När Gud talar

När Gud talar

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
18 februari 2024

Vi har fått frågan många gånger: Tror ni att det är från Gud när människor faller i förbön? Är det från Gud när de skrattar hysteriskt. Då syftar man ofta på det som började med den s k ”Torontoväckelsen”. Den som söker manifestationer kan få det men vad blev frukten av den s k ”Torontovälsignelsen”? Den var förvirring och i värsta fall öppenhet för ockult andlighet (t ex djurläten). Vi tar avstånd från allt som utgår från NAR inom Trosrörelsen.

Jag kan säga personligen att jag har både blivit nedputtad i förbön, jag har vägrat att falla (när predikanten försökte trycka ner mig) och jag har fallit en gång under förbön på 90-talet. När jag låg på golvet i kyrkan tänkte jag: Det här ju är totalt meningslöst, det kan jag vara utan! Tacka vet jag NÄR GUD TALAR!

När man har fått äkta, rena och sanna uppenbarelser från GUD, då åker man inte över halva jordklotet efter plagiat och falska väckelser.

Drömmar och syner som Gud ger, förklaras på något sätt i bibelordet, även om uppenbarelsen är något som sker i nutid. Mer än en gång har det hänt att jag och Janne hajat till när vi har upptäckt i grundtexten: ”Där står ju bokstavligt det Gud visade!” och så förstår man hela innebörden förklarad i Bibeln. Måste man studera grundtexten? Nej, vi har olika gåvor för att tjäna varandra och Gud kan ge uttydningen på det sätt som han vill.

När Gud talar då uppenbaras sanningar i bibelordet. Vi lär känna Gud och hans vägar, det som var Moses bön. Ordet blir levande – inte så att Bibeln alltid talar lika starkt till oss men då och då. Ibland kommer vi in i perioder då vi tycker att inget riktigt är levande men vi vet att Gud är densamme ändå.

Ps 97:11  Ljus strålar fram för den rättfärdige [(1917) ljus är utsått…] och glädje för de rättsinniga. [Den här versen har alltid gett mig bilden av den smala vägen där plötsligt ljus strålar ned, då och då, från den himmelska världen. Gud talar genom ett ord, en syn, en bekräftelse etc.]

Därför står det om förmaning:
Kol 1:27  För dem (de heliga) ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet [Det gällde inte bara judarna utan vi har del i den avslöjade ”hemligheten”] – Kristus i er, härlighetens hopp.  28  Honom predikar vi genom att förmana [grek. noutheteo] varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. 29  För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig. 

Ordet ”förmana” i grekiska [noutheteo] beskrivs som en (mild) varning, en tillrättavisning. Det är sammansatt av två ord [nous = sinne + thitemi = att ställa eller sätta]. Att förmana kan alltså beskrivas som att sätta någons sinne innanför Guds ords gränser. Vi ska leda människor in i Bibeln, innanför Guds gränser, in i helhjärtad överlåtelse till honom. Det är att vara ”fullkomlig i Kristus”. Jesus är fullkomlig.

PROFETISK DRÖM: Natten till måndag fick jag en dröm i 3 delar som var ganska märklig. Varje del stämde på något sätt in med tre händelser i verkligheten på måndagen. Först då förstod jag säkert att det var en profetisk dröm. (Jag brukar få betydelsen i drömmen annars).

På kvällen sa Janne: Se här vad den här Fb-vännen har lagt upp på sin Fb-sida. Märkligt! Det är från Jobs bok, sa jag, för jag såg bara början av texten. Det var från Job 33. I den texten fick jag uttydningen på drömmen. Jag skrev och frågade om det fanns någon särskild orsak att han la ut just den? ”Nej, jag bara kände en stark maning att lägga ut den”, svarade han. Så kan Herren leda på märkliga sätt.

Jobs bok är en speciell bok. Vi kan ta stycken från det Jobs vänner säger, som är rätt och bra. Ändå säger Gud (42:7): ”ni har inte talat om mig vad som är rätt, så som min tjänare Job har gjort”. Vännerna ville inte förstå att Job inte prövades p g a någon synd, utan för att Herren skulle förhärligas genom hans liv. ”En tro prövad i eld”. Jobs gudstro var äkta.

Jag ska inte berätta drömmen jag fick men jag kan berätta innebörden och betydelsen. När Gud talar kan det vara genom märkliga drömmar som vissa kan skratta åt och förlöjliga. Men tänk på hur Gud talade i Faraos dröm om korna: sju vackra och feta kor och sen sju fula och magra kor. De magra korna åt upp de sju feta… (1Mos 41). Så talade Gud den gången.

