De gråtande i Bokim

De gråtande i Bokim

Predikan Elvor Ohlin
Parousia Mission
13 augusti 2023

Lyssna: Youtube / Soundcloud

Dom 2:1  HERRENS ängel kom från Gilgal upp till Bokim och sade: “Jag förde er upp ur Egypten och lät er komma in i det land som jag med ed hade lovat ge åt era fäder och jag sade: Jag skall aldrig bryta mitt förbund med er. 2  Och ni skall inte sluta förbund med detta lands inbyggare. Ni skall bryta ner deras altaren. Men ni har inte lyssnat till min röst. Vad har ni gjort! 3  Därför säger jag, att jag inte skall driva dem bort från er, utan de skall tränga er i sidorna, och deras gudar skall bli en snara för er.” 4  När HERRENS ängel hade sagt detta till alla Israels barn, brast de ut i gråt. 5  De kallade platsen Bokim. Och där offrade de åt HERREN. [Bokim betyder “de gråtande”]

Vem är Herrens ängel? Det står inte ”en Herrens ängel [eller budbärare] kom…” utan i bestämd form. Herrens ängel uppenbarade sig för Israels folk många gånger i GT. Vi läser om Gud:
1Tim 6:16 ..som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se.
Allt det som beskriver Gud används också för att beskriva Jesus i Bibeln. Därför bekänner vi att Jesus uppenbarar Gud och att han är sann Gud och sann människa. Han är inte bara ”ett skal som Fadern har fyllt” eller ett ”väsen som fanns i himlen”, som konsekvensen blir om man förnekar treenigheten. Den innebär EN Gud som är ENHET, som hebreiska echad också betyder. Tre eniga i en = tre-enig-het.

Herrens ängel talar i jag-form som Gud själv. Av det förstår vi att det var Gud som uppenbarade sig i mänsklig form, alltså Sonen Jesus.

”Jag förde er upp ur Egypten… jag skall aldrig bryta mitt förbund med er.”
Herrens ängel är Förbundets ängel som slöt förbund med Israel.

Mal 3:1  Se, jag skall sända min budbärare och han skall bereda vägen för mig [framför mitt ansikte (hebr panim)]. Och den Herre som ni söker skall plötsligt komma till sitt tempel, förbundets ängel som ni längtar efter. Se, han kommer, säger HERREN Sebaot

Budbäraren var Johannes döparen som beredde vägen för ”Förbundets ängel” Messias.  Bilden fanns i den antika världen då en budbärare sändes före kungen för att tillkännage kungens ankomst. Gång på gång läser vi i GT att människor trodde att de skulle dö efter att de hade sett ”Herrens ängel”, därför att de förstod att det var Gud själv som uppenbarade sig.

Gilgal var den första lägerplatsen när israeliterna kom in i landet (då Kanaan). Namnet Gilgal betyder övervältrande, avvältrande, (cirkel) och innebar frihet.

I Gilgal firade man Påskhögtid efter att alla yngre män omskars. De var födda efter uttåget ur Egypten och var oomskurna. Innebörden är att…
…de yngre måste komma till en överlåtelse åt Herren.
…de äldre måste lämna misslyckanden bakom sig, leva i överlåtelse och se framåt.

Därför läser vi om friheten i Gilgal.
Jos 5:9  Och HERREN sade till Josua: “I dag har jag vältrat av Egyptens vanära [cherpah] från er.” Platsen fick namnet Gilgal, som den heter än i dag. 

