Guds förbarmande och stränghet

Guds förbarmande och stränghet

“Märk då Guds vänlighet och stränghet,” instruerar aposteln Paulus i Romarbrevet 11:22.
När han beskriver Guds plan att föra frälsning i Kristus till hela världen Paulus säger att Gud tillfälligt har visat stränghet mot Israels barn för att visa vänlighet mot andra folk. De som tidigare var uteslutna från Guds folk kunde nu “inympas” i Israels olivträd. Senare skulle fler Israeliter bli “avundsjuka” och omvända sig och återinsättas i det äkta olivträdet.

Skrifterna innehåller många exempel på Guds förbarmande och stränghet. Det verkar som om Gud, i sin visdom, använder en kombination av dessa egenskaper för att uppfylla sina syften. Om vi följer Paulus anvisningar och noterar dem när de inträffar kan vi lära oss mer om både Guds karaktär.

Som ett exempel, tänk på Israels vistelse vid foten av berget Sinai efter deras befrielse från Egypten. Gud meddelade till Moses sin avsikt att “bo bland Israels folk” genom konstruktionen av tabernaklet.

2 Mos 29:44 Jag skall helga uppenbarelsetältet och altaret, och Aron och hans söner skall jag helga till präster åt mig. 45 Jag skall bo mitt ibland Israels barn och vara deras Gud. 46 Och de skall inse att jag är HERREN, deras Gud, som förde dem ut ur Egyptens land för att bo mitt ibland dem. Jag är HERREN, deras Gud. 

Men medan Moses var på berget och fick uppenbarelse och ljus och detaljerade planer för denna helgedom, påbörjade de otåliga Israeliterna sitt eget projekt genom att forma en guldkalv efter deras egna tankar som man hade med sig från Egypten som är en bild på denna tidsålder och världen. (2 Mosebok 32). Paulus säger att Guds folk kan göra på exakt samma sätt idag.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte (Formas eller Gjuts inte tillsammans) efter den här världen (Denna tidsanda som råder nu i världen) utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 

Hur hanterade den rättfärdige Guden Israels avfall? Jo med snabb stränghet tre tusen dödades för att återställa ordningen i lägret. Vad hände sedan? Gud öppenbarade sin vänlighet barmhärtighet och godhet först när avguden var borta. När Moses sedan bad för Israeliterna valde Gud att förlåta den unga nationen (2 Mosebok 34) och fortsätta med sitt förbund sin plan med tabernaklet (Jesus Kristus) Guds tabernakel slutfördes noggrant i varje detalj “Precis som Herren hade befallt Moses på berget” (2 Mosebok 39:1, 5, 7, 21, 26, 29, 31, 32, 42).

I början av exodus blev Mose bror Aaron och hans söner invigda för tjänst vid helgedomen i en särskild åtta dagar lång ceremoni. Återigen utfördes varje detalj exakt som Gud hade specificerat genom sitt eget ord. (3 Mosebok 8:9, 13, 17, 21, 29; 9:10).

Främmande eld

Det verkar som om allting gick enligt planen. Men eftersom lagen aldrig kan prestera någonting fullkomligt på grund av vårt kött skall vi inte förvånas över vad som skedde efter dessa 8 dagar.

Rom 8:3 Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. “Nadab och Abihu, Arons söner, tog var sitt kar och lade eld och rökelse på karet sedan bar de fram det som ett offer inför Herren, sådant som han inte hade befallt dem. Då gick eld ut från Herren och förtärde dem, och de dog inför Herren” (3 Mosebok 10:1-2).

Varför i hela friden skedde nu detta? Vad hade de gjort som förtjänade döden genom elden? Det finns en ledtråd i verserna: Sådant som jag inte har befallt dem! Just den frasen förekommer på en del andra ställen också vilket ger oss svaret att det handlade om Gudomliga varningar för avgudarna. (5 Mosebok 18:20; Jeremia 7:31; 19:5)

5 Mos 18:18 En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag befaller honom. 19 Och om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, skall jag själv utkräva det av honom. 20 Men den profet som är så förmäten att han talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö. 