Drömmen som jag fick handlade om vad Jesus har räddat mig ifrån och det gäller oss alla:
1. Jesus räddar oss från att gå evigt förlorade – undan Guds vrede över synden.
2. Jesus förlåter alla våra synder – både i ord och gärning (1Joh 1:9).
Matt 12:36  Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag. 
3. Jesus befriar från det som hindrar och binder, så att vi blir fria att tjäna honom.

I svenskan står det om människan som ”hon/henne” men i hebreiska står det ”han/honom”.
Job 33:14  Gud talar både en och två gånger, utan att man bryr sig om det. 15  I drömmen, i nattens syn, när sömnen fallit tung över människorna och de slumrar i sin bädd, 16  då öppnar han människornas öron och bekräftar deras tuktan 17  för att hindra människan från en ogärning och hålla henne borta från högmod. 18  Han bevarar hennes själ från graven och hennes liv från att falla för svärd. [Svärdet kan stå för Guds ord, Hebr 4:12]
… 22  Hennes själ kommer nära graven, hennes liv nära de döda. 23  Om det finns en ängel [ett sändebud] för henne, en medlare, en av tusen, som förkunnar för människan vad som är rätt, 24  då förbarmar sig Gud över henne och säger: “Fräls henne, så att hon inte far ner i graven, jag har fått lösepenning.” 25  Hennes kropp får då ny ungdomskraft, hon blir åter som i sin ungdoms dagar. [Andlig förnyelse] 26  Hon (eller han) ber till Gud som får behag till henne, och hon får se hans ansikte med jubel. Och Gud ger människan hennes rättfärdighet tillbaka. [Gud ger tillbaka det rätta värdet i Jesus] 27  Hon skall sjunga inför människorna: “Jag syndade och förvrängde det rätta, men jag fick inte vad jag förtjänade. 28  Han friköpte min själ så att den inte hamnade i fördärvet, och mitt liv skall se ljuset.” 29  Se, allt detta gör Gud både två och tre gånger med en människa, 30  för att föra tillbaka hennes själ från graven, så att livets ljus får stråla över henne. [Guds oförtjänta nåd.]

1Tim 2:5  Ty Gud är en [hebr. echad – enhet, förenad i sig själv: Fader, Son och helige Ande], och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, [den judiske Jesus/Yeshua] 6  som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne, 

SHALOM
Jag vill ta upp detta i det hebreiska ordet Shalom. Det bibliska shalom betyder bl a frid, harmoni, fullkomlighet, sundhet och helhet. Att få frid är som utspridda delar som kommer på rätt plats – kaos blir Guds ordning. Ordet är alltid förknippat med Guds närvaro och det gäller hela skapelsen i en återställd relation.

Shalom kommer från shalam och verbet leshalem som betyder att betala (full betalning), att uppfylla, fylla och att återställa. Det beskriver något som är slutfört /fullbordat och har gjorts säkert och helt. Inställningen är fridfull och vänlig.

Jag vill sammanfatta ”shalom” så här: Jesus betalade priset [lösen för våra själar]. Han uppfyllde lagen [Guds heliga bud] för att befria dig och mig från synden [från slaveri] och från att gå evigt förlorade.
-han ger oss sin frid.
-han befriar från bojor och band så att vi kan tjäna honom.
-han älskar oss och är vänligt inställd till oss.

1Kor 6:20  Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp! 
1Petr 1:18  Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, 19  utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte.
 [”utan fel och lyte” är förebild på att Jesus var syndfri.]

Blodet av det slaktade lammet var tecknet som israeliterna skulle stryka på dörrposterna i Egypten. Dörrposterna ser ut som den sista bokstaven i det hebreiska alfabetet – bokstaven Tav.
Tav ritades från början i den äldsta hebreiskan som ett kors.
Ordet för tecken är (hebr) OHT. Det består av bokstäverna är Alef Vav Tav. Bilderna i gammal hebreiska för bokstäverna i oht är:
ledare/offer + spik + kors
”Ledaren blev offret som spikades på ett kors” = tecknet.

Alef är den första bokstaven i hebreiska alfabetet.
Vav kan uttalas ve som betyder ”och”.
Tav är den sista bokstaven.
Alef Ve Tav (alef och tav) på grekiska är A&O (alfa och omega) – den förste och den siste.
Alef-Tav utgör ordet ”et” [från oht]. Det är ett speciellt litet ord som inte kan översättas. Det syns bara i en hebreisk Bibel och det finns ett speciellt ställe med ordet:
Sak 12:10  Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig [et, alef-tav, ser upp till honom som är den förste – den siste] som de har genomborrat. [Här står det alltså att “den förste och den siste blev genomborrad“, (korsfäst)] De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. [Detta är en sorg och förkrosselse efter Guds vilja som leder till omvändelse och frälsning.]

