Hebreerbrevet Del 3 Jesu Härlighet och Tjänst

Heb 1:4 Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras. 

Om vi inte hade skriften så skulle vi kunna flyga iväg i de mest fantasifulla sagor och fantasier om vad som kanske existerar i andra galaxer. Den världsliga människans fantasi är obegränsad och hennes hjärta är fyllt av mörker och inte ljus och påverkad av en annan ond andemakt. Det enda som kan övervinna detta mörker är ljuset som kommer ifrån Jesus Kristus själv och detta kan bara ske genom människans pånyttfödelse genom sanningens Ande. Bara den som fått ljus över skriften och håller fast vid vad Anden uppenbarat där kommer att segra över den kraftiga villfarelsens ande som utgjuts över hela världen just nu som attackerar sinnet hos människan. Därför att Jesu Kristi härlighet som bor i oss är så oändligt mycket större i makt än någon skapad andemakt och fiende. Det är alltså inte vi som vinner någon seger utan segern beror på att vi låter oss dö med honom genom korsets kraft. Inte undra på att Satan hatar Korset och den som verkligen tar Jesu kors påsig och följer honom är mörkrets största fiende.

Världen hatar mig utan orsak sa Herren så det här är andligt (Joh 15:25)
Världen kommer att hata en lärjunge också utan orsak också andligt (Joh 17:14)
Världen och människan är alltså en fiende till Herren och det är andligt (Kol 1:21)(Rom 5:10)
Galaterna kom in i köttet och blev fientliga till Paulus när han sa sanningen (Gal 4:16)
Detta innebär att bara under Korset och i sanningen kan sann enhet existera (1 Joh 1)
Hela världen skall vredgas mot Herren och hans smorde (Psalm 2:1-4)
Vi vet inte själva vad som bor i våra hjärtan bara Herren kan uppenbara sanningen om vad som finns i våra mörka hjärtan och sätta oss fria (Rom 7) Det kan alltså bara ske genom det ljus och den härlighet som strålar fram ur Jesu Kristi ansikte genom evangeliet och det vill Satan hindra oss från att se och förstå (2 Kor 4:4)

Den Sanning som skall göra oss fria börjar alltså med en uppenbarelse (= Ljus Ef 5) från Jesus Kristus genom evangelium som kommer in i vår ande genom tron. Från vår ande går ljuset vidare och upplyser och överbevisar vårt samvete och vidare till vår själ som är målet för befrielsen och frälsningen. (1 Petr 1) Det är denna process som bibeln kallar för “omvändelse” eller “sinnesändring” och det öppnar våra hjärtas ögon. Vi skall alltså inte bli ett dugg förvånade om en som faller av från sanningen och blir förblindad av Satan hatar dig och kanske spyr galla över dig. Men samtidigt är ångerfull för det han inte vill det gör han för människan själv förstår inte själv vilka makter som styr över hans hjärtas tankar i mörkret (Rom 7:15)(Ef 6:12)

5 Mos 29:29 Det fördolda (Hemligheterna) hör HERREN, vår Gud, till. Men det uppenbarade (Sanningen) gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skall följa alla ord i denna lag. 

I GT som kom genom Mose så var inte Jesus Kristus uppenbarad ännu utan bara förebilderna eller skuggan av Han som skulle komma. Det är exakt därför det står så här i Johannes 1

Joh 1:14 Och Ordet (Logos) blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning15 Johannes vittnar om honom och ropar: “Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.” 16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 

Guds ord är Logos som också har innebörden av Guds Rådslut och Guds Plan. Eftersom Gud har skapat allting så måste det vara mänsklighetens och universums stora hemlighet som nu skall uppenbaras. I GT var alltså den hemligheten fördold men nu är den uppenbarad och avtäckt för den som tror. Det grekiska ordet för sanning är nämligen Aletheia vilket betyder uppenbarad realitet. Jesus Kristus säger om sig själv att han är den sanningen (Joh 14:16)

Så fort ljuset eller sanningen kommer till våra hjärtan är det alltså slutfantiserat men världens största hemlighet är inte uppenbarad för vem som helst. Det evangelium som Gud genom Anden uppenbarar för oss önskar till och med Guds änglar att förstå mer av.

1 Pet 1:10 Det var denna frälsning (Heb: Yeshuwa) som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. 11 De undersökte vem eller vilken tid Kristi Ande i dem visade på, när han förutsade Kristi (Heb: Yeshuwa är alltså Messias) lidanden och den härlighet som skulle följa. 12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. (Att Jesus är Kristus alltså = Heb: Yeshuwa ha Machiach) Och detta önskar änglarna att få blicka in i. 

Inte undra på att Jesus Kristus Israels Messias kallade sina lärjungar för Saliga! Det finns alltså på hebreiska inget högre potentiell lycka än att få se och förstå att Yeshuwa ha Machiach eller att Jesus är frälsningen och ”Den Smorde

Luk 10:21 I samma stund jublade Jesus i den helige Ande och sade: “Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. 22 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen vet vem Sonen är utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.” 23 När de var ensamma, vände sig Jesus till lärjungarna och sade: “Saliga är de ögon som ser det ni ser. 24 Ty jag säger er: Många profeter och kungar ville se vad ni ser, men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det.” 

