Vägd på en våg

2 Mos 20:1 Och Gud talade alla dessa ord: 2 Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. 3 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 

Hebreiska bildspråket: Du skall inte sätta någon annan drivkraft framför dig inför mitt ansikte.

Herre är Kyrios på grekiska: Det betyder den som kommer först
Förstlingen (Proton) är ett annat namn på Herren

1Kor 15:22 Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst (Parousia) de som tillhör honom. 

Först kom Herren själv (Parousia) för att ge sin själ för att friköpa den själ som tror på honom vi får Anden som pant. Sedan kommer han en andra gång (Parousia) för att hämta dem som tillhör honom. (Matt 24:31)

Vilka är då dessa? De är Abrahams barn enligt löftet
Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus (Klätt av = Drivkraft) har blivit iklädda Kristus. (Klätt på = Drivkraft) 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 29 Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. 

1/ Herren har alltså köpt oss klätt av oss
2/ Herren har gett oss en ny dräkt (Drivkraft – Iklädda kraft från höjden)
3/ Herren följer vi in i löfteslandet och äter av landets säd
4/ Där skall vi lyfta upp förstlingskärven för att resten av skörden skall välsignas
5/ Förstlingen skall lyftas som ett kors samtidigt som ett fel fritt lamm offras
6/ Kan det uttryckas tydligare jag lyfter upp mitt huvud
7/ Samtidigt skall ett lamm offras utan lyte

Gal 5:24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. 

Efter dopet leddes Jesus av Anden in i öknen för att prövas. Efter prövningen vände han tillbaka till Galileen i Andens Kraft!

Det är viktigt att vi lägger märke till de gamla hebreiska bilderna för Jesus undervisade Judar ur gamla testamentet. Han gjorde det i bilder av det vardagliga livet och de kallades för liknelser.

Den som hör ordet (Villig att underordna sig det han hör)
Den som förstår ordet (Lägga ihop summan av)
Den som gör ordet (Predika eller Vittna)

Vad har nu skett i detta hjärta? Det byter ut en drivkraft mot en annan drivkraft nämligen Agape. Detta bekräftar bara det första buden om inga andra Gudar framför mig. Du skall Agape Herren din Gud med hela din själ hela kraft och hela ditt förstånd.

Jag fick ett budskap men det var så konstigt att jag tänkte detta är nog inte Gud. Då talade han igen och bekräftade för vi är ganska tröga ibland. När jag lydde och satte mig in i texten och bad slogs jag av förvåning. Vi skrattar åt lärjungarna ibland men jag får säga att när ljuset kommer blir vi små och Herren väldigt stor.

Mat 17:22 När de var samlade i Galileen, sade Jesus till dem: “Människosonen skall utlämnas i människors händer, 23 och de skall döda honom, men på tredje dagen skall han uppstå. (Förstlingen) Då blev de mycket bedrövade. 24 De gick sedan till Kapernaum, och de som tog upp tempelskatten kom fram till Petrus och frågade: “Betalar inte er mästare tempelskatt?” 25 “Jo”, svarade han. Sedan Petrus hade kommit hem, frågade Jesus honom, innan Petrus hunnit säga något: “Vad tror du, Simon? Av vilka tar jordens kungar upp tull och skatt, av sina söner eller av andra?” 26 Han svarade: “Av andra”. Då sade Jesus till honom: “Alltså är sönerna fria. 27 Men för att vi inte skall stöta oss med dem, så gå ner till sjön och kasta ut en krok. Ta sedan den första (Förstlingen) fisk (Själen) som du får upp och öppna gapet på den. Då skall du hitta ett silvermynt. Ta det och ge åt dem för min och din räkning.”

Jesus Kristus var ställd under lagen detta silverstycke räckte till exakt 2 halvshekel vid växlarnas bord i templet. Nyckeln till att förstå det här är att silver vägs upp ett helt stycke väger exakt lika mycket som två halvshekel silver.

En fälld dom är när vänstra skålen väger mer än den högra skålen. Gud fällde domen över Nebudkadnessar i Babel: Du är vägd på en våg och du väger för lätt! Du kan endast bli rättfärdig genom försoningen silver i GT som är Kristi blod i NT. Jesus uppfyllde lagens krav och uppfyllde skulden åt Petrus.

Människosonen skulle komma först och ge sitt liv som lösen. Människosonen skall komma tillbaka i sin härlighet. De hade sin bild att Människosonen skulle förbliva kvar.

Alla liknelserna ger oss en full bild av Messias som Kung. Bilden som Herren gav mig med Petrus står i 2 Mos 30.

2 Mos 30:10 En gång om året skall Aron bringa försoning för altarets horn. (Korsets Kraft) Med blod från försoningssyndoffret skall han en gång om året bringa försoning för det, släkte efter släkte. Det är högheligt för HERREN. 11 HERREN sade till Mose: 12 När du räknar antalet av Israels barn som skall mönstras, skall var och en vid mönstringen ge åt HERREN en lösepenning för sitt liv (Heb: Nepesh) för att ingen straffdom (Han slog Herden) skall drabba dem vid mönstringen. (Heb: Pawkad – Parousia)13 Var och en som tas upp bland de mönstrade (Heb: Pawkad-Parousia) skall ge en halv sikel efter helgedomssikelns vikt, sikeln räknad till tjugo gera, en halv sikel som offergåva åt HERREN.

När Israels barn upphöjer sitt huvud måste varje själ lösas med ½ sikel silver. Var och en som följer mig måste bära sitt eget kors annars förlorar vi vår själ. För människosonen kommer tillbaka igen och kräver redovisning för själen.

Ordet här för mönstring kommer att ge oss svaret på många liknelser. Heb: Pawkad (Parousia)har dubbel betydelse
Han lämnar över till sina tjänare ansvaret för huset
En befälhavare som ger order att utföra ett uppdrag
Han lämnar någonting av värde som kräver avkastning

Sedan betyder Pawkad: (Parousia)
Han kommer tillbaka för att kräva redovisning av tjänarna i huset
Befälhavaren kräver att ordern är utförd
Han kommer att kräva avkastning på sina talenter

Ser du att allting kommer gå perfekt om vi upphöjer vårt huvud och sätter honom först i våra liv. Då kommer halvsikeln silver väga upp allt vi saknar till rättfärdighet för var och en som tror på honom. Om vi nu inte tar korset och följer honom och är med i hans andliga husbygge vem förlorar vi vår själ till?

Mat 16:17 Jesus sade till honom: “Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen.18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. 

Dödsriket skall inte få någon auktoritet över det som Herren bygger! Hörnstenen är en annan bild på Jesus Kristus de ser inte värdet. Nu läser vi till sist om denna förstlingsfisk (Själ) som Petrus drog upp som har ett oerhört värde som är lösen för vår själ.

Jes 53:10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. 11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. 12 Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de starka (Starke Mannen) skall han få som byte, eftersom han utgav sitt liv (Själ) i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe. 

Det är otroligt allvarligt att just orden ”upplyfta era huvuden” (Räkningen i 2 Mos 30) används tillsammans med Apolutrosis. (Full vikt – Full förlossning

Mvh Janne Ohlin

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged . Bookmark the permalink.