En expert på hebreiska säger: ”Skapelsen börjar och slutar med Guds förlösande kärlek manifesterad i personen Jesus (Yeshua) Messias”.

Jes 41:4  Vem har planerat och utfört detta? Det är han som från begynnelsen kallade fram människors släkten. Jag, HERREN [JHWH, den Evige oberoende av tid], är den förste och den siste. Jag är denne Gud. [Gud har ingen början eller slut men allt är skapat genom honom och till honom (Kol 1:16).]

…44:6  Så säger HERREN, Israels Konung, och hans Återlösare, HERREN Sebaot: Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud. [Vad stod det på korset över JESUS på hebreiska, latin och grekiska? “Jesus från Nasaret, judarnas konung.“]

Johannes skriver om uppenbarelsen, han som kände Jesus så väl:
Upp 1:17  När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: “Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste 18  och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket. 
…22:12  “Se, jag kommer snart
[eller snabbt] och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. 13  Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. [Grekiska: Ego eimi alfa & omega. Hebreiska: JHWH (Jag ÄR) alef ve tav]

Judarna säger Hashem Namnet. Hashem är JHWH som översätts ”Jag Är” men i hebreiska finns inte ordet ”är”. Man säger ”jag hungrig, jag trött” osv. Hebreiska har dåtid (imperfekt) och framtid (futurum) men inte nutid (presens). På hebreiska kan man säga: ”jag var trött” eller ”jag kommer att bli trött”… Presensformen tillhör bara Gud! Det är bara Gud som kan säga: ”Jag Är”. JHWH översätts ”Jag är” men egentligen står det bara ”Jag” men även de mest kända rabbinerna ansåg att JHWH har betydelsen:
”Jag var, jag är, jag kommer alltid att vara” (evig) och Gud talar om framtiden som om det redan har hänt.

Rom 10:5  Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen: Den människa som håller lagen skall leva genom den. [Det finns bara en som har levt helt och fullt enligt Guds bud och uppfyllt lagen: JESUS (Jer 23:6) …och detta är det namn man skall ge honom: HERREN [JHWH] vår rättfärdighet.] 6  Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: Fråga inte i ditt hjärta: Vem skall fara upp till himlen? – det vill säga för att hämta ner Kristus – 7  eller: Vem skall fara ner i avgrunden? – det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. 8  Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. 9  Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10  Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. 

SFB har översatt helt rätt här: …bekänner att Jesus är Herren [Yeshua är JHWH. Jesus är Gud Frälsaren] Tomas utropade: ”Du är min Herre och min Gud” (Joh 20:28). Herre betyder att vi är köpta och tillhör Jesus [vi är ägda] och det bästa vi kan göra är att böja oss, överlåta oss och lyda honom den Gode herden, Frälsaren, Fridsfursten.

Blodet på dörrposterna i Egypten visade att Gud lät ett oskyldigt offer ges för att befria från Egyptens slaveri under mörkrets och ondskans makter med Farao som en förebild på slavdrivaren djävulen. ”Väl ute från Egypten måste Egypten ut ur folket” (ett vanligt judiskt talesätt).

Guds nåd [inte lagen eller egna gärningar] utan Guds fullkomliga kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande (Rom 5:5) och verksam i var och en som tror. Nåden fostrar oss (Tit 2) att leva enligt Guds vilja i en helt ny livsinriktning. Guds fostran i kärlek helgar till en ny karaktär. Nu vill vi leva ärligt, sant och rent. Gud kan göra mycket på kort tid när vi överlåter våra liv till honom men det finns inga genvägar i Guds rike.

Shalom betyder att alla delar kommer på rätt plats. Det blir frid och harmoni. Det betyder att Jesus vill ställa oss på rätt plats var och en. Det finns inget tryggare i denna värld än att veta att jag tjänar i Guds vilja, i det han har kallat mig till och det han leder mig in i.

Ef 2:10  Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem. 11  Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. 12  Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. [Lägg märke till förbunden i plural] Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. 13  Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. 14  Ty han är vår frid, [han är Shalom] han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. [I templet på den tiden var judar och hedningar separerade. Män och kvinnor var separerade men nu är alla som tror, ett i Kristus Jesus] 15  Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. 16  Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. 17  Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta (vi hedningar) och frid för dem som var nära (judarna). 18  Ty genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. 

