Vakta på varandra för otron

Heb 3:12 Bröder, se till (VAKTA) att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, (Formas efter världen och blir dess vän som jämför oss med varandra) så att han avfaller från levande Gud. (Han som är Ande och Sanning som bor i vårt hjärta)

1/ Det är omöjligt att få ett ont och ett trolöst svekfullt hjärta mot Gud utan att samtidigt få det mot den som följer Guds ord det går hand i hand. Den troende talar nämligen Guds ord för hans hjärta är fullt av det.

2/ Den som är ledare i en församling har gått igenom mycket prövningar där den levande Guden har genom det levande ordet trängt djupt ner och dömt hans hjärta. Den som är dömd av Gud är en rättfärdig människa och en sådan människa kan väga orättfärdiga ord hur skickligt gömda de än är.

2 Kor 2:9  När jag skrev till er, var det också för att få veta om ni skulle bestå provet och vara lydiga i allt. 10 Den som ni förlåter, honom förlåter också jag. Ty det jag har förlåtit, om jag haft något att förlåta, det har jag gjort för er skull, inför Kristi ansikte, 11 för att vi inte skall bli överlistade av Satan. (Ormen) Hans avsikter känner vi till. (Planer att fånga dig)

Heb 3:12 Bröder, se till (Vakta på varandra) att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, (Ovist hjärta) så att han avfaller från levande Gud. (Den himmelska Visdomen)

1/

1/ Vi skall vakta på vårt hjärta det är alltså ett trolöst hjärta
2/ Så vi inte drar oss bort ifrån den levande domaren eller Gudens ord
3/ Grunden till självrättfärdighet är ju att vi tror vi vet mer är Gud det är lögn

Jak 4:4 Ni trolösa (Den versen vi började med Heb 3:12) vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? (Den levande Guden) Den som vill vara världens vän (Ormens) blir Guds fiende. (Gud är tyst och överbevisar och undervisar oss inte längre om Ande o Sanning i hjärtat) 5 Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: “Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?” (Han kommer att bli bedrövad men ger inte upp) 6 Men större är nåden (Den yttre Tuktan och den Välsignelse som skall böja oss i kapitulation) han ger. (Hur kan det vara gott? Det kan ju se ut som en förbannelse) Därför heter det: Gud står emot de högmodiga (De som har egna planer) men de ödmjuka ger han nåd. (De som efter tuktan böjer knäna och ger upp för de yttre omständigheterna) 7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen (Genom att ni förstår Guds väg till välsignelse då flyr Djävulen vill styrka er själ till egen vinning) så skall han fly bort från er. 8 Närma er Gud (Detta utförs av Tuktan och Välsignelse) så skall han närma sig er. (Då skall han uppenbara sin väg och sin vilja och kraft för er) Gör era händer rena, ni syndare (Gärningarna) och rena era hjärtan (Det som kommer ur ett orent tankesätt) ni tvehågsna. (Det går inte att vandra och drivas på två vägar samtidigt) 9 Klaga, sörj och gråt. (Världens glädje) Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. (Världens glädje) 10 Ödmjuka er alltså inför Herren (Ta emot Tuktan och Välsignelse) så skall han upphöja er. (Till Sions berg där arvingarna till nya jorden finns) 11 Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare utan dess domare. (Världens tankesätt i hjärtat delar upp folk i olika världen som vi väger när vi talar om dem detta kännetecknar ett världsligt sinne inte ett hjärta av Ande och Sanning) 12 Det finns bara en lagstiftare och domare, han som har makt att frälsa och förgöra. Men vem är du, som dömer din nästa? (Vi väger vår nästa utifrån sinnet inte ifrån hjärtat av Ande och Sanning)

1/ Den som avfaller slutar bedöma skriften utifrån Ande och Sanning
2/ Då är han inte längre i det mål som Gud satt upp för oss människor
3/ Nya förbundet är Kristus i oss han är Gud rättfärdig och kan aldrig ha fel
4/ Nu skall vi läsa om Kristus i oss det nya förbundet och om inte hans tankar får regera våra hjärtans tankar i Ande och Sanning riskerar vi få en bibel som blir som Judarnas. Andlighet är att låta Jesus ersätta stenhjärtat och regera våra sinnen då blir både tankesättet och handlingarna rätta = Vägen.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 3 Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. 4 Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, 5 så är vi, som är många, enkropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. 

