapade Frid genom att Jesus Kristus uppfyllt allt för den som vill vandra i tron likt Abraham gjorde.

1/ Jesus Kristus har ett förbund med fadern som vi får genom Jesu blod gå in i. (1 Mos 15)
2/ Vi skall alltså likt Abraham vandra utan täckelse inför Kristi strålande ansikte (1 Mos 17:1)
3/ Vi vandrar utan täckelse i hans kraft och går från härlighet till härlighet (2 Kor 3:17-18)
4/ Vi vandrar alltså i tro i förutberedda gärningar av Guds själv
5/ Den tro som du fått om du vandrar i den förlöser den alltså Guds Rättfärdighet över dig

EF 1:7 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd 8 som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt. 9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, 10 den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. 11 I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut 12 för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära. 13 I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill. 14 Anden är en handpenning (Gk Arrabbon ”Pant eller ”Förlovningsring”) på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas. 

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.