1/ Den profeten är Jesus Kristus
2/ Jesus Kristus har överlämnat ett fullkomligt rent evangelium
3/ Den som inte håller sig till och lyder detta evangelium kommer dömas

Här säger Apostel Johannes att det finns ett samband mellan de fallna andemakterna (Demonerna) och avgudadyrkan. (Falsk eld och berusning)

1 Joh 5:18 Vi vet att ingen som är född av Gud syndar. (Pågående form) Han som är född av Gud bevarar honom, så att den onde (Den fallna andevärlden) inte kan röra honom19 Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. 20 Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. 21 Kära barn, var på er vakt mot avgudarna.

Spiro Zohiates – háptomai; fut. hápsomai, medel-passivt verb från háptō (G681), att koppla ihop, binda. Att ägna sig åt, att röra vid. Hänvisar till att hantera ett föremål på ett sätt som utövar en modifierande inverkan på det eller på en själv nämligen han vill röra oss för att förblinda oss.

Bibeln säger att vi kan ha en levande beröring av Jesus Kristus som hans får. Om vi inte står under den Gode Herdens beröring står vi alltså under den fallna andevärldens beröring som förblindar.

SE (Theoreo Joh:19) Världen är en bild på Esau de har inget intresse att titta närmare på Anden och dess syfte. Det vill säga vem är Gud? Bara därefter kan du få svaret på frågan vem är jag? Ordet SE här betyder att man drivs av världen är inte intresserad av att noga studera de detaljer som Anden uppenbarar om Guds plan och rådslut eller väg (Slut Citat)

Jakob var intresserad av Andliga saker (Gud älskade honom och tuktade honom)
Esau (Edom) var inte ett dugg intresserad av Andliga saker han visade ett förakt mot Gud (Gud tuktade honom inte detta resultat leder till förhärdelse)

Kan du se vad jag ser? Den som går ut i världen förlorar intresset för de verkligt Andliga sakerna. Vi behöver ett sant berörande från Gud som öppnar våra ögon så vi ser.

Joh 10:14  Jag är den gode herden, och jag känner (Gk: Ginosko) mina får, och mina får känner (Gk: Ginosko) mig, 15  liksom Fadern känner mig och jag känner (Gk: Ginosko) Fadern, och jag ger mitt liv för fåren. 16  Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till (Underordna sig och Lyda = Agape) min röst. (Kungens) Så skall det bli en hjord och en herde. 

En enkel undervisning kan tyckas men det finns ett otroligt djupa sanningar att hämta här.

Detta grekiska ord Ginosko innebär i vår relation till Gud följande: En levande beröring som ger en levande kunskap som måste uppenbaras om en sak eller person. Denna levande kunskap är progressiv den har en start och den har ett mål nämligen våra själars frälsning. Denna levande kunskap om en person skall leda till att vi underordnar oss och lyder en Kung och detta är exakt vad Agapekärlek bokstavligen betyder enligt Guds eget ord.

Bibeln säger att detta arv redan verkar i ditt liv så Guds Rike där Jesus Kristus är kung manifesterar sig genom att övervinna köttets gärningar redan nu så att du får gå in i det fullkomliga riket som Jesus Kristus sätter upp vid sin tillkommelse sedan.

Ef 1:11  I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, 12  för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära. 13  I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill. 14 Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas. 15 Sedan jag hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, 16 upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. 17  Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 18  Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19  och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. 20 Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 21  över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. 22  Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, 23  som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. 

Vad skall vi lära oss av dessa bibelord.
1/ Anden är bara en del av fullheten som kommer vid Jesu Tillkommelse
2/ Guds kraft är verksamt i den som tror
3/ Guds makt och kraft lägger allting i ditt liv under Kristi Herravälde
4/ Vi skulle lika gärna säga att vi ärver Guds Rike nu men fullheten kommer sedan

1 Kor 6:9  Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? (NU I OSS GENOM ANDEN MEN OCKSÅ FULL FÖRLOSSNING SEDAN) Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. (NU I OSS GENOM ANDEN MEN OCKSÅ FULL FÖRLOSSNING SEDAN) 11  Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande. 

Gal 5:19 Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, 20 avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, 21 illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så (OM DETTA ÄR EN PERSONS LIVSSTIL HAN ELLER HON VILL LEVA) skall (DE) inte ärva Guds rike. (I ANDEN)

Janne Ohlin Göteborg

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.