Ordet för vanära är cherpah som också betyder smälek (1917), skam och förakt.
Slaveri är förnedrande och skammen fanns kvar, också för egna synder och misslyckanden. Gud vill ”vältra av” alltihop och befria från skam, självförakt och från skador av människors förakt. David skrev:
Ps 69:10  Ty brinnande iver [nitälskan] för ditt hus har förtärt mig, dina smädares smädelser [cherpah – vanära, smälek] har fallit över mig. [”Jag smädas för att jag lyder dig, Gud”]
Psalmen är också messiansk profetisk. All smälek och vanära föll på Jesus när han bar våra synder, för att vi ska bli fria.
Rom 15:3  Kristus levde ju icke sig själv till behag, utan med honom skedde såsom det är skrivet: “Dina smädares smädelser hava fallit över mig. (1917 års övers)

Omskärelsen var förbundstecknet men syftar på hjärtats omskärelse, att kläs av den gamla naturen till ett nytt liv och bli en ny skapelse i Kristus Jesus.

Kol 2:11 I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse,ni avkläddes er syndiga natur 

Vi drivs inte längre av syndanaturen under slaveri. Vi är fria att lyda Gud. I Rom 2 skriver Paulus till judarna som förlitade sig enbart på den yttre omskärelsen att det är hjärtats omskärelse som är avgörande. Vem omskär hjärtat? Det gör den Helige Ande.

Rom 2:28  Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. 29  Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud. 

“jude” kommer från Juda, som betyder den som prisar Gud. Det räcker att vara född jude för att tillhöra Guds utvalda folk, det judiska folket. Men det räcker inte att vara född jude för att tillhöra Guds församling. Pånyttfödelsen [omskärelsen] måste ske i hjärtat för att kunna prisa Gud.

Israels folk skulle möta fiender som var större och mäktigare och starkare än de själva. Därför var överlåtelsen och lydnaden till HERREN livsviktig.
-för att komma in i Guds löften och leva i Guds vilja.
-och för att bestå som Guds eget folk.

Detsamma gäller oss. Vi har också fiender som är större och starkare. Men vi lever i det Nya förbundet genom Jesu blod och vi strider inte på världens sätt (2Kor 10:3) ”vi strider inte mot kött och blod …utan mot ondskans andemakter i mörkret (Ef 6:12).
De vapen vi har …är mäktiga inför [Gr.t genom] Gud (2Kor 10:4)
Bönen till Gud och Guds ord som är inspirerat av Anden, är mäktiga vapen. Inte att vi rabblar bibelord eller rabblar böner.

När Guds folk gjorde sig ett med hedningarna överlät Gud dem till de folken. Genom [bister] erfarenhet får man lära sig vad det betyder att tjänadenna världens gud”. Liknelsen om den förlorade sonen är ett exempel – allt utanför hemmet verkade lockande och spännande. Inte alltid, men ofta är det nöden som gör att vi vänder om. Genom Guds stora kärlek och nåd inser vi hur tomt och meningslöst livet är utan honom, utan Jesus.

Gud uppmanade Israels folk att bryta ner alla hedniska altaren för att inte frestas att ta del i avgudadyrkan. Det gällde tillbedjan av Baal och Astarte. Många ser det som ”gamla avgudar” men de är lika aktuella idag. (Jag har tagit upp det många gånger förut).

Baals symbol var tjuren som står för girighet, själviskhet, habegär, materialism = Mammon. Baal skulle ge rikedom, framgång, tillväxt, berömmelse, mänsklig ära och beundran. Baal och Molok var samma avgud, som man offrade sina barn till för egen framgång.

Astarte kallades modergudinna, ”kärlekens gudinna” och himlens drottning. Idag kallas hon Moder jord, Gaja och himlens drottning (Maria). Man hade också Baaler som skyddsgudar på olika platser. Kan jämföras med skyddshelgon idag. Gud uppmanade Israel att göra sig av med allt sådant – annars skulle det bli snaror till fall. Det vi inte gör upp med när Anden manar till, blir snaror [och törne].

Ords 23:17  Låt inte ditt hjärta avundas syndare, utan sträva alltid efter HERRENS fruktan. 18  Förvisso har du då en framtid, och ditt hopp skall ej bli om intet. 