Gud har ett rådslut och där är Sonen i centrum och det är honom vi skall lära känna för detta är Guds vilja i Kristus Jesus. Så när vi får lära känna Jesus Kristus genom Andens uppenbarelse kommer Guds vilja automatiskt att skrivas på vårt hjärta genom den himmelska pennan i ett nytt förbund som är livet. Vi får faktiskt inte veta så mycket om änglavärlden och det som är uppenbarat är att de fanns till och jublade när världen skapades. Vi får även se att det blev ett uppror bland dem och en Ängel som kallas Satan kastades ut med sina demoner. Vi får veta att Guds änglar är med i Nya Jerusalem.

Upp 21:12 Staden hade en stor och hög mur med tolv portar och över portarna tolv änglar och namn inskrivna: namnen på Israels barns tolv stammar. 

Vi får även veta att Satan och hans demoner tillsammans med människor bygger en stor stad här på jorden kallad Babylon. Där kommer allting som står i fiendeskap mot Gud (Kom ihåg vad jag nämnde om vrede utan orsak i början) slutligen att samlas ihop och dömas. Det kommer en varning till alla som är Guds folk att dra ut från henne och inte ta del av hennes gärningar för en dom är på väg.

Upp 18:1 Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom. 2 Och han ropade med stark röst och sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. 3 Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.” (Exakt ordningen i Psalm 2)  4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 5 Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott. 

Det står även att änglar även inblandade när lagen gavs på Sinai berg.
Apg 7:52 Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade att den Rättfärdige skulle komma, och honom har ni nu förrått och mördat, 53 ni som har fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den.” 

Herrens överlägsenhet över änglarna är tvåfaldig: Härlighet och Tjänst!
Han har ärvt en mycket större härlighet än änglarna (Heb 1:4)
Heb 1:7 är hämtat från Ps 104:4 Där beskrivs änglarna vara budbärare som vindar och som eldslågor. Psa 104:4 Du gör vindar till dina sändebud, eldslågor till dina tjänare. 

Heb 1:6 Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också: Alla Guds änglar skall tillbe honom. 7 Om änglarna säger han: Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor.  

Men deras härlighet måste ändå begränsas till det skapade är ändå en härlighet större än oss människor. Men de är ändå inte trots sin härlighet något som vi människor skall tillbedja ej heller står det att vi på något sätt har auktoritet över dem. Det är Sonen som är i centrum i hela Guds plan och han skall tillbedjas! (Heb 1:6)(Psalm 97)

Änglar sänds ut av Herren för att hjälpa och beskydda dem som har frälsning till arvedel (Heb 1:7) Guds änglar tar inte emot tillbedjan.

Upp 22:8 Det är jag, Johannes, som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ner för att tillbe framför fötterna på ängeln som hade visat mig detta. 9 Men han sade till mig: “Gör inte det! Jag är tjänare liksom du och dina bröder profeterna och de som håller fast vid orden i denna bok. Gud skall du tillbe.

Men det gör den fallna andevärlden de onda andarna det är Satans vilja!
Upp 9:20
 De andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk så att de upphörde med att tillbe onda andar, avgudabilder av guld, silver och brons, sten och trä, som varken kan se eller höra eller gå. 

Jesus är över allt skapat för genom Jesus Kristus skapades världen
Heb 1:2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. 

Kol 1:15 Han (Jesus Kristus) är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom.

Psalm 102:26-27 beskriver och bekräftar vad Jesus Kristus säger om sig själv: ”Jag är” Herren (JHWH) själv när han vandrade här på jorden. Det är en position av majestät som saknar ord av makt och härlighet för det är utifrån honom allting lever och existerar.

Psa 102:26 För länge sedan lade du jordens grund, himlarna är dina händers verk. 27 De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad, du skall förvandla dem som man byter kläder, och de försvinner. 28 Men du är densamme och dina år har inget slut. 

Herren kan omöjligt förändras han är den han är för evig tid.
Heb 13:8
 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. 

Heb 7:16 Han har inte blivit präst genom en lag som föreskriver jordisk härstamning, utan i kraft av ett oförstörbart liv. 17 Han får nämligen det vittnesbördet: Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek.

Vi lever I en värld som drastiskt förändras hela tiden. Men evangeliet om Jesus Kristus förändras aldrig det är något oförändrat som gäller för människor i alla tider. För evangelium handlar inte om vad vi skall göra utan om vad Jesus Kristus gjort och vem han verkligen är. Allt detta vi ser kommer att slitas ut som en klädnad. Men vi som tror och är insvepta i hans klädnad kommer aldrig att förändras. Den som tror är iklädd Jesu Kristus säger bibeln och när tiden är inne förvandlas vi till en obeskrivlig härlighet.

