Tidstecknen talar

Tidstecknen talar

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
29 oktober 2023

Vi läser om Guds löften till det judiska folket
Hes 36:22  Säg därför till Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull, det som ni har vanärat bland de folk ni har kommit till.
…24  Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land.
 [Detta är första delen av profetian] 25  Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. [Denna andra del har börjat men är inte uppfyllt än] 26  Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. [Dvs. ett mjukt och känsligt hjärta] 27  Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. [Gud handlar med judarna och samlar till Israel av nåd. Det är inget som de förtjänar, liksom Gud handlar med oss av nåd.]

Vi lider med judarna idag och vi står med Israel.
Hur ska vi kristna ställa oss till krig? Använder Gud krig för att döma? Försvarar han Israel genom krig? Jag vill ta upp något om det utifrån Bibeln.

En sak är säker: den andemakt som härjar i Hamas och andra terrororganisationer idag är samma onda andemakt som var och är bakom nazismen [antikrists ande]. Israel har all rätt att försvara sig!

Den här världen som den är går mot sin undergång, säger den Helige Ande genom Paulus (1Kor 7:31). Om Gud skulle ha utrotat synden skulle han vara tvungen att utrota hela mänskligheten. Istället gav Gud löftet om frälsning i Jesus Kristus. Han har gett varje människa ett fritt val.

Många vet att ordet för ”våld” råkar vara hamas på hebreiska
1Mos 6:11  Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld [hamas]. 12  Gud såg på jorden, och se, den var fördärvad, eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. 13  Då sade Gud till Noa: “Jag har beslutat att förgöra alla levande varelser, ty för deras skull är jorden full av våld [hamas]. Se, jag skall fördärva dem tillsammans med jorden. 14  Gör dig en ark av goferträ, inred den med kamrar och bestryk den med jordbeck både på insidan och utsidan. [Jesus sa: ”I min Faders hus finns många rum”. Hebreiska: bestryk den med försoning både på insidan och utsidan. Frälsningsarken och Försonaren är Jesus, Guds Son, Messias.]

SVT nyheter onsdag 25 okt: Israel visade Hamas brutalitet på pressträff. ”Ledsen att sådan här ondska fortfarande kan existera”. Danske journalisten var på plats. ”Hemskaste scenerna man kan tänka sig”.

Våldet som Hamas står för kan hjälpa oss att förstå varför Gud måste straffa och stoppa ondskan. Varför Gud beslöt att folkslag skulle utrotas i Kaanan när ”deras synders mått var fullt”. Vi är skonade från att känna till allt som de hade gjort.

Människan har inte blivit godare. Det är humanismens utopi. Gud vet och hans ord är sant. Endast Jesus kan frälsa från synd, förvandla och ”föra oss från mörker till ljus” (Apg 26:18).

Gud grep in mot ondska och våld och det kommer han att göra igen. Slutgiltigt.
2Petr 3:6  I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7  Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. 
…13  Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. 

Vi lever på samma jord som före syndafloden. Nästa gång ska jorden gå under och renas genom eld men då ska alla vi som tillhör Jesus förvandlas och synden ska utplånas för alltid.

Gud har alltid handlat och handlar i världen som den är:
-när Jesus föddes var Israel ockuperat av Romarna.
-korsfästelse var romarnas avrättningsmetod, som är förutsagt i GT:s profetior.

Gud har satt gränser och han har bestämt att det ska finnas regeringar och överheter …för att världen är som den är.
Rom 13:1  Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. 2  Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och de som gör så drar domen över sig själva. 
…4  Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet
[vapen] förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. 

Här beskrivs en överhet som står för lag och rätt. En del kristna undrar om en kristen kan vara polis? Ja naturligtvis. Han/hon kan be Gud om att beskydda från att behöva döda någon i tjänst.

Ska man försvara sitt land? Kristna väljer ofta vapenfri tjänst men inte alla. Det finns arméer för att världen är som den är. Vad hade hänt om inte Hitler hade stoppats? MEN Guds rike försvaras aldrig genom vapenmakt. Vi måste hålla isär begreppen.