”Vad har ni gjort!” eller (KJ Bible) Varför har ni gjort detta? sa Herrens ängel. (Den svenska översättningen är mer korrekt).
Vad hade de gjort? De hade öppnat för mörker och onda andar. De trodde kanske att de var ”goda” när de skonade och slöt förbund med folken som “hade fyllt sina synders mått“? Alltså fyllda med ondska. Eller att det inte var så farligt? “Det är väl inte så farligt att gå på lite yoga eller kontemplativa övningar”?

Ps 106:34  De förgjorde inte folken som HERREN hade befallt dem, 35  utan blandade sig med hednafolken och lärde sig deras gärningar. 36  De tjänade deras avgudar, och dessa blev en snara för dem. 37  De offrade sina söner och döttrar åt onda andar. 

I Domarboken läser vi om hur Gud reste upp olika domare /domarinna som fick rädda från fiender som anföll och plundrade Israel, därför att de levde i olydnad mot Guds bud.
Plundrare: Satan är en tjuv som vill stjäla, slakta och förgöra, sa Jesus.
-ett sätt att plundra Guds folk på sann tro och andlig renhet idag är genom böcker.
-ett annat sätt att plundra är genom s k andliga övningar, kontemplation och mysticism.

Många kristna ledare vill inte varna för något alls eller avslöja det som är i mörkret. Man vill bara ”tala positivt om kärlek” och inte ens nämna synd och skuld. Vi kan jämföra med Israels folk i GT och se vad det ledde till. Man påverkades av (hedna)världens livsstil och tänkesätt och öppnade för avgudadyrkan.

Ett avgudaaltare heter Kontemplativ andlighet /bön – vad är det?
Citat: ”En övertygelse som använder urgamla mystiska metoder för att framkalla förändringar av medvetandet i tystnaden och har sina rötter i mystik och det ockulta men ofta insvept i kristen terminologi. Utgångspunkten för den kontemplativa andligheten är panteistisk (alla är gudar /allt är gud) och panenteistisk (Gud är i allt). Gemensamma termer som används för denna rörelse är bl a “andlig bildning”, “tystnaden”, “urgammal visdom”, “andliga discipliner.” (slut citat)

Kontemplativ bön utgår alltså ifrån att ”Gud är i alla människor” [panteism och New age] och att ”alla vägar [trosuppfattningar och religioner] leder till Gud” eftersom vem som helst kan utöva kontemplativ bön (buddhister, hinduer, muslimer, taoister, ateister, humanister osv.)

Det här är Satans gamla lögn från Eden. Den urlögnen leder till att göra Jesu försoningsverk på korset meningslös, vilket är en hädelse direkt mot Gud. Jesus sa om falska ledare:
Matt 15:14  Låt dem vara. [m a o Följ dem inte!] De är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind, faller båda i gropen.” 

Kontemplativ bön ledde rakt in i New age och det ockulta.
Stephanie Griffin trodde att hon kom ”närmare Gud” genom kontemplativ bön i kyrkan men istället leddes hon in i och öppnade sig för ockult demoniskt mörker och New age. Inkörsporten var jesuiten Ignatius av Loyolas ”andliga övningar” som börjar med ”att tömma sig” i tystnaden. Loyolas andliga övningar handlar om demonisk andlighet, mysticism och häxkraft. I kontemplativ bön påstås att ”du blir ett med Gud eller det gudomliga” och det gäller alltså oavsett trosuppfattning eller religion.
Ignatius av Loyola var en katolsk präst och Jesuiternas grundare. Målet var och är att bekämpa protestantismen. De ser ut att lyckas ganska bra medatt samla ogräset” till Påven, för att använda Jesu liknelse i (Matt 13).

Stephanie Griffin säger att andningsövningarna i kontemplativ bön är yoga-andning och det är samma som österländsk mindfulness och meditation med mantran (här missbrukas bibelord och man påstår att ”du bokstavligen andas in Guds Ande”, vilket är en lögn). Dessa övningar leder tvärtom in i ett nytt medvetandetillstånd och kundalini – den onda andevärlden. Idag varnar Stephanie för detta för hon är frälst och fri.