Heb 1:11 De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad. 12 Som en mantel skall du rulla ihop dem, och som en klädnad skall de bytas ut. Men du är densamme, och dina år har inget slut.  

Jesus Kristus säger att all makt är given honom i himlen och på jorden därför kan heller inget annat hjälpa oss när krisen kommer. Josef i bibeln är en klar förebild på Jesus Kristus och när de svåra tiderna kommer har han nyckeln till förrådshuset i världen. När vi böjer oss under Herren så innebär det att han tar hand om våra dagar till tidens slut.

Vi tror att vi kan köpa tillfredsställelse för pengar men det innersta kan bara fyllas av Jesus Kristus! Jesu bröder kom inte till Josef innan en stor nöd kom över landet de bodde i. Gud kommer att förbereda något liknande i ändens tid men den hemligheten är fördold för oss ännu.

Jes 55:2 Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig, så skall ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Böj ert öra hit och kom till mig! Hör, så får er själ leva! Jag vill sluta med er ett evigt förbund: Ni skall få den trofasta nåd som jag lovade David. 4 Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en furste och ledare för folken.

Det är först när vi slutar upp att sätta andra saker före Herren och det kommer vi sluta upp att göra därför att Herren har arrangerat en kris att komma över jorden: Han vill ge oss chansen att sätta honom först i våra liv innan det är försent.

Han och endast han är den som köpt oss med sitt eget blod på Golgata kors! Här är inga änglar inblandade det fullbordade Guds Son helt ensam därför tillhör all ära Guds Son. Om du tillhör honom blir du inte fördömt framför Guds ansikte utan du är älskad och värdefull.

Rom 8:33 Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. 34 Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. 35 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? 

Jesus Kristus är både vår frälsare vår Gud och vår Herre det är inför honom vi står och blir dömda tack o lov för det. Det står skrivet om honom i Ps 45
Psa 45:2 Mitt hjärta flödar över av vackra ord, jag säger: Min sång gäller en konung. Min tunga är en snabb skrivares penna. 

Psa 45:7 Gud, din tron står i evigheters evighet, ditt rikes spira är rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig (Messias = Den Smorde) med glädjens olja mer än dina medbröder. 

Denne Jesus Kristus blev lydig till döden på Korset därför upphöjde Gud honom och gav honom maktens position på Guds högra sida (Fil 2:8-9) Satan erbjöd honom världens riken men Jesus Kristus vägrade han ödmjukade sig istället för att söka jordisk ära först. Men genom detta blev han Kung för ett Himmelskt rike som en gång skall stå där när alla jordiska riken faller sönder och samman.

Vänner jag tror att Herren har startat att skaka både himlen och jorden inför sin återkomst och han har gett sina tidstecken åt dem som verkligen vill förstå tidens tecken.

Heb 12:25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. (Real presens = Nutid) Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. 26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. 29 Ty vår Gud är en förtärande eld. 

När vi kommer till breven i uppenbarelseboken ser vi också samma sak hur Kristus genom Anden talar i real presens (Nutid) till samtliga församlingar om någonting vi skall ge akt på och korrigera.

Upp 3:13 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. 
Upp 3:12 Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn. 

De som gör som han säger kallas alltså för övervinnare. Detta innebär att en ”övervinnare” är en person som lyssnar intensivt och förstår och lyder budskapet som är talat. Vilket exakt motsvarar det hebreiska ordet för att höra nämligen ”Shema”. Detta hebreiska ord innehåller 3 viktiga beståndsdelar.
1/ Att lyssna intensivt för att lära
2/ Att förstå budskapet
3/ Att lyda budskapet och göra det

Jesus undervisade helt klart på hebreiska och då kan vi förstå budskapet om att höra är med här.
Mar 4:1 Sedan började han undervisa vid sjön igen. Då samlades så mycket folk kring honom att han steg i en båt och satt i den ute på sjön, medan allt folket stod på stranden. 2 Han använde många liknelser, när han undervisade dem och sade: 3 “Lyssna! (Heb: Shema) En såningsman gick ut för att så. 

Då vet vi att bara det hjärtat som tog emot säden i god jord är den som uppfyller detta hebreiska ord fullständigt med alla 3 punkterna.

Mar 4:8 Men en del föll i god jord. Det sköt upp och växte och gav skörd, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt.” 9 Och han sade: “Hör (Heb: Shema) du som har öron att höra med!” 

Här ser vi att det som sås i ett hjärta hos en sann lärjunge blir en verklig hörare och en verklig görare genom en process inom honom själv. Han kan inte producera någon växt eller frukt själv allt detta måste komma utifrån Guds Nåd.

1 Kor 3:5 Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som förde er till tro, och det med den uppgift som Herren har gett var och en. 6 Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. 7 Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. 8 Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete. 9 Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. 

Herre låt det jag nu undervisat om falla i god jord Herre jag ber att Anden skall öppna människors ögon och skänka oss ljuset som avslöjar och besegrar mörkret.

Janne Ohlin – GöteborgThis entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY. Bookmark the permalink.