1/ Vi lägger ner allt som är korrumperat av synden hela vår själ ande kropp på altaret. Om vi gör det får vi ett nytt hjärta därinne påverkas anden sedan själen sedan kroppen. (Detta hade vi inte tidigare möjlighet till tidigare innan vi kunde dö med Jesus)

2/ Guds Nåd och Guds välsignelse i våra liv tuktar oss att tänka annorlunda och plocka ner alla höga tankar som gör att vi jämför oss vilket är synd i Jakobsbrevet.

3/ Denna tuktan och nåd bryter ner alla våra höga tankar så att bara den tro blir kvar som Gud har placerat i ditt liv allt annat brinner upp i prövningens eld.

Det är alltså den som tror och inte väder sig bort ifrån den levande Guden som vill placera Ande och Sanning i ditt hjärta som du alltid måste utgå ifrån när du bedömer olika saker i skriften. Detta är alltså samma sak som att Gud i NT ger dig hans eget hjärta eller sinne och tankesätt.

Hes 36:26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. 28  Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud. 

Kristus som är den rättfärdige och Gud kan omöjligt ljuga eller ha fel det är nämligen totalt emot Guds karaktär och hans egen härlighet.

Jesus kallas den Rättfärdige och det är ju en Guds karaktär för Gud kan aldrig ha fel. Det innebär att det kan endast finnas ett sant ljus och det kan endast finnas en sann väg. Du är alltså skapad för att tillbedja Gud i Ande och sanning det är Gud vilja med våra liv. Vi får alltså svaret på vår fråga.

Heb 3:12 Bröder, se till (Vakta aktivt på) att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, (Tänker med ett världsligt hjärta så hans hjärtas ögon stängs) så att han avfaller från den levande Gud till en död Gud som är bokstav. (Gud som är Ande och Överbevisning och skänker Tro och Nåd och Sanning)

Du kan alltså gå från NT förhärda ditt hjärta få en bok som Gud skrivit som är bokstav o inte liv som dödar dem som lyssnar till dig. Det innebär att du åter börjar göra skillnad på människor.

Jesus gick vägen till Samarien för att visa en människa och ett folk vägen till Gud igen för de hade missat målet deras hjärtan hade blivit trolösa och de tillbad på olika platser och berg istället för i Ande och Sanning. Men Jesus Kristus sa att nu har tiden kommit för att tillbe den levande Guden i Ande och Sanning igen. I liknelsen är hela meningen med att tillbe Gud i Ande och sanning!

Du finner samma sak här antingen har vi ett hjärta som ät trofast i livet eller också ett trolöst hjärta som drar sig bort och avfaller från den rättfärdige sanne Guden.

Joh 7:37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: “Om någon törstar, så kom till mig och drick! 8 Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. 

Hela samtalet med den samariska kvinnan handlade om tillbedjan i Ande och Sanning sådana tillbedjare gjorde att han måste ta vägen till Samarien för Gud söker tillbedjare därför skapades du och jag.

Joh 4:9 Den samaritiska kvinnan sade till honom: “Hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka?” Judarna umgås inte med samariterna. 10 Jesus svarade henne: “Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: Ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten (Den Helige Ande) 11 Hon sade: “Herre, inte ens en skopa har du, och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet? 

Judarna levde alltså i synd de levde inte i lagen men Jesus Kristus uppfyllde lagen.
Jak 2:1 Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor.

