Att stå på Guds sida Del 1

Att stå på Guds sida Del 1
Med en rätt kunskap om Jesus /rätt kunskap om Gud

Elvor Ohlin
2023-04-09

Paulus skriver:
Ef 1:17  Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens [apokalupsis] Ande, så att ni får en rätt kunskap [epignosis] om honom. 

Paulus bön var att den Helige Ande skulle [apokalupsis] ta bort slöjan och lysa upp förståndet, så att de fick en [epignosis] exakt och klar kunskap om Jesus. (Grundtextens ord).

Johannes skriver
2Joh 1:7  Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet [Jesus är den smorde (Messias). Han är unik och den ende. Jesus kom ovanifrån, Gud som blev människa]. En sådan är Bedragaren, Antikrist. 8  Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. 9  Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. 

Det är alltså väldigt viktigt vad och hur vi tror. Att vi inte går utöver det Bibeln säger om Jesus och vad Jesus lär.

Hosea profeterade till präster som korrumperade och förvred Bibeln:
Hos 4:6  Mitt folk går under i brist på kunskap. Eftersom du har förkastat kunskap, skall också jag förkasta dig, så att du inte längre är min präst. Du glömde din Guds undervisning, därför skall också jag glömma dina barn. 

Det fanns och finns präster som inte är Guds präster, utan förkastar kunskapen som Bibeln ger och går utöver den. Att stå på Guds sida betyder att vi håller Guds ord för sant och tror på det. Då är det också viktigt att vi har en rätt kunskap.

Matt 24:3  När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: “Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?” 4  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. 5  Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias [jag är Kristus /vi är Kristus], och de skall leda många vilse.
…11  Många falska profeter skall träda fram och bedra många.

Idag kan man stöta på en mängd falska läror. Det har alltid funnits men Bibeln säger att det kommer att öka, vilket det också har gjort. Ett avfall från den sunda tron pågår och har pågått länge. Om vi inte tror på Bibelns Jesus, utan går utöver det som står skrivet eller förvrider Skriften, då tror vi på en annan falsk Jesus.

Inom EC [Emerging Church liberalteologi] predikade man (t ex Brian McLaren) att Jesus inte dog en ställföreträdande död. Men hela offersystemet som gjordes enligt lagen visar att det krävdes ett ställföreträdande offer för att få förlåtelse för synd och skuld. Bibeln säger att Jesus blev människa för att ta bort världens synd. Synden skiljer oss från Gud.

1Joh 3:4  Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen. 5  Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns inte i honom. 

2Kor 5:21  Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd [= syndoffer], för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. 

1Petr 1:18  Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, 19  utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte. 

Prästerna i Gamla förbundet granskade enligt lagen noggrant offerdjuret för att konstatera att det var felfritt. Så bevisades Jesus enligt Skrifterna vara syndfri och oskyldig, Guds [rena] Lamm. Det är detta som bibelordet syftar på:

Hebr 4:12  Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13  Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. 

Hebr 9:14  hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. 

2Mos 29:42  Från släkte till släkte skall detta vara ert dagliga brännoffer inför HERRENS ansikte vid ingången till uppenbarelsetältet. Där skall jag uppenbara mig för er och tala med dig. 43  Där skall jag uppenbara mig för Israels barn och den platsen skall bli helgad genom min härlighet. 

Jesu försoningsdöd på Golgata och uppståndelsen är universums, hela skapelsens och historiens centrum. Det är grunden för vår tro. Gud verkar aldrig utan korset: “där ska jag uppenbara mig för er och tala...” Jesus är Guds härlighet och Guds närvaro.

Rom 4:25  han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. 

Jesus uppstod igen! Teologer förr i tiden undervisade att översteprästen Aron smordes med olja före blodet utgöts. Arons söner – prästerna – smordes däremot efter att blodet utgöts.

Översteprästen pekar på Jesus – den Smorde av evighet – som utgöt sitt eget blod. Prästerna – en förebild på alla frälsta – måste först renas i Jesu blod för att få den Helige Ande. Alltså gäller att först renas och sedan smörjas till tjänst för att vittna om Jesus.

Vi läser om prästernas invigning.
3Mos 8:24  Han förde fram Arons söner och Mose strök något av blodet på deras högra örsnibb, tummen på deras högra hand och stortån på deras högra fot. Men det övriga blodet stänkte Mose runt omkring på altaret. 

Jesus var fullkomlig i allt: i lydnad till Fadern, i ord och gärningar. När prästerna skulle invigas till tjänst beströks de med blodet till rening för att höra (örsnibb/öra) Guds ord, göra (tumme/hand) Guds vilja och (tå/fot) Guds väg.

Jesu blod renar oss från all synd (1Joh 1:7). Vi kan kämpa med brister och frestelser men vi ska inte ge upp och ge efter, utan fortsätta att be om befrielse och hjälp och ett förnyat sinne. Vi får be utifrån de löften och ord som står skrivet.

3Mos 17:11  Ty kroppens liv är i blodet, och jag har givit er det till altaret, till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det. 

Därför sätter vi tro till Jesu blod. Genom tro tar vi emot hans frälsning. När vi läser om Jesus, tror och tar emot, då äter vi Jesu kropp och dricker hans blod. Jesus är brödet från himlen, det levande brödet som ger evigt liv. (Joh 6)

Den andliga maten:
Rom 14:17  Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. 18  Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor. 

Joh 6:63  Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv. (sa Jesus)

Vi firar nattvarden symboliskt som en påminnelse om Jesu fullbordade verk på Golgata, hans död och uppståndelse till dess han kommer tillbaka (1Kor 11).

Prästerna som skulle tjäna fick inte komma tomhänta inför Gud.
2Mos 23:15  Det osyrade brödets högtid skall du fira. Sju dagar skall du äta osyrat bröd, som jag har befallt dig, på den bestämda tiden i månaden Aviv, eftersom det var då du drog ut ur Egypten. Men ingen skall träda fram inför mitt ansikte med tomma händer. 

3Mos 16:32  Den präst som har blivit smord och invigd [yad maleh] till att vara präst i sin fars ställe skall bringa försoning. Han skall ta på sig linnekläderna, de heliga kläderna, 

Handfyllning
Ordet ”invigd” heter yad maleh på hebreiska, som betyder ”fyllda händer” och översattes i äldre översättningar handfyllning.

Vad har vi att komma med inför Gud? Ingenting. Vi kommer på grund av det Jesus har gjort för oss och vi tar emot hans rättfärdighet – linnekläderna – och vi räknas som heliga. Vi överlåter oss till Jesus.

2Mos 29:35  Så skall du göra med Aron och hans söner, i alla stycken såsom jag har bjudit dig. Sju dagar skall deras handfyllning vara. 

 7 är fullhetens tal. Vår överlåtelse ska gälla hela livet. Har du gjort det valet för hela ditt liv? Resten av ditt liv? Det var min bön när jag tillbaka och överlät mitt liv till Jesus. ”Det gäller resten av mitt liv”. Att ha det beslutet som en grund för framtiden, är det tryggaste vi kan ha.

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , . Bookmark the permalink.