Joh 18:36  Jesus svarade: “Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen.” 

Många har ställt frågan hur Rom 13 rimmar med orättfärdiga lagar? Var går gränsen för hur mycket man ska lyda överheten, undrar man?
Gränsen går när lagar stiftas som går tvärt emot Guds ord och Guds bud. Det kan gälla lagar som vill tvinga oss att kompromissa med det som Gud har sagt är synd eller när lagar stiftas som är antikristna och används för att tysta evangeliet. Då är vi inte skyldiga att lyda överheten. Då ska vi lyda Gud mer än människor.

Exempel från NT:
Apg 4:18  De [Stora rådet] kallade in dem och förbjöd dem att över huvud taget tala eller undervisa i Jesu namn. 19  Men Petrus och Johannes svarade dem: “Döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud? 

Exempel från GT:
Farao gjorde Israels folk /hebréerna till slavar. Han ville hindra dem att föröka sig och gav order att döda alla judiska pojkar.
2Mos 1:17  Men barnmorskorna fruktade Gud och gjorde inte som den egyptiske kungen hade befallt dem utan lät barnen leva. 18  Då kallade kungen till sig barnmorskorna och sade till dem: “Varför har ni gjort på detta sätt och låtit barnen leva?” 19  Barnmorskorna svarade farao: “Hebreiska kvinnor är inte som egyptiska. De är livskraftiga, och innan barnmorskan kommer till dem har de fött.” 20  Och Gud lät det gå väl för barnmorskorna, och folket förökades och blev mycket talrikt. 21  Eftersom barnmorskorna fruktade Gud, välsignade han deras hus. 
Gud välsignade barnmorskorna som lydde Guds bud istället för överhetens orättfärdiga påbud. Det kan jämföras med att vägra utföra aborter idag.

Dan 1:8  Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack, och han bad förste hovmarskalken att han inte skulle tvingas orena sig. 9  Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet inför förste hovmarskalken. 

Gränsen går alltså när något inkräktar på vår tro, det som är rätt och rättfärdigt eller när ett tvång indirekt eller direkt införs som är orättfärdigt.

Genom hela Bibeln läser vi att Gud handlar mitt i världen som den är:
-han kan döma nationer genom krig och naturkatastrofer
-han kan sända splittring mellan enade fiender för att rädda sitt folk

När Israels folk vände Gud ryggen och hånade honom med avgudar [som Gud säger är tillbedjan av onda andar], tog Gud bort sitt beskydd. Det drabbade alla i landet men Gud är alltid med var och en som tillhör honom mitt i och genom allt och nöden kan leda till väckelse.

Kristna som inte har en biblisk syn på Israel har svårt att förstå hur Gud kan strida för Israel i deras försvarskrig. Ytterst är hatet mot judarna och Israel ett hat mot Guds plan och utkorelsen av det judiska folket. Ytterst är det Satan som försöker hindra Guds plan.

Det finns bara en orsak till att Israel och judarna som folk finns till och det är Guds löften och hans suveräna makt att göra det han har sagt. Den tiden då judarna som folk blir frälsta och bekänner Jesus som Messias, då kommer Jesus tillbaka!

Matt 23:39  Ty jag säger er: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.” [Israels omvändelse som folk, leder till de dödas uppståndelse, skriver Paulus i Rom 11.]

Men fram till dess handlar Gud ven med armén och militären och har gjort mirakler i alla anfallskrig mot Israel.
Exmepel 1:
I Parousiapodden läste jag upp om Richard Nixon och Yom Kippur-kriget 1973, hur Gud hade talat och förberett honom redan som barn. Hans mamma var en varmt kristen som bad mycket och hon berättade ur Bibeln för Richard. En dag sa hon profetiskt i hans barndom: “Richard, en dag kommer du att vara i en position där du kan hjälpa till att rädda det judiska folket. Och när den dagen kommer, måste du göra allt som står i din makt.”
När Golda Meir ringde direkt till honom då Israel blev attackerat på alla sidor, Försoningsdagen 1973 [Yom Kippur-kriget], kom han ihåg profetian från barndomen och sände militärhjälp till Israel omgående.

