Del 8 Jesu barmhärtighet och trofasthet

Heb 2:16 Det är ju inte änglar utan Abrahams barn (Säd – Pluralis) han tar sig an. 17 Därför måste han (Abrahams säd Singularis = Messias) i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder.18 Eftersom han själv har lidit (Gk: Har själv tillfullo upplevt) och blivit frestad (Gk: Peirazo = Lidanden och Prövningar) kan han hjälpa dem som frestas. (Gk: Periazo = Lidanden och Prövningar

1/ Detta gäller Abrahams säd (Pluralis)
2/ Detta har uppfyllts av Abrahams säd (Singularis = Jesus Kristus)

Gal 3:16  Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte: “och åt dina avkomlingar”, som när man talar om många (Plural) utan som när det talas om en enda: och åt din avkomling som är Kristus. (Singular)

Han som själv är den alla löften måste alltså bo i oss och vi i honom om dessa löften om kraft mitt i lidanden och vägen till löftenas uppfyllelse skall kunna ske igenom våra liv. Det är alltså ett måste för var och en som vill kalla sig för Abrahams säd att följa honom om en seger skall kunna vara möjlig i våra liv.

Jesus Kristus som själv är Abrahams säd (Singular) har tillfullo upplevt alla prövningar och alla frestelser som en människa kan få uppleva här i världen. Inte bara det han har även vunnit seger över den som står bakom alltsammans också nämligen Djävulen. Det var precis vad jag tog upp i min förra undervisning som berörde versen innan de verserna vi läste nyss från Heb 2:16-18.

Det är därför Paulus utbrister att detta är en stor hemlighet som skall leda till en stor seger och att Jesus Kristus skall bli förhärligad igenom våra liv:

Kol 1:25 Dess tjänare har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning, att överallt predika Guds ord, 26 den hemlighet som genom tider och släktled varit dold men nu har uppenbarats för hans heliga. 27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp. 28 Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. 29 För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig. 

Vi läste att eftersom han upplevt och besegrat alla frestelser och prövningar kan han hjälpa Abrahams säd som frestas och prövas. Vi måste repetera det jag sa sist annars kan vi inte förstå hur han kan hjälpa oss vinna segern i alla prövningar och frestelser. Han var nämligen tvungen att juridiskt besegra honom som fått makten över oss människor genom att förblinda oss och hålla oss i kedjor för att vara slavar i hans hus.

Så jag repeterar lite så får vi se vart vi hamnar……

Heb 2:14 Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, 15 och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv.

Jag vill bara flika in att vi måste tänka juridisk frikänd eller juridiskt fälld annars har vi inte en chans att kunna förstå vad det här egentligen handlar om.

Här har vi alltså själva roten till vad vi kallar för köttets gärningar och detta gör att vi kan agera och uppträda på ett sätt som vi inte kan kontrollera. Bibeln säger att vi människor inte har en blekaste aning om varför vi gör saker och ting tvångsmässigt som vi egentligen inte vill göra. Bibeln som är skriven av samma person som skapade oss vet naturligtvis om vad som bor längst ner i djupet av våra hjärtan.

Rom 7:14 Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag köttslig, såld till slav under synden. 15 Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag.

Om jag är såld på en slavmarknad till någon så måste ju den vara ägare till att tvinga oss att göra hans vilja. Det är någonting som Jesus Kristus aldrig gör med oss utan honom väljer vi att tjäna genom nåd och frivillig kärlek. En slav som köps på en fångmarknad binds alltså och tvingas till den nya slavägarens hem för att göra hans vilja och det är alltså syndens makt eller Djävulen. (2 Tim 2:26)

Jag var inne på en sida som tog upp det här problemet från en psykologisk aspekt och det visar att detta inre problem som bara Gud vet orsakar även sjukdomar och psykiska (själiska besvär) Det psykologiska namnet på fruktan för döden heter på medicinskt språk Thanatophobia (Fear of Death)

Detta inre problem i en trasig själ orsakar alltså yttringar som visar sig i oro och ångest och därigenom kommer följande yttringar.

Det Jesus Kristus alltså gjorde var att han prövades och testades på samtliga områden av Gud genom Djävulen men syndade inte en enda gång. Det är därför Jesus Kristus kallas för ”Den Rättfärdige” men han har ett annat namn också nämligen ”Den starkare” och Djävulen kallas för den ”Starke mannen”.