Med andra ord: Ni kan inte påstå att ni har ett sant troende hjärtan men inte lever inför den levande Guden som är Kungen i sitt eget rike av ljus med ert tal och era gärningar. Du ser här att de förlitade sig på det yttre och inte det inre de var alltså utanför Gud rike för det börjar i hjärtat och sprider sig sedan genom tal och handlingar inifrån hjärtat och utåt. Endast kungen i Guds Rike hade kommit han skulle så något i hjärtat som fadern ville ha nämligen tillbedjan i Ande och Sanning.

Gör du skillnad på man och kvinna är du inte sann tillbedjare
Gör du skillnad på olika folk är du inte sann tillbedjare
Men gör du skillnad på Satans säd och den äkta säden är du sann tillbedjare
Men när du inte gör det så är du tecken på en falsk avfallen tillbedjare

Joh 4:20 Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man skall tillbe finns i Jerusalem.” 21 Jesus svarade: “Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. 22 Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. 23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” 25 Kvinnan sade till honom: “Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer, skall han förkunna allt för oss.” 26 Jesus sade till henne: “Det Är Jag, den som talar med dig.” (Den levande Guden sökte själv upp henne som skänkte Tro och Rättfärdighet trots att alla dömde ut henne)

Jag är den som nu talar i realtid med dig därför talar jag nu om hur fadern skall tillbes inte på några berg inte i Jerusalem utan inför mig som är Messias den levande Gudens son. Det handlade aldrig om någon skopa att hämta upp vanligt vatten ur en djup brunn Gud vet vårt andliga djup men han vill höra dem från dig och be och tacka Gud för Jesus Kristus som redan har svarat på alla våra frågor vi kan ha kan fylla dem.

Heb 3:12 Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, (Jordiskt hjärta) så att han avfaller från levande Gud. (Den himmelska Guden)

1/ Vi skall vakta på vårt hjärta det är alltså ett trolöst hjärta
2/ Så vi inte drar oss bort ifrån den levande domaren eller Guden

Jes 44:1 Men hör nu, du min tjänare Jakob, du Israel som jag har utvalt. 2 Så säger HERREN, han som skapade dig, han som formade dig redan i moderlivet och som hjälper dig: Frukta inte, du min tjänare Jakob, du Jesurun som jag har utvalt. 3 Ty jag skall utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag skall utgjuta min Ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar, 4 så att de växer upp mitt ibland det gröna gräset, som pilträd vid vattenbäckar. 5 Då skall en säga: “Jag tillhör HERREN “, en annan åberopa Jakobs namn, en tredje skriva på sin hand: ” HERRENS egen” och bruka Israel som ett ärenamn. 6 Så säger HERREN, Israels Konung, och hans Återlösare (Goel = Köpt med blodet för att tillbedja Gud i Ande och Sanning) HERREN Sebaot: Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud. 7 Vem är som jag? Låt honom ta till orda, ja, lägga fram för mig vad som har hänt alltsedan jag insatte det gamla folket, och vad som skall komma, ja, låt dem berätta vad som kommer att ske. 8 Frukta inte och var inte förskräckta. Har jag inte för länge sedan låtit er höra om detta och förkunnat det? Ni är ju mina vittnen. Finns det någon Gud förutom mig? Nej, det finns ingen annan klippa, jag vet ingen. 

Han har skapat ett folk som han vill ha tillbedjan och lovprisning ifrån vet du att Kol 1. Säger att människan annars inte har något existensberättigande. Vi måste utgå utifrån Ande och Sanning när vi läser skriften meddela mig om du lyckas hitta en annan mening med vår existens som är Ande och Sanning.

Jer 2:11 Har ett hednafolk någonsin bytt bort sina gudar? Och ändå är de inga gudar. Men mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. 12 Häpna över detta, ni himlar, rys av stor förfäran, säger HERREN. 13 Ty mitt folk har begått en dubbel synd: De har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. (Ande och Sanning)

Jag måste får ställa en rak fråga är det på grund av lögnen och inte utifrån vårt hjärta fyllt av Ande och Sanning vi läser in skriften? Detta är tuff läsning men Ande och Sanning! Från vårt renade hjärta skall vi alltså få Andens ljus mer och mer som lyser upp en väg för oss.