”…de skall tränga er i sidorna, och deras gudar skall bli en snara för er.” De ska bli som törne i era sidor (KJ Bible), enligt det Herren säger i 4Mos 33.

Alla österländska andliga övningar är snaror som leder in i tillbedjan av onda andar.
5Mos 32:16  De retade honom genom främmande gudar, med vidrigheter väckte de hans vrede. 17  De offrade åt onda andar, som inte är Gud, åt gudar som de inte kände, nya gudar som nyss kommit till och som era fäder ej fruktade. 

1Kor 10:20  Nej, vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni skall ha någon gemenskap med de onda andarna. 

Det finns bara ett offer som är rent och heligt och behagar Gud: Jesu blod som utgöts och hans offer på Golgata. JESUS är världens Frälsare och enda vägen till Fadern, Medlaren mellan människa och Gud.

Om de här övningarna inte förkastas i en påstådd ”väckelse” bör vi stanna upp och ifrågasätta äktheten: Här har vi Asbury Universitet i USA som utövar Ignatius av Loyolas andliga övningar och kontemplation regelbundet. (Vi la ut det på hemsidan så snart Asbury blev känt). Vi bör också ifrågasätta organisationer som lär ut dessa övningar, t ex 24/7-bönen som ingår i Sverigebönen. Jag har själv lyssnat på vad de lär ut och varnat tidigare.

Förra veckan hade man en katolsk jättekonferens i Lissabon med mängder av NAR-pastorer [Nyapostoliska Reformationens självutnämnda apostlar och profeter] tillsammans med påven. Asbury Universitet var också med på konferensen “The Change”. En av loggorna innehåller en siluett av Maria, som “en brunn för den helige ande” och radbandspärlor. En annan logga har en blå halvcirkel på höger sida. Enligt dem själva (CHARIS International) representerar detta blå område världen och Marias mantel som täcker jorden och skyddar oss.

Är vi förvånade? Nej, knappast. Uppenbarelsebokens andliga sköka eller världskyrka blir allt tydligare. Vänner, det här är inte väckelse utan en världsvid rörelse som leder in i ockult andlighet. Denna “Maria” är en demon och avguden “himlens drottning”. Detta är en annan Jesus, ett främmande evangelium och en främmande ande. (Lita inte på dem som fortsätter att försvara Asbury och den falska karismatiken). Alla är fria att välja men vi ska veta vad det är och varna alla som ärligt söker sanningen.

Vi ska lyssna och lyda det Gud säger, han som vet vårt allra bästa och vill göra oss fria:
5Mos 7:25  Deras avgudabilder skall du bränna upp i eld. Du skall inte ha begär till det silver och det guld som finns på dem och inte själv ta något av det, så att du blir snärjd av det, för det är avskyvärt för HERREN, din Gud. [Ha inte begär till något alls som har med avguden att göra. Hebreiska ordet för ”snara” [yakosh] är samma som fågelfängarens snara] 26  Du skall inte låta något avskyvärt komma in i ditt hus, så att inte också du drabbas av tillspillogivning. Du skall räkna sådant som ytterst skändligt och avskyvärt. Det är tillspillogivet. 

Herren säger här: Hämta aldrig något från ockult andlighet! För du öppnar upp för demoner och onda andar. Vad säger det oss idag? Det är ganska lätt att se paralleller i SKR-ekumeniken:
-Istället för att bryta ner avgudaaltare, bygger man upp.
-Istället för att rensa ut, släpper man in.
Därför saknar också de som var bibeltrogna kraft att stå emot tidsandan. Man kompromissar med Guds ord och går i ok med den anti-kristna världen.