Bibeln måste läsas som en bok som handlar om Juridik om vi skall kunna begripa varför Jesus Kristus kan hjälpa oss i våra frestelser och våra prövningar. Bibeln uppmanar oss att skaffa oss med kunskap om Gud och det är på hebreiska en bild på en rättfärdig domare som alltid handlar rätt. Vi människor står alltså enligt bibeln i en rättegång.

1/ Vi ser Åklagaren eller den starke mannen
2/ Vi ser Advokaten eller den starkare mannen
3/ Vi ser Gud den rättfärdige domaren
4/ Så ser vi en människa som sitter anklagad för lagöverträdelser

Jag har suttit i en rättegång själv så att jag är inte alls främmande för den här bilden och det är den bilden Paulus använder gång på gång för att få oss att verkligen förstå Evangeliet. Alla människor har syndat och är under en fälld dom och på hebreiska kallas alla sådana för laglösa. Det finns ingen rättfärdig säger bibeln bland människor inte en enda

Ord 7:21 Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. 

Nu gav alltså Gud människan lagen som innebär en instruktion om hur människan skall leva men den kunde aldrig ge den rättfärdighet som Gud kräver för att kunna frikänna en människa i den högsta domstolen. Människan har nu fått en kunskap från Gud som bara bevisade att hon var en ännu större syndare än hon än visste om och detta ämbete under GT kallades till och med Fördömelsens ämbete.

Mänskligheten kommer alltså bara att bestå av två kategorier människor
1/ De laglösa som står under den domen redan fälld du skall döden dö
2/ De rättfärdiga som fått sina synder förlåtna och står som frikända i den högsta domstolen

Mänskligheten måste tjäna två Herrar
1/ Slaveriet under den starke mannen eller Djävulen som styr dem med fruktan för döden
2/ Den Rättfärdige Herren Jesus Kristus som genom sin död ger dig en ny rättegång i högsta domstolen.

Om du redan är fälld i den högsta domstolen finns det ingen högre instans som kan ta upp din fråga igen du förblir fälld du kan absolut ingenting göra åt saken. Du förblir i slaveri under den starke mannen som har en lång lista som han anklagar dig med och som sagt var detta är fruktan för döden som driver en människa i alla hennes gärningar. Men efter som hon är i mörkret och förblindad saknar hon förstånd och förstår inte sitt eget handlande. Det ser ju väldigt nattsvart ut för människan här i den starke mannens hus som älskar att plåga henne och har segerns rätt. Även om du är miljardär och högvis med skatter och guld är de dig till ingen nytta här i den starke mannens hus där du plågas i ditt innersta.

Det som nu Herren säger till Abraham är så fantastiskt och en förebild på evangeliet. Och det sår att Abraham fick evangeliet predikat i förtid. Herren själv skulle ju bli hans största värde och hans försvarare och sköld. Vi vet av Romarbrevet att detta måste vara att få den största möjligheten en människa kan få i livet nämligen få en resning och ny rättegång inför den Högsta domstolen som är Gud igen. Lyssna nu för om vi inte förstår det här kommer vi aldrig att förstå evangeliet för det innehåller nya fakta och bevis i en rättegång som leder till en frikännande dom inför Gud.

Den dom Gud som är Högsta Domstolen kan inte tas upp igen om det inte finns solklara bevis och nya omständigheter för människan att komma med inför Gud. Bara den som tror på Jesu fullbordade verk på Golgata kan komma till Jesus Kristus som är medlaren mellan människan och Gud och få sitt fall prövat på nytt. Det grekiska ordet martyr betyder att det finns ett solklart bevis som leder till en frikännande dom i den högsta domstolen. Det innebär att våra hjärtans ögon måste öppnas så vi förstår evangelium om Jesus Kristus och genom hjärtat tror vi och genom munnen bekänner vi detta som uppenbarats där.

Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner (Homologos) att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. (Befriad av Gud från Satans bojor och band10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig (Frikänd i den högsta domstolen) med munnen bekänner (Homologos) man och blir frälst. (Befriad av Gud från Satans bojor och band) 11 Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. (Misslyckas att nå målet som är Frikännande) 12 Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. (Jesus Kristus och vad han gjort för oss) 13 Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. (Befriad och Beskyddad)

1/ Här ser vi Herren medlaren mellan människa och Gud
2/ Här ser vi en Tro på Evangeliet om honom
3/ Här ser vi att hjärtat fylls av andliga rikedomar genom åkallan
4/ Här ser du frälsning och beskydd

Det Herren uppenbarade för Abraham i 1 Mos 15:1 var att han själv kommer att öppna Abrahams ögon så att Herren blir hans rikedom och hans beskydd inför Djävulen i rättegången. Så vi läste att grunden till att vi tvingas göra slavtjänst i synden är att vi tillhör en hård Herre kallas ”Starke Mannen” han har en hel skuldlista och anklagar oss med så vi styrs av fruktan och gör saker vi inte vill (Rom 7:14) Han hade aldrig haft denna skuldlista om han inte givits segerns Juridiska rätt (Jes 49:24) Men vid Jesu död vinns en annan Juridisk rätt som river denna skuldlista (Kol 2:14)

Jes 49:24 Kan man ta ifrån den starke hans byte eller rycka fångarna från den som har segerns rätt? (Juridisk rätt) 25 Ja, så säger HERREN: “Nu skall den starkes fångar (Starke mannens fångar) tas ifrån honom, bytet ryckas ur tyrannens hand. Jag skall själv strida mot dina motståndare, jag skall själv rädda dina barn. 26 Jag skall låta dem som förtrycker dig äta sitt eget kött, och av sitt eget blod skall de bli druckna, som av sött vin. Och allt kött skall då förstå att jag, HERREN, är din Frälsare (Yeshuwa) att den Mäktige i Jakob är din återlösare.” (Heb: Goel = Han som har köpt ett folk och betalat med sitt oskyldiga rättfärdiga blod)

Det sker inte med styrka och kraft utan med Andens ljus och uppenbarelse i människors hjärtan. Vi människor har absolut ingenting med detta att göra det är Jesus Kristus som befriar och frälser. Inte undra på att Satan vill blanda evangeliet med mänsklig visdom så att det förlorar sin Kraft att öppna ögonen på människor för då förlorar han dem till Jesus Kristus.

1 Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. (Ej Kraft utan Juridisk rätt) 18 Ty detta budskap om korset (Här uppenbaras den jurisdiska segern) är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta (Befriade och bevarade) är det en Guds kraft. (Ja Juridisk rätt från domaren)

Evangelium är Korset.
Evangelium om Korset ger dig beviset till en ny rättegång i högsta domstolen.
Evangelium om Korset kommer att ge dig en frikännande dom i den rättegången.
Evangelium om Korset kommer att befria dig från skuldlistan djävulen anklagar dig med.

Som sagt var bibeln uppenbarar allting som en rättegång i den högsta domstolen och bara om det kommit fram nya saker som är så solklara att de friar kan en människas fall tas upp där inför Gud igen. Det Jesus Kristus gjorde för dig på Golgata Kors ger dig denna rättfärdighet och frikännande dom som bibeln beskriver med ordet Martur.

Ordet vittna är grekiska ordet martur på grekiska och det beskriver alltså att du genom Anden som du får av Gud vittnar om att du verkligen är frikänd i den rättegången. Du kan därför inte vara i Guds Rike utan att ha dömts först innan du kan få uppleva Rättfärdighet Glädje och frid i Anden.

Låt oss ta lite bibelord så vi förstår djupet av detta underbara frikännande som den rättfärdige lever i.

Rom 8:12 Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. 13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. (Förlora vårt frikännande och skiljas från Gud) Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. (Håller fast vid budskapet om Korset) 14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. 15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!” 16 Anden själv vittnar (Martur) med vår ande att vi är Guds barn. 

Om vi väljer att följa Starke mannen kommer vi att förlora vår juridiska rätt vi fått inför Gud. Det leder på nytt tillbaka till fängelset och den där skuldlistan och att vi tvingas göra saker vi egentligen inte vill. Men om vi följer Anden och håller fast vid Korset så vittnar Gud om detta solklara bevis i vår Ande så vi frimodigt kan träda fram och bekänna detta inför Gud och behålla vår frihet i Kristus.