Exempel 2:
I ändens tid kommer Gud att låta den politiska makten döma den falska världskyrkan [det religiösa systemet] genom militärmakt.

Upp 17:15  Och han sade till mig: “Vattnen som du såg, där skökan tronar, de är folk och människomassor och folkslag och språk. [Det står om havet som betyder folkhavet] 16  Och de tio hornen som du såg och vilddjuret [en världsregering och antikrist], de kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. De skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld. [Skökan borde alltså vara både en andemakt och ett religiöst ekumeniskt system. Här samlas alla religioner och ismer i ett organiserat uppror och hädelse mot Gud, som förföljer Guds församling] 17  Ty Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och handla i en och samma avsikt och att ställa sin kungamakt i vilddjurets tjänst, till dess Guds ord går i uppfyllelse. [Här får de onda tjäna Guds syfte.]

Guds rike är ett rike av frid och fred
Guds rike kommer inte i sin fullbordan förrän Jesus Fridsfursten kommer tillbaka. Vi har frid med Gud och med varandra ”så långt det är möjligt och beror på oss” (Rom 12:18). Att påstå att man kan skapa världsfred och en bättre värld utan Fridsfursten, utan Gud med all synd, är en utopi och ett önsketänkande. Alla som läser Bibelordet vet att det bara blir en skenbar fred för en tid.

Var är vi nu? Det som sker nu i Mellanöstern kan vi nog se som en förberedelse eller en förebild av Hes 38-39. Exakt de länder som står som fiender till Israel idag nämns särskilt: Iran, Ryssland, Turkiet, Syrien, muslimska delen av Sudan och Etiopien, Libyen.

Upp 9:13  Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14  Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.” [De fyra länderna som ligger vid Eufrat är Iran, Irak, Syrien och Turkiet – alla är ”terrorvänliga”. (Vi kan ha åsikter om det som har hänt i Syrien och Irak – men vi ska komma ihåg att de är fiender till Israel).]

Vad hade hänt i Israel före attacken 7 oktober?
På senare år har vänstertankar påverkat många israeler: ”Vi är trötta på krig, vi måste sluta strida, vi borde lägga ner alla vapen och prata istället…” (fullt förståeligt mänskligt sett). Terrororganisationen Hamas har under tiden gett sken av att de är vänligare inställda mot Israel. Därför har många fler araber från Gaza tillåtits att komma och arbeta i Israel. De invaggade medvetet Israel i en falsk trygghet. Hamas säger själva att de hade planerat 7 okt i 2 år. Det de gjorde var alltså medveten ondska. Planen var att anfallet skulle ske från alla håll samtidigt: Hamas i Gaza, Hezbollah i Libanon och terrorister i Syrien. Iran har försett med vapen. (Hela norra Gaza är fullt av vpaenförråd både ovan och under jord i tunnlar).

Vi kan jämföra med när ”Satan själv gör sig lik en ljusets ängel” (2Kor 11:14) för att invagga världen i en falsk trygghet. Bibeln gör klart att hela världen kommer att invaggas i en falsk trygghet med en världsledare [antikrist] och en världsregering som utger sig för att stå för fred. Fred i Mellanöstern, fred i världen. Antiokus Epifanes som var en antikrist och en förebild på den siste antikrist, gjorde exakt så: han invaggade Israel i en falsk trygghet med ett sken av vänskap.

Den Globala agendan är vänster /röd /marxist-kommunistisk. Antikrists ande invaggar sina fiender i en falsk fred. Seger över all terrorism m h a övervakning och kontroll, kanske…?

1Tess 5:3  När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång…[Herrens dag kommer som en tjuv om natten: först smygande och sen plötslig katastrof. Men inte för oss som tror. Märk väl att det sista ropet från himlen: ”Se, jag kommer som en tjuv”, kommer först i Upp 16:15 strax innan slutstriden Harmagedon]
…8  Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9  Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [Grek orge betyder den eviga vreden, den yttersta domen. INTE “vedermöda”.] utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. 10  Han har dött för oss, för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. [om vi lever eller inte, när Jesus kommer tillbaka] 11  Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör. 