Det var Gideon som först fick lära känna Gud som ”Fridsfursten” genom en uppenbarelse.
Dom 6:14  Då vände HERREN sig till honom och sade: “Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig.” 15  Han svarade honom: “O Herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ätt är ju den oansenligaste i Manasse och jag själv den ringaste i min fars hus.” 16  HERREN sade till honom: “Jag är med dig, och du skall slå midjaniterna som om de vore en enda man.” 17  Gideon svarade honom: “Om jag har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få ett tecken [oht – AlefVavTav] att det är du som talar med mig. 
…20  Då sade Guds ängel till honom: “Tag köttet och det osyrade brödet och lägg det på berghällen
[sela] där och häll spadet över det.” Han gjorde så. 21  HERRENS ängel räckte då ut staven som han hade i handen och rörde med spetsen vid köttet och det osyrade brödet. Då slog eld ut ur klippan [tsur] och förtärde köttet och det osyrade brödet. Och HERRENS ängel försvann ur hans åsyn. 22  När Gideon såg att det var HERRENS ängel, sade Gideon: “Ve mig, Herre HERRE, jag har sett HERRENS ängel ansikte mot ansikte!” [Gideon visste att Herrens ängel är Gud, JHWH. Gud sa till Mose att ingen kan se hans ansikte och leva.] 23  Men HERREN sade till honom: “Frid vare med dig! Frukta inte, du skall inte dö.” 24  Då byggde Gideon ett altare där åt HERREN och kallade det HERREN är frid… 

Gideon la sin offergåva på berghällen [sela – samma hebreiska ord för klippan som Mose skulle ha talat till – förebild på uppståndelseklippan] ”Herrens ängel” rörde vid offret med sin stav [Guds ord, som är grunden för att offret skulle accepteras] på klippan [tsur – samma hebreiska ord som Mose fick slå – förebild på Golgata] den gudomliga elden (inte vanlig eld) gick ut från tsur och förtärde offret [Offret var välbehagligt inför Fadern – prövat i eld – Jesus ”var prövad i allt som vi men utan synd”]. I den kraften [i Guds Andes kraft] skulle Gideon segra.

Så bekräftades löftet till Gideon genom ”korsets tecken” i Jesu seger! Vad var skillnaden nu? Israel hade misslyckats helt med att stå emot midjaniterna. De levde under fruktan och förtryck, därför att de hade vänt sig bort från Herren. Nu uppmanas Gideon att riva ned Baalsaltaret och Aseran och bygga ett altare åt Herren. Konsekvensen av avgudatillbedjan var hungersnöd. Midjaniterna beskrivs som ”talrika som gräshoppor” och de förstörde all gröda i Israel, all mat, allt som såddes på åkrarna brände de upp. Inte utan att det påminner om ”Joels armé” (Joel 2). Det var då som folket började ropa till Gud om hjälp.

Riv ned Baalsaltarna…! Varför är det andlig hungersnöd? Vem är det som stjäl de andliga rikedomarna från Guds folk? Jag tänker på drömmen som Gud gav Janne om böcker. Dags att rensa i bokhyllorna?
Gör upp med all oren andlighet!
Släng alla böcker med falska läror, kasta ut falska girighets-”evangelier”, rensa ut Österländsk andlighet, mysticism, s k andliga tekniker/kontemplation och främmande religioner. Sluta upp med att leva på tvärs med Guds ord och hans vilja. DÅ ska han ge seger. Han ger sin frid och leder framåt i frid. HERREN är frid/ shalom!

GUD HADE TALAT till Gideon. Fridsfursten hade talat. ”Frid vare med dig. Jag är [JHWH] med dig” (Herrens ord är med dig).

Gideon blev kallad ”Jerubaal” som betyder Baal ska strida eller den som kämpar mot Baal, därför att Gideon bröt ner Baalsaltaret på natten. Folket ville döda honom men hans far tog honom i försvar.

Dom 6:26  Bygg ett altare åt HERREN, din Gud, överst [hebr. på huvudet, högt upp och synligt] på denna klippa [maoz] och uppför det på vanligt sätt. [Här är ett 3:e ord som översätts klippa. Maoz betyder en trygg och säker plats, en fästning/ en befäst plats. Den platsen är i Kristus/Messias och i hans försoning och seger.]

I Kyriat Gat i Israel fann arkeologer år 2019 en kanna eller vas från Domartiden på 1100-talet f Kr i utgrävningar – 3100 år gammal(!) – med inskriften ”Jerubaal”. Mycket tyder på att den kan ha tillhört Gideon, säger de.

När Gud talar uppenbaras sanningar i bibelordet.
Gideon höll på att skilja agnarna från vetet, när Herrens ängel (Jesus) kom. Jesus skiljer agnarna från vetet andligt. Arkeologernas fynd är en påminnelse idag om seger i Jesu namn [för blodets skull] i korsets tecken.

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , . Bookmark the permalink.