Precis står det i Johannesbrevet
1Joh 5:4 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. (Överbevisning om det vi inte kan se Heb 11) 5 Vem kan besegra världen (Den ondes system) utom den som tror att Jesus är Guds Son? 6 Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är Anden som vittnar, eftersom Anden är sanningen. 7 Ty det är tre som vittnar: 8 Anden, vattnet och blodet, och de tre säger ett och detsamma. 9 Om vi godtar människors vittnesbörd, (I En rättegång) så skall vi veta att Guds vittnesbörd (Den högsta domstolen över hela universum) är förmer, eftersom detta är Guds vittnesbörd: att han har vittnat om sin Son. (Detta är det solklara beviset till en frikännande dom)

1Joh 5:10  Den som tror på Guds Son har vittnesbördet (Guds vittnesbörd det solklara beviset om frikännande) inom sig. (Ej Fördömelse inom oss) Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin Son. (Han är alltså laglös och kvar i slaveriet) 11 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv (Rättfärdighet) och det livet är i hans Son. (Rättfärdigheten i Jesus Kristus) 12 Den som har Sonen har livet. (Frikännandet och Rättfärdigheten från Gud) Den som inte har Guds Son har inte livet. (Han har bara en fällande dom och räknas som Laglös) 13 Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn. (Frikända i en rättegång genom vad Sonen gjort för er)

1/ Så Jesus Kristus besegrade vår fiende döden och slaveriet att leva under anklagelser och fördömelse.
2/ Är det någon mer än jag som ser och förstår hur fienden arbetar? Han vill få dig att göra ett allvarligt fel och så attackerar han dig både till känsloliv och tankeliv.
3/ Nu vet vi hur vi skall vinna seger genom att se på Jesus och ta emot kraft och vittnesbörd i vår anklagade själ genom Anden till befrielse av detta slaveriet som attackerar ditt tankeliv. Du måste ta emot vad Jesus gjort och låta Anden skänka ljus och driva undan mörkret i varje rum för att nå den fulla befrielsen Jesus redan fullbordat för dig min vän.

Jes 53:5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Jes 53:10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. 11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. 12 Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de starka skall han få som byte, (Heb: Dela upp bytet med den starke mannen = Satan och de fallna änglarna) eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, (Istället för dig) han som bar de mångas synd (Personligen) och trädde in i överträdarnas ställe. (I ditt ställe)

Heb: Han skall dela upp bytet nämligen hela människosläktet med den starke mannen som är Satan och Jesus bekräftar detta i Luk 11.

Luk 11:21 När den starke (Den starke mannen) beväpnad (Med ett papper som ger honom juridisk rätt) vaktar sin gård får hans ägodelar (Slavarna i Adam) vara i fred. 22 Men kommer det en som är ännu starkare (Genom Svaghet) och besegrar honom (I en juridisk rättegång) då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på (Skuldbrevet) och fördelar bytet. (Därför att det hållit en ny rättegång och bara de som förstår den genom evangeliet kan gå ut frikänd.)

För att ytterliga grunden ännu tydligare bekräftar dessa verser Satans Hus innehållande fallna änglar och alla som inte gjort Herren Jesus Kristus till huvud över sitt liv. Men det finns ett annat hus säger bibeln en plats som kallas för Sion eller Guds Jerusalem. På den platsen befinner sig Guds änglar som förblev trofasta vid prövningen. Där finner vi också Guds Son Jesus Kristus medlaren så här finner vi Guds rådslut och vilja i bilder. (Heb 12)

Han förklarar detta närmare i Ef 1:9-10 jag gör en parafras för att vi skall få se detta tydligare. Ef 1:9-10 Gud har uppenbarat för oss det rådslut han hade bestämt ske vid tidens fullbordan redan innan världen och tiden började. Han skulle låta sin som Jesus Kristus bli Kung och huvud över hela änglavärlden i himlen och över alla människor på jorden. Han skulle sedan vid tidens fullbordan genomföra denna plan och sända ut alla sina änglar från himlen för att hämta alla dessa på jorden som inte deltar i det stora avfallet och upproret mot honom.

Mat 24:31  Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. 

Det som sker nu är allt Gud tillåter Satan organisera världen på ett sånt sätt att han kommer att tvinga hela världen att välja sida.

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.