Vilka råd ska vi ge till den som har lockats in i dessa ”andliga övningar”?
Vänd om till Jesus och bekänn din synd. Ta avstånd både från från övningarna och dem som lär ut det – även om det är en känd pastor eller präst. Med andra ord: Riv ner deras altaren! Vi får be om Guds förlåtelse i Jesus Kristus och be om urskiljning, så att vi håller oss på Guds väg.

Tillbaka till Bokim
”Jag skall aldrig bryta mitt förbund med er”. Herrens ängel uttrycker samma som står i:
2Tim 2:13  Är vi trolösa – han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv. 

Platsen fick heta Bokim, som sagt: de gråtande.
”Folket grät”. Förkrosselse och ånger över synden är ett gott tecken som tyder på en äkta väckelse.
”…sen offrade de åt Herren. Det var en påminnelse om Påsken som de hade firat i Gilgal, som det så tydligt står att Herrens ängel hade kommit ifrån nu. Påsken betyder att domen går förbi: en annan har dött istället för mig. Det är samma som att vi påminner om Jesu offer på Golgata: synden är sonad och skulden är betald. Det är det centrala i alla äkta väckelser och omvändelser.

Korsets budskap och Jesu seger över allt det onda är förutsättningen för att vi ska segra. Om det tystas eller tonas ner, gräver kyrkan sin egen grav. Segrarna som Israels folk hade gjort dittills var inte i egen kraft eller med egna metoder, utan för att Gud stred för dem när de levde i lydnad till honom.

Det står något väldigt sorgligt sen:
Dom 2:7  Folket tjänade HERREN så länge Josua levde och så länge de äldste levde, de som var kvar efter Josua och som hade sett alla de stora gärningar som HERREN hade gjort för Israel. 8  Och HERRENS tjänare Josua, Nuns son, dog när han var etthundratio år gammal.
…11  Och Israels barn gjorde det som var ont i HERRENS ögon och tjänade baalerna. 12  De övergav HERREN, sina fäders Gud, som hade fört dem ut ur Egyptens land, och följde andra gudar, gudarna hos de folk som bodde omkring dem. Dem tillbad de och väckte därmed HERRENS vrede. 13  Så övergav de HERREN och tjänade Baal och astarterna.
 

Alltså, med rätt och god påverkan tjänade man Herren men så fort den påverkan upphörde vek man av från vägen. Vi har tyvärr sett det ganska många gånger. Och hur många kristna föräldrar har inte sett det när barnen växer upp? Många lämnar Guds väg, ”förblindade av denna tidsålders (världens) gud” (2Kor 4).

Om vi vill leva för JESUS måste vi – varenda en – själva komma fram till den punkten där vi kan be med hela hjärtat utan reservation eller ”nödutgångar”: ”Ske din vilja, Herre JESUS, vad det än innebär! Ske din vilja och befria mig från allt som kan hindra eller binda, alla snaror”. Först då är man fri på riktigt och det innebär att vi inväntar Guds ledning. Först då står vi på egna ben och behöver inte någon som påverkar hela tiden för att vi inte ska gå fel.

Varför är det livsviktigt att vi är ”Josua-föredömen” för andra? För att de som går vilse, en dag ska finna Guds väg. Varför är det livsviktigt att kristna föräldrar är ”Josua-föredömen” för sina barn? För att den yngre generationen ska hitta tillbaka till Guds väg. Vi är alla kallade att vara föredömen.

Vi kan fråga oss: Varför vek den yngre generationen i Israel av från Guds väg? Vi får svaret i bibeltexten av Herrens ängel (Jesus): För att den äldre generationen inte hade rensat ut avgudar och avgudaaltare, som Gud hade befallt. De hade inte rensat ut de falska lärorna och religionerna eller varnat. De ville inte se allvaret i konsekvenserna.

”De gråtande” i Bokim…
Om vi uppriktigt vänder oss till Herren och vänder oss bort från synden får vi Guds kraft att riva ner alla avgudar och avgudaaltare. Då banar vi väg för de som kommer efter och JESUS ska förvandla sorgens tårar till glädjetårar.
Amen

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.