När kyrkorna tar bort korset och går armkrok med världen, vad händer?
-De invaggas i en falsk trygghet och dras med i en falsk tro på ”människans godhet”.
-Satan har sina tjänare som gör sig lika ”ljusets änglar” = falska apostlar.

SKR-ekumeniken leder rakt i armarna på Den falske profeten som samlar alla religioner. Därför skrev Johannes:
1Joh 4:1  Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 

Satan kan aldrig hindra eller stoppa Guds plan med Israel eller med oss kristna men han gör allt för att stjäla, slakta och förgöra.

DN 5/10-2023: Ukrainas president Zelenskyj varnar Europa för vad som sker om dagens krig övergår i en frusen konflikt: ”Då får Ryssland möjlighet att bygga upp sin militära förmåga och skaffa sig resurser för att attackera de baltiska staterna”. Det kan han faktiskt ha rätt i:
Dan 7:5  Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn, och det reste sig på sin ena sida, och i gapet hade det tre revben mellan tänderna. Det fick befallningen: Stå upp och sluka mycket kött. [Hes 38:6 …ja, många folk har du med dig.] 

Många tror att ett normaliseringsavtal med Saudiarabien och en tvåstatslösning och palestinierna införlivade med Jordanien, är förstört för många år. Eller kommer det som händer nu att skynda på processen? Det vill i alla fall president Biden och Frankrikes Macron.

I förra predikan läste jag om antikrists armé i ändens tid:
Dan 11:41  Han skall också dra in i ‘det härliga landet’, och många länder skall falla,
…men dessa skall undkomma hans hand: Edom och Moab och huvuddelen av Ammons avkomlingar.
 [Edom, Moab och Ammon är Jordanien idag]

Upp 12:9  Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. [Satan – grek. diabolos – betyder den som förtalar och anklagar och anklagar[ falskt. Kom ihåg att Satan är expert på att anklaga [falskt] och det gäller både oss kristna och Israel],
13  När draken [djävulen] såg att han hade blivit nerkastad på jorden, förföljde han kvinnan som hade fött barnet. [”Kvinnan” här är Israel. Jesus föddes som jude.] 14  Men den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan, så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen, där hon borta från ormen får sitt uppehälle en tid, tider och en halv tid. [Är den stora örnen USA? Vingarna flygplan? 3,5 år är den tid som den sista vedermödan ska pågå. Öknen kan vara Edom och Petra] 15  Då sprutade ormen vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan, för att hon skulle föras bort med floden. 16  Men jorden hjälpte kvinnan, den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. [Jorden? Kanske naturkatastrofer som Gud låter ske eller hednafolk som hjälper. Det kan också ske på ett övernaturligt sätt: Jes 59:19 …När fienden bryter fram lik en flod, skall HERRENS Ande driva honom på flykten.] 17  I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd[Guds församling, alla pånyttfödda kristna] 18  Och draken stod på sanden vid havet. 

Jämför med det Jesus säger:
Matt 24:15  När ni då ser ‘förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats [Helig plats för judarna är Tempelberget/tempelplasen. Styggelsen är en avgud som ersätter den ende sanne Guden. År 70 rev romarna ner templet totalt, så detta syftar alltså framtiden] – den som läser detta bör noga lägga märke till det – 16  då måste de som är i Judeen fly bort till bergen. [En gammal uppfattning är att det syftar på att judarna i Judeen (Västbanken) ska fly till Jordanien]
…21 Ty skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. 22  Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. [Gud har redan bestämt tid och stund och förkortat den tiden.]

Hur vet vi när det profetiska ordet inte är slutligt uppfyllt? Det finns detaljer som inte är uppfyllda och profetian upprepas i NT.
Exempel: Daniels bok 11 leder fram till Antiokus Epiphanes [epiphanes betyder gud – han utropade sig själv som gud [Antikrist] och satte upp en staty av Zeus i templet]. Det uppfylldes på 100-talet f Kr men ska slutligt uppfyllas i den yttersta tiden eftersom Jesus tar upp det.