Ormen kommer in i korint på samma sätt som i Eden hans mål är naturligtvis att hindra människor från att tillbe Gud i Ande och Sanning. Tillbedjan inifrån ett rensat hjärta formar den teologin eller den vägen vi skall vandra på. Om ormen kryper in vill han attackera dina ögon först och inte rensa ditt hjärta vilket bara korset klarar genom Andens kraft.

Psa 139:23 Utrannsaka mig (Träng med ditt svärd och penetrera mig)  Gud (Domaren) och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. 24 Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. (Ande och Sanning)

Här ser vi direkt att vi står inför en levande Gud som med det levande ordet genom Anden talar med dig på ett levande sätt genom drömmar och syner. Om du lyder vad han säger till dig kommer du att få ännu mera ljus men vad händer om du blir förhärdad? Föraktar du Gud kommer han att förakta dig och prisge dig och din församling åt lögnen som alltid slutar i en olycksväg.

Heb 4:8 Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. 9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. 14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 

Om vi faller av från den levande Guden läser vi bibeln som människor och det är ju exakt vad Satan sa i lustgården.

1/ Skulle Gud verkligen ha sagt?
2/ Skulle Gud som är så god verkligen kunna döma till helvetet och evig dom?
3/ Nej genom den nya kunskapen jag ger kommer ni att omvärdera all teologi

Ser du att ormen försöker förvandla oss att tänka med världen som alltid står i majoritet till de som tillber ut ur sitt hjärta genom Ande och Sanning. Här ser vi skillnaden mellan sanna och falska profeter direkt falska profeter formar sig som ormen säger och därmed hör du dem i de yttre stora sammanhangen. Läs gärna profeterna så får du se att de alltid talade vad Herren sin Gud uppenbarade utifrån Ande och Sanning inte utifrån majoriteteten.

Nu skall jag berätta en dröm för er som har orsakat djup plåga och ångest över vad som kommer att ske med den stora kristenheten i det här landet. Gud har alltid haft rätt när han visat saker och ting i förväg och nu får vi höra om stora splittringar i samfunden som Gud redan visat.

En häst står för mänsklig kraft och styrka.
En vagn står för den last där du förvarar din rikedom tyngd eller ditt namn för att bygga ett hus.
Detta symboliserar alltså alla som inte kommer in i Guds vila för detta är egen kraft.

Hästar och vagnar symboliserar även de redskap man hade för att planera att reda till olika platser för att göra affärer och lasta sina vagnar med värdefulla saker. Jakob är ett djupt brev synd är att göra skillnad på människor men synd hör även till hur vi tänker om vi ens planerar att skaffa oss hästar vagnar och vinning och allt detta handlar egentligen om en falsk säkerhet som startar i vårt sinne för så tänker ju hela världen och kommer att fångas i detta tankesätt.

Nu kommer en annan syn som pekar på vårt sinne och inte ett hjärta av Ande och Sanning.

Jak 4:13 Lyssna nu (Gk: Kom till Nutid) ni som säger: “I dag eller i morgon skall vi resa till den eller den staden och vistas där ett år och göra affärer och tjäna pengar.” (med våra hästar och våra vagnar)14 Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en rök, som syns en liten stund och sedan försvinner. 15 I stället borde ni säga: “Om Herren vill och vi får leva skall vi göra det eller det.” 16 Men nu skryter ni och är självsäkra. Allt sådant skryt är av ondo. 

Gk: Nu skiner ni och berömmer er av er styrka och kraft och bildligt talar av era hästar och vagnar det är ett falskt sken och falsk ära naturligtvis i Jesu namn Herren vill ju inte att något kött skall berömma sig inför honom.

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.