Digitalt ID föreslaget på G 20

Vid G20 “One Future” toppmötet i Indien uttalade Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att tiden har kommit för en global digital ID. Detta innebär att hon talade om behovet av att utveckla och implementera en global digital identifiering för individer, vilket kan användas för att underlätta säkra digitala transaktioner, identifiera personer online och förbättra digital säkerhet.

Ett globalt digitalt ID skulle kunna användas för att effektivisera internationella affärstransaktioner, förhindra bedrägeri och förbättra den digitala tillgängligheten och säkerheten för medborgare över hela världen. Det är viktigt att notera att frågan om digital identifiering är komplex och involverar många juridiska och tekniska aspekter, inklusive integritets- och säkerhetsfrågor.

Ursula von der Leyen’s uttalande vid G20-mötet indikerar att frågan om global digital identifiering diskuteras och prioriteras på internationell nivå, men det är också en fråga som fortsätter att vara föremål för debatt och forskning när det gäller hur den bäst kan genomföras och regleras.

Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyens uttalanden belyser den ökande betydelsen av internationella digitala identifikationssystem och behovet av global styrning när det gäller att reglera framväxande teknologier som artificiell intelligens (AI).

Internationella digitala ID-system: Konceptet med digitala ID-system, ibland kallade digitala pass, har fått ökad betydelse, särskilt under COVID-19-pandemin. Dessa system syftar till att underlätta säker och effektiv gränsöverskridande resande, tillgång till tjänster och hälsokontroller. Genom att förespråka internationella digitala ID-system betonar Ursula von der Leyen behovet av standardiserade och globalt erkända lösningar för att hantera identitetsverifiering och integritetsfrågor. Det är dock värt att notera att implementeringen och regleringen av sådana system innebär komplexa tekniska, juridiska och etiska överväganden.

Global reglering av AI: Kravet på global reglering av artificiell intelligens speglar oro över den snabba utvecklingen av AI-teknologier och deras potentiella påverkan på samhället, etik och säkerhet. Ursula von der Leyens förslag om en global organisation liknande Förenta Nationernas Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tyder på behovet av ett samarbetsinriktat internationellt ramverk för att fastställa riktlinjer och standarder för AI-utveckling och användning. Detta kan inkludera frågor som etik inom AI, ansvarsfull implementering av AI, dataskydd och förebyggande av skada orsakad av AI.

Det är viktigt att erkänna att diskussioner kring dessa ämnen pågår och är komplexa. Att nå internationellt samförstånd om frågor som digitala ID-system och reglering av AI kan vara utmanande på grund av olika nationella intressen och prioriteringar. Dessutom finns det betydande bekymmer relaterade till dataskydd, säkerhet och mänskliga rättigheter i sammanhanget med digitala ID-system, och utvecklingen av AI-teknologier väcker många etiska dilemman.

Ursula von der Leyens uttalanden speglar en ökad medvetenhet om behovet av globalt samarbete och styrning för att tackla dessa utmaningar, men detaljerna om hur sådana system och regleringar skulle utvecklas och genomföras på internationell nivå är fortfarande ämnen för pågående debatt och förhandling.

Om du inte lärde dig något av pandemin, de påtvingade maskkraven, vaccinationerna och nedstängningarna, så bör du lära dig detta: En global identifiering kommer, den kommer inte att vara valfri, och den kommer att vara obligatorisk i varje medlemsstat i Förenta Nationerna. Den kommer att påtvingas oss med klimatförändringens regleringar som en slags förberedelse för Agenda 2030.

“…och dess slut ska komma som en översvämning, och intill krigets slut är förödelsen beseglad.” Daniel 9:26b (KJB)

Temat för årets G20 var ‘en gemensam framtid’, och det är en framtid som kommer att förvaltas av en världsregering. Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill att alla ska ha en digital identifiering, och alla andra vid G20 var entusiastiskt överens med henne. Händelserna år 2020 var en test för att se om världen kunde stängas ned, och de kunde besvara den frågan med ett ja.

Det är viktigt att notera att dessa uttalanden verkar spegla en viss uppfattning och oro som vissa människor har. Frågan om global identifiering och reglering av samhället i stort är ämnen som diskuteras och debatteras på olika sätt runt om i världen, och det finns olika åsikter om huruvida sådana åtgärder är nödvändiga och önskvärda.

https://www.nowtheendbegins.com/at-g20-one-future-summit-in-india-ursula-von-der-leyen-calls-for-global-digital-id/

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.