Dan 8:25  Genom sin klokhet [list] skall han lyckas väl med sitt svek. Han skall anse sig själv överlägsen [Hebr. upphöja sitt hjärta i stolthet], och han skall fördärva många mitt i deras trygghet [Mitt i freden/deras trygghet ska han plötsligt komma över dem för att förgöra… eller: ”genom fred ska han fördärva”. Han utger sig falskt för att stå för fred]. Ja, han skall sätta sig upp mot furstarnas Furste, men han skall krossas utan hjälp av människohand. [Det är inte uppfyllt än. Antiokus dog en vanlig död.]

2Tess 2:8  …Men honom [den siste Antikrist] kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 

På Jesajas tid betalade Moabs land en slags skatt till Israels kung. Betalningen gjordes i lamm, som användes som offerlamm i Israel.

2Kon 3:4  Mesa, kungen i Moab, som hade stora fårhjordar, hade i skatt till kungen i Israel betalat 100.000 lamm och ull av 100.000 baggar. 5  Men när Ahab var död, gjorde kungen i Moab uppror mot kungen i Israel. 

Nu uppmanas de genom profeten Jesaja att återgå och lyda Gud och underordna sig Israels kung – annars skulle Guds dom falla över Moab. Profetiskt pekar offerlammen fram mot Jesus, Guds lamm – om de lyder honom kommer det att gå väl!

Jes 16:1  Sänd lamm till landets herre från Sela genom öknen till dottern Sions berg. [Idag är Sela staden Petra i Jordanien – romarna kallade staden Sela] 2  Som flyende fåglar utkastade ur fågelboet kommer Moabs döttrar till Arnons vadställen.  3  “Ge oss råd, döm oss rättvist. Låt din skugga vara som natten nu mitt på dagen [De ber om beskydd]. Göm de fördrivna, röj inte flyktingarna! 4  Låt mina fördrivna bo hos dig, Moab [Jordanien] var ett gömställe för dem undan fördärvaren. [Alltså: hjälp Guds utvalda folk, Israels barn, när de måste fly – så ska du också få beskydd] Ty utpressaren finns inte mer, skövlingen är slut och förtryckaren försvunnen ur landet. [Det kan stå i futurum: Antikrist makt kommer att få ett slut] 5  Då skall en tron befästas genom nåd. I trohet skall en furste sitta på den i Davids hydda, en som söker det rätta och främjar rättfärdighet.” [Alltså: om du lyder Israels Gud och om du tar emot Jesu frälsning skall han vara din Gud och Kung i nåd och trofasthet] 6  Vi har hört om Moabs stolthet, hur stolt han är, om hans högfärd, högmod och våldsamma vrede, och hans tomma skryt. 7  Därför skall Moab jämra sig över Moab. Alla skall jämra sig… [Detta var Moabs synd. Högmodet leder till förakt för Israel och för allt Guds folk.] 

Vid slutstriden Harmagedon kommer Gud själv att döma Israels fiender (Hes 38-39). Det kommer en dag när Messias Jesus återvänder till ett land och ett folk som väntar honom, både i Israel och överallt där människor har tagit emot Evangeliet om Jesus:

Jes 60:1  Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer [Jesus (Yeshua) kommer!], och HERRENS härlighet går upp över dig. 2  Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken [mörka moln] folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig. [Jesus kommer till Oljeberget och Jerusalem]
…18  Man skall inte mer höra talas om våld
[Hamas – ingen terror och ingen synd] i ditt land eller ödeläggelse och förstörelse inom dina gränser, utan du skall kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång. 19  Solen skall inte mer vara ditt ljus om dagen, månen skall inte mer lysa dig med sitt sken. HERREN skall vara ditt eviga ljus, din Gud skall vara din härlighet. [Samma som står i Upp 22.]

Det enda nödvändiga är att ha en personlig relation med JESUS, Guds Son, och att vara överlåten till honom.

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.